Een nieuw begin! - Herbert W. Armstrong Bijbel Cursus Les 32.pdf13:5 zegt: "Stelt uzelf op de proef,...

of 12 /12

Embed Size (px)

Transcript of Een nieuw begin! - Herbert W. Armstrong Bijbel Cursus Les 32.pdf13:5 zegt: "Stelt uzelf op de proef,...

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 32 1

  Een nieuw begin!

  Door aan de hand van deze cursus de Bijbel te bestuderen hebt u fantastischewaarheden leren kennen. Kennis is evenwel, als zij niet wordt toegepast, van

  geen enkele waarde. Wat gaat u nu dus doen?

  U bent geboren voor een ontzagwekkend enschitterend doel! De wijze en geleerde mensen vandeze wereld – hoe wijs of geleerd ze ook zijn –weten echter niet wat dat doel is.

  Zo lang als men zich kan heugen, heeft de menszich afgevraagd wat het doel van het leven is. Filo-sofen hebben erover nagedacht, om alleen maar totde slotsom te komen dat ze het in het geheel nietweten.

  Desondanks is de kostbare kennis van Gods doelmet de mensheid u door uw bijbelstudie aan dehand van deze schriftelijke Ambassador CollegeBijbelcursus duidelijk geworden!

  De meest verbazingwekkende waarheid waar udoor uw studie mee kennis hebt gemaakt, is het feitdat God een familie is en dat God bezig is om Zich-zelf voort te planten!

  Ja, Gods verbazingwekkende doel met uw levenis dat u als een onsterfelijk, geestelijk lid "weder-geboren" wordt in de over het universum regerendefamilie van God!

  Door deze cursus, die nu ten einde loopt, bent uook de betekenis van de wereldgebeurtenissen gaanbegrijpen. U hebt geleerd wat de oplossingen zijnvoor de schijnbaar onoplosbare problemen waar dewereld in deze tijd mee te maken heeft! U hebt deweg tot wereldvrede geleerd – de weg naar het vrijzijn van angst en zorgen, armoe, ziekte en ongeluk-kig zijn.

  U hebt ook de waarheid geleerd over zulke tra-ditionele vragen als hemel, hel, behoud, wet engenade, de grote verdrukking, de wegneming, deopstanding, Christus' tweede komst en het Millen-nium!

  Kostbare kennis

  Maar wat gaat u met deze kostbare kennis doen?Ontdekken waar men Gods waarheid kan verne-

  men is als het ontdekken van een goudmijn. Delessen van deze schriftelijke Ambassador CollegeBijbelcursus hebben de "diepte van rijkdom, vanwijsheid en van kennis Gods" (Romeinen 11:33)bekendgemaakt.

  De wereld is verblind voor deze kostbare, gees-telijke kennis (Openbaring 12:9). Nu is het voor demeeste mensen gewoonweg niet de tijd om doorGod te worden geroepen (Johannes 6:44). Godheeft hun verstand nog niet geopend om de fantas-tische waarheid over Zijn doel met de mens te be-

  grijpen.God laat toe dat de wereld als geheel geestelijk

  verblind is (2 Corinthiërs 11:13-15). Geestelijkeblindheid bedekt alle naties (Jesaja 25:7). God isechter begonnen de ogen van sommigen, misschienmet inbegrip van u, te openen door Zijn kerk dieChristus' evangelie van het Koninkrijk van God aande wereld verkondigt!

  Tot degenen van u die deze cursus hebben ge-volgd en door God worden geroepen, zegt Christus:"Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uworen, omdat zij horen" (Mattheüs 13:16).

  Een nieuwe levenswijze

  Misschien bent u, evenals duizenden andere cur-sisten, verwonderd en opgewonden door de nieuwewaarheden die u in uw Bijbel hebt ontdekt. Als re-sultaat van uw studie is u een nieuwe "levenswijze"geopenbaard. U begint te begrijpen wat het bete-kent een echte christen te zijn.

  Zoals de apostel Paulus in Romeinen 12:2duidelijk verklaarde, is geestelijke bekering eenvernieuwing van denken. Deze verandering vandenken is, met de kracht van Gods Heilige Geest,de sleutel tot een nieuwe, succesvolle manier vandenken en leven.

  Geloof het of geloof het niet, de meeste chris-tenen zijn niet eens gereed om een begin te makenmet Gods manier van leven! Is het mogelijk dat udaar ook toe behoort?

  Men wordt christen na oprecht berouw, geloofin Jezus Christus en in het evangelie van het Ko-ninkrijk van God, doop door onderdompeling enhet na handoplegging ontvangen van de HeiligeGeest. Op dat moment komt Gods Geest in iemandsdenken en verenigt zich met de geest in de mens.Dat is het moment waarop men zich begint te"bekeren". Het geestelijk verwekte denken begintdan aan het proces om geestelijk te veranderen of tevernieuwen, waardoor zich goddelijk karakter gaatontwikkelen.

  Een pas verwekte christen heeft zich verplichtGod te dienen. Hij begint een nieuw leven vangeestelijke groei en voldoening. Maar daar is tijdvoor nodig. Tijd om de geestelijke kennis die menverwerft toe te passen. Tijd om Gods levenswijze inpraktijk te brengen.

  Maar de tijd staat niet stil en wacht niet opiedereen!

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 322

  Nu is het de tijd om te handelen

  Wat gaat u doen met de kostbare kennis die uaan het leren bent?

  Gaat u werkelijk iets doen met deze kennis dieGod u geeft? Of denkt u dat u te "zwak" bent om teveranderen? Biedt u weerstand aan de noodzaak totverandering? Lijkt het te moeilijk?

  Wij mensen houden niet van verandering. Wijerkennen niet graag dat onze godsdienst of levens-wijze verkeerd kan zijn geweest.

  Let op deze treffende beschrijving van het men-selijk denken in het boek The Mind in the Makingvan James Harvey Robinson: "Wij zijn ongelooflijkonachtzaam bij de vorming van onze geloofsopvat-tingen, maar blijken er een onwettige hartstochtvoor te hebben wanneer iemand voorstelt ons ervante beroven. Blijkbaar worden niet onze denkbeelden… maar wordt ons zelfrespect bedreigd …"

  "Het woordje mij is het belangrijkste woord inons menselijk verkeer en daarmee op passende wij-ze rekening houden is het begin van wijsheid. Hetheeft steeds dezelfde kracht of het nu mijn eten,mijn hond, mijn huis betreft, of mijn geloof, mijnland en mijn God …"

  "Wij blijven graag geloven wat wij gewend zijnals waar aan te nemen en de verontwaardiging diewordt opgewekt, wanneer een van onze veronder-stellingen in twijfel wordt getrokken, brengt onsertoe alle mogelijke verontschuldigingen te zoekenom eraan te kunnen vasthouden. Het gevolg is dathet grootste deel van ons zogenaamde redenerenbestaat uit het vinden van argumenten om te blijvengeloven wat we al geloven."

  Wat een treffende beschrijving van het mense-lijk denken!

  Toch is juist de sleutel tot ons toekomstig over-leven onze bereidheid om ons te bekeren van onzeeigen levenswijze en onze eigen ideeën, gewoontenen geloofsopvattingen te veranderen teneinde ze inovereenstemming te brengen met Gods weg en Zijnonderwijs zoals die in de Bijbel worden geopen-baard.

  Bereken de kosten

  Voordat wij ons verplichten tot het volgen vanGods levenswijze, moeten we in alle ernst dekosten daarvan berekenen (Lucas 14:28-30). Wijmoeten God in ons leven, overal en altijd, op deeerste plaats stellen (vers 26-27). Wij moeten er-naar streven Gods levenswijze van uitgaande liefdeen bezorgdheid voor anderen, gebaseerd op Godsgeboden, in praktijk te brengen.

  Dat zijn de kosten die het volgen van de roepingdoor God – het worden van een echte christen –met zich meebrengen. Niet eens één op de duizendmensen in deze tijd begrijpt wat dit betekent!

  Daar is een gevoel van dringende noodzaak voornodig. Daarvoor moeten we elk ander streven op detweede plaats stellen. Alle verkeerde gewoonten uitde wereld moeten ongeacht de consequenties wor-den opgegeven ten gunste van Gods levenswijze.

  Christus zal ons nooit in de steek laten terwijlwe Hem dienen door aan die speciale roeping ge-hoor te geven (Hebreeën 13:5-6). Satan zal probe-ren ons te ontmoedigen om de taak tot een goedeinde te brengen, soms door de invloed van onzegeliefden. Maar Christus zal het werk dat Hij in endoor ons begonnen is, voltooien (Filippenzen 1:6).Hij geeft niet op. Hij riskeerde Zijn eigen eeuwigeleven en positie in de familie van God voor ons al-lemaal persoonlijk, en Hij won!

  Daarom kunt ú winnen!Maar punt één is dat u moet beginnen!Als God u roept, komt u te staan voor wat wel-

  licht de moeilijkste opgave is die een mens kanworden gesteld: erkennen fout te zijn geweest. Datis het begin van echte bekering. U zult uw levenwillen veranderen – willen ophouden met het vol-gen van Satans gewoonten en willen doen wat Godu zegt te doen. U zult over de kracht gaan beschik-ken om nee te zeggen tegen verkeerde impulsen,gewoonten, begeerten en opvattingen.

  Een geestelijk volwassen christen moet in staatzijn waarheid van leugen te onderscheiden. Het isechter niet voldoende de waarheid alleen maar tehoren. U zult op die waarheid moeten reageren(Romeinen 2:13).

  Velen horen in deze tijd de verkondiging vanGods waarheid in het World Tomorrow televisie-programma en nemen er kennis van in de EchteWaarheid, het Goede Nieuws en de schriftelijkeAmbassador College Bijbelcursus. Maar slechts zijdie reageren, die in actie komen, zullen behoudenworden!

  U bent gewaarschuwd. Aan u is de eenvoudigeen simpele waarheid van Gods woord geopenbaard.U hebt zelf in uw eigen Bijbel kunnen zien dat dat-gene wat het moderne christendom leert, vals is! Enu bent tot de ontdekking gekomen dat het God ernstis!

  Wat gaat u doen met deze kostbare, onschatbarekennis die God u door uw ijverige studie van zijngeopenbaarde Woord heeft geopenbaard? De keuzeis aan u. Daar bent u en alleen u verantwoordelijkvoor!

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 32 3

  LES 32

  Bekering is een nieuw begin

  Bent u op het punt gekomen dat u uzelf zietzoals u werkelijk bent – zoals God u ziet?

  Hebt u "uzelf afgemeten" aan de geestelijke in-tentie van de Tien Geboden en hebt u opgemerkt inwelke opzichten u tekortschiet? Bent u in uw levenop het punt gekomen waarop u de dingen die metGods levenswijze strijdig zijn, wilt opgeven en uvolledig aan Hem wilt onderwerpen? Bent u bereidal Gods geboden in acht te nemen?

  Tenzij u zover gekomen bent om uzelf te zienzoals Job zichzelf zag (Job 42:1-6), tenzij u Godom vergeving hebt gesmeekt zoals David deed(Psalm 51:3-12), tenzij u begonnen bent uw hou-ding, uw gedachten, uw handelingen te veranderen,tenzij u werkelijk ontdaan bent over uw leven in hetverleden, tenzij u met uw gehele hart berouw hebt,tenzij u een complete verandering ondergaan hebt,tenzij u al deze genoemde dingen gedaan hebt, bentu nog niet echt begonnen om op de christelijkelevensweg van start te gaan!

  Let op wat de apostel Paulus in 2 Corinthiërs13:5 zegt: "Stelt uzelf op de proef, of gij wel in hetgeloof zijt, onderzoekt uzelf." De profeet Johanneszei de Farizeeën en Sadduceeën: "Brengt dan vruchtvoort, die aan de bekering beantwoordt" (Mattheüs3:8).

  Hoe kunt u uw eigen ik op de proef stellen –uzelf onderzoeken? Door uw leven, gedachten,woorden en handelingen te vergelijken met hetwoord van God.

  Gods ogen zijn gericht op mensen met eennederige en berouwvolle geest – op hen die bevenvoor het tweesnijdend zwaard van zijn Woord. Godherkent een berouwvolle instelling – een gebrokengeest, een nederig vragen om vergeving en barm-hartigheid. Hij wil dat wij allen de eenvoud en ont-vankelijkheid van kleine kinderen hebben (1 Petrus2:1-2; Mattheüs 18:2-4).

  Voor ware bekering is een blijvende koerswij-ziging vereist, een volledige inzet, waarop niet kanworden teruggekomen. Het is geen tijdelijke, spon-tane, emotionele opwelling, zoals die in deze tijdgangbaar is in religieuze "opwekkings"bijeenkom-sten. Het is iets dat oneindig veel dieper gaat!

  Onvoorwaardelijke overgave aan God

  Als we ons eenmaal bekeren – ons volledig aanGod overgeven – en gedoopt worden, plaatst GodZijn Geest in ons, in ons denken. Die begint danonze manier van denken en handelen te beïn-vloeden.

  Maar de Heilige Geest neemt niet onze vrije wil

  weg. Hij dwingt ons nergens toe. Hij leidt onsslechts naar meer inzicht in Gods waarheid en geeftons de geestelijke kracht om Zijn wil te doen.

  Bekering is het opgeven van uw eigen weg enhet zich wenden naar Gods weg. Het betekent eenonvoorwaardelijke overgave om bij ieder woordvan God te leven. Daar de Bijbel het woord vanGod is, betekent het te leven op basis van de Bijbel.Het betekent volledige en vrijwillige onderwerpingaan de autoriteit van God, zoals die tot uitdrukkingkomt in Zijn geopenbaarde woord!

  1. Betekent onderwerping aan God dat wij Hemvoor en boven alles en iedereen stellen? Mattheüs10:37. Valt ook ons eigen leven daaronder? Lucas14:26.

  OPMERKING: "Haten" in Lucas 14:26 bete-kent, zoals het parallelverslag in Mattheüs 10:37laat zien, naar verhouding minder liefhebben.

  2. Zei Jezus, ook al klinkt dat tegenstrijdig, datwie zijn oude, zondige, zelfzuchtige ik aflegt enzijn leven opgeeft of "verliest" terwille van Chris-tus, zal leven? Mattheüs 10:39; 16:24-25.

  OPMERKING: Jezus doelt op het geven van onsleven in totale gehoorzaamheid en dienstbaarheidaan God.

  Bekering betekent nadrukkelijk niet dat wij hetgebruik van of onze waardering voor de waarde vanmateriële zaken moeten opgeven. God is geïnteres-seerd in de houding die wij tegenover materiëlezaken hebben – of wij allereerst, als onze hoogsteprioriteit, Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheidzoeken (Mattheüs 6:33).

  God wil dat het ons goed gaat en dat we eengoede gezondheid hebben (3 Johannes 2). Hij wildat wij de dingen opgeven die slecht voor ons zijn –die ons geestelijk en fysiek benadelen. Berouw enbekering maken het voor ons mogelijk, geleid doorGods wet en Gods Geest, een verstandig gebruik temaken van Gods fysieke schepping.

  3. Is een zich overgeven aan God iets dat diepnadenken vereist? Moeten wij eerst "de kostenberekenen" – beseffen wat echt vereist is om zichaan God over te geven? Lucas 14:27-30.

  Pas op voor valse bekering

  Bekering is een vereiste stap naar behoud – hetbinnengaan van het Koninkrijk van God. Echtebekering is een zaak van zowel het verstand als hetgevoel. Het is een diep besef dat ons denken, spre-ken en leven in strijd was met Gods wet en dat datniet langer zo moet zijn!

  1. Kan men Christus vereren, Hem als "Heer"erkennen en desondanks zijn Koninkrijk niet bin-nengaan? Mattheüs 7:21. Hoe kan men Christus

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 324

  nog meer vereren en toch bij zijn komst niet uitGod geboren worden? Mattheüs 15:7-9. Wie zullenGods Koninkrijk wel binnengaan? Laatste gedeeltevan Mattheüs 7:21.

  OPMERKING: Let op wat Jezus nog meer zeiover mensen die Hem vereren zonder Gods gebo-den te houden: "Tevergeefs eren zij Mij, omdat zijleringen leren, die geboden van mensen zijn. … Hetgebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking omúw overlevering in stand te houden." (Marcus 7:7-9)

  De natuurlijke mens doet bijna alles liever danzich aan God overgeven. Zijn natuurlijk denken(Jeremia 17:9; Romeinen 8:7-8) komt in opstand bijde gedachte om zich aan Gods wet te onderwerpen.Sommigen stellen hun eigen opvattingen en tradi-ties in de plaats van Gods wet. Anderen bewerendat Gods wet heeft afgedaan en bedriegen zichzelfdoor te denken dat ze behoud kunnen krijgen dooralleen maar in Christus als hun Verlosser te ge-loven.

  De menselijke natuur wil goed zijn, maar nietpersé goed doen! Men zegt vaak: "Wel, dit is demanier waarop ik het bekijk" – waarmee men zijneigen opvatting over gerechtigheid boven die vande Bijbel plaatst. Als hun iets "juist lijkt" wordt hetvoor hen wet. Dat is eigengerechtigheid.

  Een andere manier waarop Satan miljoenenmensen ten aanzien van bekering en behoud heeftmisleid, is boetedoening. Uw Bijbel laat duidelijkzien dat door goede werken, hoe omvangrijk ook,geen vergeving van zonden kan worden verkregen.Zelfs de offerwetten van het Oude Testament kon-den geen volledige geestelijke vergeving en geenzuiver geweten bewerkstelligen. Ze waren slechtseen symbolische voorafschaduwing van het uitein-delijke offer voor de zonde – Jezus Christus, dieveel later zou komen om voor de zonden van demensheid te sterven (Hebreeën 9:9-14; 10:4-10).

  De enige manier waarop Christus' offer kanworden toegepast om onze zonden uit te wissen, ishet aanvaarden van dat offer, het opgeven van onsvroegere leven van ongehoorzaamheid en het over-gaan tot gehoorzaamheid aan God. Dat is warebekering!

  2. Wat zegt Jesaja 64:6 over eigengerechtigheid?En wat zei Jezus over hen die "van zichzelf ver-trouwden, dat zij rechtvaardig waren"? Lucas 18:9-14.

  3. Hoe beschreef de apostel Paulus de samen-leving waarin we in deze tijd leven? 2 Timotheüs3:1-5, in het bijzonder vers 5.

  OPMERKING: Veel mensen zeggen godsdien-stig te zijn – ze gaan naar de kerk – maar dat isslechts een "schijn van godsvrucht". Zij hangen deopvattingen en gewoonten aan die deze wereldhebben gemaakt tot wat zij is – "de tegenwoordige

  boze wereld" (Galaten 1:4).God eist van ons een volledige ommekeer. Met

  andere woorden God wil dat wij ophouden dewegen te volgen die naar menselijke redeneringjuist lijken en dat wij een volledige ommezwaaimaken om Gods levenswijze zoals die in de Bijbelgeopenbaard is, te volgen!

  4. Wat zegt God nog meer over deze tegen-woordige boze wereld waar we allemaal deel vanhebben uitgemaakt? 1 Johannes 2:15-17. Watzouden we moeten doen? Openbaring 18:4;Romeinen 12:2.

  OPMERKING: Dit is het beginpunt van de wegnaar behoud. God geeft ons de opdracht uit dezewereld te komen en haar verkeerde wegen op tegeven. Door ons niet langer te conformeren aanhaar wegen die tegen Gods weg ingaan, gaan we –door de Heilige Geest toe te laten ons denken tevernieuwen – meer en meer op Christus lijken.

  5. Wat is het gevolg van de droefheid of"inkeer" van deze wereld? Laatste deel van 2 Co-rinthiërs 7:10. Wat voor soort droefheid inzake dezonde aanvaardt God wel en waartoe leidt die?Vers 9, eerste deel van vers 10 en vers 11.

  OPMERKING: Het wordt algemeen aange-nomen dat bekering slechts een tijdelijk gevoel vanberouw is over begane fouten, zonder dat daarbijsprake is van een werkelijke verandering van ie-mands levenswijze. Een dergelijke "bekering" isechter helemaal geen bekering. Die is voor Godonaanvaardbaar en leidt slechts tot de dood.

  Echte bekering is veel meer dan een tijdelijke,emotionele "ervaring". Echte bekering – "droefheidnaar Gods wil" – brengt in ons denken en doen eentotale en duurzame ommekeer teweeg!

  Win de strijd van de christen!

  Allen die tot de christelijke levenswijze wordengeroepen, worden met drie dodelijke vijanden ge-confronteerd, waarvan elk eropuit is ons te ont-moedigen in onze pogingen de zonde te overwinnenen het karakter van God te ontwikkelen.

  Deze dodelijke vijanden kunnen tussen God enons komen te staan – ons van God gaan scheiden.Zij proberen in ons denken een wig te drijven diekan groeien en die ons – indien we dat toestaan –geleidelijk afscheidt van de leiding en de kracht vanGods Heilige Geest en het geloof van Jezus Chris-tus.

  Deze dodelijke vijanden moeten worden versla-gen en God vertelt ons hoe wij dat moeten doen!

  1. Laat Paulus zien dat er voor het leiden vaneen christelijk leven inspanning nodig is, dat het demoeite waard is te vechten voor het eeuwige leven,opdat het ons niet ontglipt? 1 Timotheüs 6:12; 1:18-19; 2 Timotheüs 2:3-4.

  2. Volgde Paulus standvastig Gods levenswijze

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 32 5

  – wist hij kort voor zijn dood dat hij de strijd van dechristen gewonnen had? 2 Timotheüs 4:6-8.

  3. Hebben wij tegen fysieke legers te strijden?Of is het een geestelijke strijd? 2 Corinthiërs 10:3-4. Waartegen moeten wij precies vechten? Vers 5.

  OPMERKING: De eerste vijand in onze dage-lijkse strijd is onze menselijke natuur met haar god-deloze eigenschappen (Galaten 5:19-21). Deze na-tuur is de oorzaak van onze bedrieglijke redenerin-gen (Jeremia 17:9). Ze spoort ons aan te zondigen –Gods geestelijke wet te overtreden – en snijdt onsdaardoor van God af. Verkeerde gewoonten en im-pulsen kunnen ons geestelijk vernietigen, tenzij weze weerstaan.

  4. Wat is onze tweede dodelijke vijand? Galaten1:4. Wat behoort onze houding te zijn tegenover hetmaatschappelijke systeem van deze wereld methaar aantrekkingskracht en schone schijn, haar sta-tusdrang en haar verlokkingen? 1 Johannes 2:15-17.

  OPMERKING: De apostel Johannes verweesnaar de samenleving van deze wereld, waarvanzoveel is gebouwd op en wordt gemotiveerd doorijdelheid, eigenbelang, begeerte en hebzucht. Daarde meeste mensen geestelijk misleid zijn (Open-baring 12:9), zien zij niet in waarom zoveel van degewoonten van de wereld in de ogen van God ver-keerd zijn. Niettemin worden wij door de gewoon-ten van deze wereld voortdurend bestookt met ver-leidingen die ons kunnen wegvoeren van het volgenvan Christus!

  5. Moeten wij ernaar streven het kwaad dat in dewereld is te mijden? 2 Corinthiërs 6:14-18; Open-baring 18:4. Betekent dit dat wij uit de bewoondewereld moeten wegtrekken? Johannes 17:15-18.Let vooral op het eerste deel van vers 15.

  OPMERKING: Christus' gebed in Johannes 17laat zien dat God niet verwacht dat wij de bergen ofde woestijnen intrekken teneinde aan de verlokkin-gen van de wereld te ontkomen! In plaats daarvanmoeten wij ernaar streven ons geestelijk af te zon-deren door te weigeren aan de zonden van dewereld deel te nemen.

  Van jongsaf aan nemen wij over wat anderenons door hun onderricht of hun voorbeeld leren. Demeeste van de gebruiken van de samenleving heb-ben wij doorgaans zonder deze ter discussie testellen als vanzelfsprekend aanvaard. Nu wij echterkennismaken met Gods levenswijze, moeten wijons gewetensvol toeleggen op ons nieuwe leven inChristus. Paulus zei: "Wordt niet gelijkvormig aandeze wereld, maar wordt hervormd door de ver-nieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennenwat de wil van God is, het goede, welgevallige envolkomene" (Romeinen 12:2).

  Tenzij we ons niet langer voegen naar dewereld, zullen we niet groeien in het karakter vanChristus of geestelijk overwinnen. De vele valstrik-

  ken in de wereld kunnen vergeleken worden meteen hindernisbaan die voor een goede soldaat in op-leiding een uitdaging vormt en hem versterkt. Wemoeten leren die hindernissen te nemen.

  6. Heeft men altijd waardering voor wie volgensde wet van God probeert te leven? 1 Petrus 4:3-4;Johannes 15:18-20; 16:33. Hoe moeten wij rea-geren op degenen die vijandig staan tegenover onsverlangen om Christus te volgen? Mattheüs 5:43-47; Romeinen 12:20-21.

  OPMERKING: In deze tijd roept God nog nietiedereen. Sommigen vervolgen en bespotten mis-schien degenen die Gods levenswijze aanhangen.Toch zijn ook zij potentiële zonen van God enmoeten we hen liefhebben! God zal uiteindelijk ookhen voor zijn waarheid ontvankelijk maken, opdatook zij zich kunnen bekeren, zoals wordt uitgebeelddoor de laatste fase van Gods basisplan.

  7. Wat of wie is de derde belangrijke vijand vaniedere christen? 1 Petrus 5:8-9. Is Satan uiteindelijkverantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld?2 Corinthiërs 4:4; Efeziërs 2:1-3. Heeft hij als on-zichtbare heerser de hele wereld misleid? Open-baring 12:9.

  OPMERKING: Satan de duivel ontaardde inzijn denken en ontwikkelde op die manier zijn zon-dige natuur, die hij sinds Adam en Eva altijd naarde mensheid heeft "uitgezonden".

  De mens heeft nietsvermoedend Satans natuurverworven; we noemen deze natuur de "menselijkenatuur". Deze natuurlijke toestand van ons denken,het vleselijk gerichte denken, "is vijandschap tegenGod; want het onderwerpt zich niet aan de wetGods; trouwens, het kan dat ook niet" (Romeinen8:7).

  Maar als de Heilige Geest van God eenmaal aanons denken is toegevoegd, hebben we toegang totde geestelijke kracht om de houdingen vanzelfgerichtheid, lust, begeerte, ijdelheid, jaloezie,naijver, wrok, wedijver, twist, bitterheid en haat teweerstaan, houdingen die door Satan geestelijk naarons denken worden uitgezonden.

  Niemand wordt gedwongen deze dagelijkse im-pulsen van Satan te volgen. Maar argeloze mensendoen dat wel, zonder het te beseffen, zonder zichbewust te zijn van wat er in hun geest plaatsvindt.De meeste mensen laten zich eenvoudig meeslependoor emoties en ingevingen die veelal tot uitdruk-king komen in "werken van het vlees" en het na-jagen van ijdele dingen (Galaten 5:19-21).

  Zo werkt Satan, de "god van deze wereld", de"overste van de macht der lucht", overal ter wereldfeitelijk "in" (Efeziërs 2:2) het denken van niets-vermoedende mensen. Daarom is de wereld in dezetijd zo door en door misleid!

  8. Ook na onze verwekking door Gods HeiligeGeest blijft Satan pogen ons te misleiden, ons af te

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 326

  leiden van Christus en Zijn levenswijze. Waarvoorwaarschuwde Paulus de christenen van Corinthe?2 Corinthiërs 11:2-4, 13-15. Begonnen in Paulus'dagen sommige christenen opnieuw ten prooi tevallen aan de misleidingen van de valse dienarenvan de duivel? Galaten 1:6-8; 3:1

  OPMERKING: Bekering beschermt ons niet te-gen wat er op Satans "golflengte" op ons afkomt.Hij blijft zijn houdingen naar ons denken uitzendenin een poging ons geestelijk ten val te brengen. AlsJezus sprak over overwinnen, bedoelde Hij hetoverwinnen van de levenswijze van Satan.

  Wie zich van Satans levenswijze hebben afge-keerd, vechten om zijn subtiele aandrang te over-winnen en streven ernaar trouw te blijven aan Godslevenswijze – de weg van Gods bestuur. Dat zijn demensen die Satan haat. Hij is er in het bijzonder ingeïnteresseerd hen te vernietigen! Maar met Godsbescherming en in toom houdende macht over Sa-tan, die Hij ons belooft te geven als we dicht bijHem blijven, kunnen wij overwinnen!

  Om te kwalificeren het bestuur van God te her-stellen en over alle naties te regeren, moest ook Je-zus Christus de zwaarste verzoekingen van Satanweerstaan. Merk op hoe de duivel Jezus Christusprobeerde te misleiden en te beïnvloeden zodat Hijzou zondigen.

  9. Hoe trachtte de duivel – nadat Jezus had ge-vast en uitermate hongerig was – in te spelen opzowel de menselijke ijdelheid als de honger? Mat-theüs 4:1-3. En hoe op het menselijk verlangen naaraanzien, roem en macht? De verzen 5-9. Wat warenJezus' directe antwoorden daarop? De verzen 4, 7en 10. Wat was het resultaat van deze geestelijkestrijd? Vers 11.

  OPMERKING: Jezus overwon de duivel. Hijbood weerstand aan Satan, versloeg hem en toondezich meester over hem! Toen hij de duivel bevalweg te gaan zag Satan zich genoodzaakt Hem tegehoorzamen. Hij sloop weg, verslagen in deze su-perieure, geestelijke krachtmeting.

  Christus overwon de listen van de duivel doorhet woord van God. Hij antwoordde op elk van deverzoekingen van de duivel door het schriftgedeelteaan te halen dat in die situatie van toepassing was.Hij kende het woord van God door en door. Hijkende Gods wil. En Hij gehoorzaamde die. Daaromkon de duivel Hem niet misleiden!

  10. Moeten wij in deze tijd de duivel ook weer-staan met de waarheid die God ons heeft geopen-baard? 1 Petrus 5:9. Wat moet de duivel doen alswij standvastig weerstand bieden? Jacobus 4:7.

  11. Welke instructies geeft God ons via Paulusvoor de strijd tegen de ingevingen en de houdingenvan de duivel? Efeziërs 6:10-12. Wat moeten wijaandoen om die geestelijke strijd te kunnen voeren?De verzen 11 en 13. Waaruit bestaat Gods geeste-

  lijke wapenrusting? De verzen 14-17.OPMERKING: Wij moeten ons omgorden met

  de geopenbaarde "waarheid" van God (Johannes17:17), zodat wij niet misleid kunnen worden, enwij moeten ons bekleden met het "pantser der ge-rechtigheid" dat bestaat uit het onderhouden vanGods wet (Psalm 119:172).

  Onze voeten moeten worden geschoeid "met debereidvaardigheid van het evangelie des vredes" –wij moeten actief ons aandeel uitvoeren in deverkondiging van de boodschap van het spoedigkomende Koninkrijk van God dat hier op aarde zalheersen en vrede tot stand zal brengen.

  Het "schild des geloofs" beschermt ons tegen deaanvallen en verlokkingen van Satan. Dit is niet onseigen menselijke geloof, maar het geloof van JezusChristus dat in ons kan zijn (Galaten 2:20, Staten-vertaling; Openbaring 14:12). Christus' geloofwordt ons gegeven door Gods Heilige Geest (Ga-laten 5:22).

  De "helm des heils" (Efeziërs 6:17) houdt onsop de juiste manier op ons geestelijke doel gericht.Het is de kennis van Gods ontzagwekkende doelmet de mens – uit de Geest geboren leden van defamilie van God worden!

  Het "zwaard des Geestes" heeft betrekking ophet geschreven woord van God (Hebreeën 4:12).Het is het enige aanvalswapen in de strijd tegen deinvloed van de duivel. Om dit wapen op de juistewijze te hanteren moeten wij de Bijbel bestuderenom Gods wil en beloften te leren kennen.

  12. Wat is volgens Paulus nog meer noodzake-lijk om de christelijke strijd te winnen? Efeziërs6:18-20.

  OPMERKING: Wij moeten door aanhoudendgebed dichter tot God komen (1 Thessalonicenzen5:17), bidden voor heel Gods volk, voor het werkvan Gods kerk en voor onze eigen behoeften.

  Dit is de methode om Satan met succes te over-winnen en hem te dwingen van ons te vlieden. Ditis de volmaakte strategie om de menselijke natuuren de zondige aantrekkingskracht van de wereld,beide geïnspireerd door de aartsvijand van God, teverslaan.

  We hebben met een voortdurende geestelijkestrijd vandoen. Maar met het woord van God alszwaard en Zijn wapenrusting als bescherming, zul-len wij, als wij tot het einde toe volharden, erin sla-gen alle drie de dodelijke vijanden te overwinnen!

  U kunt overwinnen

  Wanneer wij eenmaal – door onderdompeling –gedoopt zijn beginnen wij met een nieuwe en span-nende levenswijze. God weet evenwel dat wij nogsteeds kunnen en zullen zondigen (1 Johannes 1:8-9). Maar onze barmhartige God belooft ons te ver-geven als wij berouw hebben; Hij zal ons dan ver-

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 32 7

  sterken zodat we kunnen blijven overwinnen eneeuwig leven zullen ontvangen in Zijn glorierijkeKoninkrijk.

  Maar precies hoe is het mogelijk om te blijvenoverwinnen, te blijven doorgaan op weg naar heteeuwige doel, te streven naar het ontwikkelen vanhet volmaakte, heilige en rechtvaardige karaktervan Jezus Christus om in Gods familie geboren teworden? Dat is mogelijk door het geloof vanChristus – "Christus in u, de hoop der heerlijkheid"(Colossenzen 1:27, vertaling Voorhoeve en Willi-brord vertaling; niet "Christus onder u" zoals deNBG en de Statenvertaling hebben vertaald). Pau-lus zei: "Ik vermag alle dingen [het overwinnen vanelke beproeving, test, moeite of zonde] in Hem, diemij kracht geeft" (Filippenzen 4:13).

  Dat is de manier waarop ook wij het kunnen!Ja, door Christus kunnen we God behagen, Zijn

  wet vervullen en overwinnen! Laten we nu door-nemen hoe we dat kunnen doen.

  1. Zei de apostel Paulus, geïnspireerd door GodsHeilige Geest, dat wij ons eigen behoud moeten"bewerken"? Filippenzen 2:12. Schenk ook aan-dacht aan 2 Petrus 1:10.

  OPMERKING: Na onze geestelijke verwekkingis er iets dat we moeten gaan doen en voor de restvan ons natuurlijke leven moeten blijven doen. Hetchristelijke leven brengt "werken" – iets doen – metzich mee! Christenen moeten zich inspannen om teoverwinnen. Christus zei: "Mijn Vader werkt tot nutoe en Ik werk ook" (Johannes 5:17). Gods maniervan leven is er een van productiviteit, groei en op-windende uitdagingen.

  2. Kunnen we ons behoud door onze werkenverdienen? Romeinen 6:23; Filippenzen 2:13;Efeziërs 2:8-9.

  OPMERKING: Eeuwig leven is een gave vanGod. We kunnen door onze werken geen behoudverdienen. Desondanks moet de christen zijn ofhaar deel doen.

  We moeten de gewoonten en zonden die ons totslaaf maken, wegdoen. We moeten goddeloze ge-woonten en gedachten die uiteindelijk tot de eeu-wige dood leiden, overwinnen (Romeinen 6:23).Maar hoe? Het is onmogelijk de invloeden van dewereld, het vlees en de duivel door alleen maarmenselijke kracht te overwinnen.

  3. Ondervond Paulus in zijn leven als christenveel teleurstellingen in zijn streven zijn natuur teoverwinnen? Lees Romeinen 7:7-26; let speciaal opde verzen 15, 19 en 23.

  OPMERKING: Paulus ontdekte dat als hij zijnmenselijke natuur poogde te weerstaan, slechte ge-woonten en zonden zich niet gemakkelijk lietenverdrijven. In feite merkte hij, dat als zijn aandachtzich richtte op het uitroeien van zijn zonden, dezedes te duidelijker aan de dag leken te treden.

  Daarom riep hij uit: "Ik, ellendig mens! Wie zal mijverlossen uit het lichaam dezes doods?" (vers 24).

  Uiteindelijk heeft Paulus de strijd gewonnen.Kort voor zijn dood schreef hij aan Timotheüs:"Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor dedeur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijnloop ten einde gebracht, ik heb het geloof behou-den; voorts ligt voor mij gereed de krans der recht-vaardigheid, welke te dien dage [de dag van de op-standing bij Christus' wederkomst] de Here, derechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet al-leen mij, maar ook allen, die zijn verschijning heb-ben liefgehad" (2 Timotheüs 4:6-8).

  Let op hoe Paulus erin slaagde te overwinnen.4. Wat is de sleutel tot de overwinning als chris-

  ten? Filippenzen 4:13; Johannes 15:5; 1 Johannes4:4; Romeinen 8:37.

  OPMERKING: Jezus Christus, die Satan reedsheeft verslagen en Zich daardoor kwalificeerde de"Koning der koningen en Heer der heren" te wor-den, zal christenen helpen Satan en de invloedenvan deze wereld door de Heilige Geest te overwin-nen! Hij zei Zijn discipelen goede moed te houden,omdat Hij de wereld had overwonnen (Johannes16:33). Johannes getuigt bovendien dat Degene diedoor de Geest van God in iedere echte christenwoont, groter is dan Satan (1 Johannes 4:4).

  5. Maar zei Jezus niet dat Hij van Zichzelf nietskon doen? Johannes 5:30.

  OPMERKING: Zelfs de Zoon van God zei datHij niets (geen geestelijke werken) kon doen doorZijn eigen menselijke kracht. Als Christus, toen Hijin het vlees was, geen geloof in Zichzelf had, hoe-veel minder kunnen wij dan niet bewerkstelligendoor op onszelf te vertrouwen?

  Weinigen beseffen dat Christus' gehoorzaam-heid en zelfs de wonderen die Hij deed, niet gedaanwerden door een of andere bovennatuurlijke krachtvan Hemzelf. Al Zijn geestelijke werken werdengedaan door geloof in de macht van God.

  6. Wat was de bron van Christus' dynamischegeloof? Johannes 14:10-11.

  OPMERKING: De Vader die door de HeiligeGeest in Jezus woonde, maakte het Hem mogelijkaan Gods wet gehoorzaam te zijn! Christus had hetgeloof van God.

  7. Moeten christenen uit geloof leven? Hebreeën10:38; Romeinen 1:17. Maar is het hebben van ge-loof in God het enige dat nodig is? Romeinen 3:31.Is geloof zonder gehoorzaamheid aan God een doodgeloof? Jacobus 2:20-22.

  OPMERKING: De Bijbel laat zien dat wij eenaandeel hebben in het proces van behoud. Deson-danks geloven veel belijdende christenen dat JezusGods wet in onze plaats gehoorzaamde. Maar eenchristen is niet vrijgesteld van overwinnen, groeienin geestelijk karakter en volharden ondanks tegen-

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 328

  stand of verleiding op te geven. De Bijbel maakthet duidelijk dat het hebben van geloof ons nietvrijstelt van het doen van geestelijke werken.

  Dit is een groot geheimenis voor hen die Godsdoel en plan van behoud niet begrijpen. Daar wedeze dingen moeten doen om behouden te wordenen toch niet in staat zijn ze uit onszelf te doen, zijnvelen tot de conclusie gekomen dat God Jezus zondom het allemaal voor ons te doen. Niets is verdervan de waarheid!

  Het antwoord is de sleutel tot behoud. Het isgeloof. Geloof in Gods macht – hetzelfde soortlevend geloof dat Jezus had!

  8. Door wiens geloof wordt de "gerechtigheid"van een christen – zijn gehoorzaamheid aan Godsgeestelijke wet – mogelijk gemaakt? Openbaring14:12.

  OPMERKING: De door de Geest verwektechristenen hebben het "geloof van Jezus". Het isniet slechts ons geloof in Hem, maar Zijn geloof –het geloof waardoor Hij Gods wetten hield – dat nuin ons is geplaatst en in ons tot uiting komt!

  9. Noemt de Bijbel Jezus de leidsman en volein-der van ons geloof? Hebreeën 12:2-4.

  OPMERKING: Een nauwkeuriger vertaling vande woorden "leidsman en voleinder" is "pionier envervolmaker". Als onze Pionier wees Jezus de weg,waarin Hij ONS het superieure voorbeeld gaf vanlevend geloof. Maar Jezus vervolmaakt ook Zijngeloof in ons! Hier volgt de manier waarop dat ge-beurt.

  10. Verklaarde de apostel Paulus dat Christus inhem leefde? Galaten 2:20. Hoe leefde Christus inhem? Filippenzen 2:5; Romeinen 8:9-10. Liet Pau-lus zich in zijn leven leiden door het geloof vanChristus dat in hem was? Nogmaals Galaten 2:20(Statenvertaling).

  OPMERKING: Paulus leefde niet uit zijn eigengeloof. De geest van Christus woonde door deHeilige Geest in Paulus. En de Geest van Godplantte in Paulus' geest hetzelfde geloof dat in uwgeest kan komen! Dit geloof – het geloof vanChristus – zal u in staat stellen een leven van over-winnen te leiden zoals Paulus dat deed.

  11. Is het geloof van Jezus Christus, waardoorwe eeuwig behoud ontvangen, een gave van God?Efeziërs 2:8-9. Is dit geloof een van de gevolgenvan het hebben van de Heilige Geest? Galaten 5:22(Statenvertaling).

  OPMERKING: Het geloof dat behoud geeft, ishet geloof van Christus. Ja, Christus' geloof – nietons geloof. En Christus, die door Gods Geest in onskan wonen, zal ons Zijn sterke geloof geven omzodoende onze geestelijke gehoorzaamheid enoverwinning mogelijk te maken!

  12. Wat moeten wij doen om de Heilige Geesten het geloof van Jezus Christus te ontvangen?

  Handelingen 2:38. Moeten we bereid zijn God tegehoorzamen? Handelingen 5:32. En moeten weeerst geloof in Christus laten zien, voordat Hij onsZijn geloof zal geven? Handelingen 20:21; Ro-meinen 1:17.

  OPMERKING: God zal Zijn Heilige Geest enhet daaruit voortvloeiende geloof van Christus al-leen maar geven aan hen die voldoen aan dezevoorafgaande voorwaarden. We moeten ons geloof,of ons vertrouwen, laten zien in het offer van JezusChristus, die zijn bloed vergoot om de doodstraf dieop onze zonden staat te ondergaan. Op grond vanons geloof in en onze aanvaarding van Christus alsonze persoonlijke Verlosser is God door Zijn woordverplicht ons, na bekering en doop, Zijn HeiligeGeest te geven.

  13. Moet het geloof dat we krijgen met het ont-vangen van Gods Heilige Geest, gaan groeien?2 Thessalonicenzen 1:3.

  OPMERKING: Geloof wordt niet volledig envolgroeid in ons denken geplant op het moment datwe de Geest van God ontvangen. Geloof moetgroeien. Het moet worden gevoed, het heeft oefe-ning en praktijk nodig. Dat geloof moet groeiendoor testen en door werken. Het moet een levendgeloof worden.

  We moeten onverbiddelijk doorgaan naar hetdoel van de geweldige roeping van God in JezusChristus, streven naar de volmaaktheid van hetkarakter van God door het geloof van Christus –"Christus in ons, de hoop der heerlijkheid". En datwordt allemaal bewerkstelligd doordat de HeiligeGeest in ons woont en naarmate we die gebruiken.

  We moeten Gods wet houden en een christelijkleven leiden alsof het allemaal van onze eigeninspanning afhangt, maar omdat "de geest gewilligis en het vlees zwak" voegt God datgene toe waar-toe wij niet in staat zijn. Evenals Paulus, die zichvan zijn beperkingen bewust was, kijken wij naarGod voor de hulp om Zijn doel in ons te bewerk-stelligen – "want als ik zwak ben, dan ben ik mach-tig" [in Christus] (2 Corinthiërs 12:10).

  Door Christus kunt ook u iedere zonde overwin-nen, ieder obstakel te boven komen, iedere vijandverslaan en elke hindernis overwinnen die uw wegom deel van Gods familie te gaan uitmaken dreigtte blokkeren!

  Bedenk dat de apostel Paulus Christus' vertrou-wen uitstraalde. Hij was overtuigd! Hij was zeker!Paulus wandelde, sprak en leefde door de HeiligeGeest in hem met Christus en de Vader. Hij had hetgeloof en de zekerheid van Jezus Christus.

  Die kunt u ook hebben!(Als u ons gratis boekje Wat is geloof? en onze

  overdruk van het artikel How to Be an Overcomer[Hoe een overwinnaar te worden] nog niet hebtgelezen, vergeet dan niet deze aan te vragen. Zij

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 32 9

  voorzien in nog meer belangrijke details overgeestelijke groei en overwinnen.)

  Waarom overwinnen zo belangrijk is

  Zij die tot de christelijke levenswijze zijn geroe-pen, zijn geroepen tot een leven van groeien enoverwinnen. Laten we begrijpen waarom dat zobelangrijk is en wat het vandoen heeft met deverantwoordelijkheden die de uit de Geest geborenchristenen in het Koninkrijk van God zullen heb-ben.

  1. Werd Jezus Christus volmaakt? Hebreeën 5:9;2:9-10. Let in het bijzonder op het laatste deel vanvers 10. Wat stelde Christus als doel voor Zijnechte volgelingen? Mattheüs 5:48. Aan wie moetenze gelijkvormig worden? Efeziërs 4:13.

  2. Moest Christus, zelfs al was Hij de Zoon vanGod en had Hij de Heilige Geest niet met mate (Jo-hannes 3:34, Statenvertaling), toch gehoorzaamheidleren? Hebreeën 5:8-9. Overwon Christus en weer-stond Hij verzoekingen? Johannes 16:33; Hebreeën4:15.

  OPMERKING: Jezus Christus werd volmaaktdoor de beproevingen en testen van menselijke er-varing. Hij overwon de verzoekingen van de duivel,Zijn vlees en de wereld om Hem heen. Ondanks te-genstand en verzoekingen hield Hij Gods gebodenvolmaakt. Zodoende kon Hij de Verlosser van demensheid worden en het voorbeeld van geestelijkevolwassenheid.

  3. Hoe belangrijk is overwinnen om deel te gaanuitmaken van het Koninkrijk van God en een be-loning te ontvangen? Openbaring 2:7, 11, 17, 26-27; 3:5, 12, 21; 21:7.

  OPMERKING: Door de zondige aantrekkings-kracht van het vlees, de wereld en de duivel teoverwinnen wordt ons geestelijk karakter volmaakt– bouwen we het karakter van God. En hoe meerwe overwinnen, hoe groter de verantwoordelijkheidzal zijn die we – deel uitmakend van Christus' bes-tuur op aarde – zullen krijgen. Des te groter zalonze beloning zijn.

  Echter niemand anders kan voor ons overwin-nen. Het vergt het leveren van inspanning van onzekant, samen met de kracht van Gods Heilige Geest,om het type geestelijk gezinde en gemotiveerdepersoon te worden die God in Zijn Koninkrijk kangebruiken.

  4. Is overwinnen iets dat eenmalig in zijn tota-liteit plaatsvindt of is het een levenslang proces?Mattheüs 24:13, 45-47.

  OPMERKING: Het streven om het geestelijkekarakter van Christus te ontwikkelen is een procesvan overwinnen door het hele christelijke levenheen. Zij die tot het einde blijven overwinnen – diebij Christus' wederkomst (of bij hun dood, als die

  zich eerder aandient) nog steeds groeien – zullenGods Koninkrijk beërven en een beloning ontvan-gen!

  5. Laat 2 Petrus 1:5-9 de noodzaak zien vanvoortdurende groei in de deugden van christelijkkarakter, zolang als iemand leeft? Impliceren deverzen 10 en 11 dat zij die niet blijven groeien enoverwinnen, Gods Koninkrijk niet zullen binnen-gaan?

  Kwalificeren om met Christus te heersen

  1. Door welk principe kan iemand met gewonebekwaamheden zich kwalificeren om in het Ko-ninkrijk van God een veel grotere verantwoorde-lijkheid te dragen? Lucas 16:10.

  OPMERKING: We leren te heersen door trouw– consciëntieus – te zijn in alles wat we doen. Wemoeten de principes en wetten die we uit Godswoord leren in ons dagelijks leven in praktijk bren-gen. Zelfs iemand die van zichzelf denkt maarbeperkte bekwaamheden en natuurlijke talenten tehebben, kan zich kwalificeren om in Gods Konink-rijk te heersen. We leren in de wereld van morgente heersen door in deze tijd te leren onze eigenzaken te beheren en onze eigen verantwoorde-lijkheden uit te oefenen, hoe klein die ook mogenzijn.

  God doet niet aan aanziens der persoons(Romeinen 2:11; Galaten 3:28). Of we als man ofvrouw geboren werden heeft geen invloed op onzebeloning in Gods Koninkrijk. Onze toekomstigebeloning wordt bepaald door onze werken in ditleven. Bedenk dat we door Gods genade Zijn Ko-ninkrijk zullen binnengaan, want onsterfelijkheid iseen gave van God. Maar door onze werken kwalifi-ceren we ons voor een functie met verantwoorde-lijkheid – een gelegenheid tot meer dienen, tot meergoeddoen – als we eenmaal in Gods heersende Fa-milie geboren zijn.

  Maar om te kwalificeren – op de juiste wijzegetraind worden – tot dienen en onderwijzen in dewereld van morgen moeten we nu leren dienen enonderwijzen.

  De enige reden dat iemand nu tot behoud geroe-pen wordt, is zich te kwalificeren om tijdens hetMillennium en de periode van het oordeel van degrote witte troon te helpen de miljarden mensen teroepen en tot behoud te brengen. God heeft nietbepaalde personen uitgezocht om speciale gunstente ontvangen.

  Het christelijke leven is daarom een leven vanvoorbereiding op een geweldig dienen in de wereldvan morgen. De door de Geest verwekte christenenzijn nu in training om te helpen de wereld Godslevenswijze te onderwijzen en het bestuur van Godten goede van de mensheid uit te oefenen!

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 3210

  Bent u bezig zichvoor die taak te kwalificeren?

  U werd geboren met het ontzagwekkende poten-tieel deel te gaan uitmaken van de familie van Goddie over het hele universum regeert – en, als God unu roept, een aandeel te leveren in het besturen, on-derwijzen en leiden van de wereld in het Millen-nium en in de periode van het oordeel van de grotewitte troon. En daarna tot in alle eeuwigheid te hel-pen met het besturen van het hele universum!

  Dit is het ongelooflijke, menselijke potentieel,de ontzagwekkende bestemming die God heeftweggelegd voor hen die deel zullen gaan uitmakenvan Zijn familie!

  Bent u van start gegaan met dit proces van be-houd op weg naar dit fantastische doel? Analyseeruw leven en karakter. Bent u God gaan gehoor-zamen? Groeit u geestelijk? Groeit u in zelfbe-heersing? Groeit u in het vermogen verkeerde ver-langens, zelfzuchtige motieven of ijdelheid in toomte houden? Vervangt u verkeerde gewoonten enhoudingen door de juiste gedachten en handelin-gen?

  Als u nog niet van start bent gegaan om zelfs dekleine vermogens waarover u beschikt – uw hu-meur, uw stem, uw hartstochten en gevoelens, uwinkomen – te beheersen en constructief aan testuren, hoe kan God u dan veel grotere verantwoor-delijkheden toevertrouwen in het Koninkrijk vanGod? Als u niet trouw bent in het gebruik van uwhuidige inkomen, wie zal dan de ware rijkdommenen de grote macht van God aan uw zorg toever-trouwen?

  Vraag God voor het begrip en de wijsheid om devergelijkenderwijs kleine krachten, vermogens enverantwoordelijkheden waarover u nu de beschik-

  king hebt, op de juiste wijze te gebruiken en testuren, zodat u een trouwe en productieve dienaarvan God kunt zijn.

  Streef ernaar trouw te zijn in wat God u reedsgegeven heeft, zodat Christus op zekere dag tegen ukan zeggen: "Wèl gedaan, gij goede en getrouweslaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, overveel zal ik u stellen" (Mattheüs 25:21).

  Dit leven biedt ons de gelegenheid te wordenopgeleid. We leren te heersen door onze verant-woordelijkheden trouw uit te oefenen en door overonszelf te leren heersen terwijl we een christelijkelevenswijze leiden.

  De voorbereiding tot heersen in Gods Konink-rijk begint met u nu te onderwerpen aan Zijn be-stuur. God zal niemand behoud geven die Hij nietbestuurt (Lucas 19:27). Leer dus Gods wetten. Be-studeer ze. Mediteer erover. Leef ernaar. En groeiin het karakter van God met de kracht van GodsHeilige Geest door Hem te gehoorzamen en de ver-zoekingen van de wereld en de invloed van Satan teoverwinnen.

  Zoek God door in gebed en bijbelstudie dichtertot Hem te naderen. Groei geestelijk. Verander!Bouw voortdurend aan het karakter van God, totaan uw dood of tot het moment dat Jezus Christusterugkeert en uw zwakke, fysieke lichaam in éénogenblik verandert in een krachtig, zondeloos, ver-heerlijkt geestelijk lichaam (Filippenzen 3:20-21).Dan zult u gereed zijn om met Christus te heersen –uw ontzagwekkende bestemming te vervullen om tehelpen over de aarde en het universum daaromheente heersen als lid van de familie van God!

  Het is een adembenemende, opwindende, onge-looflijke roeping! Een heerlijke, fantastische toe-komst! Bent u begonnen aan die goddelijke roepinggehoor te geven?

  Engels © 1987 Worldwide Church of God (305359/8702/1107)

 • Ambassador College Bijbelcursus Les 32 11

  Ambassador College BijbelcursusIndex van onderwerpen (Les 1 – 32)

  Onderwerp Lesnummer

  Aarde, beloning voor hen diebehouden worden

  7

  Aarde, zonde der engelenruïneert de

  14

  Adam en Eva 9,11,13,14,21,27Armageddon 3,28Avond, de meestgedenkwaardige

  26

  Basisplan van God 22,23Beest en valse profeet 3,6,28,31Behoud, plan van 12,21,23,27,30,31Behoud, stappen op weg naar 9,10,20,32Bekeringsproces 9,10,11,12Beloning voor hen diebehouden worden

  7,20

  Berouw 9,32Bestuur van God 1,13,14,18,20,30Bijbel 1,4,15Bruid van Christus 17,19,22,27,30Christelijke levenswijze 12Christus' offer 7,12,23,25,29Christus' wederkomst 2,3,12,23,28Christus, de tweede Adam 13,14Christus, de Verlosser 15,25,29Christus, eerstgeboren Zoon 8,11,22Christus, Hogepriester 12,29Dag des Heren 2,3,28Demonen 14,29Dood 5,15Doop, door onderdompeling 10Drie-eenheid 8,13Dualiteitsprincipe 13Eerstelingen 12,21,23,27,28Eeuwig leven 5,7,11,12,22Einde der wereld 1,2,3Elia, die komen zal 18,27Elohim 8,13,20,22Engelen 13,14,22Evangelie 1,18Evolutie 13Feesttijden en heilige dagen 12,23,25-31Gebed 12,15,32Geestelijke groei 8,11,12,15,19,22,32Geestelijke oogsten 12,23,27,28,30,31Geloof 11,12,24,32Genezing 12,23,25God, de natuur van 8,11,13God, Zich aan hetvoortplanten

  8,13,22,23

  Godfamilie 8,13,20,22Grote opdracht 3,14,18,19,27,28Grote verdrukking 1,2,3,28Gruwel der verwoesting 2,3Handoplegging 10Heersen, opleiding om te 12,19,20,22,27,32Heidenen 4,7,16Heilige Geest 8,11,12,15,23,27,32Heilige kalender 23Hel, de waarheid over de 6Hemel, de waarheid over de 7Huwelijk van het Lam 17,28,30Israël, het geestelijke 16,17Israël, het oude 16,17,23,24,25,26Karakter 12,13,15,20,22,32Kerk van God 11,16,17,18,19,27Kerkbestuur 19

  Onderwerp Lesnummer

  Kerstmis 31Koninkrijk van God 4,7,12,18,20,23,24,30Laatste Grote Dag 12,23,31Lazarus en de rijke man 6Logos 8,13,22Loofhutten 12,23,30Lucifer 13,14Melchizedek 12,13Mens, wat is de 5,8,15,22Menselijk denken 5,9,15Menselijk potentieel 8,11,12,13,20,22Menselijke geest 5,15Menselijke natuur 9,12,32Millennium 4,12,16,20,21,23,24,30Moordenaar aan het kruis 7,10Nederigheid 12,23,25,29Nieuwe hemelen en aarde 7,13,31Nieuwe Jeruzalem 7,31Offeranden, wetten op de 9,17,29Ongezuurde Broden 12,23,25,26Onsterfelijke ziel 5,15Onvergeeflijke zonde 6,21,31Oordelen 6,12,16,21,23,31Opname der gemeente 3Opstanding, eerste 5,7,8,12,15,23,28Opstanding, tweede 6,12,16,21,23,31Opstanding, derde 6,12,21,2331Opvoeding, echte 4Overwinnen 12,26,32Pascha 12,17,23,25Pasen 25,31Pinksteren 11,12,23,27Plaats van veiligheid 3,14,28Plan van God 1,12Poel des vuurs 5,6,10,12,15,23,31Predestinatie 21Romeinse Rijk, herleving vanhet

  3,18,28

  Sabbat 12,23,24Satan 6,9,12,13,14,19,21,23,29Testament 7,17Tien geboden 9,12,17Tienden geven 12Trompetplagen 3,12,23,28Trompetten 12,23,28Twee bomen 9,11,13,27Tweede dood 12,15,23,31Utopia op aarde 4,30Vasten 12,23,29Verbonden, Oud en Nieuw 16,17,27Verwekking, geestelijke 8,19Verzoening 12,23,29Vier paarden 2Voetwassing 12,23,25Vrucht van de Geest 11Wapenrusting Gods 12,14,32Wedergeboren 8,18Wekelijkse cyclus 24Wereld, verblind 2,14,18,21,27,29,31Wereldbestuur, Gods 1,4,18,30Werken, beloond naar 12,20,32Wet van God 9,12,13,17Wijn 12,23,25Zeven laatste plagen 28Zonde 9,12,17,23,26,29Zuurdesem 12,23,26