Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals ...

of 99 /99
1 Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals gekopieerd door Jan Jansen Leerdam in 1764 zoals gekopieerd door Jozef De Wilde ca. 1930 zoals bewerkt door Paul Jacobs en Mariet Van den Broecke in 2004 en ingeleid en aangepast door Han Leune in maart 2012 De door Jozef De Wilde vervaardigde kopie berust in het archief van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) te Sint- Niklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077.

Embed Size (px)

Transcript of Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals ...

Dopen te Liefkenshoekzoals
zoals
zoals
bewerkt door Paul Jacobs en Mariet Van den Broecke in 2004
en
ingeleid en aangepast door Han Leune in maart 2012
De door Jozef De Wilde vervaardigde kopie berust in het archief van de
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) te Sint-
Niklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077.
2
Inleiding bij het kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 15 november 1622 tot 25
december 1706
Op 15 september 1763 gaf de kerkenraad van de fortkerk van Liefkenshoek aan de schoolmeester aldaar
opdracht om onder toezicht van de predikant een kopie te vervaardigen van “het doopregister der kerke te
Liefkenshoek voor soo verre de selve uut de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden”.
Schoolmeester was toen Jan Jansen Leerdam en predikant Johannes Adrianus toe Laer. De opdracht
behelsde het maken van een kopie van het doopboek betreffende de periode 1622-1715 vanwege de
slechte staat waarin dit boek zich toen bevond. 1
Het door Leerdam in 1764 vervaardigde afschrift werd door Joost van der Baan omstreeks 1889
aangetroffen in het archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente van Rilland-Bath. 2 Vermoedelijk is
het in 1919 overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. 3 Abraham Mulder maakte er
melding van in zijn inventarisatie van retroacta van de burgerlijke stand in Zeeland die in 1925 werd
gepubliceerd. 4 Het is onduidelijk wat er met het originele doopboek is gebeurd. Van der Baan trof het
omstreeks 1889 niet aan in het kerkarchief van Rilland-Bath. 5 Waarschijnlijk bestond het reeds toen niet
meer. De originele kopie-versie sneuvelde waarschijnlijk tijdens het bombardement op Middelburg in mei
1940.
Vóór de Tweede Wereldoorlog maakte pastoor Jozef De Wilde, toen actief in de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW), waarvan hij ook bestuurslid was, een afschrift
van de kopie-versie van dit doopboek. Dit blijkt onomstotelijk uit het (door Leerdam vervaardigde)
opschrift van zijn kopie, dat als volgt luidt:
“Copie autenticq van het doopregister der kerke te Liefkenshoek beginnende met het jaar 1622 den 15
november voor soo verre de selve uut de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden.
Ingevolge de resolutie van den kerkenraad van Liefkenshoek van 15 september 1763 is het overboeken van
de doopregisters onder het opzigt van den predikant met alle naukeurigheyt door den schoolmeester
alhier begonnen den 13 april 1764.” In de beschrijving van het afschrift van de kopie-versie in het archief
van de KOKW is daarbij door een medewerker van deze oudheidkundige kring aangetekend:
“Typoscript gemaakt door E. H. Jozef De Wilde uit origineel in het Rijksarchief te Middelburg.”
Het is niet duidelijk wanneer en waar De Wilde dit afschrift vervaardigde. Hiervoor lijken twee
mogelijkheden in aanmerking te komen:
a. Hij reisde ervoor naar het toenmalige Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. Mocht dit zo zijn
1 Zie voor de aan Leerdam verstrekte opdracht: Zeeuws Archief, Archief van de Garnizoensgemeente van Fort
Liefkenshoek, toegang 600.1, inv. 259. Het is niet duidelijk of de opdracht ook betrekking had op de periode 1-1-
1707 tot 18-1-1715, zoals door Mulder (zie noot 4) impliciet is verondersteld. Mulder stelde vast dat in het door
Leerdam vervaardigde afschrift het laatste katern was uitgesneden en merkte hierover op: “vermoedelijk heeft
hierin het gedeelte tot 1715 en het waarmerk van den Predikant gestaan”. 2 De Navorscher, jaargang 1889, p. 441. Voor het archief van de Hervormde Gemeente van Rilland-Bath wordt
verwezen naar: A.C. Tramper, Archieven van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath 1791-1988 (1989) en de
Garnizoensgemeenten van fort Lillo 1732-1786 (1791) en fort Liefkenshoek (1675) 1681-1786 (1791),
Middelburg, Rijksarchief in Zeeland, 1992. De desbetreffende stukken berusten thans in het Zeeuws Archief te
Middelburg, toegangsnummer 600.1. Het kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 1622-1706
maakt daar geen deel van uit. 3 In 1919 werd bij Koninklijk Besluit (nrs. 389 en 576) bepaald dat de Nederlandse gemeenten verplicht waren om
de retroacta van de burgerlijke stand over te dragen aan de rijksarchieven. 4 Abr. Mulder, Retroacta van den Burgerlijken stand in Zeeland, Den Haag, 1925, p. 102.
5 Mulder, op. cit., maakte er in 1925 ook geen melding van.
3
gegaan dan moet hij daar vóór de Tweede Wereldoorlog enkele dagen hebben doorgebracht gelet
op het feit dat in zijn afschrift niet minder dan 2.597 doopinschrijvingen voorkomen met enkele
duizenden namen van getuigen. Met het overschrijven daarvan moeten vele uren gemoeid zijn
geweest. Het lijkt uitgesloten dat hij het typoscript daar heeft kunnen vervaardigen. 6
b. Het Rijksarchief te Middelburg heeft het originele exemplaar van het afschrift van Leerdam
gedurende enige tijd uitgeleend. Deze verklaring is het meest waarschijnlijk. Mocht dit zijn
gebeurd dan heeft De Wilde dit afschrift vermoedelijk niet rechtstreeks maar via een Belgische
archiefdienst, mogelijk het Rijksarchief te Gent, in handen gekregen. 7 Mogelijk bevond dit
exemplaar zich in de pastorie van Doel toen De Wilde zijn kopie vervaardigde. Vaststaat dat hij
zijn afschrift typte op papier waarop in druk het woord Doel voorkomt.
Hoe dit ook zij, De Wilde vervaardigde een typoscript van de door hem (waar dan ook) aangetroffen kopie
van Leerdam. 8 Hij schonk dit script aan de KOKW dat thans berust in het archief van deze
oudheidkundige kring te Sint-Niklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077. Hiervan is (in 2004)
vervolgens een gedigitaliseerde versie vervaardigd door Paul Jacobs en Mariet Van Den Broecke,
voorzien van een index op de familienamen van de ouders (niet van de doopgetuigen). 9 Ik ben hierop
6 Bezoekers van het toenmalige Rijksarchief in Zeeland konden destijds ter plaatse niet beschikken over een
schrijfmachine. 7 Volgens de toen vigerende Archiefwet was het aan rijksarchiefdiensten in Nederland niet toegestaan om
archiefstukken aan particulieren uit te lenen. Het was wel toegestaan om deze stukken bij een andere, erkende
archiefdienst te laten raadplegen.
In het voormalige Rijksarchief in Zeeland bevonden zich in de 19 de
eeuw “stukken behoorende tot de
Huishoudelijke administratie van de forten Lillo en Liefkenshoek”. Zij werden op 9 februari 1863
geïnventariseerd door de archivaris van de provincie Zeeland, J.P. van Visvliet. Door de commissaris van de
koning in de provincie Zeeland zijn deze stukken op 20 maart 1863 overgedragen aan de gouverneur van de
(toenmalige) provincie Oost-Vlaanderen van België (Zeeuws Archief, Verzameling stukken achtergelaten door
chartermeesters, provinciale- en rijksarchivarissen in Zeeland, toegangsnummer 240, inv. 46). Ze werden
aanvankelijk gedeponeerd in het Rijksarchief te Gent en later verplaatst naar het Rijksarchief te Beveren. Het
kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 1622-1706 komt in dit archiefbestand niet voor, noch
een afschrift daarvan.
Na het ontstaan van de souvereine Belgische staat op 19 april 1839 werd een niet gedateerde Franstalige
inventaris opgesteld van archieven betreffende Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, onderscheiden in twee delen:
een “Partie Administrative” en een “Partie Judiciaire”. Hiervan vervaardigde J. Verschaeren in 1992 een
Nederlandse vertaling, waarbij hij de ordening wijzigde en enige verbeteringen aanbracht in de beschrijvingen en
de data. Deze inventaris is getiteld “Inventaris van het archief van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek”. In dit
archiefbestand zijn de stukken geïncorporeerd die op 20 maart 1863 van Zeeland werden verhuisd naar Oost-
Vlaanderen. Deze stukken zijn op 11 januari 2005 verplaatst van het Rijksarchief te Beveren naar het
Rijksarchief te Antwerpen doch zijn vooralsnog (in verband met een verbouwing) anno 2012 wederom te
raadplegen in het Rijksarchief te Beveren. Ook daarbij bevindt zich geen kopie-doopboek van Liefkenshoek
betreffende de periode 1622-1706. Dit noch een afschrift daarvan is aangetroffen in het archief van de Onze-
Lieve-Vrouwkerk te Doel zoals het berust bij de laatstgenoemde archiefdienst. 8 De Wilde voorzag op zijn typoscript de doopinschrijvingen van nummers. Hij voegde deze handgeschreven toe.
Daarbij hanteerde hij niet consequent een chronologische nummervolgorde. In de bewerking van het script door
Jacobs en Van Den Broecke is een dergelijke volgorde wel aangebracht. Zij nummerden ook de inschrijvingen
die door De Wilde niet van een nummer waren voorzien. Per abuis gebruikten zij het nummer 2393 tweemaal. 9 Het echtpaar Jacobs-Van Den Broecke ontdekte het typoscript van pastoor De Wilde toen het in het kader van
genealogisch onderzoek naar de herkomst van een militair de leeszaal bezocht van de KOKW te Sint-Niklaas.
Daarover berichtte Paul Jacobs mij desgevraagd op 29 februari 2012 het volgende:
“Tijdens een leeszaalbezoek in de KOKW vond ik in een kaartenbak met trefwoorden de naam "Liefkenshoek". Ik
heb dit dossier opgevraagd en kreeg een map met flappen. Bij het openen vond ik een hele stapel slordig
afgeknipte bladen ter grootte van een A5-formaat. Ik was verrast een heel pakket van dopen te vinden. Het was
niet evident om in deze papiermolen te zoeken naar de geboorte van Jan [De Bruijne, waarnaar het echtpaar op
4
begin 2012 door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de KOKW (Ludo Hemelaer)
geattendeerd, ruim tien jaar na de start van mijn speurtocht naar de geschiedenis van de Scheldeforten
Lillo en Liefkenshoek en hun directe omgeving, zoals die zou uitmonden in acht boekdelen over deze
forten die in respectievelijk 2006 en 2009 door het Algemeen Rijksarchief te Brussel zijn gepubliceerd. 10
In de archivalia betreffende de geschiedenis van deze forten was het bestaan van een bewerkte kopie-
versie van het genoemde doopboek niet eerder gedocumenteerd. Daardoor was het te voorschijn komen
van deze versie een grote verrassing en een doorbraak in de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis
van het fort Liefkenshoek en van de gereformeerde bevolking in de omringende polders van Doel en van
Sint Anna-Keetenisse in de 17 de
en 18 de
eeuw.
Wie was pastoor Jozef De Wilde? Hij werd geboren te Gent (in de deelgemeente Sint-Amandsberg) op 12
september 1906 en overleed te Sint-Niklaas op 27 juni 1992. Zijn levensloop was als volgt: 11
25/05/1929: priesterwijding Gent.
09/10/1935: onderpastoor Sint-Niklaas, parochie Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen.
18/12/1950: pastoor Semmerzake, parochie Sint-Pietersbanden.
17/07/1959: pastoor Lembeke, parochie Sint-Gillis.
01/10/1975: ontslag; in ruste te Sint-Niklaas.
De Wilde is auteur van een 70-tal publicaties over regionaal-historische onderwerpen. Ze verschenen
hoofdzakelijk in de Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, maar bijvoorbeeld
ook in het Kultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen en in het Nationaal Biografisch
Woordenboek van België.
Het is aannemelijk dat zijn interesse in het doopboek van Liefkenshoek wortelt in de periode dat hij
onderpastoor van Doel was. 12
Vermoedelijk heeft hij toen het afschrift vervaardigd.
Het is denkbaar dat er een andere (tweede) versie heeft bestaan van de door Leerdam vervaardigde kopie
van het doopboek. Een aanwijzing hiervoor kan gevonden worden in een (overigens beperkt mogelijke)
vergelijking tussen de aantekeningen die Van der Baan omstreeks 1889 maakte uit de door hem in
Rilland-Bath aangetroffen versie van doopinschrijvingen van enkele families in en rondom Liefkenshoek
(die hij publiceerde in de tijdschriften De Navorscher en De Nederlandsche Leeuw) enerzijds en de door
De Wilde vermelde gegevens over dezelfde families anderzijds. Daaruit blijken enkele verschillen, die
vooral betrekking hebben op de namen van de doopgetuigen. Vaak vermeldt Van der Baan minder
zoek was]. Vanwege tijdsgebrek heb ik de goedkeuring van de heer Alfred Van der Gucht, toenmalig voorzitter,
gevraagd om deze map thuis verder te onderzoeken, met de belofte dat we het netjes zouden terugbrengen met
een digitale bewerking. Wij zouden de eventuele uitgave overlaten aan de KOKW. Er was sprake om deze
bewerking op te nemen in een uitgave van de jaarlijkse annalen van de KOKW, maar dit is er uiteindelijk niet
van gekomen.
We hebben heel wat uurtjes doorgebracht om het geheel te ontcijferen. Het was een kluwen van op en neer
dansende letters, overtypte letters, tussen twee lijnen getypte letters die dan nog gedeeltelijk die lijnen
overschreven. Sommige namen waren echt onduidelijk, maar vermits er bij eenzelfde huisgezin nog andere
kinderen werden gedoopt, konden we snel de link leggen.
Het is altijd onze bedoeling geweest om de originaliteit in de versie van De Wilde te behouden. Vandaar hebben
wij de vermelding “defect” en vermelde afgekorte plaatsnamen integraal overgenomen. Het enige dat wij hebben
toegevoegd is de klapper op de familienamen. “ 10
Zie voor bijzonderheden over deze boeken: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek. 11
www.odis.be. 12
De Wilde heeft in enkele publicaties aandacht besteed aan de geschiedenis van Doel; zie de Annalen van de
KOKW nummer 45 (jaar 1933), p. 31-35, nummer 86 (jaar 1983), p. 65-81 en nummer 87 (1984), p. 99-117.
5
doopgetuigen dan De Wilde. Dit zou erop kunnen wijzen dat Van der Baan vergat om namen van getuigen
te noteren of bewust namen wegliet, maar dit is gelet op de secure wijze waarop hij de genealogie
beoefende niet erg waarschijnlijk. Denkbaar is dat Van der Baan zich baseerde op een andere versie van
de kopie van Leerdam dan De Wilde. Dat Van der Baan sommige namen van dopelingen, van ouders of
doopgetuigen anders noteerde dan De Wilde lijkt daarop ook te wijzen, maar mogelijk valt dit te verklaren
uit een uiteenlopende interpretatie van het handschrift van Leerdam. Aangezien de Leerdamversie
verdwenen is, is het helaas niet mogelijk om na te gaan of laatstgenoemde verklaring juist is. Het bestaan
van meerdere versies van de kopie-versie van Leerdam is gelet op de omvang daarvan en de mogelijke
betekenis van meerdere afschriften minder waarschijnlijk.
In de door Leerdam vervaardigde kopie-versie werden door De Wilde hiaten aangetroffen betreffende de
perioden:
1-1-1707 tot 18-1-1715 13
Bij het lezen, interpreteren en verwerken van de namen die in het navolgende document voorkomen dient
bedacht te worden dat dit in vier (mogelijk vijf) fasen tot stand is gekomen:
1. De originele inschrijving van de dopen, hetgeen destijds behoorde tot de taken van de predikant
van de fortkerk, maar mogelijk incidenteel ook is gedaan door een ouderling en door de koster.
2. De vervaardiging van een kopie van het betreffende doopboek door de schoolmeester Jan Jansen
Leerdam, aangevangen op 13 april 1764 en vermoedelijk nog in dat jaar voltooid.
3. De vervaardiging van een kopie in typoscript van de kopie van Leerdam door Jozef De Wilde,
vermoedelijk ergens in de periode 1929-1933; mogelijk (maar niet waarschijnlijk) ging daar de
fase van een door De Wilde handgeschreven kopie aan vooraf.
4. De omwerking van dit typoscript in een gedigitaliseerd document door Paul Jacobs en Mariet Van
Den Broecke in 2004 met toevoeging van een index op de familienamen van de ouders. 14
Het is denkbaar dat de namen van de dopelingen, van de ouders en van de doopgetuigen in elk van deze
fasen een wijziging heeft ondergaan ten opzichte van de namen die destijds door de betrokkenen gevoerd
werden c.q. gebruikelijk waren. Dit kan reeds het geval zijn geweest in de eerste fase. Vooral bij de
inschrijving van dopelingen van militairen zijn vermoedelijk in menig geval reeds vervormingen
13
Met uitzondering van twee dopen in resp. december 1713 en december 1714 die (alsnog) zijn genoteerd in het
doopboek betreffende de periode 1715-1785; zie voorts noot 1. 14
Op mijn verzoek is door de KOKW (met veel dank aan Ludo Hemelaer) een scan gemaakt van het typoscript van
De Wilde. Vergelijking van deze scan met de bewerking door Jacobs en Van Den Broecke wijst uit dat
laatstgenoemden het script van De Wilde overwegend nauwgezet hebben omgezet in een digitale versie. Evidente
typefouten van De Wilde hebben zij correct rechtgezet. Bij de dertiende doopinschrijving bijvoorbeeld typte De
Wilde de naam van de dopeling als Adliaen; in de bewerkte versie is deze terecht als Adriaen vermeld.
Incidenteel hebben de bewerkers het typoscript niet correct geïnterpreteerd, onder meer door voor- en
achternamen te verwisselen of door (dicht op elkaar getypte) regels door elkaar te halen. De Wilde noteerde
bijvoorbeeld bij doopinschrijving nr. 41 de naam van de vader als Glande [hij zal hebben bedoeld: Glaude]
Jabon, terwijl de bewerkers deze naam noteerden als Jabon van Glande. Indien dergelijke vervormingen konden
worden gesignaleerd zijn ze rechtgezet.
6
opgetreden, vooral indien de predikant de ouders en de doopgetuigen nauwelijks kende. 15
Militairen
hadden niet zelden vreemd klinkende achternamen, zeker als ze uit het buitenland gerecruteerd waren, en
verbleven in het fort veelal voor slechts korte tijd. Dit laatste gold ook voor seizoenarbeiders in de
omringende polders van het fort. In de tweede fase kan de klaarblijkelijk slechte staat waarin het originele
doopboek zich bevond parten hebben gespeeld. Het is voorts aannemelijk dat de kopiist zowel in de
tweede als derde fase regelmatig heeft geworsteld met het overschrijven van vreemd klinkende namen. 16
In de fasen 2 t/m 4 kunnen vervolgens vervormingen zijn opgetreden die het gevolg zijn van lees- en
schrijffouten. Vergelijking van de namen zoals ze in het gedigitaliseerde document voorkomen met de
namen in mijn repertorium van de bewoners van de forten Lillo en Liefkenshoek en hun directe omgeving
wijst uit dat vervorming van namen inderdaad is opgetreden. Achternamen die in het gedigitaliseerde
document (hoe ook veroorzaakt) vervormd zijn aangetroffen zijn bijvoorbeeld Busjssimy (= Busigny),
Calier (= Carlier), Cattendijck (= Cappendijck), Clam (= Vlam), leut Cleyts (= luitenant Taco Srleys),
Compe (= Campe), Drassers (= Erasmus), Fimmers (= Timmers), Fornel (= Tornel), Framble (= Tramble),
ten Hoef (= ten Haeff), Ibrissen (= Arissen), Joppe (= Foppe), Leunissen (= soms Teunissen), Loust, van
(= Louf, van der), Makuy (= Mahuy), Martys (= Martens), Osbeek (= Overbeeke), Poxyin (= Porquin),
Schoppers (= Schockaerts), Stryssen (= Aryssen) en Volck (= Valck).
De navolgende versie is in beginsel conform de door Paul Jacobs en Mariet Van Den Broecke
vervaardigde bewerking van het afschrift van De Wilde, ook qua opmaak. Wel zijn door mij in het geval
van evidente fouten enkele correcties aangebracht; deze zijn veelal tussen vierkante haken geplaatst.
Eenvoudige typefouten die konden worden getraceerd zijn zonder een dergelijke herkenning rechtgezet. 17
Bij de aangebrachte correcties kan geen volledigheid worden gepretendeerd omdat het vaak niet mogelijk
was om de schrijfwijze van namen te valideren. Vele van de in het doopboek vermelde namen komen niet
voor in andere bronnen zodat een vergelijkende beoordeling niet mogelijk is. De door Jacobs en Van Den
Broecke vervaardigde index is ongewijzigd gelaten.
De (al dan niet gecorrigeerde) gegevens uit het kopie-doopboek betreffende de periode 1622-1706 zijn
inmiddels verwerkt in het repertorium betreffende Lillo en Liefkenshoek, zoals gepubliceerd op mijn
website www.hanleune.nl. Anders dan in het doopboek zijn de gegevens in het repertorium alfabetisch en
in familieverband geordend.
Amateur-historicus Joost van der Baan vervaardigde omstreeks 1890 een afschrift van het doopregister
van de kerk van Liefkenshoek betreffende de periode 19-1-1715 tot 5-6-1785. Dit afschrift wordt thans
bewaard in het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland, Verzameling Joost van der Baan, inv. 132. Een
kopie ervan is aanwezig in het Zeeuws Archief te Middelburg, Verzameling Genealogische Afschriften nr.
582. De originele versie van dit doopboek ging bij het bombardement op Middelburg in mei 1940
verloren. Uit het door Van der Baan vervaardigde afschrift blijkt dat in dit doopboek nog een doop is
genoteerd op 10 april 1786. De gereformeerde fortkerk van Liefkenshoek was toen echter niet meer
operationeel; op 12 resp. 13 februari 1786 werden de forten Lillo en Liefkenshoek door de Republiek der
Verenigde Nederlanden overgedragen aan de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden als uitvloeisel van het
Traktaat van Fontainebleau van 8 november 1785.
Dank zij de door Van der Baan en De Wilde vervaardigde afschriften beschikken we nu (zij het met
hiaten) over doopgegevens van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de periode 15-11-1622 tot 5-6-
1785.
15
Zo werd de vermoedelijke militair Fransoys Krockaart in het doopboek (blijkens het bewerkte afschrift) ook
genoteerd met de achternamen Crassaert, Croeshair en Chrisner. 16
Pastoor De Wilde was waarschijnlijk niet vertrouwd met de uitheemse (en vreemd klinkende) familienamen van
militairen; deze namen kwamen in het Waasland in de 19 de
en 20 ste
eeuw meestal niet meer voor. 17
Door de aangebrachte amenderingen van de door Jacobs en Van Den Broecke vervaardigde bewerking is de
navolgende versie van het doopboek in een vijfde fase beland.
Voor de geschiedenis van de doopboeken van Liefkenshoek wordt verder verwezen naar:
J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, deel 2 a, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (ISBN 90 5746
0068), p. 18-19; een bewerkte versie van dit tekstdeel is te raadplegen op mijn site:
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, hoofdstuk
geraadpleegde bronnen. De geschiedenis van de fortkerk van Liefkenshoek is behandeld in: J.M.G. Leune,
Lillo en Liefkenshoek, deel 1, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (ISBN 90 5746 005 X), hoofdstuk
12.
9
Dopen te Liefkenshoek 15 nov. 1622 tot 25 dec. 1706 1
“Copie autenticq van het doopregister der kerke te Liefkenshoek beginnende met het jaar 1622 den 15 november
voor soo verre de selve out de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden. Ingevolge resolutie van den
kerkenraad van Liefkenshoek van 15 september 1763 is het overboeken van de doopregisters onder het opzigt van
den predikant met alle naukeurigheyt door den schoolmeester alhier begonnen den 13 april 1764.”
1622
1. 15 nov. Gysbrecht, van Gysbrechtsz Maes en Mayke Huybrechtx L.H., get. Adam Gysbrechtx.
2. 4 dec. Jan, van Jan van Weerden en Tanneken Kors L.H.
3. 11 dec. Joannis, van Pieter de Gomme en Maeyken Huybrechtz L.H., get. Hendrik Goetdaert, Jacob
Gerssone, Jakemyntje Dingenis en Cristina Huybrechtz.
4. 18 dec. Maria, van Adriaen Adriaensen en Anna Hoobanck Doel, get. Pieter Seners, Zander van Overbeeke,
Joost Cornelis en Ceelly Korts.
5. 25 dec. Maria, van Niclaas Rombouts Verberts en Trynken Arens Doel, get. Cornelis Arens, Lambrecht
Arens Anneken.
6. 26 dec. Joannis, van Gabriel de Visscher en Margriet Van Dam, get. Pieter Marinis en Adriaenken Jansen.
1623
7. 8 jan. Adriaen, van Jan Dennus en Maeyeken Claes N.B., get. Jaques Eyensen en Cornelis Anneken.
8. 8 jan. Maria, van Steven de Monnik en ……., get. Mattheys de Witte en Maeyken Jacobs Doel.
9. 22 jan. Engel, van Pieter Cornelis en Pireyn Leunis, get. Hans van den Eynde, Jan Laureyns, Piereyn Leunis
en Maeyken Laureyns.
10. 22 jan. Jan, van Pleune Jansen en Janneke Jansen, get. Lieven de Raet, Geertruyt Tyssen en Neelken
Cornelis.
11. 5 feb. Geeraert, van Jan Croeckaert en Tanneken Zwynders Doel, get. Cornelis Cra en Anneken Carts.
12. 12 feb. Adriaen, van Vincent Joos en Dingelken Jacobz Ketenisse, get. Pieter Gillis en Grietken Jansen.
13. 26 feb. Adriaen, van Huybrecht Joos en Griette Symons L.H., get. Willem Zonry en Anne Huybrechtz.
14. 26 feb. Neelken, van Lieven de Raet en Mayeken Jacobs Doel, get. Dingenis Melsens, Tanneken de Nus en
Janneken Jansen.
15. 26 feb.Wouter, van Wouter Woutersen en Janneken Cornelis Doel, get. Paeschier Willemsen.
16. 12 meert Willem, van Evert Willemsen en Cathelyn Jansen Doel, get. Willem en Tanneken Boogaerts.
17. 2 april Elisabeth, van Paeschier Laureys en Maeyken Cornelis Doel, get. Cornelis Jansen, Pieter Stapaert,
Adriaenken Bastiaens en Sarken Daniels.
18. 14 mey Arnout, van Joris Engels en Zusanna Arts Ketenisse, get. Jan Anthunis en Baeyken Verstraeten.
19. 18 juny Willem, van Pieter Willemsen en Susanna Dingnis Doel, get. Maeyken Jansen.
20. 25 juny Geertruy, van Jacob Jacobsen en Amereys Claes L.H., get. Mathys Pieters en Anneken Paulus.
21. 9 july Jan, van Adriaen Maes en Willemyn Cornelis Doel, get Ariaen Leunis, Cornelis van Stryen, Hendrik
de Meulenaer en Neelken Pieters.
22. 16 july Margriet, van Cornelis Jans en Anneken Paulus Doel, get. Frank van Grist, Jacob Jacobsen en
Anneken Jacobs.
23. 30 july Lambrecht, van Willem Willemsen en Aeltie Lambrechts L.H., get. Cornelis Arens en Teyken
.ejerons [verm. Jerons].
24. 13 aug. Elisabet, van Philip Coye en Elisabet Crab L.H., get. Jan Amsxen en Elisabet Anthonis.
25. 27 aug. Maria, van Lodewijk Decker en Josyna Lodewykz Doel, get. Jorige Heller, Maria Franse en
Maeyken Adriaensen.
26. 3 sept. Cornelis, van Jan Jacobs en Grietken Cornelis Doel, get. Mathys de Witte, Lent Joos, Pirynken
Leunis en Willemynken Geeraert.
27. 24 sept. Maria, van Adriaen Jansen en Janneken ….. L.H., get. Hans Carels, Cornelis Jansen, Ydelette
Moons en Leenken Hendrikx.
28. 15 oct. Hendrik, van Adriaen Pock en Elisabeth Ridders L.H., get. Pieter Tanneborg, Alberecht Diericxen
en Margriet Spant
29. 15 oct. Cornelius, van Govert van Stryen en Aeltie Jacobs Doel, get. Adriaen Droogbroots, Susanna Aerts
en Tanneke de Witte.
30. 12 nov. Maria, van Cornelis Hoemaker en Maria de Witte L.H., get. Casper de Witte, Mayeken Hoemakers,
10
Jeronimus Hubert en Sara Denijs.
31. 12 nov. Cornelius, van Cornelis Jobz en Jakemyn ….. Doel, get. Adriaen Cornelis, Cornelis Lievry,
Mayeken Joost en Neelken Cornelis.
32. 19 nov. Jan, van Jacob Engels en Josynken Verstraete Doel, get. Mathys de Witte en Neelken Verstraete.
33. 3 dec. Jan, van Willem Jans en Grietken Eyke L.H., get. Martinus Laurens, Fransyn Cruyn en Neelken
Hendrikxen.
34. 3 dec. Catelyn, van Jacob Marinis en Geertruyt Adriaensen L.H., get. Gillis Verman en Mayeken
Hendrickxen.
35. 3 dec. Aelken, van Isebrant Pieters en Anneken Aerts Doel, get. Joris Engelse, Meerten Cornelis, Janneken
Pieters en Anneken Pauwels.
36. 10 dec. Lunys [Leunis], van Jacob Cornelis en Paschyn Lunus [Leunis] Ketenisse, get. Mathys Ariaens, Sent
Joost, Willem Lunus [Leunis], Neelken Pieters en Elisabet Cornelis.
37. 13 dec. Elisabet, van Pieter Stapert en Elisabet Laureyns Doel, get. Leynken Hermans.
38. 24 dec. Joos, van Paulus van Laer en Neelken Jobz Ketenisse, get. Dingeman Jans, Wauter Janse, Cryn
Jobs, Christian Treyck, Fransyn Jacobs en Cateleyn Bastiaens.
1624
39. 7 jan. Jan, van Jacques Diry [Dury] en Janneken Willems L.H., get. Kors van der Meulen, Anthonie de Laforie,
Lisken van Hulst en Jasparyn Machiel.
40. 7 jan. Cornelis, van Aelbrecht Brixsius en ….. L.H., get. Philip Cornelis, Pieter Geerts, Ariaen Tienen en
Eysken Hendrickx.
41. 7 jan. Maria, van Glande [= verm. Glaude] Jabon en Mayeken Roulands L.H., get. Ermande de Bronxfont
[Ferdinande de Broucqsaut], Leuytenant [Charles] Ram, Ariaen Janse, Mayeken de Gomme, Tanneke van
de Reyke en Janneke Bertels.
42. 14 jan. Guileam, van Pieter Muysvinck en Clara Lambrechts Doel, get. Ariaen Ariaensen, Cornelis
Verstraeten, Susanne Godefroy, Christine Hubrechts en Sara Mathys.
43. 14 jan. Pieternelle, van Ariaen Blomaerts en Anneken Pieters L.H., get. Cornelis Stoffels, Pieter Brouwers,
Aelbrecht Brixsius, George Couller, Aerman Hendrikx, Tanneke Verhoeven en Mayeken Stevens.
44. 21 jan. Janneken, van Hendrik Claessen en Geerken Hendrikx, get. Gillis Keymeule, Abraham Jacobz,
Grietie Pieters, Janneken Ariaensen, Barbel Mulders.
45. 21 jan. Maria en Magdalena, van Christiaen Frans en Susanna Calebo, get. Bartholomeus Bastiaense,
Willem Willemse, Maria de Witte, Mayeken Huybrechts, Geertuy Wagenoy en Barbel Meulders.
46. 25 feb. Maria, van Herman Hendrikz en Mayeken ….. L.H., get. George Couller, Jonas Cornelis,
Bartholomeus Willemse, Pieter Janse, Neesken Pieters, Elisabet Kinds en Janneken Ariaensen.
47. 3 meert Anneken, van Ariaens Piers en Elisabet Joos L.H., get. Joos Pieterse, Daniel Labeck en Jackemyn
Pieterse
48. 10 meert Ariaenken, van Tunis Ariaensen en Grietken Ariaensen L.H., get. Matthys Kerke en Tanneken
Hendrikz.
49. 10 meert Maria, van Pieter Jansen en Jobken Leunis L.H., get. Herman Crom, Meerten Pieters, Anthony
Pieters, Ariaen Blomaerts, Neelken Conraats, Crijnken Cornelis en Maeyken Jacobz.
50. 17 meert Jan, van Cornelis Jansen en Pireyne Pieters L.H., get. Lieven van Lee, Ariaen Jans, Mayeken
Hoemaker, Mayeken de Gomme en Jakemeyn van Gelre.
51. 20 meert Bartholomeus, van Bartholomeus Gysbrecht en Mayeken Hubrecht, get. Jacob Gysbrecht,
Bartholomeus Willemsen, Betteken Anthony en Heylken Adams.
52. 20 meert Paulus en Mayeken, van Gillis Verman en Neelken Pieters Doel, get. Pieter de Witte, Paulus
Kegelaer, Mayeken Ary, Hilleken Verstraeten, Cenisken van der Grist en Anneken Melsen.
53. 14 april Judicht, van Matheus Ghiquer en Nicomaesken Cabot L.H., get. Paulus de Nijs en Anthonette de
Larue.
54. 21 april Pieter, van Marten Jacobz en Elisabeth Jacobz K.N., get. Sent Joost en Eycken Cornelis.
55. 28 april Jan en Leynken, van Ariaen Jansen en Janneken Jacobs K.N., get. Jacques Eyens, Dingenis
Marinissen, Cornelis Jansen, Heylken Govert en Catharina Hermans.
56. 5 mey Laureys, van Jan Broeckaert en Anna Zwinders Doel, get. Hans van den Eynde, Geraerd de Winter
en Amelken sWinters.
57. 12 mey Abraham, van Cornelis Cornelissen en Barbel Jacobs Doel, get. Jacob Engels, Elena Jans en
Mayeken Leenaerts.
58. 19 mey of juny of july Christina, van Joost van Zent [Vincent Joos Keuvelaer] en Dingelken Jacobs K.N., get.
11
Gysbrecht Joost en Tanneken Leenarts.
59. 28 july Jaak en Jacob, van Gabriel de Visscher en Magriet van Dam Doel, get. Melsen Janse, Cornelis
Breem, Besjen Corts en Anneken van Dijck.
60. 28 july Janneken, van Balten Jacobs en Jacquemeyn Telders L.H., get. Godefroey Markey, Pieter Vailand,
Daniel Gillissen, Janneken Verroy en Madaleena Joost.
61. 11 aug. Leenaert, van Claes Janse en Geertruyt Govaarts Doel, get. Frank van der Grist, Hans Brouckaert,
Mayeken van Stryt, Neelken Arents en Mayeken Arents.
62. 25 aug. Cornelia, van Gabriel Mertens en Geertruyt Cornelis Doel, get. Jacob Engels, Barbara Cornelis en
Pyrynken Anthonis.
63. 1 sept. Jacob, van Pieter Matheus en Elisabet Jans Doel, get. Jacob Verstraeten, Jacob Engels, Barbara
Cornelis, Leynken Erasmus en Mayeken Ariaensen.
64. 1 sept. Cornelis, van Pieter de Gomme en Mayeken Huybrechtz L.H., get. Ferdinand de Bruxsault,
Franchoys Wyspelaer, Mayeken Hoemaker en Perynken Cornelis.
65. 15 sept. Jacob, van Jacob Jacobs en Amernsken Claes, get. Frank van der Gryst en Catalyn Pieters.
66. 15 sept. Maria, van Jeronymus de Huybert en Elisabeth Hoemaker L.H., get. Severyn Hoemaker, Anthony
de Huybert, Ferdinand de Brouxsauld, Emereyken de Huybert, Maria de Witte en Anna Cromstrien.
67. 22 sept. Carel, van Willem Carels en Anna Gabriels L.H., get. Gillis Wynackers, David Monbelier en Ida
Haringa
68. 6 oct. Jacob, van Hans Stappaert en Leynken Hermans Doel, get. Jacob Verstraete, Paulus de Kegelaar,
Neelken Cornelis en Betteken Laureyns.
69. 20 oct. Jan, van Jan Vloet en Janneken Jebacus L.H. get. David van Overbeek, Jan T(s)eyt, Elisabet Jans en
Lysbet Cornelis.
70. 20 oct. Engel, van Abraham Engelsen en Cateleyn Wouters Doel, get. Barber Meulenaars en Neelke
Ariaens.
71. 3 nov. Pieter, van Jan Machy en Tanneken Lowys L.H. Pieter de Gomme, Jacques Warnier en Janneke
Carels.
72. 3 nov. Herman, van Herman Lombaers en Margriet Geerts L.H., get. Coenraat Essen, Gillis Keymeulen,
Elisabet Gijbrechts en Albertken Geerts.
73. 10 nov. Hendrick, van Pieter Spauwt en Grietken Ariaensen L.H., get. Pieter Lambrechtsen, Joannis
Hoemaker en Ariaenken Lambrechtsen.
74. 1 dec. Maria en Madalena, van Dirick Volmaar en Mayeken Ariaensen, get. Engelbert Volmaar, Aerman
Crom, Pieter Ariaensen, Geert Meulder, Joos Jacobz, Mayeken de Gomme en Josyne Jonas.
75. 22 dec. Joannis, van Coenraat de Nyssen en Neelken Geeraarts L.H., get. Gysbert Gysbrechts, Hans Carels
Neelken Tanneberg, Cathelyn Commies en Maeyken van Streyen.
1625
76. 4 jan. Marijn, van Mathys de Witte en Mayeken Cornelis Doel, get. Jan Jacobs en Fransynken Verstraete.
77. 19 jan. Jan, van Marinis Dingnus en Mayeken Hendrickx K.N., get. Ariaen Jans en Dingelken Jacobz.
78. 19 jan. Cathelyne, van Bartholomeus Christiaensen en Geylken Symoens L.H., get. Hans Carels, Mathys
Pietersen en Mayeken de Gomme.
79. 29 jan. Ariaen, van Pieter Leenaerts en Anneken Artiessen Doel, get. Anneken Mens en Ariaenken
Govaarts.
80. 5 feb. Jan, van Jan Wittebroot en Janneken Anthonissen L.H., get. Judicht van Gastel.
81. 9 feb. Joannis, van Joos de Jagher en Agneet van der Eyck L.H., get. Fransoys Segaart, Pieter Vaillandt,
Mayeken Vernouts en Judicht van der Eyck.
82. 12 feb. Leenaart, van Anthony Leenaart en Janneken Vrettingh L.H., get. Jan Markey en Mayeken de
Gomme.
83. 16 feb. Amereyns, van Hendrick Christoffels en Eychjen Engelsen L.H., get. Pieter Tannebergh, Matthys
Pieters, Elisabet van Gastel en Vatelyn Lievens.
84. 16 feb. Janneken, van Jaques Eyens en Neelken Dennessen Doel, get. Pieter de Witte en Barbel Jacobz.
85. 9 meert Ferdinande, van Glaude Sabot en Mayeken Roelands L.H., get. Huybrecht Huybrechtsen, Comfren
Colm, Jaques Dorre, Mayeke Vernouts en Maria Maes
86. 16 meert Frans, van Floren Pilliers en Catharina de Mares L.H., get. Frans Ferdinande, Jeronne van Broeck,
Sanderiene Monbelier en Janneken Zegaar.
87. 16 meert Anneken, van Cornelis Aartsen en Janneken Hugens L.H., get. Cornelis Ariaensen, Japhet Hugens
12
en Anne Lippens.
88. 25 meert Elena, van Joris Engels en Susanna Aerts L.H., get. Crijn Damme en Drente Arents.
89. 16 april Joos, van Ariaen Gillisz en Tanneken Gustener L.H., get. Gillis Keymeule, Passcier de Witte,
Paulus de Kegelaar, Tanneken de Witte en Neelken Eymans.
90. 20 april Maeyken, van Jacob Geerts en Paschienken …… Doel, get. Ariaen van Gilsin en Maeyken
Geertreygers.
91. 20 april Cornelia, van Anthony Cornelis en Pierynken Lievens Doel, get. Cornelis Lievens, Gabriel
Martense, Janneken Cornelis en Leynken Hermans.
92. 4 mey Hendrick, van Joechem Schoonekam en Tanneke Korts L.H., get. Abrham van Vyf Eycke en
Mayeken Janse.
93. 11 mey Margriete, van Cornelis Janse en Anneken Paulus Doel, get. Egt [?] Geeraert Janse en Aelken Govers.
94. 15 juny Jacob, van Claes Leenderts en Neelken Cornelis Doel, get. Cornelis Jobsen, Mayeken Leenderts en
Barbara Cornelis.
95. 22 juny Artus, van Cornelis Aerts en Eychken Cornelis Doel, get. Geert Janse, Marten Jacobs, Cornelis
Doelemeer, Dinghelken Aerts en Judicht Jonkes.
96. 22 juny Cornelia, van Willem Willemsen en Aelken Hendricks L.H., get. Frans de Geuse, Ariaen
Hendricks, David van Groenenbergh, Maria de Witte en Grietken Machiers.
97. 6 july Paulus, van Matheys Gesquire en Nicolle Cabot L.H., get. Paulus de Nys, Pyrynne Pieters.
98. 13 july Maria, van Hans Carels en Susanna d’Armoys L.H., get. Ariaen Jans, Elias Carels, Niclaes
Nachtegael, Machiel Clarissen, Idellet Jans en Mayeken van Streyn.
99. 27 july Elisabeth, van Jan Nyssen en Neelken Geerts Doel, get. Melssen Janssen en Sartjens Leenaerts.
100. 3 aug. Pieter, van Wouter Claessen en Dirickjen Jans L.H., get. Cornelis Thomassen, Ariaen Theunis,
Cornelis Jansen en Cornelia de Witte.
101. 24 aug. Jacob, van Ariaen Bommelaer en Neelken Pieters Doel, get. Jan Andriessen, Adriaen Commers en
Anthonette Jacobz.
102. 24 aug. Denis en Adriana, van Marten Hoofts en Tanneken Denus Doel, get. Mayeken Denus en
Jaecquemeynken.
103. 31 aug. Severyn en Petrenelle, van Jacques Zegenom en Margriet Ketelaers L.H., get. Ferdinande de
Brouxfault, Pieter de Gomme, Mayeken Hoemaker, Janneke Bertels en Pierynken Pieters.
104. 31 aug. Aertus, van Ysbrand Pieterse en Anna Aertse Doel, get. Olivier Pieters, Jan Denus, Ariaan Gys,
Mayeken de Witte, Margriet Cornelis en Susanna Engels.
105. 14 sept. Lieven, van Lieven de Raad en Mayeken Jacobs Doel, get. Anthony Cornelis, Mayeken Often en
Mayeken Cornelisse.
106. 5 oct. Margriet, van Cornelis Jobzen en Jaecquemeynken N.. Doel, get. Paulus Kegelaar en Martynken
Cornelis.
107. 5 oct. Catelynken, van Adriaen Janssen en Claerken Ariaens Doel, get. Jan Pieters, Neelken Jobs en
Janneken Pieters.
108. 5 oct. Christina, van Sent Joos en Dingel Jacobz K.N., get. Lucas Pieters en Elisabet Martenssen.
109. 5 oct. Joannis, van Dingeman Jansse en Maria Creyns K.N., get. Paulus van Laar, Jacob Jacobz en
Willemeynken Creyns.
110. 12 oct. Huybrecht, van Jan Huybrechtsen en Janneke Pieters K.N., get. Jacob Laureyns, Pieter de Gomme,
Jan van Lare, Cornelia Pieters, Elicabet Geerts en Christina Huybrecht.
111. 19 oct. of nov. Elisabet, van Pieter Cornelis en Pyrynken Leunis Doel, get. Mattheus Andriaenssen en
Aranna Bastiaens.
112. 30 nov. Corstiaen, van Corstiaen Jans en Pieterken Creyns L.H., get. Mathys Pieters, Pieter Mathys en
Pyrynken Daniels.
113. 30 nov. Martyn, van Gabriel Mertyns en Geertruyt Cornelis Doel, get. Claes Hendricks, Hendrik Mertyns,
Fransyne Verstraaten en Catalyne Hermans.
114. 30 nov. Margriete, van Steven de Munck en Arjaentjen de Munck Doel, get. Jan Ary, Janssen Dronckaert,
Paschier de Witte en Mayeken Arysen.
115. 14 dec. Cornelia, van Paschier Lauwerense en Mayeken Cornelissen Doel, get. Ariaen Thonissen,
Cornelis Verstraeten, Geert Jansen, Fransyne Verstraeten, Melsen Cornelis en Janneke Hendricks.
116. 14 dec. Fransyne, van Hans Marynis en Fransyne Verstraeten Doel, get. Jacob Engels en Susanna Joris.
117. 26 dec. Cornelis, van Pieter de Gomme en Mayeken Huybrechts L.H., get. Fransois Schillemans,
Abraham de Neve en Juffrouw Bombysten.
13
1626
118. 10 jan. Elisabet, van Mr. Hendrick Hermans Herthouwer en Judith Antonissen van Gastel L.H., get.
Juffrouw Lippens.
119. 10 jan. Cornelis en Cristina, van Hans van den Eynde en Mayeken van den Eynde Doel, get. Hans
Broekhorst, Mayeken Aryssen, Mayeken van Strygen en Barber Hollanders.
120. 20 jan. Maria, van Mourits Orysom en Elisabeth de Berbaes L.H., get. Huybregt Huybregsen, Melchior
Oudam, Janneke van de Steven en Maria Barbes.
121. 1 feb. Pieter, van Lucas Pieters Treete en Mayeken Jacobs, get. Cent Joosten, Jan Jansen, Jan Michiels,
Magdalene Huybregts en Greyten Cornelis.
122. 8 feb. Cornelis, van Ariaen Jansen en Janneke Jacobs Doel, get. Cent Joosten Jacob, Tanneke Pierboom en
Grieten Verstraeten.
123. 8 feb. Carel, van Art Hendrickx en Janneke Carels Doel, get. Leunis de Raet, Gabriel Mertens,
Jacomeyntjen Cornelis en Helena Arrys.
124. 22 feb. Jacob, van Jacob Jacobsen en Ammerens Jacobs Doel, get. Cornelis de Smit en Mayeken Claesen.
125. 22 meert Cornelia, van Willem Leunissen en Cornelia Willems Doel, get. Pieter Cornelis, Jacob Melsen
Bogaert, Paeschyne Leunis en Helena Goetberghe.
126. 12 april Elisabeth, van Francois Segaer en Janneke van den Steeven L.H., get. Jan Bomby, Samuel van der
Eyck, Mathies Gakere, Janneke Jansen en Maria Jeronymus.
127. 15 april Geertruyt, van Jan Pieters en Leyntien Goris Doel, get. Huybert Bouwerens en Elisabet Gorissen.
128. 20 mey Joannes, van Cornelis Jansen en Preyntjen Cornelissen L.H. get. Samuel Sleynders, Clasine
Gakere en Josina van Gelder.
129. 21 juny Aerenout, van Cornelis Aertsen en Aryaenken Aertsen Doel, get. Daniel de la Beque, Joris Engels,
Cornelis Jansen, Janneke Aerts en Fransyne Verstraeten.
130. 21 juny Heybrecht, van Jacob Dedeclaer en Mayeke Dedeclaer Doel, get. Braenet de Smit en Tanneke
Cornelis.
131. 12 july Cornelis, van Job Cornelis en Mayeken Geen Doel, get. Mertyn Jacobs, Mayeke Arrys en Susanna
Joris.
132. 26 july Joannis, van Adriaen Jansen en Janneke Carels L.H. get. Godefroy Mercey (majoor), Cornelis
Jansen, Elias Carels, Anna Sweerins, Susanna Carels en Mayken de Gomme.
133. 5 aug. Maria, van Pieter Peely en Maria Barbe L.H., get. Philips Barbe, Pieter Valee, Clasyne Cabot en
Elisabet Barbe.
134. 9 aug. Catryne, van Hans Tappert [Stappert] en Cattelele Hermans Doel, get. Steven Munnick, Gabriel
Meyens, Tanneke de Witte en Neeltje Jansen.
135. 8 sept. Jasper, van Pieter van Landegum en Elisabet de Gaber Doel, get. Jasper van Landegum en
Catelyne Moens.
136. 13 sept. Louwerens, van Pieter Stappert en Elisabeth Louwerens Doel, get. Cornelis de Smet, Willem
Leunissen, Mayeke de Witte en Jacomenke Cornelis.
137. 13 sept. Elisabet, van Antony Cornelis en Pryntien Lievens Doel, get. Hans Stappaert, Frans de Koning,
Dinche Pieters en Grietien Lievens.
138. 4 oct. Arjaentjen, van Frans Vals en Janneke Pieters L.H., get. Cornelis Kervinck, Marcus de Mol, Dirk
Volmoer, Frans Ferdmans, Antony Araens, Elisabeth Kervinck, Tanneke Willems en Teuntjen
Antonissen.
139. 1 nov. Cornelia, van Paulus van Laar en Neeltje Jansen L.H., get. Maria Creyns en Mayeken Mertens.
140. 15 nov. Antony, van Jasper Kempers en N.. L.H., get. Abraham van Vyfeck, Frederik Pastraets,
Ambrosius van Ellen?, Antony Lastois, Margriete Leenaers en Maria Folmaers [Volmaers].
141. 22 nov. Engel, van Marten Engel en Grietjen Engels Doel, get. Ary Tonissen, Cornelis den Hollander,
Fransyne Verstraeten en Barber Verstraten.
142. 29 nov. Pieter, van Emant Pieters en Jacomyne Pieters L.H., get. Pieter de Gomme, Cent Joostens,
Hendrick de Meulenaar, Leyntien Cornelis, Tanneke Pieters en Sara Willemsens.
143. 29 nov. Maria, van Adriaen Blomert en Janneke Blommerts [= Pieters] L.H. get. Frederik Pastraet, Jaques de
Kryne, Ariaen Gillis, Adolf van Halle, Arnoud van Tuyl, Margriete Ariens en Aryaentien Roelandts.
144. 6 dec. Frank, van Antony Groenenbergh en Aendericke Groenenbergh L.H., get. Pieter Tannenberg, Jan
Michiels, Hendrik Jansen, Elisabeth Boterdrager en Susanna Cortiaens.
145. 6dec. Hilleken, van Louwerens Corbon en Cattelyn Corbons L.H., get. Bartelemeus Corstyners, Cornelis
14
van Gulck, Apolonia Corsteyners en Elisabeth Snaphaens.
146. 20 dec. Maximiliaen, van Jonkheer Poulus van Ryswijck en Susanna Cabusjere L.H., get. de heer
Maximiliaen van Nispen, Christoffel de Vriend, Juffrouw Anna van Gershoven en Margriete de
Cabusjere.
147. 20 dec. Aernout, van Isebrand Pieters en Anneke Aerts Doel, get. Dingeman Marinissen, Jan Verstraeten,
Sara Doelenaers en Apolonia Mertens.
148. 26 dec. Catthelena, van Antony Bollaert en Elisabeth Moors L.H., get. Jacob Sneyder, Tomas Baltens,
Marta Mangenus en Altien Jansen.
149. 26 dec. Cornelia, van Antony Pieters en Toontjen Coenraets L.H., get. Jillis Snappaers, Jacques de Wale,
Jan Jacobs, Mayeke de Gomme, Elisabeth Snappaers en Grietje Vinck.
150. 26 dec. Mathys, van Joost de Coster en Grietje Dirckx L.H., get. Pieter de Coster, Mathys Willems, Pieter
Rogge, Anneke de Vermoud en Mayeke Boon.
151. 26 dec. Maria, van Martyn Jacobs en Elisabet Jacobs K.N., get. Hendrik Aulst, Jacob de Bakker en Maria
Verstryen.
152. 26 dec. Joris, van Herman Gillis en Anneken Jorissen L.H., get. Geert Blensen, Mels Jements, Joris Waert,
Hans Pieters en Susanna Markey.
1627
153. 3 jan. Maria, van Simon Reyniers en Tanneke Rogiers Doel, get. Willem Goevers en Nelleke Mathys.
154. 7 feb. Cornelia, van Hendrik Stoffels en Aegetie N.....L.H., get. Frederick N.., Gillis Keymole, Antony
Arjaens, Dirck de Vos, Toontje Jans en Cathalyna Albregts.
155. 14 feb. Cornelis, van Jan de Bau en Heylke Claesen Doel, get. Cornelis Jobs, Pieter Meertens, Glaude
Waterloe, Janneke Anthonissen, Nantje Munnickx en Mayeke Cornelis.
156. 14 feb. Mayke, van Joost Andriessen en Nantje Jansen Doel, get. Pieter Mathys, Cornelis Andriessen,
Paulus de Zegelaer, Lieven de Raet, Jacomeyntje Janneke Govaerts.
157. 14 feb. Carel, van Aert Hendrickx en Janneke Carels Doel, get. Cornelis de Raet en Leveyntje Hendrickx.
158. 28 feb. Janneke, van Hans Carels en Susanna Damose L.H., get. David Carels, Nicolaes Nagtegael,
Cornelis Jansen, Janneke Carels, Martha Lippens en Mayeke Huybregt.
159. 21 meert Adriaen, van Joosten Huybregt en Grietjen Simons K.N., get. Cornelis de Ryk, Cornelis Aryaens,
Cornelis Coens, Dingetje Jacobs en Sara Aryaensen.
160. 21 meert Joannis, van Hendrick Verhulst en Catteleen Verhulst K.N., get. Hans Verhulst en Mayeke
Jacobs.
161. 21 meert Engel, van Jacob Engels en Fransyne Verstraten Doel, get. Jan Verstraeten, Ary Toonissen,
Leyntjen Verstraeten en Grietjen Cornelis.
162. 5 april Janneke, van Willem Jansen en Creyntjen Cornelis L.H. get. Gillis Ceymollen [= Keymeulen], Jan
Jacobs, Merten Pieters en Grietjen Ariaensen.
163. 5 april Jan, van Jan Tyds en Janneke Tyds L.H. get. Philips Barbe, Willem Lidonis, Elysabeth Snaphaens
en Jacomeyntje Emans
164. 11 april Paulus, van Cornelis Jansen en Anneke Paulus Doel, get. Jacob Engels, Cornelis Aerts en
Emmerens Aarts.
165. 11 april Willem, van Gabriel de Visscher en Margriete de Visscher Doel, get. Willem Willems, Michiel
Michiels en Sara Aryaens.
166. 11 april Nantje, van Arye Gillis en Tanneke Gillis Doel, get. Elisabet Brocharts.
167. 25 april Nantje, van Jacob Engels en Neeltje Engels Doel, get. Paulus Cegelaer, Jeroen de Bruyn, Leentje
Hermans en Tanneke de Witte.
168. 25 april Pieter, van Pieter Tanneborgh en Aryaenke Tanneborgh L.H., get. Frederik Pastraets, Daniel de
Coning, Pieter Mathys, Tanneke Gabriels, Geertruye de Lees en Hendrik Groeneborgh.
169. 25 april Janneke, van Pieter Jansen en Mayeke Adolfs L.H. get. Sander Pieters, Herman Crom, Antony
Lavos, Mayeken Hoemakers, Aryaantje Lambregts en Grietjen ..N..
170. 2 meye Willem, van Huybregt Steenaerts en Mayeke Coene L.H., get. Willem de Grave, Pieter Hanst,
Passchier Claes en Amel Vermouwen.
171. 9 meye Hendrick, van Hans Hendrickx en Ammerens Claes Doel, get. Jacob Jansen en Elisabeth Pieters.
172. 23 meye Cryn, van Dingeman Jans en Mayeke Cryns K.N., get Mayeke Connis.
173. 13 juny Joannis, van Hans van den Eynde en Mayeken van de Eynde, get. Steven de Munck, Cathryne
Hermans en Neeltjen Hermans.
15
174. 20 juny Adriaen, van Antony Aryaensen en Grietjen Aryaensen, get. Mathys Pieters, Pieter Geerts,
Tanneke Breuws en Tanneke Claes.
175. 20 juny Joannis, van Frans de Coning en Janneke Cornelis L.H., get. David Meertens, Cornelis Andries,
Tanneke de Witte en Preyntje Lievens.
176. 20 juny Janneken en Hendricken, van Jan Michiels en Elysabet Jansen L.H., get. Jan de Cramer, Antony de
Cramer, Siele Chrats en Siele Corstiaens.
177. 27 juny Tanneke, van Cent Joosten en Dingentje Jacobs K.N., get. Jan Andries, Tanne Pieters en Neeltjen
Arrysen.
178. 18 july Joseph en Sybrecht, van Samuel Cornelissen en Cattelene Willems Doel, get. Jacob de Witte, Frans
van der Grist, Cornelis de Hollander, Willem Willemsen Schout, Janneke Willemsen, Barber
Hollanders en Preyntje Glasemakers.
179. 25 july Justus, van Marinus van Zuytland en Cornelia Willems Proole L.H., get. Hendrick de Putter, Maria
Heetmakers en Maria de Campe.
180. 31 july Margriete, van David Mombalye en Zandryn Churens L.H., get. David Chuerens, Isaak Buyby en
Grietjen Arryaens.
181. 8 aug. Elycabet, van Antony Steenwinkel en Mayeke Nayers Doel, get. Paulus Steenwinkel, Joost Moons
en Margriete Steenwinkel.
182. 8 aug. Cattelyne, van Pieter de Gomme en Maeyke Huybregts L.H., get. Adriaen Jans, Severyn
Hoemakers, Christina Huybregts en Maria Hoemakers.
183. 19 sept. Nicolaes, van Cragt Muytien en Leyke de Witte L.H., get. Jacob Gersthoven, Philips Campe,
Pieter de Gomme, Jan van Baele, Maria Jans, Mayeke van Stryen en Maria de Guelkers.
184. 10 oct. Elysabeth, van Pieter Matthys en Mayeken Anderiessen Doel, get. Willem Leunissen, Cornelis
Anderiessen, Jacob Melsen, Martyn Jans, Madelene Gasselaers, Mayeken Cornelis en Janneke
Claessen.
185. 17 oct. Marcus, van Mr. Hendrick Herman Herthouwer en Judicht Anthonissen van Gastel, get. Mr.
Herman Meeus Jong en Anna Bosschaerts.
186. 17 oct. Janneken, van Corstikaen Basthihaens en Preyntje Pieters Doel, get. Jan Toems, Marynis Louwerus,
Meels Jans, Cornelis de Smit, Mayeke Cornelis en Mayeke Vaes.
Defect van 17 oct. 1627 tot den 4 juny 1628, het welk door de oudheid der oude doopboecken niet is kunnen saem
gebrogt worden.
1628
187. (geen datum) Anna, van Cornelis Aerts en Tanneke Aerts, get Susanna Aerts.
188. 21 mey Aleyt, van Jacob Henderickx en Anna Geerts, get. Mr. Thomas Roberts, Hans Allefeyt, Luwina
van der Week en Beeltje Geerts.
189. 4 juny Engel, van F. Cryhaenen en Siecken Claesen L.H., get. Jan Hermans en Basyne Vorbans.
190. 4 juny Joannis, van Jacob Engels en Fransyne Verstraeten, get. Lucas Pieters en Maria Vaens.
191. 4 juny Levyntje, van Paulus van Laar en Anna Aerts Doel, get. Alewijn en Dingetje Aarts.
192. 11 juny Magriete, van Jan Verstraete en Naytje de Ruders K.N., get. Jacob Engels, Bastiaen Visscher en
Hilleke Verstraeten.
193. 11 juny Stoffel, van Cornelis Amandtsen en Pieterken Creyns L.H., get. Hendrick Stoffels, Dirk de Vos,
Pleyntken Corstihaens en Tanneke Bogaerts.
194. 5 july op Lillo, Aendrick, van Jan Hendrickx en Ammerensken Jans, K.N., get. Adriaen Hoogemoet,
Pieter Wagemaker, Anna Paulus en Dingetje Antonissen.
195. 9 july Cornelis, van Eman Pieters en Jacomeintien Pieters L.H., get. Antony de Werf, Pieter de Poer,
Mathys Pieters, Dingentje Jacobs en Antoneyne Daniels.
196. 23 july Cattalina, van Antony Groenenborgh en Henderickje Groenenborgh, get. Sander Pieters, Claes
Hendirckx, Cornelis Arts, Maria de Witte en Printken van Brussel.
197. 13 aug. Margriete, van Hans Maris en Fransine Maes K.N., get. Hendrick Verhulst, Pieter Willemse,
Lyntjen Verstraeten en Susanna Matthysen.
198. 20 aug. Corstina, van Martyn Engels en Grietje Engels Doel, get. Claes Rombouts, Hilleke Verstraeten en
Neeltje Stadhouders.
199. 3 sept. Pieter, van Antony Pieters en Antenette Mannekers L.H., get. Abraham Vyfeck, Frederick Passraet,
Anneke Tonisse en Syke Verhulst.
16
200. 3 sept. Pieter, van Hans Blocquaerten en Elisabet Bavahout Doel, get. Geeraert Janse en Pieter de Jertesse.
201. 10 sept. Mayeken, van Seger Huybrechtsen en Mayeke Wilts L.H., get. Pieter Muff en Cayye Wilts.
202. 10 sept. Geertruyt, van Corstaen Loos en Anna van Hambergh L.H., get. Anthony Jansen, Jacob de Palm,
Cornelis Anthonis, Maria de Witte, Seyken Crachts en Maria Swartel.
203. 17 sept. Cornelia, van Marinis van Zuytland en Cornelia Prole L.H., get. Severeys Hoemaker, Jacques
Hershoven en Joffi Breydaels [Beydaels].
204. 24 sept. Jacob, van Ariaen Gillissen en Tanneken Gillissen Doel, get. Mayeken Blocx.
205. 1 oct. Maria, van Mr. Thomas Robynss en Elisabet Robbynss L.H., get. Jan van Gheefnich, Willem
Ledem, Dyna Proles en Maria Gersoms.
206. 1 oct. Maria, van Casper van Lips en Mayeken Lambrechts L.H., get. Gillis Keymeulen, Jacob de Ruy,
Leenert Cleen en Geertyen Cornelis.
207. 15 oct. Grieteyen en Pieter, van Pieter Cornelissen en Prynteyen Leunis K.N., get. Joost van den Eynde,
Dingenteyen Jansen en Mayeken Jacobz.
208. 12 nov. Adriaen, van Adam Janss en Heykken Janss L.H., get. Pieter Geerts, Pieter Janss, Gabriel Janss,
Margreta Michiels en Tanneken Jaquss.
209. 12 nov. Joannis, van Gillis Roose en Catalyne Mattyns Doel, get. Cornelis den Hollander.
210. 3dec. Pieter, van Rombout Pieters en Apolonya Corsthiaens L.H., get. Abraham van Vyfeycke, Cornelis
Arnouts, Pieter Boogaert, Susanna Corstiaens en Hendrikjen Dierick.
211. 3 dec. Amela, van Hans Boeraf en Elisabet B0erafs L.H., get. Gabriel Janss, Jacques de Wael, Daniel
Hanssen, Roeland Janssen, Janneken Wittebroods en Mayeken Volmaers.
212. 17 dec. Joannis, van Ysebrand Pieters en Anna Aerts Doel, get. Jan Tonissen, Dirck Dirckx, Elisabet
Mattens, Cattelena Cornelis en Elisabet Zwegaarts.
213. 25 dec. Nicolas, van Pieter Rogge en Passcheyntien Rogge L.H., get. Martyn de Neve, Joffr. Gersheuven
[Gershoven] en Grietyen Costers.
214. 25 dec. Joannis, van Cornelis Jansse en Anna Paulus Doel, get. Jan Hendricks, Willem Gysbrecht,
Mayeken Cryne en Dingene Jacobs.
215. 26 dec. Maria, van Willem Willemse en Neelken Bernaerts K.N., get. Jacob Joossen, Dirck Dircks,
Mayeken Gyssen, Jaspereyne Hendricks, Seelyken Hellemonts en Joost Coelenaar.
1629
216. 7 jan. Pieter, van Jacob Salomons en Martyne Pieters Doel, get. Bastiaen Corstiaens, Anna Melsen en
Dingene Preesen.
217. 7 jan. Judicht, van Adriaen Jansen en Janneke Carels L.H., get. David Cornelis en Judich Carels.
218. 7 jan. Philips, van Hans Tourlingh en Maria Hans L.H., get. Jonkhr. Philips Campe, Willem Graef en
Maria Gershoven.
219. 14 jan. Abraham, van Cornelis Cornelissen Hollander en Barber Jacobs Doel, get. Jan Verstraaten, Anna
Bosschaerts en Hester Cornelis.
220. 28 jan. Maria, van Gabriel Martys [Martens] en Geertruyt Cornelis Doel, get. Ary Teuniss, Hilleke Verstraaten
en Tannege Martys [Martens].
221. 28 jan. Gullihaem, van Michiel Calen en Margriete Deenborgh L.H., get. Job Mets Corstiaen en Tanneke
Braems.
222. 25 jan. gedoopt op Lillo, Martyn, van Willem Willems en Alyt Lambregts L.H., get. Corstiaen Franss en
Heylleke Claesen.
223. 14 feb. Joannis, van Vincent Joosten en Dingetje Jacobs K.N., get. Lenaerts Tonnisen, Willem Geerts en
Anna Paulussen.
224. 14 feb. Jacob, van Jacob Eyens en Neeltgen Deens Doel, get. Hendrick Hendrickx, Jacob Huybregts en
Neeltgen Pieters.
225. 14 feb. Pieter, van Michiel Martens en Susanna Matthyssens Doel, get. Hans Martens, Juffr. Lippens en
Passchynte Hulsters.
226. 14 feb. Elysabeth, van Aart Hendrickx en Janneke Carels Doel, get. Pieter Jasper van Willebroek, Neeltjen
Pieters en Tanneke Anderies.
227. 25 feb. Martyn, van Joost de Coster en Magriete Dingh L.H., get. Willem Graef, Michiel Verhelst, Joost
Boon, Michiel Claesen, Sieke de Witt, Passchytje Rogges en Mayeke Verhulst.
228. 4 meert Janneke, van Hans Tappersen en Cattalyne Hermans Doel, get. Huybert Joost, Passchier de Witte,
Francyne Verstraeten en Tanneke Carels.
17
229. 18 meert Aryaentjen, van Willem Leunis en Dingentje Jans Doel, get. Cornelis Braems, Cornelis Jans,
Willemken Jans, Betteken Cornelis en Nelleke de Witte.
230. 18 meert Cornelis, van Jacob Cornelisen en Passchine Leunissen Doel, get. Hans van den Eynde, Willem
Govaerts, Maria Leenaerts en Mayeke Cornelis.
231. 1 april Elisabeth, van Lowys Lowyssen en Hester Pieters Doel, get. Anna Paulus.
232. 16 april. Marcus, van Mr. Hendrick Hermans Herthouwer en Judicht Anthonissen Vergust [= van Gastel], get.
Cornelis Jans Timmermans en Mayeke Meeus.
233. 29 april Joannis, van Jacob Jans en Aryaentje Goverts Doel, get. Anna Arts.
234. 6 mey Trynken, van Poulus Jans en Elisabet Jans L.H., get. Maria Roesye
235. 13 mey Joannes, van Pieter Tappaert en Elysabeth Louwerus Doel, get. Joost van Den Eynde
236. 20 mey Maria, van Evert Symons en Tanneke Moens L.H., get. Jan Delguts en Jacobyne Andries.
237. 20 mey Cattalyne, van Jan de Laer en Heyleke Claesen Doel, get. Mr. Jelis Chirurgien en Elysabeth de
Wevers.
238. 17 mey Joannis, van Hans Carels en Susanna Dermois L.H.,get. Jan Moens, Frans en Hendrick
Hendricksen, Judicht Carels, Sara Dermois en Juffr. Hoemakers.
239. 15 july Pieter, van Leunis Pieters en Janneke Antonis L.H., get. Abraham Vyfeck, Gillis de Nys en
Arryaentjen Anthonis.
240. 15 july Severyn, van Jeronymus de Huybregt [Huybert] en Elisabeth Hoetmaakers L.H., get. Vendrich
Marinus van Zuydland, Mathys Hoetmakers en Juffr. Sara Viciadmiraels [= mog. Sara de Nijs].
241. 22 july Hendrick, van Jacob Hendrickx en Anna Geerts L.H., get. Pieter Rogge, Hilleke Mollaer en
Mayeke Arryaens.
242. 22 july Abraham, van Jan de Paep en Tanneke Vivemeers Doel, get. Abraham Cuylenborgh, Cornelis
Braem, Nicolaes Clingerman en Helena van Geesberge.
243. 5 aug. Maria, van Jan Dobs en Mayeke Goverts L.H. get. Cornelis de Hulster en Levyntje Joost.
244. 5 aug. Fransyne, van Sander Nys en Maria Nys L.H. get. ..N..Perisel, Jan de Vos, Maria Nys en Anna
Perisel.
245. 5 aug. Anna, van Cornelis Arts en Emmeke Arts Doel, get. Nacatie de Witte.
246. 11 aug. Cattalina, van Ary Jans en Clara Andries K.N., get. Cornelis Arts, Passchier de Witte, Leentje
Pieters en Hans Jacobs.
247. 19 aug. Helena, van Dingeman Jans en Mayeke Cryns K.N., get. Corstiaentjen Smit en Syke Hellemond.
248. 19 aug. Anna, van Barend Aryssen van Emben en Neeltje de Hulster L.H., get. Jaques Cympe, Cornelis de
Hulster en Jacquemyne de Hulster.
249. 19 aug. Fransois, van Pieter Willemsens en Cattalina Boschaerts Doel, get. Jacob Casper, Pieters
Gommereyne Bosschaerts en Neelke de Witte.
250. 19 aug. Dingentens, van Jacob Ceysers en Josyne Ceysers [= Madreels] L.H., get. Eman Pieters, Cornelis van
Alphen en Mayeken Aryaens.
251. 26 aug. Cornelis, van Aryen Hendriks en Neelken Pieters Doel, get. Hans van den Eynde, Cornelis
Brieval, Dingentie Jacobs en Neelken Deens.
252. 2 sept. Johannis, van Jan Flenyte en Janneke Bygron L.H., get. Tomas Josaen, Pieter de Poen, Janneke
Wabrands en Anmelis Lucassen.
253. 2 sept. Abraham, van Hendrik Tilens en Neelken Pieters Doel, get. Cryn Korten, Seryt Junys, Mayeken
Davids en Lavyne Joostens.
254. 9 sept. Andries, van Joost Andriessen en Ariaentie Jans Doel, get. Pieter de Muler, Paes Andriessen,
Mayeken Jans en Janneke Andriessen.
255. 9 sept. Elisabet, van Steven de Munnick en Neelken de Witte Doel, get. Hans van den Eynde, Hans
Stappert en Anneken Hendriks.
256. 16 sept. Joannis, van Jacob Engels en Josyne Verstraeten Doel, get. Cornelis Gastelaar, Sara Aryen Teunis
Bayeken Verstraten.
257. 16 sept. Antony, van Antony Collaert en Elisabet Marinis L.H., get. Jaques de Palme, Anthony Jansen,
Margriet Pieters en Mayeken Daniels.
258. 16 sept. Ariaen, van Pieter de Clerck en Geertken Pieters L.H., get. Anthony de Truy en Ariaentje Pieters.
259. 23 sept. Willem, van Willem Jansen en Prientjen Willems Doel, get. Frans de Coningh.
260. 7 oct. Pieter, van Jan van Bockstal en Jaquemyne Korynsen L.H., get. Hendrik Pieters en Mayeken Jacobs.
261. 14 oct. Claes, van Dingeman Claessen en Mayeken Cornelis L.H., get.Leunis Claessen en Elsken
Breckman.
18
262. 14 oct. Cornelis, van Huybrecht Joosten en Grietens Symons K.N., get. Jacob Lauwereys, Passchier de
Witte, Levintie de Rijck en Mayeken Cornelis.
263. 6 nov. Hendrik, van Hans Jacobs en Grietien Cornelis K.N., get. Hans Huybrechts, Ariaen Janss, Jan
Aryaensen, Mechelken Lambers en Neelken Ariaens.
264. 6 nov. Albrecht, van Dirck Alberts en Pleyntie Melsen L.H., get. Hendrick Alberst, Ariaen Melsen,
Heylken Adams en Mayeken Jerons.
265. 6 nov. Catthalyne, van Joannis Hoemaker en Maria de Witte L.H., get. Juffr. Moemaker.
266. 6 nov. Franciscus, van Abraham Haselvaert en Cathalina Hoemakers L.H., get. Mathys Hoemakers.
267. 6 nov. Elisabet, van Pieter Lucas en Mayeken N.. L.H., get. Judith van Gastel en Susanna Clemens.
268. 11 nov. Mathys, van Pieter Roggene en Paschine Pieters L.H., get. Jan Verstraeten, Mathys Pieters,
Anneke Jacobs en Sara Beyvaels [Beydaels].
269. 11 nov. Margriet, van Geert Leenaerts en Cathaline Verstraten Doel, get. Aryen Leunis en Margriet
Verstraten.
270. 28 nov. Martine, van Jan Nuysen en Neelken Geerts Doel, get. Cornelis Janse Smit, Willem Gysen,
Toentie Jacobs en Madelena Corssen.
271. 2 dec. Antheny, van Jan Beugel en Jaquemeyne de Winter Doel, get. Mathys de Witte en Neelken de
Witte.
272. 2 dec. Cornelis, van Cornelis Schalck en Styntje de Gomme Doel, get. Jacob Jans, Jan Jans en Madelena
Gastelaars.
273. 9 dec. Francyne, van Pieter Mathissen en Mayeken Andries Doel, get. Jacob den Decker, Joost Martens
Staes Driessen [Andriessen], Anneken Andriessen en Styne Andriessen.
274. 9 dec. Elisabet, van Louwys Taffel en Cornelia Claessen L.H., get. Jan Perichel, Joost de Bruyn, Jan
Claessen en Elisabet van de Vooren.
275. 23 dec. Cornelis, van Symon Reyniers en Tanneken Rogiers Doel, get. Janneke Aerts.
276. 26 dec. Cornelis, van Jacob Geerts en Passchyntie Willems K.N., get. Judith Clarisse.
1630
277. 6 jan. Jacob, van Jaques Martuyt, Luytenant en Lowyse de Boeland Dyt Rolle L.H., get. Dirck Boeland Dyt
[dict] Rolle en Juffr. Dangenus de Boeland Dyt [dict] Rolle.
278. 6 jan. Cornelia, van Jan Verstraten en Natie Verstrate K.N., get. Mertens Engels, Dirck Dircksen, Jacob
Jacobz, Lynken Verhulst en Jasperyne Ceulemans.
279. 27 jan. Pieter, van Rombout Pieters en Plaene Corstihaens L.H., get. Anthony Franck en Susanna Cabebs.
280. 3 feb. Anthony, van Nemio de Vyn en Tanneken Hollanders Doel, get. Jaques de Witte, Tanneke
Boogaerts, Passchier de Witte en Jermias de Vyn.
281. 10 feb. Anna, van Anthony Adriaens en Grietie Ariaens L.H., get. Merten Pieters, Zander Pieters, Albert
Geerts en Mayeken Arnouts.
282. 17 meert Magdalena, van Lucas Pieters en Mayeken Jacobz K.N., get. Pieter de Gomme en Janneke
Pieters.
283. 1 april Tanneke, van Albert Bricxsus en Cathalena Pieters, get. geen.
284. 1 april Joannis, van Jan Verstraten en Sara Adriaens K.N., get. Jacob Engels, Jacob Huybrechts, Helena
Ariaens en Barber Verstraten.
285. 1 april Pieter, van Cornelis Jansen en Martyne Jansen L.H., get. Jaques Tgampens, Steven de Zwarte,
Pieter de Winter, Maria Pieters en Janneken Linders.
286. 1 april Lowys, van Jan de Legast en Maria Thomas L.H., get. J.v. Bruninck van Often, Hans Nys, Juffr.
Lowyse Robbe en Janneken Walrave.
287. 28 april hier gedoopt een jonge dochter uyt het land van Zierickzee met name Jacomyntie Anthonys oud
agtien jaaren te Liefkenshoek.
288. 28 april Cornelis, van Cornelis Jansen en Prynken Cornelis L.H., get. Severyn Hoemaker.
289. 12 mey Engelken, van Jacob Jansen en Mayeken Engels Doel, get. Ary Jansen, Joost Pieters en Tanneken
Aerts.
290. 20 mey Barbara en Catalina, van Dingenis Marynissen en Janneken Pieters K.N., get. Steven de Munck,
Paulus Kegelaar, Toonken Pieters, Janneken Pieters en Mayeken Jacobs.
291. 9 juny Joost, van Paulus van Lare en Anneken N.. Doel, get. Mayeken Cryns.
292. 23 juny Syncke, van Staets Andriessen en Tanneken Andriessen Doel, get. Betken Frederiks, Cornelis
Andriessen, Jan Hermans en Mintie Joosten.
19
293. 23 juny Pietronella, van Hendrick Cornelis en Mayeke Cornelis L.H., get. Joan van Bilderbeek en Sara
van Gulhem.
294. 23 juny Guilham, van Abraham van de Leen en Cattalyne Cornelis L.H., get. Pieter de la Ville, Cornelis
Dircksen Roos en Sara Pieters.
295. 30 juny Janneke, van Godefroy Marckey en Cattalena Doorhooft L.H., get. Joris Doorhooft, Cornelis
Jansen Timmerman, Hendrick Hertshouwer en Janneken Carels.
296. 7 july Pieter, van Jan van Billerbeek en Geertruyt Verhagen L.H., get. Capt. Adolf Porquin, Sara van
Calker, Geertien Willems en Janneken Pauliers.
297. 14 july Beatrix, van Martyn Engels en Grietjen Cornelissen Doel, get. Jan Verstraten, Levintje de Rijck,
Joannis van Velthoven en Elisabet van Geldere.
298. 21 july Ariaen, van Zent de Vos en Neelken Gorissen Doel, get. Anthony Alberts, Hendrik Jacobz en
Mayeken de Witte.
299. 4 aug. Cornelia, van Marynes van Zuitland en Cornelia Prolle L.H., get. Geleyn Willems Proolle, Pieter de
Gomme en Dingena Willems Proole.
300. 4 aug. Joannes, van Evert Evertsen en Cathalyne Jans L.H., get. Gillis Keymeule, Willem Timmerman,
Susanna Calebes en Hilleken Claessen.
301. 4 aug. ………, van Cornelis Aerts en Janneken Aerts Doel, get. geen.
302. 11 aug. Anna, van Anthony Werf en Grietken Ariaens L.H., get. Cornelis Pieters, Mathys Pieters en
Susanna de Aermoys.
303. 8 sept. Cornelis, van Passchier Lauweressen en Mayeken Cornelis Doel, get. Jacob Jacobsen, Mayeken
Verstraten, Jacob Goosen, Cattalina Corssen, Anna Paules en Anna Jacobz.
304. 8 sept. Pieter, van Pieter Martens en Mayeken Cornelis Doel, get. Paeschier Louwers, Leenaert Claessen,
Leentje Hermans, Anna Huybrechts.
305. 15 sept. Abraham, van Jan Lenyssen en Esther Huyberts Doel, get. Isebrant Smit, Paulus Steenwinkel,
Cathalena de Swarte en Janneke Meulers.
306. 22 Sept. Mathys, van Adryaen Delis en Tanneke Lichteners Doel, get. Gerret Voren, Mayeken de Witte,
Ariaen Bastiaensen en Mayeken Bakker.
307. 22 sept. Joannis, van Pieter Doeye en Amelken Doeye L.H., get. Jacob de Palme, Jan Groenenborg en
Margriet Kienaers.
308. 29 sept. Lauwerens, van Huybrecht Lauwerens en Anneken Jansen Doel, get. Geert Jansen, Dirck
Dirckens en Anna Paulus.
309. 6 oct. Anna, van Jacob Hendricks en Anneken Gerryts L.H., get. Sergt. Hoemaker, Matthis Lifsenbons,
Digentie Backer en Judith Herthouwers.
310. 13 nov. Jan, van Hans Maris en Fransyne Maris K.N., get. Gysbrecht Cornelis, Hans Verhulst, Marten
Engels, Pieter Verstraten en Irma Verstraten.
311. 13 nov. Elisabet, van Aryen Bocx en Mayeken Roelands L.H., get. Bartelmeeus Michiels, Hans Hanssen
en Fransyne Jacobz.
312. 15 dec. Joannes, van Willem Leunissen en Dingenken Jans L.H., get. Jacob Mathyssen, Hendrick
Moelenaer, Helena Arysen en Maeyken Jacobz.
313. 16 nov. Abigael, van Anthony Franck en Hendrikjen Dircks L.H., get. Abraham Vyfeeycke, Jan
Groenenborg, Claes Andriessen, Dyna Geleyns, Margriet Machiers en Margriet Mangenus.
314. 22 dec. Joannes, van Pieter Janssen en Maeyken Adolfs L.H., get. Daniel Janssen, Marten Spanuyt, Pryntie
Cornelis, Tanneken Braems en Mayeken Keysers.
1631
315. 2 jan. Cornelis, van Jacob Keyser en Josyne Madreels, get. Marinis Getman en Mayeken Keysers.
316. 5 jan. Maria, van Joris Engels en Susanna Aerts K.N., get. Cornelis Senten en Dingentie Jacobz.
317. 5 jan. Roelof, van Hendrik Dirckssen en Josyntie Zanders Doel, get. Cornelis Janse Smit.
318. 19 jan. Maria, van Jan Willems en Neelken Jansen Doel, get. Claes Abrahams, Pieter Jansen Vrybergh en
Anna Roberts.
319. 19 jan. Anthony, van Machiel Celon en Margriate Deermbachts L.H., get. Jacques de Palm, Anthony
Bollaert en Grietien Werfs.
320. 9 feb. Elisabeth, van Mahuy Pieters en Josyne N.. L.H., get. Hendrik Stoffels, Dirck de Vos en Susanna
Calebz.
321. 2 meert Abraham, van Jacob Engels en Fransyne Verstraten Doel, get. Jan Verstrate en Juffr. Lippens.
20
322. 9 meert is op Lillo gedoopt een jonge dogter met name Gretien Michiels oud 24 jaren.
323. 23 meert Elisabeth, van Hans Broeykaert en Elisabeth Broekers Doel, get. Jaeyers Ballaert, Jan
Andriessen en Pieternella Janssen.
324. 6 april Cornelia, van Cornelis Cornelissen Hollander en Barbara Jacobz de Hollander Doel, get. Mathys de
Witte, Hans Stappaert en Neelken joost de Witte.
325. 6 april Clara, van Jaeyus Dury en Tanneken van Braems L.H., get. Hendrik Stoffels, Cornelis Andries,
Mayeken Daniels en Passchyne Rogges.
326. 6 april Elisabet, van Joost de Coster en Margriete Dircks L.H., get. Marten de Neve, Amant Hellebuyck,
Jan de Wilde, Hillegonde Claessen en Neelken Pieters.
327. 21 april Arjaan, van Albert Dirckssen de Bruyn en Ploentien Melts, get. Dingeman Janssen, Frederik
Pastrats, Cornelia Cornelissen en Leentie Smits.
328. 1 juny Susanna, van Michiel Maryssen en Susanna Matheys Doel, get. Pieter Arjaans, Pieter Mattheeus,
Mayeken Cornelis en Susanna Moens.
329. 1 juny Joanna, van Joannes Hoemaker en Maria De Witte L.H., get. Severyn Hoemaker, Mynheer Joannes
Vosbergen, Susanna Bervus en Cathalena de Witte.
330. 24 july op Lillo gedoopt Pieter, van David Verstraten en Dirckxen Pieters Doel, get. Jan Verstraten,
Gabriel Mertens en Grietien Verstraten.
331. 24 july op Lillo gedoopt Cornelia, van Jan Huybrechts en Janneken Pieters K.N., get. Lucas Pieters, Jan
Jacobz en Willem Tiberius.
332. 10 aug. Sara, van Gys Ariaensen en Tanneken Verhulst K.N., get. Ariaen Gyssen en Mayeken Reygers.
333. 24 aug. Ariaentie, van Jaques Eyeles en Neelken Demes Doel, get. Thomas Janssen en Ariaentjen Janssen.
334. 24 aug. Hendrik, van Isebrand Pieters en Anneke Aerts Doel, get. Mathys de Witte, Pieter de Coucq,
Lysbet Jansen en Leuntie Pieters.
335. 14 sept. Cornelis, van Erasmus Verstraten en Teuntken N.. K.N., get. geen
336. 17 sept. Cathalyne, van Adam Gabriels en Paulyna Poules K.N., get. Elisabeth Marten Jacobz.
337. 27 sept. op Lillo gedoopt Margriet, van Corsjaan Loos en Anneke van Hemberghen L.N., get. Hendrik
Stoffels, Adriaen Vermeulen, Jan van Hembergen, Elisabet Julis, Mayeken Daniels en Mayeken Adolf.
338. 27 sept. Jacobus, van Martyn Christoffels en Cathalena Stavenisse L.H., get. Wolfert van Berstel [Borssele],
Neelken Bylaar en Helena Stavenisse.
339. 5 oct. Joannes, van Jan Verstraten en Mayeken de Ridder K.N., get. Jan Nys, Geert Jansen, Felyken van
Berkelo en Ammerensken ..N..
340. 5 oct. Joannes, van Hans Carels en Susanna Dermoys L.H., get. Jan Huybrechts, Steven de Munnick,
Prynken Meylands en Cathalena de Rycles.
341. 5 oct. Mayeken, van Hans Tappers en Cathalena Hermans Doel, get. Hans van den Eynde en Barber
Helleners.
342. 19 oct. Maria, van Joris N.. en Geertruy N.. L.H., get. Philips Giljaers.
343. 19 oct. Cornelia, van Gabriel Martens en Geertruyt Corssen Doel, get. Cornelis Gastelaer en Anneken
Huybrechts.
344. 23 oct. op Lillo gedoopt Louise van Blounel [= Blondel] en Jaecquemyntie de Winter Doel, get. geen.
345. 27 oct. op Lillo gedoopt …….(defect), van Cornelis Aerts en Janneken Aerts Doel, get. Cornelis Jansen
Smid en Willem Coeckebacker.
346. 2 nov. Joannes, van Abraham van Vyfeyck en Josyne Pieters L.H. get. Jenyt Jelis Seymons, Mathys
Hoemaker, Jaques de Palme, Corporaal Rogier, Janneke van Gastel en Josyne Cornelis.
347. 9 nov. Arjaenken, van Jaques Huybrechts en Helena Aryaenssen Doel, get. Mathys de Witte, Hans van
den Ende, Jan Verstraten, Arjaentie Jansen en Leuntiken Abrahams.
348. 16 nov. Arjaentje, van Sent Joosten en Dingentie Jabobz K.N., get. Laurens Verbeecquen en Grietken
Huybrechts.
349. 16 nov. Franciscus, van Stoffel van den Bogaert en Elisabet Steenwinkel Doel, get. Hans Rombouts.
350. 16 nov. van ’t Luys, Anneke, van Hans Reygers en Eva N.., get Pieter Porck en Geertruyt Maert.
351. 23 nov. Mathys, van Geert Cornelissen en Grietien Mathys Doel, get. Pieter de Cock, Zander Overbeek,
Dingene Aerts en Elisabet Huybrechts.
352. 27 nov. op Lillo gedoopt Apolonia, van Anthony Bollaert en Elisabet Marynis L.H., get Philips Barber,
Jacques Decles, Jan Claessen, Hillegonde Jansen en Hester Bollaarts.
353. 11 dec. Arnout, van Anthony Pieters en Anthonyne Arnouts L.H., get. Ary Gysen, Handrik Jansen en
Mayeken Reygers.
354. 11 dec. Steven, van Steven de Zwarte en Cathalene Buckaeys L.H., get. Steven de Zwarte, Wolfert van
21
Borstol [Borssele], Marie de Zwarte en Cornelia Porquiyns.
355. 14 dec. Joannes, van Ary Jansen en Clara Arjaens K.N., get. Jacob Jacobz, Jan Pieters, Dingen Jacobz en
Sara Jansen.
356. 25 dec. Cornelia, van Geert Leenerts en Leyntie Verstraten Doel, get. Geert Jansen en Sara Leunissen.
357. 26 dec. Anna, van Abraham Snoeck en Elisabet Cornelis L.H., get. geen
1632
358. 18 jan. Mathys, van Mathys Richarts en Sara Andriessen L.H., get. Claes Abrahams, Rombout Pieters,
Hillegonde Claessen en Tanneken van Gastel en Janneke Jans.
359. 25 jan. Gommer, van Cornelis Schalk en Sitneken de Gommers Doel, get. Jan Neytsen en Anne Paulus.
360. 25 jan. Cornelia, van Pieter Matheys en Mayeken Andries Doel, get. Paulus Segelaar, Andries Janssen,
Fransyntie Deckers en Janneken de Bruyne.
361. 8 feb. Joannes, van Evert Evertsen en Cathelyne Jans Doel, get. Hillegonde Claessen.
362. 15 feb. Germanus, van Leendert Clingemans en Maeyken Baekes Doel, get. Jan Michiels, David
Verstraten, Elena Huybrechts en Anna Willems.
363. 15 feb. Catharina, van Wouter Corssen [Cornelissen] en Cathalena N..L.H., get. Elisabeth Ceymels.
364. 22 feb. Martyne, van Huybrecht Jacobz en Ludegert Bastiaens Doel, get. Huybrecht Cornelissen en
Jacomyn Teunis.
365. 29 feb. Cornelis, van Dingeman Janssen en Mayeke Cryns K.N., get Judicht van Gastel.
366. 29 feb. Adriaen, van Jan Verstraten en Sara Adriaens Doel, get. Mathys de Witte, Meerten Engels, Barbel
Jacobz en Anneken Huybrechtz.
367. 29 feb. Brecht, van Jelles Geeryts en Leentje Maes, get. Willem Geeryts en Griete Niets.
368. 7 meert Cresnia, van Jonckh. Adolf Poxyin [= Porquin] en Cornelia Vervenne L.H., get. de magistraat van
Doel, Joffr. Adolf van Borsselen, Joffr. Sara Van der Veeke en Juffr. Janneken Jacobz Venneman.
369. 14 meert David, van Huybrecht van Overbeeck en Goedelieve Aerts Doel, get. Hans Bogaerts, Zander van
Overbeek, Janneken Jacobz en Janneken Pieters.
370. 21 meert Anna, van Robbert Gull en Anna Leons, get. geen.
371. 21 meert Crijn, van Pieter de Hollander en Jobken Crijns L.H., get. Elisabeth Simphaen en Dannis
Leennerst.
372. 21 meert Willemynken, van Jan de Kempenaar en Sanderyne Kempenaar L.H., get. Jan Claessen, Hendrik
Gerwey, Emlisabet Corsen en Janneken Jansen.
373. 1 april Cathalina, van Lucas Pieters en Mayeken Jacobs Doel, get. Lauwerens Verbeek en Susanna Pieters.
374. 1 april Huybrecht, van Huybrecht Joosten en Grietie N.. K.N., get. Joost Cente en Mayeken de Ryke.
375. 12 april Anna, van Jan du Karnoey en Maria Groenincx L.H., get. Ariaen Vermeulen, Anneken Jacobz en
Anna Lees.
376. 12 april Janneken, van Jan Cornelis en Heyle Claessen Doel, get. Jasper Pieters, Louwyse Willems en
Janneken Jacobz.
377. 20 mey op Lillo gedoopt Maria, van Ary Janssen van Assedelft en Janneken Carels, get. Paulus Jansen,
Michel Jellesen, Ariaentie Arents, Neelken Huybrechts en Maria de Vos.
378. 16 mey Catharina, van Hans Scharts en Catharina Leus, get. geen.
379. 23 mey Dirck, van Cornelis Amans en Prynken Pieters L.H., get. Mathys Wolkers, Claes Liefnenbons,
Elisabet Anthonis en Magdelene Hellebuyel.
380. 23 mey Catelene, van Dingenis Marinus en Janneken Pieters Doel, get. Zent Joosten, Jelis Baart, serg.
Jelis, Mayeken Verstraten.
381. 31 mey Susanna, van Michiel Maris en Susanna Matheus Doel, get. Daniel de Labecque, Susanna Moens,
Tomas Poulier en Barber Hulster.
382. 31 mey Janneken, van Hans van den Eynde en Amelken Laurens, get. Jacob Huybrechts, Marinis Kille en
Janneke Jans.
383. 13 juny Crynken, van Geert Jansen en Mayeken Cornelis Hollander, get. Marten Engels en Hilleken
Verstraten.
384. 4 july Janneken, van Jan Pieters en Janneken Jacobz Doel, get. Seyken Ariens, Geert Janssen en Geert
Daviesen.
385. 4 july Anna, van Jacob Stomp en Jacomyne Arnouts L.H., get. Iman Keulenaar, Hans Kelle, Louweyse
Periens, Hendrik Pieters en Anna Loos.
386. 11 july Joannes, van Corporael Rogiers Pintsen [= Pincester] en Barber Clheewaarts L.H., get. Cornelis
22
Michiels en Hester Milborn.
387. 26 july Mayeke, van Jan Jansen en Margritte Lues [Leus?] Ouden Doel, get. Jacob Leenaerts en Leytken
Hermans.
388. 11 aug. Mewusken, van Jan Aryaen Rueb, Vendrich en Aeltken Mees Leus, get. Cornelis Pieters.
389. 29 aug. Josyna, van Aert Bats en Maria Wintenten, get. Marcus de Villaerts, Jan de Bie en Elisabet Jansen.
390. 5 sept. Josyntken, van Joost Andries en Nantie N. [Adriaentie Jansen]. Doel, get. Mayeken Engels en Elisabet
Zeegers.
391. 5 sept. Rolef, van Hendrik Dircxsen en Josyne Zanders Doel, get. Geeryt Theunis en Ariaentie Jansen.
392. 5 sept. Leyntie, van Geeryt Croffyts en Geertien Jansen Doel, get. Jan Berentsen, Lowys Jansen en Altie
Gysbrechts.
393. 12 sept. Pieter, van Jacob Geerts en Passchyntken Willems K.N. get. Mayeken Lucas.
394. 3 oct. Pieter, van Cornelis Centen en Jacquemyne Pieters L.H., get. Jonkh. Charles de Rahe [= de Ram] en
Joffr. Sara van Veecken.
395. 10 oct. Janneken, van Rombout Pietersen en Aplonia Cortsiaens L.H., get. Pieter Geerts, Nihemia de Vyn,
Janneke van Gastel en Pieternelle N..
396. 10 oct. Geertruyt, van David Verstraten en Dircksen Pieters Doel, get. Jan Verstraten en Mayeken de
Witte.
397. 10 oct. Janneke, van Aert Jansen en Ariaentien Carels Leeus, get. geen.
398. 31 oct. Adriaen, van Cornelis Adriaensen en Pieterneele de Witte K.N., get. Cornelis van Streyen en
Mayeken Arissen.
Van den 31 oct. 1632 tot 3 july 1633 defect door de oudheyt des doopboeken.
1633
399. 6 juny Vintken, van Joost Leemansen en Iswipote Derwede L.H., get. Marynus Wolvelaer, Fransois
Commersen en Vintken Hendriks.
400. 3 july Maria, van Machiel Machielsen en Barbelken Jacobz Ouden Doel, get. Jacob Eyens, Cornelis
Gastelaar, Sara Verstraten en Neelken Arnouts.
van 3 july tot 24 july defect.
401. 24 july Ariaen, van Willem Arens en Anneken Huybrechts Ouden Doel, get. Hans Verstraten, Mathys van
Eertbrugge, Jacob Engels, Marynis Cryns, Juffr. van Alfen, Juffr. Isabelle en Mayeken Vaens.
402. 24 july Michiel, van Pieter Jansen en Mayeken Michiels L.H., get. Claes Abrahams, Jan Lambrechts, Jan
Claessen en Mayeken Daniels.
403. 7 aug. Pieter, van Anthony Marons en Madelene Dentreeberq L.H., get. Pieter Dentreeberq, Susanna
Nanmels en Jenne Jacobz.
404. 7 aug. Bresken, van Jeles Reygers en Cattelynke Maes K.N., get. Gisbrecht Arienssen, Geert Jacobz,
Huenken Jansen en Pleunken Mertens.
405. 14 aug. Willem, van Gillis Capproens en Fransynken Pieters L.H., get. geen
406. 21 aug. Pieter, van Abraham van Vyfeek en Jorintken Pieters L.H., get. Anthony Lauwerens, Jan
Lambrechtsen, Pieternelle Leenerts en Pieternelle Jacobz.
407. 21 aug. Jacques, van Geert van der Meulen en Joffr. Anna Irp, get. Dheer Jaques Rinzac, Philips de
Campe, Joffr. Machtelt van der Meulen en Joffr. Madelene van Bomberge.
408. 23 aug. Cornelia, van Casper van den Lip en Mayeken Lambrechts L.H., get. Michiel Jarenes, Joos
Adriaenssen, Adam Nees, Paulus Fransen en Jan Strange.
409. 23 aug. Johannes, van Adam Ariaensen en Ilken Jansen, get. Marynus Laurenzius, Hendrik Postels,
Anthony Bockaert, Janneken Baey en Jenneken Melsen.
410. 4 sept. Fransois, van Laureys Jansen en (moeder defect), get. Mathys Hoemaker, Hendrik Court, Niwick
Wolfert, Pieternelle Leenders en Pieternelle Geeirs.
411. 4 sept. David, van Maggriet Mattheus en Janneken Adriaens, get. Ariaen Commers, Janneke Ariaens,
Fluwine Jansen en Elisabet Hendriks.
412. 4 sept. Elisabet, van Jan Lammeken en Cathalina Jans, get. defect.
413. 18 sept. Susanna, van Pouwels Joossen en Anneken Aerts, get. geen.
414. 18 sept. Anneken, van Jan Reynaert en Anna N.., get. Benedictus Usseling.
415. 18 sept. Maria, van Jan Blondel en Jacomyntie de Winter, get. Anthony Albertaddrine.
416. 25 sept. Bastiaenken, van Hans Nysen en Anneken Dircks, get. Cornelis Aertsen Beerensheyck en Cornelis
Schulken.
23
417. 2 oct. Sacharias, van Joris [= verm. Jurrien] Ellenborg en Anneken N..[Vriends], get. Passchier de Laet, Jage
Groeninck, Maria de Witte en Anneken Jacobz.
418. 9 oct. Cornelia, van Matheus Jansen en (moeder defect), get. Aert Nottinck, Jan Strange, Leenaert Jansen,
Margriet Ariaensen en Maeyken Dirck.
419. 9 oct. Maria, van Christoffel Meriel en Aelken Lambrechts, get. Christiaen Loos, Dirk Aelst en Lysbet
Jans.
420. 16 oct. Cornelia, van Dingeman Janssen en Mayeken Crynen, get. Gussebrecht [Gijsbrecht] Arentssen en
Joffr. Bestaney [= verm. Busigny].
421. 30 oct. Cristiaen, van Jan Verstraten en Adriaenken de Ridder, get. Geeraert Reygers, Erasmus
Verstraten, Jacomyntie Centen en Pieternelle Leenders.
422. 30 oct. Janneken, van Machiel Maris en Susanna Matheus, get. Cornelis Jansen, Claes Huybrechts en
Janneken Mattheus.
423. 30 oct. Jasper, van Anthony Armans en Grietjen Jaspers, get. Thomas Thomassen, Balten Boogaert en
Tanneken Boogaert.
424. 1 nov. Anneken, van Cornelis Jansen en Anneken Pouwels, get. Machiel Marissen, Huybrecht Lauwers en
Mayeken Bastiaenssen.
425. 1 nov. Job, van Marynis Jobsen en Willemynken Leenderts, get. Pieter de Meulenaar, Mayeken de Neve,
Gabriel Jansen, Lysbet Jansen en Jaquemeynken Geefnichts.
426. 13 nov. Pieter, van Isebrant Pieters, voorts defect.
427. 13 nov. Arnout, van Lambrecht van Overbeeck en Goede Lievaarts, get. Nicolaas Rombouts, Jeronymus
Coenraets, Teunken Jacobz en Tanneken Pieters Boogaarts.
428. 13 nov. Mels en Melsen, van Hans de Roover en Barbel Neefs Doel, get. Paulus Kegelaar, Anthony de
Munick, Barbel Meus, Mayeken Ariaens, Mayeken Wagemaekers.
429. 20 nov. Christiaen [= Christina], van Geen Jobsens [= Foppen] en Heylken Symoens, get. Gerrit Jansen Vaen
en Mayeken Kerels.
430. 20 nov. Trynke, van Jan Passchiersen en Anneken Gielen, get. geen.
431. 20 nov. Elten, van Staes Aendrissen en Tanneken Andrissen, get. Pieter Wils en Elten Jansen.
432. 27 nov. Maria, van Cornelis de Witte en Maddalena de Witte, get. Jacon Verstraten, Pieter Boogaert, Jacob
Engelsen, Jacob Eyens, Lucas Pieters, Sara de Nyssen en Pieternella de Witte.
433. 27 nov. Janneken, van Cornelis Aertsen en janneken Huygens, get. Nicolaes Clinkerman, Hans Nyssen,
Mathys de Wagemaker en Mayeken Jacobz.
1634
434. 1 jan. Joannis, van Johannes van Goedenhuyse en Elisabet Clerk, get. Adriaen Borcx, Johannes Visser en
Susanna Jane.
435. 8 jan. Janneke, van Jan Janssen Verstraten en Sara Adriaens, get. Jan Vaen, Jacob Eynens, Marinis
Crynsen, Elisabet Lauwerys en Mayeken Cornelis.
436. 29 jan. Pieter, van Leunis Pietersen en Anneken van Gastel, get. Prynken Cornelis.
437. 29 jan. Pieternella, van Jan Symoenssen en Leynken Armanssen [Catalina Hermans], get. Jacob Eyens, Pieter
Stappers en Mayeken Joossen.
438. 5 feb. Jeronimus, van Willem Tiels en (moeder defect), get. Jeronimus Anthonissen, Gilles Christoffels en
Catharina van Laere.
439. 12 feb. Maria, van Johannis van Overbeke en Teunken Jacobz, get. David van Overbeke, Anthony Alaerts,
Mathys van Eertbrugge, Goudelieve Aerts en Mayeken Jacobz.
440. 12 feb. Adriaenken, van Lucas Pieterssen en Mayeken Jacobz, get. geen
441. 19 feb. Johannis, van Steven de Swarte en Cathaline Boke, get. Pieter Baert, Lenaert Wadde, Pierynken
Claes en Adriaenken Meynders.
442. 19 maart Johannes, van Berent Claessen en Elena Goesbergh, get. Jan Lambrechts, Johannis la Noode,
Sara Deynse en Cathalina Macharis.
443. 26 maart Johannis, van Johan Volders en Janneken Volders, get. Jacob Ceulens, Jacob Ridtsaedt, Margrieta
Ceulens, Neelken Jansen en Maddalena Cemme.
444. 2 april Cornelia, van Huybrecht Cornelissen en Marynken Jansen, get. geen.
445. 17 april Janneke, van Willem Woutersen en Mayeken Cornelis, get. Pieter Jansen, Seeger Jansen, Jan
Cornelissen, Dingene Paschiers en Sara Adriaens.
446. 30 april Maria, van Nicolaas Sondach en moeder N.. Aellebuck [Hellebuyck], get. Guyjame Petit, Joos
24
Aellebuck, Mathys Wolstaert, Cornelis Amman, Elisabet Gilles, Judicht de Jonge en Maddalena Ammans.
447. 30 april Maria, van Dirck Boele en (moeder defect), get. Jan Grysen, Philips Campen, Maria Robbers en
Elisabet van Gershoven.
448. 2 mey Cornelia, van Geeraert Cornelissen en Steynke Sanders, get. Adriaen Commers, Cornelis Aertsen,
Aelken Gysebrechts en Anneken Pauwels.
449. 2 mey Magarita, van Gillis Christoffels en Susanna Durinck, get. Johan Tiboud, Gabriel Levyn en Josyne
Hendriks.
450. 28 mey Maria, van Lauwereys Woestaert en Maria Ale, get. Philips Barbe, Misy de Peer, Janneke Pieters
en Christine Ale.
451. 2 july Geertruyt, van Claes Andriessen en Geertruyt Gillis, get. Pieter Rogge, Jurrien Leborgh, Cornelis
Andriessen, Jan Aermanssen, Pierynken Anneken Jacobz, Pieternelle Jans en Anneken Bastiaens.
452. 9 july Maria, van Cornelis Noorman en Piternelle de Witte, get. Nicolaas Rombouts, Hans Jacobz,
Johannes Elebouth, Maddalena de Witte en Jasperyne Pitersen.
453. 30 july Maria, van Pieter van Korssel en Eva Thomas, get. Machiel Claesen, Joost Boon, Mayeken Joost,
Anna Stoffels en Joffr. Elisabet van Gershoven.
454. 1 aug. Johannis, van Willem Geersen en Elisabet Jacobz, get. Jan Florissen en Leynken Maes.
455. 1 aug. Maria, van Philips Angenese en Neeleken Huybrechts, get. Cornelus Jan de Munnick en Mary
Neelken Huybrechts.
456. 1 aug. Margrieta, van Arent Cornelissen en Achtien Thomissen [= verm. Thomassen], get. Christiaen Loose,
Thomas Thomassen Pollyr [Paulier, Poulier], Heyltgen Thomissen [verm. Thomassen], Magriete
Adriaenssen en Mayeken Dirks.
457. 1 aug. Claeys, van Gysbrecht Vos en Teunken Willems, get. Hendrik Vrymoot, Jersaen Aermans en Verken
Aarmans.
458. 1 aug. Sara, van Hendrik van Deventer en Elsken Brands, get. Frederick Janse, Aerman Wouters,
Adriaenken van Emden en Margriete van Haeren.
459. 13 aug. Johannes, van Jan Willemsen en (moeder defect), get. Pieter Jansen, Rombout Pitersen, Hectoor
van Tollegem, Elisabet Sergiants, Susanna Jans en Catharina Gilles.
460. 20 aug. Johannes, van Jacob Ritsert en Stoffeleinken Ketelaar, get. Mailljaert Duessen en Geertien Frans.
461. 3 sept. Johannes, van Corstiaen Loose en Aneken van Lombergh [= Hemberghen], get. Willem Graff,
Thomas Thomassen Poulier, Pieter Aramanssen, Hans van der Vaere, Tanneken van Hadden, Tanneke
Marinis en Elisabet Stadthouders.
462. 3 sept. Maria, van Maarten Engelsen en Margriete Cor