Drk 20141022

16
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES Reimerswaalse & Kapelse MIDWEEKEDITIE 22 OKTOBER 2014 WEEK 43 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 13.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @RKBode Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week- end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag- lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in. Klok gaat weer een uurtje terug V.Z.O.S. YERSEKE BESTAAT 120 JAAR ZANDHONGER VAN DICHTBIJ BEKIJKEN NOVA MUSICA VIERT 25 JARIG JUBILEUM KRUININGEN – De politie heeft 10 oktober een 36-jarige man uit Reimerswaal aan- gehouden op verdenking van het aanran- den van tenminste 6 jonge vrouwen. ‘Die aanrandingen vonden plaats op en rond de treinstations in de gemeente Reimers- waal’, liet de politie vorige week dinsdag weten. De zedenrecherche kon de ver- dacht na onderzoek aanhouden. Hij heeft inmiddels bekend en is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste om de man langer in voorarrest te houden. De politie sluit niet uit dat de man nog meer aanrandingen op zijn kerfstok heeft. Ze verzoekt mensen met meer informatie con- tact op te nemen via 0900-8844. Reimerswaalse aanrander opgepakt WAARDE - Op 29 oktober om 14.00 uur opent burgemeester Jan Huisman van Reimerswaal diverse exposities in het dorpshuis in Waarde. ‘Het bijzondere aan de foto’s, collages, schilderijen en gedich- ten is dat ze gemaakt zijn door cliënten van Emergis, Psyiënt, Thomashuis en Arduin’, aldus de gemeente in een persbericht. ‘En de expositie is georganiseerd door de denktank-cliënten van Emergis.’ Het thema ‘Kleine dingen, toch zo bijzonder’ slaat op de dagelijkse ervaringen van de exposan- ten. Tijdens de openingsbijeenkomst, die tot 16.00 uur duurt, is er een fotofunstudio waarin foto’s met verrassende achtergron- den gemaakt kunnen worden. Exposities in dorpshuis Waarde KAPELLE - Bewegend Kapelle houdt gra- tis activiteiten in de herfstvakantie. Don- derdag (23 oktober) zijn kinderen vanaf 6 jaar tussen 13.00 en 16.00 uur welkom in Sportcentrum Groene Woud in Kapelle. Kinderen kunnen ‘kanjam frisbee’ doen, een nieuwe hype op frisbeegebied. In teams probeer je zo snel mogelijk de fris- bee in de ton te gooien. In samenwerking met Tafeltennisvereniging Kapelle is er een clinic waarbij de kinderen allerlei leu- ke tafeltennisspelletjes doen. Ook is er een baseball-clinic, waarbij de kinderen leren slaan, gooien en vangen en natuurlijk het spel spelen. Meer informatie is te vinden op: www.kapelle.nl> Inwoner> Actueel Gratis vakantieple- zier in Groene Woud KAPELLE – Verenigingsmensen die willen weten hoe hun sportclub meer kan inspe- len op de behoefte van haar leden en hun club meer open wordt, waardoor het leden langer kan behouden en buurtbewoners kan aantrekken, kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst hierover. Die vindt 4 november van 18.00 tot 22.00 uur plaats in de Stenge in Heinkenszand. Mensen van clubs uit de regio praten hier met elkaar om elkaar te helpen. Aanmelden kan tot 28 oktober via www.sportzeeland.nl. Kijk voor meer info op www.nocnsf.nl/openclubs of neem contact op met Joost Hopmans van SportZeeland: [email protected] of 0113–277133. Themabijeenkomst voor sportclubs WEMELDINGE – Stichting Het Zeeuwse Landschap doneert 30.000 euro voor de Roggenplaat. Deze zandbank in de Ooster- schelde beheert ze niet, maar de stichting vindt het belangrijk het verlies van de ge- tijdeplaat te helpen voorkomen, schrijft ze in een persbericht. ‘De Roggenplaat dreigt weg te spoelen, maar is belangrijk voor zeehonden en vogels. Zeehonden rusten er en kunnen er ongestoord baren en hun jongen grootbrengen. En de voedselrijke zandplaat is in het voorjaar een belangrijke tussenstop voor tienduizenden vogels.’ Het plan om er zand op te spuiten kost 12 mil- joen euro. Het Rijk betaalt dit deels, maar de rest moet uit de regio komen. Zeeuws Landschap helpt Roggenplaat YERSEKE - Muziekvereniging Mozart in Yerseke staat zaterdag (25 oktober) met haar uitvoering stil bij de bevrijding van Yerseke, 70 jaar geleden. Van de twee gymzalen van multifunctioneel centrum Tehaere wordt één concertzaal gemaakt voor het optreden. ‘De slagwerkgroep onder leiding van Bart van der Vaart heeft leuke nummers ingestudeerd en de fanfare onder leiding van Mathieu van Duiven stu- deert muziekstukken rond het thema ’70 jaar vrijheid’ in. Ook verschillende gasten werken mee. Er is een verloting met prij- zen beschikbaar gesteld door lokale onder- nemers. Het concert begint om 20.00 uur. Meer info: www.mozartyerseke.nl Mozart Yerseke viert 70 jaar vrijheid BIEZELINGE – In het gemeentehuis in Ka- pelle ligt de komende weken het ontwerp- bestemmingsplan voor De Grenadier in Biezelinge ter inzage. Een aannemersbe- drijf heeft een bouwplan ingediend voor 10 woningen twee-aan-een en een vrijstaand huis. Die zijn voorzien voor de braakliggen- de kavels aan De Grenadier. ‘Dit bouwplan past niet binnen deze bouwaanduiding en past niet geheel in het bouwvlak’, aldus de gemeente Kapelle. ‘Het ontwerpbe- stemmingsplan maakt de bouw van de 11 woningen mogelijk.’ Het plan is digitaal in te zien www.kapelle.nl> Actueel> Bekend- makingen> Bestemmingsplan. Er kunnen zienswijzen worden ingediend. Plan De Grenadier Biezelinge ter inzage WEMELDINGE - Aan het weer was het zaterdag niet te merken, maar deze jeugdige mountainbikers kwamen in Wemeldinge in actie op de dag van de eerste wedstrijd van de Zeeuwse ATB Wintercompetitie. Tussen 11.00 uur tot 17.00 uur legden de deelnemers een parcours af op en rond de Binnendijk, Promenade en Nieuwendijk. De competitie bestaat uit tien wedstrijden. Zo verschijnen de deelnemers zaterdag 25 oktober aan de start bij de Schelphoek in Wolphaartsdijk en zaterdag 1 november bij Stelleplas in Heinkenszand. FOTO COBY WEIJERS DOOR BRITTA JANSSEN Het Visserijfonds stelt in Zeeland voor nog vier duurzame en innovatieve vis- serijprojecten geld beschikbaar. In totaal gaat het om 546.000 euro. “Dit gaat naar initiatieven die een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en de concurren- tiekracht van Zeeuwse visserijgemeen- schappen versterken”, aldus de provin- ciewoordvoerder. Projecten De financiële bijdragen gaan verder naar de Thoolse firma Gebroeders Schot, de Arnemuidse visser C. Caljouw, Fry-Mari- ne in Kamperland en De Zeeuwse Mossel in Bruinisse. “De Zeeuwse Mossel krijgt 72.000 euro voor alternatieve toepassin- gen van de schelpen van mesheften, bij- voorbeeld om oesterbroed op te vangen. Dit past in het duurzaamheidsbeleid van de Provincie Zeeland. Met deze ontwikke- ling kun je de schelpen als basis gebrui- ken voor het oesterzaad. De oester wordt dan als het ware geboren op de schelp. In drie tot vier jaar groeit de oester uit tot een volwassen exemplaar.” Het schip de ARM 25 van C. Caljouw wordt geschikt gemaakt voor de visserij op langoustines. Hiervoor krijgt hij 97.000 euro. Fry-Marine gaat haar subsidie van 114.000 euro ge- bruiken om een copepodenfarm bouwen. Copepoden zijn kleine kreeftachtigen die als voedsel dienen voor vislarven. Ge- broeders Schot krijgt een aanvullende subsidie van 143.000 euro voor het in- novatief oogsten voor mosselzaad. “In een vorige ronde kregen zij de gevraagde subsidie niet volledig, nu ontvangen zij alsnog het restbedrag.” Roem van Yerseke werkt voor de ontwik- keling van een triploïde oester samen met Imares. Dit is een onderzoeksinstituut van Wageningen UR dat zich toelegt op stra- tegisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Verandering De Lokale Visserijgroep Zeeland - die bestaat uit vertegenwoordigers van vis- serijorganisaties, gemeenten en de toe- ristische sector en gedeputeerde Kees van Beveren als voorzitter heeft - kende de subsidies toe. De bedrijven hebben tot eind 2015 de tijd om hun project af te ronden. Vanaf 2015 zijn er geen regionale subsi- dierondes meer. Het Europees Visserijf- onds maakt dan plaats voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, dat zich richt op de visserij- en aquacul- tuursector in het algemeen. “De focus ligt dan op grotere samenwerkings- en inno- vatieprojecten.” Geld voor speciale oester in Yerseke Europees Visserijfonds steunt duurzame en innovatieve projecten YERSEKE - Vanuit het Europees Visserijfonds ontvangt Roem van Yerseke 120.000 euro voor de zogenaamde triploïde oester. Deze oester is groter, waardoor het meer vlees oplevert en daarbij onvruchtbaar. “Een vrucht- bare oester gaat melken en is dan niet lekker, terwijl een triploïde oester het hele jaar door eetbaar is”, legt een woordvoerder van de Provincie Zeeland uit. De provincie is betrokken bij de toekenning van de subsidie. KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

description

 

Transcript of Drk 20141022

Page 1: Drk 20141022

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

R e i m e r s w a a l s e & K a p e l s eMIDWEEKEDITIE22 OKTOBER 2014WEEK 43

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 13 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @RKBode

Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week-end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag-lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in.

Klok gaat weereen uurtje terug

V.Z.O.S. YERSEKEBESTAAT120 JAAR

ZANDHONGERVAN DICHTBIJ

BEKIJKEN

NOVA MUSICAVIERT

25 JARIG JUBILEUM

KRUININGEN – De politie heeft 10 oktober een 36-jarige man uit Reimerswaal aan-gehouden op verdenking van het aanran-den van tenminste 6 jonge vrouwen. ‘Die aanrandingen vonden plaats op en rond de treinstations in de gemeente Reimers-waal’, liet de politie vorige week dinsdag weten. De zedenrecherche kon de ver-dacht na onderzoek aanhouden. Hij heeft inmiddels bekend en is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste om de man langer in voorarrest te houden. De politie sluit niet uit dat de man nog meer aanrandingen op zijn kerfstok heeft. Ze verzoekt mensen met meer informatie con-tact op te nemen via 0900-8844.

Reimerswaalseaanrander opgepakt

WAARDE - Op 29 oktober om 14.00 uur opent burgemeester Jan Huisman van Reimerswaal diverse exposities in het dorpshuis in Waarde. ‘Het bijzondere aan de foto’s, collages, schilderijen en gedich-ten is dat ze gemaakt zijn door cliënten van Emergis, Psyiënt, Thomashuis en Arduin’, aldus de gemeente in een persbericht. ‘En de expositie is georganiseerd door de denktank-cliënten van Emergis.’ Het thema ‘Kleine dingen, toch zo bijzonder’ slaat op de dagelijkse ervaringen van de exposan-ten. Tijdens de openingsbijeenkomst, die tot 16.00 uur duurt, is er een fotofunstudio waarin foto’s met verrassende achtergron-den gemaakt kunnen worden.

Exposities indorpshuis Waarde

KAPELLE - Bewegend Kapelle houdt gra-tis activiteiten in de herfstvakantie. Don-derdag (23 oktober) zijn kinderen vanaf 6 jaar tussen 13.00 en 16.00 uur welkom in Sportcentrum Groene Woud in Kapelle. Kinderen kunnen ‘kanjam frisbee’ doen, een nieuwe hype op frisbeegebied. In teams probeer je zo snel mogelijk de fris-bee in de ton te gooien. In samenwerking met Tafeltennisvereniging Kapelle is er een clinic waarbij de kinderen allerlei leu-ke tafeltennisspelletjes doen. Ook is er een baseball-clinic, waarbij de kinderen leren slaan, gooien en vangen en natuurlijk het spel spelen. Meer informatie is te vinden op: www.kapelle.nl> Inwoner> Actueel

Gratis vakantieple-zier in Groene Woud

KAPELLE – Verenigingsmensen die willen weten hoe hun sportclub meer kan inspe-len op de behoefte van haar leden en hun club meer open wordt, waardoor het leden langer kan behouden en buurtbewoners kan aantrekken, kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst hierover. Die vindt 4 november van 18.00 tot 22.00 uur plaats in de Stenge in Heinkenszand. Mensen van clubs uit de regio praten hier met elkaar om elkaar te helpen. Aanmelden kan tot 28 oktober via www.sportzeeland.nl. Kijk voor meer info op www.nocnsf.nl/openclubs of neem contact op met Joost Hopmans van SportZeeland: [email protected] of 0113–277133.

Themabijeenkomst voor sportclubs

WEMELDINGE – Stichting Het Zeeuwse Landschap doneert 30.000 euro voor de Roggenplaat. Deze zandbank in de Ooster-schelde beheert ze niet, maar de stichting vindt het belangrijk het verlies van de ge-tijdeplaat te helpen voorkomen, schrijft ze in een persbericht. ‘De Roggenplaat dreigt weg te spoelen, maar is belangrijk voor zeehonden en vogels. Zeehonden rusten er en kunnen er ongestoord baren en hun jongen grootbrengen. En de voedselrijke zandplaat is in het voorjaar een belangrijke tussenstop voor tienduizenden vogels.’ Het plan om er zand op te spuiten kost 12 mil-joen euro. Het Rijk betaalt dit deels, maar de rest moet uit de regio komen.

Zeeuws Landschap helpt Roggenplaat

YERSEKE - Muziekvereniging Mozart in Yerseke staat zaterdag (25 oktober) met haar uitvoering stil bij de bevrijding van Yerseke, 70 jaar geleden. Van de twee gymzalen van multifunctioneel centrum Tehaere wordt één concertzaal gemaakt voor het optreden. ‘De slagwerkgroep onder leiding van Bart van der Vaart heeft leuke nummers ingestudeerd en de fanfare onder leiding van Mathieu van Duiven stu-deert muziekstukken rond het thema ’70 jaar vrijheid’ in. Ook verschillende gasten werken mee. Er is een verloting met prij-zen beschikbaar gesteld door lokale onder-nemers. Het concert begint om 20.00 uur. Meer info: www.mozartyerseke.nl

Mozart Yerseke viert 70 jaar vrijheid

BIEZELINGE – In het gemeentehuis in Ka-pelle ligt de komende weken het ontwerp-bestemmingsplan voor De Grenadier in Biezelinge ter inzage. Een aannemersbe-drijf heeft een bouwplan ingediend voor 10 woningen twee-aan-een en een vrijstaand huis. Die zijn voorzien voor de braakliggen-de kavels aan De Grenadier. ‘Dit bouwplan past niet binnen deze bouwaanduiding en past niet geheel in het bouwvlak’, aldus de gemeente Kapelle. ‘Het ontwerpbe-stemmingsplan maakt de bouw van de 11 woningen mogelijk.’ Het plan is digitaal in te zien www.kapelle.nl> Actueel> Bekend-makingen> Bestemmingsplan. Er kunnen zienswijzen worden ingediend.

Plan De Grenadier Biezelinge ter inzage

WEMELDINGE - Aan het weer was het zaterdag niet te merken, maar deze jeugdige mountainbikers kwamen in Wemeldinge in actie op de dag van de eerste wedstrijd van de Zeeuwse ATB Wintercompetitie. Tussen 11.00 uur tot 17.00 uur legden de deelnemers een parcours af op en rond de Binnendijk, Promenade en Nieuwendijk. De competitie bestaat uit tien wedstrijden. Zo verschijnen de deelnemers zaterdag 25 oktober aan de start bij de Schelphoek in Wolphaartsdijk en zaterdag 1 november bij Stelleplas in Heinkenszand. FOTO COBY WEIJERS

DOOR BRITTA JANSSEN

Het Visserijfonds stelt in Zeeland voor nog vier duurzame en innovatieve vis-serijprojecten geld beschikbaar. In totaal gaat het om 546.000 euro. “Dit gaat naar initiatieven die een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en de concurren-tiekracht van Zeeuwse visserijgemeen-schappen versterken”, aldus de provin-ciewoordvoerder.

ProjectenDe fi nanciële bijdragen gaan verder naar de Thoolse fi rma Gebroeders Schot, de Arnemuidse visser C. Caljouw, Fry-Mari-ne in Kamperland en De Zeeuwse Mossel in Bruinisse. “De Zeeuwse Mossel krijgt 72.000 euro voor alternatieve toepassin-gen van de schelpen van mesheften, bij-voorbeeld om oesterbroed op te vangen. Dit past in het duurzaamheidsbeleid van

de Provincie Zeeland. Met deze ontwikke-ling kun je de schelpen als basis gebrui-ken voor het oesterzaad. De oester wordt dan als het ware geboren op de schelp. In drie tot vier jaar groeit de oester uit tot een volwassen exemplaar.” Het schip de ARM 25 van C. Caljouw wordt geschikt gemaakt voor de visserij op langoustines. Hiervoor krijgt hij 97.000 euro. Fry-Marine gaat haar subsidie van 114.000 euro ge-bruiken om een copepodenfarm bouwen. Copepoden zijn kleine kreeftachtigen die als voedsel dienen voor vislarven. Ge-broeders Schot krijgt een aanvullende subsidie van 143.000 euro voor het in-novatief oogsten voor mosselzaad. “In een vorige ronde kregen zij de gevraagde subsidie niet volledig, nu ontvangen zij alsnog het restbedrag.”Roem van Yerseke werkt voor de ontwik-keling van een triploïde oester samen met

Imares. Dit is een onderzoeksinstituut van Wageningen UR dat zich toelegt op stra-tegisch en toegepast marien ecologisch onderzoek.

VeranderingDe Lokale Visserijgroep Zeeland - die bestaat uit vertegenwoordigers van vis-serijorganisaties, gemeenten en de toe-ristische sector en gedeputeerde Kees van Beveren als voorzitter heeft - kende de subsidies toe. De bedrijven hebben tot eind 2015 de tijd om hun project af te ronden.Vanaf 2015 zijn er geen regionale subsi-dierondes meer. Het Europees Visserijf-onds maakt dan plaats voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, dat zich richt op de visserij- en aquacul-tuursector in het algemeen. “De focus ligt dan op grotere samenwerkings- en inno-vatieprojecten.”

Geld voor speciale oester in YersekeEuropees Visseri j fonds steunt duurzame en innovat ieve projecten

YERSEKE - Vanuit het Europees Visserijfonds ontvangt Roem van Yerseke 120.000 euro voor de zogenaamde triploïde oester. Deze oester is groter, waardoor het meer vlees oplevert en daarbij onvruchtbaar. “Een vrucht-bare oester gaat melken en is dan niet lekker, terwijl een triploïde oester het hele jaar door eetbaar is”, legt een woordvoerder van de Provincie Zeeland uit. De provincie is betrokken bij de toekenning van de subsidie.

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

...VOOR HET

LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS...

Page 2: Drk 20141022
Page 3: Drk 20141022

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR JENINE HOOGLANDER

Alle middelbare scholieren van De Sprien-ke in Goes en een klas tweedejaars gym-nasiumleerlingen van het Calvijn College Goes gingen mee op vaarexcursie. Eric van Zanten, projectleider ‘Zandhonger’ bij Rijkswaterstaat, fungeerde tijdens de vaartocht als gids. “De meeste mensen kennen het verhaal van de zandhonger

niet, maar naar mijn mening voltrekt zich in de Oosterschelde een sluipende ecolo-gische ramp.”

RestaurantVan Zanten legde uit dat zandhonger ont-staat door de Oosterscheldekering. De balans van het komen en gaan van zand wordt door de Deltawerken verstoord. Hoge golven voeren het zand weg van

de zandplaten, maar de vloedstroom is te zwak om het zand weer terug te brengen. Zandhonger knabbelt volgens de gids jaar-lijks ongeveer honderd voetbalvelden af van de slikken, platen en schorren, zoals de Roggenplaat tussen Burghsluis en Zie-rikzee. “Er is niet meer genoeg voedsel voor alle dieren die leven in het Nationaal Park de Oosterschelde, omdat de platen steeds

minder lang droogvallen”, vertelde Van Zanten tijdens de vaarexcursie. “Het res-taurant is steeds minder lang open. Zo is er niet meer genoeg voedsel voor de vogels, kunnen de zeehonden niet meer rusten op de zandplaten en zullen deze uiteindelijk verdwijnen uit de Oosterschelde.” Ook het landschap wordt minder afwisse-lend. De golven worden minder afgeremd waardoor de dijken heviger worden aange-tast. “De zandplaten zijn van onschatbare waarde voor de natuur in Nationaal Park Oosterschelde. Met name voor de Rog-genplaat moet er met spoed iets gedaan worden. Het plan ligt al klaar, maar de fi-nanciële middelen zijn schaars”, aldus van Zanten. “Dit is waar deze leerlingen ons te hulp schieten.”

OpdrachtenMinister Schultz van Haegen van Infra-structuur en Milieu gaf in januari bij haar bezoek aan Nationaal Park de Oosterschel-de aan dat de Zeeuwse burger ook betrok-kenheid moet tonen bij het bestrijden van zandhonger in de Oosterschelde. Het IVN-project Scholen voor Duurzaamheid geeft de deelnemende leerlingen in het kader hiervan dan ook twee opdrachten. De eer-ste opdracht is om zandhonger bekender te maken onder de Zeeuwse burgers. De tweede opdracht is het aandragen van ideeën over het betrekken van Zeeuwen bij het financieren van de bestrijdingsplannen door middel van crowdfunding. Een voor-beeld hiervan is het initiatief van Natuur-monumenten ‘koopeenkuub.nl’.

AandachtDe scholieren bekeken dinsdag tijdens de vaartexcursie het leven op de Roggenplaat van dichtbij, wat hen niet makkelijk werd gemaakt. Doordat er al vijf meter ‘afge-snoept’ is van de zandplaat is er bij vloed slechts een klein deel zichtbaar. Hieruit blijkt echter hoe slecht het gesteld is met de Roggenplaat. “We zien nu met eigen ogen wat zandhonger inhoudt. De plaat is tien kilometer lang en zes kilometer breed en slechts een klein deel ligt bij vloed bo-ven water”, vertelt de dertienjarige Joël Boone, woont en werkt in Yerseke, die ook al een idee heeft hoe hij meer naamsbe-kendheid gaat geven aan de zandhonger. “In mijn vrije tijd werk ik bij Radio Reimers-waal. Op 15 november hebben wij een open dag. Tijdens de open dag en tijdens de radiouitzendingen wil ik speciale aan-dacht vragen voor zandhonger.”Ook het schrijven van een artikel of het maken van een fotoreportage horen bij de ideeën om zandhonger onder de aandacht te brengen. “Uiteindelijk moeten we als eindopdracht in groepjes een presentatie geven over hoe wij zandhonger bekender gaan maken en welke crowdfunding we hebben bedacht.” Het groepje met de beste ideeën mag een presentatie geven aan Rijkswaterstaat.Meer informatieHet project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland, Nationaal Park Ooster-schelde en Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op www.scholenvoorduur-zaamheid.nl

Leerlingen schieten te hulp tegen zandhongerExcursie op de Oosterschelde

Leerlingen gingen mee op vaarexcursie. FOTO JENINE HOOGLANDER

WEMELDINGE - In het kader van het IVN project ‘Scholen voor Duurzaamheid’ voeren honderd jongeren vorige week mee met het passagiersschip Ms. Onrust. Vanuit Burghsluis ging de tocht richting de Roggenplaat om te leren over ‘zandhonger’.

DOOR JENINE HOOGLANDER

De club viert een bijzonder jubileum, maar het is helaas niet alleen vreugde wat de klok slaat. Financieel gaat het niet slecht, vertelt verenigingsvoorzitter Marjolein Sinke, maar er zijn te weinig vrijwilligers. Daarom kon de club deze week ook niet meedoen met het grote gymfeest, een landelijke actie om kinderen te laten ken-nismaken met de gymsport. “We hopen dat we over tien jaar nog steeds bestaan”, zegt Sinke, die ook lesgeeft aan de seni-oren. “We hebben weinig vrijwilligers met name doordat je een opleiding moet volgen om gym- en turnlessen te mogen geven.” Sinke zou het mooi vinden als de gemeente Reimerswaal ondersteuning zou bieden. “Beweging is goed, gezond en draagt op termijn ook bij aan maatschap-pelijke gezondheid. Gezonde mensen bete-kent een gezonde gemeente. Ook daarom is het belangrijk dat mensen bewegen kun-nen blijven betalen.”

OproepV.Z.O.S Yerseke blijft doorvechten voor haar bestaan. “Wij hoopten met de komst van het CIOS in Goes jonge docenten aan te trekken, maar zij willen niet komen voor ‘slechts’ een vrijwilligersvergoeding. We willen de gemeente oproepen om toch

‘iets’ voor ons te doen.” Daarnaast zou Sinke graag zien dat ver-schillende verenigingen gaan samenwer-ken. “We verkeren allemaal in zwaar weer. We doen ook een oproep aan vrijwilligers die gekwalificeerd zijn om ons te komen helpen. Ook is het mogelijk voor vrijwilli-gers om op onze kosten de bijbehorende opleiding te volgen.”

OntbijtDe gymnastiekverenging van Yerseke werd op 21 december 1894 opgericht in de herberg van meneer Wageningen aan het Kerkplein, het voormalige VVV-kantoor en museum van Yerseke. Momenteel is hier bakkerij Filius gevestigd. Tegenwoordig worden de lessen gegeven in multifunc-tioneel centrum Teheare. De club ziet uit naar de viering van het 120-jarig jubileum.

“We hebben er veel zin in en het wordt dan ook een groot feest”, belooft verenigings-secretaris Marjan de Koeijer. Zij geeft gym- en turnlessen aan de jeugd. “De kracht van onze vereniging is dat we veel

pret en plezier met elkaar hebben tijdens de lessen. Daarnaast is onze teambuilding geweldig en kan iedereen goed met elkaar overweg.” Eén van de mooiste herinneringen was voor De Koeijer het ontbijt met Olympisch turnkampioen Epke Zonderland tijdens het Nederlands kampioenschap afgelopen

juni. “Ook de zogeheten springdagen in Middelharnis is iets waar we als vereni-ging elk jaar weer naar uitkijken.”

VieringDe viering van het 120-jarig jubileum be-gint zaterdag 8 november om 10.30 uur in multifunctioneel centrum Teheare in

Yerseke. De hele dag worden er per leef-tijdscategorie verschillende activiteiten georganiseerd. In de middag is er ook nog een verrassingsact. De dag wordt afgeslo-ten met een feestavond voor leden.Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over het aanmelden als vrijwilliger, op www.vzosyerseke.nl

Gymnastiekvereniging VZOS Yerseke bestaat 120 jaarFeestvreugde, maar ook zorgen over aantal vr i jwil l igers

De leden van V.Z.O.S. Yerseke hebben veel plezier met elkaar.

YERSEKE – Gymnastiekvereniging V.Z.O.S Yerseke viert op 8 november haar 120-jarig jubileum voor leden, oud-leden en genodigden in multifunc-tioneel centrum Teheare in Yerseke.

‘Ontbijten met Epke één van de

hoogtepunten’

Page 4: Drk 20141022

GROENTE EN FRUIT

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLEWWW.DE-FRUITSCHUUR.NL � TEL: 0113-341746

Zeeuwse Kropsla per krop 0.49Hollandse Spinazie per kilo 0.99Verse Prei per kilo 0.99Heerlijke Druiven wit of blauw per kilo 2.50Clementine Mandarijnen 20 stuks 2.50Jonagold Handappelen 5 kilo 2.99

MOOIE WINTERVIOLENVele soorten BLOEMBOLLEN

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

26 oktober

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

300 kilo pelletkorrels GRATIS

*Actie geldig op voorraadauto’s t/m 31 oktober 2014 bij AutoTeam & Vriens Opel, zolang de voorraad strekt. **Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te Breda KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel Opel Financial Services (076-544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Genoemde prijs is rijklaar inclusief BTW/BPM en exclusief metallic lak. © 10-14 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,6 – 3,2; km/liter 13,2 – 31,3; CO2 gr/km 178 – 85.

MODEL ADVIES CONS. PRIJS AANBETALING KREDIETSOM LOOPTIJD IN MND. TOTAAL TE BETALEN BEDRAG MAANDLAST VASTE DEBETRENTEVOET JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE

Corsa 1.2 BlitZ 3 deurs € 13.995 € 6.495 € 7.500 60 € 7.500 € 125 0% 0%

Corsa 1.4 BlitZ 5 deurs € 15.495 € 5.495 € 10.000 60 € 10.000 € 167 0% 0%

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

DE CORSA BLITZ

STANDAARD MET MEER. NU VOOR MINDER.

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52www.autoteam.nl www.vriensopel.nl

Inclusief: • 16” Lichtmetalen velgen• Donkergetinte ruiten • Electronic Climate Control

JAAR0%RENTE** 21X

Geheel rijklaar vanaf:

€ 12.950*

Uw voordeel:

€ 2.184

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623Donderdag en vrijdag koopavond. Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

Herfstvakantie kinderfeest!Er is altijd wat te beleven bij Intratuin. In de herfstvakantie hebben we 2 leuke activiteiten voor kinderen in de basisschool leeftijd.

Pannenkoeken. Woendag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 oktober:Pannenkoeken 1.- Gratis versieren en opeten.

Cupcake bakwedstrijd. Zaterdag 25 oktober:Wie bakt de mooiste en lekkerste cupcakes?Bak thuis een lekkere en mooie cupcake en lever deze in voor de wedstrijd. Gratis deelname.

Voor meer informatie: kijk op www.intratuin.nl/koudekerke

vakantie rfeest!e beleven bij Intratuin.

ben we 2 leuke eren in

23 en vrijdag 24 oktobe

Nu ook kinder

High Tea voor slechts

6.95

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 5: Drk 20141022

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonKantoor regio ZeelandKeizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

ReimerswaalseKapelseBode

RKBode

Redactie Britta Janssen, Eugène de KokCorrespondent Jenine HooglanderAcquisitie Bert Paauwe en Lennert SteketeeDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 12.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 10.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 43De oplossing van deze puzzel is in week 44 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Stroopwafelpieten. Kaaspieten. Bloemkoolpieten. Macaronipieten. Andijviepieten. Zwempieten. Tennispieten. Hagelslagpieten. Sinaasappelpieten. Rock-‘n’-rollpieten. Tomatenpieten. Voetbalpieten. Pepermuntpieten. Spaghettipieten. Bordeelpieten. Vuilnispieten. Wodkapieten. Yoghurtpieten. Frikadelpieten. Schatkistpieten. Prui-menpieten. Spinaziepieten. Colapieten. Hardlooppieten. Zangpieten. Strijkpieten. Trompetpieten. Strooipieten. Streepjespieten. Cadeaupieten. Bakkebaardpieten. Ver-pleegpieten. Pindakaaspieten. Cementpieten. Buikgrieppieten. Shoarmapieten. Wan-delpieten. Rolstoelpieten. Bokkenpootpieten. Drankpieten. Trompetpieten. Scheer-zeeppieten. Shampoopieten. Landbouwpieten. Pannenkoekpieten. Hobbyclubpieten. Pantoffelpieten. Guillotinepieten. Adoptiepieten. Skinheadpieten. Dichtpieten. Hockeypieten. Reclamepieten. Schoonheidspieten. Taartpieten. Antiekpieten. Klei-pieten. Wasstraatpieten. Wielerpieten. Boswachterpieten. Zeevaartpieten. Theater-pieten. Receptiepieten. Chemicaliënpieten. Kapstokpieten. Steunzoolpieten. Brand-stofpieten. Gevechtsvliegtuigpieten. Eskimopieten. Borsthaarpieten. Heksenpieten. Nagelbijtpieten. Restaurantpieten. Streepjescodepieten. Veiligheidspieten. Schuld-saneringspieten. Geitenkaaspieten. Majorettepieten. Homopieten. Wietpieten. Ca-merapieten. Hangpieten. Belastingpieten. Onderzoekspieten. Alarmpieten. Fabriek-spieten. Rijschoolpieten. Figuurzaagpieten. Communicatiepieten. Huishoudpieten. Reggaepieten. Lawaaipieten. Speculatiepieten. Nomadenpieten. Kruistochtpieten. Verzekeringspieten. Mestputpieten. Komkommerpieten. Defensiepieten. Creditcard-pieten. Bosbessenjampieten. Roofpieten. Parkeerpieten. Studiepieten. Champagne-pieten. Puntschoenpieten. Brabopieten. Hospitaalpieten. Rodeopieten. Wijnpieten. Ziekenfondspieten. Kermispieten. Hotelpieten. Woonwagenpieten. Gebedspieten. Stroompieten. Bouwpieten. Schoonmaakpieten. Dierentuinpieten. Cocaïnepieten. Misschien ligt het aan mij, maar ik heb nu al heimwee naar onze vertrouwde Zwarte Pieten. Of ben ik nu een zeurpiet? Alvast een fijn Sinterklaasfeest allemaal.

Zeurpiet

ColumnAddo Sprangers

DOOR BRITTA JANSSEN

In de schuur van veertig bij vijftien meter stonden in het ene deel honderd stieren en in het andere gedeelte waren hooi, stro en andere materialen opgeslagen. Niemand raakte gewond bij de brand, maar de hulp-diensten hadden er dagen werk aan. Naast het bestrijden van het vuur, moesten ze de stieren in veiligheid brengen. ‘De stieren die brandwonden opliepen zijn verplaatst naar een naastgelegen schuur’, liet de Vei-ligheidsregio Zeeland (VRZ) vorige week weten. ‘Een dierenarts heeft ze onderzocht en ze maken het naar omstandigheden

goed. De stieren die nog in de landbouw-schuur staan hebben geen last van het blussen.’

NablussenPas donderdag aan het einde van de mid-dag liet de VRZ weten dat het blussen afgerond was. ‘Wellicht moeten we nog terugkomen om na te blussen. Dat is bij een dergelijke brand niet ongewoon.’Nadat het sein ‘brand meester’ was gege-ven, vroeg het nablussen van het hooi en stro nog tijd. Donderdagmorgen was de brandweer bezig met het verplaatsen en uitschudden van het hooi en stro en het

nat blussen daarvan. ‘In totaal gaat het om 1700 ton samengeperst hooi en stro.’ Er waren toen nog drie tankautospuiten aanwezig.

HijskraanNa de melding dinsdagavond rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. Ver-keer van de Postweg werd omgeleid in ver-band met waterwinning voor het blussen. Met een hijskraan zijn delen van de schuur uit elkaar gehaald om rook en hitte naar buiten te laten.Hoe de brand is ontstaan was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

Brandweer dagen bezig in YersekeGrote brand in landbouwschuur aan Akkerseweg

YERSEKE – De brandweer had vorige week haar handen vol aan de grote brand in Yerseke. Dinsdagavond brak er brand uit in een landbouwschuur aan de Akkerseweg.

DOOR JENINE HOOGLANDER

Zanglust Rilland is opgericht op 17 april 1964 in de Ark, het vroegere klooster van Rilland, door een groepje vogelliefhebbers en enkele keurmeesters uit Brabant. In dat jaar werd ook de eerste vogeltentoonstel-ling gegeven. “We hebben in 50 jaar als vereniging aan veel tentoonstellingen deelgenomen en veel prijzen gewonnen,” vertelt de 66-jarige Rien Schout. Hij maakt al sinds 1972 deel uit van het bestuur. In zijn achtertuin aan de Adriaan Butijnweg heeft hij een grote volière met kleine en grote parkieten, tropische vogels en kana-ries. “Ik ben van alles al geweest binnen de vereniging, van ringcommissaris, waar-nemend voorzitter tot penningmeester. Sinds 1998 ben ik voorzitter.”In 2009 kreeg hij een onderscheiding van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb-bers. “Eén van mijn mooiste herinneringen is de district vogeltentoonstelling Zeeland van 1989 in dorpshuis Luctor et Emergo hier in Rilland.Er waren toen maar liefst meer dan 1000 vogels aanwezig.”Rien heeft zelf een groot aantal prijzen ge-wonnen met zijn vogels. “Mijn uitdaging

is nu om Nederlands kampioen te worden met mijn kanaries.”

UitvliegenSchouts buurman Dies Jeremiasse is het langst zittende lid van de vereniging. “Op 1 november ben ik 50 jaar lid en op 1 ja-nuari 2015 ben ik 45 jaar secretaris voor de vereniging.” Dies heeft zelf nog maar een paar vogels. “Het is voor mij een ontspanning, maar het is veel werk om de vogels goed te verzorgen en dat kan ik op mijn leeftijd niet meer. Als Rien op vakantie gaat, verzorg ik altijd zijn vogels.” Het verzorgen van de vogels is ook het pro-bleem waardoor de vogelsport ‘verzilverd’ volgens de buurmannen. “De jongeren ‘vliegen’ weg na hun achttiende, omdat ze er gewoonweg geen tijd voor hebben.” Toch zien Schout en Jeremiasse de toe-komst voor hun vereniging rooskleurig in. “Meestal komen de leden na hun dertigste weer terug, als ze weer wat meer tijd heb-ben. Op het moment hebben wij 25 leden.”

KampioenschappenNa het jubileum vinden in januari 2015 de Nederlandse kampioenschappen in de Americahal in Apeldoorn plaats en gelijk

daarna de wereldtentoonstelling in Ros-malen. “Wij gaan helpen bij de opbouw van de tentoonstellingen met materialen, stellingen en kooien van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ik ga daarom zelf niet meedoen met mijn vogels”, ver-telt Schout. “Er worden maar liefst 20.000 vogels verwacht, vanuit Brazilië tot Israël.”

PrijzenDe vijftigste vogeltentoonstelling op 24 en 25 oktober in Luctor et Emergo is gra-tis toegankelijk. Om de onkosten te dek-ken zal het rad van avontuur draaien met prijzen. Ook kunnen belangstellenden de jubilerende vereniging sponseren. Tijdens de jubileumtentoonstelling worden de vo-gels gekeurd, er wordt per soort gekeken naar het formaat, de kleuren, lichaamste-keningen en de conditie van de vogels. De winnende vogeleigenaren ontvangen hun prijzen op een feestavond voor de leden van Zanglust Rilland op 15 november. De jubileumvogeltentoonstelling opent wet-houder Jaap Sinke vrijdag 24 oktober om 19.30 uur. Die dag duurt de tentoonstelling tot 22.00 uur. Zaterdag 25 oktober is de vo-geltentoonstelling geopend van 14.00 tot 17.30 uur en van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Zanglust Rilland viert jubileumVogelvereniging bestaat 50 jaar en houdt 50e vogel tentoonstel l ing

Dies Jeremiasse en Rien Schout. FOTO JENINE HOOGLANDER

RILLAND - Vogelvereniging Zanglust Rilland viert het 50-jarig jubileum met de vijftigste vogeltentoonstelling op 24 en 25 oktober in dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. Er worden tussen de 150 en 200 vogels tentoongesteld. Wethouder Jaap Sinke van Reimerswaal opent de jubileumeditie.

Page 6: Drk 20141022

PAGINA 6

DOOR BRITTA JANSSEN

Het contract komt voort uit de decentra-lisatie. Per 1 januari 2015 is niet langer de rijksoverheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken uit de wetten voor jeugd, zorg en werk en inkomen, maar de Nederlandse gemeenten. Vanaf dan kun-nen burgers voor alle vormen van jeugd-zorg en –hulp terecht bij hun gemeente. Daarom moeten de gemeenten hiervoor afspraken maken.

GezinsgerichtMet Intervence gingen alle Zeeuwse ge-meenten samen - verenigd in de Zeeuwse inkooporganisatie - om de tafel. Het con-tract dat zij nu ondertekend hebben gaat over zorg bieden door gezinsgericht te werken. ‘In Zeeland kiezen we bewust voor een ondersteuningsaanbod via gebiedsge-

richte teams’, licht de Goese zorgwethou-der Jo-Annes de Bat namens de Zeeuwse gemeenten toe. ‘Ook Intervence is hierbij intensief betrokken. Haar gezinsgerichte werkwijze sluit goed aan op onze aanpak in multidisciplinaire teams.’ Dit zijn kleine teams waarin verschillende zorgprofessio-nals, zoals wijkverpleegkundigen en psy-chiaters, samenwerken. Op deze manier kan snel de juiste hulp geboden worden, is de visie.

DoorgaanMet de overeenkomst kan de begeleiding aan Zeeuwse gezinnen door Intervence ook in 2015 gewoon doorgaan. ‘Het gaat hier om begeleiding met drang of dwang aan gezinnen met ernstige of complexe problemen, waarbij de veiligheid van kind(eren) in het geding is’, aldus de beide partijen. ‘Daarnaast biedt het onderte-

kenen van de overeenkomst helderheid, ook over het budget, aan alle betrokken partijen én de honderd medewerkers van Intervence.’In voorbereiding op alle veranderingen in de (jeugd)zorg introduceerde Intervence onlangs een nieuwe vorm van ondersteu-ning en begeleiding, aldus directeur Nel-leke Groenewegen. ‘Het generiek gezins-gericht werken. Hierbij staat de inzet aan het hele gezin centraal. Het gezamenlijk opgestelde gezinsplan fungeert als basis. Hierin staat wat er nodig is om het gezin te leren zelfstandig de problemen op te los-sen. Er is vaker én intensiever contact tus-sen de gezinsmanager en het gezin. Hierbij benutten we de ‘eigen kracht’ van een gezin en het netwerk eromheen. Bijvoor-beeld familie of vrienden die meedenken en helpen bij het oplossen of voorkomen van problemen.”

Handtekening onder begeleiding Zeeuwse gezinnen met problemen

Zeeuwse gemeenten en Intervence tekenen contract

KRUININGEN - De dertien Zeeuwse gemeenten en Intervence, het vroegere Bureau Jeugdzorg Zeeland, hebben vrijdag in Goes hun handtekening gezet onder een zorgovereenkomst. ‘Hiermee is de begeleiding van Zeeuwse gezinnen met ernstige problemen geregeld’, laten de partijen in een gezamenlijk persbericht weten.

Historische bietentocht in volle gangTer ere van de Zeeuwse bietenvaart

YERSEKE – Historische platbodems zijn zondag vanuit Goes vertrokken voor de traditionele Bietentocht. Dit is een vierdaagse zeiltocht waarmee de geschiedenis van de Zeeuwse bietenvaart in ere wordt gehouden. Na het vertrek uit Goes, waarbij sommige schepen met paarden zijn voortgetrokken, zijn een dag later de zeilen van de schepen gehesen voor een oversteek via Yerseke naar Zierikzee. Daar sloten dinsdag (21 oktober) ook de deelnemende boten uit Colijnsplaat aan. Op woensdag vertrekt de colonne van de Bietentocht richting Benedenas om een dag later aan te komen op de eindbestemming in Willemstad.Meer informatie is te vinden op de website www.bietentocht.nl FOTO COBY WEIJERS

KAPELLE - Het fietsnetwerk in Zeeland krijgt een grondige opfrisbeurt. Het college van Gedeputeerde Staten trekt daar de komende jaren 200.000 euro voor uit, omdat ‘ze voorop wil blijven lopen als het gaat om het fietsproduct’. Het Routebureau Zeeland moet de provincie met het geld nog aantrekkelijker maken voor de fietser. Zeeland heeft het zogenoemde fietsknooppuntensysteem waarmee fietsers overal kunnen komen. Er is rekening gehouden met de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. Mensen kunnen zelf bepalen hoe lang hun route moet zijn. Het vernieuwde netwerk moet in het voorjaar van 2015 klaar zijn.

Fietsnetwerk krijgt flinkeopfrisbeurt

YERSEKE - Op 5 november wordt bij de Oesterije in Yerseke in het kader van de Canon van Zeeland de eerste vaste Zeeuwse ankerplaats onthuld. Dit wordt door de gedeputeerde Kees van Beveren gedaan.

Hier zal men het verhaal van de St. Felixvloed en de verdronken dorpen van Reimerswaal kunnen zien en horen. Een en ander is een initiatief van SCEZ, SPY, NPO, Oesterij en het OosterscheldeMu-seum. Als vervolg daarop vindt zaterdag 8 november een excursie plaats naar het verdronken dorp Nieuwlande dat in de buurt van Krabbendijke heeft gelegen. De deelnemers aan de excursie verzame-len en vertrekken vanaf het parkeerter-rein van de Zaete, Korringaweg te Yer-

seke om 9.00 uur en gaan onder leiding van de archeoloog Hans Jongepier naar de buitendijkse slikken van Nieuwlande. Wel laarzen en geschikte kleding meene-men!!Om ongeveer 11.30 uur zijn we dan weer terug in het Oosterschelde Museum voor koffie en een bolus. Ook is daar nog ge-legenheid voor een rondleiding door het museum en een tentoonstelling over ver-dronken dorpen. Ook kan een film worden bijgewoond.Deelnemers kunnen zich voor 1 november a.s. opgeven via mailto:[email protected]

Er zijn aan deze excursie geen kosten ver-bonden. Wel is er een maximum aantal deelnemers van 50 vastgesteld.

OosterscheldeMuseumCanon van Zeeland en eerste vaste Zeeuwse ankerplaats

Bijeenkomst PCG Zeeland: Op dinsdag 28 oktober organiseert de Provinciale Chro-nisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland een bijeenkomst over de verande-ringen in de zorg die op 1 januari zullen ingaan. De bijeenkomst wordt gehouden in hotel Van der Valk in Goes (Anthony Fokkerstraat 100), begint om 14 uur (inloop vanaf 13.30) en eindigt om 16 uur. De toegang is gratis. Wel graag vooraf opgave: tel. 0118-628628 of [email protected]

KAPELLELezing aquariumvereniging: Aquariumvereniging De Vuurneon houdt op vrijdag 24 oktober een Lezing door dhr. Theo Verheij. Het belooft deze avond een zeer waardevolle avond te gaan worden voor beginners en gevorderden voor een tropisch zeewateraqua-rium. De aanvang van deze lezing is 20:00 uur in het clublokaal van AV De Vuurneon, Bruelisstraat 21 te kapelle. De toegang is gratis.

KRUININGENDans-feestavond: Zaterdag 22 november is er een dans-feestavond De Toppers in Ons Dorpshuis Kruiningen, Berghoekstraat 3 te Kruiningen, van 20.00 tot 01.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden: Jan Louwerse, 06-22827625, [email protected].

KORTE BERICHTEN

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

www. internetbode.nl

Eind oktober is er voor de tweede keer een grote Zeeuwse woonmarkt in Goes. In de TMC Woonwinkels (Marconistraat 13-15b) presente-ren veertig bedrijven hun primeurs die het wonen nog aangenamer gaan maken. Verder zijn er allerlei workshops en proeverijen, die de bezoekers van de Zeeuwse woon-markt gratis worden aangeboden. Wanneer u plannen hebt om iets te gaan vernieuwen of te veranderen of misschien zelfs op zoek bent naar een nieuwe of andere woning, dan is de Zeeuwse woonmarkt een echt aanrader.

Vorige jaar was de 1e Zeeuwse Woonmarkt bracht die wat u er van verwachte?Jaap Witte (een van de organisatoren): Eerlijk gezegd overtrof het onze stoutste verwachting. Veel bezoekers, veel ge-zelligheid en goede resultaten voor de

deelnemers. Dit blijkt ook duidelijk uit het feit dat 85% van de deelnemers van vorig jaar ook nu weer aanwezig is.

Wat maakt het dan zo aantrekkelijk om de Zeeuwse woonmarkt te bezoeken?Allereerst heeft Zeeuwse Woonmarkt de toegankelijkheid van een winkel, dus geen entree iedereen kan zo even bin-nen wippen. Informatie, voordeel en gezelligheid zijn echter de pijlers die het voor de mensen interessant maakt om de Zeeuwse woonmarkt te bezoeken.Gaat het nu over bouwen, kachels, in-richting, keukens, tuinen, zon- of wind-energie enz. Op de woonmarkt treft u de meest actuele informatie en primeurs onder 1 dak. Natuurlijk zijn erook spe-ciale acties, die het aantrekkelijk ma-ken om tijdens de woonmarkt je slag te slaan. Plus het is ook nog eens super gezellig, want er is ook tijd en plaats ingeruimd voor de inwendige mens. Een

lekker aangekleed kopje koffie, of deel-nemen aan de gratis wijn- en bierproe-verij, met daarna een gratis friet met frikadel of mosselen, het kan allemaal op de Zeeuwse woonmarkt. Vorige jaar waren er bezoekers, die kwamen zelfs meerdere malen omdat ze alles wilden meemaken.

De Zeeuwse woonmarkt blijft dus een jaarlijks terugkerend evenement?Dat is zeker de bedoeling en dat gaat ook gebeuren, want het is zowel voor de bezoekers als de deelnemers interes-sant. Weinig kosten voor de deelnemers en alle financiële inspanningen worden aangewend ten gunste van de bezoe-kers. Wel moeten we ervoor zorgen dat de deelnemers het laatste nieuwe tonen. De introductie van de primeurs moet dus jaarlijks plaats vinden op de Zeeuwse Woonmarkt. Het credo voor de toekomst is: “Niet groter maar beter”.

De 2e Zeeuwse Woonmarkt is een echte woonhappening!BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

Page 7: Drk 20141022

0113 231 055 | 0621 273 077 [email protected]

GOESwww.bitbybit.nl

COMPUTEROPLEIDINGENCAD | ADOBE | OFFICE | WEBDESIGN

Voordelige bloemen

0.89v van 1.39

0.59v van 1.19

0.89v nú voor

50%goedkope

r

24%goedkope

r

36%goedkope

r

23%goedkope

r

3.89

speciale aanbieding

2.79

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

0.99v van 1.09

0.75v van 0.89

2.89v van 3.79

1.99v van 2.59

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELWEEKEND

40 cm, 20 stelen of 50 cm,10 stelen.

Rozen**

300 g

Spinazie*Elstar appelen*

MET JUS

1.5 KG

10 STUKS

450 g

Jam

Japanse mix250 g

Magere runderlappen*

450 g

Luxe midi bolletjes*

Grootmoeders gehaktballen*

6 stuks.

250 g

Gesneden kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig van 24 t/m 26 oktober

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 26 oktober.

100 g

Hollandse garnalen

50 cm, max 20 stelen.

Bloemen-boeket**

PRIJSVERLAGINGEN

Even voorstellen, uw veelzijdige vakman:

Timmer- en Onderhoudsbedrijf AndréRenovatie, onderhoud, badkamers, keukens, dakramen,

alle voorkomende timmerwerkzaamheden en schilderwerkenBierweg 21, 4424 EL Wemeldinge

0113-853483 / [email protected] www.timmerenonderhoudsbedrijfandre.nl

Timmer- en Onderhoudsbedrijf André

Aangesloten bijkeurmerkkwaliteitsvakman

(voorheen De Klussenier André van Hoogen)

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Page 8: Drk 20141022

Zeeuwsemosselen

ECHTE ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE

BEZOEKERS VAN DE ZEEUWSE WOON-

MARKT OP ZATERDAG (BONNEN ZIJN

TE VERKRIJGEN BIJ DE DEELNEMERS)

Crea pleinEEN CREA PLEIN VOOR DE KIDS MET

O.A. CUPCAKES, DIE OP VERSIERING

WACHTEN EN ZATERDAG EEN SPRINGKUSSEN

InspirationTourGRATIS ADVIES DOOR EEN ONAFHANKELIJKE

BINNENHUISARCHITECT AANGEBODEN DOOR

TMC WOONWINKELS OP DONDERDAG

EN ZATERDAG. SCHRIJF U IN VIA

WWW.INSPIRATIONTOUR.NL

Gratisfotoshoot DOOR FOCUSS FOTO STUDIO.

Beleefbij ons de trends voor 2015!

Z� uw�

30, 31 okt & 1 nov.‘14Locatie: TMC, Marconistraat 13-15b, Goes

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

Op 30, 31 okt. en 1 nov. houden Zeeuwse

ondernemers de tweede Zeeuwse

Woonmarkt! Met ruim 40 marktkramen

staat de Zeeuwse Woonmarkt bol van

veel noviteiten en activiteiten zoals work-

shops, presentaties en demonstraties.

Uiteraard presenteren de 40 deelnemers

- van autodealers, makelaars, architecten

tot keuken- en serreaanbieders -

eenmalige acties en kortingen!

WWW.INSPIRATIONTOUR.NL

Barefoot CoffeeHOUTEN KOFFIEBAR WAAR U EEN

KOFFIEBELEVENIS KUNT ERVAREN

( OOK THEE EN GEBAK)

ECHTE ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE

BEZOEKERS VAN DE ZEEUWSE WOON-

MARKT OP ZATERDAG (BONNEN ZIJN

TE VERKRIJGEN BIJ DE DEELNEMERS)

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

WoonmarktchequeT.W.V. 450,00 DIE U KUNT WINNEN DOOR DE

ZEEUWSE WOONMARKT TE BEZOEKEN. LET OP

DE MARKTOMROEPER, VOLG ZIJN AANWIJZINGEN

EN U BENT ZOMAAR 450,- RIJKER. Zeeuwse

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

shops, presentaties en demonstraties.

Facebook actieTIJDENS DE ZEEUWSE WOONMARKT

MAAKT FOCUSS GRATIS FOTO’S VAN

DE BEZOEKERS MET DE NIEUWE

SMART. DEZE FOTO WORDT OP DE

FACEBOOKPAGINA VAN TMC GE-

PLAATST. DEGENE MET DE MEESTE

LIKES KRIJGT EEN TESTRIT MET DE

NIEUWE SMART AANGEBODEN.

KOFFIEBELEVENIS KUNT ERVAREN

MOODBOARDPLEINMAAK JE EIGEN MOODBOARD . EEN MOOIE LEIDRAAD

VOOR DE TOEKOMSTIGE VERANDERINGEN IN JE

INTERIEUR. HET BESTE MOODBOARD WORDT BELOOND

MET EEN WOONCHEQUE VAN 450,- BESCHIKBAAR

GESTELD DOOR TMC WOONWINKELS

Barefoot CoffeeMOODBOARDPLEIN

GESTELD DOOR TMC WOONWINKELS

U vindt de tweede Zeeuwse Woonmarkt in de woonwinkels van TMC Goes en TMC WoonWenz. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

Page 9: Drk 20141022

Bloemschikken verzorgd door bloembinderij ’t BlommetjeDonderdag 16.00 - 16.30 uur 19.30 - 20.00 uur Vrijdag 15.30 - 16.00 uurZaterdag 13.30 - 14.00 uur 15.00 - 15.30 uur Een binnenhuisadviseuse van TMC Woonwinkels presenteert u de basis voor een goede inrichting en de nieuwste woontrendsDonderdag 14.00 - 15.00 uurVrijdag 16.00 - 17.00 uurZaterdag 14.00 - 15.00 uur

De beste huidverzorging verzorgd door LIFE M Beauty at HomeDonderdag 13.30 - 14.00 uur 20.00 - 20.30 uur Vrijdag 14.30 - 15.00 uur Zaterdag 11.00 - 11.30 uur 13.00 - 13.30 uur

Buiten/ binnen schilderen verzorgd door een vakspecialist van PPG coatings op zaterdag. Buiten schilderen: 10.00 - 12.00 uurBinnen schilderen: 13.30 - 15.30 uur

Ook veel gelegenheid voorhet stellen van vragen;hoe, wanneer en welke verf?

Graag vooraf inschrijven voor één van de verschillende workshops. Geef s.v.p. de betreffende workshop door plus dag en tijdstip per mail door naar [email protected] of meld je aan via zeeuwsewoon-markt.nl

ANGUSFOKKERIJ POELZICHT: INFORMATIE OVER DE VEESTAPEL EN BIOLOGISCH VLEES

AAPROTEC: PRESENTEERT LAATSTE NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN GARAGADEUREN ENLOOPDEUREN

AUTO TOONDER: HET LAATSTE NIEUWS VAN SUZUKI EN ALLES OVER UW AUTO-ONDERHOUD

ARCHITECTEN ALLIANTIE: ONTWERPT UW BOUWDROOM

BLOEMBINDERIJ ’T BLOMMETJE: ALLEEN TIJDENS DE WOONMARKT: 10% KORTING OPUW BRUIDSBOEKET

BAREFOOT COFFEE: GENIET VAN EENULTIEM KOFFIEMOMENTJE MET DE HOUTEN KOFFIE-AUTOBAR

BOUWBUREAU IBW: ALLES OVER VENTILATIE, WINDENERGIE EN BOUWEN

BOUWBEDRIJF RIJK: VOOR REALISATIE VAN AL UW BOUWPLANNEN

ARCHITECT EN INTERIEURARCHITECT VAN DEN BOORN: PRESENTEERT GEREALISEERD WERK EN GEEFT GRATIS INTERIEUR- ENKLEURADVIES. OOK HET ADRES VOOR UWADVIES VAN UW VERBOUWING

BOSMAN HOVENIERS EN TUINADVIES:TUINIDEEËN EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

FOCUSS FOTOSTUDIO : PRESENTEERT EEN CREATIEVE WANDBEKLEDING

FRITUUR LEE: MET OVERHEERLIJKE FRITES, KROKETTEN EN FRIKADELLEN

GEMEENTE BORSELE: PRESENTEERT DE BOUWPLANNEN IN DE KERNEN VAN DE GE-MEENTE BORSELE EN KOMT MET DE PRIMEUR: VAN UITGIFTE VAN BOUWGROND IN ERFPACHT!

GEMEENTE GOES: VERKOOP VAN BOUWKA-VELS IN GOES E.O. ZOALS MANNEE, ARIA EN IN WOLPHAARTSDIJK

HOEKMAN INSTALLATIE: PRESENTEERT VAN BAD NAAR DOUCHE IN ÉÉN DAG. PLUS PELLET KACHELS EN EEN RIMFREE TOILET

INSPIRATIONTOUR: ZELFSTANDIGE BINNEN-HUISADVISEURS OP DONDERDAG EN ZATERDAG VOOR GRATIS INTERIEURPLAN.

INSTALLATIE TECHNIEK NIEWENHUIJSE:ALLES OVER DOMOTICA, DUURZAMETECHNIEK ETC.

JAN DE MOSSELMAN: MET OP ZATERDAGOVERHEERLIJKE MOSSELEN GRATIS VOORALLE WOONMARKTBEZOEKERS

KUUB MAKELAARS: PRESENTEERT ZIJN WONINGAANBOD

LIFE M: PRESENTEERT DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING BIJ U THUIS

MAKELAARDIJ FAASSE & FERMONT:PRIMEUR PROJECT RITTENBURG TE MIDDEL-BURG EN ANDERE NIEUWBOUWMOGELIJKHEDEN

MEERHUIS: PRESENTEERT EEN RECREATIE-BOUWPROJECT IN FRANKRIJKE EN EEN SPECI-AAL BOUWSYSTEEM VOOR HUIZEN

MERCEDES-BENZ VAN OEVEREN: TOONT DE NIEUWSTE MERCEDES-MODELLEN

MIKRO ELECTRO: TOONT EEN SCALA AAN MO-GELIJKHEDEN OM HEERLIJKE KOFFIE TE ZETTEN

PELMA/ARDI KEUKENS: TOONT DIVERSE NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN FRONTEN EN WERKBLADEN. PLUS DE NIEUWSTE VERSIE VAN DE NEFF-OVENLIJN.

PLUIMERS ISOLATIE: TOONT U ALLESOVER SPOUWMUURISOLATIE, VLOERISOLATIE EN DAKISOLATIE

RABOBANK OOSTERSCHELDE: FINANCIEEL ADVIES M.B.T. WONEN: HYPOTHEKEN,VERZEKERINGEN ETC.

R&B WONEN: PRESENTEERT WONING-CORPORATIE PROJECT OOSTGAARDE

SAARTJES CONFITURE: STREEK CONFITURES, WALNOTENLIKEUR EN DIVERSE ANDEREPRODUCTEN

SCHRIJVER-VERSLUYS MAKELAAR:LAAT ZIJN WONINGAANBOD ZIEN

STOFFEERDERIJ BROUWER: DEMONSTRATIE MEUBELS STOFFEREN

TMC WOONWINKELS: ALLES WAT NODIG IS OM GEZELLIG TE WONEN

UNIQUE FLOOR AND WALL: MET O.A.WATERDICHTE BETONSTOLE VOOR BADKAMERS EN ZWEMBADEN EN TERRASVLOEREN VAN MARMER BETON

VENESTRA: ALLE MOGELIJKHEDEN OP HET GE-BIED VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN EN SERREBOUW

WALDOR: ALLES OP HET GEBIED VAN KACHELS, HOUTKACHELS, PELLETKACHELS ETC.

WATERSPECIALIST: DEMONSTREERT DEWATERONTHARDERS

ZONNEPANEEL ZEELAND: ZONNEPANEEL NIEUWS: GEEN LAST MEER VAN SCHADUW DOOR PARALLEL GESCHAKELDE MICRO OMVORMERS

GRATIS WORKSHOPS Schrijfje snel in!

Deelnemers aan de 2e Zeeuwse Woonmarkt

40 deelnemers,40 marktkramen!

Kijk voor alle activiteiten, workshops (en het inschrijven) en de deelnemers op:www.zeeuwsewoonmarkt.nl

door naar [email protected] door naar [email protected]

Bier- enwijn-

proeverij

Page 10: Drk 20141022

PAGINA 10

WeekenddienstenBel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112.HuisartsHuisartsenpost Zeeland, locatie Bevelanden. ‘s-Gravenpolderseweg 114b in Goes, links van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Telefoon: 0900-1785. Huisartsenprak-tijk De Pijlers is sinds 1 januari aangesloten bij de Huisartsenpost Zeeland. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl. TandartsDe dienstdoende tandarts voor Noord- en Zuid-Beveland is te bereiken via 06-22347209. Meer: www.tandartsennoordenzuidbeveland.nl.Apotheek Zeeuwse Apotheek. Stationspark 35, Goes. Telefoon: 0113-270620.

Thuiszorg Cederhof in Kapelle - Biezelinge - Schore en Wemeldinge 0113-342710 - [email protected]

OpeningstijdenGemeente Noord-Beveland Voorstraat 31 4491 EV Wissenkerke Tel: 14 0113Maandag t/m Donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uurVrijdag 08.30 – 12.00 uur Gemeente Goes M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Tel: 14 0113Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.30 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur Zaterdag 10.00 – 12.00 uur Gemeente Kapelle Kerkplein 1 4421 AA Kapelle Tel: 14 0113 Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 09.00 – 16.00 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur (geen aangifte burgerlijke stand) Gemeente Borssele Stenevate 10 4451 KB Heinkenszand Tel: (0113) 238383Maandag 08.30 – 12.30 uur (op afspraak) Dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 12.30 uur Woensdag 12.30 – 16.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Donderdag 17.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

DOOR BRITTA JANSSEN

‘In heel Nederland werken meer dan 14000 mensen samen in de natuur’, schrijft Stich-ting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) in een persbericht. ‘In Zeeland zijn er diverse locaties, in elke gemeente minimaal één, waar mensen kunnen helpen. Er is dus altijd wel een locatie in de buurt.’SLZ hoopt dat ook dit jaar weer meer dan 1000 Zeeuwse vrijwilligers de handen uit de mouwen willen steken. ‘Iedereen kan meedoen. Als je een zaag of spa kunt vast-houden, kun je al deelnemen. Het is vrijblij-vend en je hoeft geen gereedschap mee te nemen. Daarvoor zorgen de vrijwilligers-groepen en wij. Op bijna alle locaties wordt

samen met de lokale (natuur)verenigingen gewerkt. Op elke locatie zijn ervaren vrijwil-ligers aanwezig die helpen en aanwijzingen geven. Het is niet alleen leerzaam, maar ook gezellig en goed voor de natuur.’

StagesDe stichting hoopt meer jonge mensen bij het vrijwilligerswerk te betrekken. ‘Daarom is het mogelijk voor middelbare scholieren om voor de maatschappelijke stage uren te maken op de Natuurwerkdag.’Stichting Landschapsbeheer Nederland organiseert de Natuurwerkdag in samen-werking met Natuurmonumenten, Staats-bosbeheer en Scouting Nederland en met ondersteuning van onder meer IVN Instituut

voor natuureducatie en duurzaamheid. In Zeeland krijgt de Natuurwerkdag subsidie van de gemeenten Borsele, Sluis, Kapelle, Reimerswaal, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Terneu-zen, Veere en Hulst. Ook Waterschap Schel-destromen en de Provincie Zeeland werken mee aan de dag.

AanmeldenNatuurliefhebbers die in actie willen ko-men voor de Natuurwerkdag kunnen zich aanmelden via de website www.natuurwerkdag.nl/meedoen.Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over de locaties en inhoud van de projecten, op www.natuurwerkdag.nl.

Werk 1 november in de natuurLandel i jke natuurwerkdag ook in Reimerswaal en Kapel le

Op veel plekken knotten vrijwilligers wilgen tijdens de Natuurwerkdag.

KRABBENDIJKE - De jaarlijkse Natuurwerkdag vindt dit keer plaats op zaterdag 1 november. Voor de veertiende keer worden mensen die de natuur een warm hart toe dragen uitgenodigd om een dagje mee te helpen aan het behoud en herstel van natuur en landschap, bijvoorbeeld door wilgen te knotten. In de gemeenten Kapelle en Reimerswaal kunnen mensen helpen in Hansweert, Rilland, Kapelle en Krabbendijke.

VLISSINGEN - Op vrijdag 31 oktober is de Samenwerkingsdag van Reclasse-ring Zeeland.

Tijdens deze dag informeren Emergis verslavingsreclassering en Reclassering Nederland bezoekers over de rol van de reclassering in de samenleving en gaan ze met hen in gesprek over gezamenlijke oplossingen voor vraagstukken waarmee we in ons werk allemaal te maken hebben. Denk aan decentralisatie jeugdzorg, arbeid en scholing, overlast en aanpak huiselijk

geweld.Deze samenwerkingsdag is interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van Emergis verslavingsreclassering én voor iedereen die in het eigen werk te maken heeft met cliënten die onder toe-zicht van de reclassering staan.Deelname is gratis. Wel graag aanmelden bij [email protected] want er is plek voor 150 personen.Vrijdag 31 oktober van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Leerwerkplaats Reclassering Ne-derland, Edisonweg 17D in Vlissingen.

SamenwerkingsdagReclassering Zeeland

YERSEKE - Heeft u altijd al meer wil-len weten over de mossel- en oester-cultuur? Neem dan nu deel aan één van de laatste mosselrondleidingen van dit seizoen.

Met onze gids brengt u een bezoek aan de mosselfabriek van Prins & Dingemanse en na afloop gaat u bij de oesterkweker langs. Aan het eind van de rondleiding kunt u een

zilte oester proeven. Eigen vervoer ( auto, fiets) verplicht. Vooraf aanmelden op de VVV, u krijgt van ons dan een plattegrondje mee met het afspreek punt met de gids. Niet geschikt voor mensen met rolstoelen en rollators.Dinsdag 21 en 28 oktober: start om 14.30 uur, dinsdag 11 november: start om 13.30 uur. Aanmelden via: [email protected] of 0113-571864.

Rondleiding in mosselbedrijf

GOES - Zaterdag 11 oktober passeerden een groot aantal zeilboten het Kanaal door Zuid Beveland. Bij de Postbrug moesten ze even wachten en met flink wat tegenlicht door de zon gaf dit een mooi beeld. LEZERSFOTO GERARD MAAS, YERSEKE

ProgrammaZaterdag 25 oktober09.30 Kapelle E1-FC Axel E109.30 Kapelle F1-Apollo’69 F109.30 Kapelle MB1-DOSKO MB109.30 Kapelle C1-Terneuzen C110.00 Kapelle M1-Kapelle M311.00 Kapelle E5-Zeelandia. M.Burg E8M11.00 Kapelle B3-Arnemuiden B211.00 Kapelle B1-Hoeven B112.45 Kapelle A1-Hontenisse A114.30 Kapelle 4-FC Dauwendaele 615.00 Kapelle 1-FC Axel 1

09.00 Krabbendijke E1-Kapelle E209.30 Kruiningen C1-Kapelle C212.30 De Zwerver 2-Kapelle 212.30 RBC D2-Kapelle D113.30 Vosmeer B1-Kapelle B214.30 Bruse Boys 3-Kapelle 314.30 WHS 3-Kapelle 5

Dinsdag 28 oktober19.00 Kapelle D1-Luctor.88 D1 19.00 Colijnspl.Boys C1-Kapelle C2Woensdag 29 oktober19.15 Kapelle MB1-Serooskerke MB1

Programma vv Kapelle

DOOR BRITTA JANSSEN Woningcorporaties en gemeenten maken meerjarige afspraken met elkaar over wo-ningbeheer en –bouw, leefomgeving, her-structurering en alle andere aspecten die met volkshuisvesting te maken hebben. De nieuwe afspraken tussen RWS en Kapelle, Goes en Noord-Beveland worden begin volgend jaar definitief vastgelegd. ‘De nau-were samenwerking en de strakkere bin-ding met de regio die gestimuleerd wordt door minister Blok is hiermee in deze regio al gegroeid, voordat de nieuwe wetgeving van kracht is’, stelt de woningcorporatie. ‘De situatie waarbij gemeenten overleg-gen met slechts één woningcorporatie is bijzonder. Meestal is het omgekeerde het

geval, een gemeente overlegt met meer-dere woningcorporaties.

AfsprakenWoensdag vond een volgens de corpora-tie drukbezochte bijeenkomst plaats over de afspraken. ‘De aanwezige raadsleden hamerden op het belang van kwalitatief goede woningen, die ook betaalbaar zijn en blijven en voldoen aan de woonwensen van woningzoekenden. De rol van particu-liere eigenaars en projectontwikkelaars kwam daarbij aan de orde, maar ook de ontwikkeling van grondprijzen, de spe-cifieke woonbehoefte van verschillende doelgroepen en de financiële stabiliteit van RWS. De aanwezigen stonden positief tegenover de inhoud van de afspraken en

het proces dat daartoe leidt. De regionale samenwerking en eenduidigheid van af-spraken in alle drie de gemeenten werden toegejuicht als toegevoegde waarde voor de volkshuisvesting op de Bevelanden.’Ook maatschappelijke betrokkenheid kwam aan bod. Het Buurtteam Kapelle en de Ruilwinkel Goes gaven een presentatie over het belang van hun aanwezigheid in de wijken en de veelzijdige doelstellingen die ze hebben. Betrokkenen van het on-langs gestarte Sociaal Loket met Sociaal Team in Noord-Beveland vertelden over dit initiatief. ‘RWS draagt deze maatschap-pelijke projecten een warm hart toe, want ze komen onze klanten ten goede en zijn participatiebevorderend’, aldus directeur-bestuurder Maarten Sas van de corporatie.

Afspraken tussen RWS en gemeentenWoningcorporat ie om de tafel met Goes, Noord-Beveland en Kapel le

KAPELLE - RWS partner in wonen heeft voor het eerst tegelijkertijd prestatieafspraken gemaakt met de gemeen-ten Noord-Beveland, Goes en Kapelle.

Page 11: Drk 20141022

WOENSDAG

22OKTOBER

VRIJDAG

17OKTOBER

ZATERDAG

18OKTOBER

DONDERDAG

23OKTOBER

ZATERDAG

25OKTOBER

VRIJDAG

24OKTOBER

WOENSDAG

15OKTOBER

DONDERDAG

16OKTOBEROKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

5950,- 7490,-

4850,-

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877

DESIGN PRIMEUR!

Hét nieuwe Neff designBeleef het nú al exclusief

in onze showrooms!

Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!

TOP DUO:

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

890,-

NEFF VAATWASSERVerkoopprijs 999,-

690,-

COMPOSIET-STEENACTIE

NEW DESIGN!

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

NEW DESIGN!NEW DESIGN!NEW DESIGN!

GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S! GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S!

KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’S

OKTOBER

KOOPAVONDKOOKDEMO’S KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’S

OKTOBER

KOOPAVONDKOOKDEMO’S

WOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKEN

DE FRISSE WIND DOOR DE PRIJZEN!

170,-p/m

Leverbaar in 4 eigen-tijdse kleuren!

FRANKEDesign kraan

99,-KIJK VOOR MEER ACTIES OP; WWW.DBKEUKENS.NLKIJK VOOR MEER ACTIES OP; KIJK VOOR MEER ACTIES OP; KIJK VOOR MEER ACTIES OP; WWW.DBKEUKENS.NL WWW.DBKEUKENS.NL

Page 12: Drk 20141022

sport

pAGINA 12

YERSEKE - Woensdagavond 15 oktober, 19:30 uur, Sportpark Cleyn Moerken. Op een regen-achtige avond in oktober weer eens een Rei-merwaals selectie-team dat het mag opnemen tegen de Zeeuwse BVO JVOZ A1.

Adriaan van de Plasse, Eddy Kiesenberg (trainer ZSC’62) waren bereid om een Jong Reimerwaal, te begeleiden en te coachen. “Het mooiste is, met een groep jonge talentvolle spelers werken”, aldus de trainers. Adriaan, eerder spelend voor Eddy bij Rillandia vond in hem zijn hoofdcoach. Vol passie spraken ze over, hoe ze dit voor elkaar hadden gekre-gen. Met name Jordan van Langevelde (coördinator ‘sport en bewegen’), die zijn deel leverde, om dit te bewerkstelligen .De wedstrijd: Zoals verwacht nam JVOZ direct het initiatief door in een hoog tempo te spelen. We-kelijks trainen en voetballen zij bij elkaar, wat ook zichtbaar was in de beginfase. De handelings snel-heid en het inspelen op elkaar zorgde ervoor dat Reimerswaal alleen maar verdedigde en nauwelijks aanviel. Dat leidde al in de 5e minuut tot de 0-1, door Redgey de Visser. Hij werd, na een knappe aanval over links, vrij gespeeld en schoot beheerst binnen. Tien minuten later lag de 0-2 in het netje. Jop dek-ker pegelde snoeihard de bal hoog in de verre hoek.

De bezoekers bleven pressen en in de 28e minuut zorgde Remco van Walsum voor de 0-3. Een grote nederlaag leek zich aan te dienen, maar na het 3e doelpunt gooide Reimerwaal de schroom van zich af. Na 33 minuten voetballen, de 1e corner voor hun, weliswaar gemist, maar ze begonnen elkaar te vinden. Davey Tolhoek werd dreigend met zijn acties,ook trok hij een bal terug van de achterlijn. Deze belandde in het zijnet. Een vrije trap over de muur, door Matthijs van Liere kon niet klem worden gepakt. Helaas kreeg Davi Dieleman de rebound niet langs de doelman. Net voor rust, nog een mooie voorzet van Armin de Bat op het hoofd van Robin van Bavel. Ook deze werd niet verzilverd, maar het laat-ste kwartier bood perspectief voor de 2e helft. Davi Dieleman schuwde de duels niet en leidde ook nau-welijks balverlies, volgens trainer Romeo van Aerde (JVOZ) de beste speler 1e helft, aan de zijde van Rei-merswaal. Het rust-signaal klonk. Dat gaf de coach Eddy Kiesenberg en assistent Adriaan v/d Plasse de mogelijkheid om hun jongens toe te spreken. Ze haalden er vertrouwen uit. Reimerswaal werd bru-taler aan de bal. Nadat Robin van Bavel een pass had onderschept, stuurde hij op rechts Armin de Bat naar de achterlijn. Deze trok de bal laag voor de goal, waarop Xander van der Poel goed voor de ver-dediger kwam en de 1-3 maakte. In ieder geval ‘het

netje’ gevonden, na 52 minuten spelen! Een aanval door 3 spelers van verschillende clubs. Reimerswaal trok de goede lijn door, duels werden gewonnen en nog belangrijker, JVOZ raakte uit hun spel. Minuut 57, een fantastische lange pass door Matthijs van Liere in de loop van Armin de Bat. Hij nam deze rand 16, direct uit de lucht op de pantoffel, met een fraaie boog liet hij de keeper kansloos. Net onder de lat en de aansluitingstreffer was een feit, 2-3. Met nog een kwartier te spelen, kreeg Reimerswaal een vrije trap toegekend, vanwege vasthouden. Rechts van de goal,goed voor een links-benige speler. Matthijs van Liere achter de bal, hij krulde de bal laag om de muur, in de verre hoek,3-3! Wat een sensatie, de vele toeschouwers bleven ondanks de regen gena-geld aan het veld. Zij geloofden in een stunt en moe-digden onze talenten aan. Zeven minuten voor tijd, won Thomas Paauwe zijn duel op het middenveld, stuurde Robin van Bavel diep door het midden. Deze vond op zijn weg Xander van der Poel, in een be-tere positie en maakte het winnende doelpunt, zijn 2e van de wedstrijd. De 4-3 stand kwam niet meer in gevaar ,al probeerden de bezoekers het nog wel. Zo boog Jong Reimerswaal een 0-3 ruststand, om in een 4-3 overwinning. In 1 wedstrijd, elkaar zo snel aanvoelen en progressie maken, in met name de 2e helft. Gemiddelde leeftijd 18 á 19 jaar. In dit soort wedstrijden ligt de handelings snelheid hoog en ste-ken deze spelers hier zeker iets van op. Positief voor de clubs en de spelers, dubbele winst! Het was een avond om in te lijsten. Met dank namens Adriaan van de Plasse en Eddy Kiesenberg aan iedereen die dit mogelijk maakte. Met name de VV Yerseke voor de gastvrijheid en het veld ter beschikking te stellen. Jordan van Langevelde, Ronald Joosse (verzorger), Bram de Waard en Theo Elzinga voor de arbitrage, de 6 verenigingen, die hun spelers steunden door hun goedkeuring. De JVOZ als tegenstander en ten-slotte de spelers zelf. Gefeliciteerd met deze gewel-dige teamprestatie en succes weer bij jullie club!Wij hopen bij een eventuele vol-gende wedstrijd weer op een goe-de samenwer-king, vanuit de Reimerswaalse voetbalvereni-gingen. ‘Geef 15 jongens een bal en na anderhalf uur zijn het dikke maatjes’!

Jong Reimerswaal speelt tegen BVO JVOZ A1Jong Reimerswaal wint op indrukwekkende wijze

Vlnr.staand: Thomas Paauwe, Jorn Lindenberg, Rick Poleij, Wessel in Weij, Robin van Bavel, Ali Gunes en Davi Dieleman. Midden: Robin Krijger, Xander van der Poel en Davey Tolhoek. Zittend: Henk-Jan Everse, Jordi van Koeveringe, Matthijs van Liere, Armin de Bat en Rick Paauwe. FoTo: FRAns VAn PAGEE.

KRABBENDIJKE - Zaterdag 25 oktober vindt weer de traditionele snertrit plaats van TC de Trappers uit Krab-bendijke. Deze rit wordt ieder jaar gehouden ter afslui-ting van het toerfietsseizoen.

Onder leiding van de gebroeders Koeman wordt vanuit Krab-bendijke gestart voor een gezamenlijke rit over Zuid-Beveland, die eindigt in de Wemel te Wemeldinge. Hier staat de erwten-soep klaar en kan er worden nagepraat over het afgelopen

fietsseizoen. Tevens wordt bekend gemaakt wie de meeste punten heeft gescoord in het aanwezigheidsklassement. De winnaar wordt gekroond tot clubkampioen van 2015. In no-vember beginnen weer de winteractiviteiten van de Trappers, waarbij gestreden wordt om de ‘Trapperswintermuts’. Iedere zaterdag wordt er gestart om 13.30 op het parkeerterrein aan de Westelijke Parallelweg in Krabbendijke. Ook niet-leden zijn dan van harte welkom om kennis te maken met de Rei-merswaalse toerclub.

Snertrit TC de Trappers

Uitslagen: Wemeldinge 1e hoofdvogel en 5e kal J. Caes-sens (Kramiek B), 2e hoofdvogel H. Schouten (Wemeldinge), 3e hoofdvogel K. Schouten (Wemeldinge),1e zijvogel D. Boon-man (Ovezande), 2e zijvogel H. Wertelaer (Kramiek B), 3e en 5e zijvogel Y Pijpos (Kramiek B), 4e zijvogel R. v.d. Straate (‘s-Heer Arendskerke), 6e zijvogel en 4e kal K. Goedegebuure (St. Annaland), 1e en 2e kal H. Pijpos (Kramiek B), 3e kal B. Claessens (Kramiek B), 6e kal S. Heuzel (Kramiek B).

Handboogschieting

Onze merken:Conturelle/Felina | Oroblu | Triumph | Mey | Cyell | Tweka | Shiwi | Ten Cate | Lief! | Beeren | Puma | Muchachomalo | Avet/Set | Marcmarcs | Marianne | Fantasie |

Kunert | Yellow Moon | Filodore | Freya | Pastunette | Mammae

Noordzandstraat 19a, 4401 CE YersekeTel. 0113-767087 - www.purebody-yerseke.nl

Nieuw binnen!

2-packvoor 9,95

Tot snel! Lilian, Angelique & Carolien

89,95 vanaf

39,95

AA

proTec.nl GOES Tel. 0113 20 20 49

garagedeuren, voor alle zekerheid

Luc GiLLemotBelgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus* Implantaatprothese (klikgebit)* Aanpassing en vernieuwing van gebitsprothese* Reparaties, kan op gewacht worden* Gratis advies* Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Openingstijden Bergen op Zoom: Hoogerheide:ma wo: 14.00 - 17.30 uur ma wo vr 8.30-13.00 uurdi do: 8.30 - 13.00 uur di-do: 14.00-17.30 uur vr: 14.00 - 16.00 uur Behandeling na afspraak

HKZ gecertificeerd

Lid ONT B103

Adres:Korte Bosstraat 114611 MA Bergen op ZoomTel. 0164 - 23 00 10

Openingstijden:Maandag geslotenDi-Do: 8.30 - 13.00 uurWoensdag: 14.00 - 17.00 uurVrijdag: 14.00 - 16.00 uur

Wouwbaan 24631 KM HoogerheideTel. 0164 - 66 08 78

Behandeling na afspraak

Maandag geslotenDi-Do: 14.00 - 17.00 uurWoensdag-Vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

www.tppgillemot.nl

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

ME

TA

AL

HA

ND

EL

www.metaalhuiskes.nl

Handelsweg 53 - 4421 SH KapelleT 06 53 83 25 05 E info@

metaalhuiskes.nl

Huiskes-visite.indd 112-12-11 16:01

Ruim 70 jaarervaring!

INKOOP VAN METAALVoor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS etc.)

Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzengebaseerd op de dagkoers, deze onder voorbehoud;

ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn.

*Aangegeven prijs is per kilogram.*Aangegeven prijs is de minimale prijs die wij betalen.

Hoe hoger de kwaliteit, des te hoger de prijs.*Prijzen zijn dagprijzen en onder voorbehoud en kunnen

ondertussen zijn gewijzigd.U kunt bij ons GEEN koelkasten of oliehoudende producten

inleveren!

Handelsweg 53 4421 SH [email protected]

0113-340170 - 06-20920557ma-vrij 08.30 - 17.00 • za van 09.00 - 12.00 uur

Koper kabel 38% € 1,45Aluminium kabel € 0,45Koper loodkabel € 0,70Aluminium loodkabel € 0,35Zuiver koper € 4,52Onzuiver koper € 4,07Gemengd rood koper € 3,50Geel koper / messing € 2,42

Aluminium € 0,75RVS € 0,80Lood € 1,00Zink € 0,95Electro motoren € 0,40IJzer € 0,16Accu’s € 0,38Katalysators (p.st vanaf) € 10,00

ACTUELE PRIJZEN PER KILOGRAM:

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

Page 13: Drk 20141022

Woensdag 29 Oktober

Zondag 2 November

Woensdag 5 November Hotel Terminus Goes*Stationsplein 1, 4461 HP Goes

Golden Tulip Mastbosch Hotel-Breda*

Burg. Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda

Amadore Hotel Arion*Buitenruststraat 22, 4337 EH Middelburg

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

*Zaal: zie borden G & C On Tour

Wij doen alles

Bosch Car Service GoesDirk Dronkersweg 15a | 4462 GA GoesTel. 0113-273665 | www.boschcarservicegoes.nl

Bosch Car Service de MuynckQuistenburg 8 | 4454 PZ BorsseleTel. 0113- 350 863 | www.demuynck.nl

Bosch Car Service Hoogesteger KapelleDijkwelsestraat 59 | 4421 AG KapelleTel. 0113-341 315 | www.boschcarservicehoogesteger.nl

Garage van HalstRuiterplaatweg 2b | 4493 PG KamperlandTel. 0113-371234 | www.vanhalst.nl

Bij Bosch Car Servicezijn uw winterbandenzo gemonteerd.Tenzij u liever van de weg schuift.

Bosch Car Service GoesDirk Dronkersweg 15a | 4462 GA GoesTel. 0113-273665 | www.boschcarservicegoes.nl

Bosch Car Service de MuynckQuistenburg 8 | 4454 PZ BorsseleTel. 0113- 350 863 | www.demuynck.nl

Bosch Car Service Hoogesteger KapelleDijkwelsestraat 59 | 4421 AG KapelleTel. 0113-341 315 | www.boschcarservicehoogesteger.nl

Garage van HalstRuiterplaatweg 2b | 4493 PG KamperlandTel. 0113-371234 | www.vanhalst.nl

Bosch Car Service GoesDirk Dronkersweg 15a | 4462 GA GoesTel. 0113-273665 | www.boschcarservicegoes.nl

Bosch Car Service de MuynckQuistenburg 8 | 4454 PZ BorsseleTel. 0113- 350 863 | www.demuynck.nl

Bosch Car Service Hoogesteger KapelleDijkwelsestraat 59 | 4421 AG KapelleTel. 0113-341 315 | www.boschcarservicehoogesteger.nl

Garage van HalstRuiterplaatweg 2b | 4493 PG KamperlandTel. 0113-371234 | www.vanhalst.nl

Bosch Car Service GoesDirk Dronkersweg 15a | 4462 GA GoesTel. 0113-273665 | www.boschcarservicegoes.nl

Bosch Car Service de MuynckQuistenburg 8 | 4454 PZ BorsseleTel. 0113- 350 863 | www.demuynck.nl

Bosch Car Service Hoogesteger KapelleDijkwelsestraat 59 | 4421 AG KapelleTel. 0113-341 315 | www.boschcarservicehoogesteger.nl

Garage van HalstRuiterplaatweg 2b | 4493 PG KamperlandTel. 0113-371234 | www.vanhalst.nl

prijsplukkerPer stuk

6.99

Intratuin Orchidee hoogte 55 cm, half zon, potmaat 12 cm.

Intratuin VlinderorchideeDiverse kleuren, hoogte 60 cm, half zon, potmaat 12 cm.

Orchideeënshow!

* Aa

nbie

ding

en g

eldi

g t/

m 2

5 ok

tobe

r 201

4. M

.u.v

. van

aan

bied

inge

n en

lope

nde

actie

s.

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5 0118-551623. Donderdag en vrijdag koopavond Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

Knip de bon uit, lever je oude orchidee in en ontvang 25% korting

op een nieuwe orchidee.*

Laat je overweldigen door de schoonheid van de orchideeën. Tot 25 oktober staat onze kamerplanten afdeling in het teken van de orchidee met vele (bijzondere) soorten.

prijsplukker13.95

7.99

B

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes25 + 26 okt

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratIs Parkeren

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 14: Drk 20141022

PAGINA 14

KAPELLEVrije Evangelische GemeenteNoordelijke Achterweg 67, Wemeldinge. Diensten: zo.10.00u. Tevens elk seizoen extra diensten. www.vegwemeldinge.nlChristelijke Gereformeerde KerkBiezelingseweg 6, Kapelle. Zondag 26 oktober: 10.00u leesdienst; 17.00u Ds. K. Groeneveld Antwerpen.Ger. Gem. Kapelle-BiezelingePetrakerk, Goessestraatweg 18, Kapelle. Zondag 26 oktober: 10.00u leesdienst; 15.00u Ds. S.W. JanseProt. Gem. Kapelle-Biezelinge-Evers-dijkMozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge. Zondag 26 oktober: 10.00u Ds. R. BrandHervormde Gemeente KapelleKerkplein 4, Kapelle. Dienst: zo. 10.00u. Voorganger: ds. L.C.P. DeventerProt. Gem. Hansweert & SchoreDijkstraat 5, Hansweert. Nieuwe Kerkplein 1, Schore. Diensten: ‘s zomers zo. 09.30u; ‘s winters zo. 10.00u, om de week wisse-lend in de Hervormde Kerk Hansweert en

Schore.Protestantse Gem. WemeldingeKerkweg 5, Wemeldinge. Zondag 26 okto-ber: 10.00u Jong en oud / school en kerk

YERSEKEHervormde Gemeente PKNKerkplein 3, Yerseke. Zondag 26 oktober: 10 uur Ds C. BaggermanHervormde Gemeente Rehoboth Yer-sekeMarijkelaan 39, Yerseke. Zondag 26 okto-ber: 9.30u Ds AL Molenaar en 17.00u Ds MB van den Akker www.rehobothyer-seke.nlGereformeerde Gemeente YersekeOude Boogaert 2, Yerseke. Zondag 26 oktober: 9.30u Ds C van Krimpen, 14.00u leesdienst en 18.00u Ds C. van Krimpen Gereformeerde Kerk YersekeDamstraat 20, Yerseke. Zondag 26 oktober: 9.30u Ds J Reehorst; 14.30u Ds C Bijman

KRUININGENHersteld Hervormde Gemeente Krui-

ningenIchtuskerk, Clercqswegje 12, Kruiningen. Zondag 26 oktober: 9.30u kandidaat A Noteboom en 18.30u Ds CJP Van der PasGereformeerde Gemeente KruiningenHansweertsestraatweg 1, Kruiningen. Zondag 26 oktober: 9.30u Ds G Bredeweg HA 14.00u Ds. G Bredeweg en 18.00u Ds G Bredeweg NHAGereformeerde Gemeente in Neder-landStationsweg 2, Kruiningen. Zondag 26 ok-tober: 9.30u en 18.00uProtestanse Gemeente KruiningenJohanneskerk, Burg. Elenbaasstraat 4, Kruiningen, Zondag 26 oktober: 10.00u Ds Quak; www.pknkruiningen.nl

KRABBENDIJKEGereformeerde Gemeente Krabben-dijkeJ.W. Frisostraat 1, Krabbendijke. Zondag 26 oktober: 9.30u , 14.00u en 18.00u lees-dienstHervormde Gemeente Krabbendijke

Kerkpad 1, Krabbendijke. Zondag 26 okto-ber: 9.30u Ds A Doolaard en 18.00u Ds S Dierx; www.hervormdegemeentekrab-bendijke.nlGereformeerde kerk KrabbendijkeDorpstraat 5, Krabbendijke. Zondag 26 ok-tober: 9.30u Dhr D van der Zee en 14.30u Mevr. L van der Zee; www.gereformeer-dekerkkrabbendijke.nl

WAARDEGereformeerde Gemeente WaardeMeezeweg 2a, Waarde. Zondag 26 okto-ber: 9.30u, 14.00u en 18.00u Leesdienst; www.gergemwaarde.nlHervormde Gemeente WaardeRaadhuisstraat 15, Waarde. Zondag 26 ok-tober: 10.00u uur

RILLANDGereformeerde Gemeente RillandSwaanhilstraat 11, Rilland. Zondag 26 ok-tober: 9.30u leesdienst, 14.00u Ds. AJ de Waard en 18.30u student W.A. ZondagProtestantse Gemeente de Levens-

bronValckenisseweg 12, Rilland. Zondag 26 oktober: 10.00u Dhr. J Kapel; www.dele-vensbronrilland.nlVrije-Evangelische Gemeente BATHLillostraat 15, Bath. Zondag 26 oktober: 10.00u Br. Dronkers

HANSWEERTProtestantse Gemeente Hansweert-SchoreDijkstraat 12, Hansweert. Zondag 26 okto-ber: 9.30u; www.pknhansweert-scho-re.nl/index.htm

Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoor-beeld wie wanneer voorgaat (lees: preek-rooster) kunt u gratis doorgeven via www.internetbode.nl - bovenaan de pagina klikken op ‘Aanleveren redactie’ en ver-volgens op De Reimerswaalse en Kapelse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf. Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Reimerswaalse en Kapelse Bode, tel: 0118 61 76 61.

KERKELIJK NIEUWS

YERSEKE - De NBG werkgroep Yer-seke organiseert op woensdag 29 oktober weer de jaarlijkse Bijbelquiz.

Als Quizmaster hebben we dit jaar Ds Westerneng uit ‘s Gravenpolder bereid ge-vonden ons door de vragen heen te leiden. We hopen net als de andere jaren op een grote opkomst, de Bijbelquiz is bedoeld voor iedereen, dus voor zowel jong als oud, en is bedoeld om meer kennis op te doen van de Bijbel, waarbij het wedstrijd

element niet het belangrijkste is.Tijdens de pauze is ook mogelijk om een exemplaar van de nieuwe Bijbel te bekij-ken.De koffie/thee of fris met wat lekkers staat klaar vanaf 19.30 uur. De quiz start om 20.00 uur en we hopen tussen 21.30 en 22.00 uur weer te eindigen.Locatie: Hervormd Kerkelijk Centrum de Haven, Dreef 6, YersekeNa afloop van de quiz is er een collecte bestemd voor het NBG

NBG Bijbel quiz

‘S HEER-ARENDSKERKE - Binnenkort gaat het nieuwe ondernemersseizoen van CBMC Zeeland van start.

In het Klok’uus aan de Wissekerkseweg 6 in ‘s Heer Arendskerke ontmoeten chris-telijke ondernemers en zakenmensen uit Zeeland en West-Brabant elkaar regel-matig om hun leven te verdiepen en met elkaar te delen. Centraal hierbij staat on-dernemen met God.Op dinsdag 28 oktober (aanvang 19.30 uur) start de eerste thema-avond. Wouter Droppers, directeur van CBMC Nederland,

is dan gastspreker. Tegelijk wordt op deze avond de nieuwe opzet voor het seizoen 2014/2015 toegelicht. Tijdens alle ont-moetingen is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom! Doel is werk en geloof met el-kaar verbinden. Praktische thema’s en zaken bespreken die je als ondernemer of zakenman en -vrouw raken. Voor meer informatie, ga naar www.cbmcinside.nl/zeeland of neem contact op met Jaap Walhout, 06-10976766.

Ondernemen met GodCBMC Zeeland zet een stap voorui t

KRUININGEN - De nieuwe Ipad com-puterles begint binnenkort weer.

Stichting Senior web Zuid-Beveland te Kruiningen, verzorgt al 15 jaar de cursus-sen in Kruiningen in Ons Dorpshuis Krui-ningen. Seniorweb is een groep vrijwilli-gers met een vakbekwame docent en hulp docenten, die u als senior graag op weg wil helpen met de computer. Maximaal 12 cursisten per dagdeel. Er zijn nog enkele

plaatsen vrij voor de cursus, Werken met de Ipad (4 lessen van 2 uur). Beginnen op maandag 27 oktober. Iedere cursist werkt tijdens de les op eigen IPad. Jongeren zijn welkom, echter alleen indien de cursus niet is volgeboekt.

Cursusplaats: Ons Dorpshuis Kruiningen, Berghoekstraat 3 te Kruiningen. Voor in-lichtingen en aanmeldingen: Jan Louwer-se, 06-22827625, [email protected].

Werken met de Ipad

KAPELLE - Mannenkoor Elim zal i.v.m. het 20-jarig bestaan een jubileumcon-cert houden in de Hervormde Kerk in Kapelle op vrijdag 24 oktober. Mannenkoor Elim uit ‘s-Gravenpolder is opgericht op 7 oktober 1994 en bestaat op dit moment uit 74 enthousiaste leden. Af-gelopen jaren heeft het koor steeds meer bekendheid gekregen door diverse uitvoe-ringen binnen en buiten de regio. Naast de traditionele oranje-zangavond in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes worden er meerdere keren per jaar mooie zang-avonden gehouden.

Het koor zal o.l.v. Joost van Belzen enkele mooie psalmen en gezangen ten gehore brengen.Voor de muzikale begeleiding wordt er medewerking verleend door organist Pie-ter Bakker en het strijkorkest Ichtus uit Amsterdam o.l.v. Robert Cekov. Opening en sluiting zal verzorgd worden door Ds. S.W. Janse.De avond begint om 19.30 uur en de kerk-deuren zijn open vanaf 19.00 uur. Er is vrije toegang, maar er zal wel een collecte wor-den gehouden voor bestrijding van de on-kosten. Ze nodigen een ieder van harte uit om dit jubileumconcert bij te wonen.

Jubileumconcert 20 jaarvan Mannenkoor Elim

KRABBENDIJKE - Nederland staat volgend jaar stil bij het feit dat zeven-tig jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van het zuiden van het land zijn al in het najaar van 1944 bevrijd. Daarom vinden onder meer in Zeeland de ko-mende tijd al herdenkingen plaats. Zo zijn er zaterdag 25 oktober en 1 november herdenkings- en bevrij-dingsritten die een groot deel van de provincie aandoen.

DOOR BRITTA JANSSEN

De gemeenten herdenken vaak ieder af-zonderlijk de zwaar bevochten bevrijding die bekend staat als ‘de Slag om de Schel-de’, aldus de organisatie van de herden-kingen. De activiteiten rond zeventig jaar bevrijding worden dit jaar in gezamenlijk-heid ontwikkeld, georganiseerd en uitge-voerd. In Zeeland coördineert het Bevrij-dingsmuseum Zeeland de activiteiten, met medewerking van onder meer de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.‘Was de bevolking aanvankelijk goed op de hoogte van wat er zich in de Tweede Wereldoorlog lokaal heeft afgespeeld, sinds een aantal jaren worden al deze gebeurtenissen geplaatst in het grotere geheel van ‘de Slag om de Schelde’ die in Zeeland, Brabant, Vlaanderen en de re-gio Antwerpen tienduizenden slachtoffers heeft geëist waaronder veel burgerslacht-offers.’

ZaterdagZaterdag 25 oktober vinden er herden-kings- en bevrijdingsritten plaats, onder meer vanuit Nieuwdorp en Colijnsplaat. Deze twee rijden eerst naar het herden-kingsmonument op de Sloedam bij Ar-

nemuiden waar om 11.00 uur de herden-kingsweek begint met een herdenking. Vanuit Nieuwdorp wordt dan weer de traditionele Mallard wandeltocht gelopen. De drie detachementen komen aan het begin van de middag samen in ’s-Graven-polder en vertrekken van daaruit naar de oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruyters-hoveweg in Bergen op Zoom. Deze toch-ten passeren onder meer Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, Nisse, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Yerseke, Kruiningen, Krabben-dijke en Rilland. De colonnes houden bij de doortochten in en op enkele plaatsen worden ze muzikaal begeleid, terwijl er bij het passeren van een monument een krans wordt gelegd.

1 novemberOp zaterdag 1 november zijn er twee herdenkings- en bevrijdingsritten die sa-menkomen in Vlissingen en daarna in Middelburg eindigen. Er vertrekt een deta-chement uit Retranchement via Breskens, waar om 9.00 uur een herdenking van alle burgerslachtoffers in Zeeland plaats vindt in het bijzijn van commissaris van de ko-ning in de provincie Zeeland Han Polman. Hierna vertrekt deze colonne via de Wes-terscheldetunnel naar Baarland voor een herdenking die om 11.00 uur start bij het landingsmonument op de Zeedijk. Aan-sluitend gaat de colonne richting Vlissin-gen. Onder meer Ovezande, Oudelande, Baarland (Landingsmonument Zeedijk), Kwadendamme, Nisse, Heinkenszand, Le-wedorp, Herdenkingsmonument Sloedam (Arnemuiden) en Vlissingen liggen op de route. In Westkapelle vertrekt om 10.00 uur een colonne met historische voertuigen die via een aantal Walcherse dorpen naar Vlis-singen gaat. Op Walcheren gaat de route

via Westkapelle, Zoutelande, Meliske-rke, Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder, Serooskerke, Grijpskerke, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke en Vlissingen. Ook deze colonnes houden bij de doortochten in en worden op en-kele plaatsen muzikaal begeleid, terwijl er bij het passeren van een monument een krans wordt gelegd. Op enkele plaatsen op de route vinden korte herdenkingen plaats. Om 10.30 uur gebeurt dit bij herdenkings-monument Erika in Westkapelle. Daarna start de tocht op Walcheren. In Vlissingen wordt vanaf 13.00 uur de Vredesboulevard geopend. Rond hetzelfde tijdstip vindt de onthulling plaats van een monument in het heringerichte park Toorenvliedt in Middel-burg. Om 14.45 uur wordt op het Damplein in Middelburg de capitulatie van de Duitse eenheden herdacht. Na de herdenking op het Damplein verplaatsen de activiteiten zich naar de Markt in Middelburg, waar de afsluiting van de herdenkingsweek groots plaatsvindt.

Nieuw‘Op tal van plaatsen zijn herdenkings-comités actief, er worden nog steeds herdenkingsmonumenten opgericht en er verschijnen nog regelmatig nieuwe publicaties’, aldus de organisatie. ‘Om de kennis over deze gebeurtenissen vast te houden en aan volgende generaties door te geven wordt op vele fronten samenge-werkt. De activiteiten in Zeeland zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen-zorg). Het vfonds wil aan het publiek dui-delijk maken dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden moet worden en dat vrijheid niet vanzelf-sprekend is.’

Zeeland herdenkt Slag om de ScheldeColonnes door provincie op zaterdag 25 oktober en 1 november

KAPELLE - Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar het Christelijk Samen-gesteld Mannenkoor Zeeland, tijdens de jaarlijkse Oud-Hollandse Kerst-avond in de Nieuwe Kerk van Middel-burg zingen.

Het koor wat sinds januari 2013 een regu-lier koor is bestaat uit 73 leden. Uniek is de gelegenheid die nu wordt geboden om enkel tijdens de kerstrepetities en de aan-sluitende optredens lid te worden van het mannenkoor. Kortom, u wordt tijdelijk lid, zingt mee tijdens de repetities en uitvoe-ringen en bent daarna weer lid af.Dit is zeker voor hen, die weinig tijd heeft om lid te zijn van een vast koor met hun

vaste verplichtingen een unieke kans. Er is gekozen voor een viertal repetities waarin het Nederlandse repertoire zal worden ingestudeerd onder leiding van de dirigent Ron van Ommen. Deze repe-tities worden gehouden in de aula van het Hoornbeeckcollege te Goes of in het kerkgebouw van de PKN te Nw- en St. Joosland. Inmiddels staan er 3 uitvoerin-gen in de kerstperiode gepland, te weten in Kapelle, Waarde en Middelburg. Tijdens de traditionele kerstuitvoering op 2e kerst-dag in de Nieuwe Kerk van Middelburg zal naast het mannenkoor medewerking wor-den verleend door de solist Ioan Micu, de organist Martin Weststrate en de pianist Wilbert Magré. Daarnaast zal het koor

ook optreden op een speciale kerstavond met en voor onze gehandicapte vrienden. Deze avond zal er medewerking worden verleend door het Sebanja koor, bestaande uit bewoners van SILOAH.De volgende data zal het koor repeteren: Vrijdag 7 en vrijdag 21 november en zater-dag 6 en vrijdag 12 december. Zaterdag 20 december is de Generale repetitie. De repetitietijden zijn, vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 12.00 uur, tussentijds wordt er ruim de gelegen-heid geboden elkaar te ontmoeten. Wij willen u vriendelijk verzoeken uzelf op te geven voor dinsdag 4 november via een van de bestuursleden: 0118-465117/464123 of via onze website: www.csmz.nl

Mannen gezocht om mee te zingenChristel i jk Samengesteld Mannenkoor Zeeland

Page 15: Drk 20141022

• Vrijstaand & ruim• Levensloopbestendig• Kavelopp. 395 m2• 4 slaapkamers• Luxe badkamers

HELEMAAL AF!

OPEN DAG!Zaterdag 15-11

10-12 UURKOM KIJKEN!

check:j vande l inde.n l

OF Bel: 0 1 1 3 - 2 5 0 5 5 5EXTRA AANBIEDING: VRIJE KAVEL 640 M2

gezochtMotoren, Brommers

en Scooters Oldtimers en Youngtimers en

onderdelen oldtimers06 - 22 33 20 58

Onderhoud aan uw tuinmachines! Voor een langere levensduur en probleemloos functioneren. Bij Zeeland groentechniek bent u hiervoor aan het juiste adres! Wij ontzorgen u compleet van uw onderhoud doormiddel van een winterservicebeurt! Neem vrijblijvend contact op voor een winterservicebeurt!

Bekijk ons gehele assortiment via onze QR-code

Wij bieden u:

Gratis haal/breng service

Scherpe tarieven Een moderne werkplaats en

kundige monteurs Gratis winteropslag

Onderhoud aan alle merken

Contactgegevens Zeeland Groentechniek Uijterschootweg 22 4338 PN Middelburg T: 0118-613659

www.zeelandgroentechniek.nl

Onderhoud aan uw tuinmachines! Voor een langere levensduur en probleemloos functioneren. Bij Zeeland groentechniek bent u hiervoor aan het juiste adres! Wij u ontzorgen u compleet van uw onderhoud doormiddel van een winterservicebeurt! Neem vrijblijvend contact op voor een winterservicebeurt!

Bekijk ons gehele assortiment via onze QR-code

Wij bieden u:

Gratis haal/breng service

Scherpe tarieven Een moderne werkplaats en

kundige monteurs Gratis winteropslag

Onderhoud aan alle merken

Contactgegevens Zeeland Groentechniek Uijterschootweg 22 4338 PN Middelburg T: 0118-613659

www.zeelandgroentechniek.nl

Boomkwekerij / HoveniersHoogerheide

LeiLinde met rek € 32.50dakpLataan € 34.75 op bestelling

rode beuk 100cm € 1.20CataLpas v.a. € 15.--

0164-616707 of 06-304290260113-552255

Valkestraat 15, [email protected]

Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

of op afspraak.

TuinrenovatieTuinaanleg, Snoeibeurt

Tuinafval nemen wij gratis mee

maak vrijblijvend een afspraak met ons

www.hoveniers-hoogerheide.nl

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

www.groenrijkgoes.nl

Goes

23 oktober

Premiere Kerstshow

Alleen 23 t/m 25 oktober:

10% kortingop al onze kerstartikelen

Deze actie is alleen geldig bij GroenRijk Goesniet i.c.m. andere acties of op afgeprijsde artikelen en alleen op kerstartikelen.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Cursus ´Je epilepsie de baas´

Cursusavonden: 4 en 18 november, 2 en 16 december, 13 januari 2015.

Van 19.30u. tot 21.30u.

Lokati e: Ziekenhuis ADRZ Goeswww.epilepsievereniging.nl

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Met dit gevoel hebben Alzheimer-patiënten dagelijks te kampen.

Waar drinkt u koffie uit?

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Page 16: Drk 20141022

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

Bij TMC Kruiningen kunnen wij nagenoeg alle meubelen leveren. Of

het nu een tafel, kast, slaapkamer of zitmeubel betreft, wij maken het

exact voor u op maat. Zo heeft u altijd het hoogste wooncomfort.

TMC, de leukste interieurspecialist

die de verwachtingen overtreft.

Erstellt mit KPS Ambiente Pro

KIRA-System

Gratis 3Dtekening met

VOOR IEDEREEN DIE KLEURRIJKHEEFT VERKOZEN TOT Z‘N NIEUWE LIEVELINGSKLEUR.

Op deze wijze brengen wij uw persoonlijk ontwerp tot leven, met het unieke Musterring tekenprogramma wordt inrichten 3-dimensio-naal. Onze adviseurs helpen u graag! Tijdloos wandsysteem met onbegrensde mogelijkheden in zowel lak als hout leverbaar.

Een collectiekwalitatiefhoogstaandemeubelen.

Optimale ontspanning! Verschillende

armleuningen en pootvarianten

maken dat u helemaal kunt

afstemmen naar uw wensen.

Leverbaar in zowel stof als leder.

MR 4500

KARA