E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele...

12
JUNI 2018 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE © COVERFOTO: PRIVÉ E-COMMERCE Stijgende vraag naar flexibele levermethodes. P07 ERGONOMIE Ontdek de telescopische transportband. P08 TECHNOLOGIE Slimme software optimaal gebruiken. P10 Dit dossier wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends vanas engineering STORAGE SOLUTIONS UW MAGAZIJN EFFICIËNTER INRICHTEN? Vraag een gratis analyse op maat 03/568.33.00 www.vanasengineering.be Meer stockeren op minder oppervlakte? De productiviteit per magazijnier verhogen? Foutloos werken? De doorloopsnelheid verhogen om een grotere klantentevredenheid te realiseren? Vanas Engineering nv is gespecialiseerd in het optimaliseren van uw magazijnwerking. Supply Chain Marc Lambotte (Agoria): “Bedrijven moeten evolueren van solospelers naar netwerkorganisaties.”

Transcript of E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele...

Page 1: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

JUNI 2018 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE

© C

OV

ER

FO

TO

: P

RIV

É

E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07

ERGONOMIE Ontdek de telescopische transportband. P08

TECHNOLOGIE Slimme software optimaal gebruiken. P10

Dit dossier wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends

vanas engineeringSTORAGE SOLUTIONS

UW MAGAZIJN EFFICIËNTER INRICHTEN?

Vraag een gratis analyse op maat 03/568.33.00 www.vanasengineering.be

Meer stockeren op minder oppervlakte?De productiviteit per magazijnier verhogen? Foutloos werken?

De doorloopsnelheid verhogen om een grotere klantentevredenheid te realiseren?Vanas Engineering nv is gespecialiseerd in het optimaliseren van uw magazijnwerking.

Supply ChainMarc Lambotte (Agoria): “Bedrijven moeten evolueren van solospelers naar netwerkorganisaties.”

Page 2: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

IN DEZE BIJ LAGE

2 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE MEDIAPLANET

Hoe worden onze bedrij-ven soepele organisaties die baanbrekend zijn in de supply chain? Veel productiebedrijven, die

lean-geïnspireerd zijn, hebben de afgelopen jaren hun interne processen soepeler laten verlopen, met impressionante resultaten tot gevolg. Zo hebben de twintig ‘Factory of the Future’-winnaars bijvoorbeeld een produc-tiedoorlooptijd van 50% gerealiseerd, werd de ‘time-to-market’ van nieuwe producten met meer dan 40% gereduceerd en werden de interne voorraden met 45% teruggebracht. Ook de leverbetrouwbaarheid naar klanten is met gemiddeld 30% toegenomen.

KostenefficiëntGoed functionerende supply chains zijn betrouwbaar, reactief en blijven ondanks hun fl exibele karakter kostene� ciënt. Terwijl sup-ply chains meer globaal en complex worden, worden de schakels in de supply chain vaak overbelast en worden leveringen verstoord. Bedrijven worden dikwijls beperkt om snel te reageren, omdat ze vastgepind worden

door algemene complexe structuren. Andere ondernemingen worden dan weer bedolven onder confl icterende managementstijlen en processen of een gebrek aan standaardproce-dures door de volledige supply chain heen. Dat beperkt hen om de beste van de klas te worden, zeker in de huidige competitieve omgeving.

CocreatieVandaag verandert de marktomgeving met een ongekende snelheid. Als productiebedrij-ven niet in snelheid gepakt willen worden door exponentiële technologische verande-ringen, dienen ze steeds meer in te gaan op vragen tot cocreatie. Kortom, de uitdaging van onze Belgische ondernemingen bestaat erin om te evolueren van solospelers naar netwerkorganisaties, waar risico en kapitaal gedeeld worden over het netwerk. De klas-sieke bedrijfsgrenzen vervagen en vloeien over in optimaal gecoördineerde en vraag-gedreven ecosystemen van leveranciers en partners, waarin er sprake is van fl exibele samenwerkingsrelaties en kennisdeling.

Bedrijven integreren voorwaarts en zoe-ken de toegevoegde waarde in diensten voor

hun eindklanten. Het aandeel van de toele-veranciers in de R&D-werkzaamheden van klanten neemt toe. Samenwerking voor de acquisitie van complexe opdrachten wordt noodzakelijk. Toeleveranciers dienen dus ook meer en meer over de kennis van de eindmarkten te beschikken.

Industrieel ecosysteemDe algehele efficiëntie bij de betrokken bedrijven zal sterk toenemen als gevolg van de samenwerking, en het industriële weefsel binnen de waardeketen zal versterken. Het bedrijf maakt deel uit van een industrieel ecosysteem met ondubbelzinnige en aan-vaarde spelregels en een continue aandacht voor procesinnovatie.

De noodzaak voor een extensieve bena-dering van de supply chain dringt zich op, als gevolg van de globalisering en de steeds groter wordende concurrentie. Al deze ver-beteringen vereisen een uitgebreide digitale ondersteuning, veranderingen in interne en externe processen, verdienmodellen, com-petenties van mensen en een uitstekende samenwerking met partners.

“Belgische ondernemingenmoeten evolueren van solospelersnaar netwerkorganisaties”De wereld wordt steeds complexer en de technologie verandert steeds sneller. Onze Belgische bedrijven moeten dus soepel blijven, zonder dat ze met al te veel groeipijnen af te rekenen krijgen. “Het is van belang dat ze denken vanuit een duurzame win-winfi losofi e, ondersteund door de digitalisering en met als doel globale e� ciëntiewinsten halen”, vertelt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

LEES MEER OP: WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE

ON

LIN

E

Duurzaamheid

Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun afvalstromen te optimaliseren.

P05

Transport

De meerwaarde van een multimodale aanpak.

P09

Logistiek

Ontdek hoe technologie de druk op magazijnen kan verlagen en de output verhogen.

VOLG ONS /Mediaplanet @MediaplanetBE Mediaplanetbe Mediaplanet BelgiumMediaplanet Belgium

VOORWOORD

SUPPLY CHAIN JUNI 2018 Managing Director: Leoni Smedts Head of Production: Daan De Becker Digital Manager: Stij n Rosiers Business Developer: Matthias Liekens Project Manager: Laurens De Grave - Tel: +32 2 421 18 27 - E-mail: [email protected] Redactie: Joris Hendrickx, Diederik Vandendriessche, Bram Thiry Lay-out: i GRAPHIC - E-mail: [email protected] Print: Roularta Distributie: Trends Mediaplanet contactinformatie: Tel: +32 2 421 18 20 - E-mail: [email protected] D/2018/12.996/17

Bedrijven dienensteeds meer in te gaanop vragen tot cocreatie.

Marc LambotteCEO Agoria

IS JOUW TECHNISCHE DIENST KLAAR VOOR INDUSTRIE 4.0?

Page 3: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE 3MEDIAPLANET

❚ Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen in de supply chain?“Door de e-commerce verwachten consu-menten vandaag een zeer hoge servicegraad, en die verwachtingen sijpelen nu ook door naar de B2B-wereld. Hierdoor ontstaat er een enorme druk op magazijnen. Er wordt van hen verwacht dat ze net zoals webwinkels op zeer korte tijd kunnen leveren. Ook just-in-time leveringen worden alsmaar vaker gevraagd, want steeds minder bedrijven wer-ken nog met een stock. Wanneer het bij hen binnenkomt, moet het meteen kunnen wor-den verwerkt. Om te beantwoorden aan deze veranderende vragen moeten magazijnen zelf voldoende voorraad opbouwen, zodat ze sneller kunnen uitleveren. De volumes in de magazijnen nemen dus spectaculair toe.”

❚ Wat zijn de gevolgen vandie toenemende vraag naarsnelheid en flexibiliteit?“Magazijnen krijgen steeds meer te maken met piekmomenten, waarbij men op korte ter-mijn plots zeer veel moet kunnen uitleveren. Het aantal bewegingen dat moet gebeuren, is dus heel volatiel. Dat vraagt om een systeem waarmee piekprestaties fl exibel kunnen wor-den verwerkt, zonder dat er voor die enkele drukke uren extra personeel moet worden aangeworven. De toenemende vraag om snel en fl exibel te werken verhoogt bovendien de druk bij het personeel, wat vervolgens leidt tot meer fouten. De klant accepteert dat ech-ter niet, en zal goederen met fouten meteen retourneren. Daarom komen er extra contro-lestations aan het einde van de picking-pro-cessen, maar die brengen dan weer een hogere operationele kost met zich mee.”

“Magazijnen snelleren flexibeler laten werken”

❚ Wat zijn de mogelijke oplossingen?“Naast traditionele reksystemen bieden wij ook software voor het beheer, randappara-tuur, automatisatie en semi-automatisatie aan. Onze businessanalisten wenden deze aan in functie van de klantenverwachtingen. Tot hoe laat kan iemand bestellen? Hoe laat moet de levering dan buiten zijn om ze tijdig bij de klant te krijgen? Wat zijn de groeiplannen voor de komende jaren? Gaat het over een nieuw of een bestaand magazijn? Op basis van die vra-gen stellen onze businessanalisten een plan op met de meest gunstige ROI. Meestal stellen we drie jaar voorop als maximale termijn waarop de investering moet zijn terugverdiend.”

❚ In welke technologie zien jullieveel potentieel?“In omgevingen waar snelheid en plaatswinst belangrijk zijn, stellen we vaak een Modula Lift voor. Dit stockagesysteem biedt immers een antwoord op veel van de pijnpunten die ik hiervoor beschreef. Een Modula Lift zorgt voor een enorme plaatsbesparing omdat ze de vol-ledige hoogte van het magazijn kan innemen.”

“Bovendien werkt het systeem volgens het principe van ‘goederen naar de man’. Werk-nemers moeten dus niet langer met een kar door het magazijn wandelen, want daarmee verliezen ze veel tijd. De machine brengt het product op heuphoogte naar de werknemer. Terwijl die werknemer uit de ene lade een product neemt, staat de andere lade al klaar om een nieuw product te nemen. Zo neemt

de output per werknemer vele malen toe en kan het bedrijf zonder extra loonkosten groeien. Dankzij laserindicaties en de lagere werkdruk zullen werknemers sneller kunnen werken zonder dat het zo aanvoelt. Op die manier wordt er foutloos gewerkt. Dat maakt vervolgens dat de controlestations, die haast verplicht zijn aan het einde van klassieke sys-temen, ook niet meer nodig zijn. Ook op die manier betekent het een besparing.”

❚ Is zo’n Modula Lift dan voorieder bedrijf dé oplossing?“De Modula Lift is slechts één van de oplossin-gen die we aanbieden. We zijn geen fabrikant, maar een integrator. In die zin kunnen onze businessanalisten objectief advies geven en daarbij uit een brede waaier van oplossingen grijpen. We houden continu de markt in het oog om nieuwe technologieën te ontdekken en eventueel mee op te nemen in ons portfolio.”

❚ Hoe belangrijk is softwarein dit verhaal?“De software is in feite de belangrijkste com-ponent in het hele verhaal, want deze vormt het hart van alle systemen. Liften en rekken zijn goed, maar zonder een intelligent beheer-systeem is hun meerwaarde lang niet zo groot. Slimme software zorgt voor een maximale output van de machines, laat hen zo snel mogelijk bewegen en zorgt ervoor dat ieder leeg vakje onmiddellijk weer gevuld wordt. Zo wordt de plaats optimaal benut.”

“Bovendien kan deze worden gekoppeld aan het ERP-systeem van het bedrijf, waardoor men volledig papierloos kan gaan werken. Orders worden ingelezen en automatisch afgeboekt bij verzending. Het is een bewuste keuze van ons om deze software zelf lokaal te ontwikkelen. Vaak is er immers maatwerk nodig, want niet ieder magazijn is qua wer-king een exacte kopie. Zo maken we het ver-schil en maximaliseren we de e� ciëntie.”

Joris [email protected]

Andy Van MieghemManaging director Vanas Engineering

www.vanasengineering.eu

Magazijnen krijgensteeds meer te makenmet piekmomenten,waarbij men op kortetermijn plots zeer veelmoet kunnen uitleveren.

De druk op magazijnen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en blijft verder stijgen. Technologie kan die druk verlagen én tegelijk de output verhogen. Meer uitleg door Andy Van Mieghem, managing director van Vanas Engineering.

❚ De Modula Lift is een interessante optie in omgevingen waar snelheid en plaatswinst belangrij k zij n.

Page 4: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

4 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE MEDIAPLANET

Iedereen in de transportsector is op zoek naar groene en volwaardige alternatieven voor fossiele brand-sto en. “HVO biedt op korte ter-mijn alvast een enorm potentieel,

maar dan zijn er wel incentives nodig vanuit de overheid”, vertelt Bart Bosmans, algemeen directeur van DAF Trucks België.

Wat houdt HVO precies in?“HVO (Hydro-treated Vegetable Oil) is een biobrandstof van de tweede generatie die een volwaardig alternatief biedt voor de fossiele diesel. HVO wordt vervaardigd uit reststro-men of afvalstromen, zoals bijvoorbeeld gere-cycleerd frituurvet, terwijl er bij biobrand-stof van de eerste generatie discussies waren rond ‘food for fuel’. HVO zorgt voor 89% min-der CO2, 33% minder fi jn stof en 9% minder stikstof in vergelijking met fossiele dieselolie. LNG zorgt slechts voor 9% minder CO2.”

Wat is er nodig om HVO te kunnen toepassen in het wegvervoer?“De ontwikkeling van een passende motor is min-stens even belangrijk als de brandstof. Met DAF

hebben wij hier volop op ingezet. Met onze nieuw-ste generatie DAF LF, CF en XF trucks kan men zowel gewone diesel als HVO tanken. Beide kun-nen zelfs door elkaar worden gemengd, zonder iets te veranderen aan de prestaties, de levensduur of het onderhoud van het voertuig. Het verbruik daalt zelfs nog licht met HVO. Een andere belang-rijke meerwaarde ten opzicht van LNG is dat men voor LNG een speciaal LNG-voertuig moet aanko-pen, waarvan de kost substantieel hoger is dan een gewoon voertuig. Ook is het onderhoud volle-dig anders en is de restwaarde niet zeker. Bij HVO is die restwaarde wel gegarandeerd, want een koper zal indien gewenst gewoon kunnen verder rijden op klassieke diesel.”

“Terwijl er bij LNG bovendien een speciale druk-installatie nodig is, kan HVO net zoals gewone diesel worden getankt aan een klassieke pomp. Zo kunnen bij veel tankstations de oude tanks en circuits voor loodhoudende benzine een nieuwe bestemming krijgen, zonder grote investeringen.”

Wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen?“Momenteel kost HVO nog +/- 65 cent per liter meer dan klassieke diesel. De aankoop

van LNG-voertuigen wordt door hun groene karakter gesubsidieerd. Bij HVO is dat nog niet het geval, terwijl HVO-voertuigen toch 10 keer minder CO2 uitstoten. Samen met SNEL Logistic Solutions en Maes Energy & Mobility ijveren we daarom voor een subsidie voor HVO-biobrandstof.”

“Zowel de brandstof als de voertuigen zijn vandaag reeds beschikbaar. Het zou niet meer dan logisch zijn om hier incentives aan te kop-pelen, zodat er meteen een positieve impact op het milieu kan worden gerealiseerd.”

internet en de snelle uitwisseling van gegevens creëren bovendien heel wat nieuwe mogelijk-heden voor bedrijven om via open en gesloten platformen met elkaar in contact te treden, de transparantie te verhogen, snel te schakelen, de planningsprocessen op elkaar af te stemmen en zo beter in te spelen op de veranderende klan-tenverwachtingen.”

“Daarnaast zijn er nieuwe technologieën zoals 3D-printing, machine learning en arti-fi ciële intelligentie. Momenteel staan die technologieën nog in de kinderschoenen, maar wanneer deze zich verder ontwikkelen,

zullen ze ongetwijfeld voor grote veranderin-gen zorgen binnen de supply chain. Er zijn alvast heel wat toepassingen denkbaar.”

Wat is het belang van bijscholing?“Omdat het landschap blijft veranderen, is het belangrijk dat mensen uit de sector zich continu bijscholen om op de hoogte te blijven over de nieuwste evoluties. Zo heeft vandaag bijvoorbeeld iedereen in de sector de mond vol van blockchain, maar begrijpen slechts wei-nigen wat het juist inhoudt en wat ze ermee kunnen doen. Het komt er voor hen dus op aan

Joris [email protected]

Joris [email protected]

“Voortdurende bijscholing en kennisuitwisseling zijn cruciaal”

“HVO is een volwaardig alternatief voor fossiele diesel”

www.daf.be/green

www.picsbelgium.be

Bart Bosmans · Algemeen directeurDAF Trucks België

HVO zorgt voor 89% minder CO2, 33% minder fi jn stof en

9% minder stikstof in vergelijking met fossiele dieselolie.

Supply chain is het afgelopen decennium sterk veranderd en blijft razendsnel verder evolue-ren. Veel van die veranderingen worden getriggerd door tech-

nologische evoluties. Het komt er voor pro-fessionals uit de sector dus op aan om bij te blijven. Meer uitleg door Koen Cobbaert, trea-surer PICS Belgium en director management consulting operations bij PwC Belgium.

Welke evoluties stelt u vastin de supply chain?“Ten eerste is er de opkomst van de e-com-merce. Voor consumenten is het vandaag enorm gemakkelijk om iets online te bestellen en thuis te laten afl everen. Achter dat proces zit echter een hele logistieke machine die vraagt om een specifi eke manier van werken. Het

om zich in te werken in deze materie, en via bijscholing een beeld te krijgen van wat die technologie echt kan betekenen en waar ze in de supply chain zou kunnen worden ingezet.”

Op welke manieren kan men nog bijleren over nieuwe technologieën? “Supply chain professionals kunnen veel leren van case stories en collega’s die er wel al ervaring mee hebben. Naast bijscholing is het dus min-stens even belangrijk om in contact te kunnen komen met anderen uit deze sector. Tot slot kan men uiteraard ook heel wat leren door er vervol-gens e ectief mee aan de slag te gaan en zelf erva-ring op te bouwen. Doet men dat niet, dan zal de concurrentie het wel doen. Via PICS Belgium wil-len we professionals alvast een platform bieden om zich bij te scholen en elkaar te ontmoeten.”

Omdat het landschapzo snel blijft veranderen,is het belangrijk dat mensen uit de sector er alles aan doen om bij te blijven.

❚ Koen Cobbaert, Treasurer PICS Belgium en director management consulting operations bij PwC Belgium.

Page 5: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE 5MEDIAPLANET

❚ Hoe helpt jullie streven naar de laagste prijs om ook duurzaam te zijn?“Het is enkel mogelijk om aan de klanten de laagste prijs te bieden, als je als bedrijf ook streeft naar de laagste kosten en een optimale eciëntie. In feite komt dat neer op operati-onal excellence, wat dan weer hand in hand gaat met duurzaamheid. Bij Colruyt zetten we met ons milieuprogramma ‘Green Line’ trou-wens al sinds de jaren 90 in op duurzaamheid, wat destijds eerder uitzonderlijk was.”

❚ Welke initiatieven zorgen ervoor dat de aanlevering van goederen naar het distributiecentrum duurzamer en efficiënter verloopt?“Samen met onze buitenlandse leveranciers zetten we zo veel mogelijk in op multimodaal transport. We zoeken daarbij bijvoorbeeld naar routes via trein en short sea shipping, want deze zijn milieuvriendelijker dan het wegver-

“Laagste prijs en duurzaamheid gaan hand in hand”

voer, terwijl ze toch niet duurder zijn. Enkel de first mile en last mile gebeuren dan nog via vrachtwagens. Daarnaast zijn we samen met Inbev gestart met het uittesten van ecocombi’s: zware en lange vrachtwagens met twee opleg-gers. Twee ecocombi’s vervangen drie normale opleggers. Indien de evaluatie hiervan positief blijkt, zullen we dat trachten uit te breiden.”

❚ Hoe optimaliseren jullie de bevoorrading van de winkels?“In onze distributiecentra worden alle aange-leverde goederen gestockeerd en op het juiste moment opnieuw klaargezet op maat van iedere winkel. De levering van de winkels trachten we in samenwerking met de overheden zoveel mogelijk te spreiden buiten de filegevoelige uren, bijvoorbeeld in de dagrand. Dat maakt het ook voor de chau�eurs aangenamer. Toch zijn we genoodzaakt om ook op andere uren te leveren. In de toekomst willen we ook meer ’s nachts leveren, maar momenteel zijn de moge-lijkheden hiervoor beperkt door de vrees voor geluidshinder bij het lossen. Daarom leiden we onze chau�eurs op over hoe ze stil kunnen wer-ken, en voorzien we hen van beter geïsoleerde opleggers en stillere transpalletten.”

❚ Welke dragers gebruiken jullie voor de levering van de goederen?“Om de goederen aan de winkels aan te bie-den, hebben we een eigen ‘Colruytkar’ ont-

wikkeld, één eenheid waarmee we verschil-lende goederen kunnen vervoeren en die met drie naast elkaar passen in een oplegger. Voor de koude keten gebruiken we een ‘liquid ice container’, een frigo op wielen met dezelfde afmetingen als de ‘Colruytkar’. Zo maken we qua belading optimaal gebruik van iedere vrachtwagenrit. Het voordeel van liquid ice is dat we geen CO2 meer moeten gebruiken voor de koeling. Omdat we dat vloeibaar ijs zelf produceren op onze site, zijn we ook niet meer a�ankelijk van externe leveranciers en zijn de kosten van het koelen gedaald. Boven-dien blijft de temperatuur door het transport heen stabieler, waardoor er minder controle-momenten nodig zijn.”

❚ Wat doen jullie met de reststromen?“Alle reststromen keren vanuit de filialen terug naar onze retourcentra. Karton per-sen we tot balen die we opnieuw verkopen om te kunnen gebruiken als basisproduct voor nieuwe toepassingen. Wijzelf maken er bovendien kartonnen dozen van, die we te koop aanbieden aan de kassa’s van onze winkels. Ook de kartonnen dozen van pro-ducten worden ter beschikking gesteld van de klanten om hun goederen naar huis te vervoeren. De goederen die uit onze rek-ken moeten worden verwijderd, maar nog consumeerbaar zijn, worden geschonken aan de voedselbanken. Daarnaast sorteren

we brood uit om het te leveren aan een vee-voederproducent, wordt het overgebleven organisch afval aangeleverd aan een bedrijf dat biogassen produceert en wordt leeggoed gesorteerd en teruggegeven aan de brou-wers. Voor onze eigen wijnen gebruiken we flessen die meerdere keren kunnen worden gebruikt. Op die manier wordt maar liefst 82,7% van al ons afval gerecycleerd.”

❚ Op welke andere manieren trachten jullie nog in te zetten op duurzaamheid in de supply chain?“In ons retourcentrum in Halle rijden intussen al meer dan 30 heftrucks rond op groene water-stof. Bovendien testen we deze energiebron ook uit voor de transpalletten in ons distributiecen-trum. We beschikken hiervoor op de site over een eigen waterstofstation, dat ook het nabij-gelegen DATS24-station bevoorraadt. Zo willen we als pionier aan particulieren tonen wat de energiemogelijkheden van de toekomst zijn. Daarnaast testen we elektrische terminaltrek-kers, die in onze distributiecentra opleggers van de laadkaaien naar de wachtstroken voor vrachtwagens trekken. Voor ons zijn deze de voorloper van grote elektrische vrachtwagens op de weg. We hopen hier dus veel van te leren. Intussen hebben we ook proefprojecten lopen met vrachtwagens op CNG. Tot slot willen we in de toekomst ook volledig zelfvoorzienend worden op het vlak van groene stroom via eigen windmolens en zonnepanelen op onze daken.”

Joris Hendrickx [email protected]

Martine Pauwels · Directeur logistiek Colruyt Laagste Prijzen

❚ In de distributiecentra worden alle aangeleverde goederen gestockeerd en op het juiste moment opnieuw klaargezet op maat van iedere winkel.

Samen met onze buitenlandse leveranciers zetten we zo veel mogelijk in op multimodaal transport.

Maar liefst 82,7% van al ons afval wordt gerecycleerd.

In de supply chain zijn er heel wat opportuniteiten om duurzamer en eciënter te werken. Colruyt wil hier alvast een voortrekker in zijn en op die manier niet enkel bijdragen aan een betere wereld, maar ook een aangenamere werkomgeving creëren. Een gesprek met Martine Pauwels, directeur logistiek bij Colruyt Laagste Prijzen.

Page 6: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

6 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE MEDIAPLANET

om inzicht te krijgen in allerlei data zoals de realtime temperatuurregistratie, de tacho-graaf, het rijgedrag, de brandsto� osten,… Die inzichten kunnen de basis vormen van kosten- en tijdsbesparingen.”

“Daarnaast zorgt een gekoppelde app ervoor dat men niet langer a� ankelijk is van een kantoor. Zelfs opdrachtgevers kun-nen inzicht krijgen in de data. Door charters gebruik te laten maken van onze Trailerpack en DriverApp kunnen zij optimaal communi-ceren met de transporteur. Bovendien wor-den ook de uren op deze manier inzichtelijk gemaakt en er kan een sluitende facturatie plaatsvinden. Op die manier zorgt het ook voor een betere klantenservice.”

Hoe werkt GPS-Buddy precies?“Met GPS-Buddy spreken we een heel brede doelgroep aan omdat we voor de ganse vloot een passende oplossing kunnen aanbieden, van simpele track en trace tot een volledige boordcomputer. De bijhorende Driver App registreert alle data die binnenkomen en maakt deze inzichtelijk op de smartphone of tablet van de chau� eur. In trailers kan dan

weer in realtime de temperatuur worden gemeten. Via het systeem kan ook een digi-tale werkbon worden ondertekend.”

“Bovendien kunnen we GPS-Buddy gemak-kelijk koppelen met een TMS- of ERP-sys-teem. Zo ontstaat er een geautomatiseerde workfl ow, die er dan weer voor zorgt dat de processen gemakkelijker en sneller verlopen. Ten slotte worden alle data van verschillende voertuigen samengebracht en inzichtelijk gemaakt in één platform. Deze data kun-nen via diverse rapportagemogelijkheden worden gebruikt om zowel klanten als het management nauwkeurig te informeren.

Onze planmodule maakt route-optimalisatie mogelijk en we tonen het rijgedrag en brand-stofverbruik aan door middel van een score op chau� eursniveau.”

Wat is het potentieel vandeze technologie in België?“Na de grote transporteurs ontdekken nu ook de kleinere spelers de voordelen van automa-tisering en digitalisering. Het is immers niet langer een keuze, maar een must geworden om hier in mee te gaan. De voorlopers blijven intussen verder zoeken naar slimme en inno-vatieve oplossingen, en op dat vlak willen wij een antwoord bieden. Het potentieel in Bel-gië is alvast enorm.”

piekmomenten op te vangen. Naast traditioneel verpakkingswerk doen we ook aan herverpak-king en kunnen we producten blisteren of slee-ven. Daarnaast zijn we ook in staat om kits samen te stellen of displays op te bouwen die we dan gevuld en gebruiksklaar aanleveren.”

Zijn jullie dan voornamelijk sterkin manueel repetitief werk?“De eenvoudige verpakkingsactiviteiten zijn inderdaad onze core business, maar we doen meer dan dat. Wij beschikken ook over een

uitgebreid machinepark. Voor het sleeven van producten kunnen we bijvoorbeeld een beroep doen op twee machines waarmee we tot 5 miljoen stuks op jaarbasis kunnen opleveren. Het toont aan dat ACG wil investeren in auto-matisering om onze diensten nog beter af te stemmen op de groeiende vraag naar strakke productieschema’s, just-in-time delivery en meer fl exibiliteit. We streven ernaar dat onze 250 verpakkingsoperatoren zoveel mogelijk verschillende taken kunnen uitvoeren. Zo kunnen we fl exibel en snel reageren op de

De sector van de logistiek is continu in evolutie. Om rendabel te blijven moeten logistieke bedrijven zich dus blijven onderscheiden

van hun concurrenten én tegelijk hun kos-ten onder controle houden. Gesprek met Kim Lousberg, account manager bij GPS-Buddy.

Hoe kan GPS-technologie helpen om efficiënter te werken en de klantentevredenheid te verhogen?“GPS-technologie maakt het mogelijk om de e� ciëntie doorheen het volledige logistieke proces te verhogen. Bovendien helpt het ook

Heel wat bedrijven gaan, bijna in een natuurlijke refl ex, in lageloonlanden op zoek naar een verpakkingspartner. Nochtans loert een eenvou-

digere oplossing vlak om de hoek. Maatwerkbe-drijf ACG uit Antwerpen biedt fl exibele verpak-kingsdiensten op maat aan.

“Vanaf 1 januari 2019 zal de beschutte werk-plaats ACG o� cieel door het leven gaan als een maatwerkbedrijf”, vertelt Sabine Peeters, algemeen directeur van ACG. “Op die datum treedt de regelgeving inzake maatwerk bij collectieve inschakeling in werking.”

Voor welke diensten kunnen bedrijven beroep doen op ACG?“Wij specialiseren ons in allerhande verpakkings-activiteiten voor grote en kleine reeksen. Maak-bedrijven kunnen bij ons terecht voor een brede waaier aan diensten op maat. Sommige klanten leveren hun producten en verpakkingsmateri-alen aan, waarmee onze operatoren vervolgens aan de slag gaan. Voor andere bedrijven gaan we zelf op zoek naar de beste verpakking voor hun producten. We hebben ook externe verpakkings-ploegen, bestaande uit 8 operatoren en een team leader, die bij onze klanten aan het werk gaan om

Bram [email protected]

Joris [email protected]

Flexibele verpakkingsoplossingen voor maakbedrijven

“Het potentieel van GPS-technologie in België is enorm”

www.gps-buddy.com

www.acgfab.be

KimLousbergAccount managerGPS-Buddy Na de grote transporteurs

ontdekken nu ook dekleinere spelers de voordelen van automatisering en digitalisering.

vraag van klanten. Dat is een grote troef voor de verpakking van promobundels waar de deadlines gewoonlijk erg kort zijn.”

In het verleden leefde de perceptie dat beschutte werkplaatsen niet altijd aan de gevraagde kwaliteitseisen konden voldoen. Terecht of niet?“Onterecht! De laatste jaren is er een hele afstand afgelegd. Onze kwaliteitsnormen liggen enorm hoog. Wij werken al heel lang samen met enkele multinationals. Deze ervaring heeft ons enorm veel geleerd op vlak van kwaliteit, KPI’s, klant-gerichtheid, doorlooptijden en service. Vandaag zijn we een professionele organisatie met een hoge kwaliteitsborging die perfect kan concur-reren met andere logistieke spelers.”

❚ Beschutte werkplaatsen hebben een hele weg afgelegd. We voldoen dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen.

Sabine PeetersAlgemeen directeur ACG

Page 7: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

NIEUWS

WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE 7MEDIAPLANET

Door de sterke groei van de Bel-gische e-commerce is er een stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. “Een open systeem van pakjesautoma-

ten kan hier een antwoord op bieden”, vertelt Nick Bond, managing director van Cubee.

❚ Wat is voor consumenten de meerwaarde van pakjesautomaten?“De Belgische e-commerce kent een enorme groei die ook de komende jaren zal aanhouden. Online shoppen wordt namelijk steeds populair-der. Al die pakjes moeten uiteraard vlot tot bij de consument raken, maar die is niet altijd thuis.”

“Met de Cubee-pakjesautomaten willen we daarom een bijkomende optie aanbieden aan de consument, waarbij die zijn pakjes kan ophalen en versturen waar en wan-neer hij het wil. Het gebruiksgemak van de consument staat daarbij voorop. Bovendien kunnen pakjes zo vanaf de eerste keer met-een correct worden afgeleverd door de logis-

tieke partners. We zijn een verlengstuk van hun diensten, want het zijn zij die de pakjes in de automaat steken.”

“Vaak combineren consumenten het a� a-len van een pakje aan de automaat met een route die ze sowieso gepland hadden. De pakjesautomaten staan dan ook opgesteld op publieke plaatsen zoals treinstations, winkel-centra, retailwinkels en grootwarenhuizen. Dat maakt de Cubee-pakjesautomaten een handige én duurzame oplossing.”

❚ Wat met pakjes diegeretourneerd worden?“Retourpakjes kunnen op ieder moment van de dag en in eender welke Cubee-pakjesau-tomaat worden achtergelaten. De logistieke partner kan het daar dan terug ophalen en bezorgen aan de webshop. Zowel voor de con-sument als de logistieke partner levert dat een tijdswinst op. In de praktijk zien we zelfs dat men tegelijk een pakje retour achterlaat én nieuwe pakjes uit de automaat haalt.”

❚ Wat is er zo uniek aande pakjesautomaten?“Het unieke aan ons concept is dat we een volledig open netwerk van pakjesautoma-ten aanbieden. Bovendien is meer dan 80% van ons netwerk 24/7 beschikbaar voor de consument. In andere landen - ook landen waar pakjesautomaten al meer zijn ingebur-gerd - werkt iedere logistieke partner met zijn eigen automaten. Dat is echter duurder, zorgt voor een versnippering en komt ook de con-sument zeker niet ten goede. Die moet dan immers voor verschillende leveringen naar verschillende locaties gaan.”

“Omdat we een open systeem zijn, kun-nen verschillende logistieke partijen op één en dezelfde plek leveren. Dat is enorm gemakkelijk voor de consument en maakt ons uniek. Consumenten kunnen aan dezelfde automaat dus tegelijk leverin-

gen van diverse webshops gaan afhalen en retourneren. We zijn in België volledig geïn-tegreerd met onder meer bpost, GLS en DPD. Dankzij die unieke aanpak geven gebruikers ons een Net Promotor Score (NPS) van +68, wat toont dat klanten erg tevreden zijn van de kwaliteit van onze service.”

❚ Wat zijn de voordelen voorde locatiepartners?“Locatiepartners krijgen de lusten, maar niet de lasten. Door het plaatsen van een pakjesautomaat bieden ze een extra service aan hun klanten én kunnen ze nieuwe klan-ten aantrekken. Zo omarmen ze de groei in e-commerce en onderscheiden ze zich van de offline concurrentie. Uit een interne sur-vey blijkt alvast dat 70% van de gebruikers het afhalen van een pakje combineert met aankopen in het filiaal waar die automaat zich bevindt. Het plaatsen van een pakjes-automaat zorgt dus voor een bijkomende dienstverlening én omzet voor de locatie-partner.Tegelijk moeten ze zelf nergens naar omzien: het onderhoud, het poetsen en de 24/7 helpdesk worden door ons verzorgd. Dankzij onze integratie met de verschillende logistieke partners is de locatiepartner ook niet verantwoordelijk voor niet-afgehaalde pakjes. De logistieke partners worden dan automatisch op de hoogte gebracht en zor-gen dat het pakje uit de automaat wordt gehaald. Een volledige ontzorging dus.”

❚ Kan een locatiepartner ook zelf gebruik maken van de automaat?“Absoluut. Zo is er het voorbeeld van de Univer-siteit Gent. De pakjesautomaat wordt daar niet enkel gebruikt voor het a� alen van standaard-pakjes, maar ook voor het a� alen van de boeken die er ontleend worden. Zo moeten studenten niet meer naar de bemande balie van de uitleen-dienst gaan. Ze kunnen hun boeken online reser-veren en a� alen aan de pakjesautomaat wan-neer het hen past, eventueel samen met andere pakjes die daar op hen liggen te wachten.”

“Met LloydsPharma hebben we een gelijk-aardige samenwerking. Klanten kunnen er hun producten bestellen en 24/7 komen a� a-len in de automaat, dus ook buiten de ope-ningsuren van de apotheek.”

❚ Hoe ziet u de toekomst?“Momenteel hebben we in België al zo’n 190 pakjesautomaten geïnstalleerd. In de Benelux zijn we marktleider met in totaal 250 automaten - en we blijven sterk groeien. Het aantal locatie-, logistieke én webshoppartners blijft uitbreiden. De gesprekken hierover lopen volop. We willen zelfs verder denken dan enkel de pakjesmarkt, want er is ook een sterk stijgende vraag naar het leveren van voeding. Ook dat is perfect mogelijk indien wij bij onze pakjesautomaten voorzien in gekoelde lockers. Zo worden deze automaten echt een handige one-stop-shop voor alles wat consumenten nodig hebben.”

Joris [email protected]

Nick Bond · Managing director Cubee

www.cubee.be

De pakjesautomaten staan opgesteld op publieke plaatsen zoals treinstations, winkelcentra, retailwinkels en grootwarenhuizen.

❚ Consumenten kunnen aan dezelfde automaat tegelij k leveringen van diverse webshops gaan afhalen en retourneren.

E-commerce:open systeem van pakjesautomatenzet voluit in op gebruiksgemak

Page 8: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

8 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE MEDIAPLANET

Het lossen van containers en trailers kan enorm belastend zijn en neemt vaak veel tijd in beslag. Werkgevers voorzien hun

arbeiders dus best van tools die hun werk e� -ciënter en ergonomischer maken. We vonden onze info bij Laurent Uvo, sales & marketing manager bij UVO Technologies.

❚ Wat zijn de grootste uitdagingen voor wat betreft het lossen vanniet-gepalletiseerde goederen?“Containers en trailers met niet-gepalle-tiseerde goederen zijn vaak van onder tot boven gevuld met losse dozen, al dan niet mooi gestapeld of met een goede kwaliteit van karton. Het gewicht van deze dozen vari-eert van zeer licht tot zeer zwaar. Het lossen daarvan is een zeer arbeidsintensieve job. Vooral tijdens de zomer wanneer de tempe-ratuur in zulke containers en trailers vaak onhoudbaar is. De medewerkers die hiervoor verantwoordelijk zijn, willen dat dan ook zo snel mogelijk kunnen doen. Maar daar heb-ben ze dan wel de juiste tools voor nodig.”

❚ Hoe doen de Belgische bedrijvenhet op dat vlak?“Helaas hebben de meeste Belgische bedrij-ven vandaag nog steeds geen apparatuur ter beschikking om het lossen van zulke contai-ners en trailers sneller en ergonomischer te laten verlopen. Er is in België immers bedroe-vend weinig aandacht voor ergonomie, zeker in vergelijking met andere Europese landen. De Europese richtlijnen hierover zijn zelfs nooit geïntegreerd in de Belgische wetgeving. Belgische managers zien het vooral als een last en willen er zo weinig mogelijk over horen.”

“In Frankrijk daarentegen wordt er actief gecontroleerd of bedrijven aandacht heb-ben voor ergonomie. De arbeidsinspectie ziet er daar op toe dat werknemers van hun werkgevers de tools krijgen om hun werk minder arbeidsintensief te maken. Is dat niet het geval, dan moet het bedrijf die specifi eke activiteiten tijdelijk stoppen tot er verbe-tering is. Ook in Nederland wordt er al veel over gesproken. Ik twijfel er dus niet aan dat de Europese richtlijnen omtrent ergonomie vroeg of laat ook in België van kracht zullen worden. We kunnen niet achterblijven.”

❚ Op welke manier kan het lossenvan een container of trailer efficiënter en ergonomischer worden gemaakt?“In veel bedrijven plaatst men een pallet in de container of trailer, waarop de arbeiders ver-volgens de dozen moeten stapelen. De plaats in containers en trailers is echter zeer beperkt. Ook is zo’n pallet niet echt fl exibel. De arbei-ders moeten nog steeds op en af lopen, met tijdverlies en rugklachten tot gevolg.”

“Een aangedreven fl exibele rollenbaan kan daarentegen worden in- en uitgevouwen in de container of trailer. Hierdoor hoeven de arbeiders de dozen enkel nog vast te pakken

en naast zich op de rollenbaan neer te leggen. Van daaruit worden ze automatisch afgevoerd naar het magazijn, waar ze e� ciënter kunnen worden gepalletiseerd. Het is dus sneller én ergonomischer. Voor veel bedrijven betekent het dat de lostijd zelfs kan worden gehalveerd. Op die manier is het een winst voor zowel de arbeiders, het bedrijf als de leveranciers.”

❚ Wat met de dozen bovenaan waarde arbeiders moeilijk aanraken?“Tegenwoordig wordt er steeds vaker gewerkt met ‘high cube’ containers en trailers die 2,7 meter hoog zijn. Wanneer daar bovenaan een doos zit van meerdere tientallen kilo’s, dan moet de arbeider nog steeds naar boven klimmen om die er vanaf te halen. Soms gebeurt dat met een trap, maar vaak gaat men ook gewoon op andere dozen staan die daardoor kunnen worden beschadigd. Bovendien is dat erg onveilig.”

“Een telescopische transportband is in dat geval een meer e� ciënte oplossing. Deze beschikt over een hydraulisch gestuurd plat-form dat de arbeider naar de juiste hoogte brengt. Van daaruit kan hij de dozen dan recht-streeks op de aansluitende transportband leg-gen. Het grote voordeel is dus dat de arbeider zich zo kan bewegen naar de plaats waar de doos moet worden opgenomen. Hierdoor is er ook met deze oplossing een grote winst op het

vlak van snelheid en ergonomie. Vaak merken we dat een ROI van onder de 6 maanden moge-lijk is met een telescopische transportband.”

“Men denkt trouwens vaak dat het opne-men van dozen vanaf de vloer zeer slecht is voor de rug. De ervaring leert ons echter dat niet de onderste, maar de bovenste dozen voor de grootste belasting zorgen. Alles wat men boven schouderhoogte moet tillen is veel zwaarder voor het menselijke lichaam. Bij een container of trailer die 2,7 meter hoog is, is echter twee derde van de lading boven schouderhoogte. Een telescopische trans-portband kan dus een enorme verbetering betekenen op het vlak van ergonomie.”

❚ Buiten snelheid en ergonomie, welke voordelen zijn er nog voor bedrijven?“Het lossen van containers en trailers met niet-gepalletiseerde goederen is een enorm zware job. Doorgaans wordt deze uitgevoerd door jonge krachten. Eenmaal men ouder wordt, houden weinigen deze job vol. Dankzij tools zoals een aangedreven fl exibele rollen-baan en een telescopische transportband kun-nen echter ook oudere krachten aan het werk blijven en is er minder werkverlet. Arbeiders kunnen zo fl exibeler worden ingezet, onge-acht hun leeftijd of fysieke toestand.”

“Containers en trailers lossen kan en moet ergonomischer”

Joris [email protected]

Vaak merken we dateen ROI van minder dan6 maanden mogelijk ismet een telescopische transportband.

Er is in België bedroevend weinig aandacht voor ergonomie, zeker in vergelijking met andere Europese landen.

Laurent UvoSales & marketing manager UVO Technologies

www.uvo.be/bestreach

❚ Een telescopische transportband beschikt over een hydraulisch gestuurd platform datde arbeider naar de juiste hoogte brengt.Van daaruit kan hij de dozen dan rechtstreeks op de aansluitende transportband leggen.

© FOTO: PRIVÉ

Page 9: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE 9MEDIAPLANET

De groeiende economie zorgt voor een sterke toename van het aantal container-transporten. Multimodaal transport zorgt ervoor dat

deze vraag e�ciënt, milieuvriendelijk en op een betrouwbare manier kan worden inge-lost. Meer toelichting door Michel van Meurs, sales manager bij Contargo.

❚ Wat zijn de grootste aandachtspunten op het vlak van containertransport?“Voor wat betreft containertransporten zijn er tegenwoordig in de grote zeehaventermi-nals van Antwerpen en Rotterdam heel wat congestieproblemen. Hierdoor ondervinden we veel vertragingen bij het aftikken van alle modaliteiten. De belangrijkste oorzaak hiervan is de sterke groei van het aantal containertrans-porten de afgelopen jaren. Die groei is dan weer het gevolg van de aanzwengelende economie.”

“Daarnaast worden ook de schepen zelf als-maar groter. Hierdoor ontstaat er een veel gro-tere piekbelasting op de terminals, wat de af- en aanvoer van containers van en naar het achter-land bemoeilijkt. Het gevolg hiervan is alleszins dat we op deze plekken nog maar moeilijk een betrouwbare service kunnen aanbieden.”

Multimodaal transport: efficiënt, milieuvriendelijk en betrouwbaar

❚ Hoe kan dat worden opgelost?“Om deze uitdagingen op te lossen, moeten we met spelers uit de hele logistieke keten gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Zo is voor bepaalde terminals beslist dat binnen-vaartschepen een minimum aantal contai-ners moeten afleveren. Ook dienen binnen-vaartoperators een preplanning op te stellen en moet de digitalisering helpen bij het uit-wisselen van data.”

❚ Wat kunnen jullie als binnenvaartoperator betekenen?“Als binnenvaartoperator zijn we alvast gestart met het bundelen van onze ladingen. Daarbij laden we per binnenschip contai-ners voor één bepaalde kaai. Zo kunnen deze schepen voor grote aantallen containers een afspraak maken bij één terminal en hoeven ze dat niet meer versnipperd over de hele haven te doen. Bovendien zetten we sterk in op een transparante communicatie met de verschillende logistieke partners in de keten. Zo bekomen we een e�ciëntere planning.”

❚ Wat zijn de voordelen van trimodaal transport?“Contargo is een trimodale netwerkoperator met hoofdzetel in Duitsland, die over 24 eigen terminals beschikt in onder meer Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Deze terminals fungeren als knooppunten in een netwerk. We bedienen ze met direct truck, binnen-vaartschepen én eigen treinshuttles. Onze klanten zijn rederijen, expediteurs en laders die transporten bij ons boeken voor de import van goederen vanaf de zeehaven van Antwer-pen naar een bepaalde warehouse in het ach-terland. Dezelfde diensten bieden we ook aan voor de export van producten.”

“We maken voor zowel import als export zo veel mogelijk gebruik van de binnenvaart en het spoor, in combinatie met het wegtrans-port voor de first en last mile. Op die manier dragen we samen met onze klanten actief bij aan de modal shift, waarbij we het wegver-keer zo veel mogelijk willen ontlasten. Uiter-aard is dat van heel wat factoren a�ankelijk, maar binnen ons netwerk beschikken we alvast over het nodige om snel te schakelen tussen de verschillende vervoersmodi.”

❚ Hoe kan dat er concreet uitzien?“In 2016 is op de Axelse vlakte in Westdorpe een nieuwe kunstmestfabriek gebouwd, bijna gelijktijdig met een containerterminal voor op- en overslag van suiker. Dat creëerde de moge-lijkheid om een groot deel van de hoeveelheid kunstmest en suiker in containers te laden en via de milieuvriendelijke binnenvaart naar de haven van Antwerpen te vervoeren.”

“Daarom werd onze dochtermaatschappij Transbox United inschakeld, die hiervoor in 2016 een vaste binnenvaartdienst opstartte. Het binnenschip vaart daarbij met lege contai-ners van diverse terminals in Antwerpen naar

Westdorpe. In Westdorpe worden de contai-ners gevuld met kunstmest of suiker, waarna ze vol terug worden gebracht naar de zeehaven van Antwerpen. Daar kunnen ze dan worden overgeladen voor exportverscheping.”

❚ Wat zijn de resultaten van deze manier van werken?“Aanvankelijk gebeurde alles met één klein schip dat een of twee keer per week uitvoer. In 2016 werden een kleine 9.000 TEUS tussen Ant-werpen en Westdorpe vervoerd. In 2017 was dit al meer dan verdubbeld naar 17.000 TEUS. Het eerste kwartaal van 2018 liet met 8.000 TEU ten opzichte van 2017 alweer een verdubbeling zien.”

“Om tegemoet te komen aan deze sterk groeiende vraag, besliste Transbox United inmiddels om zijn diensten op te schroeven naar vier roundtrips per week, die door twee schepen worden uitgevoerd. Zo stijgt de trans-port capaciteit tussen Westdorpe en Antwerpen naar 1852 TEU per week. Het resultaat van deze inspanningen is dat het Antwerpse wegennet aanzienlijk wordt ontlast en dat we de uitstoot van CO2 sterk hebben kunnen terugdringen. Daarnaast is het e�ciënter, betrouwbaarder en zorgen de grote volumes ervoor dat de trans-portkost per container gedaald is.”

Joris Hendrickx [email protected]

f www.contargo.net

Michel van Meurs Sales manager Contargo

We maken voor zowel import als export zo veel mogelijk gebruik van de binnenvaart en het spoor, in combinatie met het wegtransport voor de first en last mile.

Page 10: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

10 WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE MEDIAPLANET

Een klant die zijn goederen uit handen geeft, moet op beide oren kunnen slapen. “En die garantie bieden wij”, zegt Ralph Mertens, business development

manager bij de verpakkingsmultinational Deufol. “Voor onze industriële klanten is dat een aanpak die écht werkt: verpakking & supply chain op maat van het product én de behoeften van de producent.”

Welke uitdagingen voor een efficiënt supply chain management stellen industriële klanten?“Extra muros begint voor de klant vaak het pro-bleem. Ervoor zorgen dat zijn goederen tijdig en in goede staat op hun bestemming aankomen, dát is de uitdaging. Dat waarmaken, is onze missie: wij zorgen voor de juiste verpakking én de gepaste logistieke oplossingen. Wij doen dat voor alle mogelijke industriële producten uit alle mogelijke sectoren. Vlaanderen, met onder meer de Antwerpse haven, is een belangrijk Europees knooppunt van goederenstromen. Logischer-wijs is Deufol hier sterk aanwezig.”

“We starten steeds met de vraag: wat heeft de klant nodig? Samen identificeren we de knelpunten en dan reiken we gepaste oplos-singen aan. Zo bieden we onze klanten inno-vatief en kostene�ciënt maatwerk, afge-stemd op hun behoeften. We helpen hen zo om hun supply chain te verbeteren.”

Waarin zit de meerwaarde van een aanpak op maat?“Vele industriële spelers produceren kostbare en soms ook gevoelige en breekbare producten. Die producten moeten zonder de minste schade op de eindbestemming geraken. Dan volstaat het niet dat je enkel standaardverpakkingen aanbiedt. De verpakking moet op maat van het product én het transport zijn. En dat moet passen in de volledige supply chain, van de leveranciers over de produc-tie tot de eindbestemming.”

“Deufol verzamelt, beheert, verpakt en ver-stuurt op het juiste moment en de juiste wijze. En dat alles met inbreng van IT-oplossingen die het geheel transparant maken. Wijzelf én onze klan-ten weten exact waar en in welke staat de goede-ren zich bevinden. De klant krijgt één betrouw-bare partner, één aanspreekpunt, één duidelijk en eenvormig proces, en dat lokaal en wereldwijd.”

L ogistieke dienstverleners die binnen Europa of op wereld-schaal de supply chain van hun klanten uittekenen en beheren rekenen hierbij op

een betrouwbare, flexibele en toekomst-gerichte softwareoplossing. Patrick Van De Looverbosch, CEO van Intris, legt uit welke troeven Intris in huis heeft om daaraan tegemoet te komen.

“Het voorbereidende werk is hierbij primordiaal. Zo besteden we heel veel tijd om samen met onze klant diens busines-sprocessen tegen het licht te houden. Onze mensen hebben hiervoor een Prince2-opleiding gevolgd in projectmanagement en zetten samen met de klant realistische doelen en milestones voorop. Een andere belangrijke voorwaarde om dit te doen sla-gen is de kennis van de logistieke wereld. Onze mensen kennen de uitdagingen van de klanten. We spreken dezelfde taal en dat appreciëren ze”, aldus Van De Looverbosch.

Workflowmanagement“Onze oplossingen zijn heel praktijkge-richt en daardoor bijzonder gebruiks-vriendelijk. We hebben als het ware het papieren dossier in een systeem gestopt zodat de gebruiker dezelfde logische stappen volgt alsof hij in zijn papieren dossier bladert. Maar het systeem is zoda-nig opgebouwd dat hij geen fouten kan maken of taken kan overslaan.”

“Samen met de klant brengen we zijn SLA en KPI’s in kaart en vertalen deze naar taken die stuk per stuk afgevinkt worden. De dashboardfunctie toont onmiddellijk welke taken het meest drin-gend zijn. Idem dito voor de bijhorende documenten. Op managementniveau toont dit dashboard dan weer de financi-ele gegevens per dossier”, klinkt het.

Alle schakels van de logistieke keten“We hebben ons gefocust op de drie belangrijkste schakels in de supply chain: ‘forwarding’, ‘customs’ en ‘warehouse’. Binnen deze oplossingen hebben we het operationele en het financiële luik volle-dig met elkaar geïntegreerd inclusief de digitale documentenstroom. De meeste van onze klanten nemen twee oplos-singen of alle drie, a�ankelijk van hun kernactiviteiten. Maar zelfs als ze bijvoor-beeld hun douaneformaliteiten uitbeste-den aan een derde partij, kunnen wij die externe pakketten naadloos integreren in ons systeem zodat bijkomende manuele input overbodig is.”

Naadloze integratieOm een internationale zending van pro-ducent naar eindklant te brengen, zijn er al snel 100 personen betrokken die elk over hun eigen communicatiesysteem beschikken. Van De Looverbosch: “Om extra input van data te vermijden, hebben

we het integratie- en communicatieplat-form TRIS Squid ontwikkeld. Die voorziet rechtstreekse connecties met douane-overheden, havenplatformen, portaalsi-tes, softwareoplossingen van derden, enz. De communicatie verloopt feilloos en het aantal overbodige fouten is hierdoor nihil. Bovendien zijn wij voor onze com-municatie met de douaneoverheden als enige in Europa AEO-gecertificeerd.”

Wereldwijd netwerkIntris maakt sinds dit jaar deel uit van de beursgenoteerde WiseTech Global-groep. Deze ontwikkelt en levert baanbrekende logistieke oplossingen die bekendstaan omwille van hun verregaande integratie, diepgaande compliancemogelijkheden en wereldwijd bereik. Tot de klanten van WTG behoren meer dan 7.000 logistieke bedrijven, verspreid over meer dan 130 landen, waaron-der 33 van de top 50 wereldwijde third party logistieke dienstverleners en 24 van de 25 grootste globale expediteurs.

“Door toe te treden tot het wereldwijde netwerk van WiseTech Global bieden wij onze klanten een duurzaam toekomstper-spectief: de significante innovatiecapaciteit die WiseTech lokaal investeert, zorgt ervoor dat alle schakels van de supply chain (inclu-sief douanemanagement) kunnen anticipe-ren op de snelveranderende samenleving”, besluit Van De Looverbosch.

Slimme softwareoplossingen ondersteunen supply chain

[email protected] Vandendriessche

[email protected]

Verpakking én supply chain op maat

f www.deufol.be

Ralph Mertens Business development manager Deufol

❚ Om een internationale zending van producent naar eindklant te brengen, zijn er al snel 100 personen betrokken die elk over hun eigen communicatiesysteem beschikken.

Patrick Van De Looverbosch CEO Intris

f www.intris.be

Page 11: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

EXPERTISE

WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE 11MEDIAPLANET

De laatste jaren is de focus op supply chain beveiliging fors gestegen. Hoe verklaart u dit ?“De toegenomen transmigratie en terreurdrei-ging hebben ervoor gezorgd dat controles op handelsverkeer zijn verstrengd. Als reactie hierop zijn er verschillende programma’s opge-zet voor supply chain security zoals het AEO-certificaat (Authorised Economic Operator), de ISPS-code (International Ship and Port facility Security Code) en de ISO 28000, de nieuwe stan-daard voor securitymanagementsystemen.”

Hoe kunnen bedrijven hun goederen optimaal beveiligen?“Door bij de opmaak van een beveiligingsplan een lange termijnvisie te ontwikkelen, een risicoana-lyse uit te voeren en de wensen en eisen die hier-uit voortvloeien op te nemen. Op basis hiervan wordt het makkelijker om de juiste oplossingen te selecteren. In het verleden werden vele toepas-singen apart aangeboden en onderhouden. GET levert echter meer en meer geïntegreerde bevei-ligingsoplossingen, al dan niet vanuit de cloud, om het beheer van al deze toepassingen te ver-eenvoudigen en de functionaliteit te verbeteren. Zo kan je alarminformatie van brandcentrales, inbraakcentrales, perimetercontrole, CCTV-systemen en toegangscontrole slim coördineren vanuit één gebruikersinterface.”

Een goede beveiliging is één zaak, maar hoe zit het met kostenplaatje?“Voor bedrijven met uitgestrekte opslagterrei-nen is het niet altijd kostene�ciënt om de vol-ledige perimeter met een inbraakveilig hek-werk uit te rusten. Met een combinatie van

thermische camera’s, realtime Video Content Analyse (VCA) en een beheerssysteem zoals psm2200 dat gegenereerde alarmen coördi-neert, kan dat tegenwoordig veel e�ciënter zonder aan veiligheid in te boeten.”

Heeft de verstrengde aandacht op privacy een invloed op toepassingen voor beveiliging en toegangscontrole?“De GDPR, die sinds kort van kracht is, kwali-ficeert biometrische gegevens als bijzondere persoonsgegevens. Voor de verwerking hier-van moet specifieke toestemming gegeven worden. Bij biometrische identificatie voor tijdsregistratie wordt dit onmogelijk. Bij toe-gangscontrole is dit wél nog mogelijk mits de juiste procedures worden voorzien.”

S teeds meer bedrijven verlangen naar een logistieke partner die dicht bij hen staat, die snel kan handelen én die sectorspecifieke en allesomvattende oplossingen

kan aanbieden om hen volledig te ontzorgen. Meer uitleg door Hugo Geerts en Filip Van Ker-chove van Rhenus Logistics nv.

Wat ziet u als de grootste uitdagingen?Geerts: “Om op maat te kunnen werken zorgen we ervoor dat we iedere industrie door en door kennen. Rhenus Logistics is gespecialiseerd in ijzer & staal, chemie en petrochemie, bouwma-terialen en agrifoodproducten. Daarnaast bie-den we een breed dienstenpakket dat bestaat uit eigen en ingehuurde middelen. We zien nu dat sommige concurrenten ons hierin trachten te volgen. Daarnaast vormt de digitalisering zowel een uitdaging als een opportuniteit. We hebben intussen al heel wat stappen gezet om digitale gegevens uit te wisselen met klanten en andere partners in het logistieke traject.”

“Bovendien zijn er beschermingsmaatrege-len van de VS op het vlak van invoerrechten en dumping. Zulke evoluties volgen wij van nabij om er snel en flexibel op in te kunnen spelen. Ten slotte wordt steeds meer gebruik gemaakt

van tenders. Het risico daarvan is dat er een te grote focus is op de prijs en te weinig aandacht voor de kwalitatieve aspecten.”

Wat is in dat kader de meerwaarde van supply chain engineering?Geerts: “Via supply chain engineering bieden we een zo breed mogelijk totaalpakket aan waarbij wij fungeren als de centrale schakel die

alle stukken van de ketting coördineert. Het is daarbij enorm belangrijk om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende spelers in de logistieke ketting. De informatiestroom wordt daarbij even belangrijk als de goederenstroom.”

Hoe kan dat er concreet uitzien?Van Kerchove: “Een belangrijke klant van ons in Duitsland verwerkt jaarlijks zo’n 800.000 ton aan

grondsto�en die hoofdzakelijk uit niet-EEG lan-den worden geïmporteerd. Voor sommige van die goederen doen wij het voortransport, waarbij wij zelf schepen charteren en het transport voorzien naar de haven van Antwerpen. Andere goederen importeren we op free out (FO) basis. Door de grote volumes die we in Antwerpen verzetten, kunnen we er bij een breed scala aan partners terecht.”

“We laten de boten lossen, zorgen voor de vertolling en bieden ook fiscale vertegenwoor-diging aan. Vervolgens brengen we de goederen naar onze eigen magazijnen in Dortmund. Daar doen we de ontmanteling, etikettering en kwa-liteitscontrole. Ten slotte worden ze per vracht-wagen of gehuurde trein ‘just-in-time’ geleverd aan de klant, die ze dan verwerkt. We ontzorgen deze klant dus doorheen de hele logistieke ket-ting, vanaf de aankoop tot de verwerking.”

In de hedendaagse supply chain wordt beveiliging alsmaar belangrijker. Door een langetermijnvisie te combineren met innovatieve oplossingen die rekening houden met alle mogelijke bedreigingen kunnen goederen, geld en mensen adequaat beveiligd worden.

“Supply chains kunnen groot en complex zijn, waarbij elke leverancier verantwoorde-lijk is voor een stukje van de puzzel”, opent Hans Schrauwen, product manager security bij GET. “De e�ectieve beveiliging van de vol-ledige supply chain is enorm moeilijk omdat er zwakke schakels kunnen ontstaan op elke plaats in de keten. Een kwetsbare supply chain is een reële bedreiging voor de produc-tiviteit van een onderneming.”

Joris Hendrickx [email protected]

Bram Thiry [email protected]

“We ontzorgen de klant door de hele logistieke ketting heen”

Hoe kunnen bedrijven hun goederen optimaal beveiligen?

Hans Schrauwen Product manager security GET

f www.get.be

f www.be.rhenus.com

❚ Filip Van Kerchove en Hugo Geerts van Rhenus Logistics nv: “De digitalisering vormt zowel een uitdaging als een opportuniteit.”

Dankzij heel wat technologische oplossingen kan de beveiliging van de supply chain op een efficiënte manier verzekerd worden.

Page 12: E-COMMERCE ERGONOMIE Slimme software naar fl exibele ...thor-maintenance.com/wp-content/uploads/2018/07/LR...E-COMMERCE Stijgende vraag naar fl exibele levermethodes. P07 ERGONOMIE

ZetesMedea. Efficient logistics execution• Work error-free, from goods in to dispatch• Maximise workforce performance• Get visibility and traceability of all goods at all

times, with immediate data capture• Integrates with leading data capture

technologies and any WMS/ERP system

More info? www.zetes.com +32 2 728 37 11

One of these pallets will be shipped to the wrong customer. Which one?

WWW.ZETES.COM | ALWAYS A GOOD ID

18996.ZETES-GoodsID-TrendsMag-Adv.indd 1 13/06/18 10:49