Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals ...

99
1 Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals gekopieerd door Jan Jansen Leerdam in 1764 zoals gekopieerd door Jozef De Wilde ca. 1930 zoals bewerkt door Paul Jacobs en Mariet Van den Broecke in 2004 en ingeleid en aangepast door Han Leune in maart 2012 De door Jozef De Wilde vervaardigde kopie berust in het archief van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) te Sint- Niklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077.

Transcript of Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706 zoals ...

1

Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek 1622-1706

zoals

gekopieerd door Jan Jansen Leerdam in 1764

zoals

gekopieerd door Jozef De Wilde ca. 1930

zoals

bewerkt door Paul Jacobs en Mariet Van den Broecke in 2004

en

ingeleid en aangepast door Han Leune in maart 2012

De door Jozef De Wilde vervaardigde kopie berust in het archief van de

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) te Sint-

Niklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077.

2

J.M.G. Leune

Inleiding bij het kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 15 november 1622 tot 25

december 1706

Op 15 september 1763 gaf de kerkenraad van de fortkerk van Liefkenshoek aan de schoolmeester aldaar

opdracht om onder toezicht van de predikant een kopie te vervaardigen van “het doopregister der kerke te

Liefkenshoek voor soo verre de selve uut de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden”.

Schoolmeester was toen Jan Jansen Leerdam en predikant Johannes Adrianus toe Laer. De opdracht

behelsde het maken van een kopie van het doopboek betreffende de periode 1622-1715 vanwege de

slechte staat waarin dit boek zich toen bevond. 1

Het door Leerdam in 1764 vervaardigde afschrift werd door Joost van der Baan omstreeks 1889

aangetroffen in het archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente van Rilland-Bath. 2 Vermoedelijk is

het in 1919 overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. 3 Abraham Mulder maakte er

melding van in zijn inventarisatie van retroacta van de burgerlijke stand in Zeeland die in 1925 werd

gepubliceerd. 4 Het is onduidelijk wat er met het originele doopboek is gebeurd. Van der Baan trof het

omstreeks 1889 niet aan in het kerkarchief van Rilland-Bath. 5 Waarschijnlijk bestond het reeds toen niet

meer. De originele kopie-versie sneuvelde waarschijnlijk tijdens het bombardement op Middelburg in mei

1940.

Vóór de Tweede Wereldoorlog maakte pastoor Jozef De Wilde, toen actief in de Koninklijke

Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW), waarvan hij ook bestuurslid was, een afschrift

van de kopie-versie van dit doopboek. Dit blijkt onomstotelijk uit het (door Leerdam vervaardigde)

opschrift van zijn kopie, dat als volgt luidt:

“Copie autenticq van het doopregister der kerke te Liefkenshoek beginnende met het jaar 1622 den 15

november voor soo verre de selve uut de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden.

Ingevolge de resolutie van den kerkenraad van Liefkenshoek van 15 september 1763 is het overboeken van

de doopregisters onder het opzigt van den predikant met alle naukeurigheyt door den schoolmeester

alhier begonnen den 13 april 1764.” In de beschrijving van het afschrift van de kopie-versie in het archief

van de KOKW is daarbij door een medewerker van deze oudheidkundige kring aangetekend:

“Typoscript gemaakt door E. H. Jozef De Wilde uit origineel in het Rijksarchief te Middelburg.”

Het is niet duidelijk wanneer en waar De Wilde dit afschrift vervaardigde. Hiervoor lijken twee

mogelijkheden in aanmerking te komen:

a. Hij reisde ervoor naar het toenmalige Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. Mocht dit zo zijn

1 Zie voor de aan Leerdam verstrekte opdracht: Zeeuws Archief, Archief van de Garnizoensgemeente van Fort

Liefkenshoek, toegang 600.1, inv. 259. Het is niet duidelijk of de opdracht ook betrekking had op de periode 1-1-

1707 tot 18-1-1715, zoals door Mulder (zie noot 4) impliciet is verondersteld. Mulder stelde vast dat in het door

Leerdam vervaardigde afschrift het laatste katern was uitgesneden en merkte hierover op: “vermoedelijk heeft

hierin het gedeelte tot 1715 en het waarmerk van den Predikant gestaan”. 2 De Navorscher, jaargang 1889, p. 441. Voor het archief van de Hervormde Gemeente van Rilland-Bath wordt

verwezen naar: A.C. Tramper, Archieven van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath 1791-1988 (1989) en de

Garnizoensgemeenten van fort Lillo 1732-1786 (1791) en fort Liefkenshoek (1675) 1681-1786 (1791),

Middelburg, Rijksarchief in Zeeland, 1992. De desbetreffende stukken berusten thans in het Zeeuws Archief te

Middelburg, toegangsnummer 600.1. Het kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 1622-1706

maakt daar geen deel van uit. 3 In 1919 werd bij Koninklijk Besluit (nrs. 389 en 576) bepaald dat de Nederlandse gemeenten verplicht waren om

de retroacta van de burgerlijke stand over te dragen aan de rijksarchieven. 4 Abr. Mulder, Retroacta van den Burgerlijken stand in Zeeland, Den Haag, 1925, p. 102.

5 Mulder, op. cit., maakte er in 1925 ook geen melding van.

3

gegaan dan moet hij daar vóór de Tweede Wereldoorlog enkele dagen hebben doorgebracht gelet

op het feit dat in zijn afschrift niet minder dan 2.597 doopinschrijvingen voorkomen met enkele

duizenden namen van getuigen. Met het overschrijven daarvan moeten vele uren gemoeid zijn

geweest. Het lijkt uitgesloten dat hij het typoscript daar heeft kunnen vervaardigen. 6

b. Het Rijksarchief te Middelburg heeft het originele exemplaar van het afschrift van Leerdam

gedurende enige tijd uitgeleend. Deze verklaring is het meest waarschijnlijk. Mocht dit zijn

gebeurd dan heeft De Wilde dit afschrift vermoedelijk niet rechtstreeks maar via een Belgische

archiefdienst, mogelijk het Rijksarchief te Gent, in handen gekregen. 7 Mogelijk bevond dit

exemplaar zich in de pastorie van Doel toen De Wilde zijn kopie vervaardigde. Vaststaat dat hij

zijn afschrift typte op papier waarop in druk het woord Doel voorkomt.

Hoe dit ook zij, De Wilde vervaardigde een typoscript van de door hem (waar dan ook) aangetroffen kopie

van Leerdam. 8 Hij schonk dit script aan de KOKW dat thans berust in het archief van deze

oudheidkundige kring te Sint-Niklaas onder nummer OKW A doos 116 map 1077. Hiervan is (in 2004)

vervolgens een gedigitaliseerde versie vervaardigd door Paul Jacobs en Mariet Van Den Broecke,

voorzien van een index op de familienamen van de ouders (niet van de doopgetuigen). 9 Ik ben hierop

6 Bezoekers van het toenmalige Rijksarchief in Zeeland konden destijds ter plaatse niet beschikken over een

schrijfmachine. 7 Volgens de toen vigerende Archiefwet was het aan rijksarchiefdiensten in Nederland niet toegestaan om

archiefstukken aan particulieren uit te lenen. Het was wel toegestaan om deze stukken bij een andere, erkende

archiefdienst te laten raadplegen.

In het voormalige Rijksarchief in Zeeland bevonden zich in de 19de

eeuw “stukken behoorende tot de

Huishoudelijke administratie van de forten Lillo en Liefkenshoek”. Zij werden op 9 februari 1863

geïnventariseerd door de archivaris van de provincie Zeeland, J.P. van Visvliet. Door de commissaris van de

koning in de provincie Zeeland zijn deze stukken op 20 maart 1863 overgedragen aan de gouverneur van de

(toenmalige) provincie Oost-Vlaanderen van België (Zeeuws Archief, Verzameling stukken achtergelaten door

chartermeesters, provinciale- en rijksarchivarissen in Zeeland, toegangsnummer 240, inv. 46). Ze werden

aanvankelijk gedeponeerd in het Rijksarchief te Gent en later verplaatst naar het Rijksarchief te Beveren. Het

kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 1622-1706 komt in dit archiefbestand niet voor, noch

een afschrift daarvan.

Na het ontstaan van de souvereine Belgische staat op 19 april 1839 werd een niet gedateerde Franstalige

inventaris opgesteld van archieven betreffende Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, onderscheiden in twee delen:

een “Partie Administrative” en een “Partie Judiciaire”. Hiervan vervaardigde J. Verschaeren in 1992 een

Nederlandse vertaling, waarbij hij de ordening wijzigde en enige verbeteringen aanbracht in de beschrijvingen en

de data. Deze inventaris is getiteld “Inventaris van het archief van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek”. In dit

archiefbestand zijn de stukken geïncorporeerd die op 20 maart 1863 van Zeeland werden verhuisd naar Oost-

Vlaanderen. Deze stukken zijn op 11 januari 2005 verplaatst van het Rijksarchief te Beveren naar het

Rijksarchief te Antwerpen doch zijn vooralsnog (in verband met een verbouwing) anno 2012 wederom te

raadplegen in het Rijksarchief te Beveren. Ook daarbij bevindt zich geen kopie-doopboek van Liefkenshoek

betreffende de periode 1622-1706. Dit noch een afschrift daarvan is aangetroffen in het archief van de Onze-

Lieve-Vrouwkerk te Doel zoals het berust bij de laatstgenoemde archiefdienst. 8 De Wilde voorzag op zijn typoscript de doopinschrijvingen van nummers. Hij voegde deze handgeschreven toe.

Daarbij hanteerde hij niet consequent een chronologische nummervolgorde. In de bewerking van het script door

Jacobs en Van Den Broecke is een dergelijke volgorde wel aangebracht. Zij nummerden ook de inschrijvingen

die door De Wilde niet van een nummer waren voorzien. Per abuis gebruikten zij het nummer 2393 tweemaal. 9 Het echtpaar Jacobs-Van Den Broecke ontdekte het typoscript van pastoor De Wilde toen het in het kader van

genealogisch onderzoek naar de herkomst van een militair de leeszaal bezocht van de KOKW te Sint-Niklaas.

Daarover berichtte Paul Jacobs mij desgevraagd op 29 februari 2012 het volgende:

“Tijdens een leeszaalbezoek in de KOKW vond ik in een kaartenbak met trefwoorden de naam "Liefkenshoek". Ik

heb dit dossier opgevraagd en kreeg een map met flappen. Bij het openen vond ik een hele stapel slordig

afgeknipte bladen ter grootte van een A5-formaat. Ik was verrast een heel pakket van dopen te vinden. Het was

niet evident om in deze papiermolen te zoeken naar de geboorte van Jan [De Bruijne, waarnaar het echtpaar op

4

begin 2012 door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de KOKW (Ludo Hemelaer)

geattendeerd, ruim tien jaar na de start van mijn speurtocht naar de geschiedenis van de Scheldeforten

Lillo en Liefkenshoek en hun directe omgeving, zoals die zou uitmonden in acht boekdelen over deze

forten die in respectievelijk 2006 en 2009 door het Algemeen Rijksarchief te Brussel zijn gepubliceerd. 10

In de archivalia betreffende de geschiedenis van deze forten was het bestaan van een bewerkte kopie-

versie van het genoemde doopboek niet eerder gedocumenteerd. Daardoor was het te voorschijn komen

van deze versie een grote verrassing en een doorbraak in de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis

van het fort Liefkenshoek en van de gereformeerde bevolking in de omringende polders van Doel en van

Sint Anna-Keetenisse in de 17de

en 18de

eeuw.

Wie was pastoor Jozef De Wilde? Hij werd geboren te Gent (in de deelgemeente Sint-Amandsberg) op 12

september 1906 en overleed te Sint-Niklaas op 27 juni 1992. Zijn levensloop was als volgt: 11

25/05/1929: priesterwijding Gent.

22/10/1929: onderpastoor Doel, parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

20/06/1933: onderpastoor Vrasene, parochie Heilig Kruis.

09/10/1935: onderpastoor Sint-Niklaas, parochie Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen.

18/12/1950: pastoor Semmerzake, parochie Sint-Pietersbanden.

17/07/1959: pastoor Lembeke, parochie Sint-Gillis.

01/10/1975: ontslag; in ruste te Sint-Niklaas.

De Wilde is auteur van een 70-tal publicaties over regionaal-historische onderwerpen. Ze verschenen

hoofdzakelijk in de Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, maar bijvoorbeeld

ook in het Kultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen en in het Nationaal Biografisch

Woordenboek van België.

Het is aannemelijk dat zijn interesse in het doopboek van Liefkenshoek wortelt in de periode dat hij

onderpastoor van Doel was. 12

Vermoedelijk heeft hij toen het afschrift vervaardigd.

Het is denkbaar dat er een andere (tweede) versie heeft bestaan van de door Leerdam vervaardigde kopie

van het doopboek. Een aanwijzing hiervoor kan gevonden worden in een (overigens beperkt mogelijke)

vergelijking tussen de aantekeningen die Van der Baan omstreeks 1889 maakte uit de door hem in

Rilland-Bath aangetroffen versie van doopinschrijvingen van enkele families in en rondom Liefkenshoek

(die hij publiceerde in de tijdschriften De Navorscher en De Nederlandsche Leeuw) enerzijds en de door

De Wilde vermelde gegevens over dezelfde families anderzijds. Daaruit blijken enkele verschillen, die

vooral betrekking hebben op de namen van de doopgetuigen. Vaak vermeldt Van der Baan minder

zoek was]. Vanwege tijdsgebrek heb ik de goedkeuring van de heer Alfred Van der Gucht, toenmalig voorzitter,

gevraagd om deze map thuis verder te onderzoeken, met de belofte dat we het netjes zouden terugbrengen met

een digitale bewerking. Wij zouden de eventuele uitgave overlaten aan de KOKW. Er was sprake om deze

bewerking op te nemen in een uitgave van de jaarlijkse annalen van de KOKW, maar dit is er uiteindelijk niet

van gekomen.

We hebben heel wat uurtjes doorgebracht om het geheel te ontcijferen. Het was een kluwen van op en neer

dansende letters, overtypte letters, tussen twee lijnen getypte letters die dan nog gedeeltelijk die lijnen

overschreven. Sommige namen waren echt onduidelijk, maar vermits er bij eenzelfde huisgezin nog andere

kinderen werden gedoopt, konden we snel de link leggen.

Het is altijd onze bedoeling geweest om de originaliteit in de versie van De Wilde te behouden. Vandaar hebben

wij de vermelding “defect” en vermelde afgekorte plaatsnamen integraal overgenomen. Het enige dat wij hebben

toegevoegd is de klapper op de familienamen. “ 10

Zie voor bijzonderheden over deze boeken: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek. 11

www.odis.be. 12

De Wilde heeft in enkele publicaties aandacht besteed aan de geschiedenis van Doel; zie de Annalen van de

KOKW nummer 45 (jaar 1933), p. 31-35, nummer 86 (jaar 1983), p. 65-81 en nummer 87 (1984), p. 99-117.

5

doopgetuigen dan De Wilde. Dit zou erop kunnen wijzen dat Van der Baan vergat om namen van getuigen

te noteren of bewust namen wegliet, maar dit is gelet op de secure wijze waarop hij de genealogie

beoefende niet erg waarschijnlijk. Denkbaar is dat Van der Baan zich baseerde op een andere versie van

de kopie van Leerdam dan De Wilde. Dat Van der Baan sommige namen van dopelingen, van ouders of

doopgetuigen anders noteerde dan De Wilde lijkt daarop ook te wijzen, maar mogelijk valt dit te verklaren

uit een uiteenlopende interpretatie van het handschrift van Leerdam. Aangezien de Leerdamversie

verdwenen is, is het helaas niet mogelijk om na te gaan of laatstgenoemde verklaring juist is. Het bestaan

van meerdere versies van de kopie-versie van Leerdam is gelet op de omvang daarvan en de mogelijke

betekenis van meerdere afschriften minder waarschijnlijk.

In de door Leerdam vervaardigde kopie-versie werden door De Wilde hiaten aangetroffen betreffende de

perioden:

17-10-1627 tot 4-6-1628

3-7-1633 tot 24-7-1633

18-3-1635 tot 30-12-1635

26-12-1662 tot 17-11-1674

1-1-1707 tot 18-1-1715 13

Bij het lezen, interpreteren en verwerken van de namen die in het navolgende document voorkomen dient

bedacht te worden dat dit in vier (mogelijk vijf) fasen tot stand is gekomen:

1. De originele inschrijving van de dopen, hetgeen destijds behoorde tot de taken van de predikant

van de fortkerk, maar mogelijk incidenteel ook is gedaan door een ouderling en door de koster.

2. De vervaardiging van een kopie van het betreffende doopboek door de schoolmeester Jan Jansen

Leerdam, aangevangen op 13 april 1764 en vermoedelijk nog in dat jaar voltooid.

3. De vervaardiging van een kopie in typoscript van de kopie van Leerdam door Jozef De Wilde,

vermoedelijk ergens in de periode 1929-1933; mogelijk (maar niet waarschijnlijk) ging daar de

fase van een door De Wilde handgeschreven kopie aan vooraf.

4. De omwerking van dit typoscript in een gedigitaliseerd document door Paul Jacobs en Mariet Van

Den Broecke in 2004 met toevoeging van een index op de familienamen van de ouders. 14

Het is denkbaar dat de namen van de dopelingen, van de ouders en van de doopgetuigen in elk van deze

fasen een wijziging heeft ondergaan ten opzichte van de namen die destijds door de betrokkenen gevoerd

werden c.q. gebruikelijk waren. Dit kan reeds het geval zijn geweest in de eerste fase. Vooral bij de

inschrijving van dopelingen van militairen zijn vermoedelijk in menig geval reeds vervormingen

13

Met uitzondering van twee dopen in resp. december 1713 en december 1714 die (alsnog) zijn genoteerd in het

doopboek betreffende de periode 1715-1785; zie voorts noot 1. 14

Op mijn verzoek is door de KOKW (met veel dank aan Ludo Hemelaer) een scan gemaakt van het typoscript van

De Wilde. Vergelijking van deze scan met de bewerking door Jacobs en Van Den Broecke wijst uit dat

laatstgenoemden het script van De Wilde overwegend nauwgezet hebben omgezet in een digitale versie. Evidente

typefouten van De Wilde hebben zij correct rechtgezet. Bij de dertiende doopinschrijving bijvoorbeeld typte De

Wilde de naam van de dopeling als Adliaen; in de bewerkte versie is deze terecht als Adriaen vermeld.

Incidenteel hebben de bewerkers het typoscript niet correct geïnterpreteerd, onder meer door voor- en

achternamen te verwisselen of door (dicht op elkaar getypte) regels door elkaar te halen. De Wilde noteerde

bijvoorbeeld bij doopinschrijving nr. 41 de naam van de vader als Glande [hij zal hebben bedoeld: Glaude]

Jabon, terwijl de bewerkers deze naam noteerden als Jabon van Glande. Indien dergelijke vervormingen konden

worden gesignaleerd zijn ze rechtgezet.

6

opgetreden, vooral indien de predikant de ouders en de doopgetuigen nauwelijks kende. 15

Militairen

hadden niet zelden vreemd klinkende achternamen, zeker als ze uit het buitenland gerecruteerd waren, en

verbleven in het fort veelal voor slechts korte tijd. Dit laatste gold ook voor seizoenarbeiders in de

omringende polders van het fort. In de tweede fase kan de klaarblijkelijk slechte staat waarin het originele

doopboek zich bevond parten hebben gespeeld. Het is voorts aannemelijk dat de kopiist zowel in de

tweede als derde fase regelmatig heeft geworsteld met het overschrijven van vreemd klinkende namen. 16

In de fasen 2 t/m 4 kunnen vervolgens vervormingen zijn opgetreden die het gevolg zijn van lees- en

schrijffouten. Vergelijking van de namen zoals ze in het gedigitaliseerde document voorkomen met de

namen in mijn repertorium van de bewoners van de forten Lillo en Liefkenshoek en hun directe omgeving

wijst uit dat vervorming van namen inderdaad is opgetreden. Achternamen die in het gedigitaliseerde

document (hoe ook veroorzaakt) vervormd zijn aangetroffen zijn bijvoorbeeld Busjssimy (= Busigny),

Calier (= Carlier), Cattendijck (= Cappendijck), Clam (= Vlam), leut Cleyts (= luitenant Taco Srleys),

Compe (= Campe), Drassers (= Erasmus), Fimmers (= Timmers), Fornel (= Tornel), Framble (= Tramble),

ten Hoef (= ten Haeff), Ibrissen (= Arissen), Joppe (= Foppe), Leunissen (= soms Teunissen), Loust, van

(= Louf, van der), Makuy (= Mahuy), Martys (= Martens), Osbeek (= Overbeeke), Poxyin (= Porquin),

Schoppers (= Schockaerts), Stryssen (= Aryssen) en Volck (= Valck).

De navolgende versie is in beginsel conform de door Paul Jacobs en Mariet Van Den Broecke

vervaardigde bewerking van het afschrift van De Wilde, ook qua opmaak. Wel zijn door mij in het geval

van evidente fouten enkele correcties aangebracht; deze zijn veelal tussen vierkante haken geplaatst.

Eenvoudige typefouten die konden worden getraceerd zijn zonder een dergelijke herkenning rechtgezet. 17

Bij de aangebrachte correcties kan geen volledigheid worden gepretendeerd omdat het vaak niet mogelijk

was om de schrijfwijze van namen te valideren. Vele van de in het doopboek vermelde namen komen niet

voor in andere bronnen zodat een vergelijkende beoordeling niet mogelijk is. De door Jacobs en Van Den

Broecke vervaardigde index is ongewijzigd gelaten.

De (al dan niet gecorrigeerde) gegevens uit het kopie-doopboek betreffende de periode 1622-1706 zijn

inmiddels verwerkt in het repertorium betreffende Lillo en Liefkenshoek, zoals gepubliceerd op mijn

website www.hanleune.nl. Anders dan in het doopboek zijn de gegevens in het repertorium alfabetisch en

in familieverband geordend.

Amateur-historicus Joost van der Baan vervaardigde omstreeks 1890 een afschrift van het doopregister

van de kerk van Liefkenshoek betreffende de periode 19-1-1715 tot 5-6-1785. Dit afschrift wordt thans

bewaard in het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland, Verzameling Joost van der Baan, inv. 132. Een

kopie ervan is aanwezig in het Zeeuws Archief te Middelburg, Verzameling Genealogische Afschriften nr.

582. De originele versie van dit doopboek ging bij het bombardement op Middelburg in mei 1940

verloren. Uit het door Van der Baan vervaardigde afschrift blijkt dat in dit doopboek nog een doop is

genoteerd op 10 april 1786. De gereformeerde fortkerk van Liefkenshoek was toen echter niet meer

operationeel; op 12 resp. 13 februari 1786 werden de forten Lillo en Liefkenshoek door de Republiek der

Verenigde Nederlanden overgedragen aan de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden als uitvloeisel van het

Traktaat van Fontainebleau van 8 november 1785.

Dank zij de door Van der Baan en De Wilde vervaardigde afschriften beschikken we nu (zij het met

hiaten) over doopgegevens van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de periode 15-11-1622 tot 5-6-

1785.

15

Zo werd de vermoedelijke militair Fransoys Krockaart in het doopboek (blijkens het bewerkte afschrift) ook

genoteerd met de achternamen Crassaert, Croeshair en Chrisner. 16

Pastoor De Wilde was waarschijnlijk niet vertrouwd met de uitheemse (en vreemd klinkende) familienamen van

militairen; deze namen kwamen in het Waasland in de 19de

en 20ste

eeuw meestal niet meer voor. 17

Door de aangebrachte amenderingen van de door Jacobs en Van Den Broecke vervaardigde bewerking is de

navolgende versie van het doopboek in een vijfde fase beland.

7

Voor de geschiedenis van de doopboeken van Liefkenshoek wordt verder verwezen naar:

J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, deel 2 a, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (ISBN 90 5746

0068), p. 18-19; een bewerkte versie van dit tekstdeel is te raadplegen op mijn site:

http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, hoofdstuk

geraadpleegde bronnen. De geschiedenis van de fortkerk van Liefkenshoek is behandeld in: J.M.G. Leune,

Lillo en Liefkenshoek, deel 1, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (ISBN 90 5746 005 X), hoofdstuk

12.

Capelle aan den IJssel, maart 2012

[email protected]

8

Een bladzijde uit het typoscript van Jozef De Wilde:

9

Dopen te Liefkenshoek 15 nov. 1622 tot 25 dec. 1706 1

“Copie autenticq van het doopregister der kerke te Liefkenshoek beginnende met het jaar 1622 den 15 november

voor soo verre de selve out de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden. Ingevolge resolutie van den

kerkenraad van Liefkenshoek van 15 september 1763 is het overboeken van de doopregisters onder het opzigt van

den predikant met alle naukeurigheyt door den schoolmeester alhier begonnen den 13 april 1764.”

1622

1. 15 nov. Gysbrecht, van Gysbrechtsz Maes en Mayke Huybrechtx L.H., get. Adam Gysbrechtx.

2. 4 dec. Jan, van Jan van Weerden en Tanneken Kors L.H.

3. 11 dec. Joannis, van Pieter de Gomme en Maeyken Huybrechtz L.H., get. Hendrik Goetdaert, Jacob

Gerssone, Jakemyntje Dingenis en Cristina Huybrechtz.

4. 18 dec. Maria, van Adriaen Adriaensen en Anna Hoobanck Doel, get. Pieter Seners, Zander van Overbeeke,

Joost Cornelis en Ceelly Korts.

5. 25 dec. Maria, van Niclaas Rombouts Verberts en Trynken Arens Doel, get. Cornelis Arens, Lambrecht

Arens Anneken.

6. 26 dec. Joannis, van Gabriel de Visscher en Margriet Van Dam, get. Pieter Marinis en Adriaenken Jansen.

1623

7. 8 jan. Adriaen, van Jan Dennus en Maeyeken Claes N.B., get. Jaques Eyensen en Cornelis Anneken.

8. 8 jan. Maria, van Steven de Monnik en ……., get. Mattheys de Witte en Maeyken Jacobs Doel.

9. 22 jan. Engel, van Pieter Cornelis en Pireyn Leunis, get. Hans van den Eynde, Jan Laureyns, Piereyn Leunis

en Maeyken Laureyns.

10. 22 jan. Jan, van Pleune Jansen en Janneke Jansen, get. Lieven de Raet, Geertruyt Tyssen en Neelken

Cornelis.

11. 5 feb. Geeraert, van Jan Croeckaert en Tanneken Zwynders Doel, get. Cornelis Cra en Anneken Carts.

12. 12 feb. Adriaen, van Vincent Joos en Dingelken Jacobz Ketenisse, get. Pieter Gillis en Grietken Jansen.

13. 26 feb. Adriaen, van Huybrecht Joos en Griette Symons L.H., get. Willem Zonry en Anne Huybrechtz.

14. 26 feb. Neelken, van Lieven de Raet en Mayeken Jacobs Doel, get. Dingenis Melsens, Tanneken de Nus en

Janneken Jansen.

15. 26 feb.Wouter, van Wouter Woutersen en Janneken Cornelis Doel, get. Paeschier Willemsen.

16. 12 meert Willem, van Evert Willemsen en Cathelyn Jansen Doel, get. Willem en Tanneken Boogaerts.

17. 2 april Elisabeth, van Paeschier Laureys en Maeyken Cornelis Doel, get. Cornelis Jansen, Pieter Stapaert,

Adriaenken Bastiaens en Sarken Daniels.

18. 14 mey Arnout, van Joris Engels en Zusanna Arts Ketenisse, get. Jan Anthunis en Baeyken Verstraeten.

19. 18 juny Willem, van Pieter Willemsen en Susanna Dingnis Doel, get. Maeyken Jansen.

20. 25 juny Geertruy, van Jacob Jacobsen en Amereys Claes L.H., get. Mathys Pieters en Anneken Paulus.

21. 9 july Jan, van Adriaen Maes en Willemyn Cornelis Doel, get Ariaen Leunis, Cornelis van Stryen, Hendrik

de Meulenaer en Neelken Pieters.

22. 16 july Margriet, van Cornelis Jans en Anneken Paulus Doel, get. Frank van Grist, Jacob Jacobsen en

Anneken Jacobs.

23. 30 july Lambrecht, van Willem Willemsen en Aeltie Lambrechts L.H., get. Cornelis Arens en Teyken

.ejerons [verm. Jerons].

24. 13 aug. Elisabet, van Philip Coye en Elisabet Crab L.H., get. Jan Amsxen en Elisabet Anthonis.

25. 27 aug. Maria, van Lodewijk Decker en Josyna Lodewykz Doel, get. Jorige Heller, Maria Franse en

Maeyken Adriaensen.

26. 3 sept. Cornelis, van Jan Jacobs en Grietken Cornelis Doel, get. Mathys de Witte, Lent Joos, Pirynken

Leunis en Willemynken Geeraert.

27. 24 sept. Maria, van Adriaen Jansen en Janneken ….. L.H., get. Hans Carels, Cornelis Jansen, Ydelette

Moons en Leenken Hendrikx.

28. 15 oct. Hendrik, van Adriaen Pock en Elisabeth Ridders L.H., get. Pieter Tanneborg, Alberecht Diericxen

en Margriet Spant

29. 15 oct. Cornelius, van Govert van Stryen en Aeltie Jacobs Doel, get. Adriaen Droogbroots, Susanna Aerts

en Tanneke de Witte.

30. 12 nov. Maria, van Cornelis Hoemaker en Maria de Witte L.H., get. Casper de Witte, Mayeken Hoemakers,

10

Jeronimus Hubert en Sara Denijs.

31. 12 nov. Cornelius, van Cornelis Jobz en Jakemyn ….. Doel, get. Adriaen Cornelis, Cornelis Lievry,

Mayeken Joost en Neelken Cornelis.

32. 19 nov. Jan, van Jacob Engels en Josynken Verstraete Doel, get. Mathys de Witte en Neelken Verstraete.

33. 3 dec. Jan, van Willem Jans en Grietken Eyke L.H., get. Martinus Laurens, Fransyn Cruyn en Neelken

Hendrikxen.

34. 3 dec. Catelyn, van Jacob Marinis en Geertruyt Adriaensen L.H., get. Gillis Verman en Mayeken

Hendrickxen.

35. 3 dec. Aelken, van Isebrant Pieters en Anneken Aerts Doel, get. Joris Engelse, Meerten Cornelis, Janneken

Pieters en Anneken Pauwels.

36. 10 dec. Lunys [Leunis], van Jacob Cornelis en Paschyn Lunus [Leunis] Ketenisse, get. Mathys Ariaens, Sent

Joost, Willem Lunus [Leunis], Neelken Pieters en Elisabet Cornelis.

37. 13 dec. Elisabet, van Pieter Stapert en Elisabet Laureyns Doel, get. Leynken Hermans.

38. 24 dec. Joos, van Paulus van Laer en Neelken Jobz Ketenisse, get. Dingeman Jans, Wauter Janse, Cryn

Jobs, Christian Treyck, Fransyn Jacobs en Cateleyn Bastiaens.

1624

39. 7 jan. Jan, van Jacques Diry [Dury] en Janneken Willems L.H., get. Kors van der Meulen, Anthonie de Laforie,

Lisken van Hulst en Jasparyn Machiel.

40. 7 jan. Cornelis, van Aelbrecht Brixsius en ….. L.H., get. Philip Cornelis, Pieter Geerts, Ariaen Tienen en

Eysken Hendrickx.

41. 7 jan. Maria, van Glande [= verm. Glaude] Jabon en Mayeken Roulands L.H., get. Ermande de Bronxfont

[Ferdinande de Broucqsaut], Leuytenant [Charles] Ram, Ariaen Janse, Mayeken de Gomme, Tanneke van

de Reyke en Janneke Bertels.

42. 14 jan. Guileam, van Pieter Muysvinck en Clara Lambrechts Doel, get. Ariaen Ariaensen, Cornelis

Verstraeten, Susanne Godefroy, Christine Hubrechts en Sara Mathys.

43. 14 jan. Pieternelle, van Ariaen Blomaerts en Anneken Pieters L.H., get. Cornelis Stoffels, Pieter Brouwers,

Aelbrecht Brixsius, George Couller, Aerman Hendrikx, Tanneke Verhoeven en Mayeken Stevens.

44. 21 jan. Janneken, van Hendrik Claessen en Geerken Hendrikx, get. Gillis Keymeule, Abraham Jacobz,

Grietie Pieters, Janneken Ariaensen, Barbel Mulders.

45. 21 jan. Maria en Magdalena, van Christiaen Frans en Susanna Calebo, get. Bartholomeus Bastiaense,

Willem Willemse, Maria de Witte, Mayeken Huybrechts, Geertuy Wagenoy en Barbel Meulders.

46. 25 feb. Maria, van Herman Hendrikz en Mayeken ….. L.H., get. George Couller, Jonas Cornelis,

Bartholomeus Willemse, Pieter Janse, Neesken Pieters, Elisabet Kinds en Janneken Ariaensen.

47. 3 meert Anneken, van Ariaens Piers en Elisabet Joos L.H., get. Joos Pieterse, Daniel Labeck en Jackemyn

Pieterse

48. 10 meert Ariaenken, van Tunis Ariaensen en Grietken Ariaensen L.H., get. Matthys Kerke en Tanneken

Hendrikz.

49. 10 meert Maria, van Pieter Jansen en Jobken Leunis L.H., get. Herman Crom, Meerten Pieters, Anthony

Pieters, Ariaen Blomaerts, Neelken Conraats, Crijnken Cornelis en Maeyken Jacobz.

50. 17 meert Jan, van Cornelis Jansen en Pireyne Pieters L.H., get. Lieven van Lee, Ariaen Jans, Mayeken

Hoemaker, Mayeken de Gomme en Jakemeyn van Gelre.

51. 20 meert Bartholomeus, van Bartholomeus Gysbrecht en Mayeken Hubrecht, get. Jacob Gysbrecht,

Bartholomeus Willemsen, Betteken Anthony en Heylken Adams.

52. 20 meert Paulus en Mayeken, van Gillis Verman en Neelken Pieters Doel, get. Pieter de Witte, Paulus

Kegelaer, Mayeken Ary, Hilleken Verstraeten, Cenisken van der Grist en Anneken Melsen.

53. 14 april Judicht, van Matheus Ghiquer en Nicomaesken Cabot L.H., get. Paulus de Nijs en Anthonette de

Larue.

54. 21 april Pieter, van Marten Jacobz en Elisabeth Jacobz K.N., get. Sent Joost en Eycken Cornelis.

55. 28 april Jan en Leynken, van Ariaen Jansen en Janneken Jacobs K.N., get. Jacques Eyens, Dingenis

Marinissen, Cornelis Jansen, Heylken Govert en Catharina Hermans.

56. 5 mey Laureys, van Jan Broeckaert en Anna Zwinders Doel, get. Hans van den Eynde, Geraerd de Winter

en Amelken sWinters.

57. 12 mey Abraham, van Cornelis Cornelissen en Barbel Jacobs Doel, get. Jacob Engels, Elena Jans en

Mayeken Leenaerts.

58. 19 mey of juny of july Christina, van Joost van Zent [Vincent Joos Keuvelaer] en Dingelken Jacobs K.N., get.

11

Gysbrecht Joost en Tanneken Leenarts.

59. 28 july Jaak en Jacob, van Gabriel de Visscher en Magriet van Dam Doel, get. Melsen Janse, Cornelis

Breem, Besjen Corts en Anneken van Dijck.

60. 28 july Janneken, van Balten Jacobs en Jacquemeyn Telders L.H., get. Godefroey Markey, Pieter Vailand,

Daniel Gillissen, Janneken Verroy en Madaleena Joost.

61. 11 aug. Leenaert, van Claes Janse en Geertruyt Govaarts Doel, get. Frank van der Grist, Hans Brouckaert,

Mayeken van Stryt, Neelken Arents en Mayeken Arents.

62. 25 aug. Cornelia, van Gabriel Mertens en Geertruyt Cornelis Doel, get. Jacob Engels, Barbara Cornelis en

Pyrynken Anthonis.

63. 1 sept. Jacob, van Pieter Matheus en Elisabet Jans Doel, get. Jacob Verstraeten, Jacob Engels, Barbara

Cornelis, Leynken Erasmus en Mayeken Ariaensen.

64. 1 sept. Cornelis, van Pieter de Gomme en Mayeken Huybrechtz L.H., get. Ferdinand de Bruxsault,

Franchoys Wyspelaer, Mayeken Hoemaker en Perynken Cornelis.

65. 15 sept. Jacob, van Jacob Jacobs en Amernsken Claes, get. Frank van der Gryst en Catalyn Pieters.

66. 15 sept. Maria, van Jeronymus de Huybert en Elisabeth Hoemaker L.H., get. Severyn Hoemaker, Anthony

de Huybert, Ferdinand de Brouxsauld, Emereyken de Huybert, Maria de Witte en Anna Cromstrien.

67. 22 sept. Carel, van Willem Carels en Anna Gabriels L.H., get. Gillis Wynackers, David Monbelier en Ida

Haringa

68. 6 oct. Jacob, van Hans Stappaert en Leynken Hermans Doel, get. Jacob Verstraete, Paulus de Kegelaar,

Neelken Cornelis en Betteken Laureyns.

69. 20 oct. Jan, van Jan Vloet en Janneken Jebacus L.H. get. David van Overbeek, Jan T(s)eyt, Elisabet Jans en

Lysbet Cornelis.

70. 20 oct. Engel, van Abraham Engelsen en Cateleyn Wouters Doel, get. Barber Meulenaars en Neelke

Ariaens.

71. 3 nov. Pieter, van Jan Machy en Tanneken Lowys L.H. Pieter de Gomme, Jacques Warnier en Janneke

Carels.

72. 3 nov. Herman, van Herman Lombaers en Margriet Geerts L.H., get. Coenraat Essen, Gillis Keymeulen,

Elisabet Gijbrechts en Albertken Geerts.

73. 10 nov. Hendrick, van Pieter Spauwt en Grietken Ariaensen L.H., get. Pieter Lambrechtsen, Joannis

Hoemaker en Ariaenken Lambrechtsen.

74. 1 dec. Maria en Madalena, van Dirick Volmaar en Mayeken Ariaensen, get. Engelbert Volmaar, Aerman

Crom, Pieter Ariaensen, Geert Meulder, Joos Jacobz, Mayeken de Gomme en Josyne Jonas.

75. 22 dec. Joannis, van Coenraat de Nyssen en Neelken Geeraarts L.H., get. Gysbert Gysbrechts, Hans Carels

Neelken Tanneberg, Cathelyn Commies en Maeyken van Streyen.

1625

76. 4 jan. Marijn, van Mathys de Witte en Mayeken Cornelis Doel, get. Jan Jacobs en Fransynken Verstraete.

77. 19 jan. Jan, van Marinis Dingnus en Mayeken Hendrickx K.N., get. Ariaen Jans en Dingelken Jacobz.

78. 19 jan. Cathelyne, van Bartholomeus Christiaensen en Geylken Symoens L.H., get. Hans Carels, Mathys

Pietersen en Mayeken de Gomme.

79. 29 jan. Ariaen, van Pieter Leenaerts en Anneken Artiessen Doel, get. Anneken Mens en Ariaenken

Govaarts.

80. 5 feb. Jan, van Jan Wittebroot en Janneken Anthonissen L.H., get. Judicht van Gastel.

81. 9 feb. Joannis, van Joos de Jagher en Agneet van der Eyck L.H., get. Fransoys Segaart, Pieter Vaillandt,

Mayeken Vernouts en Judicht van der Eyck.

82. 12 feb. Leenaart, van Anthony Leenaart en Janneken Vrettingh L.H., get. Jan Markey en Mayeken de

Gomme.

83. 16 feb. Amereyns, van Hendrick Christoffels en Eychjen Engelsen L.H., get. Pieter Tannebergh, Matthys

Pieters, Elisabet van Gastel en Vatelyn Lievens.

84. 16 feb. Janneken, van Jaques Eyens en Neelken Dennessen Doel, get. Pieter de Witte en Barbel Jacobz.

85. 9 meert Ferdinande, van Glaude Sabot en Mayeken Roelands L.H., get. Huybrecht Huybrechtsen, Comfren

Colm, Jaques Dorre, Mayeke Vernouts en Maria Maes

86. 16 meert Frans, van Floren Pilliers en Catharina de Mares L.H., get. Frans Ferdinande, Jeronne van Broeck,

Sanderiene Monbelier en Janneken Zegaar.

87. 16 meert Anneken, van Cornelis Aartsen en Janneken Hugens L.H., get. Cornelis Ariaensen, Japhet Hugens

12

en Anne Lippens.

88. 25 meert Elena, van Joris Engels en Susanna Aerts L.H., get. Crijn Damme en Drente Arents.

89. 16 april Joos, van Ariaen Gillisz en Tanneken Gustener L.H., get. Gillis Keymeule, Passcier de Witte,

Paulus de Kegelaar, Tanneken de Witte en Neelken Eymans.

90. 20 april Maeyken, van Jacob Geerts en Paschienken …… Doel, get. Ariaen van Gilsin en Maeyken

Geertreygers.

91. 20 april Cornelia, van Anthony Cornelis en Pierynken Lievens Doel, get. Cornelis Lievens, Gabriel

Martense, Janneken Cornelis en Leynken Hermans.

92. 4 mey Hendrick, van Joechem Schoonekam en Tanneke Korts L.H., get. Abrham van Vyf Eycke en

Mayeken Janse.

93. 11 mey Margriete, van Cornelis Janse en Anneken Paulus Doel, get. Egt [?] Geeraert Janse en Aelken Govers.

94. 15 juny Jacob, van Claes Leenderts en Neelken Cornelis Doel, get. Cornelis Jobsen, Mayeken Leenderts en

Barbara Cornelis.

95. 22 juny Artus, van Cornelis Aerts en Eychken Cornelis Doel, get. Geert Janse, Marten Jacobs, Cornelis

Doelemeer, Dinghelken Aerts en Judicht Jonkes.

96. 22 juny Cornelia, van Willem Willemsen en Aelken Hendricks L.H., get. Frans de Geuse, Ariaen

Hendricks, David van Groenenbergh, Maria de Witte en Grietken Machiers.

97. 6 july Paulus, van Matheys Gesquire en Nicolle Cabot L.H., get. Paulus de Nys, Pyrynne Pieters.

98. 13 july Maria, van Hans Carels en Susanna d’Armoys L.H., get. Ariaen Jans, Elias Carels, Niclaes

Nachtegael, Machiel Clarissen, Idellet Jans en Mayeken van Streyn.

99. 27 july Elisabeth, van Jan Nyssen en Neelken Geerts Doel, get. Melssen Janssen en Sartjens Leenaerts.

100. 3 aug. Pieter, van Wouter Claessen en Dirickjen Jans L.H., get. Cornelis Thomassen, Ariaen Theunis,

Cornelis Jansen en Cornelia de Witte.

101. 24 aug. Jacob, van Ariaen Bommelaer en Neelken Pieters Doel, get. Jan Andriessen, Adriaen Commers en

Anthonette Jacobz.

102. 24 aug. Denis en Adriana, van Marten Hoofts en Tanneken Denus Doel, get. Mayeken Denus en

Jaecquemeynken.

103. 31 aug. Severyn en Petrenelle, van Jacques Zegenom en Margriet Ketelaers L.H., get. Ferdinande de

Brouxfault, Pieter de Gomme, Mayeken Hoemaker, Janneke Bertels en Pierynken Pieters.

104. 31 aug. Aertus, van Ysbrand Pieterse en Anna Aertse Doel, get. Olivier Pieters, Jan Denus, Ariaan Gys,

Mayeken de Witte, Margriet Cornelis en Susanna Engels.

105. 14 sept. Lieven, van Lieven de Raad en Mayeken Jacobs Doel, get. Anthony Cornelis, Mayeken Often en

Mayeken Cornelisse.

106. 5 oct. Margriet, van Cornelis Jobzen en Jaecquemeynken N.. Doel, get. Paulus Kegelaar en Martynken

Cornelis.

107. 5 oct. Catelynken, van Adriaen Janssen en Claerken Ariaens Doel, get. Jan Pieters, Neelken Jobs en

Janneken Pieters.

108. 5 oct. Christina, van Sent Joos en Dingel Jacobz K.N., get. Lucas Pieters en Elisabet Martenssen.

109. 5 oct. Joannis, van Dingeman Jansse en Maria Creyns K.N., get. Paulus van Laar, Jacob Jacobz en

Willemeynken Creyns.

110. 12 oct. Huybrecht, van Jan Huybrechtsen en Janneke Pieters K.N., get. Jacob Laureyns, Pieter de Gomme,

Jan van Lare, Cornelia Pieters, Elicabet Geerts en Christina Huybrecht.

111. 19 oct. of nov. Elisabet, van Pieter Cornelis en Pyrynken Leunis Doel, get. Mattheus Andriaenssen en

Aranna Bastiaens.

112. 30 nov. Corstiaen, van Corstiaen Jans en Pieterken Creyns L.H., get. Mathys Pieters, Pieter Mathys en

Pyrynken Daniels.

113. 30 nov. Martyn, van Gabriel Mertyns en Geertruyt Cornelis Doel, get. Claes Hendricks, Hendrik Mertyns,

Fransyne Verstraaten en Catalyne Hermans.

114. 30 nov. Margriete, van Steven de Munck en Arjaentjen de Munck Doel, get. Jan Ary, Janssen Dronckaert,

Paschier de Witte en Mayeken Arysen.

115. 14 dec. Cornelia, van Paschier Lauwerense en Mayeken Cornelissen Doel, get. Ariaen Thonissen,

Cornelis Verstraeten, Geert Jansen, Fransyne Verstraeten, Melsen Cornelis en Janneke Hendricks.

116. 14 dec. Fransyne, van Hans Marynis en Fransyne Verstraeten Doel, get. Jacob Engels en Susanna Joris.

117. 26 dec. Cornelis, van Pieter de Gomme en Mayeken Huybrechts L.H., get. Fransois Schillemans,

Abraham de Neve en Juffrouw Bombysten.

13

1626

118. 10 jan. Elisabet, van Mr. Hendrick Hermans Herthouwer en Judith Antonissen van Gastel L.H., get.

Juffrouw Lippens.

119. 10 jan. Cornelis en Cristina, van Hans van den Eynde en Mayeken van den Eynde Doel, get. Hans

Broekhorst, Mayeken Aryssen, Mayeken van Strygen en Barber Hollanders.

120. 20 jan. Maria, van Mourits Orysom en Elisabeth de Berbaes L.H., get. Huybregt Huybregsen, Melchior

Oudam, Janneke van de Steven en Maria Barbes.

121. 1 feb. Pieter, van Lucas Pieters Treete en Mayeken Jacobs, get. Cent Joosten, Jan Jansen, Jan Michiels,

Magdalene Huybregts en Greyten Cornelis.

122. 8 feb. Cornelis, van Ariaen Jansen en Janneke Jacobs Doel, get. Cent Joosten Jacob, Tanneke Pierboom en

Grieten Verstraeten.

123. 8 feb. Carel, van Art Hendrickx en Janneke Carels Doel, get. Leunis de Raet, Gabriel Mertens,

Jacomeyntjen Cornelis en Helena Arrys.

124. 22 feb. Jacob, van Jacob Jacobsen en Ammerens Jacobs Doel, get. Cornelis de Smit en Mayeken Claesen.

125. 22 meert Cornelia, van Willem Leunissen en Cornelia Willems Doel, get. Pieter Cornelis, Jacob Melsen

Bogaert, Paeschyne Leunis en Helena Goetberghe.

126. 12 april Elisabeth, van Francois Segaer en Janneke van den Steeven L.H., get. Jan Bomby, Samuel van der

Eyck, Mathies Gakere, Janneke Jansen en Maria Jeronymus.

127. 15 april Geertruyt, van Jan Pieters en Leyntien Goris Doel, get. Huybert Bouwerens en Elisabet Gorissen.

128. 20 mey Joannes, van Cornelis Jansen en Preyntjen Cornelissen L.H. get. Samuel Sleynders, Clasine

Gakere en Josina van Gelder.

129. 21 juny Aerenout, van Cornelis Aertsen en Aryaenken Aertsen Doel, get. Daniel de la Beque, Joris Engels,

Cornelis Jansen, Janneke Aerts en Fransyne Verstraeten.

130. 21 juny Heybrecht, van Jacob Dedeclaer en Mayeke Dedeclaer Doel, get. Braenet de Smit en Tanneke

Cornelis.

131. 12 july Cornelis, van Job Cornelis en Mayeken Geen Doel, get. Mertyn Jacobs, Mayeke Arrys en Susanna

Joris.

132. 26 july Joannis, van Adriaen Jansen en Janneke Carels L.H. get. Godefroy Mercey (majoor), Cornelis

Jansen, Elias Carels, Anna Sweerins, Susanna Carels en Mayken de Gomme.

133. 5 aug. Maria, van Pieter Peely en Maria Barbe L.H., get. Philips Barbe, Pieter Valee, Clasyne Cabot en

Elisabet Barbe.

134. 9 aug. Catryne, van Hans Tappert [Stappert] en Cattelele Hermans Doel, get. Steven Munnick, Gabriel

Meyens, Tanneke de Witte en Neeltje Jansen.

135. 8 sept. Jasper, van Pieter van Landegum en Elisabet de Gaber Doel, get. Jasper van Landegum en

Catelyne Moens.

136. 13 sept. Louwerens, van Pieter Stappert en Elisabeth Louwerens Doel, get. Cornelis de Smet, Willem

Leunissen, Mayeke de Witte en Jacomenke Cornelis.

137. 13 sept. Elisabet, van Antony Cornelis en Pryntien Lievens Doel, get. Hans Stappaert, Frans de Koning,

Dinche Pieters en Grietien Lievens.

138. 4 oct. Arjaentjen, van Frans Vals en Janneke Pieters L.H., get. Cornelis Kervinck, Marcus de Mol, Dirk

Volmoer, Frans Ferdmans, Antony Araens, Elisabeth Kervinck, Tanneke Willems en Teuntjen

Antonissen.

139. 1 nov. Cornelia, van Paulus van Laar en Neeltje Jansen L.H., get. Maria Creyns en Mayeken Mertens.

140. 15 nov. Antony, van Jasper Kempers en N.. L.H., get. Abraham van Vyfeck, Frederik Pastraets,

Ambrosius van Ellen?, Antony Lastois, Margriete Leenaers en Maria Folmaers [Volmaers].

141. 22 nov. Engel, van Marten Engel en Grietjen Engels Doel, get. Ary Tonissen, Cornelis den Hollander,

Fransyne Verstraeten en Barber Verstraten.

142. 29 nov. Pieter, van Emant Pieters en Jacomyne Pieters L.H., get. Pieter de Gomme, Cent Joostens,

Hendrick de Meulenaar, Leyntien Cornelis, Tanneke Pieters en Sara Willemsens.

143. 29 nov. Maria, van Adriaen Blomert en Janneke Blommerts [= Pieters] L.H. get. Frederik Pastraet, Jaques de

Kryne, Ariaen Gillis, Adolf van Halle, Arnoud van Tuyl, Margriete Ariens en Aryaentien Roelandts.

144. 6 dec. Frank, van Antony Groenenbergh en Aendericke Groenenbergh L.H., get. Pieter Tannenberg, Jan

Michiels, Hendrik Jansen, Elisabeth Boterdrager en Susanna Cortiaens.

145. 6dec. Hilleken, van Louwerens Corbon en Cattelyn Corbons L.H., get. Bartelemeus Corstyners, Cornelis

14

van Gulck, Apolonia Corsteyners en Elisabeth Snaphaens.

146. 20 dec. Maximiliaen, van Jonkheer Poulus van Ryswijck en Susanna Cabusjere L.H., get. de heer

Maximiliaen van Nispen, Christoffel de Vriend, Juffrouw Anna van Gershoven en Margriete de

Cabusjere.

147. 20 dec. Aernout, van Isebrand Pieters en Anneke Aerts Doel, get. Dingeman Marinissen, Jan Verstraeten,

Sara Doelenaers en Apolonia Mertens.

148. 26 dec. Catthelena, van Antony Bollaert en Elisabeth Moors L.H., get. Jacob Sneyder, Tomas Baltens,

Marta Mangenus en Altien Jansen.

149. 26 dec. Cornelia, van Antony Pieters en Toontjen Coenraets L.H., get. Jillis Snappaers, Jacques de Wale,

Jan Jacobs, Mayeke de Gomme, Elisabeth Snappaers en Grietje Vinck.

150. 26 dec. Mathys, van Joost de Coster en Grietje Dirckx L.H., get. Pieter de Coster, Mathys Willems, Pieter

Rogge, Anneke de Vermoud en Mayeke Boon.

151. 26 dec. Maria, van Martyn Jacobs en Elisabet Jacobs K.N., get. Hendrik Aulst, Jacob de Bakker en Maria

Verstryen.

152. 26 dec. Joris, van Herman Gillis en Anneken Jorissen L.H., get. Geert Blensen, Mels Jements, Joris Waert,

Hans Pieters en Susanna Markey.

1627

153. 3 jan. Maria, van Simon Reyniers en Tanneke Rogiers Doel, get. Willem Goevers en Nelleke Mathys.

154. 7 feb. Cornelia, van Hendrik Stoffels en Aegetie N.....L.H., get. Frederick N.., Gillis Keymole, Antony

Arjaens, Dirck de Vos, Toontje Jans en Cathalyna Albregts.

155. 14 feb. Cornelis, van Jan de Bau en Heylke Claesen Doel, get. Cornelis Jobs, Pieter Meertens, Glaude

Waterloe, Janneke Anthonissen, Nantje Munnickx en Mayeke Cornelis.

156. 14 feb. Mayke, van Joost Andriessen en Nantje Jansen Doel, get. Pieter Mathys, Cornelis Andriessen,

Paulus de Zegelaer, Lieven de Raet, Jacomeyntje Janneke Govaerts.

157. 14 feb. Carel, van Aert Hendrickx en Janneke Carels Doel, get. Cornelis de Raet en Leveyntje Hendrickx.

158. 28 feb. Janneke, van Hans Carels en Susanna Damose L.H., get. David Carels, Nicolaes Nagtegael,

Cornelis Jansen, Janneke Carels, Martha Lippens en Mayeke Huybregt.

159. 21 meert Adriaen, van Joosten Huybregt en Grietjen Simons K.N., get. Cornelis de Ryk, Cornelis Aryaens,

Cornelis Coens, Dingetje Jacobs en Sara Aryaensen.

160. 21 meert Joannis, van Hendrick Verhulst en Catteleen Verhulst K.N., get. Hans Verhulst en Mayeke

Jacobs.

161. 21 meert Engel, van Jacob Engels en Fransyne Verstraten Doel, get. Jan Verstraeten, Ary Toonissen,

Leyntjen Verstraeten en Grietjen Cornelis.

162. 5 april Janneke, van Willem Jansen en Creyntjen Cornelis L.H. get. Gillis Ceymollen [= Keymeulen], Jan

Jacobs, Merten Pieters en Grietjen Ariaensen.

163. 5 april Jan, van Jan Tyds en Janneke Tyds L.H. get. Philips Barbe, Willem Lidonis, Elysabeth Snaphaens

en Jacomeyntje Emans

164. 11 april Paulus, van Cornelis Jansen en Anneke Paulus Doel, get. Jacob Engels, Cornelis Aerts en

Emmerens Aarts.

165. 11 april Willem, van Gabriel de Visscher en Margriete de Visscher Doel, get. Willem Willems, Michiel

Michiels en Sara Aryaens.

166. 11 april Nantje, van Arye Gillis en Tanneke Gillis Doel, get. Elisabet Brocharts.

167. 25 april Nantje, van Jacob Engels en Neeltje Engels Doel, get. Paulus Cegelaer, Jeroen de Bruyn, Leentje

Hermans en Tanneke de Witte.

168. 25 april Pieter, van Pieter Tanneborgh en Aryaenke Tanneborgh L.H., get. Frederik Pastraets, Daniel de

Coning, Pieter Mathys, Tanneke Gabriels, Geertruye de Lees en Hendrik Groeneborgh.

169. 25 april Janneke, van Pieter Jansen en Mayeke Adolfs L.H. get. Sander Pieters, Herman Crom, Antony

Lavos, Mayeken Hoemakers, Aryaantje Lambregts en Grietjen ..N..

170. 2 meye Willem, van Huybregt Steenaerts en Mayeke Coene L.H., get. Willem de Grave, Pieter Hanst,

Passchier Claes en Amel Vermouwen.

171. 9 meye Hendrick, van Hans Hendrickx en Ammerens Claes Doel, get. Jacob Jansen en Elisabeth Pieters.

172. 23 meye Cryn, van Dingeman Jans en Mayeke Cryns K.N., get Mayeke Connis.

173. 13 juny Joannis, van Hans van den Eynde en Mayeken van de Eynde, get. Steven de Munck, Cathryne

Hermans en Neeltjen Hermans.

15

174. 20 juny Adriaen, van Antony Aryaensen en Grietjen Aryaensen, get. Mathys Pieters, Pieter Geerts,

Tanneke Breuws en Tanneke Claes.

175. 20 juny Joannis, van Frans de Coning en Janneke Cornelis L.H., get. David Meertens, Cornelis Andries,

Tanneke de Witte en Preyntje Lievens.

176. 20 juny Janneken en Hendricken, van Jan Michiels en Elysabet Jansen L.H., get. Jan de Cramer, Antony de

Cramer, Siele Chrats en Siele Corstiaens.

177. 27 juny Tanneke, van Cent Joosten en Dingentje Jacobs K.N., get. Jan Andries, Tanne Pieters en Neeltjen

Arrysen.

178. 18 july Joseph en Sybrecht, van Samuel Cornelissen en Cattelene Willems Doel, get. Jacob de Witte, Frans

van der Grist, Cornelis de Hollander, Willem Willemsen Schout, Janneke Willemsen, Barber

Hollanders en Preyntje Glasemakers.

179. 25 july Justus, van Marinus van Zuytland en Cornelia Willems Proole L.H., get. Hendrick de Putter, Maria

Heetmakers en Maria de Campe.

180. 31 july Margriete, van David Mombalye en Zandryn Churens L.H., get. David Chuerens, Isaak Buyby en

Grietjen Arryaens.

181. 8 aug. Elycabet, van Antony Steenwinkel en Mayeke Nayers Doel, get. Paulus Steenwinkel, Joost Moons

en Margriete Steenwinkel.

182. 8 aug. Cattelyne, van Pieter de Gomme en Maeyke Huybregts L.H., get. Adriaen Jans, Severyn

Hoemakers, Christina Huybregts en Maria Hoemakers.

183. 19 sept. Nicolaes, van Cragt Muytien en Leyke de Witte L.H., get. Jacob Gersthoven, Philips Campe,

Pieter de Gomme, Jan van Baele, Maria Jans, Mayeke van Stryen en Maria de Guelkers.

184. 10 oct. Elysabeth, van Pieter Matthys en Mayeken Anderiessen Doel, get. Willem Leunissen, Cornelis

Anderiessen, Jacob Melsen, Martyn Jans, Madelene Gasselaers, Mayeken Cornelis en Janneke

Claessen.

185. 17 oct. Marcus, van Mr. Hendrick Herman Herthouwer en Judicht Anthonissen van Gastel, get. Mr.

Herman Meeus Jong en Anna Bosschaerts.

186. 17 oct. Janneken, van Corstikaen Basthihaens en Preyntje Pieters Doel, get. Jan Toems, Marynis Louwerus,

Meels Jans, Cornelis de Smit, Mayeke Cornelis en Mayeke Vaes.

Defect van 17 oct. 1627 tot den 4 juny 1628, het welk door de oudheid der oude doopboecken niet is kunnen saem

gebrogt worden.

1628

187. (geen datum) Anna, van Cornelis Aerts en Tanneke Aerts, get Susanna Aerts.

188. 21 mey Aleyt, van Jacob Henderickx en Anna Geerts, get. Mr. Thomas Roberts, Hans Allefeyt, Luwina

van der Week en Beeltje Geerts.

189. 4 juny Engel, van F. Cryhaenen en Siecken Claesen L.H., get. Jan Hermans en Basyne Vorbans.

190. 4 juny Joannis, van Jacob Engels en Fransyne Verstraeten, get. Lucas Pieters en Maria Vaens.

191. 4 juny Levyntje, van Paulus van Laar en Anna Aerts Doel, get. Alewijn en Dingetje Aarts.

192. 11 juny Magriete, van Jan Verstraete en Naytje de Ruders K.N., get. Jacob Engels, Bastiaen Visscher en

Hilleke Verstraeten.

193. 11 juny Stoffel, van Cornelis Amandtsen en Pieterken Creyns L.H., get. Hendrick Stoffels, Dirk de Vos,

Pleyntken Corstihaens en Tanneke Bogaerts.

194. 5 july op Lillo, Aendrick, van Jan Hendrickx en Ammerensken Jans, K.N., get. Adriaen Hoogemoet,

Pieter Wagemaker, Anna Paulus en Dingetje Antonissen.

195. 9 july Cornelis, van Eman Pieters en Jacomeintien Pieters L.H., get. Antony de Werf, Pieter de Poer,

Mathys Pieters, Dingentje Jacobs en Antoneyne Daniels.

196. 23 july Cattalina, van Antony Groenenborgh en Henderickje Groenenborgh, get. Sander Pieters, Claes

Hendirckx, Cornelis Arts, Maria de Witte en Printken van Brussel.

197. 13 aug. Margriete, van Hans Maris en Fransine Maes K.N., get. Hendrick Verhulst, Pieter Willemse,

Lyntjen Verstraeten en Susanna Matthysen.

198. 20 aug. Corstina, van Martyn Engels en Grietje Engels Doel, get. Claes Rombouts, Hilleke Verstraeten en

Neeltje Stadhouders.

199. 3 sept. Pieter, van Antony Pieters en Antenette Mannekers L.H., get. Abraham Vyfeck, Frederick Passraet,

Anneke Tonisse en Syke Verhulst.

16

200. 3 sept. Pieter, van Hans Blocquaerten en Elisabet Bavahout Doel, get. Geeraert Janse en Pieter de Jertesse.

201. 10 sept. Mayeken, van Seger Huybrechtsen en Mayeke Wilts L.H., get. Pieter Muff en Cayye Wilts.

202. 10 sept. Geertruyt, van Corstaen Loos en Anna van Hambergh L.H., get. Anthony Jansen, Jacob de Palm,

Cornelis Anthonis, Maria de Witte, Seyken Crachts en Maria Swartel.

203. 17 sept. Cornelia, van Marinis van Zuytland en Cornelia Prole L.H., get. Severeys Hoemaker, Jacques

Hershoven en Joffi Breydaels [Beydaels].

204. 24 sept. Jacob, van Ariaen Gillissen en Tanneken Gillissen Doel, get. Mayeken Blocx.

205. 1 oct. Maria, van Mr. Thomas Robynss en Elisabet Robbynss L.H., get. Jan van Gheefnich, Willem

Ledem, Dyna Proles en Maria Gersoms.

206. 1 oct. Maria, van Casper van Lips en Mayeken Lambrechts L.H., get. Gillis Keymeulen, Jacob de Ruy,

Leenert Cleen en Geertyen Cornelis.

207. 15 oct. Grieteyen en Pieter, van Pieter Cornelissen en Prynteyen Leunis K.N., get. Joost van den Eynde,

Dingenteyen Jansen en Mayeken Jacobz.

208. 12 nov. Adriaen, van Adam Janss en Heykken Janss L.H., get. Pieter Geerts, Pieter Janss, Gabriel Janss,

Margreta Michiels en Tanneken Jaquss.

209. 12 nov. Joannis, van Gillis Roose en Catalyne Mattyns Doel, get. Cornelis den Hollander.

210. 3dec. Pieter, van Rombout Pieters en Apolonya Corsthiaens L.H., get. Abraham van Vyfeycke, Cornelis

Arnouts, Pieter Boogaert, Susanna Corstiaens en Hendrikjen Dierick.

211. 3 dec. Amela, van Hans Boeraf en Elisabet B0erafs L.H., get. Gabriel Janss, Jacques de Wael, Daniel

Hanssen, Roeland Janssen, Janneken Wittebroods en Mayeken Volmaers.

212. 17 dec. Joannis, van Ysebrand Pieters en Anna Aerts Doel, get. Jan Tonissen, Dirck Dirckx, Elisabet

Mattens, Cattelena Cornelis en Elisabet Zwegaarts.

213. 25 dec. Nicolas, van Pieter Rogge en Passcheyntien Rogge L.H., get. Martyn de Neve, Joffr. Gersheuven

[Gershoven] en Grietyen Costers.

214. 25 dec. Joannis, van Cornelis Jansse en Anna Paulus Doel, get. Jan Hendricks, Willem Gysbrecht,

Mayeken Cryne en Dingene Jacobs.

215. 26 dec. Maria, van Willem Willemse en Neelken Bernaerts K.N., get. Jacob Joossen, Dirck Dircks,

Mayeken Gyssen, Jaspereyne Hendricks, Seelyken Hellemonts en Joost Coelenaar.

1629

216. 7 jan. Pieter, van Jacob Salomons en Martyne Pieters Doel, get. Bastiaen Corstiaens, Anna Melsen en

Dingene Preesen.

217. 7 jan. Judicht, van Adriaen Jansen en Janneke Carels L.H., get. David Cornelis en Judich Carels.

218. 7 jan. Philips, van Hans Tourlingh en Maria Hans L.H., get. Jonkhr. Philips Campe, Willem Graef en

Maria Gershoven.

219. 14 jan. Abraham, van Cornelis Cornelissen Hollander en Barber Jacobs Doel, get. Jan Verstraaten, Anna

Bosschaerts en Hester Cornelis.

220. 28 jan. Maria, van Gabriel Martys [Martens] en Geertruyt Cornelis Doel, get. Ary Teuniss, Hilleke Verstraaten

en Tannege Martys [Martens].

221. 28 jan. Gullihaem, van Michiel Calen en Margriete Deenborgh L.H., get. Job Mets Corstiaen en Tanneke

Braems.

222. 25 jan. gedoopt op Lillo, Martyn, van Willem Willems en Alyt Lambregts L.H., get. Corstiaen Franss en

Heylleke Claesen.

223. 14 feb. Joannis, van Vincent Joosten en Dingetje Jacobs K.N., get. Lenaerts Tonnisen, Willem Geerts en

Anna Paulussen.

224. 14 feb. Jacob, van Jacob Eyens en Neeltgen Deens Doel, get. Hendrick Hendrickx, Jacob Huybregts en

Neeltgen Pieters.

225. 14 feb. Pieter, van Michiel Martens en Susanna Matthyssens Doel, get. Hans Martens, Juffr. Lippens en

Passchynte Hulsters.

226. 14 feb. Elysabeth, van Aart Hendrickx en Janneke Carels Doel, get. Pieter Jasper van Willebroek, Neeltjen

Pieters en Tanneke Anderies.

227. 25 feb. Martyn, van Joost de Coster en Magriete Dingh L.H., get. Willem Graef, Michiel Verhelst, Joost

Boon, Michiel Claesen, Sieke de Witt, Passchytje Rogges en Mayeke Verhulst.

228. 4 meert Janneke, van Hans Tappersen en Cattalyne Hermans Doel, get. Huybert Joost, Passchier de Witte,

Francyne Verstraeten en Tanneke Carels.

17

229. 18 meert Aryaentjen, van Willem Leunis en Dingentje Jans Doel, get. Cornelis Braems, Cornelis Jans,

Willemken Jans, Betteken Cornelis en Nelleke de Witte.

230. 18 meert Cornelis, van Jacob Cornelisen en Passchine Leunissen Doel, get. Hans van den Eynde, Willem

Govaerts, Maria Leenaerts en Mayeke Cornelis.

231. 1 april Elisabeth, van Lowys Lowyssen en Hester Pieters Doel, get. Anna Paulus.

232. 16 april. Marcus, van Mr. Hendrick Hermans Herthouwer en Judicht Anthonissen Vergust [= van Gastel], get.

Cornelis Jans Timmermans en Mayeke Meeus.

233. 29 april Joannis, van Jacob Jans en Aryaentje Goverts Doel, get. Anna Arts.

234. 6 mey Trynken, van Poulus Jans en Elisabet Jans L.H., get. Maria Roesye

235. 13 mey Joannes, van Pieter Tappaert en Elysabeth Louwerus Doel, get. Joost van Den Eynde

236. 20 mey Maria, van Evert Symons en Tanneke Moens L.H., get. Jan Delguts en Jacobyne Andries.

237. 20 mey Cattalyne, van Jan de Laer en Heyleke Claesen Doel, get. Mr. Jelis Chirurgien en Elysabeth de

Wevers.

238. 17 mey Joannis, van Hans Carels en Susanna Dermois L.H.,get. Jan Moens, Frans en Hendrick

Hendricksen, Judicht Carels, Sara Dermois en Juffr. Hoemakers.

239. 15 july Pieter, van Leunis Pieters en Janneke Antonis L.H., get. Abraham Vyfeck, Gillis de Nys en

Arryaentjen Anthonis.

240. 15 july Severyn, van Jeronymus de Huybregt [Huybert] en Elisabeth Hoetmaakers L.H., get. Vendrich

Marinus van Zuydland, Mathys Hoetmakers en Juffr. Sara Viciadmiraels [= mog. Sara de Nijs].

241. 22 july Hendrick, van Jacob Hendrickx en Anna Geerts L.H., get. Pieter Rogge, Hilleke Mollaer en

Mayeke Arryaens.

242. 22 july Abraham, van Jan de Paep en Tanneke Vivemeers Doel, get. Abraham Cuylenborgh, Cornelis

Braem, Nicolaes Clingerman en Helena van Geesberge.

243. 5 aug. Maria, van Jan Dobs en Mayeke Goverts L.H. get. Cornelis de Hulster en Levyntje Joost.

244. 5 aug. Fransyne, van Sander Nys en Maria Nys L.H. get. ..N..Perisel, Jan de Vos, Maria Nys en Anna

Perisel.

245. 5 aug. Anna, van Cornelis Arts en Emmeke Arts Doel, get. Nacatie de Witte.

246. 11 aug. Cattalina, van Ary Jans en Clara Andries K.N., get. Cornelis Arts, Passchier de Witte, Leentje

Pieters en Hans Jacobs.

247. 19 aug. Helena, van Dingeman Jans en Mayeke Cryns K.N., get. Corstiaentjen Smit en Syke Hellemond.

248. 19 aug. Anna, van Barend Aryssen van Emben en Neeltje de Hulster L.H., get. Jaques Cympe, Cornelis de

Hulster en Jacquemyne de Hulster.

249. 19 aug. Fransois, van Pieter Willemsens en Cattalina Boschaerts Doel, get. Jacob Casper, Pieters

Gommereyne Bosschaerts en Neelke de Witte.

250. 19 aug. Dingentens, van Jacob Ceysers en Josyne Ceysers [= Madreels] L.H., get. Eman Pieters, Cornelis van

Alphen en Mayeken Aryaens.

251. 26 aug. Cornelis, van Aryen Hendriks en Neelken Pieters Doel, get. Hans van den Eynde, Cornelis

Brieval, Dingentie Jacobs en Neelken Deens.

252. 2 sept. Johannis, van Jan Flenyte en Janneke Bygron L.H., get. Tomas Josaen, Pieter de Poen, Janneke

Wabrands en Anmelis Lucassen.

253. 2 sept. Abraham, van Hendrik Tilens en Neelken Pieters Doel, get. Cryn Korten, Seryt Junys, Mayeken

Davids en Lavyne Joostens.

254. 9 sept. Andries, van Joost Andriessen en Ariaentie Jans Doel, get. Pieter de Muler, Paes Andriessen,

Mayeken Jans en Janneke Andriessen.

255. 9 sept. Elisabet, van Steven de Munnick en Neelken de Witte Doel, get. Hans van den Eynde, Hans

Stappert en Anneken Hendriks.

256. 16 sept. Joannis, van Jacob Engels en Josyne Verstraeten Doel, get. Cornelis Gastelaar, Sara Aryen Teunis

Bayeken Verstraten.

257. 16 sept. Antony, van Antony Collaert en Elisabet Marinis L.H., get. Jaques de Palme, Anthony Jansen,

Margriet Pieters en Mayeken Daniels.

258. 16 sept. Ariaen, van Pieter de Clerck en Geertken Pieters L.H., get. Anthony de Truy en Ariaentje Pieters.

259. 23 sept. Willem, van Willem Jansen en Prientjen Willems Doel, get. Frans de Coningh.

260. 7 oct. Pieter, van Jan van Bockstal en Jaquemyne Korynsen L.H., get. Hendrik Pieters en Mayeken Jacobs.

261. 14 oct. Claes, van Dingeman Claessen en Mayeken Cornelis L.H., get.Leunis Claessen en Elsken

Breckman.

18

262. 14 oct. Cornelis, van Huybrecht Joosten en Grietens Symons K.N., get. Jacob Lauwereys, Passchier de

Witte, Levintie de Rijck en Mayeken Cornelis.

263. 6 nov. Hendrik, van Hans Jacobs en Grietien Cornelis K.N., get. Hans Huybrechts, Ariaen Janss, Jan

Aryaensen, Mechelken Lambers en Neelken Ariaens.

264. 6 nov. Albrecht, van Dirck Alberts en Pleyntie Melsen L.H., get. Hendrick Alberst, Ariaen Melsen,

Heylken Adams en Mayeken Jerons.

265. 6 nov. Catthalyne, van Joannis Hoemaker en Maria de Witte L.H., get. Juffr. Moemaker.

266. 6 nov. Franciscus, van Abraham Haselvaert en Cathalina Hoemakers L.H., get. Mathys Hoemakers.

267. 6 nov. Elisabet, van Pieter Lucas en Mayeken N.. L.H., get. Judith van Gastel en Susanna Clemens.

268. 11 nov. Mathys, van Pieter Roggene en Paschine Pieters L.H., get. Jan Verstraeten, Mathys Pieters,

Anneke Jacobs en Sara Beyvaels [Beydaels].

269. 11 nov. Margriet, van Geert Leenaerts en Cathaline Verstraten Doel, get. Aryen Leunis en Margriet

Verstraten.

270. 28 nov. Martine, van Jan Nuysen en Neelken Geerts Doel, get. Cornelis Janse Smit, Willem Gysen,

Toentie Jacobs en Madelena Corssen.

271. 2 dec. Antheny, van Jan Beugel en Jaquemeyne de Winter Doel, get. Mathys de Witte en Neelken de

Witte.

272. 2 dec. Cornelis, van Cornelis Schalck en Styntje de Gomme Doel, get. Jacob Jans, Jan Jans en Madelena

Gastelaars.

273. 9 dec. Francyne, van Pieter Mathissen en Mayeken Andries Doel, get. Jacob den Decker, Joost Martens

Staes Driessen [Andriessen], Anneken Andriessen en Styne Andriessen.

274. 9 dec. Elisabet, van Louwys Taffel en Cornelia Claessen L.H., get. Jan Perichel, Joost de Bruyn, Jan

Claessen en Elisabet van de Vooren.

275. 23 dec. Cornelis, van Symon Reyniers en Tanneken Rogiers Doel, get. Janneke Aerts.

276. 26 dec. Cornelis, van Jacob Geerts en Passchyntie Willems K.N., get. Judith Clarisse.

1630

277. 6 jan. Jacob, van Jaques Martuyt, Luytenant en Lowyse de Boeland Dyt Rolle L.H., get. Dirck Boeland Dyt

[dict] Rolle en Juffr. Dangenus de Boeland Dyt [dict] Rolle.

278. 6 jan. Cornelia, van Jan Verstraten en Natie Verstrate K.N., get. Mertens Engels, Dirck Dircksen, Jacob

Jacobz, Lynken Verhulst en Jasperyne Ceulemans.

279. 27 jan. Pieter, van Rombout Pieters en Plaene Corstihaens L.H., get. Anthony Franck en Susanna Cabebs.

280. 3 feb. Anthony, van Nemio de Vyn en Tanneken Hollanders Doel, get. Jaques de Witte, Tanneke

Boogaerts, Passchier de Witte en Jermias de Vyn.

281. 10 feb. Anna, van Anthony Adriaens en Grietie Ariaens L.H., get. Merten Pieters, Zander Pieters, Albert

Geerts en Mayeken Arnouts.

282. 17 meert Magdalena, van Lucas Pieters en Mayeken Jacobz K.N., get. Pieter de Gomme en Janneke

Pieters.

283. 1 april Tanneke, van Albert Bricxsus en Cathalena Pieters, get. geen.

284. 1 april Joannis, van Jan Verstraten en Sara Adriaens K.N., get. Jacob Engels, Jacob Huybrechts, Helena

Ariaens en Barber Verstraten.

285. 1 april Pieter, van Cornelis Jansen en Martyne Jansen L.H., get. Jaques Tgampens, Steven de Zwarte,

Pieter de Winter, Maria Pieters en Janneken Linders.

286. 1 april Lowys, van Jan de Legast en Maria Thomas L.H., get. J.v. Bruninck van Often, Hans Nys, Juffr.

Lowyse Robbe en Janneken Walrave.

287. 28 april hier gedoopt een jonge dochter uyt het land van Zierickzee met name Jacomyntie Anthonys oud

agtien jaaren te Liefkenshoek.

288. 28 april Cornelis, van Cornelis Jansen en Prynken Cornelis L.H., get. Severyn Hoemaker.

289. 12 mey Engelken, van Jacob Jansen en Mayeken Engels Doel, get. Ary Jansen, Joost Pieters en Tanneken

Aerts.

290. 20 mey Barbara en Catalina, van Dingenis Marynissen en Janneken Pieters K.N., get. Steven de Munck,

Paulus Kegelaar, Toonken Pieters, Janneken Pieters en Mayeken Jacobs.

291. 9 juny Joost, van Paulus van Lare en Anneken N.. Doel, get. Mayeken Cryns.

292. 23 juny Syncke, van Staets Andriessen en Tanneken Andriessen Doel, get. Betken Frederiks, Cornelis

Andriessen, Jan Hermans en Mintie Joosten.

19

293. 23 juny Pietronella, van Hendrick Cornelis en Mayeke Cornelis L.H., get. Joan van Bilderbeek en Sara

van Gulhem.

294. 23 juny Guilham, van Abraham van de Leen en Cattalyne Cornelis L.H., get. Pieter de la Ville, Cornelis

Dircksen Roos en Sara Pieters.

295. 30 juny Janneke, van Godefroy Marckey en Cattalena Doorhooft L.H., get. Joris Doorhooft, Cornelis

Jansen Timmerman, Hendrick Hertshouwer en Janneken Carels.

296. 7 july Pieter, van Jan van Billerbeek en Geertruyt Verhagen L.H., get. Capt. Adolf Porquin, Sara van

Calker, Geertien Willems en Janneken Pauliers.

297. 14 july Beatrix, van Martyn Engels en Grietjen Cornelissen Doel, get. Jan Verstraten, Levintje de Rijck,

Joannis van Velthoven en Elisabet van Geldere.

298. 21 july Ariaen, van Zent de Vos en Neelken Gorissen Doel, get. Anthony Alberts, Hendrik Jacobz en

Mayeken de Witte.

299. 4 aug. Cornelia, van Marynes van Zuitland en Cornelia Prolle L.H., get. Geleyn Willems Proolle, Pieter de

Gomme en Dingena Willems Proole.

300. 4 aug. Joannes, van Evert Evertsen en Cathalyne Jans L.H., get. Gillis Keymeule, Willem Timmerman,

Susanna Calebes en Hilleken Claessen.

301. 4 aug. ………, van Cornelis Aerts en Janneken Aerts Doel, get. geen.

302. 11 aug. Anna, van Anthony Werf en Grietken Ariaens L.H., get. Cornelis Pieters, Mathys Pieters en

Susanna de Aermoys.

303. 8 sept. Cornelis, van Passchier Lauweressen en Mayeken Cornelis Doel, get. Jacob Jacobsen, Mayeken

Verstraten, Jacob Goosen, Cattalina Corssen, Anna Paules en Anna Jacobz.

304. 8 sept. Pieter, van Pieter Martens en Mayeken Cornelis Doel, get. Paeschier Louwers, Leenaert Claessen,

Leentje Hermans, Anna Huybrechts.

305. 15 sept. Abraham, van Jan Lenyssen en Esther Huyberts Doel, get. Isebrant Smit, Paulus Steenwinkel,

Cathalena de Swarte en Janneke Meulers.

306. 22 Sept. Mathys, van Adryaen Delis en Tanneke Lichteners Doel, get. Gerret Voren, Mayeken de Witte,

Ariaen Bastiaensen en Mayeken Bakker.

307. 22 sept. Joannis, van Pieter Doeye en Amelken Doeye L.H., get. Jacob de Palme, Jan Groenenborg en

Margriet Kienaers.

308. 29 sept. Lauwerens, van Huybrecht Lauwerens en Anneken Jansen Doel, get. Geert Jansen, Dirck

Dirckens en Anna Paulus.

309. 6 oct. Anna, van Jacob Hendricks en Anneken Gerryts L.H., get. Sergt. Hoemaker, Matthis Lifsenbons,

Digentie Backer en Judith Herthouwers.

310. 13 nov. Jan, van Hans Maris en Fransyne Maris K.N., get. Gysbrecht Cornelis, Hans Verhulst, Marten

Engels, Pieter Verstraten en Irma Verstraten.

311. 13 nov. Elisabet, van Aryen Bocx en Mayeken Roelands L.H., get. Bartelmeeus Michiels, Hans Hanssen

en Fransyne Jacobz.

312. 15 dec. Joannes, van Willem Leunissen en Dingenken Jans L.H., get. Jacob Mathyssen, Hendrick

Moelenaer, Helena Arysen en Maeyken Jacobz.

313. 16 nov. Abigael, van Anthony Franck en Hendrikjen Dircks L.H., get. Abraham Vyfeeycke, Jan

Groenenborg, Claes Andriessen, Dyna Geleyns, Margriet Machiers en Margriet Mangenus.

314. 22 dec. Joannes, van Pieter Janssen en Maeyken Adolfs L.H., get. Daniel Janssen, Marten Spanuyt, Pryntie

Cornelis, Tanneken Braems en Mayeken Keysers.

1631

315. 2 jan. Cornelis, van Jacob Keyser en Josyne Madreels, get. Marinis Getman en Mayeken Keysers.

316. 5 jan. Maria, van Joris Engels en Susanna Aerts K.N., get. Cornelis Senten en Dingentie Jacobz.

317. 5 jan. Roelof, van Hendrik Dirckssen en Josyntie Zanders Doel, get. Cornelis Janse Smit.

318. 19 jan. Maria, van Jan Willems en Neelken Jansen Doel, get. Claes Abrahams, Pieter Jansen Vrybergh en

Anna Roberts.

319. 19 jan. Anthony, van Machiel Celon en Margriate Deermbachts L.H., get. Jacques de Palm, Anthony

Bollaert en Grietien Werfs.

320. 9 feb. Elisabeth, van Mahuy Pieters en Josyne N.. L.H., get. Hendrik Stoffels, Dirck de Vos en Susanna

Calebz.

321. 2 meert Abraham, van Jacob Engels en Fransyne Verstraten Doel, get. Jan Verstrate en Juffr. Lippens.

20

322. 9 meert is op Lillo gedoopt een jonge dogter met name Gretien Michiels oud 24 jaren.

323. 23 meert Elisabeth, van Hans Broeykaert en Elisabeth Broekers Doel, get. Jaeyers Ballaert, Jan

Andriessen en Pieternella Janssen.

324. 6 april Cornelia, van Cornelis Cornelissen Hollander en Barbara Jacobz de Hollander Doel, get. Mathys de

Witte, Hans Stappaert en Neelken joost de Witte.

325. 6 april Clara, van Jaeyus Dury en Tanneken van Braems L.H., get. Hendrik Stoffels, Cornelis Andries,

Mayeken Daniels en Passchyne Rogges.

326. 6 april Elisabet, van Joost de Coster en Margriete Dircks L.H., get. Marten de Neve, Amant Hellebuyck,

Jan de Wilde, Hillegonde Claessen en Neelken Pieters.

327. 21 april Arjaan, van Albert Dirckssen de Bruyn en Ploentien Melts, get. Dingeman Janssen, Frederik

Pastrats, Cornelia Cornelissen en Leentie Smits.

328. 1 juny Susanna, van Michiel Maryssen en Susanna Matheys Doel, get. Pieter Arjaans, Pieter Mattheeus,

Mayeken Cornelis en Susanna Moens.

329. 1 juny Joanna, van Joannes Hoemaker en Maria De Witte L.H., get. Severyn Hoemaker, Mynheer Joannes

Vosbergen, Susanna Bervus en Cathalena de Witte.

330. 24 july op Lillo gedoopt Pieter, van David Verstraten en Dirckxen Pieters Doel, get. Jan Verstraten,

Gabriel Mertens en Grietien Verstraten.

331. 24 july op Lillo gedoopt Cornelia, van Jan Huybrechts en Janneken Pieters K.N., get. Lucas Pieters, Jan

Jacobz en Willem Tiberius.

332. 10 aug. Sara, van Gys Ariaensen en Tanneken Verhulst K.N., get. Ariaen Gyssen en Mayeken Reygers.

333. 24 aug. Ariaentie, van Jaques Eyeles en Neelken Demes Doel, get. Thomas Janssen en Ariaentjen Janssen.

334. 24 aug. Hendrik, van Isebrand Pieters en Anneke Aerts Doel, get. Mathys de Witte, Pieter de Coucq,

Lysbet Jansen en Leuntie Pieters.

335. 14 sept. Cornelis, van Erasmus Verstraten en Teuntken N.. K.N., get. geen

336. 17 sept. Cathalyne, van Adam Gabriels en Paulyna Poules K.N., get. Elisabeth Marten Jacobz.

337. 27 sept. op Lillo gedoopt Margriet, van Corsjaan Loos en Anneke van Hemberghen L.N., get. Hendrik

Stoffels, Adriaen Vermeulen, Jan van Hembergen, Elisabet Julis, Mayeken Daniels en Mayeken Adolf.

338. 27 sept. Jacobus, van Martyn Christoffels en Cathalena Stavenisse L.H., get. Wolfert van Berstel [Borssele],

Neelken Bylaar en Helena Stavenisse.

339. 5 oct. Joannes, van Jan Verstraten en Mayeken de Ridder K.N., get. Jan Nys, Geert Jansen, Felyken van

Berkelo en Ammerensken ..N..

340. 5 oct. Joannes, van Hans Carels en Susanna Dermoys L.H., get. Jan Huybrechts, Steven de Munnick,

Prynken Meylands en Cathalena de Rycles.

341. 5 oct. Mayeken, van Hans Tappers en Cathalena Hermans Doel, get. Hans van den Eynde en Barber

Helleners.

342. 19 oct. Maria, van Joris N.. en Geertruy N.. L.H., get. Philips Giljaers.

343. 19 oct. Cornelia, van Gabriel Martens en Geertruyt Corssen Doel, get. Cornelis Gastelaer en Anneken

Huybrechts.

344. 23 oct. op Lillo gedoopt Louise van Blounel [= Blondel] en Jaecquemyntie de Winter Doel, get. geen.

345. 27 oct. op Lillo gedoopt …….(defect), van Cornelis Aerts en Janneken Aerts Doel, get. Cornelis Jansen

Smid en Willem Coeckebacker.

346. 2 nov. Joannes, van Abraham van Vyfeyck en Josyne Pieters L.H. get. Jenyt Jelis Seymons, Mathys

Hoemaker, Jaques de Palme, Corporaal Rogier, Janneke van Gastel en Josyne Cornelis.

347. 9 nov. Arjaenken, van Jaques Huybrechts en Helena Aryaenssen Doel, get. Mathys de Witte, Hans van

den Ende, Jan Verstraten, Arjaentie Jansen en Leuntiken Abrahams.

348. 16 nov. Arjaentje, van Sent Joosten en Dingentie Jabobz K.N., get. Laurens Verbeecquen en Grietken

Huybrechts.

349. 16 nov. Franciscus, van Stoffel van den Bogaert en Elisabet Steenwinkel Doel, get. Hans Rombouts.

350. 16 nov. van ’t Luys, Anneke, van Hans Reygers en Eva N.., get Pieter Porck en Geertruyt Maert.

351. 23 nov. Mathys, van Geert Cornelissen en Grietien Mathys Doel, get. Pieter de Cock, Zander Overbeek,

Dingene Aerts en Elisabet Huybrechts.

352. 27 nov. op Lillo gedoopt Apolonia, van Anthony Bollaert en Elisabet Marynis L.H., get Philips Barber,

Jacques Decles, Jan Claessen, Hillegonde Jansen en Hester Bollaarts.

353. 11 dec. Arnout, van Anthony Pieters en Anthonyne Arnouts L.H., get. Ary Gysen, Handrik Jansen en

Mayeken Reygers.

354. 11 dec. Steven, van Steven de Zwarte en Cathalene Buckaeys L.H., get. Steven de Zwarte, Wolfert van

21

Borstol [Borssele], Marie de Zwarte en Cornelia Porquiyns.

355. 14 dec. Joannes, van Ary Jansen en Clara Arjaens K.N., get. Jacob Jacobz, Jan Pieters, Dingen Jacobz en

Sara Jansen.

356. 25 dec. Cornelia, van Geert Leenerts en Leyntie Verstraten Doel, get. Geert Jansen en Sara Leunissen.

357. 26 dec. Anna, van Abraham Snoeck en Elisabet Cornelis L.H., get. geen

1632

358. 18 jan. Mathys, van Mathys Richarts en Sara Andriessen L.H., get. Claes Abrahams, Rombout Pieters,

Hillegonde Claessen en Tanneken van Gastel en Janneke Jans.

359. 25 jan. Gommer, van Cornelis Schalk en Sitneken de Gommers Doel, get. Jan Neytsen en Anne Paulus.

360. 25 jan. Cornelia, van Pieter Matheys en Mayeken Andries Doel, get. Paulus Segelaar, Andries Janssen,

Fransyntie Deckers en Janneken de Bruyne.

361. 8 feb. Joannes, van Evert Evertsen en Cathelyne Jans Doel, get. Hillegonde Claessen.

362. 15 feb. Germanus, van Leendert Clingemans en Maeyken Baekes Doel, get. Jan Michiels, David

Verstraten, Elena Huybrechts en Anna Willems.

363. 15 feb. Catharina, van Wouter Corssen [Cornelissen] en Cathalena N..L.H., get. Elisabeth Ceymels.

364. 22 feb. Martyne, van Huybrecht Jacobz en Ludegert Bastiaens Doel, get. Huybrecht Cornelissen en

Jacomyn Teunis.

365. 29 feb. Cornelis, van Dingeman Janssen en Mayeke Cryns K.N., get Judicht van Gastel.

366. 29 feb. Adriaen, van Jan Verstraten en Sara Adriaens Doel, get. Mathys de Witte, Meerten Engels, Barbel

Jacobz en Anneken Huybrechtz.

367. 29 feb. Brecht, van Jelles Geeryts en Leentje Maes, get. Willem Geeryts en Griete Niets.

368. 7 meert Cresnia, van Jonckh. Adolf Poxyin [= Porquin] en Cornelia Vervenne L.H., get. de magistraat van

Doel, Joffr. Adolf van Borsselen, Joffr. Sara Van der Veeke en Juffr. Janneken Jacobz Venneman.

369. 14 meert David, van Huybrecht van Overbeeck en Goedelieve Aerts Doel, get. Hans Bogaerts, Zander van

Overbeek, Janneken Jacobz en Janneken Pieters.

370. 21 meert Anna, van Robbert Gull en Anna Leons, get. geen.

371. 21 meert Crijn, van Pieter de Hollander en Jobken Crijns L.H., get. Elisabeth Simphaen en Dannis

Leennerst.

372. 21 meert Willemynken, van Jan de Kempenaar en Sanderyne Kempenaar L.H., get. Jan Claessen, Hendrik

Gerwey, Emlisabet Corsen en Janneken Jansen.

373. 1 april Cathalina, van Lucas Pieters en Mayeken Jacobs Doel, get. Lauwerens Verbeek en Susanna Pieters.

374. 1 april Huybrecht, van Huybrecht Joosten en Grietie N.. K.N., get. Joost Cente en Mayeken de Ryke.

375. 12 april Anna, van Jan du Karnoey en Maria Groenincx L.H., get. Ariaen Vermeulen, Anneken Jacobz en

Anna Lees.

376. 12 april Janneken, van Jan Cornelis en Heyle Claessen Doel, get. Jasper Pieters, Louwyse Willems en

Janneken Jacobz.

377. 20 mey op Lillo gedoopt Maria, van Ary Janssen van Assedelft en Janneken Carels, get. Paulus Jansen,

Michel Jellesen, Ariaentie Arents, Neelken Huybrechts en Maria de Vos.

378. 16 mey Catharina, van Hans Scharts en Catharina Leus, get. geen.

379. 23 mey Dirck, van Cornelis Amans en Prynken Pieters L.H., get. Mathys Wolkers, Claes Liefnenbons,

Elisabet Anthonis en Magdelene Hellebuyel.

380. 23 mey Catelene, van Dingenis Marinus en Janneken Pieters Doel, get. Zent Joosten, Jelis Baart, serg.

Jelis, Mayeken Verstraten.

381. 31 mey Susanna, van Michiel Maris en Susanna Matheus Doel, get. Daniel de Labecque, Susanna Moens,

Tomas Poulier en Barber Hulster.

382. 31 mey Janneken, van Hans van den Eynde en Amelken Laurens, get. Jacob Huybrechts, Marinis Kille en

Janneke Jans.

383. 13 juny Crynken, van Geert Jansen en Mayeken Cornelis Hollander, get. Marten Engels en Hilleken

Verstraten.

384. 4 july Janneken, van Jan Pieters en Janneken Jacobz Doel, get. Seyken Ariens, Geert Janssen en Geert

Daviesen.

385. 4 july Anna, van Jacob Stomp en Jacomyne Arnouts L.H., get. Iman Keulenaar, Hans Kelle, Louweyse

Periens, Hendrik Pieters en Anna Loos.

386. 11 july Joannes, van Corporael Rogiers Pintsen [= Pincester] en Barber Clheewaarts L.H., get. Cornelis

22

Michiels en Hester Milborn.

387. 26 july Mayeke, van Jan Jansen en Margritte Lues [Leus?] Ouden Doel, get. Jacob Leenaerts en Leytken

Hermans.

388. 11 aug. Mewusken, van Jan Aryaen Rueb, Vendrich en Aeltken Mees Leus, get. Cornelis Pieters.

389. 29 aug. Josyna, van Aert Bats en Maria Wintenten, get. Marcus de Villaerts, Jan de Bie en Elisabet Jansen.

390. 5 sept. Josyntken, van Joost Andries en Nantie N. [Adriaentie Jansen]. Doel, get. Mayeken Engels en Elisabet

Zeegers.

391. 5 sept. Rolef, van Hendrik Dircxsen en Josyne Zanders Doel, get. Geeryt Theunis en Ariaentie Jansen.

392. 5 sept. Leyntie, van Geeryt Croffyts en Geertien Jansen Doel, get. Jan Berentsen, Lowys Jansen en Altie

Gysbrechts.

393. 12 sept. Pieter, van Jacob Geerts en Passchyntken Willems K.N. get. Mayeken Lucas.

394. 3 oct. Pieter, van Cornelis Centen en Jacquemyne Pieters L.H., get. Jonkh. Charles de Rahe [= de Ram] en

Joffr. Sara van Veecken.

395. 10 oct. Janneken, van Rombout Pietersen en Aplonia Cortsiaens L.H., get. Pieter Geerts, Nihemia de Vyn,

Janneke van Gastel en Pieternelle N..

396. 10 oct. Geertruyt, van David Verstraten en Dircksen Pieters Doel, get. Jan Verstraten en Mayeken de

Witte.

397. 10 oct. Janneke, van Aert Jansen en Ariaentien Carels Leeus, get. geen.

398. 31 oct. Adriaen, van Cornelis Adriaensen en Pieterneele de Witte K.N., get. Cornelis van Streyen en

Mayeken Arissen.

Van den 31 oct. 1632 tot 3 july 1633 defect door de oudheyt des doopboeken.

1633

399. 6 juny Vintken, van Joost Leemansen en Iswipote Derwede L.H., get. Marynus Wolvelaer, Fransois

Commersen en Vintken Hendriks.

400. 3 july Maria, van Machiel Machielsen en Barbelken Jacobz Ouden Doel, get. Jacob Eyens, Cornelis

Gastelaar, Sara Verstraten en Neelken Arnouts.

van 3 july tot 24 july defect.

401. 24 july Ariaen, van Willem Arens en Anneken Huybrechts Ouden Doel, get. Hans Verstraten, Mathys van

Eertbrugge, Jacob Engels, Marynis Cryns, Juffr. van Alfen, Juffr. Isabelle en Mayeken Vaens.

402. 24 july Michiel, van Pieter Jansen en Mayeken Michiels L.H., get. Claes Abrahams, Jan Lambrechts, Jan

Claessen en Mayeken Daniels.

403. 7 aug. Pieter, van Anthony Marons en Madelene Dentreeberq L.H., get. Pieter Dentreeberq, Susanna

Nanmels en Jenne Jacobz.

404. 7 aug. Bresken, van Jeles Reygers en Cattelynke Maes K.N., get. Gisbrecht Arienssen, Geert Jacobz,

Huenken Jansen en Pleunken Mertens.

405. 14 aug. Willem, van Gillis Capproens en Fransynken Pieters L.H., get. geen

406. 21 aug. Pieter, van Abraham van Vyfeek en Jorintken Pieters L.H., get. Anthony Lauwerens, Jan

Lambrechtsen, Pieternelle Leenerts en Pieternelle Jacobz.

407. 21 aug. Jacques, van Geert van der Meulen en Joffr. Anna Irp, get. Dheer Jaques Rinzac, Philips de

Campe, Joffr. Machtelt van der Meulen en Joffr. Madelene van Bomberge.

408. 23 aug. Cornelia, van Casper van den Lip en Mayeken Lambrechts L.H., get. Michiel Jarenes, Joos

Adriaenssen, Adam Nees, Paulus Fransen en Jan Strange.

409. 23 aug. Johannes, van Adam Ariaensen en Ilken Jansen, get. Marynus Laurenzius, Hendrik Postels,

Anthony Bockaert, Janneken Baey en Jenneken Melsen.

410. 4 sept. Fransois, van Laureys Jansen en (moeder defect), get. Mathys Hoemaker, Hendrik Court, Niwick

Wolfert, Pieternelle Leenders en Pieternelle Geeirs.

411. 4 sept. David, van Maggriet Mattheus en Janneken Adriaens, get. Ariaen Commers, Janneke Ariaens,

Fluwine Jansen en Elisabet Hendriks.

412. 4 sept. Elisabet, van Jan Lammeken en Cathalina Jans, get. defect.

413. 18 sept. Susanna, van Pouwels Joossen en Anneken Aerts, get. geen.

414. 18 sept. Anneken, van Jan Reynaert en Anna N.., get. Benedictus Usseling.

415. 18 sept. Maria, van Jan Blondel en Jacomyntie de Winter, get. Anthony Albertaddrine.

416. 25 sept. Bastiaenken, van Hans Nysen en Anneken Dircks, get. Cornelis Aertsen Beerensheyck en Cornelis

Schulken.

23

417. 2 oct. Sacharias, van Joris [= verm. Jurrien] Ellenborg en Anneken N..[Vriends], get. Passchier de Laet, Jage

Groeninck, Maria de Witte en Anneken Jacobz.

418. 9 oct. Cornelia, van Matheus Jansen en (moeder defect), get. Aert Nottinck, Jan Strange, Leenaert Jansen,

Margriet Ariaensen en Maeyken Dirck.

419. 9 oct. Maria, van Christoffel Meriel en Aelken Lambrechts, get. Christiaen Loos, Dirk Aelst en Lysbet

Jans.

420. 16 oct. Cornelia, van Dingeman Janssen en Mayeken Crynen, get. Gussebrecht [Gijsbrecht] Arentssen en

Joffr. Bestaney [= verm. Busigny].

421. 30 oct. Cristiaen, van Jan Verstraten en Adriaenken de Ridder, get. Geeraert Reygers, Erasmus

Verstraten, Jacomyntie Centen en Pieternelle Leenders.

422. 30 oct. Janneken, van Machiel Maris en Susanna Matheus, get. Cornelis Jansen, Claes Huybrechts en

Janneken Mattheus.

423. 30 oct. Jasper, van Anthony Armans en Grietjen Jaspers, get. Thomas Thomassen, Balten Boogaert en

Tanneken Boogaert.

424. 1 nov. Anneken, van Cornelis Jansen en Anneken Pouwels, get. Machiel Marissen, Huybrecht Lauwers en

Mayeken Bastiaenssen.

425. 1 nov. Job, van Marynis Jobsen en Willemynken Leenderts, get. Pieter de Meulenaar, Mayeken de Neve,

Gabriel Jansen, Lysbet Jansen en Jaquemeynken Geefnichts.

426. 13 nov. Pieter, van Isebrant Pieters, voorts defect.

427. 13 nov. Arnout, van Lambrecht van Overbeeck en Goede Lievaarts, get. Nicolaas Rombouts, Jeronymus

Coenraets, Teunken Jacobz en Tanneken Pieters Boogaarts.

428. 13 nov. Mels en Melsen, van Hans de Roover en Barbel Neefs Doel, get. Paulus Kegelaar, Anthony de

Munick, Barbel Meus, Mayeken Ariaens, Mayeken Wagemaekers.

429. 20 nov. Christiaen [= Christina], van Geen Jobsens [= Foppen] en Heylken Symoens, get. Gerrit Jansen Vaen

en Mayeken Kerels.

430. 20 nov. Trynke, van Jan Passchiersen en Anneken Gielen, get. geen.

431. 20 nov. Elten, van Staes Aendrissen en Tanneken Andrissen, get. Pieter Wils en Elten Jansen.

432. 27 nov. Maria, van Cornelis de Witte en Maddalena de Witte, get. Jacon Verstraten, Pieter Boogaert, Jacob

Engelsen, Jacob Eyens, Lucas Pieters, Sara de Nyssen en Pieternella de Witte.

433. 27 nov. Janneken, van Cornelis Aertsen en janneken Huygens, get. Nicolaes Clinkerman, Hans Nyssen,

Mathys de Wagemaker en Mayeken Jacobz.

1634

434. 1 jan. Joannis, van Johannes van Goedenhuyse en Elisabet Clerk, get. Adriaen Borcx, Johannes Visser en

Susanna Jane.

435. 8 jan. Janneke, van Jan Janssen Verstraten en Sara Adriaens, get. Jan Vaen, Jacob Eynens, Marinis

Crynsen, Elisabet Lauwerys en Mayeken Cornelis.

436. 29 jan. Pieter, van Leunis Pietersen en Anneken van Gastel, get. Prynken Cornelis.

437. 29 jan. Pieternella, van Jan Symoenssen en Leynken Armanssen [Catalina Hermans], get. Jacob Eyens, Pieter

Stappers en Mayeken Joossen.

438. 5 feb. Jeronimus, van Willem Tiels en (moeder defect), get. Jeronimus Anthonissen, Gilles Christoffels en

Catharina van Laere.

439. 12 feb. Maria, van Johannis van Overbeke en Teunken Jacobz, get. David van Overbeke, Anthony Alaerts,

Mathys van Eertbrugge, Goudelieve Aerts en Mayeken Jacobz.

440. 12 feb. Adriaenken, van Lucas Pieterssen en Mayeken Jacobz, get. geen

441. 19 feb. Johannis, van Steven de Swarte en Cathaline Boke, get. Pieter Baert, Lenaert Wadde, Pierynken

Claes en Adriaenken Meynders.

442. 19 maart Johannes, van Berent Claessen en Elena Goesbergh, get. Jan Lambrechts, Johannis la Noode,

Sara Deynse en Cathalina Macharis.

443. 26 maart Johannis, van Johan Volders en Janneken Volders, get. Jacob Ceulens, Jacob Ridtsaedt, Margrieta

Ceulens, Neelken Jansen en Maddalena Cemme.

444. 2 april Cornelia, van Huybrecht Cornelissen en Marynken Jansen, get. geen.

445. 17 april Janneke, van Willem Woutersen en Mayeken Cornelis, get. Pieter Jansen, Seeger Jansen, Jan

Cornelissen, Dingene Paschiers en Sara Adriaens.

446. 30 april Maria, van Nicolaas Sondach en moeder N.. Aellebuck [Hellebuyck], get. Guyjame Petit, Joos

24

Aellebuck, Mathys Wolstaert, Cornelis Amman, Elisabet Gilles, Judicht de Jonge en Maddalena Ammans.

447. 30 april Maria, van Dirck Boele en (moeder defect), get. Jan Grysen, Philips Campen, Maria Robbers en

Elisabet van Gershoven.

448. 2 mey Cornelia, van Geeraert Cornelissen en Steynke Sanders, get. Adriaen Commers, Cornelis Aertsen,

Aelken Gysebrechts en Anneken Pauwels.

449. 2 mey Magarita, van Gillis Christoffels en Susanna Durinck, get. Johan Tiboud, Gabriel Levyn en Josyne

Hendriks.

450. 28 mey Maria, van Lauwereys Woestaert en Maria Ale, get. Philips Barbe, Misy de Peer, Janneke Pieters

en Christine Ale.

451. 2 july Geertruyt, van Claes Andriessen en Geertruyt Gillis, get. Pieter Rogge, Jurrien Leborgh, Cornelis

Andriessen, Jan Aermanssen, Pierynken Anneken Jacobz, Pieternelle Jans en Anneken Bastiaens.

452. 9 july Maria, van Cornelis Noorman en Piternelle de Witte, get. Nicolaas Rombouts, Hans Jacobz,

Johannes Elebouth, Maddalena de Witte en Jasperyne Pitersen.

453. 30 july Maria, van Pieter van Korssel en Eva Thomas, get. Machiel Claesen, Joost Boon, Mayeken Joost,

Anna Stoffels en Joffr. Elisabet van Gershoven.

454. 1 aug. Johannis, van Willem Geersen en Elisabet Jacobz, get. Jan Florissen en Leynken Maes.

455. 1 aug. Maria, van Philips Angenese en Neeleken Huybrechts, get. Cornelus Jan de Munnick en Mary

Neelken Huybrechts.

456. 1 aug. Margrieta, van Arent Cornelissen en Achtien Thomissen [= verm. Thomassen], get. Christiaen Loose,

Thomas Thomassen Pollyr [Paulier, Poulier], Heyltgen Thomissen [verm. Thomassen], Magriete

Adriaenssen en Mayeken Dirks.

457. 1 aug. Claeys, van Gysbrecht Vos en Teunken Willems, get. Hendrik Vrymoot, Jersaen Aermans en Verken

Aarmans.

458. 1 aug. Sara, van Hendrik van Deventer en Elsken Brands, get. Frederick Janse, Aerman Wouters,

Adriaenken van Emden en Margriete van Haeren.

459. 13 aug. Johannes, van Jan Willemsen en (moeder defect), get. Pieter Jansen, Rombout Pitersen, Hectoor

van Tollegem, Elisabet Sergiants, Susanna Jans en Catharina Gilles.

460. 20 aug. Johannes, van Jacob Ritsert en Stoffeleinken Ketelaar, get. Mailljaert Duessen en Geertien Frans.

461. 3 sept. Johannes, van Corstiaen Loose en Aneken van Lombergh [= Hemberghen], get. Willem Graff,

Thomas Thomassen Poulier, Pieter Aramanssen, Hans van der Vaere, Tanneken van Hadden, Tanneke

Marinis en Elisabet Stadthouders.

462. 3 sept. Maria, van Maarten Engelsen en Margriete Cornelis, get. Hans Jacobz, Maddalena de Witte en

Heylken Symons.

463. 10 sept. Pieter, van Jacob Pieters en Petronella Jans, get. Capiteyn Symon Cromstreyen, Abraham van de

Leen, Petronella Leenderts en Susanna Snoecx.

464. 24 sept. Margrita, van Hendrik Gysens en Cathalina Gysens, get. Marinis van Strien, Adriaen Mattheussen,

Susanna Snoecx, Pieternelle Leenderts en Seleke Aelmonts.

465. 8 oct. Jacomynken, van Job Melsen en Mayeken Huybrechts, get. Dirck Boele, Willem Graeff, Machiel

Claessen, Maria Janse en Jacomeynken Symoens.

466. 15 oct. Jacobus, van Jacob Engels en Josyne Verstraeten, get. Hendrik Hendriks en Maria Meesters.

467. 22 oct. Johannes, van Pieter Osaen en Susanna Gauloos, get. Jacob den Decker, Remy Desien en Mayeken

Goverts.

468. 29 oct. Johannis, van Willeke Jansen en Geesken Cornelissen, get. Remy Desien, Gillis Jeroen, Anneken

Jacobz en Lysbet Gillis.

469. 5 nov. Adriaenken, van Jan Martenssen en Perynken Pieters, get. Thomas Jansen, Jacob Eyens, Adriaenke

Bastiaens en Helena Arents.

470. 5 nov. Maria, van Nimia de Vyn en Janneken Hollander, get Philips de Hollander, Marinis Cornelissen,

Adriaen Bastiaensen Snoecx, Mayeken Cornelis en Anneken Pauwels.

471. 12 nov. Adriaen, van Adriaen Ghysen en Judich Adriaensen, get. Mayeken Hendriks.

472. 19 nov. Aarman, van Anthony Aarman en Grietjen Anthonissen, get. Pieter Boogaart, Pieter van Gouwen,

David Verstraten en Anna Mels.

473. 19 nov. Willem, van Cornelis Symonssen van der Loeuff en Mayeken Adriaens, get Cornelis

Symoenssen, David Symoenssen, Samuel Adriaenssen, Anna Sweryens en Susanna Symoenssen.

474. 19 nov. Eva, van Abraham van Leen (schoolmeester) en Cathalina Cornelis, get. de heer Pieter de Gomme

(Commis), Cornelis Jansen, Willem Adriaenssen, Francoys Loncke, Mayeken Cornelis Thomas,

Maddalena Jacobz en Geertjen van Bilderbeek.

25

475. 26 nov. Cornelia, van Cornelis Centen en Jacobmyne Schepens, get. Leyn Bastiaensen (coopman), Marinis

Zuytland (vaendrigh), Jan Janssen van Boresell [Brussel?], Elisabet Buysrogge en Tanneke Adriaensen.

476. 26 nov. …………, van Pieter van Latem en Syken Joostens, get. ………………

477. 3 dec. Maria, van Machiel Mares en Susanna Matheus, get. Franchoys Stales, Mayeken Bulstraen en

Mayeken Cornelis.

478. 3 dec. Johannes, van Jan Ramont en Josyne Pauwels, get. Jacob Lamus en Mayeken Louwereyns.

479. 10 dec. Cornelis, van Hans Jacobz en Janneken Cornelis, get. Jacob Engels, Cornelis Noomans, Margriete

Verstraten en Mayeken Samuels.

480. 10 dec. Johannis, van Jan Strang en Elisabet Jans, get. meester Mugge, Pieter Snyder, Willem van

Warmoeskerke, Janneke Barbiars en Susanna Snoecx.

481. 17 dec. Isabella, van Hendrick Gedde en Mayeken Jans, get. Jemant Janssen, Jan Aarmanssen en Neelken

Barents.

1635

482. 7 jan. Anneken, van Hendrick Jansen en Anneken Bastiaenssen, get. Sergiant Gillis, Jaeck Dury, Willem

Govaerts Boresselaar, Annaken Augustyne en Geertjen Jans.

483. 7 jan. Adriaen, van Jan de Cempenaer en (moeder defect), get. Hendrik Verhulst, Adriaen Mattheussen,

Cathalina Pieters en Janneke Lucas.

484. 11 jan. Elisabet, van Jan van Goedenhuyse en Elisabet de Clerck, get. Benjamin Denckels, Pieter Walrave

en Grietjen Cornelis.

485. 19 jan. Sara, van Hans Carels en Susanna d’Aarmose, get. Cornelis Moens, Anthony d’Aarmose, Sara

d’Aarmose en Mayeken Carels.

486. 11 feb. Jacob, van Franchoys Heyens en Fransynken Hyens, get. Abraham Snoecx en Tanneken Daneels.

487. 11 feb. Johannis, van Anthony Pieters Cruysdyk en Elisabet Jans, get. Dingeman Jansen, Hans van den

Eynde, Anna Mels en Cathalina Hendrik.

488. 18 feb. Johannes, van Joos Pieterssen en Willemken Janssen, get. Jacob Jansen en Mayeken Cornelissen.

489. 18 feb. Andries, van Adriaen Andriessen en Mayeken Joos, get. Joos Pietersen en Bayeken Joossen.

490. 25 feb. Maria, van Cornelis Braem en Cathalina Baert, get. Maarten Jacobz, Jan Baart en Anneken

Robrechts.

491. 25 feb. Pieter, van Macheu Pieters en Josynken van Lockerie, get. Pieter de Gurck, Remy de Hondt, Aert

Snyder, Neelken Hircx, Mayeken Machiels en Pieternelle Leenderts.

492. 4 maert Cornelis, van Willem Aerts en Neelken Bodtsaarts, get. Gommer van Camp, Philip Annesis en

Geertjen Frans.

493. 11 maart Clayeken, van Pieter Minne en Aduwe Jans, get. Cornelis Aertssen, Denys Hendricx, Mayeken

Vaen en Aeriaentge Bastiaens.

494. 11 maart Cornelia, van Leendert Claessen en Trynken Claessen [= Cornelis], get. Pieter Baart, Jan Jansen

Broem, Dingene Paschiers en Willemina Verstraten.

495. 18 maart Joris, van Cornelis de Witte en Maddalena de Witte, get. Corstiaen de Witte, Maria de Witte en

Maria van Alphen.

Van den 18 maart tot den 30 december defect.

496. 30 dec. Janneken, van Claes Dircksen en Neelken Pieters Brixus, get. Severyn Hoemaker, Commandant

Frans Pieterssen en Sara de Nyssen.

497. 30 dec. Tenyne, van Isaak Jacobz en Betken Cornelis, get. Mathys van Aertbrugge, Cornelis Jansen

Dronkaert, Tenyne Jacobz en Elisabet Jans.

1636

498. 6 jan. Nicolaas, van Nicolaas van Dries gesegt Beron en Grietje Adriaens, get. Bernaart de Gomme, Hans

Carels, Mr. Abraham van de Leene, Peryngken Pieters, van Brussele en Elisabet Cornelis

499. 6 jan. Janneken, van Coenraat Machielsen en Janneken Annys, get. Bredael [= mog. Beydael], Frans Pieters,

Geertruyt Majljaarts en Adriaenken Pieters.

500. 6 jan. Cathalina, van Geen Foppe en Heylken Symons, get. Adriaen Egtberts en Mayeken van Alphen.

501. 13 jan. Andries, van Mathys Ryckaert en Sara Andriessen, get. Pieter Geersen, Jan Groenenborgh,

Petronella Leenders en Sara Centen.

502. 3 feb. Cathalina, van Adriaen Egtberts en Mayeken Cornelis, get. Adriaen Metteney, Hans Jacobz,

26

Heylken Symons en Margariete van de Poll.

503. 17 feb. Cornelis, van Jacob Engels en Josynken Verstraten, get. Passchier Lauwereyns en Janneken

Storms.

504. 17 feb. Lauwereyns, van Passchier Lauwereyns en Mayeken Cornelis, get. Jacob engels, Gerrit Vaen,

Anneken van Soets en Anneken Huybrechts.

505. 24 feb. Johannes, van Jan Strang en Elisabet N.., get. Aert Pleger, Aert Nottinck, Huybrecht Notting,

Anneke Jacobs en Mayeken Maertens.

506. 24 feb. Aert, van Willem Aertsen en Neelken Botsaert, get. Adriaen Vermeulens, Claes Arents en Aeltgen

Dircx.

507. 2 maart Elisabet, van Jan Pieters en Janneken Jacobz, get. Jan Davids, Steven Adriaenssen, Cathalina

Pieters en Mayeken Jans.

508. 2 maart David, van Jan van Overbeek en Teunken Jacobz, get. Willem Aerentsen, Thomas Jansen en

Mayeken Pauwels.

509. 2 maart Cornelia, van Jan Verstrate en Sara Adriaens, get. Machiel Machielsen, Lauwereys Vervloet,

Dirkje Pieters en Mayeken Vaen.

510. 2 maart Maria, van Erasmus Verstraten en Grietjen Huybrechts, get. Mathys van Eertbruggen, David

Verstraten, Elena Arents en Sara Centen.

511. 16 maart Jacomynken, van Barent Claessen en Helena Goesbergen, get. Cornelis Jansen, Abraham

Machares en Barbara Deynssen.

512. 16 maart Joachim, van Cornelis Noorman en Nelleken N .., get. Jacob Leunders, Cathalina Cornelis en

Tanneken Adriaens de Bode.

513. 24 maart Cornelis, van Damus Leenderts en Elisabet Jans, get. Hendrick Jansen en Anneken Pouwels.

514. 30 maart Margriete en Attra, van Stoffel Marre en Aeltie Lambrechts, get. Nicolaas Berou, Aert Snijder,

Janneken Luyens, Anneken Ritsaert en Mayeken Maertens.

515. 6 april Johannes, van Pieter Rogge en Passcheyne Pietersen, get. Jan Jacobz, Job Melsen, Judith Adrians en

Dingene Passchiers.

516. 6 april Susanna, van Jacob Geertsen en Passchyne Willems, get. Aeltie Rutgers.

517. 20 april Pieter, van David Verstraten en Dirckje Pieters, get. Maerten Ingels, Elisabet Stappaerts en

Geertruyt Pieters.

518. 27 april Teunken, van Mahieu Pieters Coville en Josynke Joris van Lokerhey, get. Lieven Claessen, Stoffel

Bout, Robrcht Vaelspeck, Teunken Jansen, Maria Pieters en Amelken Abrahams.

519. 4 mey Anthony, van Anthony Cuypers en Neelken Pieters, get. Louwys Bernaart, Mathys Pieters, Maria

De Gulicksen, Mayeken Jobs en Neelken Du Groe.

520. 1 juny Paulus, van Adriaen Dircksen en Tanneken Huychtenaerts, get. Jacques Huybrechts, Jan van den

Ende, Mayeken Swittens en Quintje Hendricx.

521. 22 juny Petronelle, van Elias Danieels en Mayeken Cornelis, get. Cornelis Cornelissen, Isabella Daniels en

Mayeken Symoens.

522. 13 july Cornelis, van Leendert Claessen en Tryntje Cornelis, get. Jacob Engels, Joos Andriessen, Neelke

Joos de Witte en Amelken Baart.

523. 10 aug. Maria, van Jacob Poulaen en Jacomyntje Dury, get. Rombout Pieters, Anthony Franken en

Pietronella Cornelis.

524. 10 aug. Lauwereyns, van Hendrick Jacobz en Mayeken Lauwereyns, get. Pieter Baart, Cornelis Jacobz,

Joseynken Verhulst en Maddalena Lauwereyns.

525. 22 aug. Abraham, van Jaques Laduc en Catharina de Witte, get. De Heer Commandeur Severyn

Hoemaker, Christiaen de Witte, Juffr. Maddalena de Witte en Jonckvrouw Barbara Flemincx.

526. 31 aug. Margariete, van Corsiaen Loose en Anneken van Hombergh, get. Cornelis van Sreyn, Hans

Hendricx, Perynken Pieters, Petronella Leenders en Elisabet Mattyssen.

527. 1 sept. Maria, van Lucas Pieters en Mayeken Jacobs, get. Geeraert Vaen, Jan Brunincx, Jacob Eyens,

Tanneken de Witte en Maddalena de Witte.

528. 1 sept. Secilia, van Jurryen Elborgh en Anneken Verjus, get. Hans van Berckelaar, Joannis Cornoelje,

Anneken Jans, Elisabet Verhulst en Cathalina van Wouwer.

529. 14 sept. Adriaenken, van Hans Jacobs en Janneken Cornelis, get. Adriaen Egtberts, Hans Carels, Sara

Adriaensen en Tanneken de Witte.

530. 6 oct. Adriaen, van Pieter Osaen en Susanna Adriaenssen, get. Tanneken Adriaensen de Code.

531. 6 oct. Johannis, van Joos Andriessen en Adriaenken Jans, get. Pieter Muysenhol en Tanneken Jacobs.

532. 2 nov. Mattheus, van Machiel Mares en Susanna van Engheuvel, get. Pieter Baart, Jacob van Oortell en

27

Coentie Pieters.

533. 16 nov. Cornelis, van Maerten Engelsen en Margrieta Cornelis, get. Adriaen Egberts, Sara Cornelis en

Dircxken Pieters.

534. 16 nov. Pieter, van Dingnis Copmaertens en Janneken Pieters, get. Anneken Aerts en Maerten Muyts.

535. 16 nov. Cathalina, van Jan Jacobsen Verstraten en Mayeken de Witte, get. Jan Janssen Verstraeten,

Pieter Stappaert, Tanneken de Nys en Anneken Pauwels.

536. (geen datum) het kind alleen van Jaeck Dury, voorts defect.

537. 23 nov. Sara, van Jaeck Dury en Petronella Cornelis, get. Hendrick Rogge, Pieter Geers, Erasmus Geerts,

Susanna Eyndheuvel, Soetjen Willems en Peryntie Pieters.

538. 23 nov. Mayeken, van Willem Geers en Elisabet Jacobs, get. Hans Jacobs, Gusbrecht Aryaenssen, Grietje

Huybrechts en Elisabet Geerts.

539. 23 nov. Maria, van Goris Janssen en moeder defect.

540. 7 dec. Cathalina, van Adriaen Pinten en Mayeken Dircxsen, get. Daniel Jansen, Bouwen Willemsen,

Susanna van den Ensheuvel en Mayeke Pieters.

541. 7 dec. Pietronella, van Joos Pieters en Willemken Jans, get. Jacob Jan Dircx en Teunken Pauwels.

542. 7 dec. Cornelis, van Willem Woutersen en Mayeken Cornelis, get. Joos Maertenssen, Leunis Pietersen,

Mayeken Kil en Janneken Pieterssen.

543. 14 dec. Janneken, van Anthony Allaert en Perynken Lievens, get. Cornelis Aertsen Boender, Elisabet Cornelis

en Jacquemynken Jans.

544. 14 dec. Pieter, van Hans Jacobz en Neelken Pieters, get. Gillis Geerssen, Gommaert Vinck, Maddalena de Raat

en Cathalina Jacobz.

545. 14 dec. Cornelis, van Huibrecht Lauwereys en Anneken Jansen, get. Dingeman Jansen, Cornelis Louwereyns,

Passchyntie Leunis en Altie Gysbrechts.

546. 25 dec. Geertruyt, van Huybrecht Steenaert en Cathalina van Gansebeeke, get. Maarten Evers, Cleyn Thomas,

Mayeken Meulenaar en Geertruyt Joosse.

547. 25 dec. Cent, van Cornelis Centen en Jacquemeyntie Schepens, get. Cornelis Noorman, Jacob Hollaart en Sara

Adriaens.

548. 26 dec. Johannis, van Lowys Bellekens en Mayeken Ballee, get. Jan Cornelis Verstraaten, David Davidsen van

Overbeeke, Leynken Huybrecht, Elisabeth Stuyk en Synken Baets.

549. 26 dec. Jacob, van Machiel Machielsen en Mayeken Jacobz, get. Jacob Jansen, Pieter Taen, Mayeken Aryaens

en Mayeken Cornelis.

550. 28 dec. Johannis, van Johannes Boey en Bayeken Verbruggen, get. Hector van Collegem, Lauwereyns

Verbrugge en Mayeken Samuels.

1637

551. 3 jan. Adriaan, van Jacob Huybrechts en Elena Adriaens, get. Jacob Engels, Jacob Eyens, Hans Hendricx,

Amelken Baart en Maeyken Vael.

552. 10 jan. Cornelis, van Jan Moens en Mayeken Laliers, get. David Charels, Cornelis Symoens, Machiel Laliers

en Leynken Huybrechts.

553. 25 jan. Maria, van Claes van Dale en Janneken Snoucx, get. Jacob de Creeck, Bastiaen Adriaensen, Dingene

Jacobz en Maria Willems.

554. 25 jan. Tanneken, van Symon Symonsen en Tanneken Symoens, get. Haens Vaen, Mayeken Vaen en Hester

......

555. 25 jan. Cathalina, van Jan Symoens en Cathalina Hermans, get. Jan Verstraten en Coenraat .......

556. 8 feb. Maria, van Willem Adriaenssen en Anneken Huybrechts, get. Jacob Eyens, Pieter de Rijck,

Hans Hendrick, Mayeken Keyser, Dirckje Pieters en Mayeken Jacobz.

557. 8 feb. Mailjaart, van Thomas Leyen en Eva Thomas, get. Leunis Pieters, Mathys Machielsen, Mailjaart

Heymans, Martyntje Schapers en Cathalina Huybrechts.

558. 15 feb. Elisabeth, van Anthony de Munck en Anneken Pieters, get. Hans Carels, Andries de Munck, Cornelis

Jansen, Naenken de Witte en Syncken Vercouteren.

559. 22 feb. Pieter, van Pieter Muysenhol en Josyna Andriessen, get. Lauwereyns Hendricx, Jacob Mahieu,

Elisabet Bertels en Mayeken Jans.

560. 1 maart Helena, van Dick Adriaenssen en Mayeken Gillis, get. Gillis Keymeule, Jacob Hendricx, Mayeken

Dingemans en Syncken Verhulst.

561. 15 maart Maria, van Rutgert Willems en Heylken Huybrechts, get. Giljaem en Maria ........

28

562. 22 maart Anthony, van Lauwereyns Husaart en Maria Hale, get. Pieter Teunen, Carel de Can, Janneken

Christoffels en Cathalina Hale.

563. 22 maart Adriaan, van Anthony Adriaenssen en Amelken Baarts, get. Hans Vaen, Marinus Cornelissen,

Mayeken Vaen en Neelken de Witte.

564. 22 maart Beatrix, van Jacob Engelsen Vercouteren en Josynken Verstraten, get. Jacob Eyens, Joffr. Cornelia

Rycsel en Sara Franken.

565. 29 maart Abraham, van Abraham van der Leen en Cathalina Cornelissen, get. Thomas Paulier, Cornelis

Noorman, Neelken Pieters en Grietje Adriaens.

566. 5 april Willemynken, van Geeraert [Cornelisse] Ras en Stynken Sanders, get. Jan Verstraten, Francoys Eyens,

Adriaenken Bastiaens en Helena Arens.

567. 12 april Willem, van Nicolaas Berckenbos en Anna Allemans, get. Johannis Seys, Leutenant P. de Gomme,

Leonora de Cnuyt en Maria Allemans.

568. 19 april Gillis, van Nimea de Vijn en Janneken Hollanders, get. Piter Jansen, Stoffel Meriel, Elisabet Gillis,

Theun Corstiaens en Josynken Hendricks.

569. 26 april Anna, van Cornlis Symonssen van Louff en Mayeken Adriaenssen, get. Adriaen Metteney,

Matthys Eerbrugge, Mayeken Adriaans, Jaquemina Swerins en Antonette Boys.

570. 17 mey Cathalina, van Michiel Lisuwe en Cathalina Barbie, get. Willem Keymeule, sergiant Jacob Marynissen,

Desick de Vos, Menie Rombout, Cathalina Ellebuickx en Elisabet Gastelaer.

571. 17 mey Maria, van Jeroon Anthonissen en Alban [Aelken] Dircx, get. Jacob Hendricx, Cryn Cornelis, Jan

Jansen, Pieternelle Cornelis, Leynken Roeland en Mayeken Machiels.

572. 24 mey Cathalina, van Johannis Geerts en Maddalena de Raadt, get. Jan Jacobz, Abraham de Raadt en Betken

Kille.

573. 24 mey Maria, van Gillis Geerts en Cathalina Maers, get. Symon Willems, Elisabeth Geerts en Synken Maers.

574. 2 juny kind defect van Pieter Arens en Cruyme [Kuniertje] Campe.

575. 28 juny Cornelis, van Adriaen Egberts en Mayeken Cornelis, get. Jacob Engels, Passchier Kil, Sara Cornelis

en Mayeken Jacobz.

576. 5 july Pietronella, van Jan Passchierssen en Anneken Ghiele, get. Symon Symonssen, Cornelis Ghielen,

Jan Jorisen en Anneken Cornelissen.

577. 5 july Geertruyt, van Mathys Hoemaker en Joffr. Margriete Drost, get. Severyn Hoemaker, Carel de Ram,

Joffr. Sara van Veke, mevr. Geertruyt Bisschopping en Aryaenken Kreke.

578. 12 july Symon, van Geen Foppen en Heylken Symons, get. Marinis Kille en Cathalina Symons.

579. 12 july Cornelis, van Cornelis Aertsen en Janneken Huyghe, get. Jacob Engels, Anthony Allaert en Janneken

Hendricx.

580. 12 july Abraham, van Claes Dircks en Grietje Claessen, get. Mr. Abraham van Leen.

581. 22 july Margarita, van Anthony Bollaart en Elisabet Moor, get. Hans Bollaart, Gillis Keymeule, Cornelis

Ammans, Adriaenken Cornelis en Mayeken Bollaarts.

582. 9 aug. Willem, van Willem Tiels en Mayeken Jans, get. Hans Verhulst, Leunis Pieters, Anthony Groenenborgh,

Roelant Langevelt, Mayeken Cornelis en Piters Janneken.

583. 16 aug. Bastiaentie, van Pieter Minne en Adewyn Jansen, get. Geeraert Vaen, Mathys van Eerbrugge,

Janneken Meulenaar, Janneken Boenders en Janneken Aerts.

584. 6 sept. Matheus, van Pieter Matheussen en Mayeken Andries, get. Symon Vaen, Mathys van Erbrugge,

Dingenis Copmaker, Anneken Paulus, Anneken Stevens en Neelke de Witte.

585. 20 sept. Cornelis, van Erasmus Verstraeten en Margriete .... get. Adriaan Egbaart, Gysbrecht Jansen en Sara

Arentse.

586. 20 sept. Maria, van Hans Carelsen en Susanna Darmojsse, get. Willem van Hattum, Hans Jacobz en Fransijntje

Willems.

587. 27 sept. Martijntje, van Jan Martenssen en Perijnken Pieters, get. Jacob de Witte, Jan Jansen Brom, Mayeken

de Witte en Mayeken Joossen.

588. 10 oct. Paulus, van Pieter van Latein [= Latum] en Syken Joosen, get. Paulus van Eel, Hendrik Schutters,

Geertruyt Machielsen en Mijnken Verhelst.

589. 10 oct. kind defect van Adriaen Jacobz en Tanneken Aryaens.

590. 17 oct. Pieter, van Maertens Pieters en Mayeken Adriaens, get. Matheus Alleman, Adam Ariaenssen, Rombout

Pieters, Mayeken Machiels en Machteleken Adriaens.

591. 17 oct. Engel, van Guiljam Jans en Levine Hendricx, get. Guiljam van Dijck, Leunis Pieters, Elisabet van den

Ende en Mayeken Cornelis.

29

592. 17 oct. Josijnken, van Gillis Jansen en Belken Hollevier, get. Marynis Kille en Synken Verstraaten.

593. 25 oct. kind defect van Aert Nottinck en Janneken Andries.

594. 25 oct. Maria, van Pieter Baart en Neelken de Witte, get. Jacob Eyens, Jan Verstraaten, Joos Andriessen,

Mayeken Jacobz, Mayeken Berents en Soetjen Willems.

595. 1 nov. Joos, van Pleunis Joossen en Mayeken Abs, get. Pieter Abs, Hendriks Schutters en Leynken Abs.

596. 1 nov. Cornelis, van Cornelis de Witte, stadhouder en Maddalena de Witte, get. Cornelis de Witte, Cornelis

Noorman, Steven de Munnik en Sara de Nyssen.

597. 6 dec. Adriaenken, van Pieter Adriaensen en Petronella Leenderts, get. Daniel Gillissen en Mayeken Dircx.

598. 6 dec. Nicolaas, van Pieter Staes [Andriessen] en Cathalina Wouters, get. Cornelis Andriessen en Janneken

Pouwels.

599. 13 dec. Altra?, van Stoffel Merel [Marre] en Aelken Lambrechts, get. Pieter Geerts, Jacob Adriaenssen,

Peryne Cornelis, Josyne Hendricx en Pleynken Dircx.

600. 13 dec. Maria, van Jan Ramen en Elisabet Leys, get. Jacob Jan Dircxken en Tanneken Huybrechts.

601. 13 dec. Cathalina, van Cornelis Schalken en Christina Gommers, get. Jacob Block, Jaquemijnken Huybrechts

en Stynken Cornelis.

602. 20 dec. Abraham, van Pieter Jansen en Mayeken Michielsen, get. Abraham Jansen, sergiant Willem Van

Hattem, Ellisabet Verhulst, Mayeken Adriaens en Geertruyt Costers.

1638

603. 7 febr. Janneken, van Gillis de Wilde en Mayeken Vercouteren, get. Cornelis Braem en Amelken Baart.

604. 7 febr. kind defect.

605. 7 febr. Susanna, van Claes Claessen en Anneken Wouters, get. Isaak van Dale en Susanna Durings.

606. 7 febr. Anna, van Mathys Ryckaert en Sara Andriessen, get. Gys Jansen, Jan Anthonissen, Dingene Centes

en Aelken Jeroons.

607. 14 febr. Claes, van Jan Pieters en Neelken Maes, get. Guiljam Janssen, Symon Willemsen, Mayeken de Witte

en Cathalina Maas.

608. 14 febr.Johannis, van Claes van Dale en Janneken Adriaenssen, get. Mathys Adriaenssen, Jacob Jan Dircxen

en Pieters Adriaenken Adriaens.

609. 14 febr. Johannis, van Jan Jansen en Margrietie Raat, get. Jan Schaers en Cathalina Adriaensse.

610. 21 febr. Petrus, van Cornelis Jansen de Vriese en Perynken Pieters, get. Mr. Abraham van der Leen en

Janneken Pouliers.

611. 28 febr. kind defect.

612. 7 maart Marten, van Lauwereys Huyssaart en Maria Ale, get. Sander Hendricx, Isaak Ale, Trynken Leenderts

en Janneken Pieter Teune.

613. 7 maart Cornelis, van Hans Jacobs en Janneken Cornelis, get. Cornelis Dronkaart, Machiel Machielsen, Joos

Ceulen en Josynken Verstraaten.

614. 14 maart Mathys, van Cornelis Noorman en Petronella de Witte, get. jonker Charles de Bruxellis [= de

Broucqsault], Cornelis Centen en Elisabet de Witte.

615. 13 mey Mayeken, van Pieter Claessen en Synken Pieters, get. Jan Claessen en Martijnken .....

616. 26 juny Susanna, van Jan de Cempenaar en Sanderijn Cempenaar, get. Henderik Rogge, Joost Adriaensse,

Susanna Snoecx en Syken van Latem.

617. 8 aug. Lambrecht, van Dirck Gysbrechtsen en Otjen Dircx, get. Mr. Leenderts, Adriaen Lambrechts, Dingene

Buvys, Anneken Jacob en Maria Hans.

618. 15 aug. Adriaen, van Jan Pieters en Cathalina Gouts, get. Adriaen Egbaerts, Jan de Munnick en Teuntje

Lauwereys.

619. 15 aug. Jacob, van Frans de Keun [Koning] en Janneken Cornelis, get. Jan Cornelissen, Mayeken de Witte en

Dingene Fredricx.

620. 15 aug. Anna, van Robbert Jerro en Neelken Crijns, get. cent Cornelis, Hans Herwes en Mayeken Jans.

621. 29 aug. Adriaen, van Machiel Machielsen en Mayeken Jacobs, get. Jan Jacobs en Mayeken Joost.

622. 5 sept. Frans, van Jaak de Keet en Selie Clantree, get. Frans van Rikee, Guyljaem Joriaen, Stijne en Janneken

......

623. 12 sept. Isaak, van Jacob Engels en Josijntje Verstraten, get. Adriaen Egbaart en Mayeken Meyers.

624. 19 sept. Johannis, van Jasper Jansen en Janneken Jansen, get. Claes Berou, Pieter Baltens, Dingene Adriaens

en Anneken Jacobs.

625. 26 sept. Isaak, van Frans Fransen de Heys en Fransyntie Willemsen, get. Claes Berou en Grietjen Jans.

30

626. 3 oct. Gillis, van Jan Verstraten en Mayeken de Witte, get. Jacob Verstraten, Mathys Martens, Mayeken

de Witte, Tanneken de Witte en Janneken Jans.

627. 10 oct. Jacob, van Jaeck Dury en Pieternella Cornelis, get. Wouter Leenaerts, Aert Snijder, Mayeken

Bastiaens en Pleun Corstiaens.

628. 17 oct. Maarten, van Isebrand Pietersen en Anneken Aerts, get. Hendrick Jansen, Hendrick Dingnis,

Susanna Matheus en Aelken Gijsbrechts.

629. 17 oct. Johannis, van Hendrik Jansen en Anneken Bastiaens, get. Severijn Hoemaker, Cortsiaen Loose,

Maria de Witte, Nelleken de Witte en Maria Jansen.

630. 7 nov. Cathalina, van Lucas Pieters en Mayeken Jacobs, get. Steven de Munck en Elisabet Jans.

631. 7 nov. Trijntie, van Marinus Lauwereys en Adriaenken Bastiaensen, get. Mathys Adriaensen, Joos Jansen

van den Ende en Dingne Passchiers.

632. 14 nov. Johannis, van Huybrechts Notting en Cathalina Hellebuyck, get. Jacob Hendriks, Aert Notting, Amant

Hellebuyck, Margriete Corssen en Elisabet Strange.

633. 14 nov. Pieter, van Pieter Flory en Maria Audaar, get. Mathys Hoemaker (Luytenant), Pieter Jansen, Pieter

Audaar, Pietronella Adriaenbs en Mayeken van Dale.

634. 14 nov. Cornelia, van Paeschier Kil en Mayeken Cornelis, get. Maarten Engels en Mayeken Bastiaens.

635. 22 nov. Maria, van Cornelis Aerts en Janneken Huyghe, get. Wouter Leenaerts, Paulus Jansen en Dirckje

Vinck.

636. 28 nov. Johannis, van Jeroen Jansen en Aelken Dircks, get. Adriaen de Boode, Mathys Ryckaert, Maria

de Witte, Mayeken Machiels en Mayeken Adriaens.

637. 28 nov. Jacobus, van Martijn de Ridder en Sabina Jolijt, get. Monsieur Pieter ten Haeff en Geertruyt Jolijt.

638. 28 nov. Johannis, van Isaak Jacobs en Elisabet Gastelaar, get. Jacoba de Witte, Cornelis Jansen, Maeyken

Vaen en Mayeken Cornelis.

639. 5 dec. Mayeke, van Jan van Goethuysen en Elisabet de Clerck, get. Mr. Cornelis Symons, Jan Antheunissen,

Anneken Janssen en Jacquemyneke Cappers.

640. 5 dec. Joos, van Dirck de Vos en Maddalena Hellebuyck, get. Willem Tils, Lauwereyns Paes, Petronella

Leenders en Dingene Hellebuyck.

641. 12 dec. Elisabet, van Reynier de Deleser en Margriete Maes, get. Dingeman Janssen, Jan Hendriks en Pleuntje

Maarten.

642. 12 dec. Pieter, van Anthony de Munninck en Anneken Pieters, get. Gillis Keymeule, sergiant Guiljam

Hendricx, Anneken Huybrechts en Dingene Stevens.

1639

643. 23jan. Jasper, van Stoffel van den Boogaart en Elisabet Steenwinkel, get. Jan Davidsen en Mayeken

Vercouteren.

644. 23 jan. Adriaentjen, van Danus Leenaerts en Lysbet Jans, get. Jan de Munnick, Berent Jansen Groenevelt,

Hester Jansen en Aelken Lambrechts.

645. 29 jan. Maria, van Frans Pantegem en Anneken Pieters, get. Seger de Ruytere, Hans Herrewaars, Susanna

Soetelands, Maddalena Marinus en Cathalina Pieters.

646. 6 febr. Lambrecht, van Lauwereys Jongpeer en Janneken Hellebuyckx, get. Leendert Wadde, Pieter Jansen

van Weerde, Maria de Witte en Mayeken Walravens.

647. 6 febr. Anneken, van Jan Strange en Lysbeth Jans, get. Mayeken Ariaensen, Jacob Hendricx en Joost

Adriaensen.

648. 13 febr. Alexander, van Lambrecht Davidsen van Overbeke en Goedelieve Aerts, get. Passchier Kille, Gerrit

Theunis en Elisabet Kegelaar.

649. 13 febr. Maria, van Willem Aerts en Neelken Bosschaerts, get. Jan de Cempenaar, Adriaan Machielsen, Maria

de Witte en Janneken Botsaart.

650. 13 febr. Claes, van Leenaert Claessen en Treyntje Cornelis, get. Jan Jansen Brom, Guiljam Hendricx, Helena

Ruyters en Neelken Claes.

651. 13 maart Jacob, van Jacob Le Fevere en Cathalina Wouters, get. geen.

652. 20 maart Johannis, van Joris Tabbort en moeder defect, get. Stoffel Pieters, Eduwaart Dorrens, Janneken

Pantegems en Maddalena Pieters.

653. 27 maart Maria, van Nicolaas Berkenbos en Anna Alleman, get. Joris Foortsen, Steven van Groeningen,

Janneken Allemans en Elisabet Jansen Ballee.

654. 2 april Cathalina, van Hans Jacobz en Neelken Pieters, get. Hendrick Cornelis en Teuntje Pieters.

31

655. 25 april Machiel, van Pieter Gillissen en Mayeken Maris, get. Adriaen Pintens, Adriaen Cornelissen, Maria de

Witte, Susanna van Eyndheuvel en Mayeke Machiels.

656. 7 mey Peternella, van Andries Sjourdijn [Jourdain] en Neelken Key, get. Isaak Priester en Otgen Dircx.

657. 7 mey Janneken, van Jaeck Karop en moeder defect, get. Peer Makro, Leenaert Gillis en Cathelijntje ....

658. 15 mey Pieter, van Jan Willems en Mayeken Cornelis, get. Pieter Jan Stappen, Pieter Geers, Lysken Cornelis

en Cathalina Maes.

659. 15 mey Angeneta, van Christiaen Loose en Anneken Jans, get. Mr. Leendert Wadde, Aert Snyder, Joffr.

Hoemaker en Mayeken Bisschops.

660. 15 mey Cornelis, van Hendrick Cornelis en ........, get. Elisabet Gillis, Dircx Gysbrechts en Steyne Joris.

661. 13 juny Martyne, van Jasper Verstraten en Helena Goesbergen, get. Johannis Cornelis, Corstiaen de Boever,

Jaquemynken Verstraaten en Perynken Egbaerts.

662. 14 aug. Pieter, van Jacob Huybrechts en Helena Arents, get. Erasmus Verstraten, Cornelis Boenders, Mayeken

Jacobs, Passchyntje Jacobs en Sara Adriaensen.

663. 14 aug. Dingetje, van Frans de Coninck en Janneken Cornelis, get. Joos van den Ende en Mayeken de Witte.

664. 14 aug. Johannis, van Hendrick Gerrits en Neelken Jans, get. Mr. Cornelis Symons, Hendrik Stoffels, Joffr.

Maria de Witte en Martijntje Jans.

665. 28 aug. Betjen, van Dries van Overbeke en Mayeken Buytees, get. Hector van Collegem en Treyntje Symoens.

666. 2 sept. Susanna en Catharina, van Mr. Cornelis Symonssen van Louff en Mayeken Adriaenssen, get. Willem

Symoens van Louff, Geeraert Vaen, Symon Vaen, Annaken Botschaert en Adriaentje Andriessen.

667. 4 sept. Cathalina, van Eduart Doorens en Teuntje Dircx, get. Frans van Pantegem, Dries Verst, Jan Claassen,

Maddalena Pieters en Margriete Tapbaert.

668. 18 sept. Wouter, van Adriaen Pinten en Mayeken Teunis, get. Zeeger Jansen, Wouters Leenaarts, Dingne

Perole en Anneken Jacobs.

669. 18 sept. Tobias, van Pieter Marinussen en Maddalena Andriessen, get. Willem Govertsen, Pieter Jansen,

Janneken van Steenland en Susanna Snoecx.

670. 18 sept. Paulus, van Jan van Overbeke en Elisabet Kegelaar, get. Passchier de Witte, Pieter Baart, Naentie

Stevens en Leyntie Paulus.

671. 18 sept. Elena, van Joos Andriessen en Adriantien Jansen, get. Jacob Jacobs, David Verstrate, Leyntje

Huybrechts en Lyntie van Gelder.

672. 2 oct. Catharina, van Aert Nottingh en Tanneke Andries, get. Adriaen de Bode, Jeroen Anthonissen, Betjen

Adriaensen en Janneken Gryndit.

673. 2 oct. Adriaentie, van Pieter Adriaensen en Crierken Campees, get. Wouter Leenerts, Cornelis Jansen en

Mayeken Lucas.

674. 2 oct. Mels, van David Jacobs en Apolonia Benjamyns, get. Melchior Loete, Mathys van Eertbrugge en

Catharina Hendricx.

675. 30 oct. Leenaart, van Jacob Leenaarts en moeder defect, get. Pieter Jansen van Kruyningen, Jan Zeegers,

Louwys Koujaart en Mayeken Machiels.

676. 30 oct. Johannis, van Anthony Salome en Cathalina Does, get. Thomas Huybrechts, Jan Roo, Geertjen Jans en

Pieternelle Does.

677. 6 nov. Geeraert, van Henderik Cornelis van Schoor en Geertruyt Jacobz, get. Geeraert Jacobz en Mayeken

Lucas.

678. 9 nov. Abraham, van Marten Engelsen Vercouteren en Margarieta Cornelis, get. Geeraert Vaen en Mayeken

Keysers.

1640

679. 1 jan. Johanna, van Jacob Engelsen Vercouteren en Josyntje Verstraaten, get. de heer Commandeur Brouxfout

en Anna Allemans.

680. 8 jan. Machiel, van Gillis de Wilde en Mayeken Vercouteren, get. Jan Cornelissen en Josyntie Baerts.

681. 8 jan. Pieter, van Jan Scheers en Maddalena de Raadt, get. Cornelis Jansen, Jan Jansen, Petronella de Raad en

Elisabet van den Ende.

682. 8 jan. ........, van Gillis Bastaert en Mayeken Gillis, get. Jacob Leenderts, Joris van Vlanderen, Tanneken

Abrahams en Janneken Peeters.

683. 15 jan. Jan, van Huybrecht Lauwereyns en Anneka Jans, get. Lauwereyns Hendrick Hendricx en Dirckje

Pieters.

684. 15 jan. Cent, van Cent Joossen Ceuvelaar en Dingetje Jacobz, get. Pieter van Boom, Guiljaem van den Ende,

32

Mr. Anthony, Cathalina Rogiers en Grietje Jans.

685. 22 jan. Jacobus, van Nimia de Vin en Janneken Hollander, get. Joos de Coster, Steven de Munnick, Guiljam

Pottia, Maria de Witte, Janneken Stevens en Pleunken Melsen.

686. 22 jan. Linore, van Martyn de Ridder (luytenant) en Sabina Jolyt, get. Nicolaas Berkenbos (majoor) en Joffr.

Lynore de Knyt.

687. 30 jan. Maria, van Jacob Ticke en Meesel Santre, get. Leenaart Gillis, Jean Hovaar, Stoffel Tees, Maria

Groeningen en Sara Florens.

688. 30 jan. Anneken, van Pier du Pre en Cathalina Dassonville, get. Thomas Huybrechts Franchoys, Janneken

Dassonville en Mayeken Machiels.

689. 12 febr. Antony, van Pieter van Latem en Seyken Joossen, get. Jan Anthonyssen, Anthony Frank, Mayeken

Jans en Sandryn Cempenaars.

690. 12 febr. Jacob, van Hans Vreys en Margriete Pieters, get. Jacob Cricx, Frans Pantegem, Jacob Aryens, Joris

Stappaert, Pleune Corstiaens en Neelken Creyns.

691. 19 febr. Cornelia, van Boudewyn Cornelis en Dingetje Paesschiers, get. Matheus van Eertbrugge, Catharina

Adriaens en Sara Centen.

692. 4 maart, Severijn, van Mathys Hoemaker (leutenant) en Margarieta Drost, get. Severijn Hoemaker

(commandant), Vaendrich Winkelman en Sara Gerrits.

693. 11 maart Maarten en Pieter, van Romboudt Buerens en Elisabet Weyns, get. Maarten de Neve, Pieter Gillis,

Geertruyt Gillis en Maria Audaer.

694. 19 maart Elisabet, van Mathys Ryckaart en Sara Andriessen, get. Aert Notting en Aelke Snoucx.

695. 19 maart Anneken, van Gillis Baenst [Jansen]en Elisabet Olivier, get Leenaart Gerrits, Robbrecht Jansen,

Maddalena van Erbrugge en Cathalina Pieters.

696. 19 maart Miche, van Miche Paspo en Cathalina Dajljere, get. Lowys Quojeet, Pleunis Joosen, Maria de Witte,

Anneken Hattum en Maria Adams.

697. 1 april Marcelis, van Isaak Jacobsen en Elisabeth Cornelis, get. David Loot, Gysbrechts Dronkaers, Nelleken

de Witte en Susanna Mathys.

698. 9 april Hendrick, van Theunis Hendricx en Abigail Laureys, get.Janneken Aerts.

699. 9 april Betjen, van Jacob Maartens en Ester Aertsen, get. Jan Jacobsen, Adriaen Gysen, Maria Maartens

en Neelken Pieters.

700. 9 april Maria, van Andries Theunissen en Cathalina Goverts, get. Andries Jacobz, Pieter Jeurken van

Steenland, Pieter Coryns en Neelken Ferre.

701. 15 april Cornelia, van Jacob Pouwels en Neelken Adriaensen, get. Hendrik Adriaensen en Maria de Ridder.

702. 22 april Dirck, van David Verstraten en moeder defect, get. Adriaen Egbaerts, Sara Verstraten en Geertruyt

Pieters.

703. 1 mey Cathalijntje, van Pieter Muysenhol en Syntje Andries, get. Cornelis Andriessen, Pieter Francke,

Cathalina Staes en Neelken Corendyke.

704. 27 mey Cornelis, van Hans Jacobz en Janneken Cornelis, get. Leendert Geersen, Ghys Jansen en Mayeken

Cornelis.

705. 17 juny Cornelis, van Machiel Machielsen en Mayeken Jacobz, get. Hans van den Ende, Cornelis Jansen en

Sara Jacobz.

706. 17 juny Johannis, van Cornelis Jansen en Sara Centen, get. Jacob Engels, Lucas Pieters, Tanneken Boogaerts

en Mayeken Keysers.

707. 24 juny Anneken, van Adriaen Dils en Tanneken Nichtenaar, get. Adriaen Commers, Hans Verstraten, Elisabet

Gillis, Tanneken de Witte en Styntje Jacobz.

708. 24 juny Pieter, van Cornelis Aerts Boender en Janneken Huygen, get. Mathys van Erbrugge, Adriaen Egbaerts,

Erasmus Verstraaten en Elisabet Cornelis.

709. 1 july Ariaentje, van Pieter Matheus en Mayeken Andriessen, get. Adriaen Commers, Adriaen Bastiaensen,

Elisabet Bastiaensen en Tanneken Andriessen.

710. 15 july Cornelis, van Rutger Willems en Heylken Huyberts, geen getuigen.

711. 15 july Maria, van Mr. Abraham van der Leen en Eva Lalier, get. Charles Lalier en Nelken de Witte.

712. 22 july Cornelis, van Cornelis Adriaensen Noorman en Nelleken de Witte, get. Gherart Vaen, Mr. Abraham

van der Leen, Mayeken Cornelis en Elisabet Cornelis.

713. 29 july Willem, van Jan Pieters en Cathalina Beljaerts, get. Cornelis Aernouts, Pieter Lauwereys en Neelken

de Witte.

714. 12 aug. Huybertje, van Jacob Willems en Geertruyt Armans, get. Guiljam de Coninck, Andries Jacobz en

Elisabet Huyberts.

33

715. 19 aug. Anneken, van Aert Snijder en Mayeken Adriaens, get. Pieter Jansen van Waarde, Jacob Hendricx,

Adriaentie Meertens en Fortje de Witte.

716. 9 sept. Frans, van Jeremias Aermans {Hermans] en Tanneken Ullaars [Allaars?], get. Andries Sjourdeyn,

Adriaen Lambrechts, Aechtjen Govaarts en Neelken Adriaens.

717. 16 sept. Pieter, van Pieter Gillis en Mayeken Maris, get. Pieter van Latem, Jurrien Elborgh, Syne Maris en

Elisabet Gillis.

718. 7 oct. Adriaenken, van Jan Raemondt en Elisabet Adriaensen, get. Fransoys Eyens, Jan Stevens, Elisabet Jans

en Naentje Commers.

719. 7 oct. Maria, van Huybrecht Nottinck en Janneke Grundel, get. Johan Vyser, Jan Geel, Frans Block en

Willemyntje Willems.

720. 14 oct. Cornelia,van Jaeck Dury en Pietronella Cornelis, get. Mathys Hoemaker (Luytenant), jonker Melchior

Winkelman (Vaendrich), Bastiaen Floris, Cornelis Floris, Mr. Leendert Wadde, Janneken Weyland en

Neelken Cornelis.

721. 21 oct. Leuntje, van Cornelis Schalk en Cristijne Somers [Gommers], get. Huybrecht Jacobz en Leuntje Block.

722. 4 nov. Susanna, van Pieter Marinus en Maddalena Andriessen, get. Adriaen Lambrechts, Andries Jacobs,

Maria Cornelis en Susanna Snoucx.

723. 11 nov. Helena, van Jan Verstraaten en Mayeken de Witte, get. Adriaen Egbaart, Jacob de Witte, Anna

Bosschaerts en Geertruyt Pieters.

724. 11 nov. Judicht, van Claas Brou en Jaquemyntie Cappers, get. Luytenant Matthys Hoemaker, Mr. Cornelis

Symons van Loust [= van der Louf, chirurgijn], Maria Huybrechts en Barbel Floriaens.

725. 21 nov. Teuntie, van Jan Cornelis en Elisabet Adriaens, get. Joos Centen, Pieter de Boom, Mayeken Egbaerts

en Dingne Centen.

726. 9 dec. Geertruyt, van Jacob Hendricx en Anneken Gerrits, get. Dingeman Jansen, Lubrecht Hendricx, Tryntie

Gerrits en Judicht Adriaensen.

727. 16 dec. Cornelis, van Salomon Jansen en Cathalina Mels, get. Huybrecht Cornelis, Berent Abels en Grietie

Cornelis.

728. 26 dec. Maria, van Anthony de Munnick en Anneken Pieters, get. Symon Fryde en Dingene Mathys.

1641

729. 2 jan. Maria, van Christiaen Arents en Cathalina van Leenput, get. Jacob Jan Diricx, Wouter Claessen,

Amelken Baert en Grietie Jacobz.

730. 2 jan. Maria, van Hendrik Cornelissen van Schoon en Anthonetta Lauwers, get. Steven de Munnick, Willem

Gerrits, Betje van Arien en Anneken Huybrechts.

731. 9 febr. Gerrit, van Hendrik Jansen en Anneken Bastiaensen, get. Neelken Gerrits en Janneken Jans.

732. 17 febr. Judicht, vader defect en Franchyne Willems, get. Lucas Pietersen en Preyntje Pieters.

733. 24 febr. Angeniete, van Govert Casper en Tanneken van den Broeck, get. Cornelis de Pau, Pieter Marinis,

Janneken van den Broeck, Mayeken Stevens en Tanneken Boogaerts.

734. 3 maart Josyntie, van Hendrik Cornelis en Susanna Goossen, get. Adriaen Lambrechts en Nelleken de Witte.

735. 10 maart Creyn, van Pieter Arissen en Cruyniertje Campers, get. Mathys Adriaenssen, Hans Hendricx en

Jesken Teunis.

736. 10 maart Joos, van Joris Strydonck en Mayeken Goverts, get. Ary Govers, Joos Huybrechts, Mayeken

Keysers, Maeyken Crynsen en Dingene Jacobz.

737. 17 maart Cornelia, van Cent Cornelissen en Leuntie Huybrechts, get. Hans Willems, Joos Centen, Sara

Anthonys en Nelleken Dricx.

738. 17 maart Machiel, van Anthony Jansen en Maria Jansen, get. Gysbrecht Jansen en Sara Centen.

739. 24 maart Geertruyt, van Jacob Le Feber en Cathalina van den Broeck, get. Hans de Vos, Jacob Pouwels

en Mayeken Snoecx.

740. 31 maart Pieter, van Jaeck Le Feber en Cathalina van den Broeck, get. Hans de Vos, Jacob Pouwels en

Mayeken Snoecx.

741. 28 april Martynus, van Hendrik Meertens en Mayeken Beuns, get. Lauwereyns Crauwers, Pieter Goens,

Heiltjen Lambrechts en Pleuntje Meerten.

742. 19 mey Maria Margrieta, van Elisabet Hoemaker wed. van Casper de Huybert, get. luytenant Mathys

Hoemaker en Margarita Drost.

743. 2 juny Cornelis, van Gillis de Wilde en Mayeken Vercouteren, get. Cornelis Jansen, Christina Cornelis en

Margarieta Jans.

34

744. 16 juny Sytjen, van Jan David van Overbeeck en Janneken Pieters, get. Stoffel van den Boogaert, Jan Janssen,

Betje Cornelis en Leuntje Pieters.

745. 23 juny Dirck en Maria, van Jeroon Jansen en Aeltje Dircks, get. Gerrit Dircx, Leendert Claessen, Petronella

Dircx, Pleuntje Mels, Mayeken Jans en Geertjen Creyns.

746. 14 july David, van Zeeger Couwet en Fransyntje Nouwaarts, get. vaendrich Winkelman, Matthys van

Erbrugge, Mayeken Nouwaarts en Preyntje Jacobz.

747. 28 july Jacobus, van Nicolaes Rombout [Verbert] en Dingene Aerts, get. Jan Rombout, Lambrechts Davids en

Ester ......

748. 4 aug. Pieter, van Pieter Janssen van Weerde en Mayeken Machiels, get. luytenant Mathys Hoemaker, Mr.

Cornelis Symon van der Louff, Maria de Witte en Neelken Cornelis.

749. 4 aug. Cornelis, van Cornelis Timmers en Fransyntje Joost, get. Pieter Jans van Weerde, Paschier de Laat, Eva

Lalier en Meyeken Lucas.

750. 18 aug. Adriae, van Gysbrecht Adriaense en Josyntje Verhulst, get. Claes Adriaenssen, Hans Verhulst, Judicht

Arents en Bayken Verhulst.

751. 25 aug. Geleyn, van Nicolaas Berckenbos (majoor) en Anna Allemans, get. Jacob Engelsen Vercouteren, Jacob

Covyn, Sabyne Jolyt en Maria Allemans.

752. 1 sept. Johannis, van Cornelis Jansen Cappendyk en Amelken Baarts, get. Geeraert Vaen, Hans Verstraaten,

Adriaentie Bastiaensen en Myntie Huybrechts.

753. 6 oct. Willem, van Cornelis Symonssen van der Louff en Mayeken Adriaens, get. Capt. Matthys Hoemaker,

Willem Symons van der Louff en Mayeken Vaen.

754. 6 oct. Janneken, van Jan Joosten en Lidia Aerts, get. Adriaen Gysen en Cathalina Jacobz.

755. 13 oct. Jacob, van Jacob Verstraaten en Geertruyt Pieters, get. David Verstraaten, Hans Verstraaten, Mayeken

de Witte en Anneken Vertombe.

756. 27 oct. Maria, van Maerten Jansen en Mayeken Cornelis, get. Mathys Adriaensen, Susanna Matheus

en Jacquemyne Willems.

757. 10 nov. Abraham, van Marten Engelsen Vercouteren en Margriete Cornelissen, get. Jacob Eyens, Nelleken

Willems en Christian Cornelissen.

758. 10 nov. Elisabet, van Jacob de Cattenaar en Maddalena Jacobz, get. Joris Strijtum, Jan de Boo, Reynier

Symons, Elisabet Banis en Eva Jans.

759. 17 nov. Robbert, van Jurrien Ellenborge en Anna Vriends, get. Mr. Leendert Wadde, Hendrick Verhulst,

Cecilia Vriends en Cathalina Pieters.

760. 1 dec. Peryntie, van Huybrecht Wagenaar en Clasyne Damunnikens, get. Schaenjaert Bruxcelle, Cornelis

Jansen, Janneke Geeraerts, en Neelken Pieters Aerts.

761. 28 dec. Maria, van Paschier Kille en Mayeken Cornelis, get. Cornelis Jansen, Bernaert Versost, Mayeken

Lucas en Neelken Jans.

762. 28 dec. Cornelis, vader defect en Jacquemyntie Pieters, get. Hendrik Bosman, Susanna Matheus en Mayeken

Jans.

1642

763. 5 jan. Janneken, van Joos Pietersen en Willemyntie Jansen, get. Mayeken Jacobz.

764. 5 jan. Maria, van Jan Walet en Franchyntie Larouche, get. Joris Claessen, Pieter Jansen en Maria Claessen.

765. 5 jan. Leunken, van Pieter Lievens en Adriaenken Marinis, get. Leyn Jansen en Sarel [verm. Carel] Brouwet.

766. 5 jan. Jaquemyne, van Isaak Jacobs en Elisabet Cornelis, get. Mr. Leendert Wadde en Cornelia Cornelissen.

767. 12 jan. Pieter, van Anthonie Cusumy en Mayeken Bujssimy [Busigny], get. Reynier Leenderts, Lyoen

Grymonpen, Lowyse Laca en Janneken Lievens.

768. 12 jan. Elisabet en Jasina, van Mathys Rykaert en Sara Andriessen, get .Dingene Centen en Anneken Jacobz.

769. 19 jan. Johannis, van Adriaen Joosten Stuer en Peryntie van Loo, get. Davis Sim en Antonette Grande.

770. 2 febr. Cornelis, van Hendrik van Schoor en Teuntje Lauweyns, get. Cornelis Jansen Dronkaart, Erasmus

Verstraaten, Janneken Boogaerts en Janneken Stevens.

771. 2 febr. Jacob, van Leendert Claessen en Tryntie Cornelis, get. Pieter Jansen, Mayeken Keysers en Cathalina

Jacobs.

772. 9 febr. Abraham, van Abraham van der Leen en Eva Lalier, get. Nicolaas Rombout, Jacob Aendriks, Mayeken

Tans en Neeltie Hendricx.

773. 9 maart Tryntie, van Hans Wagenaar en Lysbet Bastiaens, get. Jacqes de Bruyn, Aard Adriaenssen, Mayeken

de Cock en Anneken Sys.

35

774. 16 maart Johannis, van Jasper de Wolft en Elisabet Jans, get. Matheus de Zeelander en Fransyne Jans.

775. 16 maart Elisabet, van Marynis Kille en Anne Huybrechts, get. Cornelis van Streyn, Hans van den Ende,

Mr. Leendert [Wadde], Mayeken de Witte en Helena Hermans.

776. 21 maart Fyntie, van Roeland Tielens en Hester Jansen, get. David Jacobs, Geertruyt Pieters en Eva Theunis.

777. 21 maart David, van Lambrecht Davids en Goedelieve Aerts, get. Joos van den Ende en Mayeken Cornelis.

778. 21 maart Johannis, van Nicolaas van Dries en Jaquemyntie Cappers, get. Herman Cappers, Pieter Osaen,

Anthony Janssen Brom, Maria de Witte en Helena Hermans.

779. 30 maart Franchoys, van Gillis de Munnick en Martine Casseels, get. Anthony Jansen, Pieter Muckou,

Mayeken Barbilaers en Soetie Eyermans.

780. 16 april Cornelis, van Hans Jacobs en Janneken Cornelis, get. Hans Verstraaten, Joos Centen en Steyntie

Centen.

781. 16 april Magdalena, van Nouwe Reyniers en Elisabet Gyoens, get. Andries Wyllaart, Leunis Pietersen,

Mayeken Gyoens en Paschyne Louwys.

782. 4 mey Marya, van Hendrik Pauwels en Cathalina Jans, get. Marcus de Ryke, Cornelis Jansen, Jaquelyne

Boudewyns en Betjen de Hond.

783. 11mey Janneken, van Gerrit de Roose en Mayeken de ..... ,get. Pauwels Lievens, Pier de Busson, Sara Jacobs

en Neelken Aerts.

784. 25 mey Jacob, van David Verstraaten en Petronella Willems, get. Jacob Verstraaten, Marinis Wuls, Mr.

Johannis Bosschaart, Geertruyt Wilms en Mayeken Verstraaten.

785. 25 mey Lauwereys, van Meerten Lauwereys en Mayeken Meertens, get. Adriaen Cornelis, Claes Romboudt,

Nelle de Witte en Mayeken Lucas.

786. 8 juny Elisabet, van Willem Woutersen en Mayeken Cornelis, get. Jan Cornelissen, Jan Janssen, Cornelis

Pieters, Betje Jans en Cathalina Jansen.

787. 9 juny Maria, van David de Buf en Levyne van Oordegem, get. Isaak van Ordegem, Jacob de Turck, Susanna

Meerten en Petronella van Ordegem.

788. 6 july Adriaen, van Jan de Vuyst en Janneken Daniels, get. Adriaen de Vust, Jan van Late, Cathalina Jansen

en Passchyne Lowys.

789. 13 july Maria, van Samson Maes en Mayeken Pieters, get. Meerten Lapa, Philips Floryn, Pieter Vincke, Grietie

Gabriels en Cathalina Backers.

790. 13 july Pieter, van Zeeger Jansen en Janne Zeegers, get. Jan Berents, Machiel de Munck, Lievine de Buf

en Mayeken Jans.

791. 3 aug. Cornelis, van Cornelis Schalck en Christina Gommerts, get. Stoffel van den Boogaert en Elisabet Jans.

792. 17 aug. Willemynken, van Joris de Schoone en Susanneken de Schoone, get. Cornelis Jansen van

Crabbendyck [= Cappendijck], Nicolaas Travalje en Susanneken Braems.

793. 24 aug. Susanna, van Pieter Osaem en Susanna ....., get. Mr. Abraham van der Leen, Cornelis Dingemans

(majoor op de Cruysschantie), Peryntie Pieters en Jaquemyntie Cappers.

794. 24 aug. Willemyntje, van Philips Lawyssen en Passchyntie Berents, get. Jonker Daniel de Saverine, luytenant

Andries Willaert, Noewe Neynie, Maria Berents en Mayeken Baarbiljaarts.

795. 31 aug. Johannis, van Pieter Jansen en Neeltje Claessen, get. Geeraert Jacobs, Cornelis Dronckaerts en

Dingene Cente.

796. 31 aug. Thomas, van vader defect en Tanneken Daniels, get. Paulus Daniels en Soetje Jans.

797. 31 aug. Mathys, van Cornelis Aertssen Boender en Janneken Huyge, get. Mathys van Erbrugge, Steven

de Munnick en Neeltjen Symoens.

798. 5 oct. Jacobus, van Jacob Hendricx en Anneken Gerrits, get. Fernande Bommerts, Adriaen Gysen, Geleyn

Jansen en Eva van der Leen.

799. 12 oct. Adriaen, van Pieter Aerts en Cornelia Adriaens, get. Cornelis Timmers, Willem Joris, Jaquemyne

Pieters, Petronella Jans en Aernoudyne Lauwers.

800. 12 oct. Jacob, van Jan Cornelis Dircx en Dingetje Jacobz, get. Machiel Machielsen, Jan Hendricx, Leuntje Jans

en Anneken Huybrecht.

801. 19 oct. Jaquemyntie, van Joris Josen Strydonck en Mayeken Goverts, get. Adriaen Crombeen, Jan Boey, Jacob

Dircx, Hilleken Govaerts en Mayeken Bastiaens.

802. 26 oct. Hendrick, van Jacob Jacobsen en Cathalina Hendricx, get. Jan Geers, Jan Jansen, Janneken Lambrechts

en Mayeken Pieters.

803. 26 oct. Pietronella, van Jan van Overbeeke en Janneken Pieters, get. Hans Geerstenhaver, Adriaen Govaarts,

Neelken Pieters en Elisabet Janssen.

804. 2 nov. Hendrik, vader defect en Betje Geerts, get. Jan Jansen Brom, Margrieta Jans en Dingene Jacobz.

36

805. 9 nov. Adriaen, van Pieter Claessen en Syntie Costers [Pieters], get. Adriaen Pieters en Tanneken Boogaarts.

806. 9 nov. Elsken, van Jan Beeckmans en Eva Aerts, get. Dirck Beecmans, Corstiaen Hoots, Helena de Bruyn

en Neelken Pieters.

807. 18 dec. Jacob, van Jan Verstraate en Mayeken de Witte, get. Nicolaas Berkenbos (majoor), David Verstraaten,

Anna Maria Schotte en Elisabet Jansen Erweyer.

808. 21 dec. Beatricx, van Jacob Engelsen Vercouteren en Elisabet Jans Erweyer, get. Maarten Engelsen

Vercouteren en Maryken Teunis.

809. 21 dec. Jaquemyne, van Willem Geerts en Elisabet Jacobz, get. Hendrik de Ridder, Adriaen Machiels en

Teuntie Lauwereys.

810. 21 dec. Adriaen, van Jan Cornelis en Elisabet Aryans, get. Machiel de Hollander, Geertjen Crynsen en

Mayeken de Wilde.

811. 21 dec. Rycxken, van Matheus Zeelander en Janneken Joris, get. Nemia de Vinck [Nehemia du Vin], Cornelis

Jansen en Elisabet Wolfs.

812. 25 dec. Maria, van Machiel Machielsen en Mayeken Jacobz, get. Cornelis Dingemans, Pieter van Boom,

Madalena de Witte en Sara Cornelis.

813. 25 dec. Passchyntie, van Aelbrecht Schinck en Susanna Aryens, get. Adriaen Jacobs de Backer, Marcus de

Ryke, Floertie Verbeeken en Janneken Joris.

1643

814. 4 jan. Jacob, van Martyn Lupa en Tanne Portos, get. Nicolaas Caljo, Joris Reygers, Bette Verdicx en Mayeken

Berbiliaerts.

815. 11 jan. Johannes, van Willem Snyder en moeder defect, get. Jan Grashoven, Pieter Loy, Syntie Couweleers

en Mayeken Jans.

816. 11 jan. Adriaentie, van Jacob Maartens en Esther Berents [= Aryens], get. de heer commandant jonker Willem

Joan Cabbellau, Gysbrecht Arents, Judicht Aryens en Dingene Jacobz.

817. 11 jan. Pieter, van Jacobus Verstraaten en Geertruyt Pieters, get. Jacob Engelsen Vercouteren, Mr. Leendert

Watte, Pietronella Willems en Neeltje Eyens.

818. 11 jan. Anna, van Nimia de Vien en Janneken Hollander, get. Jan Brom, Matheus de Zeelander en Mayeken de

Meunninck.

819. 11 jan. Lieven, van Jan Schaans en Maddalena Lievens, get. Jacob de Laat en Dingene Adriaens.

820. 18 jan. Johannis, van Mr. Machiel de Munnick en Amelken Jaspers, get. Jonker Daniel de Savennie, Mr.

Leendert Wadde, Dyna Verschage en Elisabet Vlams.

821. 25 jan. Elisabet, van Pauwels Lievens en Janneken van Wolfelaear, get. Gerrit Roose en Bette Veermans.

822. 25 jan. Maria, van Adriaen Janse Vlam en Elisabet Paulier, get. Geleyn Jansen, Mr. Leendert Wadde, Jan

Claes, Martyne Goddaert en Adriaentie Jans.

823. 8 febr. Cornelis, van Pieter Baart en Neeltje de Witte, get. Passchier de Witte, Lauwereys van den Ende,

Amelken Baart en Elisabet Jans.

824. 8 febr. Maria, van Cornelis Timmers en Fransyntie Joosen, get. Pieter Aerts, Cornelis Symonsen van Louf en

Maria Keysers.

825. 15 febr. Abraham van Abraham van der Leen en Eva Lalier, get. Pieter Osaan, Janneken Willems en Mayeken

Carels.

826. 15 febr. Lambrecht, van Joos Ammants en Elisabet Lambrechts, get. Louwereys Muerens, Lauwereys Lessen,

Elisabet Isaacx en Mayeken Verhulst.

827. 22 febr. Pieter, van Jacob de Hont en Elisabet Loureys, get. Frederik Jansen, Joos Ceulenaar, Elisabet Jans en

Anthonette Breys.

828. 22 febr. Marcus, van Marcus de Rycke en Janneken de Cock, get. Jan de Wagenaar, Pieter Lucas, Maddalena

Jans en Mayeken Jans.

829. 22 febr. Cornelia, van Gillis Jansen en Elisabet Holiviers, get. Jacob Mahieus, Cornelis Bastiaensen, Elisabet

Herrewyer en Teuntie Louwereys.

830. 22 febr. Cornelia, van Jacob Dury en Pieternella Cornelissen, get. Jacob Hendricx, Cornelis Noorman, Geleyn

Jansen, Pieternelle Dircx en Aeltie Dircx.

831. 22 febr. David, van vader dood en Tryntie ......., get. Adriaen Dydens en Betje Symons.

832. 15 maart Hendrik, van Jaeck de Bruyn en Martyne Hendricx, get. Pieter Aerts, Passchier de Laat, Dingnis de

Visscher, Tanneken Brands en Syntie Verhulst.

833. 15 maart Elisabet, van Leendert Geerts en Maddalena van Erbrugge, get. Adriaen Egbaart, Gerrit Gerrits en

37

Elisabet Jans.

834. 29 maart Susanna, van Marinis Cappin [= Copyn] en Jaquemyntie Cloket, get. Anthony Jan Valloys en

Susanna Mattheus.

835. 6 april Pieter, van Gille Cools en Janneken Waeytack, get. Lieven Jansen Matthe, Anthonette la Broy en

Geertruyt Leenderts.

836. 6 april Gerrit, van Gillis Geersen en Cathalina Maes, get. Jacob Rooms, Elisabet Buyfrock en Myntie Verhelst.

837. 6 april Maria, van Huybrecht Lauwereysen en Anneken Jans, get. Hendrik Cornelis en Elisabet Machiels.

838. 6 april Andries, van Anthony de Munnick en Anneken Pieters, get. Passchier Kil, Elisabet Jans en Martyne

Geerts.

839. 12 april Johan, van Gerrit Ossendorp en Styne Machtdorp, get. Marcus de Rycke en Margriete Schotte.

840. 12 april Johannis, van Roelandt [Thielens] en Esther [Jans] Groenigvelt, get. Aryaen Peelman, Pleuntie

Bendemans en Jeske Geerts.

841. 19 april Dirrik, van Jeroen Anthonis en Aeltie Dirck, get. Thomas Paulier, Jaeck Dury, Hendrik Verhulst,

Lysken Verhulst, Syntie Verhulst en Anneken Gerrits.

842. 19 april Tryntie, van Reynier Lunders en Pleuntie Muerens, get. Adriaen Dyden, Jan Leenderts en Adriaentie

Spelle.

843. 3 mey, Geeraert, van Digenis Marynissen en Janneken Pieters, get. Pieter Baart, Marinis Pieters en Geertje

Pieters.

844. 3 mey Adriaentie, van Pieter Muysenhol en Styntie Andries, get. Pieter Vrenken [Francken], Jan Beeckman,

Willem Wouters, Lysbet Jans en Josyntie Cornelis.

845. (geen datum) Josyntie van Isaak Josselaar en Grietie Pieters, get. Symon de Pevel, Joos Hoeman,

Juacquemyntie de Vlamincx en Leuntie Pieters.

846. 10 april (lees mey) Cathalina, van Jan Blondeel en Juaquemin de Bruyn, get. Cornelis Jacobz en Sara Centen.

847. 25 april (lees mey) Cornelis, van Maarten Janssen en Mayeken Cornelis, get. Pieter Barthens van Geel,

Cornelis Cornelissen, Elisabet Jansen en Dingene Mathys.

848. 7 juny Gerrit, van Jan Pieterssen en Cathalina Blyers [verm. Beljaers], get. Jacob de Witte en Maria Stevens.

849. 7 juny Cornelia, van David Verstrate en Mayeken Lalier, get. Jacob Engelsen Vercouteren, Sara Cornelis en

Neeltje Wouters.

850. 21 july Pieternella, van Robert Helgoet en Mayeken Claas, get. Hans Harinck en Petronelle Leenderts.

851. 28 july Maria, van Cornelis de Witte (stadhouder) en Maddalena de Witte, get. Cornelis de Witte en Maria De

Witte.

852. 2 july (lees aug.) Susanna van Berbilias Luycx en Mayeken Boudewyns, get. Nys Nouse, Jacob Willems en

Passchyne Susanna Snoucx.

853. 9 aug. Cornelis, van Gillis de Wilde en Mayeken Vercouteren, get. Geeraert Vaen, Gysbrecht Aryaenssen,

Mayeken Bastiaens en Maria de Keyser.

854. 9 aug. Pieter, van Claes Adriaenssen en Cathalina Tappers, get. Pieter Adriaenssen, Hans van den Ende,

Syntie Verhulst en Janneken Tappers.

855. 16 aug. Gillis, van Cornelis Jansen en Amel Baart, get. Machiel Marinis Jansen en Sara Centen.

856. 16 aug. Paulus, van Maarten Jansen en Cathalina Joris, get. Jacob Isaak, Jan Caspers, Jonas Pinsont, Mathyntie

Goemans en Aeltie Snoucx.

857. 23 aug. Pieter, van Hans Willemsen en Heyltie Jans, get. Hans Dingemans, Matheus Zeelander, Maria Jans en

Betje Cornelis.

858. 23 aug. Abraham, van Hendrick Jacobz en Mayeken Meertens, get. geen.

859. 23 aug. Judicht, van Claes Brou en Jaquemyntie Cappers, get. Cornelis Noorman, Cornelis Timmerts en

Hendrickje ......

860. 20 sept. Johannis, van Thomas Tornel en Cathalina Bacx, get. Paulus Lievens en Mayeken Hendricx.

861. 27 sept. Passchyntie, van Louwys Hendriksen en Lysbet Schoppers [= Schockaerts], get. Andries Willaart,

Pieter Joris, Adriaentie Bueckels en Anneken Goossen.

862. 27 sept. Helena, van Bastiaen Jacobz en Cunierke Campe, get. Joos Centen en Styntie Lucas.

863. 27 sept. Pieter, van Leunis Piersen en Janneken Piersen, get. Hans van den Ende, Claes Adriens, Mayeken

Keysers en Dingene Maes.

864. 27 sept. Maria, van Jan Adriaenssen en Cathalina Jacobs, get. Pieter van Boom, Claes Cornelis, Amel Baart en

Adriaentie Jacobs.

865. 4 oct. Maria, van Philippus Floryns en Grietjen Cornelis Patees, get. Nicolaas Caljou.

866. 4 oct. Neeltje, van vader defect en Jobjen Paulus, get. Dingeman Jansen en Myntien Verhelst.

867. 4 oct. Jacobus, van Maarten Engelsen Vercouteren en Margrietie Cornelissen, get. Cornelis Jansen

38

Dronckaart, Geertruyt Pieters en Lysbet Jans.

868. 4 oct. Maria, van Stoffel de Beer en Tenyne Brabanders, get. sergt. Pieters de Buf en Grietie Lauwereys.

869. 6 oct. Magdalena, van Nicolae Tramble en moeder defect [= Susanna Braems], get. Ritsel Neve, Sergt.

Lauwereys Muerens, Cathalina Bushuysen en Janneken Zekaarts.

870. 18 oct. Johannis, van Jan de Munnick en Elisabet Jans, get. Hans van den Ende, Passchier Kille, Janneken

Lauwereys en Janneken de Munnick.

871. 29 nov. Adriaen, van Steven Syckaart [Sicquart] en Eva Adriaens, get. Thomas Machielsen, Lauwereys

Muerens, Peryntie Pieters en Mayeken van Fit.

872. 29 nov. Joseph, van Jacob Huybrechts en Helena Streyens, get. Cornelis van Streyen, Willem Borselaar, Joffr.

Van Alphen, Cathalina Huybrechts en Elisabet Stocx.

873. 6 dec. Perone, van Gillis de Cuninck en Martine Tarsel, get. Christiaen de Pau, Olivier Lippaart, Perone

Hoeckaarts en Adriaentie Gysbrechts.

874. 6 dec. Anthony, van Isebrand Pieters en Anneken Aerts, get. Jacob Roomls, Mathys Ariaensen, Judicht

Adriaensen en Mayeken Anthonis.

875. 13 dec. Mayeken, van Jacob Raepsaet en Levyne Bruyne, get. Christiaen de Pau, Mayeken Frans en Neelken

Nove.

876. 21 dec. Elisabet, van sergt. Marten Vereeke en Floertie Vereeke, get. Jan Geerts, Joris Zegers, Elisabet Vlam

en Elisabet Jans.

877. 21 dec. Willem, van Philip Willems en Jaquemyntie Pieters, get. Adriaen Janssen Vlam, Hans Hendriks en

Neelke Adriaens.

878. 21 dec. Jan, van Hans Everts en Margriete Schottels, get. Thomas Aelberts en Elisabet Jans.

879. 26 dec. Ferdinandus, van Nicolaas Bergkenbos en Anna Alleman, get. de heer capiteyn de Ridder, Geeraert

Vaen en Dyna de Moor.

1644

880. 3 jan. Tryntie, van Cornelis Vermeersch en Elisabet Bastiaens, get. Anthony Jan van Loo en Cathalina

Geertedyt.

881. 10 jan. Josyntie, van Pieter Jorissen en Tanneken Cools, get. Symon van den Berge en Bette Schockaarts.

882. 10 jan. Cathalina, van Hendricks Pouwels en Cathalina Jans, get. Cornelis Jansen van Crabbendyk [=

Cappendijck], Joos Ceulenaar, Lyntie Verhulst en Maria Laremy.

883. 10 jan. David, van David Verstraten, dood, en Pietronelle ....., get. Willem Willemsen, Jan van Straate, Geertie

Pieters en Elisabet Jans.

884. 17 jan. Anneken, van Cornelis Jansen Dronkaerts en Sara Centen, get. Mr. Anthony , Marinus Wilms,

Mayeken Jans en Styntie Centen.

885. 17 jan. Johannis, van Andries Jansen en Lauwereyntie Jacobs, get. Jan Andries, Carel Jansen, Mayeken

Pauwels, Bastiaen Pieters, Geertruyt Jansen en Janneke Jacobs.

886. 24 jan. Johannis, van Jan Berents en Maria Berents, get. Jeroen Jansen, Willem Gerlingh, juffr. Sebyle Jolyt en

Passchyne Philips.

887. 7 febr. Cornelis, van Erasmus Verstraten en Neeltie Wouters, get. de heer la Beque, Cornelis van Streyen,

Hans Verstraten, Mayeken Lalier en Geertie Pieters.

888. 7 febr. Jacob, van Jan Jacob Wagemaker en Sara Jacobs van Blinckvliet, get. Jacob Jacobsen Wagemaker,

Marcus de Rycke, Dingene Jacobz van Blinckvliet en Cathalina Kegelaars.

889. 7 febr. Govert, van Joris Joossen Strydonk en Mayeken Goverts, get. Piter Arents, Gerrit Jacobz, Elisabet

Cornelis en Tanneken Joos.

890. 28 febr. Josyntie, van Guysbrecht van Latem en Adriaentie Maerschalk, get. Pieter Walthens van Geel,

Gabriel Gabrielsen, Maria de Witte, Neelken Adriaensen en Gilemette ......

891. 28 febr. Johannis, van Huybrecht Charton en Classyntie Damynius, get. Cornelis Vermeersch, Jan Sybou,

Susanna Braems en Jaquelyne ......

892. 28 febr. Johannis, van Jan Jacobs en Bastiaentie Jans, get. Aelbrecht Schenk en Geertie Rakus.

893. 28 febr. Antony, van vader dood en Mayeken Muerens, get. Hendrik Spel, Leendert Classen, Pieter van Gool,

Margriete Gabriels, Geertruyt Muerens en Mayeken Dogge.

894. 28 febr. Symon, van Reynier Symons en Mayeken Jans, get. Jan Ketelaars, Jan Symons, Grietie Vincke en

Grietie Cornelis.

895. 13 maart Gerrit, van Gerrit Roose en Mayeken Machiels, get. Adriaen Gys, Jacob Breys en Janneken Lievens.

896. 28 maart Lauwereys, van Hendrik van Schoor en Antonette Lauwereys, Cornelis Braem, Margrieta Verhelst

39

en Cryntie Gerrits.

897. 2 april Adriaentie, van Symon van Bergen en Mayeken Jans, get. Jan de Vos, Pieter Joris, Cornelis

Lambrechts, Mayeken Jans, Aeltie Raes en Lyntie Jans.

898. 17 april Adriaen, van Noo Reinje en moeder defect, get. Absalom Willaart, Jacques de Peule, Jan de Grande,

Maria de Ridder en Neeltie Aerts.

899. 17 maart Benjamin, van David Jacobs Brock en Apolonia Benjamyns, get. Jaques de Man, Cornelis de Witte

en Pieter Jansen Soeteman.

900. 24 april Adriaentie, van Jacob Meertens en Ester Aryens, get. Claes Adriaensen, Mr. Leendert Wadde, Maria

Mertens en Elisabet Rommens.

901. 24 april Lauwereys, van Lauwereys Mueren en Margrieta Gabriels, get. Jan de Massater, Stevn Sykaart, Dirck

Cornelis, Maria de Ridder, Dingene Aryssen en Anneken van Dam.

902. 1 mey Cornelis, van Marinis Evertsen en Mayeken Cornelis, get. Gille van den Caele, Pieter Cornelis, Slabbe

Cooren, Janneken Everts en Pietronella Cornelis.

903. 1 mey Lieven, van Jan Gijls [Gillis ?; Ingels? ] en Grietie Lievens, get. Willem Goverts, Frans de Ceuninck en

Pietronella Verstraten.

904. 15 mey Johannis, van Geleyn Jansen en Peryntie Pieters, get. Emmanuel Hendriks, Jacob Jansen en Mayeken

Leunis

905. 22 mey kinderen en vader gedoopt, vader is Mr. Hans Huygh en moeder Mayeken N.. defect.

906. 29 mey Adriaan, van Frans de Ceuninck en Janneken ........, get. Jan Brom, Mels Bole en Lysken Cent.

907. 24 juny Maria, van Jacob de Raat en Styntie Vercouteren, get. Gillis de Wilde, Maria de Keyser en Elisabet

Jans.

908. 25 juny Cathalina, van Gysbrecht Adriaenssen en Styntie Verhulst, get. Jacob Maertens en Mayeken Crynen.

909. 25 juny Sophyx, van Emmanuel Oliphant en Neeltie Hendriks, get. Jacob de Busimgnee, Mr. Abraham van

der Leen, Barbara de Vriese en Belyke Dircx.

910. 3 july Pieter, van Jacob Dury en Petronella Cornelis, get. Nelleken de Witte.

911. 17 july Tryntie, van Peter Hendriks en Beleken Voes, get. Peter Vrydorp, Jan Niemands en Tryntie Raats.

912. 31 july Johannis, van Carels en Anna van den Dale, get. Elias Charels, Jan van den Dale, Susanna van den

Dale, Maria de Witte en Anna Alleman.

913. 31 july Pieternelle, van Theunis Wollevus en Mayeken Pieters, get. Hans Joris, Floris Machielsen, Maria Jans

en Mayeken Geerts.

914. 31 july Pieter, van Pieter Ryckaardt en Tryntie Erasmus, get. Pieter Aerts en Elisabet Cornelis.

915. 7 aug. Pieter, van Jan Backers en Cathalina Backers, get. Pier Vin, Mr. Leendert en Syntie Mases.

916. 28 aug. Susanna, van Pieter Osaen en Susanna Pieters, get. Nicolaas Berkenbos, Hans Verhulst en Janneken

Alleman.

917. 4 sept. Joris, van Hans Claas en Elisabet Claas, get. Joos Ammans, Joris Rajeer en Margriete ....

918. 4 sept. Jacob, van Maryn Copyn en Jaquemyntie Clokets, get. Joos Ammans, Jacob Huybrechts, Jakelyne

Lanuxan en Maria Huybrechts.

919. 11 sept. Jan, van Martyn de Ridder (capt.) en Joffr. Sabyne Jolyt, get. de heer Joan de Knyt (ridder,eerste

representerende den adel in zeeland in zyn plaatse gestaan jonkheer Wilm Joan Cabbellau, commandeur

alhier) en Juffr. Elisabet Ballee.

920. 11 sept. Claes, van Claes Voemans en Nelleken Lievens de Raad, get. Jan Scheers, Jan Dingemans, Syntie

Vercouteren en Myntie van Dyck.

921. 25 sept. Janneken, van Lambrechts Davids van Overbeek en Goddelieve Aerts, get. David Verstraaten, Hans

Adriaens, Janneken Jacobs en Geertie Pieters.

922. 2 oct. Janneken, van Martyn Lapa en Tanneken Poorte, get. Samuel Jansen, Gillis Cartie en Passchyntie

Bernaarts.

923. 2 oct. Charel, van Mr. Abraham van der Leen en Eva Lalier, get. vaendrik Emmanuel Oliphant, Passchier de

Laat en Juaquemyn de Neve.

924. 9 oct. Janneken, van Jan van Laten en Sara Andriessen, get. Pieter Corstiaens en Tanneken van den Ende.

925. 9 oct. Johannis, van Jan Verstraate en Mayeken de Witte, get. Geeraert Vaen, Dirck Jansen, Neelke Jan en

Denus Cathelyntie van de Putten.

926. 23 oct. Johannis, van Jacob Engelsen Vercouteren en Elisabet Jans Erweyer, get. Geeraert Vaen, Jan Erweyer

en Elisabet Storm.

927. 23 oct. Johannis, van Adriaen Jansen Vlam en Lysebet Pauwelier, get. Willem van Boschuyse en Dingene

Centen.

928. 23 oct. Janneken, van Jaeck de Bruyn en Martyntie Rocx, get. Lauwereys Miurens [Muerens], Gloude Puyson,

40

Styntie Geeraerts en Judicht Adriaens.

929. 23 oct. Charel, van David Verstraate en Mayeken Lalier, get. Mr. Abraham van der Leen, Adriaen Egbaart en

Geertie ....

930. 30 oct. Gillis, van Leenaert Lossaart [Loschart] en Abigail Coorenmans, get. David de Buf, Jan Perre,

Willemynken Jans en Tanneken Cools.

931. 30 oct. Elisabet, van Willem Snyder en Janneken Pieters, get. Leendert Claessen, Joris Reygers, Martyne

Goemans en Janneken Jans.

932. 6 nov. Amelken, van Jan de Munnick en Elisabet Jans, get. Joos van den Ende, Pieter Lucas, Dingeltie van den

Ende en Margarieta de Munnick.

933. 13 nov. Aernout, van Jan Beeckmans, en Jefken Aernouts, get. Cryn Cornelissen, Andries de Coninck,

Elisabet Mathys en Teuntie Aernouts.

934. 13 nov. Gysbrecht, van Pieter Lucas en Levyntie Gysbrecht, get. Cornelia Cornelis.

935. 20 nov. Dirck, van Aelbrecht Schenck en Susanna Aris, get. Joris Reiger, Adriaen Jacobs, Adriaen de

Wildeman, Mayeken Barbilias, Mayeken Anthonis, Sentie Bake en Maddalena Adriaens.

936. 27 nov. Susanna, van Mr. Machiel de Munnick en Anneken Jaspers,get. Gooltien Gillis en Janneken

Verschragen.

937. 4 dec. Peryntie, van vader defect en Mayeken ..., get. Janneken Stappers en Mayeken Cornelis.

938. 4 dec. Josyntie, van Isaak Seffelaar en Grietie Pieters, get. Reynier Leendersen en Maddalena Jans.

939. 4 dec. Willem, van Nicolaas Tramblee en moeder defect, get. Willem Boshuysen, Thomas Bossam, Pieternelle

Braams en Peryntie Geleyns.

940. 18 dec. Maria, van Jeroen Jansen en Aeltie Dircks, get. Jan de Cempenaar, Cryn Cornelis, Eva Lalier en

Maddalena Cornelis.

941. 18 dec. Adriaentie, van Cornelis Jansen en Dingne Jacobz, get. Dingnis Jacobs, Jan Moerbeek, Jan Claessen,

Dingene Jacobz, Lysbet Jans en Neeltie Pieters.

1645

942. 1 jan. Ajriaen, van Jan Everts en Mayeken Jans, get. Geert Roose, Adriaen Jacobz en Janneken Waeytack.

943. 8 jan. Adriaentie, van Joris de Schoone en Susanna Maertens, get. Claes Arents, Adriaentie Meertens en

Tanneken Ceuvelaar.

944. 8 jan. Cornelis, van Jacob Verstraten en Geertruyt Pieters, get. Nicolaes Berkenbos en Sara Cornelis.

945. 22 jan. Lieven Adriaensen heeft alhier zynen Christelyken doop ontfangen oudt zynde in de voors. maand 20

jaar.

946. 29 jan. Mayeken, van Claes Adriaensen en Adriaentie Maartens, get. Pieter Adriaense Bastiaen, Esther Arents

en Judicht Arents.

947. 29 jan. Cornelis, van Cornelis Noorman en Pietronella de Witte, get. Cornelis van Alphen, Mr. Leendert en

Jaquemyntie Cappers.

948. 29 jan. Centen, van Roelands Sydes [= Thielens] en Esther Jans, get. Pieter Jansen Pelman, Janneken Smalers

en Geertie Pieters.

949. 5 febr. Wouter, van Cornelis Schalk en Styntie Gommers, get. Adriaen Commers, Jacob de Witte en

Maddalena de Witte.

950. 5 febr. Martinus, van Jan Verstraten en Anna Verstraten [Lammens], get. Marten Lapa, Pieter .... en Susanna

Snoucx.

951. 12 febr. Johannis, van Charel Jansen en Janneken de Cock, get. Geert Roose, Pieter Doelder, Lauwerys Jacobs

en Mayeken Jans.

952. 12 febr. Lieven, van Pieter Corstiaens en Adriaentie Beugels, get. Hansken van Leten, Louwys Hendricx,

Jaquemyntie Fevers en Tanneken Joris.

953. 12 febr. Pieternella, van Pieter Peerboom en Lyntie Coorendyker, get. Pieter van Muisehol.

954. 12 febr. Nelleken, van Leendert Claessen en Tryntie Cornelissen, get. Wouter Claessen en Syntie Pauwels.

955. 12 febr. Geertruyt, van Willem Godly [Gedley?]en Geertruyt Vorckman [Yorckman?], get. Barent Vorkman,

Hans Joris en Susanna Osaen.

956. 26 febr. Casper, van Casper van Duesburgh [Doesburgh] en Elisabet Boese, get. Bastiaen Toem en Wendel

Berents.

957. 26 febr. Joannis, van Philip Lowyssen en Passchyntie Berents, get. Emanuel Oliphant, Jan Berents, Martyn

Lapa, Juffr. Sabyne Jolyt en Mayeken Snoucx.

958. 26 febr. Joannis, van Hans Jacobs en Janneken Cornelissen, get. Anthony van der Heyde, Hendrik van Schoor

41

en Elisabet Jans.

959. 26 febr. Emanuel, van Pieter Snyder en Anneken Jans, get. Jacob de Feber, Jan Teunis en Adriaentie Meertens.

960. 26 febr. Tanneken, van Jacob de Hond en Lysbet Lauwereys, get. Maerten Tiers, Marcus de Ryke en Aeltie

Jans.

961. 5 maart Jasper, van Jan Pieters en Dorothea Spannenborgh, get. Adriaen Commers en Maria de Keyser.

962. 26 maart Janneken, van Cornelis Vermeersch en Lysbet Bastiaens, get. Adriaen Jansen Vlam, Jacob

Linderman, Janneke de Wolf en Bette Veermans.

963. 26 maart Joris, van Pieter Muysenhol en Styntie Andriessen, get. Pieter Baart, Joos Andriessen, Lyntie

Bartholomeus en Bettie Pieters.

964. 2 april Catharina, van Thomas Aelbrechts en Emmeken Jansen, get. Jacob Rooms, Adriaen Steurs, Maddalena

de Raad en Janneken Stappers.

965. 2 april Jacobus, van Willem Hamelton en Mayeken Adriaens Gyons [Givens, Chivens], get. Mr. Leendert,

Andries Wollaart, Noe Rejuje, Martyntie Pieters, Mayeken Muerens en Josyntie Wollaarts.

966. 2 april Gerrit, van Leendert Gerritsen en Maddaleentie Bastiaens, get. Hans Verstraten, Dircx Jansen en

Mayken Lalier.

967. 17 april Tobias, van Jan Willemsen en Elisabet Tobias, get. Jacob de Backer de jonge, Lauwereysken Stoffels.

968. 30 april Cathalyntie, van Piter Cornelis en Cornelia Cornelissen, get. Jacob Pauwels, Joos Huybrechts,

Peryntie Cornelis en Elisabet Jansen.

969. 30 april Maria, van Barbilias Luycx en Mayeken Boudewyns, get. Martyn Lapa, Anneken Verstraate en

Mayeken Goverts.

970. 7 mey Beatricx, van Mathys Jansen en Mayeken van Buyten, get. Cornelis Jansen en Lyntie Huybrechts.

971. 14 mey Christina, van Anthony de Munnick en Anneken Pieters, get. Passchier Kelleman, Wouter Claessen,

Mayeken Stevens en Martyntie Geens.

972. 21 mey Job, van Wouter Jobsen Dronkaarts en Styntie Centen, get. Jan van Namen, Cornelis Drockaarts,

Tanneken Boogaarts en Maddalena Luycas.

973. 28 mey Nicolaas, van Jan de Vuyst en Janneken Daniels, get. Walraven Pieters, Hans Joris en Mayeken Everts.

974. 14 juny Janneken, van Frans de Ceuninck en Janneken Cornelis, get. Jan Brom, Fredrik Jansen, Dingene Jans

en Dingene Kegelaar.

975. 18 juny Jacobus, van Jacob Lievens en Mayeken Teunis, get. Lieven Jacobs, Anthony Willemsen Mattenborgh,

Adriaentie Egbart, Mayeken Jacobs en Dingene Mathys.

976. 25 juny Johannis, van Dirck Jansen Dronckaart en Pieternella Willems, get. Geeraert Vaen, Gysbrecht Jansen

Dronkaarts en Sara Centen Ceuvelaar.

977. 2 july Andries, van Cornelis Pauwels en Tanneken Pieters, get. Jan Dingemans, Thomas Jansen, Geertie

Pieters en Janneken Stappers.

978. 2 july Lauwereys, van Lauwereys Muerens en Margrieta Gabriels, get. Willem van Boschhuysen, Maarten

Jordaames, Nelleken Dicks en Cornelia Huymans.

979. 9 july Cornelis, van Cornelis Timmers en Fransyne ...., get. Adriaen Jansen Vlam.

980. 20 july Jausanna, van Steven Syquaart en Eva Adriaensen, get. Mr. Leendert Wadde, Susanna Hendriks

en Neeltie Adriaens.

981. 30 july Carel, van Gille Veerman en Elisabet Symons, get. Adriaen Egtbaart, Jan Hendriks en Fyntie [Styntie]

Lucas.

982. 6 aug. Christina, van Flip Storens en Grietie Cornelissen, get. Hans Joris, Theunis Olivier, Adriaena Beugels

en Lysbet Lowyssen.

983. 19 aug. Gerrit, van Coenraat Willemsen en Wendel Berents, get. Dirck Boll en Peternelle Kingh.

984. 28 aug. Cornelis, van Nimia de Vien en Janneken Hollanders, get. Hans Willems, Cryn Cornelis, Margrieta de

Munnick en Margrieta Helaars.

985. 10 sept. Maddalena, van Pieter Aerts en Neeltie Adriaensen, get. Joan de Wassy, Willem van Bosschuysen,

Geeraert Neve, Fransyne ......, Elisabet Nouwees en Andriektie Corn.

986. 24 sept. Jaqueline, van Hendrik Pradle en Sara Godyn, get. Anthoon Gombert, Jan Verstraate en Jaqueline le

Admirant.

987. 1 oct. Anna, van Marten Lauwereys en Mayeken Meertens, get. Leendert Geerts, David Jacobs, Elisabet Jans

en Leyntie Lyssen.

988. 8 oct. Huybrecht, van Joris Strydonck en Mayeken Goverts, get. Francoys de Wael, Joos Huybrecht, Hans van

den Ende en Maddaleentie Cornelis Huybrechtje.

989. 22 oct. Elisabet, van Cornelis de Witte en Maddalena de Witte, get. Hans Jacobs, Dingene Jacobs en Neeltie

Pieters.

42

990. 29 oct. Johannis, van Cornelis Smallegange en Janneken Jans, get. Jan Jasperts, Jacob Willems, Cornelia

Oliphants en Janneken Snyders.

991. 5 nov. Elisabet, van Leunis Pieters en Janneken Pieters, get. Meerten Teunis, Cornelis Pauwels, Janneken

Louwereys en Janneken Jacobs.

992. 5 nov. Olivier, van Hendrik Winters en Adriaentie ...., get. Casper van Doesburch, Aerman Nicolaas Percx en

Maria Verel.

993. 12 nov. Janneken, van Jan Jacobs en Sara Jacobs, get. Maarten Theunis, Joos Cannekens, Huybrechtie Jacobs

en Dingene Mathys.

994. 12 nov. Aryaentie, van Cornelis Janeson [= Dronkerts] en Sara Centen, get. Gerrit Vaen, Jacob Jacobsen,

Pietronelle Willems en Styntie Lucas.

995. 19 nov. Claes, van Claes Leemans en Pieternelle Lievens, get. Hans van den Ende, Maarten de Bruyn,

Cathalina Stappaerts en Mayeken Boos.

996. 19 nov. Aarman, van Claes Brou en Jaquemyntie Cappers, get. Thomas Paulier en Elisabet Cornelis.

997. 19 nov. Adriaentie, van Maarten Theunis en Mayeken Jacobs, get. Mathys Adriaensen (wagemaker), Jacob

Lievens, Dingene Jacobz, Maria Labeck, Dingene Mathys en Pietertie Gerrits.

998. 22 nov. (biddag) Helena, van Jan Berents en Maria Berents, get. Emanuel Oliphant (vaendricx) en Eva Lalier.

999. 26 nov. Pieter, van Pieter Vincke en Anneken Meyers, get. Anthony Anthonyssen, Mr. Leendert Wadde,

Mayeken Maes en Adriana Gysbrechts.

1000. 3 dec. Guiljam, van Abraham van der Leen, en Eva Lalier, get. David Verstraaten, Neeltie Besaen en

Jaquemyntie Cornelis van Zoeten.

1001. 3 dec. Janneken, van Jacob de Raat en Syntie Voecht [= Vercouteren], get. Jan Carels, Machiel van Coudere,

Barbel Jansen en Petronella Lievens.

1002. 26 nov. Susanna, van capt. Martyn de Ridder en Juffr. Sabyne Jolyt, get. Jonker Willem Joan Cabbellau

en Geertruyt Jolyt.

1003. 24 dec. Pieter, van Joos Ammans en Elisabet Lambrechts, get. Matheus Zeelander en Maria Jans.

1004. 24 dec. Jacobus, van Jacob Breys en Maddalena Jans, get. Hans Wert, Pieter van Geel, Jan Thybou, Janneken

Breys, Susanna Braems en Heylken Jans.

1646

1005. 1 jan. Pouwels, van Jacob Pouwels en Elisabet Cornelis, get. Ghysbrecht van Laten, Joos Huybrechts,

Tanneken Daniels en Styntie Cornelis.

1006. 1 jan. Adriaen, van Maartens Tiers en Cornelia van Ersele, get. Jacob De Hond, Machiel en Helena Jans

Geertruyt.

1007. 1 jan. Cornelia, van Jacob Dury en Pietronella Cornelis, get. Peryntie Pieters.

1008. 1 jan. Franchoys, van Pieter Osaen en Susanna Pieters, get. Adriaen Jansen en Fransyne Vlam.

1009. 1 jan. Janneken, van Pieter Lucas en Levyne Gysbrechts, get. Stoffel Verschuere, Hnedrik Jansen, Clasyne

Dominicus en Geertje Leenderts.

1010. 7 jan. Claes, van Denis Claessen en Peryntie Barmes, get. Adriaen Jansen, Jan Symons, Janneken Eyens en

Styntie Cornelis.

1011. 7 jan. Pieter, van Frederick van Brakel en Cornelia Lauwereys, get. Pieter Aerts en Elisabet Amelken Baerts.

1012. 14 jan. Maria, van Jan Scheer en Maddalena de Raad, get. Pieter Andriesen Plack en Styntie Vercouteren.

1013. 14 jan. Jacob, van ...... [Bastiaen] Jacobz en Kumierken ….[Kunierken Camp], get. Cornelis Timmers,

Maddalena Jacobs en Maddalena Lucas.

1014. 28 jan. Johannis, van Joan de Wassy en Elisabet Ballee, get. Rommega en Anna Balle [Ballee].

1015. 28 jan. Adriaentie, van Joris de Schoone en Susanna Martens, get. Adriaentie Maartens.

1016. 28 jan. Maria, van Matheus de Zeelander en Janneken Joossen [ = Joris], get. Jan Hendriksen, Maarten Tiers,

Elisabet Jacobs en Elisabet Lambrecht.

1017. 4 febr. Adriaen, van Gillis Baen en Elisabet ...., get. Stoffel van den Boogaart, Jan Baltens en Cathalina

Huybrechts.

1018. 11 febr. Wouter, van Willem Wouters en Mayeken Cornelis, get. Jan Hendricks, Gommer Vinck, Sara

Cornelis en Geertie Pieters.

1019. 11 febr. Jan, van Jacob de Creeck en Tanneken Jansen, get. Hendrik van Schoor en Neeltie Wouters.

1020. 4 maart, Dirck, van Jeroen Jansen en Aeltie Dircks, get. Joos Huybrechts, Pieter Allaart, Maria Berents

en Mayeken Hendricx.

1021. 4 maart Anthony, van Hendrik Pouwels en Cathalina Pouwels, get. Anthony Javelon, Cathalina Cardons

43

en Mayeken Verhulst.

1022. 11 maart Maria, van Pauwels Lievens en Janneken Wolvelaar, get. Cornelis Vermeersch en Mayeken Snoucx.

1023. 11 maart Erenken, van Geert van Ossendorp en Styne Bachter, get. Jacob de Hond en Erenken Jans.

1024. 11 maart Mayeken, van Cornelis Jansen van Crabbendyke [= Cappendijck] en Amelken Baart, get. Mr

Leendert Wadde, Jan Adriaensen en Styntie Verhulst.

1025. 18 maart Aernout, van David Jacobs en Appolonia Benjamyns, get. Louwereys de Ram, Leendert Wadde,

Jeroen Jansen, Franchoys de Ceuning en Neeltie Pieters.

1026. 18 maart Adriaentie, van Reynier Leenders en Peryne Muerens, get. Lieven Jansen, Machiel Mette en

Adriaentie Leenderts.

1027. 18 maart Maarten, van Jacob Maartens en Ester Arents, get. Jacob Hendricks en Neeltie Aerts.

1028. 18 maart Maddalena, van Gillis Meyer en Janneken Snoucx, get. Jan van Straten, (de meeter) Geertie Pieters

en Anneken Willems.

1029. 25 maart Amelken, van Pieter Baert en Neeltie de Witte, get. Jacob Huybrecht, Adriaan Dielissen, Hester

Jans, Myntie Huybrechts en Janneken Eyens.

1030. 25 maart Barber, van Erasmus Verstraten en Neeltie Wouters, get. Ghys Jansen, David Hendricks, Adriaentie

Maartens en Elisabet Jans.

1031. 2 april Mayeken, van Ghysbrecht Adriaensen en Josyntie Verhulst, get. Cornelis Jansen Cappendijk,

Marechje Creyne en Mayeken Leendert.

1032. 2 april Philips, van Symon van Bergen en Mayeken Jans, get. Pieter de Buf, Pieter de Vos en Peryntie

Mayeken Roose.

1033. 15 april Andries, van Machiel de Munnick en Janneken Jaspers, get. Emanuel Oliphant en Martyntie

Goemans.

1034. 15 april Jacob, van Pieter Allaert en Willemynken Berents, get. Pieter de Buf, Jeroen Jansen, Anneken

Berents en Maria Volksmans.

1035. 22 april Anthony, van Huybrecht Houck en Tenyne Brabanders, get. Jan Willemsen, Jan Tybou, Anthony

Javelou en Maria Jans.

1036. 29 april Susanna, van Stoffel van den Bogaart en Elisabet Steenwinkel, get. Anthony Jansen en Dingene

Jacobs.

1037. 29 april Naentie, van Jan Symons en Cathalina Bertolomeus, get. Macheer Swert, Denis Claessen, Mayeken

Jans en Peryne Bartolomeus.

1038. 29 april Johannis, van Machiel Huppel en Adriaenken Jans, get. Claes Jansen, Cornelis Jansen en Syken

Jansen.

1039. 13 mey Janneken, van Machiel Arents en Mayeken Dingenissen, get. Joos Centen, Jacob Verstraate, Christina

Lucas en Dingene Jacobs.

1040. 20 mey Michiel, van Geeraert Roose en Maeyken Machielsen, get. Claus Brou, Jacob Jacobsen de Jonge,

Heylken Jansen en Martyntie de Bruyn.

1041. 21 mey Maria, van Adriaen Jansen Vlam en Elisabet Cornelis, get. Nicolaas Berkenbos (Majoor) en

Tanneken Centen Ceuvelaar.

1042. 21 mey Pieter, van Joos Pietersen en Willemken Jansen, get. Joos Centen, Janneken Charels en Janneken

Pieters.

1043. 10 juny Mayeken, van Andries de Backer en Lauwereyntie Jacobs, get. Geleyn Jansen, Jan Jansen, Anneken

Pieters en Mayeken Joris.

1044. 13 juny Hendrick, van Emanuel Oliphant en Neeltie Hendriks, get. capt. Martyn de Ridder, Gillis Oliphant,

Clare de Busigny en Lyntie Hendriks.

1045. 13 juny Adriaen, van Noe Reynie en Elisabet Gyoen, get. Wilm Amelton, Pieter Michou, Anneken Michiels

en Josyntie Willaart.

1046. 13 juny Juaquemyne, van Lowys Hendriks en Elisabet Schockaarts, get. Pieter Christiaensen, Meus

Claessen, Mayeken Gossen en Tanneken Joris.

1047. 4 july Maria, van Thomas Aelbrecht en Emmeken Jansen, get. Gerrit Ossendorp, Cathalina Thomas en

Cathalina Gaulloo.

1048. 8 july Joos, van Pieter Claessen en Syntie Costers, get. Jan Claessen Joos, Styntie Lucas en Cathalina .....

1049. 22 july, Maria, van Cornelis van der Ree en Maria Jans, get. Servaes de Schopper, Nicolae de Temple, Herve

Corbel en Anneken Willems.

1050. 20 aug. Anna, van Geeraert Vaen en Mayeken Jans, get. Jacob Engels en Anneken Bernaarts.

1051. 2 sept. Juyljaem Cateryn, van Godevaart van Stakenb. en Maria Morell, get. jonker Jan van Wanroy

Uyttenhamme en Juljaem [verm. Juliana] Cateryn Princesse van Portegaal [Portugal].

44

1052. 9 sept. Aplonia, van Huybrecht Saton en Clasyne Domenycken, get. Gille Velman, Charel Velman, Jan de

Boode, Janneken Boudewyns en Levyne Huybrechts.

1053. 16 sept. Cornelia, van Jan Pieters en Steyntie Gores, get. Joos Centen, Hendrik van Schoor, Cryntie Geerts

en Cathalina Linderman.

1054. 16 sept. Symon, van Gille Cole en Janneken Weytack, get. Jacob Raepsaet, Jacob Breys, Jaquemyne

Lamerende en Mayeken Weytack.

1055. 23 sept. Jacobus, van Gillis de Wilde en Mayeken Vercouteren, get. Jacob de Raat, Jacob de Man, Pieter

Lauwereys, Mayeken Pieters en Dingene Mathys.

1056. 7 oct. Pieter, van Pieter Ryckaart en Tryntie Erasmus, get. Gillis Carlier en Neeltie Adriaensen.

1057. 7 oct. Pieter, van Jacob de Hond en Elisabet Laureys, get. Jan Hendriks, Marinus Jansen en Janneken

Zeelanders.

1058. 7 oct. Steven, van Anthony de Munnick en Anneken Pieters, get. Lauwereys Verbrugge, Adriaen Janse,

Grietien Stevens en Elisabet Jacobs.

1059. 28 oct. Willem, van Willem Hamilton en Mayeken Gedyons, get. sergt. Piter de Buf, Absalon Willaart,

Alexander Bisset, Nelleken Leenderts en Janneken Smallegange.

1060. 28 oct. Gerrit, van Jan Jacobsen en Bastiaentie Janssen, get.Maarten Janse Boute en Neeltie Adriaenssen.

1061. 28 oct Jacob, van Jacob Raepsaet en Lievyne de Bruyne, get. Gille Cole en Willem Jakelyne Lammeraell.

1062. 28 oct. Johannis, van Pieter Jansen en Mayeken Vryens, get. Cornelis Boenders, Jacob de Witte, Tanneken

Jacobs en Maria Mathyssen.

1063. 25 nov. Esther, van Jan Maseroen en Catharina Wymers, get. Frederik Hagh, Jan Lauwereyns en Maria

Christoffelsen.

1064. 25 nov. Steven, van Jan Stevens en Lysbet van den Ende, get. Joos Centen Ceuvelaar en Janneken Eyens.

1065. 16 dec. Maria, van Lauwereys Francke en Maria Godiemens [Goedemans?], get. Stoffel Stierum, Anthonette

Jansen en Duveken Cleverens.

1066. 16 dec. Fyke, van Dirck Daell en Neeltie Symons, get. Frederik Haeck [Haegh, Hagh], Jan Jansen, Anneken

Gerrits en Geertruyt Dircks.

1067. 16 dec. Teunis, van Jurrien Chrissel en Margriete Smits, get. Marcus Scholtaf, Andries Meyer en Adriaentie

Groen.

1068. 20 dec. Cathalina, van Isaak Sesselaar en Grietie Pieters, get. Abraham Corstiaenssen, Gillis Verman

en Jaquemyne Lammerade.

1069. 19 dec. Maria, van Jacob Engelsen en Elisabet Jans Herweyer, get. Jan Jacob Verstraten en Pietronella

Willems.

1070. 19 dec. Susanna, van Cornelis de Witte en Maddalena de Witte, get. Jan Verstraate en Juaquemyne Lucas.

1071. 20 dec. Maria, van Cornelis Symons van Louf en Janneken Allemans, get. Willem Symons van Louf, Willem

Alleman, Pieter van Berghen en Anna Alleman.

1072. 23 dec. Maria, van Jaques de Witte en Mayeken Pieters, get. Jan Geerts en Peryntie Cornelis.

1073. 30 dec. Joanna, van Abraham van der Leen en Eva Lalier, get. Jacob Zenten, Hendrik Volmaar, Elisabet de

Laat, Dingene Centen en Aeltie Dircks.

1074. 27 dec. Lucas, van Pieter Lucas en Levyne Ghysbrechts, get. Maarten Thiers en Eva Adriaensen.

1647

1075. 13 jan. Maria, van Anthony Olivier en Janneken Pieters, get. Mayeken Jans.

1076. 13 jan. Adriaen, van Ingels en Margrieta Lievens, get. Claes Leemans en Betje Lievens.

1077. 16 jan. Maria, van Engel Vlam en Janneken ...., get. Gerrit Moesert, Joannis Aelbrechts, Gerrit Vaelburgh

en Cornelia de Kinders.

1078. 16 jan. Cornelis, van Jan Adriaensen en Cathalina Jacobs, get. Dingeman Jansen, Ary Pieters, Mayeken

Keysers en Syntie Pauwels.

1079. 3 febr. Neeltien, van Dirck Jansen Dronckaarts en Petronella Willems, get. Cornelis Jansen Dronckaarts

en Elisabet Jans.

1080. 3 febr. Marcus, van Jaeck Gallay en Maddalena Dajelje, get. Marcus Pynissan en Guilamette Couvert.

1081. 3 febr. Mayeken, van Claes Adriaensen en Adriaentie Maartens, get. Pieter Adriaensen, Mr. Leendert Wadde

en Syntie Verhulst.

1082. 17 febr. Guyllamette, van Lauwereys de Munnick en Anneken de Perck, get. Nicolaas Servaes, Pieter Perdon

en Guyllamette Couvert.

1083. 17 febr. Peryntie, van Cornelis Pieters en Anneken Louwereys, get. Maarten Tiers, Anneken Stappers

45

en Dingene Jacobs.

1084. 3 maart Cryn en Andries, van Hendrik van Schoor en Anneken Lauwers, get. Andries Feylamont, Pieter van

Boom, Maddalena Lucas en Dingene Mathys.

1085. 17 maart Goelken, van Jacob Bereyt en Maddalena ...., get. Jan de Bode, Hans Willems, Janneken Cole en

Slyte van Geel.

1086. 17 maart Anneken, van Phely Louwyssen en Passchyne Berents, get. Getalluver Bypaart, Jonas Vincaart,

Neelken Adriaens, Tanneken Lapa en Mayeken Anthonis.

1087. 24 maart Cornelis, van Mathys Jansen en Mayeken van Ceulen [= van Buyten?], get. Anthony Pietersen en

Lysbet Jans.

1088. 24 maart Margrieta, van Pieter Snyder en Anneken Jans, get. Leendert Claessen, Jan Ermansen en

Guyllamette ....

1089. 7 april Anneken, van Pieter Jorissen en Tanneken Cols, get. Andries Wellaart en Mayeken Janse.

1090. 21 april Abraham, van Jeroen Jansen en Aeltie Dircks, get. Abraham van der Leen en Apolonia Davids.

1091. 21 april Elisabet, van Marinus Kapyn [Copyn] en Jacomyntie Kloket, get. Marinis Jansen, Jacob Huygens,

Barbel Isaaks en Tanneken Kloket.

1092. 22 april Elisabet, van Matheus Dieremans en Maria de Bruyne, get. Cornelis Dieremans en Albert Jansen

Eertweyer.

1093. 28 april Machiel, van Hendrik Ceulenaar en Neelken Cornelis, get. Elias Wasman, Joos Huybrechts, Mechiel

Ceulenaar en Neeltie Noormans.

1094. 28 april Abraham, van Martyn Lepa en Tanneken Poorters, get. de vaendrik Oliphant, Jacob Flammery en

Martyntie Goeman.

1095. 5 mey Christiaen, van Hendrik Winters en Adriaentie Pouwels, get. Christiaen Gransing, Hans Albrechts en

Teuntie Jeroens.

1096. 5 mey Cornelis, van Jan Cornelissen van Butten en Cathalina Pouwels, get. Jan Jansen Brom, Machiel

Cornelissen Brom, Janneken Fransen en Tanneken Pieters.

1097. 19 mey Cornelis, van Frans de Coninck en Janneken Cornelis, get. Joos Centen, Appolonia Benjamyns en

Bayeken Conincks.

1098. 10 juny Johannis, van Aelbrecht Schenck en Susanna Aryts, get. Jemin Gerry, Nicolaas Servaes, Jan Smit,

Janneken Jacob en Maddalena Jansen.

1099. 10 juny Symon, van Jan Claessen en Lysbet Claessen, get. Symon de Pheper en Geertruyt Dircks.

1100. 10 juny Gillis, van Leendert Loschart [Lossaart] en Abigel Coren [Coorenmans], get. Laurens Leyse,

Andries van Bultense, Josyne Bluyters en Tanneken de Nevel.

1101. 16 juny Johannis, van Jan Verstraate en Anneken Lammens, get. Reynier Janse, Symon de Hever, Jan

Mendert, Elisabet Vlam en Anneken Vincke.

1102. 30 juny Apsalon, van Willem Snyder en Janneken Paerters, get. Machiel de Munnick, Absalom Willaart,

Jacomyntie Bockesel en Lysbet Symons.

1103. 30 juny Maria, van Cornelis Vermeersen en Elisabet Bastiaensen, get. Leunis Pietersen, Cornelis Teunteer en

Elisabet Vlams.

1104. 21 july Cornelis, van Jacob Willemsen en Bayeken Jans, get. Isebrant Pieters, David Symons, Anneken

Klerck en Mayeken van den Hoek.

1105. 28 july Helena, van .... Donewael en Adriaentie Arduys, get. Nicolaas Lamberts en Elena Cordon.

1106. 28 july Adriaen, van Jacob Verstraate en Geertruyt Pieters, get. Dirck Jansen, Meerten Gabrielsen, Mayeken

Elckberts en Hester Zegers.

1107. 28 july David, van Jan Verstraate en Mayken de Witte, get. de heer capt. de Ridder, Maddalena de Witte

en Anneke Huybrechts.

1108. 4 aug. Maria, van Haens Kroes en Anneken van der Yck, get. Stoffel Kers, Dan Schrank, Ariaen Jansen

Vlam, Maria van der Eycke en Janneken Vinck.

1109. 4 aug. Elisabet, van Gysbrecht Aryssen en Syntie Verhulst, get. Willem Gysbrechtsen, Elisabet Verhulst

en Adriaentie Meertens.

1110. 18 aug. Christaen, van Leendert Gerritsen en Maddalena Christiaens, get. Mathys van Eertbrugge, Jan

Adriaensen en Geertruyt Gerrits.

1111. 18 aug. Maria, van Claes Lemans en Petrenella de Raet, get. Elisabet Anthonis en Margrieta de Raet.

1112. 18 aug. Anneken, van Jan Vuyst en Janneken Vuyst, get. Jan Gerritsen en Adriaentie Pieters.

1113. 25 aug. Hendrik, van de Vaendrick Oliphant en Neeltie van Laen, get de majoor Berkenbos, de vaendrick

Wassy en Sabyna de Ridder.

1114. 25 aug. Elisabet, van Geert van Balen en Mayeken Willemsen, get. Laureys Rippers, Jan Vuyst, Elisabet

46

Cornelis en Cathalina Jans.

1115. 1 sept. Mayeken, van Maarten Thiers en Cornely van der Zeel, get. Matheus Zeelander, Pieter Lucas,

Margrieta Munniks en Elisabet van den Ende.

1116. 15 sept. Adriana, van Denys Arnoutsen en Janneken Hendriks, get. Cornelis Noormans, Machiel Keulenaar

en Mayeken Jans.

1117. 15 sept. Johannis, van Pieter Vinck en Anneken Meyers, get. Gysbrecht van Laten, Mayeken Westrenis en

Mayeken Verstraaten.

1118. 22 sept. Jacquemyne, van Gysbrecht van Latem en Adriaentie Meerschou [Meerschaers], get. Passchier de

Laat, Floor de Meulenaar, Jan Smit, Lysbet Gasselaar en Anneken Meyers.

1119. 22 sept. Aeltie, van Nicolaas Andries (gesegt) Brouw en Jakemyntie Kappers, get. Mr. Marinis Augius en

Geertruyt Clarisse.

1120. 29 sept. Anthony, van Meerten Anthonissen en Mayeken Jacobsen, get. Jan Janse (wagemaker), Pauwels

Gisbrecht en Huwaertie Jacobsen.

1121. 29 sept. Jacoba, van Jan Barents en Maria Barents, get. Philip Lowyse, Fransyna Volckmans en Cathalina

Lenis.

1122. 29 sept. Maria, van Cornelis Noorman en Nelleken de Witte, get. de heer Jaques Bouxelles [= de

Broucqsault], Matheus Dyremans, Fransina Cornelis en Neeltei Ariens.

1123. 6 oct. Hendrik, van Gerrit Ossendurp en Styne Bachterum, get. Hendrik Jansen en Catharina Mavou.

1124. 6 oct. Sytgen, van Huybrecht Nottinck en Janneken Glinder, get. Wouter Davit van Ravel, Jubune Adams,

Jan Ver, Dingetje Mathyssen en Janneken Willems.

1125. 13 oct. Stephanis, van Steven Sicaar en Eva Adriaens, get. Geleyn Janse en Lysabet Wassy.

1126. 13 oct. Dingentie, van Jacob Keyser en Maria Machiels, get. Cornelis de Keyser, Maarten Lauwerens

en Maria Cornelis.

1127. 13 oct. Ariaen, van Jacob Maartens en Esther Aerissen, get. Arien Jacobse op den handt, Anthony Davidsen

Pilaar en Anneken Baarts.

1128. 20 oct. Neeltie, van Wouter Claessen en Mayeken Jans, get. Pieter Jansen, Jan de Coninck en Cathalina van

Dyck.

1129. 27 oct. Pietronelleken, van Carel Jansen en Janneken Kock, get. Jacob Breys, Farnas Verbeek, Symon van

Berch, Fransyne Kock en Mayeken Machiels.

1130. 10 nov. Janneken, van Jan Eversen en Mayeken Jans, get. Jacob Breys, Adriaen Machielsen, Tanneken

Adriaens en Lewyn de Bruyn.

1131. 17 nov. Johannis, van Jan de Grande en Pietronella Cornelis, get. Jerven Jansen en Pietronella Dircx.

1132. 24 nov. Cornelis, van Hans Moerbeke en Sara Jacobz, get. Willem Leunis, Cornelis Jacobs, Anneken

Huybrechts en Tanneken Jans.

1133. 24 nov. Cornelis, van Bastiaen Jacobz en Creuniertie [Cuniertie] Campen, get. Bastiaen Passchierssen, Jan

Claessen en Janneken Joris.

1134. 8 dec. Catharina, van Gerrit Roose en Mayeken Machielsen, get. Hans Willems, Jacob de Bruyne en

Passchyntie Jacobz.

1135. 15 dec. Rebecca, van Jan de Backer en Cathalina Backers, get. Reynier Jansen en Bayeken Willems.

1136. 15 dec. Janneken, van Symon van den Berch en Mayken Jans, get. Pieter Roose, Janneke Kooks en Janneke

Baltens.

1137. 22 dec. Rebecca, van capt. Martyn de Ridder en Sabyna Jolyt, get. monsr. Johan Wassy en Maria de Ridder.

1138. 26 dec. Adam, van Machiel Schotte en Philipyne van Geel, get. Joris Peers en Barber van Reyde [ = van der

Eyke].

1139. 26 dec. Johannis, van Gerrit Vaen en Mayken Jans, get. Cornelis Jansen en Pieternella Willems.

1648

1140. 12 jan. Lieven, van Jan Pietersen en Magdalena de Raad, get. Claes Leemans, Janneken Jacobs en Tanneken

Joossen.

1141. 12 jan. Maria, van Pieter Dury en Elisabet Jansen, get. Isaak de Ridder, Joris Schoone, Elisabet Vlam

en Maria Sommermans.

1142. 12 jan. Jacob, van Jan Jansen en Mayeken Frans, get. Marcus Maelje, Francoys Froncaert en Elina Machiels.

1143. 19 jan. Anthony, van Anthony Majoor en Maria Tielmans, get. Adriaen Pieters en Elisabet Lambrechts.

1144. 19 jan. Machiel, van Jacob de Raat en Kryntie van Ketene, get. Cornelis Jansen, Margrieta de Keyser

en Mayeken Bastiaens.

47

1145. 2 febr. Isaak, van Philip Florissen en Janneken ...., get. Pieter Jansen, Bastiaen Pieters, Floris Cornelissen

en Mayeken Hendriks.

1146. 2 febr. Adriaen, van Cornelis Adriaensen en Janneken Joos, get. Adriaen Jobsen en Jellis Verman.

1147. 9 febr. Aert, van Pieter Aertsen en Neeltie Adriaens, get. Machiel de Munnick, Jerven Jans, Juffr. Anna Balle

[Ballee] en Catharina de Gelder.

1148. 23 febr. Pieter, van Huybrecht Houken en Tenynne Brabanders, get. Pieter Aertsen en Pieternelle

Cornelissen.

1149. 1 maart Adriaen, van Cornelis Jansen Cappendyck en Amel Baart, get. Lundert Jansen Cappendyck, Claes

Ariensen en Maria Meertens.

1150. 8 maart Robertus, van Jan Wassy en Elisabet Ballee, get. de majoor Berkenbos, de vaendrich Oliphant

en Elisabet ten Hoef [= ten Haeff].

1151. 15 maart Jacob en Janneken, van Adriaen Jansen en Elisabet de Wale, get. Jan de Wale, Catalina Jans,

Christiaen Gysbrechts en Anneken Huybrechts.

1152. 15 maart Abigael, van Pieter Baart en Neeltie de Witte, get. Gys Aerens, Joos van den Ende, Mayeken de

Keyser, Mayeken de Witte en Abigael Hendriks.

1153. 23 maart Vycyke, van Matheus Zeelander en Janneken Joris, get. Jacob de Hond en Cornelia Tiersen.

1154. 29 maart Laureys, van Leendert Claessen en Tryntie Cornelis, get. Adriaen Commes, Mayeken Janssen,

Elisabet Jans, Grietie Vinke en Mayeken Wouters.

1155. 29 maart Wouter, van Erasmus Verstraaten en Neeltie Verstraate, get. Cornelis Timmers, Neelken Snygers

en Maria Maartens.

1156. 11 april Levintie, van Fransys Eycke en Marieta van Erpe, get. Jacob Raapsaat en Pryntie Bartholomeus.

1157. 19 april Josyntie, van Adriaen Joris en Floryen Calleyers, get. Anthony Jansen, Pieter Corstiaens, Josyntie

Broekkaart en Janneken Joris.

1158. 19 april Anneken, van Jacob Hendriks en Anneken Gerrits, get. Mr. Jan Bodel, Mr. Leendert, Dingene Sents

en Elisabet Cornelis.

1159. 26 april Josyntie, van Jacob Laten [Latem] en Geertie Willems, get. Willem de Snyder, Laureys Roetpens,

Adriaentie van Laten en Anneke Vink.

1160. 26 april Johannis, van Isebrand Pieters en Anneken Moens, get. Dingeman Jansen, Cornelis Janse

Crabbendyk, Jan Moens en Hester Broms.

1161. 3 mey Barbel, van Noe Reynier en Elisabet Gyde, get. Laureys Broeckaart, Jeroen Janse en Martyntie

Goemans.

1162. 10 mey Adriaen, van Pieter Corstiaens en Adriaena Beugels, get. Symon de Feebre, Hans Willems, Syntynen

Anthonis en Flortie Joris.

1163. 17 mey Cornelis, van Roelandt en ..... Cornelis, get. Jan Beeckman en Elisabet Cornelissen.

1164. 31 mey Johannis, van Adriaen Jacobs en Janneken Ariaans, get. Jan de Boey en Jakelyne Lammeraat.

1165. 28 juny Jacob, van Olivier Lypaart en Neeltie Adriaens de Bode, get. Pieter Floris Cornelissen, Karel de

Meeter en Adriaentie de Ridder.

1166. 28 juny Baudewyn, van Joos Amman en Elisabet Lambrechts, get. Anthony Majoor en Pieternelleke

Lambrechts.

1167. 5 july Pieter, van Paulus Lievens en Janneken Wolfelaar, get. Daniel Peryn Broeck.

1168. 12 july Maria, van Lauwereys Muerens en Janneken Claecket [= Clocke], get. Maryn Coppens, Michiel Mets

en Mayeken Muerens.

1169. 2 aug. Susanna, van Lowys Hendricks en Elisabet Floecker [= Schockaerts], get. Jacob Goosen, Jan de

Backer, Mertyntie Seryanck en Cathalyna Hendriks.

1170. 16 aug. Christiaen, van Gerrit Moeser en Willemyntie Willems, get. Christiaen Granser, Jan Lauwereys en

Mayeken Jansen Mueren.

1171. 6 sept. Susanneken, van Alexander Willemse en Margrietie Janse, get. Jan de Brouwer, Machiel van Waart,

Ester Jans en Susanneken Hubrechts.

1172. 20 sept. Cornelis, van Pieter Janse en Mayeken Verhuygen, get. Nicolaas Romboudtsen, Anthony Jacobsen,

Margrietie Willems, Janneken Jans en Mayeken Keysers.

1173. 27 sept. Helena, van Jacob Verstraate en Maddalena Lucassen, get. Jan Verstraaten en Maria Keysers.

1174. 27 sept. Maeyken, van Pieter Gysen en Janneken Centen, get. Cornelis Dronkaarts, Claes Arentsen, Tanneken

Boogaart en Syntie Verhulst.

1175. 27 sept. Neeltie, van Pieter Claessen enn Syntie Costers, get. Claes Ariensen en Corneeltie Bastiaense.

1176. 27 sept. Susanna, van Joris de Schoone en Susanneken Meertens, get. Symon Strydonk en Maria Meertens.

1177. 27 sept. Johannis, van Pieter, van Gool en Barber van Rycke, get. Nicolaas van Rycke, Hans Willems,

48

Cornely Maertens en Mayeken Somers.

1178. 11 oct. Jasper, van Michiel de Munnick en Anneken Jaspers, get. Pieter Aersen, Ary Vlam en Barber

Andriesen.

1179. 11 oct. Barbara, van Davids Jacobs en Apolonia Benjamyns, get. Cornelis Moens, Hendrik van Schoor en

Pieternella Cornelissen Prince.

1180. 11 oct. Pieter, van Willem Pieters en Annekan Jans, get. Servaes de Schutter, Cathalina Pieters, Barber

Roclus, Susanna Pieters en Neeltie Reyns.

1181. 18 oct. Anneken, van Nemia de Vyn en Janneken Hollanders, get. Adriaen Denis, Ary Jansen Verstraten,

Elisabet de Munnick en Elisabet Jansen.

1182. 1 nov. Marinis, van Pauwels Marinissen en Dingentie Mathys, get. Bastiaen Mathysen, Huybrecht Nottinck

en Grietie Marinis.

1183. 8 nov. Anneken, van Dirck Jansen Dronckers en Pieternella Willems, get. Ary Jobsen Dronckers en Mayeken

Jansen.

1184. 15 nov. Evert, van Marinis Evertsen en Sartie Cornelis, get. Adriaen Echbaart, Engel Jacobsen, Kreyntie

Geerts en Janneken Verstraaten.

1185. 22 nov. Johannis, van Jacob Willems en Bayeken Jans, get. Symon van den Berghe, Styntie Vercouteren en

Tanneken Jansen.

1186. 22 nov. Maria, van Geert Barents en Jacomyntie Tiels, get. Anthony Jauvalou, Aeltie Barents en Maria

Barents.

1187. 29 nov. Michiel, van Floris Michielsen en Jacomyna ....., get. Pieter Jacobsen en Dina Machielsen.

1188. 6 dec. Steven, van Pieter Reyckaart en Tryntie Erasmus, get. Maria Jans.

1189. 6 dec. Adriaentie, van Jan Munk en Elisabet van den Eynde, get. Laureys van den Eynde, Jan Jansen Brom,

Elisabet de Munk en Elisabet Kille.

1190. 6 dec. Susanna, van Jan Adriaensen en Cathalina Jacobsen, get. Bastiaens Cornelissen en Margrieta Vinck.

1191. 13 dec. Maria, van Eltatius [= verm. Eustachius, kortweg Staes] Andries en Anneken Andries, get. Gerrit de

Hooge en Tanneken, de huysvrouw van Jacob Huybrechts in den Doel.

1192. 20 dec. Aeltie, van Wouter Jobsen en Styntie Cents, get. Anthony van Heyden, Job Aryssen en Maria de

Keyser.

1193. 26 dec. Abraham, van Hans Jacobs en Janneken Cornelis, get. Jan van Innevelt, Engel Meertens, Maria

Pieters en Kreyntie Geerts.

1194. 27 dec. Elisabet, van Claes Arentsen en Adriaentie ...[Maartens]., get. Arent Jansen Vlam, Adriaen

Matheussen, Tanneken Centen en Lysken Rombouts.

1195. 27 dec. Neltie, van Pieter Jorrissen en Janneken Pieters, get. Andries Willaerts en Proone Pauwels.

1649

1196. 10 jan. Johannis, van Lauwereys Jansen en Geertie Jans, get. Andries van Bartensen, Jeroen de Bruyne en

Grietie Marinis.

1197. 24 jan. Levina, van Jacob Raapsaat en Levyntie de Bruyne, get Hans Hendricx en Elisabet Lambrechts.

1198. 14 febr. Pieter, van Gillis Kools en Janneken Waeytack, get. Marinis Evertsens en Mayeken Jans.

1199. 21 febr. Cornelia, van Hendrik Keulenaar en Neeltie Cornelis, get. Symon Huybrechtsen, Adriaen Keulenaar

en Elena Dingemans.

1200. 14 maart Isabella, van Willem Hemelton en Mayeken Adriaens, get. Jacob Hendricxsen, Floris Cornelissen

en Fransyntie Timmers.

1201. 21 maart Johannis, van Lauwereys Broeckaart en Josyntie Willaarts, get. Jan Broeckarts, Jan de Winter,

Hans van den Eynde, Elisabet van den Eynde en Mayeken Jans.

1202. 5 april Barbara, van David Verstraate en Pieternelle Cornelissen, get. Mathys van Erbruch, Andries

Phelemont, Neeltie Wouters en Margarita Verstraten.

1203. 5 april Elisabet, van Jacob Meertens en Ester Arysen, get . Ary Jansen Vlam en Tanneken Centen..

1204. 11 april Jacobus, van Jacobus Engels Vercouteren en Elisabet Jans, get. Stephanus van Groeningen en

Neeltie Jans.

1205. 18 april Tryntie, van Cornelis Vermeers en Elisabet Bastiaens, get. Pieter Aertsen, Pauwel Lievens en Mary

Maartens.

1206. 18 april Janneken, van Jan Gysels en Grietie de Raat, get. Adriaen Gillessen en Zyntie de Raat.

1207. 18 april Janneken, van Jan Servaes en Susanna Servaes, get. Jacob Breys, Leendert Wadde, Ritser Kuevel,

Adriaentie Braem en Cornelia Cornelissen de Vriese.

49

1208. 25 april, Janneken, van Adam Brouw en Maria Centen, get. Hendrik Jansen en Neeltie Adriaens.

1209. 2 mey Aeltien, van Nicolaas van Dries (gesegt Brouw) en Jacomyntie Cappers, get. Hans Van Dries, Machiel

de Munck, Juffr. Anneken Allemans en Janneken Baltens.

1210. 2 mey Fransyntie, van Pieter Osaen en Susanna Gauweloos, get. Floris Cornelissen, Andries Lambrechts en

Fransynetie Joos.

1211. 9 mey Aeltie, van Jeroen Janse en Aeltien Dircx, get. vaendrich Oliphant, Pieter Aersen, Gerrit Dirckx en

Fransyntie Joos.

1212. 16 mey het kind in onecht Catharina, van Willemyne Joris van Houdenaarde, get. Jan Joris en Dingen

Meertens.

1213. 6 juny Elisabet, van Hendrik van Schoor en Anthonelle Lauwereys, get. Cornelis Timmers, Willem

Leunissen, Cornelis Boenders, Apolonia Jacobz en Cathalina Lintermans.

1214. 13 juny Cathalina, van Jacob Huybrechts en Tanneken Jansen, get. Jacob Aryssen Bommelaar en Cathalina

Huybrechts.

1215. 20 juny Jan, van Jan de Bruyn en Cathalina Stapparts, get. Cornelis de Bruyn, Cornelis Slootmaker, Jan

Stappaert, Adriaentie Stappaerts, Lysebet Stevens en Tanneken Verhage.

1216. 27 juny Bastiaen, van Maarten Teunissen en Mayeken Jacobsen, get. Mayeken Bastiaensen en Tanneken

Joossen de Witte.

1217. 11 july Cornelis, van Leunis Pietersen en Janneken Pietersen, get. Hans Jacobs, Jan de Bruyne Elisabet

Stevens en Elisabet Kil.

1218. 18 july Mayeken, van Pieter Lucas en Levyne Gysbrechts, get. Aert Cornelissen en Janneken Cornelissen.

1219. 25 july Cornelis, van Pieter Cornelis en Cornelja Cornelis, get. Huybrecht Jansen, Jan Gastelaar en Berbera

Flacx.

1220. 8 aug. Lysebet, van Roeland Cornelissen en Leuntje Arnouts, get. Willem Goverts, Carel Arnouts, Susanna

Cornelisen en Theuntie ....

1221. 8 aug. Susanna, nota is onecht van de vader soo hy bekent heeft Anthony David Pilaar en Syke Kuiters, get.

Pieter Gysebrechts Aryssen en Hester Aryssen.

1222. 15 aug. Joos, van Albrecht Schink en Susanna ...., get. Jacob Willemsen, Jan de Gulliker, Mathys van Bergen

en Aeltie Snoucx.

1223. 15 aug. Jacomeyntie, van Lauwereys Mueren en Janneken Clock, get. Lieven Janse en Anneken de Munck.

1224. 15 aug. Wilm, van Jonker Wilm van Bosthuyssen en Maria de Ridder, get. Jan Wassy (vendrich), Juffr.

Sabyne Jolyt ( huysvrouwe van de heer capt. de Ridder) en Juffr. Maddalena van Bosthuyzen.

1225. 22 aug. Stephanus, van Jan Beekman en Eva Arissen, get. Mathys Gillissen, Carel Aertsen, Elisabet Cornelis

Gastelaar en Maria de Bruyne.

1226. 29 aug. Anneken, van Anthony de Munnick en Mayeken Pieters, get. Jacob Stappaerts, Cornelis de Witte

en Maria de Witte.

1227. 29 aug. Cathalina, van Denys Noutssen en Janneken Noutsen, get. Willem Jacobs en Neeltie Ceulenaar.

1228. 29 aug. Ary, van Jan Jacob Verstraaten en Mayeken Joos de Witte, get. Lucas Pietersen en Maddalena

Lucassen.

1229. 12 sept. Cathalina, van Philip Lowyssen en Passchyntie Barents, get. Lauwereys Broeckaart, Cornelis van der

Laen en Cathalyna Jans.

1230. 12 sept. Janneken, van Claes Leeman en Pieternelle de Raat, get. Maarten Gabriels en Anneken de Witte.

1231. 19 sept. Jacobus, van Jacob Boure en Maddaleena Jansen, get. Aernout Kool en Elisabet de Rycke.

1232. 19 sept. Janneken, van Ary Jansen en Elisabet Wale, get. Jan Jansen brom, Pieter de Wale, Bastiaen Crynsen

en Cathalina de Wale.

1233. 3 oct. Huyberts, van den predikant Huyghens en Anna van Grypskerke, get. Huybertens Huyghens en Sara

Buidens.

1234. 3 oct. Symon, van Jan Symonsen en Cathalyntie Bartholomeus, get. Pieter Corstiaensen, Cornelis Symonsen

en Elisabet Machiels.

1235. 10 oct. Cornelia, van Thomas Tornel en Cathalina Thomas, get. Lauwereys Jansen en Fransyntie Cornelis.

1236. 24 oct. Jan, van Hendrick Jansen en Eva Adriaensen, get. Pieter Aertsen, Lieven Jansen en Aeltie Snoucx.

1237. 24 oct. Jan, van Arent Jansen Vlam en Maria Maartens, get. Jacob Maartens, Cornelis Hildernussen, Dingna

Centen en Hester Zeegers.

1238. 24 oct. Janneken, van Marynis Copyn en Jacomyntie Clocke, get. Lauris Meurs, Levyna Raepsaet en Josyna

Hendriks.

1239. 7 nov. Jan, van Hans Dronckert en Janneken van Straten, get. Pieter de Wille, Machiel de Backer, Styn

Schalken en Lysebet ....

50

1240. 7 nov. Pieter, van Machiel Mattyn en Peryntie Lauwreys, get. Lieven Jansen en Janneken Lauwrens.

1241. 21 nov. Pieter, van Jacob Verstraten en Madalena Lucas, get. Bastiaen Jacobs en Adriaentie Lucas.

1242. 5 dec. Johannis, van Leendert Gerritsen en Magdalena Christiaens, get. Jan Christiaensen en Beaters

Meertens.

1243. 5 dec. Cornelia, van Bastiaen Jacobs en Corneelken Cryns [= Kunierken Camp], get. Pieter Lucassen,

Fransyne Timmers en Barbel Jansen.

1244. 12 dec. Leendert, van Cornelis Janse Capendyk [Cappendijck] en Amel Baart, get. Jacob Meertens van der

Gyse en Synken Verhulst.

1245. 19 dec. Anna, van Geert Vaen en Mayeken Jansen, get. Gys Janse Dronkaarts en Anneken Ramaerts.

1246. 26 dec. Josyntie, van Michiel de Munick en Anneken Michiels, get. Nicolaas van Dries (geseyt Brouw),

Machiel Karlier en Anna Alleman.

1650

1247. 9 jan. Levintie, van Jacob de Raet en Syntie Vercouteren, get. Geert Vaen en Margrietie de Raat.

1248. 16 jan. Neeltie, van Adriaen Ackeren en Joppen Pauwels, get. Dingeman Jansen en Bettie Adriaens en

Tonyntie ...

1249. 16 jan. Josyntie, van Barbilias Cornelissen en Mayeken Jans, get. Jeroen Jansen en Susanna de Schoone.

1250. 16 jan. Jan, van Jan Evertsen en Mayeken Jans, get. Gillis Reygers, Gillis Cartier en Mayeken Willems.

1251. 30 jan. Johannis, van Lieven Jansen en Mayeken Muerens, get. Mr. Oliphant, Ary Jansen Vlam, Reynier

Jansen, Janneken Clocke, Susanna Baudonck en Eva Adriaens.

1252. 6 febr. Cornelis, van Marinis Evertsen en Sara Cornelissen, get. Maarten Eyngels, Jan van Genee, Christina

Cornelis en Cornelia Linderts.

1253. 20 febr. Josyntie, van Paulus Francou van Onrugge [Ouderogge] en Fransyne Katrie [Carponys], get.

Jaquesz Laens, Pieter Aertsen, Vintie Jans en Baeye Jacobz van Blinckvliet.

1254. 6 maart Pieter, van Pauwels Lievens en Janneken Wolfelaars, get. Anthony Faveloie en Tanneken Ceuvelaar.

1255. 6 maart Pieter, van Pieter Dorre en Elisabet Jans, get. Philip Floryn, Jan Symonsen, Clare Jacobs en Aeltie

Jarouwe.

1256. 13 maart Janneken, van Jacob de Keyser en Maria Machielsen Bastiaens, get. David Machiels Bastiaens en

Cathalina Jans.

1257. 20 maart Matheus en Maria, van Jan de Paep en Mayeken Jans, get. Jan Roose, Jacob Bommelaar, Elisabet

Gabriels en Teuntie Bastiaens.

1258. 27 maart Gillis, van de vaendrich Oliphant en Cornelia van der Laen, get. Gillis Oliphant, Boudewyn

Geertsen, Clare Oliphant en Janneken Bugeny.

1259. 27 maart, Isaak, van Willem de Snyder en Janneken de Snyder, geen get.

1260. 3 april Pieter, van Maarten Tiers en Cornelia van Kerselle, get. Pieter Aertsen Cramdeyk en Jacob Apers

Somermans.

1261. 3 april Cathalyntie, van Isaak Sasselaars en Grietie Pieters, get. Pieter Claes van Leeuwaarde en Lysbet

Lambrechts.

1262. 17 april Lysbet, van Adriaen Joosen en Lauwerintie Wielmakers, get. Pauwels Franchoys, Paschyntie

Meulenaars, Elisabet Wielmakers en Janneken Lievens.

1263. 18 april Dingen, van Adriaen Speckhaak en Mayeken de Romp, get. Jan Braem, Dingen Maesz en Anneken

Huybrechts.

1264. 8 mey Jacobus, van capt. Martyn de Ridder en Sabyne Jolyt, get. majoor Nicolaas Berkenbos en Maria de

Ridder (huysvrouw van de heer Willem van Boshuyse).

1265. 22 mey Maria, van Matheus Diremans en Maria de Bruyne, get. monsr. Stephanys van Groeningen en

Katalyne Kertsen (weduwe van Cornelis de Bruyne).

1266. 29 mey Elisabet, van Noe Reynier en Elisabet Gehoen, get. Pieter de Buf en Elisbet Veerman.

1267. 6 juny Jan van Mathys Jansen en Mayeken van Buyten, get. Cornelis Jansen Dronkers, Leendert Geertsen,

Styne Wouters en Adriaentie Boogaarts.

1268. 12 juny Lysebet, van Adriaen Jacobz en Tanneken Adriaens, get. Ary Jansen Vlam en Adriaentie Meertens.

1269. 12 juny, Pieternella, van Hendrik van Schoor en Antonette Lauwereyns, get. Mr. leendert, Jan Boy, Kryntie

Geertsen, en Cathalyntie de Vos.

1270. 19 mey Jacobus, van Jan Verstraate en Anneken Verstraate, get. Maarten Jansen en Maria Vlam.

1271. 26 mey Aeltie, van Joris Strydonck en Mayeken Goverts, get. Symons Strydonck, Huybrechtje Strydonck,

Jan Nys, Bastiaen Adriaense en Cathalyna Huybrechts (huysvrouw van Mathys).

51

1272. 5 july Pieter, van Lauwereys Brouckaart en Josyna Willaart, get. Hans ven den Eynde, Jacob Spel, Katarina

Smits en Mayeken Jans.

1273. 5 july Anneken, van Christiaen Aertsen en Elisabet Cornelis, get. Job Adriaensen en Susanneken Snoucx.

1274. 17 july Sloor, van Hans Croes en Janneken Vereeken, get. Jacob Hendriksen en Maria Corliers.

1275. 7 aug. Joseph, van Jan de Munck en Elisabet van den Ende, get. Gillis van den Ende, Boudewyn ..... en

Mayeken de Witte.

1276. 28 aug. Gabriel, van Maarten Gabriels en Lysebet Kille, get. Boudewyn Cornelis, Joos van den Ende,

Catalina Maes en Tanneken de Witte.

1277. 4 sept. Johannis, van Jan Willemse en Elisabet Willemse, get. Mathys van den Erdenbrugge en Pietronella

Leenderts.

1278. 4 sept. Maria, van Pieter Lucassen en Maria de Keyser, get. Pieter Boogaart en Dingene Jacobs.

1279. 11 sept. Andries, van Symon van den Berghe en Mayeken Jans, get. Andries Willaarts en Maryken Jans.

1280. 15 sept. tot Lillo gedoopt van den predikant Huyghens en hier aengeteekent, Janneken , van Jan de Feu en

Tanneken Hans, get. Goedelief...

1281. 18 sept. Lysebet, van Boudewyn Cornelissen en Dingetje Passchiers, get. Gysebrecht Arentsen, Maarten

Gabriels en Anneken Huybrechts.

1282. 18 sept. Johannis, van Cornelis Jansen Dronkaarts en Sara Centen, get. Jacob Jansen en Tanneken Jentor.

1283. 18 sept. Pieter, van Joos de Schoon en Susanneken Piermeertens, get. Jan Claasen, Blijck Brechien en

Huybrechts Strydum.

1284. 25 sept. Gillis, van Cornelis van den Hoeve en Anneken Gillis, get. Cornelis van Halfen en Mayeken van

Bergen.

1285. 2 oct. Pieter, van Cornelis Smytegelt en Maria Jans, get. Ary Eckbertse van Drongelen, Engel Jacobsen

Vercouteren, Janneken Cornelissen en Antonette Smytegelt.

1286. 2 oct. Claas, van Wouter Claassen en Mayeken Jans, get. Ariaen Commersen, Jacob Claessen en Tryntie

Cornelissen.

1287. 9 oct. Jan, van Lowie Noval en Adriaentie Aerdoys [Aerduys], get. Jan Cordou, Nicolas Dupart en Gillemette

N.N.

1288. 16 oct. Lysebet, van Pieter Aertsen en Cornelia Adriaensen, get. Joris Jansen, Hendrik Jansen, Neeltie

Hendriks en Dingetje Maes.

1289. 16 oct. Ariaentien, van Dirk Jansen Dronkers en Pieternelle Willems, get. Jacob Engels Vercouteren en

Dingetje Willems.

1290. 16 oct. Adriaen, van Olivier Lipaart en Neeltie Adriaensen de Bode, get. Pauwels Braem en Janneken

Cornelissen.

1291. 13 nov. Johannis, van Jacob Stappaert en Lysebet Munnickx, get. Lauwereys Stappaerts, Jan de Munnick,

Cathalina Stappaerts en Margrietie de Munnick.

1292. 20 nov. Jacobus, van meester Huyghens en Anna van Grypskerke, get. Jacobus van Grypskerke en Apolonia

Huygens.

1293. 20 nov. Pieternella, van Jan van Laten en Geertruyt Pieters, get. Jan Geunes en Dingetje Jans.

1294. 20 nov. Maria, van Pieter van Geel en Barbara van der Eyke, get. Fransoys Kesbeek, Ary Cornelissen

Noorman en Mayeken Maris.

1295. 20 nov. Cornelis, van Adam Brouw en Maria Cent, get. Anthony Majoor, Aernout Koolman en Janneken

Carels.

1296. 20 nov. Esther, van Pieter Jansen en Mayeken Cornelis, get. Mathys Gillis en Nelle Cornelis.

1297. 27 nov. Maarten, van Adriaen Jansen Vlam en Maria Meertens, get. monsr. Oliphant, Jan Hendriksen en

Adriaentie Meertens.

1298. 27 nov. Adriaen, van Ary Joris en Floorken Karliers, get. Jan Verstraate, Anthony Theunis, Joris Dorissen,

Baeyken Jans en Dingentie Meertens.

1299. 4 dec. Helena, van Jacobus Verstraten en Magdalena Lucas, get. Pieter Boogaart en Dingetje Jacobs.

1300. 11 dec. Thomas, van Roeland Thylemis en Hester Jans, get. Lauwereys Huybrechts, Apolonia Benjamins

en Steyntje Cornelissen.

1301. 11 dec. Susanna, van Jacob Snyder en Cathalina Moreels, get. Aman Esserrer en Willemtie Allaerts.

1302. 11 dec. Johannes, van Jacob Willems en Bayeken de Neve, get. Ary Jobsen Dronckaert, Cathalina de Neef

en Aechie Jans.

1303. 11 dec. Barbara, van Anthony Majoor en Maria Tiemans, get. Jan Tybout en Maria Cornelis.

1304. 11 dec. Machiel, van Hendrik Ceulenaar en Cornelia Cornelissen, get. Eyngel Jacobsen, Pieter Volckrick

52

en Lysbet Ceulenaar.

1305. 11 dec. Lysebet, van Andries Theunis en Cathalina Goverts, get. Cornelis Jacobs, Reynier Govaarts en Lysbet

Kyls.

1306. 28 dec. Cornelia, van Cornelis Vermeersen en Lysebet Wagenaar, get. de vaendrich Oliphant, Hendrik Spel,

Fransyntie Timmers en Mayeken Snoucx.

1651

1307. 1 jan. Hendrik en Leyntie, van Gys Arentsen en Syntie Verhulst, get. Jan Verhulst, Lyntie verhulst, Jan

Verhulst en Tanneken Ceuvelaar.

1308. 1 jan. Franchois, van Jan Evertsen en Mayeken Jacobs, get. Jan Lauwereys en Magdelena Jans.

1309. 22 jan. Cornelis, van Gerrit Beyer en Jacomeyntie Thyssen, get. Jan Lauwereys en Magdalena Jans.

1310. 5 febr. Ariaentie, van ........ Goeyns en Josyntie van Laten, get. Gysbrecht van Laten en Geertien Willems.

1311. 19 febr. Maria, van Fransoys Krockaart en Jacomeyntie Vergriet, get. Mare Marle en Dingetie Meertens.

1312. 8 meert Cornelia, van Sampsone Cornelissen Moet en Mayeken Pieters, get. Pieter Jansen, Symon Pieters,

Pieter Leenderts en Aelke Bels.

1313. 12 meert Susanna, van Anthony Davids Pilaar en Syke Keuterechts, get. Jacob Meertens, Judicht Aryssen

Langstraat en Lysebet Adriaensen.

1314. 19 meert Cornelis, van Marinis Evertsen en Sara Cornelissen, get. Mathys van Ertbrugge, Hans Verstraaten,

Geertruyt Abrahams en Cornelia Meertens.

1315. 19 meert Cathalina, van Adriaen Machiels en Mayeken Somermans, get. Hans Schilders, Jan Servaes

en Mayeke Kacke.

1316. 19 meert Maria, van Gerrit Monse en Willemyntie Katoer, get. Gillis Verman en Lysebet van den Eynde.

1317. 2 april Hendrick, van Denys Nouts en Janneken Hendriks, get. Hendrik Ceulenaar en Mayeken Maris.

1318. 9 april Pieter, van Jacob Rapsaet en Levine de Bruyne, get. Pieter de Klerck, Andries Willaart en Janneken de

Backer.

1319. 10 april ( 2de Paasdag) Machiel, van Machiel Carlier en Marie Goedesoon, get. de heer Huygens, Anneken

Jaspers en Sara Goedesoon.

1320. 10 april Cornelia, van Pieter Ryckaart en Tryntie Erasmus, get. Hendrik van de Velde en Syntie Geens.

1321. 16 april Hieronimus, van Jeroen Jansen en Aeltie Dircks, get. Pieter de Buf en Cathalina Meertens.

1322. 23 april Johannis, van Leendert Claessen en Tryntie Cornelissen, get. Jacob de Witte, Bastiaen Mathyssen

en Lysebet Tobias.

1323. 28 mey Sacharyntie, van Claes Leemans en Pieternelle de Raat, get. Jan de Coninck, Jan Geerts, Maria

Meulenaar en Sakerina Looses.

1324. 29 mey Cornelis, van Cornelis Jansen Capendyck en Amel Baerts, get. Adriaen Sebertsen van Drongel

en Mayeken Jacobsen.

1325. 11 juny Anthony, van Jacob Engelsen Vercouteren en Lysebet Herweyer, get. Dirck Jansen Dronkers,

Hellegond Hendriks (huysvrouw van Gillis Hertweyer).

1326. 11 juny Johannis, van Wouter Jobben [Jobse Dronckaert] en Christyn Vynsenten, get. Bernerdus de Gom en

Tanneken Vinssenten.

1327. 18 juny Adriaen, van Pieter Arentsen en Tanneken Cents, get. Gysbrecht Arents en Mayeken Cents.

1328. 9 july Mayeken, van Pieter van den Boogaart en Adriana Lucassen, get. Pieter Lucassen en Christyna

Lucassen.

1329. 16 july, Cathalyna, van Jan de Bruyne en Cathalyntie Stappers, get. Jacob Keyensen [= verm. Eyens], Joos

van Straten, Tanneken van den Ende en Lijsebet de Bruyne.

1330. 23 july Johanna, van Hans Adriaensen en Cathalina van Dycke, get. Adriaen Pietersen, Jacob Aryssen

Bommelaar en Cathalina Huybrecht.

1331. 23 july Cornelia, van Aert Meeus en Lysbet Huybrechts, get. Adriaen Adriaensen, Pieter Jansen, Cornelia

Jansen en Cornelia Rasser.

1332. 23 july Nyske, van Matheus Jorissen en Margriete Willems, get. Dirck Jansen, Willem Pietersen en Engeltie

Mathys.

1333. 23 july Thomas, van Willem Amelton en Mayeken Adriaensen Gioms, get. jonkheer Willem van Boshuysen,

Willem Hert, Tanneken Braems en Maria Willaarts.

1334. 30 july Anna Maria, van Vendrich Oliphant en Cornelia van Laen, get. jonkheer Willem Jan Cappelau, juffr.

Anna Alleman en Beelken Dircks.

1335. 6 aug. Geert, van Geert Vaen en Matie Jans, get. Jacob Janse en Lysebet Erweyer [Herweyer].

53

1336. 6 aug. Martyntie, van Nicolaas Ary Gysen en Adriaentie Mertens, get. Gys Arissen en Maria Meertens.

1337. 6 aug. Maria, van Jacob [= Isaak] Sesselaar en Margrietie Pieters, get. Benjamin Sesselaar en Janneken Laar.

1338. 20 aug. Jacobus, van Claes Beron en Jakemyntie Cappers, get. Balthasar Cappers, Ary Jansen Vlam,

Magdalena Cappers en Susanna Vlam.

1339. 27 aug. Symon, van Symonsen en Catalina Bartolomeus, get. Leendert Claassen en Lysebet Jan Willemsen.

1340. 3 sept. Digentie, van Cornelis Keyser en Eva Arnouts, get. Jan Vosse, Engel Blocks, Mary Josse en Lysebet

Pieters.

1341. 17 sept. Adriaen, van Adriaen Jansen en Elisabet de Wale, get. Jacob Huybrechts en Pieternelle Willems.

1342. 1 oct. Cathalyne, van Jacob Huybrechts en Tanneken Saeyloers, get. Ary Jansen en Cathalyna Huybrechts.

1343. 8 oct. Neeltie, van Pieter Joris en Janneke Pieters, get. Mayeken van den Berge.

1344. 22 oct. Gysbrecht, van Pieter Lucassen en Levyne Gysbrechtsen, get. Andries Willaart en Lysebt Braems.

1345. 29 oct. Geertruyt, van Maerten Gabriels en Elisabet Passchiers, get. Jan Roos, Jan Callewaert, Dingentie

Maes en Pieternella Gabriels.

1346. 29 oct. Cornelia, van Hendrik van Schoor en Antonette Lauwereys, get. Gysbrecht Janse Dronkaarts, Sander

van de Vyvere, Pieternelle Leenders (de weduwe van Jaques Heyns).

1347. 5 nov. Janneken, van Pauwels Lievensen en Janneken Wolfelaar, get Pieter Rykaart en Aeken Hans Harinckx.

1348. 5 nov. Charles, van Jan Servaes en Susanna Braems, get. Michiel Schot, Ghys Ary, Neelken Meester

Leendert [vrouw van de chirurgijn Leendert Wadde] en Fransyna Timmers.

1349. 19 nov. Eva, van Michiel Schotte en Lysebet Braems, get. Jan Servaas en Anneken Gerrits.

1350. 26 nov. Lauwereys, van Lauwereys Stappart en Mayeken Keuninckx, get. Jan Stappart, Maarten Gabirel,

Anneken de Witte en Maria Stappart.

1351. 3 dec. Huybertus, van den predikant Huyghens en Anna van Grypskerke, get. de commisaris Johan Kooman

en Sara van Grypskerke.

1352. 17 dec. Tanneken, van Nehennia Duvyn en Catalina Hendricxsen, get. Joos Centen Ceuvelaar, Jacob

Jacobsen Eyens en Huybrechtjen Jacobz.

1353. 26 dec. Susanna, van Machiel de Munninck en Anna Jaspers, get. Jan Reymeersen Lely, Pieter Osaen en

juffr. Oliphant.

1354. 31 dec. Maria, van Willem Krynsen en Elena Dingemans, get. Adriaen Marinis, Hendrick Ceulenaar en

Jacomeyntie Dingemans.

1652

1355. 21 jan. Barbara, van Lauwereys Broeckaart en Josyntie Wyllaart, get. Jan de Coninck, Willem Amelton en

Catalyntie Jans.

1356. 21 jan. Susanna, van Aelbrecht Schink en Susanna Aryens, get Jeroen Jansen, Mathys van Bergen en

Geertruyt Dircx.

1357. 21 jan. Ary, van Boudewyn Cornelissen en Dingetje Paschiers, get. Jan Jansen van Warde [verm. Waarde,

Weerde], Andries Fransen en Adriaentie Meertens.

1358. 21 jan. Jacob, van Hendrik Jansen en Eva Adriaensen, get. Noe Reynierssen en Fransyne Joossen.

1359. 28 jan. Kaesar, van Noe Reyniersen en Elisabet Gions, get. Lieven Jansen, Hendrik Jansen en Aeltie Snoucx.

1360. 28 jan. Maria, van Adriaen Speeckaert en Mayeken Vombert, get. Pieter Wolff, Pieternella Moor en Mary

van Sel.

1361. 25 febr. Maria, van Jan Verstraate en Mayeke de Witte, get. Joos Centen, Frans Heyens en Cryntien Gerrit

Jansen.

1362. 17 meert Cornelia, van Pieter Baart en Cornelia de Witte, get. Jan Jan Jansen Brom, Jacob Heyns, Cornelia

Pieters en Tanneken Gillis.

1363. 17 meert Jannen, van Joris Strydonk en Mayeken Strydom, get. Jan de Smit, Sara Dronkaarts en Achtien

Lambrechts.

1364. 17 meert Maria, van Adriaen Pietersen en Mayeken Adriaens, get Jacob Adriaens en Catharina Geemans.

1365. 17 meert Maria, van Jan Willemsen en Elisabet Tobiassen Verhoeven, get. Leendert Geertsen en Cathalina

Huybrechts.

1366. 17 meert Johannis, van Floris Machielsen en Jacomyntie de Bruyne, get. Cornelis Sicke.

1367. 24 maart Cornelis, van Huybrecht Charton en Josyntie Spels, get. Hendrik Spel en Barbel Valcks.

1368. 1 april Jacob, van Engel Jacobsen Vercouteren en Christina Cornelissen Hollander, get. Jacob Engelse

Vercouteren, Ary Echbersen en Grietie Meertens.

1369. 1 april Apolonia of Pleun , van Gerrit van Goole en Commerke Haddemans, get. geen.

54

1370. 1 april Johannis, van Jan de Conninck en Maria Broeckaart, get. Jan Jansen Brom, Mayeken Coninck en

Tanneken Eyens.

1371. 7 april Cornelia, van Jan Jansen Nys en Aeltie Willemsen Isennan, get. Cornelis Jacobsen, Andries

Vinalmont, Jacob de Witte, Jacolintie Nicolaas en Maria Hendriks.

1372. 28 april Susanna van Huybrecht Hoeke en Tonnyne Brabanders, get. Jan de Bode en Lysebet Bastiaensen.

1373. 5 mey Adriaentie, van Adriaen van Hekere en Jobken Pouwels, get. Willem Crynsen en Mayeken

Dingemans.

1374. 12 mey Pieter, van Jacobus Verstraaten en Magdalena Lucassen, get. Pieter Lucassen en Elisabet

Vercouteren.

1375. 12 mey Mathys, van Mathys Jansen en Mayeken van Buelen [Buyten], get. Jan Stevens en Janneken van

Straaten.

1376. 9 juny Adriaen, van Pieter Theunissen en Pieternella Aertsen, get. Adriaen Cornelissen Noorman en Syntie

Verhulst.

1377. 9 juny Christiaen, van Pieter Corstiaensen Lichtendach en Peryntie Bartolomeus, get. serg. Hendriks,

Michiel van Weert, Amelken Baart en Cathalina Bartholomeus.

1378. 16 juny Maria Catarina, van de heer Willem van Boshuysen en Juffr. Maria de Ridder, get. de heer capiteyn

Martyn de Ridder en juffr. Maria de Ridder.

1379. 23 juny Lieven, van Martyn Lepa en Janneke Poorte, get. Barbilias Cornelissen Verlicht en Sloor Karlier.

1380. 30 juny Anneken, van Jacob Jansen Dronkaart en Kryntie Gerrits, get. Adriaen Eckbersen, Daniel de

Forment en Mayeken Janse Dronkaart.

1381. 7 july Jacobus, van Lieven Jansen en Brechtien Jans, get. Jacob de Witte, Frans Eyens, Tanneken de Witte

en Maria Broeckaart.

1382. 4 aug. Cornelis, van Leunis Pietersen en Ariaentie Pietersen, get. Jan Stappers en Maeyeken de Coninck.

1383. 11 aug. Josyna, van Leendert Gerytsen en Maddalena Corstiaens, get. Abraham Jacobsen Vercouteren,

Mathys Adriaensen Wageul [= wagenmaker] en Syken Cornelis Boenders.

1384. 11 aug. Barber, van Adriaen Jacobsen en Tanneken Adriaensen, get. Adam Berou, Salomon Jacobs en Maria

Tielmans.

1385. 11 aug. Pieter, van Pieter Ryckaart en Trynge Drassers [= Erasmus], get. Lieven Jansen en Janneken

Lievens.

1386. 18 aug. Cent, van Cornelis Jansen Dronckaarts en Sara Senten, get. Dirck Jansen Dronkarts en Adriaentie

Senten.

1387. 18 aug. Johannis, van Wilklem Amelton en Mayeken Gyons, get. Salomon Willaart en juffr. Maria Joris.

1388. 18 aug. Martyntie, van Hans Kroes en Janneken Verlyken, get. Catalina Auwenaarde.

1389. 1 sept. Adriaen, van Jan Du Jardin en Maria Jans, get. geen.

1390. 4 sept. (biddag) Pieternelle, van Jan van Laat en Geertien Willems, get. Adriaen van Hoeke en Syntie Geiens.

1391. 15 sept. Adriaentie, van Pieter Arentsen en ....., get. de vaendrich Oliphant, Lauwerys de Boode en Anneken

Geerts.

1392. 22 sept. Maria, van Arent Meuwsen en Lysebet Huybrechtsen, get. Jacob Stappaert, Jan Stappaert, Grietie

Jans en Maria van Driessen.

1393. 29 sept. Cornelis, van Cornelis Smytegelt en Maria Jansen van Langeberch, get. Jan Jansen van Langenberch

en Fransyntie Loos.

1394. 6 oct. Judich, van Baltasar Capparts en Janneken Cappaerts, get. de vaendrich Oliphant, Pieter Prinse,

Jacomyntie Kappaerts en Catarina Cortre.

1395. 6 oct. Willem, van Dirck Jansen Dronkaart en Pieternelle Willems, get. Jacob Jansen Dronkaarts, Meus

Aryssen en Mayeken Willemsen.

1396. 13 oct. Leenaert, van Pieter Dorre en Lysebet Jans, get. Reynier Jansen, Jacob Habeel, Mayeken Barbilias

en Amerens Jansen.

1397. 20 oct. Jacob, van Jan van der Burght en Brecheem [Brechtje] Jacobs, get. Meerten Theunissen, Jacob

Adriaensen, Jacomyntie Jacobs en Lysebet Wiericks.

1398. 17 nov. Jasper, van Hendrik Ceulenaar en Neeltie Cornelis, get. Monseur Oliphant en Cornelis Timmers en

Maria Moens.

1399. 24 nov. Lysebet, van Arent Jansen Vlam en Maria Meertens, get. Dirck Dircksen, Lieven Jansen Vlam,

Lysebet Rommel en Ammerens Jansen.

1400. 24 nov. Maria, van Olievier Lypaert en Martie de Bode, get. Philip Louwyssen en Tanneken Braems.

1401. 1 dec. Cornelia, van Erasmus Verstraaten en Cornelia Wouters, get. Ary Noorman en Nelleken Swygers.

1402. 8 dec. Maria, van ... [Jan Stevens] de Munck en Elisabet van den Ende, get. Corn. Meertens.

55

1403. 15 dec. Gerrit, van Gerrit Bejers en Jacomeyntie Tyssen, get. Ester Meertens en Bastiaen Crynsen.

1404. 15 dec. Machiel, van Pieter van Geel en Berbel van der Eycke, get Gilliaem Melet en Mayeken Hans.

1405. 15 dec. Daniel, van Cornelis van der Hoeven en moeder defect [= Anneke Gillis], get. geen.

1406. 22 dec. Maria, van Lauwereys Meurens en Janneken Klockee, get. de vaendrich Oliphant, Corn. Jordaens

en Maria de Ridder.

1407. 26 dec. Maria, van Jacob Huybrechts en Tanneken Salers, get. Hans van den Eynde en Maria Willems.

1653

1408. 1 jan. Vincent, van Engel Meertens Vercouteren en Adriaentie Zents, get. Meerten Engelsen Vercouteren,

Pietere Lucassen en Lysebet Jansen Erweyers.

1409. 1 jan. Maria, van Wouter Claassen en Mayeken Jans, get. Leenaart Claessen en Maria Jans.

1410. 5 jan. Martynus, van capt. Martyn de Ridder en Juffr. Sabyna Jolyt, get. Johan Veyser en Adriana de Ridder.

1411. 5 jan. Josyntie, van Jan Vercouteren en Tanneken Keysers, get. Adriaen du Vin en Sutken Aernouts.

1412. 19 jan. Tanneken, van Jan de Bruyne en Lyntie Stapparts, get. Jacob Stapparts, Jacob Gillis, Neeltie Jaques

Eyns en Anneken de Bruyne.

1413. 22 jan. Johannis, van Leendert Arentsen Wyngaart en Maria Jans, get. Leunis Pietersen, Samuel Harthouwer,

Cornelis Smytegelt en Adriana Bras.

1414. 26 jan. Abraham, van Willem de Snyder en Janneken Poorters, get. Josyntie Broeckers.

1415. 26 jan. Jacomyntie, van Adam Brouw en Maria Senten, get. Jan Brouw en Sara de Ree.

1416. 29 jan. Mayeken, van Pieter Boogaart en Adriana Lucas, get. Jacobus Verstraaten en Maria de Keyser.

1417. 9 febr. Appolonia, van Symon van den Berge en Mayeken Hans, get. Jacob Willemsen en Judit Aryssen.

1418. 9 febr. Dingeman, van Willem Crynsen en Helena Dingemans, get. Cryn Dingemans, Adriaen Marynissen en

Jan Strepens.

1419. 9 febr. Jacob, van Marinis Everts en Sara Cornelis, get. Jacob Jansen Dronkaarts en Elisabet Jansen.

1420. 9 maart Johannis, van vader defect en Mayeken Pieters, get. Joos Centen Ceuvelaar en Maria Jansen

Stappaert.

1421. 26 maart Sara, van Marinis Huyghens en Anna van Grypskerke, get. Sinjeur Nicolaas van Grypskerke en

juffr. Isabella Berouw Winkelman.

1422. 26 maart of april Adriana, van Jan Verstraate en Anneke Verstraate, get. Pieter de Buf en Adriana de Ridder.

1423. 27 april Gillis, van Roerland Thylen en Hester Jansen, get. Gommer Cornelissen en Tanneken Louwyssen.

1424. 18 mey Claes, van Jacob Claessen en Mayeken Blontryks, get. Joos Centen Ceuvelaar, Pieter Janse Beul en

Trintie Cornelis.

1425. 18 mey Johannis, van Jan van den Eynde en Lysebet Anthonis, get. Hans van den Eynde, Franchoys de

Coninck, Tanneken de Witte en Janneken Eyens.

1426. 18 mey Aeltie, van Jan Jansen Brom en Lysebt Wyrincks, get. Hendrik Mathyssen, Joos Centen Ceuvelaar,

Janneken Conincks en Pleuntie Pieters.

1427. 25 mey Catalina, van Hendrik van Schoor en Antonetta Lauwereys, get. Pieter Lucassen, Jacob Lievens,

Catalina Huybrechts en Margrietie Stevens.

1428. 15 juny Gys, van Claes Leeman en Pieternelle Lievens, get. Gys Jansen, Frans de Coninck en Tanneken

Bouts.

1429. 13 july Lysebet, van Jan de Coninck en Mayeken Broeckaart, get. Jan van der Burcht, Jacob Gillis en

Lysebet Kille.

1430. 16 july Cornelis, van Theunis Cornelissen Vervloet en Mayeken Pieters, get. Mayeken Cornelis.

1431. 27 july Adriaen, van Meerten Thiers en Cornelia van Herzeele, get. Cornelia Adriaensen en Jan Guilleker.

1432. 27 july Denys, van Denys Noutsen en Janneken Noutsen, get. Ary Cornelissen Noorman, Jan Claessen Blyk,

Tanneken Ceulenaar en Maeyken Barbilias.

1433. 3 aug. Huybrecht, van Huybrecht Hoeke en Tenyne Brabanders, get. Jan Adam en Maria Hoecke.

1434. 10 aug. Susanna, van Machiel de Muninck en Anneken Jaspers, get. Geleyn Jansen en Catalina Berkenbosch.

1435. 10 aug. Pieter, van Pieter Osaen en Susanna Adriaensen, get. Johannis Pottier, Machiel de Munninck,

Johannis Elias en Maria Osaen.

1436. 17 aug. Jacob, van Abraham Jacobsen Vercouteren en Maria Geene Falo [ = Foppe], get. Jacob Engelsen

Vercouteren, Jan Symonsen Falo [Gallo] en Heyltie Simonsen Falo [Gallo].

1437. 24 aug. Johan, van Adriaen Michielsen en Maria Somermans, get. Aernout Coolman, Jan Lauwereys en

Catarina Jans.

1438. 31 aug. Catalina, van Alexander Agenbergh en Anneken Bertels, get. Pieter Aertsen, Jan Peerman, Maria de

56

Ryke, Catarina Vereeken en Janneken Pieters.

1439. 10 sept. Martynus, van Jacob Meertens en Hester Arents, get. Adriaen Jansen Vlam en Adriaentie Meertens.

1440. 21 sept. Mayeken, van Cornelis Jansen Kappendijck en Amelken Baerts, get. Gysbrecht Janssen Cluit en

Syntie Vercouteren.

1441. 12 oct. Aert, van Roeland Cornelissen en Theuntie Aerts, get. Abraham Cornelissen, Jacob Davidts, Corn. de

Keyser, Neeltie Joosten en Susanna Jacobs.

1442. 19 oct. Tryntie, van Pieter Ryckaart en Tryntie Erasmus, get. Adriaen Jansen Vlam, Aarnout Coolman en

Eyltien Simons.

1443. 19 oct. Andreas, van Lauwerys Broeckaart en Josyntie Willaart, get. Salomon Willaart en Tanneken Gillis.

1444. 19 oct. Maria, van Maarten Gabriels en Lysebet Kille, get. Lauwerys van den Eynde, Lauwerys Kille, Maria

Gabriels en Janneken Eyens.

1445. 2 nov. Catharina en Margriete, van Herman Claassen en Maria Hendrikx, get. Lauwereys Huybrechtse,

Stoffel Adys en Nelle Leenders.

1446. 2 nov. Sara, van Huybrecht Charton en Josyntie Spels, get. Maria Osaen.

1447. 2 nov. Machdalena, van Cornelis de Witte en Christina Geens, get. Geen Jobbe, Adriaen Noorman en

Catarina Gheens.

1448. 16 nov. Maria, van Jacob Engelsen Vercouteren en Lysebet Erweyer, get. Jan Gleyn van der Syde en

Janneken Willemsen Erweyer.

1449. 16 nov. Cornelia, van Matheus Diermans en Maria de Bruyne, get. Johannis Korssens en Dingentie

Passchiers.

1450. 16 nov. Janneken, van Hans Kroes en Janneke Vereeke, get. Barbilias Cornelissen en Catalina Meelis.

1451. 23 nov. Maria, van Willem Rut en Aeltie Huybrechts, get. Mathys Gillis en Maria Gillis.

1452. 23 nov. Janneken, van Pieter Lucas en Levyne Gysbrechts, get. Gillis de Vos, Pieter de Roose en Tanneken

Gillis.

1453. 23 nov. Katalina, van Leendert Geertsen en Maddalena Korstiaenssen, get. Michiel Jacobsen en Catalientie

Huybrechts.

1454. 23 nov. Katalyna, van Jan Hendrikx en Susanna Jans, get. Job Gommers, Engel Meertens, Mechiel Beljaart

en Adriaentie Lucas.

1455. 30 nov. Jeroen, van Jeroen Jansen en Aeltien Beyers, get. Gys Aryssen, Absalom de Buf, Willemtie Beerens

en Dingentie Jacobsen.

1456. 7 dec. Pieternelle, van Leunis Pietersen en Floorken Carliers, get. Nicolaas Berkenbosch, Geleyn Jansen,

Anneken Jaspers en Neeltie Philips.

1457. 7 dec. Tanneken, van Louwereys de Bode en Anna Jans, get. Geleyn Janse en Neeltie de Bode.

1458. 14 dec. Susanna, van Joris de Schoone en Susanna Pier Meertens, get. Mayeken Barbilias.

1459. 21 dec. Lysebet, van Gilliam Dilles en Aeltie van Couter, get. Jacob Willemssen, David de Wever en Syntie

van Couter.

1460. 21 dec. Jacob, van Ary Jansen en Lysbet Jansen, get. Nicolaas Huyberts en Lysbet Passchiers.

1461. 26 dec. Maarten, van Engel Maarten Vercouteren en Adriaentie Sents, get. Jacob Engelsen Vercouteren,

Cornelis Janse Dronkaart en Christina Meertens.

1462. 28 dec. Cornelia, van Christiaen Aernoutsen en Lysebet Cornelissen, get. Lieven Burgejoen, Hendrik

Willeman en Magrita Stevens.

1654

1463. 11 jan. Gysbrecht en Joos, van Gysbrecht van Laten en Adriaentie Meerschaers, get. Pauwels Meerschaers,

Pieter Machielssen, Neeltie Keulenaar en Martyntie de Buf.

1464. 11 jan. Margrieta, van Jan Jansen van Reyen en Pauwlyntie Aerts, get. Cornelis Aertsen Dijckmans, Cornelis

Aertsen Boender, Belyke Hendrikx en Maria Jans.

1465. 1 febr. Jacob, van Simon de Pessele en Mayeken Janse [Kack], get. Pieter Janse en Catarina Janse.

1466. 15 febr. Aeltie, van Wouter Jobbe Dronkaart en Syntie Senten, get. Pieter Ary Gyssen, Gys Dronkaart en

Anna Maria Daniels de Labieke.

1467. 15 febr. Jacobus, van Nehemia de Vyn en Cathalina Hendrikx, get. Jacob Bommelaar en Ameltie Baars.

1468. 15 febr. Michiel, van Michiel Carlier en Maria Goedesoon, get. Jacob Hendrigsen, Michiel de Munnick en

Anna van Grypskerke.

1469. 1 meert Joos, van Cornelis Jacobsen de Keyser en Eva Aernouts, get. Christiaen Krynsen, Jan Thomas,

Catalina Tiers en Anneken Cornelis.

57

1470. 1 meert Catalina, van Claes Ary Gysen en Adriaentie Meertens, get. Meester Pieter de Staje en Dingentie

Paschiers Kille.

1471. 1 meert Fransyntie, van Meerten Verheecke en Catalina Melys [= Mattheus], get. Hansz Croes, Floris

Michielsen en juffr. Pottiers.

1472. 15 meert Mayeken, van Jacobus Verstraaten en Magdalena Lucassen, get. Engel Meertensen Vercouteren en

Anna Maria de Labeeke.

1473. 5 april Jacobus, van Pieter Theunissen en Pietertie Theunissen, get. Gys Aryssen en Tryntie Gillis.

1474. 6 april Catalina, van Adriaen Aertsen en Mayeken van Dusselaar, get. Hans de Ryke, Janneke Lievens en

Levyntie Dusselaar.

1475. 12 april Willemyn, van Jan Rose en Dingen Maes, get. Jan van Ende d'oude, Cryn Cornelissen, Lysbet Kille

en Tanneken de Witte.

1476. 12 april Hendrik, van Leendert Wyngaart en Maria Jans, get. Samewel Harthouder en Mayeken Anthonissen.

1477. 12 april Daniel, van Jan Goens en Syngen [Josyna] van Laets, get. Adriaen Poennet, Selyken Schepen en

Adriaentie Willems.

1478. 19 april Joseph, van Jan de Sommer en Catalina van den Bremt, get. monseur Oliphant en Aeltie Beyens.

1479. 26 april Ary, van Dirck Jansen Dronkers en Pieternella Willems, get. Monseur Oliphant en Lyntie Reyniers.

1480. 26 april Jakelina, van Nicola Gomber en Catalina Jans, get. Anthony Havelou en Catalina Berkenbosch.

1481. 26 april Christiaen, van Machiel Schotte en Lysebet Braems, get. Christiaen Verschoor, Gillis de Vos,

Willemyntie Hectors van den Bosche en Susanna Braems.

1482. 24 mey Amelken, van Pieter Baart en Neeltie de Witte, get. Gys Kluyt, Gillis de Wilde, Ary Theunissen,

Lysebet Wierinckx en Fransyntie Jans.

1483. 31 mey Mayeken, van Gys Arissen en Syntie Verhulst, get. Pieter Speck, Ary Gysen, Ariaentie Meeretns en

Josyntie van Lare.

1484. 7 juny Anthony, van Anthony Majoor en Maria Majoors [= Tielmans], get. Adam Brou en Tanneken

Adriaensen.

1485. 14 juny Sophia, van de Vendrich Oliphant en Cornelia van der Laan, get. Dirck Jansen Dronkers, Hendrick

Oliphant en Jacoba Oliphant.

1486. 12 july Maria, van Franchoys Crassaert en Willemyntie Vergriet, get. Gillis Schattier en Matte Jans.

1487. 19 july Maria, van Jan de Bruyne en Catalina Stappers, get. Gerrit de Bruyn, Jacob Dillis, Maria Stappaerts

en Pieternella Leemans.

1488. 2 aug. Maria, van Jan Symonsen en Catalina Bartholomeus, get. Jan Smit, Lauwereys Simonsen en Lysebet

Machiels.

1489. 9 aug. Bastiaen, van Cornelis Versteilen en Barbara Kerstens, get Hendrik Harmansen, Bastiaen Versteilen

en Pieternella de Grande.

1490. 9 aug. Johannis, van Barend Gerritsen en Claertie Pietersen, get. Jan Tebau, Gillis Sertier, Aernout Colings

en Josyntie Spelts.

1491. 30 aug. Janneken, van Lauwereys Meurens en Janneken Clocke, get. Nicolaas Berkenbosch, Herman van

Santen en Peryntie Meurens.

1492. 6 sept. Jacobus, van Geert Bejer en Jacomyntie Beyers, get. Aeltie Snoucks.

1493. 13 sept. Floris, van Mr. Herman en Maria Claessen, get. Lauwereys Vermeulen en Lysbet Jans.

1494. 13 sept. Adriaentgen, van Pieter Hendriksen en Dingena Marinus, get. Moyses Geertsen, Aelbrecht

Michielsen en Margriet ....

1495. 20 sept. Martinus, van de heer Willem van Bosthuyzen en Maria de Ridder, get. Johan Veiser, Anna van

Borsele en Adriaena de Ridder.

1496. 27 sept. Josyna, van Abraham Jacobsen Vercouteren en Maria Geemans [Geens], get. Geen Foppe en

Elisabet Jans Herweyer.

1497. 27 sept. Maria, van Gelein Janse en Beatrica Meertens Vercouteren, get. Jacob Engelsen Vercouteren en

Adriaentie Cents.

1498. 27 sept. Andries, van Pieter Claessen en Syntie Kosters, get. Joris Gerritsen, Catarina Dingensen en Leentie

Kosters.

1499. 4 oct. Jacob, van Anthony Gydiers en Mayeke Lauwereys, get. Meerten Lauwereyssen Kestelaar, Anna

Tamissen, Claes Pietersen en Anne Cornelissen.

1500. 4 oct. Mayeke, van Pieter van Boogaart en Adriana Lucas, get. Jan Stevensen en Maddalena Lucassen.

1501. 11 oct. Nicolaas, van Baltasar Cappers en Janneken Claes, get. Machiel de Munnick, Leendert van Hessen,

Lievyntie de Blonte, juffr. Oliphants en Catharina Berckenbosch.

1502. 11 oct. Jan, van Lieven Jansen Moerman en Huybrechtie Cornelis, get. Arent Jansen Vlam, Marinis Eversen

58

en Kerstyntie Geene.

1503. 18 oct. Huybrecht, van Aert Meeuws en Lysebet Huybrechts, get. Dirck Jansen Dronkaart, Joos Centen en

Janneken Jans.

1504. 25 oct. Pieter, van Cornelis Smytegelt en Maria Jans, get. vaendrich Oliphant, Anthony Davids en Anna

Koets.

1505. 25 oct. Catalyntie, van Jan Cornelissen van der Burgh en Catalyna Jans, get. Machiel Corn. van der Burch,

Cornelis Jacobsen van Brinckvliet, Mayeken Jacobsen en Tanneken de Witte.

1506. 25 oct. Teuntien, van Aernout Koolman en Janneken Pieters, get. Pieter Ryckaart, Catalina Jans en Mayeken

Adriaens.

1507. 1 nov. Annaken, van Pauwels Marinissen en Catalina Pieters, get. Jan Byseman de Jonge, Jacob Hendricx

Bommelaar, Fransyntie Timmers en Maria Boenders.

1508. 1 nov. Machiel, van David Machielsen en Maria Hoeckens, get. Meerten Muyts en Neeltie Dirckx.

1509. 15 nov. Mayeken, van Cornelis Dronkaart en Sara Vincent, get. Gysbrecht Jansen Dronkaarts en Dingentie

Passchiers.

1510. 18 nov. Mayeken, van Adriaen Joossen en Elisabet Breckevaarts, get. vaendrich Oliphant, Jan de Rycke en

Elisabet Veermans.

1511. 6 dec. Maria, van Willem Crynsen en Lena Dingemans, get. Johan Vleerbosch en Joppe Pauwels.

1512. 13 dec. Abraham, van Lieven Jansen en Huybrechtje Jansen, get. Jacob Eyens, Joos van den Eynde, Neeltie

Dennis en Elisabet Eyens.

1513. 13 dec. Maria, van Jan Jansen Brom en Elisaebt Wierinckx, get. Jeroen Jansen, Leendert Claessen, Lysebet

Machiels en Huybrechtjen Jacobz.

1514. 20 dec. Maria, van Jan De Muynck en Elisabet van den Ende, get. Pieter Boogaart en Maria de Witte.

1515. 20 dec. Maria, van Leendert Claessen en Tryntie Cornelis, get. Jacob Claessen en Mayeken Jans.

1516. 20 dec. Cornelia, van Bouwen Huybrechts en Janneken Huybrechts, get. Jasper Corstiaensen en Christiana

Geens.

1655

1517. 10 jan. Cornelia, van Barbilias Cornelissen Verlucht en Mayeken Jans, get. Hans Croes, Pieter Dorre

en Aeltie Snoecx.

1518. 17 jan. Syntien, in onnecht gewonnen van Hendrick Andriessen en Mayeken Jans, get. Styntie Vincent.

1519. 20 jan. Pieter, van Pieter Dorre en Elisabet Jansen, get. Jan Barentse, Adriaen de Mey en Aeltie Snoucx.

1520. 24 jan. Thomas, van Adriaen Jacobsen en Anneken Adriaenssen, get. Gillis Siartie en Amarens Jansen.

1521. 7 febr. Pryntie, van Leunis Pietersen en Adriaentie Pietersen, get. Jacob Jacobssen, Anthony de Vin

en Maria Stapparts.

1522. 7 febr. Pieter, van Pieter van Geel en Barbel van der Heyck [van der Eyck], get. Jacob Breys en Elisabet

Bastiaensen.

1523. 14 febr. Marinis, van Adam Brouw en Maria Cornelis, get. Lieven Jansen, Pieter Cornelissen en Elisabet

Cornelissen.

1524. 14 febr. Anthony, van Jan van den Eynde en Elisabet Anthonissen, get. Leendert Lindemans, Elisabet Kille

en Catarina Geens.

1525. 7 maart Dingeman, van Isbrant Pieters en Anneken Moens, get. Gille Garry, Hans Maris, Jobtie Pauwels

en Mayeken van Scheer.

1526. 14 maart Sara, van Huybrecht Charton en Josyna Spels, get. Anthony Calwaart en Mayeken Hendriks.

1527. 21 maart Machiel, van Hendrik Ceulenaar en Neeltie Cornelis, get. Ary Noorman en Cornelia Cornelissen.

1528. 29 maart Anna, van Olivier Libaart en Neeltie Adriaenssen, get. Jan de Munnick en Anneken Jans.

1529. 4 april Cornelia, van Jan de Conink en Mayeken Broeckers, get. Cornelis Mathyssen, Jan Stapparts, Jan de

Coninck en Elisabet Broeckers.

1530. 11 april Fransyntie, van Simon van den Berge en Mayeken Janse, get. Fransoys Croessaert en Catalina

Morels.

1531. 11 april Maria, van Isack Cesselaar [Sesselaar] en N.N. [Grietie Pietersen], get. Grietie Pietersen en

Jacomyntie Cesselaar.

1532. 11 april Alexander, van Willem Gedly en Elisabet Gyoens, get. David Gyssen, Anneken Gedly en Aeltie

Snoecx.

1533. 11 april Josyna, van Engel Jacobsen Vercouteren en Chritina Cornelissen, get. Abraham Jacobsen

Vercouteren en Lysebet Janse Herweyer.

59

1534. 18 april Adriaentie, van Roeland Thielens en Esther Jansen, get. Grietie Reyers en Berbel Prockx.

1535. 2 mey Lieven, van Claes Leemans en Pieternella de Raet, get. Jacob Lievens de Raat, Jan Gleyne van Syde,

Madaleen de Raat en Elisabet Lembrechts.

1536. 2 mey (binnen Antwerpen) Baltasar, van Baltasar de Bruyne en moeder defect, get. Gerrit Volmarinck en

Elisabet Pietersen van Ker [= verm. van Heer].

1537. 9 mey Helina, van Jan Verstraaten en Mayeken de Witte, get. Pieter Boogaart en Janneke Verstraate.

1538. 17 mey Joes, van Lauwereys Stridom en Mayeken Goverts, get. Cornelis Missebat, Grytie Stevens

en Maria Symonsen Vaen.

1539. 30 mey Ruth, van Willem Ryth en Catalina Coesaers, get. Jan Smet, Mathys Gillis, Lyntgen Mathys

en Elisabet Brouwer.

1540. 6 juny Hendrickxen, van Hendrick ... en Anthonette Lauwereys, get. Jacob Jansen Dronckaart, Jan de Vos

en Maria de Labeeke.

1541. 6 juny Lambrecht, van Goris [Joris?] Lambrechtssen en Goolken Marinis, get. Meerten Van Dycke, Lysebet

de Bruyne en Tannegen Philips.

1542. 13 juny Aeltie en Janneken, van Jacob Willemsen en Baeyeken Jansen de Neeve, get. Jacob Lievens de Raat,

Guilliaem Gillis, Aeltie Snoeckx en Catalina Mareels.

1543. 18 july Pieternella, van Salamon Willaart en Maria Osaen, get. Andries Willaart, Jan Osaen en Susanna

Osaen.

1544. 8 aug. Marinis, van Jan Brouw en Sara Jacobs, get. Adam Brouw, Machiel de Munick en Pieternella de

Grande.

1545. 15 aug. Machiel, van Adriaen Machielsen en Mayeken Somermans, get. Jan Machielsen, Lambrecht Hoek

en Lysebet Machielsen.

1546. 22 aug. Zelitige [Seeltien], van .... [Pieter] Lichtendach en Janneken Gillis, get. meester Leendert, Jan Smit,

David ..... en Catalina Machielsen.

1547. 22 aug. Abraham, van Huybrecht Hoecke en Tonyntie Brabanders, get. Lieven Jansen en Josyntie Spels.

1548. 29 aug. Mattheus, van Maarten Verheeke en Catalina Mattheus, get. Janneke Vereeken.

1549. 12 sept. Janneken, van Fransoys Croeshair en Jacomyntie Vergriet, get. Anthony Flambry en Janneke Lowys.

1550. 12 sept. Pieternelle, van Leunis Pietersen en Floortie de Carlier, get. Antony Anthonyssen, Marinis Priem,

Maria Philips en Catalina Berkenbosch.

1551. 19 sept. Johannis, van Simon de Pissel en Mayeken Simons, get. Anthony Anthonyssen, Robracht de Ridder,

Mayeken Snoeck en Pieternelle Pieters.

1552. 19 sept. Mayeken, van Marinis Evertsen en Sara Cornelissen, get. Lieven Jansen Vlam en Christyn Maartens.

1553. 19 sept. Margrietien, van Jan Dujardyn en Mayeken Jansen, get. Jan Jansen van Ruyen [= Reyen] en

Christina Gommers.

1554. 19 sept. Jacob, van Jan de Bruyn en Catryna Jans, get. Lauwerys van den Eynde, Jacob de Witte en Janneke

Verstraate.

1555. 17 oct. Amelken, van Cor Jansen Cappendijck en Amel Baart, get. Boudewyn Cornelissen en Maria van den

Broecke.

1556. 14 nov. Martynus, van Geleyn Jansen en Beatrix Meertens Vercouteren, get. Engel Meertens Vercouteren

en Adriaentie Jans.

1557. 17 nov. Bayeken, van Jan Callewaert [Caluwaert] en Weintie ..., get. Jan Maes en Dingentie Cols.

1558. 21 nov. Cornelia, van Hendrik Jansen en Eva Adriaensen, get. Cornelis Timmers, Nys Noutsen en Nelle

Cornelissen.

1559. 21 nov. Isaak, van Willem de Snyder en Janneken de Snyder, get. Anthony Jansen, Ariaen Ponet, Syne Geens

en Cathalina Dingenissen.

1560. 21 nov. Cornelia, van Boudewyn Cornelissen en Dina Passchiers, get. Lauwereys Kille en Tanneken Censen.

1561. 28 nov. Geertuyt, van Pieter Jansen en Janneken van Essen, get. Johannis Schuyremans, Catalina Jans en

Maeyeken Joosen.

1562. 28 nov. Janneken, van Corn. de Keyser en Jeffken Aernouts, get. Matheus van Goetom, Bastiaen Krynse,

Seyntie Joossen en Syntie van Goetom.

1563. 5 dec. Machiel, van David Machielsen en Maria Huybrechts, get. Meerten Lauweryssen en Pieternella,

Huysvrauwe van meester Leendertsen.

1564. 5 dec. Vincent, van Engel Meertens Vercouteren en Adriaentie Senten, get. Gelein Jansen en Christiaen

Sents.

1565. 12 dec. Anneke, van Pieter Boogaart en Adriaen Lucas, get. Cornelis Timmers en Catalina Lucas.

1566. 19 dec. Pieter, van Aernout Coolman en Janneke Pieters, get. jonkheer Jan Cabbeljauw, Jan Adamsen Boone

60

en Fransyna Jans.

1567. 19 dec. Cornelia, van Maarten Gabrielsen en Elisabet Kille, get. Boudewyn Cornelissen, Pietronella Leenders

en Cornelia Kille.

1568. 26 dec. Magrieta, van Jacobus Verstraate en Magdalena Lucas, get. Jacob Jansen Dronckers en Kunierken

Wagemakers.

1656

1569. 1 jan. Maria, van Herman van Santen en Maria Claes, get. de vaendrich Oliphant, Pieternelle Vleerbosch en

Janneke Jans.

1570. 2 jan. Aeltie, van Jeroen Jansen en Aeltie Beyers, get. Johan Vleerbosch, Erasmus Verstraate, Pieter Stoffels

en juffr. Oliphant of Cornelia Hendriks van der Laen.

1571. 9 jan. Raghel, van Ary Janse Vlam en Janneken Huyberts, get. Anthony Jacvalouwe en Huybrechtie Cornelis.

1572. 12 jan. Mayeken, van Pieter Loucassen en Levina Gysbrechts, get. Marcus de Rycke, Lieven Jansen

Boudonck en Janneken Gillis.

1573. 16 jan. Cornelis, van Hendrik Willemsen en Maria Gillis, get.Mathys Gillissen, Jacob Gillis en Anneken

Huybrechts.

1574. 19 jan. Mayeken, van Dirck Jansen Dronkaart en Pieternella Willems, get.Jacob Engelsen Vercouteren en

Cornelia Hendriks van der Laen.

1575. 26 jan. Lysebet, in onnecht van Jan Adriaensen Maes en Anneken Cramers, get. Jan Stapparts en Dingena

Adriaens.

1576. 2 febr. Maarten, van Jan Vercouteren en Anneken Keyser, get. Cor Keyser, Mathys van Goethem, Maria

Joossen en Catalina Hendriks.

1577. 6 febr. Pieter, van Ary Jansen en Elisabet Jansen, get. Aert Meussen en Anneken Huybrechts.

1578. 6 febr. Johannis, van Aelbert Schenck en Susanna Arys, get. Johannis de Rycke, Anthony Haveloie, Cornelis

Brimelis, Hecresy Bartels en Josyntie Philips.

1579. 16 febr. Gillis, van de vaendrich Oliphant en Cornelia Hendriks [van der Laen], get. Jonkheer Willem van

Boshuysen, Jan Jansen Loreyn en Anna van Grypskerke.

1580. 20 febr. David, van David Gyssels en Mayeken Gidions, get. Gidion Willaart, Adriaentie Tysels en Maria

Osaen.

1581. 20 febr. (van Lillo en hier gedoopt) Amelia, van Antony Florentson en Catalina van de Velde, get. Thomas

Claessen Kroker, Jacob de Maree en Mayeken Jacobsen.

1582. 20 febr. (van Lillo en hier gedoopt) Sara, van Leendert Arensen Wyngaart en Catlyntie Jacobs, get. Jan

Claessen en Maria de Witte.

1583. 27 febr. Neeltie, van Jan Jansen Vanerien [van Reyen] en Paulyntie Aerts Dyckmans, get Willem

Cornelissen en Anna Cornelissen.

1584. 3 meert Pieter, van Guilliam Gillis en Catalyna de Neef, get. Pieter Lucas en Baeyken de Neef.

1585. 12 meert Lysebet, van Jacob Engelsen Vercouteren en Lysebet Jansen Erweyer, get. Dirck Jansen Dronkers

en Anna van Grypskerke.

1586. 15 meert Simon, van Matheus Simonsen en Martyntie Cornelis, get. Marinus Evertsen, Lieven Jansen

Moorman en Neeltie Cornelis.

1587. 19 meert Abraham, van Joris de Schoone en Susanna Pieters, get. Anneke Verstraate.

1588. 19 meert Pieter, van Maarten Tiers en Cornelia Van Erseele, get. Gillis de Vos en Elisabet Timmers.

1589. 1 april Johan Neel, van Johan Vleerbosch en Pieternella Floris, get. Jacob Engelsen Vercouteren, Willem

Crynsen, juffr. Catarina van den Broeke, Susanna Vochysen en Aeltie Beyers.

1590. 1 april Jacomyntie, van Jan Brom en Sara Dury, get. Jan Osaen, Jan Adams en Maria Cents.

1591. 2 april Cesar, van Mathys Jansen van Straten en Matie van Buiten, get. Machiel van Neert en Christina

Geeman.

1592. 2 april Janneken, van Adriaen de Meyer en Janneken Bruyne, get. Hendrik Keulenaar en Fransyntie Cornelis.

1593. 2 april Elisabet, van Lauwereys Kille en Maria Stappers, get. Dina Kille en Maarten Gabriels.

1594. 2 april Maria, van Jan Croes en Janneken Vereeken, get. Joris Reyer en Janneken van den Bosch.

1595. 17 april Cornelis, van Adriaen Cornelissen Noorman en Amarensen Jans, get. Claes Rombauts, Cornelis van

Geertruy en Ester Arents.

1596. 23 april Maria, van Ary Pieterssen en Mayeken Roms, get. Jan Jansen, Machiel Korck en Elisabet Roms.

1597. 26 april Janneken, van Jan Bernier van Grinbergen en Peryntie Polspoel, get. Abraham Vercouteren, Pieter

Baart en Helena Dingemans.

61

1598. 30 april Simon, van Abraham Jacobsen Vercouteren en Maria Geemans, get. Engel Jacobsen Vercouteren,

Caspar Ferroy en Christina Geemans.

1599. 30 april Matie, van Wouter Jobsen Dronkaart en Cryntie Centen, get. Dirck Jansen Dronkaart en Styntie

Geene.

1600. 14 mey Lambrechts, van Leunis Pietersen en Adriaentie Pieters, get. Pauwels Marinissen, Lambrecht

Lambrechtsen, Mayeken Jans en Catalina Pieters.

1601. 21 mey Jacobus, van Gerrit Beyer en Jacomyntie Mathys, get. Jeroen Jansen en Lucretie Hendrikxen.

1602. 28 mey Naentgen, van Jan Symonsen en Catalyn Bertolomeuwissen, get. Leendert Claessen en Lyntgen Jans.

1603. 4 juny Catalyna, van Jacob Stappaerts en Jacomyntie Jans, get. Jacob Engelsen Vercouteren, Jan Gelein van

der Seyden en Beatrix Vercouteren.

1604. 11 juny Johannis, van Cornelis Adriaensen en Elisabet van Houcke, get. Pauwels Marinus en Chritina Geens.

1605. 18 juny Hendrik, van Jan Geens en Josyna van Laten, get. Hendrik Geens, Anthony Sadee en Maria Willems.

1606. 9 july Johannes, van Cornelis van der Hoeven en Anneken Gillis, get. Jan de Bode en Elisabet Bastiaens.

1607. 16 july Huybertus, van Mr. Michiel Munink en Anneken Jaspers,get. jonkheer van Boshuysen, Balten

Kappers en Juffr. Adriaena de Ridder.

1608. 23 july Lauwereys, van Marten Jansen van Duytelort en Tanneke Lauwereys, get. Adriaen Mathyssen en

Cornelia Verstraate.

1609. 23 july Lambrecht, van Goris [Joris?] Lambrechtsen en Goolken Marinis, get. Claes Pietersen, Jan

Stappaerts, Maria Boenders en Janneken Jans.

1610. 13 aug. Cryn, van Willem Cryns [Pippinck] en Lena Dingemans, get. Pieter Lucassen en Anna Maria

Labeye.

1611. 27 aug. Anthony, van Adriaen van Eekeren en Jaepke Pauwels, get. Jan van Kelck en Tanneken Cents.

1612. 10 sept. Joannis, van Hendrik Hermansen en moeder defect, get. Adriaen van Eekeren en Tanneken Cents.

1613. 17 sept. Johannis, van Jan Cornelissen van der Burcht en Brechtie Jacobz, get. Jacob Eyens en Margarita

Kegelaars.

1614. 24 sept. Carel, van Michiel Schotte en Elisabet Braems, get. Joris Peers en Elisabet van Santen.

1615. 1 oct. Jacobus, van jonkheer Willem van Boshuysen en Maria de Ridder, get. luytenant Oliphant, Nicolaes

Berkenbosch, juffr. Sabyna Jolyt en juffr. van den Weerden, huysvrauw van den heer secretaris Campen.

1616. 15 oct. Pieter, van Pieter Theunissen en Pietertie Pietersen, get. Abraham Snoeck en Aeltie Snoeckx.

1617. 22 oct. Maria, van Cornelis Dingemans en Anna Laria Labeke, get. Pieter Lucassen en Mayeken Cryns.

1618. 22 oct. Johannes, van Hendrik Andriessen en Mayeken Jansen, get. Lieven Jansen Noorman en Theuntie,

weduwe van Hendrik van Schoor.

1619. 5 nov. Pieter en Pauwel, van Pauwels ..... en Janneken Wolfelaar, get. Pieter Ryckaart, Hans Geens, Mayeken

Anthonissen en Peryntie Reins.

1620. 24 dec. Cornelia, van Hans [= Frans] Eyens en Elisabet van Bonsem [Bocxem], get. Baudewyn Cornelissen,

Gillis Verstraaten en Maria de Witte, weduwe van Cor Moens.

1621. 24 dec. Barbara, van Salomon Willaart en Maria Osaen, get. Gedeon Willaart, Adriaen Osaen en Janneke

Lowyssen.

1622. 26 dec. Maria, van Pieter Lichtendach en Janneke Gillis Verstraate, get. Jan Verstraate, Jacob Adriaensen en

Maria Boenders.

1657

1623. 7 jan. Cornelis, van Lieven Jansen Moerman en Huybrechtie Cornelis, get. Abraham Snoeck en Pieternelle

Boenders.

1624. 14 jan. Josyna, van Leendert Gerritsen en Maddaleentie van Erbrugge, get. Jan Geleyn van den Syden en

Johanna Jacobsen Vercouteren.

1625. 14 jan. Adriaen, van Aert Meussen en Elisabet Huybrechts, get. Joos van Staveren en Anneken Adriaens.

1626. 21 jan. Janneken, van Wouter Claessen en Mayeken Jans, get. Cor Leendersen, Engel Jacobsen Block en

Tryntie Cornelis.

1627. 28 jan. Johannes, van Johan Hendriksen en moeder defect, get. Willem Cornelissen en Adriaentie Pieters.

1628. 4 febr. Johan, van Balthasar Cappaaerts en Janneke de Costre, get. Johan Pigge, Jonkheer Johan Cabbeljauw,

Anneke de Munnick, juffr. Catharina Berkenbosch en Elisabet de Costre.

1629. 11 febr. Janneken, van Jan Jansen en Aeltie Willemsen, get. Willem Aertsen, Jacob Eyens, Hans Piessen,

Tanneken van den Eynde en Christina Geens.

1630. 11 febr. Maria, van Leunis Pieterssen en Flortie Carlier, get. Cornelis Duym, Symon Berkenbosch en Neeltie

62

Pietersen.

1631. 11 febr. Jeremias, van Nehemia du Vin en Cathalina Hendriksen, get. Jacob Engelsen Vercouteren en

Appolonia Benjamyns.

1632. 14 febr. Tryntie, van Pieter Rykaart en Tryntie Erasmus, get.Pauwelsen Lievens, Anna Jacobz en Mayeken

Meurs.

1633. 18 febr. Catalina, van Lieven Jansen en Huybrechtje Jans, get. Jan Thomassen en Catalina Stappaerts.

1634. 18 febr. Cornelis, van Jan van den Eynde en Elisabet Anthonissen, get. Boudewyn Cornelissen, Josyna de

Raat en Elisabet Kille.

1635. 18 febr. Guillam, van Adriaen Machielsen en Mayeken Somermans, get. Pauwels Lievensen en Neeltie

Cornelis.

1636. 4 meert Hendrik, van Hendrik Willems en Maria Gillis, get. de luytenant Oliphant en Elisabet Kille.

1637. 4 meert Barbara, van Engel Jacobsen Vercouteren en Christina Cor de Hollander. get. Engel Meertensen

Vercouteren, Marinis Evertsen en Joanna Vercouteren.

1638. 25 meert Janneken, van Jan de Conink en Mayeken Broeckaarts, get. Jan van den Eynde, Jan Geleinsen en

Dingna Coninck.

1639. 8 april Cathalina, van Pauwels Fransoys Ouderogge en Fransyna Carponys, get. Huybrecht Houke, Marcus

de Rycke en Geertruyt Jans.

1640. 15 april Cornelis, van Hendrik Ceulenaar en Neeltie Coeten [= Cornelis], get. Nys Nousen en Coentie van

Campen.

1641. 15 april Jannes, van Joos van den Ende en Catalina Geens, get. Hans van den Hende [Eynde], Geen Foppe en

Tanneke de Witte.

1642. 6 mey Maria, van Andries Willaart en Janneken Gillis, get. Aert Cornelissen, Hendrik Schipers en Janneken

Gillis.

1643. 21 mey Gillis, van Jan Roosen en Dingentie Maes, get. Gerrit Vaen, David Jacobse Brox, Pieternella Dircx en

Dingentie Paschiers Kille.

1644. 21 mey Cornelia, van Cornelis Smytegelt en Maria Jans, get. Fransoys Eyens, Jacob Bomeelaer an Catarina

Jans.

1645. 27 mey Abraham, van Olivier Liepaart en Neeltie Adriaens, get. Daneel Adriaensen.

1646. 27 mey Adriaentie, van Cornelis Noorman en Amerensie Jans, get. Hendrik Ceulanaar en Tanneke Cents.

1647. 3 juny Gysbrecht, van Simon van den Berghe en Mayeken Jans, get. Denys Noutsen, Aeltie Machielsen en

Geertruyt Smits.

1648. 24 juny Tanneken, van Jan de Bruyne en Catalina Stappaerts, get. Lauwereys Kille, Anthony de Vyn,

Nelleke Symonse en Anneke Gillis.

1649. 24 juny Matie, van Cornelis de Keyser en Josyntie Joosen, get. Jacob Gillissen en Johanna Vercouteren.

1650. 24 juny Pieter, van Adriaen Joossen en Elisabet Brackevelts, get. Jan Jonassen, Gillis de Vos, Catalina

Backers en Jacomyna Wielmakers.

1651. 1 july Martinus, van Lauwereys Meurens en Janneke Klocke, get. Johan Pigghe, Jannek Maurens en

Jacomyntie Klocke.

1652. 29 july Catryn, van Jacob Stappart en Sacheryn ...., get. Jacob Engelsen Vercouteren en Beatrix Vercouteren.

1653. 29 july Johannes, van Joos van Stavers en Naentie Stappaerts, get. Lieven (die tot Drongt woont) en

Pieternelle Frans Symonsen.

1654. 12 aug. Adriaentie, van Adriaen Jacobsen en Tanneken Adriaens, get. Claes Aryssen, Gillis Verman,

Anneken de Munnick en Janneken Cornelis.

1655. 26 aug. Johannis, van Jan Janssen van Reyen en Pauwelyntie Aert Dyckmans, get. Tanneke Lauwereys

Boogaart.

1656. 2 sept. Pieter, van Huybrecht Hoeke en Tonyna Brabanders, get. Cornelis Adriaensen, Pauwels Fransoissen

en Maria Cornelis.

1657. 23 sept. Johannis, van Anthony Kimmenaar en Janneken Lowys, get. Anthony Jansen, Leunis Pietersen en

Paschyntie Lowys.

1658. 30 sept. Josyna, van Jan de Rycke en Geertruyt Smits, get. Marcus de Rycke, Hendrik Jansen en juffr.

Oliphant.

1659. 30 sept. Johannis, van Baudewyn Cornelissen en Dingena Passchierssen, get. de luytenant Oliphant, Bernaart

van Joelt en Magdalena Lucassen.

1660. 6 oct. Heyltie, van Jan Gasselaer en Christina Geemans, get. Geen Foppe, Abraham Jacobsen Vercouteren en

Catarina Geens.

1661. 7 oct. Catalina, van Simon Phippel [de Pessel] en Matia Jansen [Cack], get. Jasper Christiaensen, Moles

63

Gerritsen en Janneken van Essen.

1662. 7 oct. Catalina, van Leunis Pietersen en Adriaentie Pietersen, get. Gillis Verstraete en Catalina Geens.

1663. 7 oct. Susanna, van Boudewyn Huybrechts en Janneken Huybrechts, get. Adriaen Mathyssen Wagemaker en

Anna Cornelis Schalken.

1664. 14 oct. Abraham en Isaak, van Jacob Verstraten en Machdaleentie Lucas, get. de luytenant Oliphant, Engel

Jacobsen Vercouteren, juffr. Sabina Jolyt en Styntie Cents.

1665. 25 nov. Jacobus, van Fransoys Croeshaar en Jacomyntie Vergriet, get. Jacob Snyder en Maria Garry.

1666. 25 nov. Maria, van Aernout Coolman en Janneken Pieters, get. den majoor Berkenbosch, Hendrik Spelt en

Maria Thomas.

1667. 2 dec. Coryn, van Willem Crynen en Lena Dingemans, get. Maeyken Piereyns.

1668. 9 dec. Robbrecht, van Willem Geddely en Elisabet Gyon, get. Jeroen Jansen, Gydion Willaart, Maria

Berkenbosch en Mayeke Meuren.

1669. 23 dec. Jacob, van Simon Minnaart en Cornelia Gastelaars, get. Cornelis Minnaart, Simon Geensen,

Adriaentie Minnaarts en Mayeken Vaen.

1670. 23 dec. Aelken, van Adriaen Machielsen en Mayeken Roms, get. Meerten Anthonissen en Aeltie Willemsen.

1671. 30 dec. Jacobus, van Abraham Joossen Vercouteren en Maria Geemans, get. Jacob Engelsen Vercouteren,

Dirck Janse Dronkaart en Christina Cornelissen Hollander.

1658

1672. 13 jan. Jannis, van Gerrit Bejers en Jacomyntie Mathyssen, get. Jan Claessen, Jan Jeroensen en Kunera van

Campen.

1673. 6 febr. Martinus, van Aelbrecht Schenck en Susanna Arys, get. majoor Simon Berkenbosch, Lieven Jansen,

Salomon Willaart, Aeltie Bejers en Elisabet Willemsen.

1674. 10 febr. Passchier, van Lauwereys Kille en Maria Stappaerts, get. Boudewyn Cornelissen, Jacob Stappaerts,

Cornelia Kille en Appolonia Benjamyns.

1675. 17 febr. Maria, van Jacob Schillemans en Margrieta Kegelaer, get. Jan Jansen Brom, Lauwereyns van den

Eynde en Janneken Verstraate.

1676. 17 febr. Elisabet, van Maerten Gabriels en Elisabet Kille, get. David Jacobsen Brockx en Leentie Gorissen.

1677. 3 meert Josyna, van Michiel de Munnicks en Anneken Jaspaers, get. Robbert de Ridder en Janneken Coster.

1678. 3 meert Christina, van Engel Mertensen Vercouteren en Adriaentie Cents, get. Pieter Aertssen, Simon

Huybrechts Strydom en Christina Cornelissen.

1679. 3 meert Jeremia en Appolonia, van Nehennia du Vin en Catalina Hendrickx, get. Abraham Vercouteren,

Elisabet Jansen, Dirck Jansen Dronkaart en Appolonia Benjamyns.

1680. 3 meert Lucretia, van Pieter Lucassen en Levina Gysbrechts, Lucretia Schenck en Geertruyt Smits.

1681. 10 meert Pieter, van Cornelis Pieters Meerman en Mayeken Servaes, get. Gommert Cornelissen en Maryken

Anthonis Munck.

1682. 17 meert Cornelis, van Gommert Jansen de Winter en Janneken Verstraate, get. Cornelis Pietersen Stout en

Josyne Philips.

1683. 17 meert Catryne, van Pieter Lichtendach en Janneken ...., get. Lieven Vlam en Catryn Huybrechts.

1684. 17 meert Cornelia, van Adam Berouw en Maria Cornelis, get. Lysbet Veermans.

1685. 31 maart Elisabet, van Lieven Burgellion en Margrieta Stevens, get. Dirck Jansen Dronckaarts en Elisabet van

den Eynde.

1686. 7 april Johannis, van Meeus Gillissen en Tanneken Jans, get. Cornelis Schalck en Dingena Kille.

1687. 28 april Pieter, van Jan Pieterse de Munck en Neeltie Pieters, get. Leendert Geertsen, Adriaen Willemsen en

Catalynken Huybrechts.

1688. 12 mey Johannis, van Ary Cor Nooreman en Amerensie Jans, get. Jacob Geertsens en Tanneken Cents.

1689. 26 mey Johannes, van Cornelis Willems en Maria Willems, get. Jan Cornelissen, Willem Cornelissen, Claes

Jansen Prinen [Prinsen], Pieternelle Kryns en Neeltie Jans.

1690. 10 juny Anneken, van Wouter van Soelen en Jacolina Provoo, get. Johannis Schuyremans, Dirck Jansen van

der Veen en Grietie Jans.

1691. 16 juny Willemyntie, van Jan van Essen en Clasyntie Pieters, get. Jan Cornelissen en Catalina Pieters.

1692. 23 juny Adriaentie, van Adriaen Breinaart en Machdaleentie de Raat, get. Jacob Gillissen, Jacob Lievense de

Raet, Lena Breinaart en Janneken de Raet.

1693. 14 july Maria, van Engel Jacobsen Block en Fransyntie Jans, get. Aernout Coolman en Janneken Jacobsen

Blockx

64

1694. 14 july Anneken, van vader defect en Mayeken Pieters, get. Denys van Yperen, Anneken Gillis en Tryntie

Jans.

1695. 21 july Pieter, van Jan Stappaert en Tryntie Gillis, get. Jacob Stappaarts, Pieter Jacobs, Maria Gillis en

Catalina Stappaarts.

1696. 28 july Jacobus, van Pieter Jacobs en Gritie Reygers, get. Cornelis Jacobsen en Magdaleentie Lucas.

1697. 28 july Josyntie, van Cornelis Jacobsen en Jesken Aernouts, get. Claes Pietersen en Janneken Gillis.

1698. 4 aug. Andries, van Hendrik Andriessen en Matie Jans, get. Jacob Jans en Maria Simonsen Vaen.

1699. 4 aug. Walraven, van Leendert van Uffelen en Geertruyt Moens, get. Walraven van Uffelen en Maria Brou.

1700. 18 aug. Jan , van Jan Janse en Neeltie Willems, get. Lauwereys van den Eynde, Bastiaen Mathyssen, Christina

Geens en Geertruyd Jans.

1701. 18 aug. Jan, van Machiel de Klerck en Maria Jans, get. Geleyn van der Syde, Ariaen Verpoorten en Catalina

Jans.

1702. 18 aug. Martyntie, van Willem de Snyder en Janneken de Snyder, get. Martynus Vereeken, Salomon Willaart

en Janneken Kimmenaars.

1703. 25 aug. Heyltgen, van Joost van den Ende en Catalyn Gemens [Geens], get. Lauw van den Eynde, Simon

Geemens [Geens] en Maria Geemens [Geens].

1704. 25 aug. Balten, van Pieter Verschaven en Pieterken Pieters, get. Lieven Sanders, Frans Baltens en Fransyne

Baltens.

1705. 25 aug. Johannis, van Johannis Vleerbos en Pieternelle Jeroens, get. Marynus Huyghens, Robbert de Ridder,

joffr. Oliphant, juffr. Muyten en Maryken Snoecx.

1706. 25 aug. Balts, van P.... Verschaven en P....Pieters, get. Lieven Sanders, Frans Baltens en Fransyn Baltens.

1707. 22 sept. Cornelis, van Huybrecht Charton en Josyntie Spelte, get. Hendrik Spel en Elisabet Kerchoven.

1708. 22 sept. Sara, van Wouter Jobbe en Christina Centen, get. Jacobus Verstraten, Fransoys Mesmaker en Stina

Jacobs.

1709. 22 sept. Huybrecht, van David Machielsen en Maria Huybrechts, get. Jan Pietersen de Min en Tenyntie

Huybrechts.

1710. 29 sept. Cornelis, van Erasmus Verstraaten en Neeltie Wouters, get. Jeroen Jansen en Tanneken Sents.

1711. 13 oct. Bartholomeus, van Joos van Pelt en Syntie Maris, get. Frans van Pelt en Leena Dingenissen.

1712. 13 nov. Susanna, van Salomon Willaart en Maria Osaen, get. Robertus de Ridder, Simon Berkenbosch en

Aeltie de Moor.

1713. 17 dec. Janneken, van Joris de Schoone en Susanneken Pieter Meertens, get. Jan Defoer en Maria Sydee.

1714. 24 dec. Anna, van Michel Schotte en Elisabet Braems, get. Adriaen Braems en Maria Donck.

1715. 25 dec. Cornelis, van Hendrik Ceulenaar en Neeltie Cornelis, get. Pieter Ary Gysen, Willem Willemsen en

Amerens Jansen.

1716. 26 dec. Tanneken, van Cornelis ... en moeder defect, get. Jan van den Ende en Catalina Stappaert.

1717. 26 dec. Catalina, van Jan van Eerbrugge en Mayeken Jans, get. Leendert Gerritsen en Catalina Huybrechts.

1659

1718. 15 jan. Cornelis, van Jan Brouw en Snerken......[Saerken Jacobs], get. Jacob de Ree, Adriaen Cornelissen en

Maria Cent.

1719. 15 jan. Josias, van Leunis Pieters en Flortie Calliers, get. Anthonis Jansen en Claes Willems.

1720. 19 jan. Anthony, van Ary Theunis en Cornelia Paschiers Kille, get. Lauwereys Paschiers Kille, Jan Baart,

Ameltie Baart en Adriaena van Cromstryn.

1721. 19 jan. Adriana, van Claes Ary Gysen en Maria Joosen, get. Ary Aryssen Gysen, Jan Joosten en Adriana

Pieters.

1722. 22 jan. Pieter, van Pieter Dorre en (niet ingevuld), get. Jeroen Jansen, Pieter de Lapper, Catalina de Mey en

Maria van der Hoeve.

1723. 26 jan. Susanna, van Jan Osaen en Aeltie de Moor, get. Jan de Moor, Salomon Willaart en Susanna Reyniers.

1724. 29 jan. Passchier, van Jan Jacobsen Wagemaker en Saertie Jacobz, get. Adriaen Abrahamsen, Jan Clomvee,

Passchyntie Leunis en Adriaentie Meertens.

1725. 2 febr. Maria, van Jan Goens en Josyna van Laten, get. Fransoys Kryssaert, Martina Goens en Maria Dauwee.

1726. 9 febr. Jacobus, van Frans Eyensen en Elisabet Boxene, get. Isaak de Camp, Daniel Claesen en Janneken

Verstraate.

1727. 9 febr. Pieter, van Pauwels Marinissen en Catalintie Pieters, get. Ary Nooremans en Ariaentie Leunis.

1728. 16 febr. Johannis, van Simon de Petsel en Mayeken Jansen Kack, get. Jan Kras, Adriaen Vlam en Pieter

65

Jansen.

1729. 23 febr. Marcus, van Jan de Rycke en Geertruyt Smits, get. Hendrik Spel, Cornelis de Rycke en Elisabet van

Santen.

1730. 23 febr. Johannis, van Pieter Jansen en Janneken van Nesten, get. Jan Claessen, Simon de Pissel [Pessel],

Absalom de Buf, Maria Schuiremans en Susanna Jans.

1731. 2 meert Johannes, van Adriaen Joossen en Elisabet Brackevaen, get. Gillis Boutiens, Jan Govertsen en Maria

Thomassen.

1732. 9 meert Cornelia, van Jacob Eyens en Janneke Verstraate, get. Lauwereys van den Eynde, Willem Verstraate

en Elisabet van Boxem.

1733. 16 meert Cornelia, van Jacob Adriaensen Bommelaar en Jacomyntie Dingemans, get. luytenant Pottier, Pieter

van Boom en Mayeken Crynsen.

1734. 16 meert Heyske, van Willem Verudt en Catalina ...., get. Adriaen Matthyssen en Maria Meertens.

1735. 16 meert Willemyntie, van Jacobus de Snyder en Catalina Sesselaars, get. Willem de Snyder, Benjamin

Seselaar, Martyn Lapa en Anneke Sesselaar.

1736. 30 meert Janneken, van Franchoys en Pierken Seyens, get. geen.

1737. 6 april Johannes, van Jacob Gillissen en Janneke Backers, get. Jacob de Snidder, Johannes Vercouteren en

Anneken Gillissen.

1738. 12 april David, van David Gysels en Mayeken Geuoens, get. monsieur Oliphant, sr. Appolony Cabbeliauw,

Tanneken Bastiaens en Anneken Munnick.

1739. 20 april Theuntie, van Simon Jacobsen Minnaart en Cornelia Gasselaars, get. Adriaen Matthysen en

Christina Geen van der Lynt.

1740. 27 april Pieter, van Heiligert Touderdorp en Janneken van Massenhoven, get. Meerten van Massenhoven,

Geeraert de Gryve en Janneken Cornelis.

1741. 27 april Amel, van Antony Florison en Barbel Kaa, get. Coert Stronk, Joost Atak, Martyn Ooren, Phlips

Florison en Willemyntie Kempe.

1742. 18 mey Maria, van Jan de Pauw en Mayeken Meerinx, get. Meerten Kockets en Lievenna Joris.

1743. 18 mey Josynken, van Jan Maris en Tonyntie Arissen, get. Willem Jansen en Adriaenken Pieters.

1744. 8 juny Willem, van Adriaen Willemsen en Anneken Cornelissen, get. Jacob Adriaensen Bomelaer en Elisabet

Kil.

1745. 15 juny Cornelis, van Willem Crynsen en Elena Dingemans, get. Cornelis Dingemans en Maria Verbeek.

1746. 29 juny Mayeken, van Adriaen Matthyssen en Pieternelleken Vaen, get. Jan van der Houwen, Bastiaen

Mathyssen en Maria Vaen.

1747. 20 july Elisabet, van Jan Jansen en Janneken Frans, get. Maarten Kockers en Maeyeken Geers.

1748. 20 july Martyntie, van Meeretn Thiersen en Cornelia van Erseele, get. Willem Carlee en Elisabet Timmers.

1749. 20 july Machiel, van Maggiel Maggielsen en Maria Schoons Roms, get. Machiel Senaes en Mayeken

Caskens.

1750. 27 july Maria, van Lieven Jansen en Huybrechtjen Jans, get. Jan van Eerbruggen en Janneken Jacobz.

1751. 27 july, Johannes, van Jacob Stappaers en Sacharintie Jan, get. Leuwereys Kil en Tanneken de Witte.

1752. 3 aug. Johannis, van Jan Jansen en Heylygen ...., get. Willem Adriaensen en Tanneken van den Ende.

1753. 3 aug. Pieter, van Marinus en Pieternelleken Lievens, get. Frans de Koninck en Jan Gyssen.

1754. 17 aug. Arnout, van Arnout Coolmans en Janneken Mansers, get. Lieven Jansen en Martyntie Claes.

1755. 17 aug. Isaak, van Abraham Vercouteren en Maria Geens, get. Joos van den Ende en Carel de Neys.

1756. 31 aug. Aeltjen, van Gillis Illegem [verm. Alegem] en Tanneke Stevenaars, get. Pieter du Buff en Aeltie

Snoecx.

1757. 31 aug. Elisabet, van Jan Willemsen en Anneke Sents, get Gillis Geertsen, Cornelis Andriessen, Manis Jopsen

en Maria Gillis.

1758. 14 sept. Johannis, van Jan Bernaarts en Janneken Jans, get. Hieroon Jansen en Elisabet van Santen.

1759. 21 sept. Machalinia, van Fransoys Beydaels en Isabella de Masi [= de Hase], get. mr. Walraven van Huffelen,

Anna Beydaels en Nicolina de Hase.

1760. 5 oct. Johannis, van Jan Pietersen de Min en Neelken Pieters, get. Jan Cornelissen Verburgt, Leunis Pieter en

Catarina Pieters.

1761. 5 oct. Robertus en Anna, van Simon Berkenbosch en Margrieta de Grysper, get. Robert de Grysper,

Fransoys Seegers, Samuel Bekenbosch, Jonkheer Apolonius Cabeljauw, mevrauw Cabeljauw en juffr.

Elisabet de Grysper.

1762. 5 oct. Adriaen, van Jacob de Munck en Elisabet Gyschieter [Geschiere], get. Michiel Claessen, Meerten

Gysschieter, juffr. Racelle Pottey en Josyne Philipsen.

66

1763. 12 oct. Anthony, van Lieven Jansen en Huybrechtje Swygers, get. Adriaen Mathyssen en Anna Maria ...

1764. 12 oct. Jacob, van Engel Jacobsen Vercouteren en Christina Vercouteren [= Cornelissen], get. Petrus

Smytegelt en Maria Geens.

1765. 26 oct. Nicolaas, van Claes Jansen en Mayeken Vermandels, get. Wyssel Kempe en Catalina de Vos.

1766. 16 nov. Gillis, van Pieter Christiaensen en Janneke Gillis Verstraate, get. Willem Crynse [Pippinck], Jacob

en Myntgen Dingemans.

1767. 23 nov. Pieter, van Adriaen Jacobsen en Tanneken Adriaansen, get. Jeroon Jansen en Maria Joost.

1768. 30 nov. Cornelia, van Jan Jansen van Reyen en Paulyntie Stere Dyckmans, get. Marinis Evertsen en

Pieternella Diericks.

1769. 30 nov. Elisabet, van Gommert Jansen en Berbel Valentyns, get. Jan Mabreel en Janneken Vlams.

1660

1770. 4 jan. Johannis, van Laurus Paschiers [Kille] en Maria Jans [Stappaerts], get. Adriaen Anthonissen en

Beatrix Vercouteren.

1771. 11 jan. Maria, van Jan de Coninck en Bayeken Broecker, get. Anthony de Coninck en Mayeken de Coninck.

1772. 11 jan. Joost, van Joost van Schager en Adriaentie Stappaerts, get. Laureys Kille en Sacharina Loens.

1773. 25 jan. Tanneken, van Claes Imbeer en Levina Jorissen, get. Lieven Pietersen Turck en Janneken Imbeer.

1774. 25 jan. Cornelia, van Leunis Pietersen en Adriaentie Pietersen, get. Machiel Machielsen en Paschyntien

Leunis.

1775. 1 febr. Andries, van Hendrick Adriaenssen en Mayeken Jans, get. Jacob Jansen en Tanneken Cents.

1776. 1 febr. Maria, van Cornelis Cornelissen en Geertruyt Masis, get. geen.

1777. 8 febr. Johanna, van Pieter de Keyser en Fransoyse Ackaerts, get. Marly Maas en Jacomyntie Barbilias.

1778. 15 febr. Cornelis, van Jan de Pal en Neelken Cornelis, get. Cornelis Jansen Dronckaerts en Catalina Rondiels.

1779. 22 febr. Elisabet, van Cervaes Moelands en Anneken van Poxchen [Bocxem, Boucxom], get. Guillelmus

Vaen en Elisabet van Poxen [Bocxem].

1780. 22 febr. Catalyntie, van Jan van den Ende en Elisabet de Bruyn, get. Geert de Bruyne, Jacob Jansen van den

Eynde en Adriaentie van den Eyde.

1781. 29 febr. Anthony, van Ary Anthonissen en Cornelia Paschieren Kille, get. Boudewyn Cornelissen, Ary

Willemsen, Elisabet Paschierse en Jacomyntie Huybrechts.

1782. 7 meert Cornelis, van Joost van den Ende en Catlyne Geens, get. Boudewyn Cornelissen en Christina Geens.

1783. 14 meert Janneken, van Pieter de Beul en Elisabet Paschiers, get. Dirck Jansen Dronkert, Joris de Vos en

Cryntie Cornelissen.

1784. 14 meert Cornelia, van Cornelis Adriaensen en Elisabet van Hoeck, get. David Symonsen en Paulyntie Aerts

Dijckmans.

1785. 11 april Daniel, van Olivier Lipaart en Neeltie de Bode, get. Daniel de Bode en Aeltei Cornelis.

1786. 30 mey Janneken, van Pieter Lambrechts en Mayeken Claes, get. Janneken de Grave.

1787. 30 mey Johannes, van Cornelis Smytegelt en Maria Jans van Langenberch, get. Petrus Smytegelt en Cornelia

Smytegelt.

1788. 13 juny Jacob, van Simon Jacobsen Minnaart en Cornelia Gastelaar, get. Marinus Jacobsen en Pieternella

Vaen.

1789. 4 july Geertruyt, van Cor Pietersen Meerman en Maria Servaes, get. Jan Serdyn en Elisabet Jans.

1790. 11 july Jacob, van Engel Meertensen Vercouteren en Adriaentie Cents, get. Meerten Gabriels en Johanna

Vercouteren.

1791. 18 july Nicolaas, van mr. Jan Watervliet en Anneken Snoecx, get. Philip Watervliet en Susanna Snoecx.

1792. 25 july Jacoba, van Adriaen van Heuvelen en Maria van der Eyke, get. Pieter van der Eycke en Maria

Groeningen.

1793. 25 july Simon, van Matheus Simonsen en Mertyntie Cornelissen, get. Huybrechtie Cornelissen.

1794. 25 july Johannes, van Fransoys Bellemans en Martyne Barbilias, get. Jan van Vlierbergen, Jacob Bogaart en

Aeltie Snoeckx.

1795. 1 aug. Benjamyn, van Deylinger Tondorp en Janneken van Massenhove, get.Maarten Vassenhoven, Jan

Makriel en Helena Cornelissen.

1796. 8 aug. Lucas, van Jacobus Verstraate en Magdalena Lucas, get. Anthony ven der Heyde en Margrita

Langevelt.

1797. 23 aug. Gabriel, van Maarten Gabriels en Elisabet Kil, get. Engel Maartens en Catalina Geemes.

1798. 23 aug. Gillis, van Jan Stappaert en Tryntie Gillis, get. Jacobus Davids Verstraate en Grietie Gillis.

67

1799. 29 aug. Margarieta, van Joris Lambrechts en Godelief Marinissen, get. Paschier Boudewyn, Janneken

Verhoeven en Cornelia Pieters.

1800. 5 sept. Janneken, van Joost van Pelt en Leyntie Teunis, get. Ary Gyssen, Hendrick Bastiaensen van de Polder

en Elena Dingemans.

1801. 3 oct. Jacobus, van Jacob Eyens en janneken Verstraate, get. Engel Jacobsen Vercouteren, Fransoys Eyens en

Cornelia Verstraate.

1802. 10 oct. Pieternella, van Jacobus Davidsen Verstraate en Ammerens Jans, get. Dirck Jansen Dronkaert en

Jacob Meertensen.

1803. 24 oct. Thomas, van Anthonys Braem [= Jan Thomas Brom] en Beatrix Meertens Vercouteren, get. Machiel

van Waert, Cornelis Meertens Vercouteren en Engeltie Jans.

1804. 31 oct. Michiel, van Michiel de Munninck en Anneken de Munninck, get. Pieter de Buff en Margriete

Grisperle.

1805. 21 nov. Adriaern, van Jacob Gillis en Janneken Backers, get. Adriaen Gillis, Willem Jansen en Maryken Jans.

1806. 29 nov. ......, van Jacob Schillemans en Margariete Kegelaars, get. Dirck Jansen, Frans de Coninck en

Tanneke de Witte.

1807. 29 nov. Elisabet, van Pieter Pietersen en Aeltie Andriessen, get. Jan Willemsen, Leunis Jansen en Elisabet

Andriessen.

1808. 12 dec. Absalon, van Anthony Kimmeneer en Anneken Lowyssen, get. Absalon Louyssen en Willemyn

Louissen.

1809. 12 dec. Johannis, van Jacob Jansen van Heyden en Lysebet Kille, get. Marinis Evertsen, Ary Willemsen en

Tanneken van den Ende.

1810. 12 dec. Janneken, van Christiaen Jansen en Theuntie Arnouts, get. Christiaen Arnouts en Margarieta Jansen.

1811. 25 dec. Johannes, van Absalon Louissen en Anneken Jans, get. Jan de Wolf en Paschier Louissen.

1812. 26 dec. Josyntie, van Salomon Wyllaart en Maria Osaen, get. Reynier Mollevet en Elisabet Timmers.

1661

1813. 9 jan. Adriaentie, van Jean du Jeardyn en Mayeken Jans, get. Meerten Jansen, Cor Pieters Meermans en

Paulyntie Strys.

1814. 9 jan. Johannes, van Jan Willemsen en Anneken Seeus [= Sents], get. Pieter Jacobsen, Cor Hendrickx, Helena

Gillis en Elisabet Jans.

1815. 12 jan. Jacob, van Simon de Pessel en Mayeken Jans, get. Catalyna Backers.

1816. 16 jan. Andries, van Hendrick Andriessen en Mayeken Jans, get. Adriaen Mathyssen en Maria Lucas.

1817. 16 jan. Jan, van Jan Brom en Sara Dure, get. Aeltie Snoecx.

1818. 6 febr. Johannis, van Henrdrick Ceulenaar en Digne Jans, get. Elisabet Ceulenaar en Jacob Verstraate.

1819. 13 febr. Teuntie, van Andries Willemsen en Teuntie Abrahams, get. Martinus Wreck, Ary Jobsen, Marten

Reynsen, Lievyntie Joris en Theunken Geerts.

1820. 13 febr. Elisabet, van Boudewyn Cornelissen en Dingentie Paschiers, get. Ary Teunissen en Elisabet Jans.

1821. 20 febr. Anneken, van Jan de Sier en Pieternelle de Schoone, get. Isaak Sesselaar en Willemyntie de Schoone.

1822. 20 febr. Michiel, van Adriaen Michielsen en Mayeke Gillis, get. Michiel Michielsen, Pieter de Wolff en

Adriaentie Jans.

1823. 20 febr. Catalyntie, van Michiel de Selck [= verm. De Klerck] en Mary Jans, get. Jacob Stappers en Syntie

Vercouteren.

1824. 6 april Tanneken, van Gillis van Goedenhuyse en Willemyntie Muts, get. Pieter Belleman en Tanne Muts.

1825. 10 april Lysbet, van Jan Corn. Gastelaar en Christina Geemans [= Geens], get. Jan Jacobzen Vercouteren,

Casper Seroy en Maria de Keyser.

1826. 18 april Willelmus, van Willem Gabrielsen de Visser en Amel Joos, get. Pieter Lichtendaele, Adriaen Dooy

en Pieternelle Vaen.

1827. 8 mey Dingeman, van Jacob Adriaensen Bommelaar en Jacomyntie Dingemans, get. Cornelis Dingemans en

Claertie Waels.

1828. 8 mey Johannis, van Willem Krynse en Helena Dingemans, get. Jan van Watervliet en Nicolaia de Lyaes.

1829. 22 mey Berbel, van Machiel Schersher en Anneken Phlips, get Albrecht Machielsen en Tanneken Phlips.

1830. 22 mey Fransoys, van Leunis Pieters en Elisabet van Sast, get. Fransoys Hyve en Aelken Snoeckx.

1831. 22 mey Jan, van Phlip van Beneden en Tanneken Muyts, get. Jan van Beneden, Dyryk Schutduyt, Janneken

Muyts en Margriete Muyts.

1832. 31 july Jan, van Jan Osaen en Aelken de Moer, get. Adriaen Osaen en juffr. Maria Pottiers.

68

1833. 14 aug. Maria, van Lieven Jansen en Huybrechtie Janssen, get. Laurys van den Ende en Janneke Verstraate.

1834. 21 aug. Anthony en Anneken, van Ary Willemsen en Anneken Cornelissen, get. Laureys van den Eynde, Ary

Anthonissen, Teuntie Cornelissen en Adriaentie Pieters.

1835. 21 aug. Johannes, van Adriaen van de Putte en Anneken Cornelissen, get. Gillis Jansen Vermeule, Isebeau

Marinissen, Deneys van Innvelt en Janneken Innevelt.

1836. 28 aug. Johannes, van Frans Eyens en Elisabet van Boxen, get. Laureys van den Ende, Pieter van den Brande

en juffr. Maria Joris.

1837. 28 aug. Jacob, van Engel Meertens Vercouteren en Adriaentie Cents, get. Abraham Jacobsen Vercouteren en

Sara Cornelis.

1838. 18 sept. Lucas, van Jacobus Verstraate en Magdalena Lucas, get. Jan van Watervliet en Elisabet Leendersen

van Driel.

1839. 25 sept. Johannes, van Antony Javelou en Willemyntie de Schoone, get. Jan de Fier en Willemyntie

Lauryssen.

1840. 25 sept. Fransoys, van Fransoys Chrisner [= Croeckaert, Croeshair] en Jacobmyntie Vergriet, get. Ary

Dronkers, Pieter Jansen en Aelken Snoecx.

1841. 2 oct. Maria, van Pieter Dullaart en Isebeau Marinissen, get. Jan Malpas, Adriaen Valcke en Josyntie

Makreele.

1842. 2 oct. Johannes, van Joos van den Ende en Katalina Geemans [Geens], get. Abraham Vercouteren, Meerten

Gabriels en Tanneken van den Ende.

1843. 9 oct. Antonette, van Lieven Moerman en Huybrechtie Swygers, get.Robbert de Ridder, Simon Berkenbosch

en Isebeau Marinis.

1844. 23 oct. Jasper, van Jan van Es en Clasyntie Pieters, get. Jan van Hoogstraate, Dingetje Maes en Maria van Es.

1845. 23 oct. Laureys, van Leunis Pieters en Adriaentie Pieters, get. Leunis Willemsen en Leuryntie Hermans.

1846. 30 oct. Abraham, van Jan van Watervliet en Anneken Snoecx, get. Marinis Caboort, Jacomyntie van

Watervliet en Cornelia Fredricx.

1847. 30 oct. Jacobus, van Pieter Jansen en Janneken van den Esten [Essen, Nesten], get. Symon Berkenbosch,

Denys Cornelissen en Chorstyntie Schuermans.

1848. 30 oct. Johannes, van Jan Symonsen en Janneken Pieters, get. Martyn Masron.

1849. 30 oct. Esyas, van Jan Lauryssen en Paschyntie Symonssen, get. Cornelis Willemsen en Elisabet Schuts.

1850. 6 nov. Martinus, van Gutters Grygers Dis en Mayeken Vermeulen, get. Gillis Vermeulen en Elisabet Jansen.

1851. 6 nov. Janneken, van Adriaen Valke en Cornelia ..., get. Pieter Dullaart en Tanneken Lobbel.

1852. 20 nov. Cornelia, van Corn. de Keyser en Yveken Aerts, get. Pier Jaspers en Janneken Meskens.

1853. 27 nov. Lambrecht, van Jacob Lambrechts en Anneken Adriaens, get. David Lambrecht en Maria Jans.

1854. 27 nov. op Lillo van my gedoopt Josyntie, van Pieter de Beul en Lysbet Croes, get. Jaques Hosselaar en

Josyntie Croes.

1855. 4 dec. Robbert, van Willem Gedley en Lysbet Gyons, get. Robbert de Ridder, Lieven Jansen en Joanna

Vercouteren.

1856. 18 dec. Symon, van Adriaen Mathys en Pieternelle Vaen, get. Marten Jans, Jan van den Heuvel en Christina

Geemans [Geens].

1857. 18 dec. Mayeken en Cornelis, van Jan de Bruyne en Catalyna Stappers, get. Joos van Schavere, Jan van den

Ende, Berbel Jans en Mayeken de Witte.

1858. 18 dec. Passchier, van Ary Theunis en Cornelia Paschiers, get. Jan Cornelis Kabbendyck [= Cappendijck],

Paschier Boudewyns en Maria Stappaart.

1859. 25 dec. Cornelis, van Symon Minnaart en Cornelia Gastelaars, get. Cornelis Gys, Elisabet Gastelaars en

Neelken Minnaart.

1860. 26 dec. Abraham, van Jan Rietstraate en Tryntie van Ravensberge, get. Mathys Gillis en Cornelia Pieters.

1662

1861. 8 jan. Adriaen, van Marinis Pieters en Nelleken Leunis, get Jan Claessen en Dingentie Frans.

1862. 8 jan. Berbilias, van Fransoys Bellemans en Martine Berbilias, get. Joos Creetmans [= verm. Creeckmans] en

Sara Brouw.

1863. 11 jan. Jacobus, van Gommert Jansen en Barbel Vallentin, get. Adam Brouw en Janneken Bernaart.

1864. 15 jan. Antony, van Meerten Jans en Tanneken Laurens, get. Jan Jansen en Mayeken Jacobz.

1865. 15 jan. Jacob, van Jacob Stappers en Sacharina Jans, get. Engel Jacobsen Vercouteren en Elisabet Jan

Herweyer.

69

1866. 22 jan. Mayeken, van Laureys Kille en Maria Stappers, get. Joos van Schageren en Elisabet Kille.

1867. 24 jan. Isabelle, van Cornelis van Dyke en Catalina van Matere, get. Gideon Willaart, Gillis Vergult, Isabelle

Dullaart en Maetie van Dyck.

1868. 5 febr. Daniel, van Daniel Louissen en Maria de Grande, get. Petrus Regnensu en Sara Coutsaert.

1869. 12 febr. Janneken, van Jacob Jansen van der Heyden en Lysebet Kil, get. Laureys van den Eynde en Anthony

de Koninck en Sara Cornelis.

1870. 19 febr. Willem, van Adriaen Paulussen en Adriaentie Willemsen Rycke, get. Ary Pietersen Bolck, Wouter

Jansen Hankyn en Syntien Arytz.

1871. 19 meert Cornelis, van Jan Jansen en Aeltie Willems, get. Jacob Stappers en Esther Jans.

1872. 2 april Fransoys, van Jan de Coninck en Mayeken Bronkeert [Broekaert], get. Abraham Vercouteren, Jan

Cornelis en Janneken de Keuninck.

1873. 9 april Johannes, van Willem Janse Verstraate en Adriaentie Pieters, get. Engel Jacobsen Vercouteren,

Bastiaen Mathyssen, Cornelia Verstraate en Lena Bastiaens.

1874. 16 april Isaak, van vader defect en Catalyntie Pieters de Myn, get. Cornelia Pieters.

1875. 23 april Maria, van David van Overbeke en Catharina Lucas, get. Anthony van der Heyden, Boudewyn

Cornelissen en Maria de Keyser.

1876. 30 april Anna Maria, van Adam Brouw en Maria Cornelis, get. Pieter Suerinck, Goose Cornelis, Paulus

Guilleams, Levina Joris en Jacomyne Pieters.

1877. 7 mey Cornelis, van Jan Gastelaar en Christina Geeman, get. Geene Foppens, Johannis Vercouteren en

Johanna Vercouteren.

1878. 16 july Elisabet, van Jan Stappers en Tryntie Gillis, get. Joris de Wit en Lena Gillis.

1879. 30 july Pieter, van Pieter van den Putte en Everadyntie Willems, get. Barent Snikke, Joris van Putte,

Pieternella Coveyns en Ingelt Frans.

1880. 6 aug. Johannis, van Cornelis Goens en Elisabet Coveyns, get. Joos Goens, Dirck van Chruysen en Mayeken

Pasmans.

1881. 27 aug. Anneken, van Jan Defoer en Pieternella Joris, get. Anthony Javelon, Pieter van der Velde en Anneke

Verstraate.

1882. 8 oct. Pieternelle, van Maarten Gabrielsen en Elisabet Kil, get. Jan Watervliet, Dingentie Kil en Catalina

Jacobs Huyge.

1883. 15 oct. Magdalena, van Nicolaas Imbeer en Levina Joris, get. Adam Brouw, Lieven Jansen Hendyrick,

Adriaen Joris en Apolonia Adriaens.

1884. 15 oct. Catharina, van Jan Maartens en Maria Levaen, get. Gillis Vergult, Paulus van Putte, Adam Daems en

Janneken Malepas.

1885. 15 oct. Cathalyna, van Geert de Bruyne en Pieternella Jans, get. Joos Verschaveres en Catalyna Stappers.

1886. 22 oct. Phlip, van Jan Goens en Synken van Laken, get. Philip Vermeule, Adriaen van Putte en Maria van de

Putte.

1887. 29 oct. Jacomyntie, van Leendert Willemsen en Catalyntie Pieters, get. Jacobus Jansen, Jacobus Michielsen,

Janneken Jans en Janneken Brouwer.

1888. 29 oct. Passchier, van Joos van Schagenen en Adriaentie Stappers, get. David Verstraate, Hans van Kassel,

Magdalena de Roon en Grietie van Schagen.

1889. 5 nov. Ameltie, van Jan van den Ende en Elisabet de Bruyne, get. Jan van den Ende en Ameltie Jansen.

1890. 19 nov. Rebecca, van Absalon Louissen en Anna de Wolf, get. Jan de Wolf en juffr. Rebecca de Ridder.

1891. 19 nov. Johannes, van Jacob de Visser en Apolonia Craels, get. Jan de Visser, Jan Jansen, Janneken Comblers

en Grietie Ollaarts.

1892. 19 nov. Janneken, van Hendrik Ceulenaar en Dingentie Jans, get. Jan Arents en Corniertie Pieters.

1893. 26 nov. Levyne, van Adriaen Jobsen Dronkers en Josyntie de Braet, get. Wouter Jobsen, Robbert de Ridder,

Marinus Teunis en Maria Brouw.

1894. 17 dec. Maria, van Laurents Kille en Maryke Stappers, get. Johannes Jacobsen en Maria Boenders.

1895. 26 dec. Hendrik, van Jacob van Broucke en Anna Maria Juriens, get. Mayeken Gascon.

Van 26 dec. 1662 tot 17 nov. 1674 defect.

1674

1896. 17 nov. Sevia Helena Aleitda, van den heer capit. Wiltjam van Broeckhuysen en juffr. Geertruyt Nagel, get.

Geertje van Met.

70

1897. 18 nov. Anna, van Jacobus Verstraate de jonge en Cornelia Eyens, get. Adriaen Verstraate en Elisabet van

Boxem.

1898. 25 nov. Maertinus, van Maarten Gabriels en Elisabet Kille, get. Adriaan Verstraate en Laurtens Kille.

1675

1899. 6 jan. Cornelis, van Gillis Baart en Cornelia Claessen, get. Geeraert Fransen, Jan Crabbendyck en Maria

Verstraate.

1900. 11 jan. Josyntie, van Adriaen Verpoorten en Matie Pieters, get. Anthony MattenBurg en Adriaentie Cents.

1901. 29 febr. Fransoys, van Cornelis Geeryngh en Maria van Gent, get. Adriaen Huysman.

1902. 3 maart Maria, van Wiiem Jans Verstraaten en Pieternella van Rafels, get. Jan Dirckx Dronkers, Marinus de

Kuyper en Adriaen Wadde.

1903. 10 meert Syntie, van Fredrik de Meester en Janneken van Hattens, get. Moses Traversor en Elysbet

Adriaensen.

1904. 10 meert Geeraert, van Nicolaas Lesquier en Elisabet Engels, get. Jan Geersinck en Susanna de Muninck.

1905. 10 meert Laurens, van Mathys van der Heyden en Josyntie van Damme, get. Laurens van den Ende en

Mayeken Verstraate.

1906. 31 maart Adriaentie, van Ary Teunissen en Cornelia Kil, get. Laureys Kil, Adriaen Verpoorte, Geertruyt

Meertens en Adriaentie Kabbendyck.

1907. 3 april Johanna, van Samuel Bodel en Adriaentie Donck, get. Pieter van Briemen, Pieter Marcx en Berbel

Verstraate.

1908. 7 april Sara, van Johannis Chassin en Johanna Vercouteren, get. Engel Jacobz Vercouteren, de heer capt.

Adriaen van Dieme, Elisabet Erweyer en Adrieana Grisons.

1909. 7 april Cornelis, van Pieter Pietersen en Aeltie Staes Driesse, get. Jan de Min, Cornelis Pieters en Josyntie ....

1910. 14 april Johannes, van Andries de Munnyk en Berbel Verstraate, get. Jan Moorman, Jan de Lalous, Anna

Jaspers en Adriaentie Donck.

1911. 21 april Gillis, van Jacobus de Wilde en Zacharyna Leemans, get. Michiel de Raat en Janneken Aernouts

Boenders.

1912. 5 mey Helena, van Jacobus Verstraate en Susanna de Witte, get. Ary Verstraate, Helena Verstraate en Jacob

Eyens.

1913. 7 mey Catalyne, van Simon Janse en Catalyna Killeprants, get. Gabriel Swartburgh en Geertruyt van Dorth.

1914. 26 mey Catalyne, van Jan van Oudstraten en Tryntie van Ravensbergh, get. Gillis Baart en Paulina Aerts

Dykmans.

1915. 2 juny Jan, van Gabriel van Zwartburgh en Leuntie Joosten, get. Hendrik Laloux, Fransoys Ary en

Margrietie van Goethem.

1916. 23 juny Marinus, van Cornelis Marinissen en Amerens Jans. get.Cornelis Mooremans, Jacob Marinis en

Huybrechtie Swyger.

1917. 23 juny Roelands, van Gillis Roelands en Dingentie Cornelis, get. Anthony Jacobs, Hendrik Cornelis en

Adriaentie Roelants.

1918. 30 juny Pieternelle, van Jan Jansen Kock en Cornelia Jans, get. Jan Cor, Leendert Jansen Kock, Jaspereyne

Janse Kock en Mayeken Jans.

1919. 30 juny Pieter, van Jan Tielman en Jaquemyntie Pieters, get. Philip la Conit en Fransyntie Cornelis.

1920. 25 aug. Wouter, van Jan Jansen de Bruyne en Susanna Wouters, get. Jan Corn. Van der Burght en Cornelia

Verstraate.

1921. 1 sept. Johannes, van Jacob Nonnius en Jacobmyne van Laten, get. Andries de Munnink, Hendrik Schaper,

Corn. Gilde en Dina Visschers.

1922. 15 sept. Tryntie, van Libbert Teunt Itz en Willemyntie Jacobz, get. Geloude Schaepmeester en Grietie van

Goethem.

1923. 29 sept. Cornelis, van Jan de Bruyne en Cornelia Verstraate, get. Susanna Wouters.

1924. 27 oct. Pieter (in onecht dog onder belofte wedersyts van ondertrouw), van Geloude Schapemeester en

Catalyntie Geerts, get. Lucas Ritsaart en Willemyntie Aelbrecht.

1925. 17 nov. Meyentie, van Arjaen Joris en Maetie Cornelis, get. Cornelis Corn. Hoolaart, Paulus Geertsen

Hoolaart, Susanna de Munynck en Maria Vressen.

1926. 24 nov. Geertie, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Maartens, get. Steven Jansen en Lysbet Kille.

1927. 24 nov. Hubrecht, van Jan Heyns en Josyntie Hubrecht van As, get. Wouter Jobz, Geevaert Hubrechts van As,

Paulyntie Dyckmans en Anneken Jans van Langenbergh.

71

1928. 17 dec. Joost, van Jan Tack en Maria van de Voorde, get. Cornelis van de Voorde, Berbel Isaaks en Anne van

de Voorde.

1929. 22 dec. Jacob, van Jacob Ruigvoet en Catharina Willem van Bommel, get. Matthys Rens en Anne de Wolff.

1676

1930. 2 febr. Johannis, van Jan van den Ende en Anneken Dronkers, get. Jan Stevens en Mayeken Dronkers.

1931. 8 meert Ary, van Gommert Cornelis [Schalck] en Lysbet Claes, get. Cornelis Bastiaensen en Tanneken

Centen.

1932. 8 meert Jan, van Steven Jansen en Mayeken Verstraate, get. Jan Stevens en Magdalena Verstraate.

1933. 15 meert Christina, van Cor Jansen van der Heyden en Anneken [= Emmeken] Willems, get. Anthony

Jacobz, Jacob Marinus en Lysken de Koninck.

1934. 2 april Gillis, van Pieter Gyssel en Dicktie Jansen, get. Hendrik van der Stal en Anna van Cameren.

1935. 14 april Jacob, van Philip de Can en Sara Robens, get. Jan Dierman, Jacob Notting en Catharina van der

Kerkhoven.

1936. 14 april Adrianetie, van Jan de Min en Cornelia Pieters, get. Ary Teunis, Jan Thomas Brom en Cornelia

Pieters.

1937. 26 april Catalyne, van Jacob Gillisz en Janneken Backers, get. Cornelis Pieters en Cornelia Wouters.

1938. 3 mey Johannis, van Willem Jansen en Catalyne Roose, get. Tobias Janse en Catalyne Geerts.

1939. 17 mey Gillis, van Hendrik Teunitzen en Adriaentie Willemsen, get. Maria van Leuven.

1940. 24 mey Adriaentie, van Hendrik Martens en Adriaentie Jochems, get. Willem Adriaensen van Tiel, Absalom

Louyssen en Cornelia Hendrik.

1941. 24 mey Catryne, van Marinus Paulus en Josyne Andriessen, get. Zander Lambrechts, Anthony Meertens en

Tanneken Paulus.

1942. 21 juny Adriaen, van Willem Janse Verstraate en Pieternella van Rafels, get. Jan de Bruyne en Janneken

Boenders.

1943. 5 july Jacobus, van Jan Vercouteren en Adriaentie Dronkers, get. Laureys Noorthoeck.

1944. 23 july Pieter, van Jan van Kameren en Anna van Kameren, get. Jan van Veerdigem, Boudewyn Willemsen

en Adriaena de Zeeuw.

1945. 13 sept. Joris en Adriaen, van Nicolaas Nonnius en Tanneken van Cruysen, get. Jacobus Nonnius, adriaentie

Donc en Maria Carlier.

1946. 27 sept. Catharina, van Jacobus Eyens en Janneken Boenders, get. Arnout Boenders, Jacobus Verstraate de

jonge en Mayeken Boenders.

1947. 25 oct. Marie, van Gillis Roelands en Dingentie Cornelis, get. Jacob Jansen en Bastiaen Jansen.

1948. 1 nov. Maria, van Hendrik Rex en Janneken ...., get. Maetie Nakkelings.

1949. 8 nov. Johannis, van Adriaen Cornelissen Verheyde en Pieternelleken ...,get. Jacob van Overbeek en Maria

Jans van Overbeek.

1950. 8 nov. Maria, van Johannis Teriere en Maria Teriere, get. Claude Treriere en Geertrude de Ruter.

1951. 29 nov. Adriaentie, van Cornelis Baart en Cornelia Claessen, get. Jacobus Verstraate, Ary Theunis en Maria

Meermans.

1952. 6 dec. Martinus, van Zander van Overbeeke en Mayeken Meertens, get. David van Overbeeke, Anthony

Meertens Mattenburgh en Adriaentie Cents.

1953. 20 dec. Helena, van Jacobus Verstraate en Cornelia Eyens, get. Fransoys Eyens, Steven Jansen en Geertruyt

Martens.

1954. 27 dec. Catalyne, van Jan Janse de Bruyne en Susanna Wouters, get. Joos van Schaveren en Martyntie de

Zeeuw.

1677

1955. 17 jan. Cornelia, van Cornelis Vetjens en Catalyna Geersen Stoop, get. Geert Leenderts Stoop en Lysebet

Jansen Herweyer.

1956. 17 jan. Anthony, van Lieven Jacobs en Mayeken Anthonys, get. Matthys Boenders en Annaken Isaaks.

1957. 7 febr. Johannis, van Adriaen Verpoorten en Matie Pieters, get. Gommert Cornelis, Kryn Pieters en Cornelia

Kille.

1958. 7 febr. Joost, van Hendrik van der Stal en Josyne Dregge, get. Berbel Verstraate.

1959. 28 meert Waltje, van Johannis Volkert en Lysbet Guiljam, get. Pieter Johannes en Kryntie Pieters.

72

1960. 4 april Mayeken, van Jan de Koning en Maria Bruyckers, get. Jan Thomas Brom en Mayeken Jans

Verstraate.

1961. 11 april Jan, van Jan Boon en Margriete Schapmans, get. Jacob Leunis en Anna van Cameren.

1962. 7 july Cornelis, van Arien Theunis en Cornelia Kille, get. Maria Meermans Adriaentie Cabbendyk en Laureys

Kille.

1963. 11 july Johannis, van Corn. Jansen van der Heyde en Emmeken Willems, get. Jacob Marinussen en Janneken

Geerts.

1964. 11 july Jan, van Jacob Jansen van der Heyden en Lysbet Marinusse Kil, get. Jan de Koning, Jan Thomas

Brom en Anneken Corn. Schalck.

1965. 26 aug. Laurents, van Hendrik Alberts en Janneken Laurents, get. Lysbet Dircks.

1966. 9 sept. Johannis, van Corn. Marinussen en Amerens Jansen, get. Gommert Cornelis en Mayeken Claessen.

1967. 12 sept. Cornelis , van Jan Cappendyck en Maria Meermans, get. Geeme Tappers, Gillis Baert en Cornelia

Kille.

1968. 12 sept. Maria, van Simon Jobz en Maria Meese, get. Jan de Min en Mayeken Dronkers.

1969. 16 sept. Gysbert, van Jacobus Nonnius en Jacobmyntie van Laten, get. Samuel Rodel [= Bodel] en Anneken

Louyssen.

1970. 2 oct. Maetie, van Jacobus de Wilde en Sacharintie Leemans, get. Matthys Boenders en Maetie Pieters.

1971. 3 oct. Berent, van Dirck Berents van der Vyet en Lysbet Dircks, get. geen.

1972. 24 oct. Abraham, van Abraham Jacobsen Vercouteren en Adriaena Wadde, get. Engel Jacobsen Vercouteren,

Jan Jacobsen Vercouteren, Cornelis Wadde, Cornelia Wadde en Johanna Wadde.

1973. 24 oct. Geellet, van Jan Tabier en Geertie Jacobz, get. Agniltie Andriessen.

1974. 14 nov. Berber, van Pieter Jannissen en Heyltie Laurens, get. Margrietie Claessen.

1975. 6 dec. Maria, van Steven Jansen en Mayeken Verstraate, get. Pieter Verstraate, Joannis van Assendelft en

Geertruyt Maartens.

1976. 19 dec. Cornelis, van Adriaen Matthyssen en Pieternella Vaen, get. Matthys Corn. Boenders en Mayeken

Corn. Dronkers.

1678

1977. 2 jan. Cornelis, van Cornelis Smytegelt en Pieternella de Buf, get. Cornelis Pietersen Smytegelt en Cornelia

Jobz Pinte.

1978. 23 jan. Johannis, van Samuel Bodel en Adriaentie Donck, get. Jacobus Nonnius, Adriaen Jordaans en

Huybrecht Sweyger.

1979. 23 jan. Adriaentie, van Gillis Roelants en Dingentie Cornelissen, get. Laureys Cornelissen en Adriaentie

Breynaats.

1980. 30 jan. Joryne, van Jacob Leunissen en Cornelia Tack, get. Maria Willaart.

1981. 30 jan. Lysbet, van Jan Dircksen Visser en Martjen Frans, get. Tryntie Pieters.

1982. 2 febr. Sara, van Jan van den Ende en Anneken Dronkers, get. Laurens van den Ende, Jan Jansen Kock en

Styntie Engels.

1983. 13 febr. Catharina, van Geert Frances en Maria Suwaerts, get. Jacob Jansen, Anneken Snoecx en Cornelis

Vetjens.

1984. 20 febr. Catalyne, van Jacob Gillis en Janneken Batikers [Backers], get. Willem Jansen en Janneken Cornelis.

1985. 6 maart, Maria, van Johannis Bollart en Maria Verbrugge, get. Adriaentie Donckx.

1986. 27 maart Catarina, van Jacob Eyens en Janneken Boenders, get. Mathys Boenders, Simon Vercouteren en

Catalyna Stoop.

1987. 15 mey. Christine, van Gommert Cornelis [Schalck] en Lysbet Claes, get. Claes Aryens, Corn. Marinussen en

Anneken Cornelis.

1988. 26 juny Adriaen, van Philip Duree en Cornelia Caron, get. Geert Frances en Jacobmyntie van Latem.

1989. 26 july Pieter, van Lucas de Smit en Susanna..., get. Berbel Verstraate.

1990. 26 july Jeltgen, van Hero Willemsen Wyader en Elsken Aelberts, get. Heylken Laurens.

1991. 7 sept. Catalyntie, van Gillis Baart en Cornelia Claessen, get. Jan van den Eynde en Lysebet van Boxem.

1992. 9 oct. Johannis, van Corn. Vetjens en Catalyne Geertsen Stoop, get. Jan Leenderts Stoop, Jacob Eyens en

Janneken Geerts Stoop.

1993. 30 oct. Leendert, van Geert Leenderts en Christina Menniers [Van der Willigen], get. Jan Dronkaarts en

Janneken Geerts.

1994. 25 nov. Maria, van Claes Dekkers en Vyntie Bruin, get. Jacob de Vilder, Cor Dekkers, Maria van den Berge

73

en Maria Willaarts.

1679

1995. 4 jan. Anneken, van Jacob de Bruin en Tanneken Cornelis, get. Laureys Cornelissen en Lysbet de Bruyn.

1996. 29 jan. Jacobus, onecht kind van Maria Lichtendach, get. Pieter Lichtendach en Pieternelle van .....

1997. 19 febr. Geertruyt, van Jan Woumans en Adriaentie Dronkers, get. Jan Jansen Kock, Mathys Boenders en

Geertruyt Martens.

1998. 26 febr. Maria, van Jan Heyns en Huybrechtjie van As, get. Geeraert van As en Catharyn Jans Van

Langenbergh.

1999. 19 meert, Lysbet, van Jan Thomas Brom en Maria Jans, get. Willem Jans, Adriaen Boone en Lysbet van

Boxem.

2000. 3 april Susanna, van de majoor Johan Cassyn [Chassyn] en Sara Blockeel, get. de leut [luitenant] Johan

Blockeel, de schepen Jacob Gallieris, Eva Chassin en de heer Adriaen Blockeel in Oostindien.

2001. 3 april Maria, van Gillis Roeland en Dingentie Cornelis, get. Jan Verschaveren en Anneken Aryssen.

2002. 14 mey Adriaentie, van Aryen Teunis en Cornelia Kille, get. Jan de Min, Laurenken Kille en Amel Cornelis

Cappendyck.

2003. 22 mey Sara, van Jan Jansen Kock en Maetje Cornelis Dronkers, get. Michiel de Raat, Cent Cornelis

Dronkers en Anneken Corn. Dronkers.

2004. 9 july Lysbet, van Jacobus Verstraate en Cornelia Heyens, get. Tobias Jansen, Simon Vercouteren en

Janneken Aernouts Boenders.

2005. 23 july Maria, van Anthony Martens [Mattenburgh] en Levina Jacob {de Raet], get. Anthony Jacobs en

Tanneken Centen.

2006. 13 aug. Adriaene, van Jacobus Nonnius en Jacobmyntie van Laten, get Claes Welle ej Janneken Nonnius.

2007. 20 aug. Volkert, van Jan Dircksen Visser en Martie Volkers, get. Pieter Sonck en Treyntie Pieters.

2008. 20 aug. Mary, van Mathis Dircks en Johanna Jans, get. Pieternelle du Buf.

2009. 10 sept. Jan, van Jan Jansen Faber en Margrietie Jans, get. Cietje Jarix.

2010. 24 sept. Catalyntie, van Gillis Baart en Cornelia Claessen, get. Michiel de Raat, Dingeman Bommelaar en

Cornelia Kille.

2011. 30 sept. Anneken, van Hendrik Aelbrecht en Janneken Laurens, get. Cietje Jarix.

2012. 8 oct. Abraham, van Adriaen Willems en Anneken Cornelisz, get. Petrus Smytegelt, Cornelis Vettens en

Janneken Boenders.

2013. 22 oct. Jacobus, van Lieven Jacobs en Maeyeken Antonis, get. Adriaen Verpoorten en Anneken Joossen.

2014. 29 oct. Maria ,van Willem Jans en Catalyne Geerts, get. Jan Thomas, Jacob Eyens en Elisabet van Boxem.

2015. 27 nov. Anneken, van Jan Donck en Anneken Vaers, get. Sander van Overbeeke, Jan de Min en Anneken

Cornelis.

2016. 27 nov. Bernardus, van Dirk Barents en Lysbet Dirckx, get. geen.

2017. 10 dec. Bruyn, van Andries Bruyns en Lysebet Guilliams, get. Andries Andriessen, Pieter Broers en Agniet

Hendriks.

1680

2018. 31 jan. Fransoys, van Geert Frances en Maria Siewaart, get. Paulus Siewaart, Catalyntie Davids en Livina

Cornelis.

2019. 4 febr. Johannis, van Adriaen Verpoorte en Maetie Pieters, get. Ari Anteunissen, Anthony Mattenburgh en

Anneken Dronkers.

2020. 11 febr. Cycken, van Sander van Overbeeke] en Maria Maarten, get. Mathys Boenders, Jan Martens en

Janneke Blockx.

2021. 11 febr. Johannis, van Marinis Paulus en Cyntie Faes, get. Cornelis Jansen Gastelaar, Heyltie Joost en Vyntie

de Min.

2022. 11 febr. Adriaentie, van Geert de Coninck en Janneken Cornelis, get. Gillis Roelants en Adriaentie Roelants.

2023. 11 febr. Adriaen, van Livinus de Haen en Livintie van Ackeren, get. Anthony van Ackeren, Dingeman

Bommelaar en Maria Crynsen.

2024. 25 febr. Catalyntie, van Simon Jobzen en Maria Meese, get. Philipus de Bil, Sichem Claessen en Vintie

Honighs.

2025. 31 maart Magdalena, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternella Verstraate, get. Geert Leendertsen Stoop, Jan

74

Dircksen Dronkers en Elisabet Claessen.

2026. 5 mey Cornelis, van Gillis Roelands en Dingentie Cornelis, get. Leendert Dansaert, Jacob de Bruyn en

Catalyna Roos.

2027. 7 july Marinis, van Jacob Marinissen en Berbel Verstraate, get. Cornelis Marinissen, Jacobus Vercouteren en

Huybrechtie Swygers.

2028. 14 july Jacob, van Jacob Eyens en Janneken Aernouts Boenders, get. Cornelis Vettens, Adriaen Adriaensen,

Huyfert Maryken en Cornelis Boenders.

2029. 21 July Johannis, van Johannis Cassin en Sara Blockeel, get. Cornelis Bruynvisch en zyn huysvrouw Abegail

de Ridder en Margrietie Krauwelaars.

2030. 11 aug. Johannes, van Jan van den Ende en Anneken Dronkers, get. Jan Dronkers, Sent Dronkers en Heyltie

van den Ende.

2031. 15 aug. Maryken, van Lowys Aerts en Neeltie Wouters, get. Cornelis Veltjens en Maryken de Leenderts.

2032. 6 oct. Jacobus, van Antony Maertens Mattenburgh en Levintie Jacobs de Raat, get. Ary Teunis, Zander

Lambrechts en Mayeken Pieters.

2033. 9 oct. Tanneken en Heyltie, van Jan Janse de Bruyn en Susanna Wouters, get. Jan van der Burgt, Pieter

Wouters, Tanneken Cornelissen en Catalyntie de Bruyn.

2034. 13 oct. Johannes, van Jan Bollaart en Mary Verbrugge, get. Samuel Bodel en Martyntie Goemans.

2035. 27 oct. Catalyntie, van Jan Geertsen en Elisabet de Bruyn, get. Jacob de Bruyn en Catalyntie de Bruyn.

2036. 10 nov. Janna, van Jan Jansen Cock en Maryken Corn. Dronkers, get. Hector Jansen Cock, Mathys Boenders

en Tanneken Sents.

2037. 1 dec. Elisabet, van Jacobus Verstraate de jonge en Cornelia Frans Eyens, get. Jacob Eyens en Janneken

Frans Eyens.

2038. 25 dec. Cornelia, van Anthony van Ackere en Elisabet de Koningh, get. Lucas de Smit en Lowyntie van

Ackere.

1681

2039. 4 jan. Antony, van Wilhelm Wins en Ammerens Marten Hannen, get. luyt Mathys Brantwyk en mevr. Dina

Cornelia Kievit, huysvrouw van de heer commandeur Antony Valck.

2040. 26 jan. Anna, van .... Geertruyt en Christiaen Sluyters, get. Anna van der veen, get. Wilhelm van der Veen en

luyt. Geertruyt Sluyters.

2041. 26 jan. Cornelis, van Cornelis Vetjens en Catalyntie Geertsen Stoop, get. Maarten Jacobsen, Symon

Vercouteren en Maria Geersen Stoop.

2042. 26 jan. Gertie, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Maartens, get. Johan van Assendelft, Gabriel

Meertens en Cornelia Diens [Deens].

2043. 26 jan. Willem, van Ocker Vinck en Grietje Jans, get. Pieter Wouters en Levyntie Jansen de Bruyn.

2044. 9 febr. Maria, van Samuel Bodel en Adriaena Donck, get. Wouter Brus en Maria Welins.

2045. 23 febr. Maryken, van Lucas de Smit en Susanna van Dyk, get. Absalon Louyssen, Cornelia Cornelissen.

2046. 2 meert Jan, van Philippus de Majer en Mayeken Dronkers. get. Job Dronckers en Janneken Sentens.

2047. 9 meert Cornelia, van Jan de Min en Levintie Hounninckx [= Hendrickx], get. Jan van Schaveren, Joost

Bomput en Cornelia Bommelaars.

2048. 9 meert Jan, van Jan Engelsen en Maeyken Huybrechtse, get. Jannesz Frans Eyens, Jan de Bruyn en Cornelia

Frans Eyens.

2049. 15 meert Pieternelleken, van Jan Dircksen Dronkers en Adriaentie Meertens Mattenburg, get. Antony

Meertens Mattenburg en Pieternella Jacobsen Verstraate.

2050. 25 mey Salomon Geerts, van Geert Leenders [Stoop] en Christina Menos [Menno van der Willigen], get.

Jan Leenderts en Mayeken Joos.

2051. 15 juny Ariaentie, van Ary Jacobzen en Marie Leenderts, get. Corn. Leenderts, Simon Vercouteren en Maria

Cornelissen Boenders.

2052. 27 juny Hoemraet, van Antony Liebors en Barbara Liese, get. Willem Wins, Anna van der Veen en

huysvrouw van Christiaen Christiaensen.

2053. 5 oct. Abraham, van Simon Vercouteren en Janneken Geerts, get. Mathys Boenders, Jan Dronkers en Lysebet

Jansen Erweyer.

2054. 12 oct. Elisabet, van Jan Leendersen en Pieternella Verstraate, get. Jan Vercouteren, Corn. Marinissen en

Elisabet Jansen Erweyers.

2055. 26 oct. Symon, van Symon Jobsen en Mayeken Jans, get. Antony Lequant, Joos Ponte en Tanne Koppens.

75

2056. 26 oct. Jan, van Jan Legra en Maria Pieters, get. Lieven Lievens en Janneken Verstraate.

2057. 7 dec. Dina, van Jacobus Nonnius en Jacomyntie van Laten, get. Jacob Snoeck en Maria Sywaarts.

1682

2058. 4 jan. Catalyn, van Jan Donck en Anneken Vaes, get. Marynes Pauwels, Willem Rut en Cornelia Baart.

2059. 4 jan. Vinsent, van Adriaen Verpoorten en Mayeken Pieters, get. Jan Jansen Kock en Cornelia Kille.

2060. 4 jan. Joanna, van Jan Thomas Brom en Maria Jans, get. Johannis Fabritius, predikant tot Hengstdyck, Jan

Dronkers, Maria van Langevelt en Josyna Vercouteren.

2061. 11 jan. Jannes, van Jan de Min en Vyntie Kuningh, get. Joos Jacobsen, Ary Dronkers en Heyltie van den

Ende.

2062. 11 jan. Isaak, van Corn. Bruynevis, predikant te Liefkenshoek, en Abigail de Ridder, get. de heer

commandeur Anthony Valck, Charles Rassert, predikant te Noortgauwe, en Catharina Rassert, huysvrouw

van de heer Isaak de Ridder.

2063. 22 febr. Andries, van Marinis Pouwelsen en Syntie Faes, get. Corn. van den Ende en Maria Namerlensen.

2064. 8 meert Paulus, van Jan Chassyn en Sara Chassyn, get. de heer Jan Krauwelaar, Engel Jacobsen Vercouteren

en mevr. Dina Kiviets, Huysvrouw van de heer Valck.

2065. 5 april Lisebet, van Jan Dircksen Visscher en Marieken ...., get. Jacobus Nonnius en Janneken Snoecx.

2066. 5 april Cornelia, van Mathys Bastiaensen en Elisabet Claessen, get. Jan van den Ende, Machiel de Raat en

Tanneken van den Ende.

2067. 12 april Cornelia, van Corn. Veltjens en Catalyntie Geertsen Stoop, get. Antony Jacobsen en Catalyntie

Roorse.

2068. 26 april Cornelia, van Geeraert de Koning en Janneken Cornelis, get. Jan Jacobsen en Cornelia Leunissen.

2069. 3 mey Jan, van Pieter Pietersen van Bracht en Catalyn Robbers, get Jan Verschavelen en Cornelia Leunis.

2070. 3 mey Maria, van Gillis Roelands en Dingetje Cornelis, get. Willem Janse en Amel van den Ende.

2071. 21 juny Absalom, van Corn. Cornelissen Smytegelt en Pieternelle du Buf, get. Corn. Pietersen Smytegelt,

Absalom du Buf, Johanna de Vassy en Martyntie Goemans.

2072. 24 mey Jan , van Philip de Meyer en Mayeken Dronkers, get. Job Dronkers, Machiel de Raet en Adriaentie

Sents.

2073. 31 mey Jan, van Jan de Bruyn de jonge en Susanna Wouters, get. Jan van der Burght en Mechel Wouters.

2074. ...july Gillis, van Pieter Verhoeven en Maria Schillemans, get. Pieter Pepyn en Heylken Echbaarts.

2075. ...july Ary van Claes Deckers en Vyntie de Bruyn, get. Boudewyn Tombal, Corn. Dekkers, Amelyne van

Wamsumdi en Janneken van den Berghe.

2076. 23 aug. Cornelis, van Jan van Houdegem en Gysken Meertens, Jacob Snoeckx en Abigail de Ridder.

2077. 27 sept. Elisabet, van Willem Jansen en Catalyne Roose, get. Louys van den Ende en Adriaentie Roelants.

2078. 10 oct. Cornelis, van Joos Baart en Magdalena Mahuy, get. Tomas Jansen en Cornelia Eyens.

2079. 25 oct. Adriaen, van Antony van Ackeren en Elisabet Koningh, get. Michiel de Raat en Corn. de Koningh en

Adriaentie van Acker.

2080. 1 nov. Johanna, van Jan Spaenhoven en Adriaentie Claes, get. Absalom Louyssen, Mattheys Bastiaensen en

Janneken Senten.

2081. 27 dec. Jan, van Gillis Baart en Cornelia Claessen, get. Corn. Leenderts en Janneken Geerts.

1683

2082. 10 jan. Wilhelm, van Wilhelm Wins en Amrens Marson, get. Johan Chassyn en Catarina Snoeckx.

2083. 24 jan. Joos, van Joos de Paep en Adriaentie van Ackeren, get. Paulus Siewaart en Anna van der Veen.

2084. 28 febr. Jan, van Jacob de Bruyn en Tanneken Cornelis, get. Jan de Bruyn en Bastiaen Jansen.

2085. 28 febr. Adriaen, van Jan Adriaensen Rommers en Magriete Schatte, get. Klaes Dekkers en Anneken

Vottuyt.

2086. 14 maart Adriaen, van Corn. Bruynvisch en Abigail de Ridder, get. de heer commandeur Anthony Valck,

Jacobus Drabbe.

2087. 4 april Cornelis, van Johannes Bollaarts en Maria Verburghs, get Claes Wille, Corn. Moermans en Tanneken

Senten.

2088. 19 april Catalyntie, van Corn. van den Ende en Cornelia de Bommelaer, get. Dingeman Bommelaars en

Anneken van den Ende.

2089. 25 april Jacomyntie of Pieternella, van Jacob Marinissen en Berbel Verstraate, get. Corn. Moremans en

76

Elisabet Jansen.

2090. 25 april Jacoba, van Jacobus Verstraate en Cornelia France Eyens, get. Jacob Eyens en Joanna France Eyens.

2091. 2 mey Joos, van Jan van den Ende en Cornelia Smytegelt, get. Tanneken van den Eynde en Cornelis

Smytegelt.

2092. 9 mey Lysebet, van Jan Dircksen Visser en Maartje Dircks, get. Theunis Leuter, Cornelis Lievens en Maria

Sywaarts.

2093. 9 mey Christina, van Jan Dronkert en Josyna Vercouteren, get. Engel Jacobsen Vercouteren, Ary Dronkers

en Elisabet Erweyers.

2094. 16 mey Petrus, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Meertens, get. Jan Pietersen van Assendelft en Cornelia

Meertens.

2095. 30 mey Jan, van Jan Thomassen Brom en Maria Jans, get. Gerrit Leendertsen Stoop, Pieter Schravenhage en

Adriaentie Bodel.

2096. 6 juny Amerens, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternella Verstraate, get. Corn. Vetjens en Amerens Corn.

Moermans.

2097. 20 juny Ary, van Adriaen Mathyssen en Pieternelle ..., get. Ary Dronkers, Corn. Leendertsen en Barbel

Verstraate.

2098. 20 juny Gillis, van Pieter Pietersen van Bracht en Catalyntie Robberts, get. Jan de Bruyne en Amerens

Weelins.

2099. 4 july Abraham, van Adriaen Cornelissen en Maria Vermeer, get. Abraham Oustreyen, Felix Pieters,

Abraham Ruel en Susanna de Witte.

2100. 15 aug. Magriete, van Jan Donck en Anneken Servaes, get. Jan Dircksen Visscher en Huybrechtje Swygers.

2101. 5 sept. Jacob, van Jan Jacobse en Cornelia Leunissen, get. Corn. Leunissen en Dingetje Cornelissen.

2102. 12 sept. Wouter, van Job Woutersen Dronkers en Heyltje van den Ende, get. Corn. van den Ende, Philips de

Maas en Tanneken vanden Ende.

2103. 19 sept. Aernout, van Jacob Eyens en Janneken Boenders, get. Corn. Bruynvisch, Corn. du Camp en

Adriaentie Boenders.

2104. 10 oct. Jan, van Jan de Bruyne en Susanna Wouters, get. Jan Stappers en Elisabet Kille.

2105. 7 nov. Lauwereys, van Jan de Bruyne de oude en Tanneken Lauwereys, get. Lauwereys Pietersen, Lisabet

Tobias en Janse Kuypers.

2106. 14 nov. Johannes, van Gillis Roelands en Dingetje Cornelis, get. Ary Theunissen en Anneken Cornelis.

2107. 14 nov. Anthony, van Johan Chassyn en Sara Blockeel, get. de heer Anthony Hossart, mevr. Dina Kieveits en

juffr. Johanna van Eyke.

2108. 21 nov. Mary, van Jan Joossen en Mechel Wouters, get. Corn. Pietersen en Susanna Wouters.

2109. 21 nov. Elisabet, van Jacob Isaak en Neeltie de Groote, get. Abraham Isaak en Leuntie de Groote.

2110. 28 dec. Adriaentie, van Anthony Lievens, kaporaal en Berbel Liebens, get. Jacob Snoeck en Abigail de

Ridder.

1684

2111. 2 jan. Johannis, van Jacques Pantens en Catalyntie Cornelis, get. Niclaes Welle.

2112. 9 jan. Adriaen, van Jacob Nonnius enn Jacomuntie van Laten, get. Corn. Mooremans en Sara Blockeel.

2113. 23 jan. Geertruyt, van Corn. Vetjens en Catryn Geertsen Stoop, get. Sent Dronkers, geert Leendertsen Stoop

en Josyntie Geertsen Stoop.

2114. 30 jan. Cornelis, van Jan Jansen Kock en Mayeken Corn. Dronkers, get. Jacob Jansen Kook, Jan Dircksen

Dronkaarts en Janneken Geertsen Stoop.

2115. 13 febr. Hester, van Ary Teunis en Adriaentie Roelands Thieles, get. Thomas Roelands Thieles en Mayeken

Pieters.

2116. 13 febr. Cornelis, van Cent Dronkers en Janneken Gertsen Stoop, get. Jan Jansen Kock, Corn. Vetjens en

Anneken Dronkers.

2117. 5 meert Wouter, van Philip de Mayer en Mayeken Dronkers, get. Pieter Dronkers en Mayeken Pieters.

2118. 12 meert Dirck, van Jan Dronkers en Josyna Vercouteren, get. Jacobus Vercouteren, de heer leut Johan

Blockeel en Anneken Dronkert.

2119. 19 meert Johanna, van Niclaes Niclaessen en Maria Pottuyck, get. Niclaes Gerquesson en Berbel Liebers.

2120. 26 meert Mayeken, van Corn. Marinussen en Amerens Meerman, get. Corn. Moermans en Sara Blockeel.

2121. 30 april Catalyntie, van Lucas de Smit en Susannaken van Dyck, get. Jacob de Wilde en Adriaentie Donks.

2122. 11 juny Johannes, van Gerrit de Coninckx en Janneken Cornelis, get. Huybrecht Cornelis en Quake Arissen.

77

2123. 16 july Isaak, van Corn. Bruynvisch, Predikant tot Liefkenshoeck en Abgail de Ridder, get. de heer doctor

Corn. Mulok, burgemeester tot Zierikzee, de vaendrich Johande Ridder en Juffr. Catalyne van Leeuwen,

Huysvrouw van Jacob Snoeck.

2124. 30 july Bastiaen, van Mathys Bastiaense en Elisabet Claesen, get. Lauwereys van den Ende en Mayeken

Claesen.

2125. 30 july Maryken, van Cornelis Smytegelt en Pieternelle de Buf, get. Corn. Pieterse Smytegelt, Petrus

Smytegelet en juffr. Sara Blockeel.

2126. 30 july David, van Abraham Verstraate en Jacomyntie van den Eynde, get. Gabriel Meertens en Christina

Verstraate.

2127. 6 aug. Petrus, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Meertens, get. Jan Kille en Elisabet Meertens.

2128. 6 aug. Cornelis, van Nicolaas Beckers en Maria Sywaarts, get. Paulus Sywaarts en Abigail de Ridder.

2129. 13 aug. Ary, van Jan Artje Moorman en Elisabet Pieters, get. Corn. Moermans, Corn. Vlam en Janneken

Pieters.

2130. 24 sept. Lambrecht, van David van Overbeek en Magdaleena Cornelis Mahuy, get. Adriaen Jacobse van

Overbeek, Leendert Cornelissen Makry [Mahuy] en Mayeken Sanders van Overbeek.

2131. 24 sept. Jacquemeyntie, van Cornelis van den Ende en Cornelia Bommelaars, get. Niclaes en Coureyn

[Crijn] Pippinckx en Dina Dingemans.

2132. 15 oct. Dingetje en Willem Janse en Catalyntie Roose, get. Thomas Janse Brom, Gerrit Roose en Maryken

Jansen.

2133. 3 dec. Cornelis, van Pieter van Bracht en Catalyne Robberts, get. Anthony Jacobsen en Amel van den Ende.

2134. 3 dec. Leendert, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternella Jacobsen Verstraate, get. Gerrit Leendertsen Stoop,

Jan Thomassen Brom en Josyne Leendertsen Stoop.

2135. 3 dec. Josias, van David Koppens en Tanneke Willems, get. Absalom Louyssen, Pieter Willemsen en

Tanneken Centen.

2136. 19 dec. Wilhelmus, van Willem van Hille, capt. en commandeur tot Lillo en Anna Bressy, get. Raphael

Brussy en Cornelia Clackmans, weduwe van Joachim van Hille.

1685

2137. 4 febr. Thomas, van Gillis Roelands en Dingentie Cornelis, get. Jan de Bruyne en Tanneken Cornelissen.

2138. 4 febr. Beatrix of Bejateris, van Thomas Janse Brom en Adriaena Janse van Reyen, get. Jan Thomassen Brom

en Cornelia Janse van Reyen.

2139. 4 febr. Jacobus, van Marinus Pauwels en Josyntie Faes, get. Lieven Jacobsen en Willemyntie Meertens.

2140. 11 febr. Ariaenus, van Joannis van Eeckelen en Adriaentie Donckx, get. Jacobus Engelsen Vercouteren en

Joanna Lievense Moermans.

2141. 11 febr. Josua, van Jacob Dewert en Elisabet van Necke, get. N. de Wilde, majoor op Frederickfort en juffr.

Susanna de Grande, Huysvrouw van de leut Cleyts [= luitenant Taco Srleys].

2142. 18 febr. Jacob, van Gillis Baart en Cornelia Claesen, get. Jan Verschaveren en Cornelia Jacobsen Eyens.

2143. 20 febr. Elisabet, van Wilhelm Winis en Amerens Meertens Hanam, get. Jacob Snoeck en Elisabet de Valck.

2144. 20 febr. Aernout, van Jacob Eyens en Janneken Boenders, get. Catalyntie van Leeuwen, huysvrouw van Jacob

Snoeck, Anna Maria van Galisse en Geert Leendertsen Stoop.

2145. 4 meert Adriaena, van Jacobus Nonnius en Jacomyntie van Laten, get. Majoor Johan Cassyn [Chassyn] en

Tanneken Senten.

2146. 11 meert Gillis, van Ary Teunissen en Adriaentie Roelands, get. Gillis Cabbendyck en Dingentie Cornelis.

2147. 11 meert Cornelis, van Jan van den Ende en Cornelia Smytegelt, get. Cornelis Smytegelt, Lauwereys van den

Ende en Heyltie Van den Ende.

2148. 11 meert Cornelis, van Jan Dronkert en Josyna Vercouteren, get. Jan Vercouteren en Sara Blockeel.

2149. 8 april Aeltie van Jan Jansen en Berbel de Graef, get. Corn. Jansen, Corn. Gasselaer en Bastiaentie Jansen.

2150. 15 april Adriaen, van Adriaen Verpoorte en Mayeken Pieters, get. Johannis Kille en Dina Vercouteren.

2151. 29 april Jannetje, van Niclaes Deckers en Adriaentie de Bruyn, get. Lieven Dane en Katryne van Manckom.

2152. 6 mey Margriet, van Lucas Verbeeke en Maria Schellemans, get. Pieter Verbeeke en Elisabet van den

Boogaart.

2153. 6 mey Maria, van Jan Thomassen Brom en Mary Jansen Visscher ,get. Johannis van Eechelen, Tobias Jansen

Visscher en Maria van Langebergh.

2154. 6 mey Gysbrecht, van Jacob Nonnius en Jacomyne van Laten, get. Michiel de Raet en Catryne Spillinckx [=

Timmers], huysvrouw van Jacob Snoeckx.

78

2155. 17 juny Geeraert, van Jan Geertsen en Elisabet de Bruyn, get. Philip Gerritsen en Mary de Bruyn.

2156. 17 juny Jan, van Jan Donck en Anneken Servaes, get. Jacob de Vylder en Amerens Meermans.

2157. 8 july Sara, van Jan Hendriksen en Geertruyt Sys, get. Pieter Sys en Janneken Cornelis.

2158. 12 aug. Willem, van Jan Willemsen Verstraate en Anneken Arys, get. Adriaen Willemsen en Mayeken

Aryssen.

2159. 30 sept. Jan, van Jan Janse de Bruyne en Susanna Wouters, get. Paschier Verschaveren en Mary de Bruyne.

2160. 30 sept. Dina, van Gerrit Leendersen Stoop en Chrisyntie Mennoos [van der Willigen], get. Jan Leendertsen

Stoop en Josyntie Leendersen Stoop.

2161. 7 oct. Johanna an Maria, onecht van Maria Pippincks, get. Levyntie van Ackeren en Elisabet de Conincks.

2162. 10 oct. Wouter, van Jan Joossen en Mechel Wouters, get. Jan van Schaver en Tanneken Geerts.

2163. 19 nov. Cornelis, van Jacob de Bruyne en Tanneken Cornelissen, get. Jacob Gerritsen de Bruyn en Mary de

Bruyn.

2164. 25 nov. Esther, van Ary Jacobsen en Maria Leenderts, get. Maerten Jacobs en Elisabet Pieters.

1686

2165. 6 jan. Cornelia, van Lauwerens Cornelisz en Seyken Geertse Stoop, get. Cornelis Vetjens en Dina

Vercouteren.

2166. 20 jan. Anna, van Jan Dirckssen Visscher en Martie ........., get. Anthony du Quant en Janneken van den

Wegen.

2167. 20 jan. Kryntie, van Corn. van den Ende en Cornelia Bommelaers, get. Lauwereys van den Ende en Heylken

van den Ende.

2168. 17 febr. Adriaenus, van Johan Chassyn en Sara Blockeel, get. de heer Philip Vasy, Monsr. Adriaenus

Blockeel, Johan Vercouteren en Elisabet Franterrius.

2169. 17 febr. Johannis, van Thomas Jansen Brom en Adriaentie van Reyen, get. Jan Kil en Maryken Visschers.

2170. 10 meert Jacobus, van Pieter van Bracht en Catalina Robbertssen Jersi, get. Jacob Janse van der Heyden en

Catalina Roose.

2171. 19 meert Cornelia, van Corn. Marinissen en Amerens Meermans, get. Jan Chassyn en janneken Meermans.

2172. 31 meert Janneken en Jacob, van .... Schelleman Jacobsen en Elisabet van Boogaart, get. Mels van den

Boogaert, Stoffel Rompe, Susanna Bodels en Maria Jacobs.

2173. 31 meert Maria, van Abraham Verstraaten en Josyntie ...., get. Peter Verstraate, Ary Jansen en Geertuyt

Maertens.

2174. 21 april Geert, van Sent Dronkers en Janneken Geerts, get. Jan Kil en Josyna Geerts.

2175. 21 april Sara, van Jan Jansen Kock en Mayeken Dronkers, get. Sent Dronkers, Jan Kil en Adriaentie Senten.

2176. 5 mey Levyntie, van Pieter Haak en Martyntie Pollone, get. Willem Rut en Mayeken Pieters.

2177. 23 juny Pieternelle, van Cornelis Moermans en Janneken Pieters, get. mr. Ary van Loenen en Huybrechtje

Swygers.

2178. 30 juny Adriaena, van Corn. Bruynvisch en Abigail de Ridder, get. Charles Raffort [= Rassaert], predikant

tot Noortgouwe, mevr. Dina Kievits, huysvrouw van de heer commandant Anthony Valck, juffr. Martina

Munnick, weduwe van de heer Huybertus Boeye en Jonkvrouw Anna Sabina de Ridder.

2179. 26 aug. Berbera, van Jan Dronkers en Josyna Vercouteren, get. Sent Dronkers en Christina Cornelis.

2180. 18 sept. Stoffel, van Levinus de Hane en Levyntie Ackeren, get. Kryn Pippinks en Ellisabet de Koningh.

2181. 22 sept. Ida Adriaena, van Jacob de Waert, sergijant en Elisabet van Eck, get. Jacob Snoeck en Jacomyne van

Eck.

2182. 10 nov. Geertruyt, van David van Overbeeke en Magdalena Mahuy, get. Jan Thomassen Brom en Anneken

Dronkers.

2183. 24 nov. Steyntie, van Philip de Mayer en Mayeken Wouters, get. Jan Kil en Dina Engelsen Vercouteren.

2184. 8 dec. Janneken, van Lucas de Smit en Susanna Jansen, get. Ary jansen en Mayeken Kille.

2185. 26 dec. Johanna, van Jan Jansen en Berbel de Groot [de Graef], get. Cornelis Jansen en Catalina Robberts.

2186. 29 dec. Joos, van Job Wouterse Dronkers en Heyltie van den Ende, get. Jan van den Ende, Mathys Boenders

en Tanneken Senten.

1687

2187. 5 jan. Cornelis, van Jan Aertsen Moerman en moeder defect [= Elisabeth Pieters], get. Michiel de Raat,

Maarten Aertsen Mooremans, Huybrchtie Swygers en Cornelia Vlam.

79

2188. 5 jan. Mathys Geeraert en Adriaena, van Lauwerens Verbeeck en Catharina van Hul, get. Gerrit Knockaert,

Janneken van Lerberghe, Adriaen Jansen van der Veer en Josyntie Statius.

2189. 5 jan. Joost, van Corn. van den Ende en Cornelia Bommelaers, get. geen.

2190. 19 jan. Johannes van Gerrit de Koningh en Janneke Cornelis, get. Anthony Jacobsen en Ameltie Jansen van

den Ende.

2191. 19 jan. Adriaentie, van Ary Theunissen en Adriaentie Roelands Thielense, get. Gillis Roelands Thielensen en

Janneken Boenders.

2192. 2 febr. Geeraert, van Willem Jansen Vischer en Catalina Roose, get. Anthony Roose en Mayeken

Anthonissen.

2193. 2 febr. Jan, van Thomas Jansen Brom en Adriaentie van Reyen, get. Jacob Eyens en Anneken Dronkers.

2194. 9 febr. Esther, van Gillis Roelands en Dingentie Cornelissen, get. Anthonis Arysse en Josyntie Geertsen

Stoop.

2195. 16 febr. Johanna, van Anthony de Quant en Magdalena Lowyssen, get Absalom Lowyssen en Tanneken

Senten.

2196. 16 febr. Janneken, van Jacob Eyens en Janneken Aernouts, get. Meertens Jacobsen, Johannis de Kams, Maria

Aernoutesen Boenders en Anna, huysvrouw van Cornelis de Kamps.

2197. 23 meert Jacobus, van Jan van Eeckelen en Adriaena Donck, get. Corn. Moermans en Johanna Pieters.

2198. 23 meert Jacob, van Thomas Biesman en Janneken van de Wege, get. Michiel de Munck, Jan van de Wege en

Janna van Drager Doel.

2199. 23 meert Cornelis, van Cornelis Vetjens en Catalyne Geertsen Stoop, get. Willem Janse Visscher en Anneken

Cornelissen Schalck.

2200. 17 april Adriaentie, van Jan Willemsen Verstraate en Anneken Arissen, get. Lauwereys van den Ende en Sara

Blockeel.

2201. 20 april Adriaentie, van Mathys Bastiaensen en Elisabet Claessen, get. Maerten Jacobsen, Jan Willemsen

Verstraate en Cornelia Eyens.

2202. 20 april Dina, van Jan Jansen Kock en Mayeken Cornelissen Dronkers, get. Pieter Cornelissen Hicke en Lena

Pieterse Hustpot.

2203. 25 mey Jacobus, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Meertens, get. Lucas Verstraate, Gabriel Meertens en

Cornelia Meertens.

2204. 8 juny Sent, van Adriaen Verpoorte en Mayeken Pieters, get. Mathys Bastiaensen en Adriaentie Senten.

2205. 8 juny Anthony, van Johan Chassyn, majoor te Liefkenshoeck en Sara Blockeel, get. Jan Vercouteren, Jan

Savory, Jan Sarjon, Johanna de Valck, huysvrouw van den Vendrich Christiaen Wiersma.

2206. 22 juny Maria, van Jacobus Nonnius en Jacomyntie van Latem, get. Jacob de Viller [de Vilder] en Hubrechtje

Swygers.

2207. 27 july Gillis, van Sent Heukelom en Elisabet van Huyl [verm. van Hull], get. Pieter van Nienoven en Mary

Pieters.

2208. 27 july Maria, van Marinis Pouwels en Josyntie Vaes, get. Jan Kock en Mayeken van Osbeke [= Overbeeke].

2209. 24 aug. Catarin, van Lauwereys van Crombrugghe en Mary Jansen, get. Stoffel Hompen en Adriaentie

Teunis.

2210. 30 aug. Lisebet, van Gillis Baart en Cornelia Clasen, get. Jan Thomas Brom en Adriaentie Teunis.

2211. 7 sept. Janneke, van Lucas Verbeeke en Maria Schillemans, get. Pieter de Vynst, Pieter Verbeeke en

Janneken Verbeeke.

2212. 19 sept. Catalina, van Philip Geertsen en Janneke de Bruyne, get. Jan Geertsen en Susanna Wouters.

2213. 21 sept. Lauwerens, van Jan van Dosselaer en Pryntie Dooms, get. geen.

2214. 26 sept. Catalyna, van Jacob Jansen de Bruyne en Tanneken Cornelis, get. Willem Janse Vischer en Maria

Anthonissen Verhoeven.

2215. 26 sept. Jacob, van .....Schilleman Jacobs en Elisabet van den Boogaert, get. Lucas Verbeeke en Janneke de

Witte.

2216. 30 nov. Pieter, van Jan van den Eynde en Mechel Wouters, get. Gillis Arissen Vinck en Anneken Jacobsen

van den Eynde.

2217. 14 dec. Martha, van Corn. Abrahamsen en Appolonia de Bruyne, get. Cornelia Bruyne.

2218. 30 nov. Huybertus, van Corn. Moereman en Johanna Pieters, get. Jan Moorman en Lucresia Bartels van

Diepenbeek.

2219. 26 dec. Adriaen en Gillis, van Gabriel Adriaensen en Maria van Hul, get. Pieter van Nyhoven, Catarina van

Hul, Sent Onklaar en Josyna Staes.

80

1688

2220. 18 jan. Helena, van Corn. Pippincks en Janna Moermans, get. Corn. Moermans en Helena Dingeman.

2221. 8 febr. Cornelia, van Corn. van den Ende en Cornelia Bommelaer, get. Corn. Jansen Gastelaer en Elisabet

Jansen de Munck.

2222. 7 meert Joos, van Abraham Verstraate en Maria Simons, get. Isaak Verstraate en Helena Verstraate.

2223. 16 meert Elisabet, van Ary Jacobsen en Mayeken Leendertsen, get. Johannis van de Velde, capt. luyt van de

heer overste Schotte en Geertruyt Jansen.

2224. 1 april Maria, van Jan Donck en Anneken Vaes, get. Hester Koppens.

2225. 1 april Dirck, van Jan Dronkers en Josyna Vercouteren, get. Jacobus Vercouteren en Mayeken Dronkerts.

2226. 18 april Janneke, van Jan Geertsen Vleeschauwers en Elisabet Janse de Bruyne, get. Paschier van

Kerschaveren en Janneken Boenders.

2227. 11 mey Reyntie, van Pieter van Bracht en Catalina Robbers, get. Willem Janse Visscher en Seyntie Geerts.

2228. 23 mey Jacob, van Lucas de Smit en Susanna Jansen, get. Tobias Jansen en Janneken Boenders.

2229. 27 juny Amerens, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternella Verstraate, get. Mathys Bastiaensen en Amerens

Cornelissen Meermans.

2230. 18 july Jan, van Paschier van Kerschaveren en Maria Verhoeven, get. Jacob Eyens, Maria Boenders en Jan

Kille.

2231. 8 aug. Abraham, van Gillis Roelands en Dingentie Sturmerland, get. Corn. Gastelaar en Tanneke de Witte.

2232. 8 aug. Pieternella, van Johan Chassyn en Sara Blockeel, get. Jan Vercouteren, Jan Savory Mees en juffr.

Pieternelle de Valck.

2233. 11 aug. Cornelis, van Jan Jacobsen en Cornelia Leunis, get. Jan Leunis, Adriaen Jacobsen en Cornelia Clos.

2234. 29 aug. Jan, van Jan de Bruyne en Annaken Lauwerens, get. Willem Arissen en Tannneken Cornelis.

2235. 5 sept. Elisabet, van Pieter Torre en Amel van den Ende, get. Jacob de Bruyne en Janneke de Witte.

2236. 12 sept. Geertruyt, van Huybrecht de Koninck en Catalyn Jansen, get. Wouter Arissen Vinck en Janneken

Cornelis.

2237. 26 sept. Christina, van Job Woutersen en Heyltie van den Ende, get. Corn. Gastelaar en Cornelia Strydonck.

2238. 24 oct. Gysbrecht, van Jacobus Nonnius en Jacomyna van Latem, get. Corn. Cornelissen Smytegelt en Sara

Blockeel.

2239. 6 nov. Jacob en Ayen, van Schelleman Jacobsen en Elisabet van den Boogaert, get. Jacob van den Boogaart,

Janneken Doorgendael, Thomas Biesman en Maria Schillemans.

2240. 24 nov. Jacob, van Jacob de Vylder en Maria Sywaarts, get. Pauwels Sywaarts en Cathalyntie Snoeckx.

2241. 26 nov. Susanna, van Jans Hendricksen en Geertruyt Ceys, get. Pieter Hendriks en Janneken van de Wege.

2242. 12 dec. Handrick, van Andries Hendricksen en Heyndrick Heyndricksen van Diepenbeek, get. Jacob Jansen

van der Heyden en Lucretia van Diepenbeek.

2243. 19 dec. Magdalena, van Adriaen Jacobsen van Overbeek en Cornelia Clos, get. Engel Block en Magdalena

Cranendonck.

2244. 25 dec. Elisabet, van Jan Reckaert en Amerens Adriaensen, get. Pieter Torree en Anneken Jacobzen van der

Heyde.

2245. 26 dec. Johanna, van Abraham van Watervliet en Jacomyn de Wolf, get. Jacob Snoeck en Jacomyntie

Watervliet.

1689

2246. 30 jan. Absalon, van Anthony le Quante en Magdalena Louyssen, get. Marinis Brouwers en Merchelyder

Quante.

2247. 6 febr. Berbel, van Jan Janse Kock en Mayeken Corn. Dronkers, get. Adriaen Verpoorten, Corn. Gastelaer en

Aeltien Jansen van den Ende.

2248. 6 febr. Martinus, van Jan Thomassen Brom en Adriaentie van Reyen, get. Tobias Jansen Vischer en Dina

Engelsen Vercouteren.

2249. 6 febr. Engel, van Jan Dronkerts en Josyna Vercouteren, get. Engel Jacobsen Vercouteren en Dina Cornelis.

2250. 13 maart Jan, van Jan Dronkerts en Janneken Geertsen Stoop, get. Jan Berrevoets en Mayeken Cornelis

Dronkerts.

2251. 17 april Lucresia, van Jan Aertsen Moormans en Elisabet Pieters, get. Jacobus Eyens, Meerten Moormans en

Maria Cornelissen Boenderts.

2252. 17 april Mechel, van Jan Jansen en Barbel de Graef, get. Jacob Geertsen de Bruyn en Janneken Cornelis.

81

2253. 24 april Cornelia, van Corn. Bruynvisch, predikant tot Liefkenshoek en Abigail de Ridder, get. Jacobus

Drabbe en Johanna Sabina de Ridder.

2254. 8 mey Ary, van Anthonis Arissen en Maria Hendriks, get. Paschier Arissen en Geertruyt Meertens.

2255. 5 juny Catalyn, van Cornelis Jansen en Maria Pieters, get. Pieter Pietersen de Jonge en Catalyn Pieters.

2256. 3 july Ary, van Ariaen Verpoorten en Mayeken Pieters, get. Mathys Boenders en Dina Vercouteren.

2257. 14 aug. Jobje, van Levinus Dane en Levyntie van Acker, get. Corn. Marinissen Nagelkerke en Mary

Sywaarts.

2258. 17 aug. Tanneken, van Gabriel Adriaensen en .... Abary [= Maria van Hul], get. Corn. Moermans en

Elisabet Pieters.

2259. 21 aug. Geertruyt, van Geert de Coninck en Janneken Cornelis, get. Jan Robaes en Anneken van der Heyde.

2260. 28 aug. Maria, van Huybrecht de Coninck en Cataleyn Janse, get. Thomas Roelands en Cornelia Arissen.

2261. 4 sept. Dina, van Marinus Pauwelsen en Josyntie Faes, get. Adriaen van Overbeeke en Mayeke Adriaensen.

2262. 25 sept. Dina, van Willem Wins en Amerens Marten Hanne, get. Jacob Snoeck, Dina Kievits en huysvrouw

van den heer Anthony de Valck.

2263. 25 sept. David, van Gerrit Leendertsen Stoop en Christyntie Mennoos, get. Marinis Boschman en Abigail de

Ridder.

2264. 2 oct. Maria, van Philip Geertsen en Janneken de Bruyn, get. Jacob Janse de Bruyne en Magdalena

Verstraate.

2265. 22 oct. Geertruyt, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Meertens, get. Anthony Aryssen en Cornelia Eyens.

2266. 4 dec. Johannes, van Abraham van Watervliet en Jacomyntie de Wolf, get. Johannis van Eeckelen en

Catharina Spierinckx.

2267. 4 dec. Anna, van Jacob Eyens en Janneken Boenders, get. Jacob Snoeck, Jaques van Lind en Tanneken de

Witte.

2268. 25 dec. Kornelis en Bert, van Jacob Marinissen en Dina Cornelis, get. Kryn Pippincks, Dingeman Jacobsen

Bommelaar, Josyne Vercouteren en Janna Moermans.

2269. 25 dec. Geert, van Cornelis Vetjens en Catalyn Geertsen Stoop, get. Mathys Boenders en Janneken Geertsen

Stoop.

1690

2270. 29 jan. Susanna, van Pieter van Bracht en Catalyn Robberts, get. Sent Dronkers en Sara Blockeel.

2271. 29 jan. Willem, van Jan Willemsen Verstraate en Annaken Aryssen, get. Willem Aryssen en Adriaentie

Krynse.

2272. 29 jan. Jan, van Ary Jansen en Cornelia Jacob Eyens, get. Jacob Eyens en Elisabet van Boxhem.

2273. 19 febr. Adriaen, van Jan de Ryck en Hammerens Speeck, get. Wouter Aryssen en Madaleentie Verstraate.

2274. 19 febr. Sent, van Job Wouterse Dronkers en Heyltie van den Ende, get. Machiel de Raet en Adriaentie

Verstraate.

2275. 19 meert, Hendrik van Gillis Roelands en Dingentie ..........., get. Willem Aryssen en Elisabet Aryssen.

2276. 2 april Tanneken, van Jan Geertsen Vleeschouwer en Elisabet de Bruyne, get. Anthony Meertens

Mattenburgh en Janneke Cornelis.

2277. 7 mey Helena, van Corn. Pippincks en Janna Moermans, get. Kryn Pippincks en Janna Pieters.

2278. 16 july Tobias, van Willem Jansen Visscher en Catalyn Roose, get. Jan Jansen Kock en Dingentie Cornelis.

2279. 16 july Jacobus, van Johan van Eeckelen en Adriaena Donck, get. Gillis Deurwaerder, Schoolaster, en

Margrietje Smit.

2280. 3 sept. Paulus, van Levinus Danielssen en Levintie Adriaens, get. Jan Willemsen Pippincks en Elisabet

Tombals.

2281. 17 sept. Adriaena, van Jan Dircksen Dronkerts en Josyna Vercouteren, get. Jan Kille en Elisabet Pieters,

huysvrouw van Jan Moormans.

2282. 1 oct. Jacobus, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternelle Jacobsen Verstraate, get. Martinus Jacobsen en

Cathalyntie Geerts Stoop.

2283. 22 oct. Daniel, van Aelbert Baeckx en Magdalena Sanders, get. sergeant Gerrit van Balen en Maria

Anthonissen.

2284. 29 oct. Christina, van Cornelis Gastelaar en Dina Engelsen Vercouteren, get. Mathys Boenders en Cornelia

Simontsen Strydoms.

2285. 26 nov. Stephanus, van Jan Roomeyn en Maria Klinkers, get. Pieter Roomeyn en Catalyna Mommeroey.

2286. 26 nov. Pauwelina, van Thomas Jansen Brom en Adriaena van Reyen, get. Corn. Jansen Gastelaar en

82

Cathalina Geertsen Roose.

2287. 3 dec. Lysebet, van Gabrielse Adriaense en Maria van Hul, get. Vinsent Dronkers en Elisabet Pieters.

2288. 3 dec. Maria, van Jacob Jansen de Bruyne en Tanneke Cornelis, get. Willem Aryssen en Magdalena

Verstraate.

2289. 10 dec. Francis, van Hendrick Francen en Martyntie .........., get. Hendrik Pieters en Susanna Bodel.

2290. 17 dec. Tanneken, van Niclaas Vroon en Maria Meertens, get. Johannis Volmeer, Lieven Jacobsen en Maria

Meertens.

2291. 17 dec. Helena, van Wouter van Loonen en Maria Pippincks, get. Kryn Pippincks en Jacomyntie Pippincks

2291. 24 dec. Maria, van Pieter Backer en Elisabet Maret, get. Jacobus Maret en Janneken Maret.

2292. 31 dec. Janna, van Jan Jansen Kock en Mayeken Cornelis Dronkers, get Machiel de Raat, Willem Janse

Vischer en Anneken Cornelissen Dronkers.

1691

2293. 6 jan. Josina, van Thomas Biesman en Janneken de Wege, get. Daniel ven de Wege en Juffr. Abigail de

Ridder.

2294. 14 jan. Pieternella, van Cornelis Moermans en Janna Pieters, get. Cornelis Pippincks en Elisabet Pieters.

2295. 21 jan. Jacob, van Adriaen van Overbeke en Cornelia Claes, get. Machiel Jacobsen Mary van Overbeeke.

2296. 11 febr. Adriaentie, van Ary Jansen en Cornelia Eyens, get. Pieter Pietersen van Stee, Lauwereys van den

Ende en Janneken Boenders.

2297. 25 febr. Tryntie en Cornelia, van Adriaen Jacobsen [van der Ghijsen] en Maria ....[Leenderts], get. Jan

Aertsen Moermans, Pieternella Verstraate, Corn. [ kan zowel Cornelis als Cornelia zijn] Paeschiersen van

der Putte en Janneken Cornelis.

2298. 4 maart Janna, van Jan Aertsen Moorman en Elisabet Pieters, get. Corn. Pippins [Pippinck] en Dalette

Moens.

2299. 11 meert Janneken, van Jan Japichsen [Jacobsen] en Cornelia Leunis, get. Machiel Jacobsen en Bastiaentie

Jansen.

2300. 18 meert Maria Elisabet, van Hendrik Pieters en Maria Sywaarts, get. Jan de Bruyn en Lisabet Siewaarts.

2301. 18 meert Cornelis, is een bastaart van Mathys Bastiaensen en Cornelia Allemans, get. Amerens Meermans.

2302. 1 april Maryken, van Lieven Jacobsen en Maryken Sanders van Overbeeke, get. Anthony Jacobsen en

Maryken Meertens.

2303. 1 april Gerrit, van Jacob Gerritsen de Bruyne en Magdalena Verstraete, get. Jacob Jansen de Bruyne en

Seyken Vetjens.

2304. 1 april Jan, van Cornelis Janse Meeuwe en Mayeken Pieters, get. Dingeman Bommelaar en Cornelia

Pietersen.

2305. 8 april Jan, van Jacobus van der Burgh en Tanneken Lauwerens, get. Gillis Roelants en Neeltie Leunis.

2306. 17 april Dirck, van Aert Dircksen en Martie Volkerts, get. Ammerens Meermans.

2307. 29 april Paulus, van Geeraert de Koninck en Janneken Cornelis, get. Passchier Anthonissen en Dingentie

Cornelis.

2308. 29 april Willem, van Gillis Deurwaerder en Sara Hestinck, get. Paulus Sywaart en Catharina Sperinck.

2309. 29 april Jannus, van Andries Hendriksen van den Berge en Hendricktie ....., get. Ary van Loens en Heyltie

van den Ende.

2310. 6 mey Catalyn, van Marynus Paulussen en Josyntie Faes, get Corn. Pippinckx en Mary Meertens.

2311. 20 mey Mayeken, van Jan de Reyck en Ammerens Speeck, get. Gillis Arissen en Mayeken Jansen ven der

Heyden.

2312. 10 juny Jan, van Pieter Torre en Ameltie van den Ende, get. Jacob Geertsen de Bruyne en Tanneken Cornelis

Pietersen.

2313. 29 july Margriete, van Huybrecht de Koninck en Catalyntie Jans, get. Geert de Koningh en Dingentie

Roeland.

2314. 5 aug. Helena, van Kryn Pippinckx en Catarina Kille, get. Jan Pippinckx en Maria Kille.

2315. 6 sept. Syke, van Jan Geertsen Vleeshouwer en Elisabet Jansen de Bruyne, get. Jan Kille en Maria Eyens.

2316. 6 sept. Elias, van Elias Meraes en Magdalena Willems, get. Albert Dames en Magdalena Sanderts.

2317. 20 sept. Abigail, van Corn. Bruynvisch, predikant te Liefkenshoeck en Abigail de Ridder, get. Pieter

Bruynvisch en Catalina Spierinckx.

2318. 23 nov. Huybertus, van Corn. Pippinckx en Johanna Meermans, get. Johannis Pippinckx en Amerens

Meermans.

83

2319. 9 dec. Catalyn, van Job Woutersen Dronkert en Heyltie van den Ende, get. Sent Dronkers, Simon van den

Ende en Pieternelle Kryns.

2320. 9 dec. Elisabet, van Adriaen Verstraate en Geertruyt Meertens, get. Jacob Cornelissen en Dina Meertens.

2321. 16 dec. Jacobus, van Jan Jansen de Nys en Maria Vermout, get. Pieter Torre en Janneken Jacobsen van der

Heyde.

1692

2322. 27 jan. Pieter, van Philippus de Neef en Heyltie van Hungerder, get. de heer Johan Mulder en Janneken

Hackermans.

2323. 24 febr. Willem, van Corn. Vetjens en Catalyne Stoop, get. Anthony Vettens, Jan Jansen Kock en Janneken

Boenders.

2324. 2 meert Adriaen, van Jan Willemsen Verstraate en Anneken Arys, get. Wouter Verstraate, Pieter Verpoorten

en Cornelia Arissen.

2325. 2 meert Sara, van Sent Dronkers en Janneken Geerts, get. Aernout Aernoutsen en Adriaen Sents.

2326. 30 meert Engel, van Jan Dronkerts en Josina Vercouteren, get. Johan Chassyn en Pieternelle Vercouteren.

2327. 6 april Janneken, van Geert Jansen van der Poel en Adriaentie Wouters, get. Jan Kinnemans en Judich

Severyn Boorstee.

2328. 6 april Adriaen, van Jacobus Nonnius en Janna Valckx, get. Marinus Brouw en Magriete Simmen.

2329. 4 mey Anneken, van Adriaen van Overbeeke en Cornelia Clos, get. Paschier Arissen en Mayeken Dronkerts.

2330. 4 mey Magdalena, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternelleken Verstraate, get. Dingeman Cornelissen en

Maria Heyndrickx.

2331. 31 aug. Cornelis, van de heer Christiaen Wiersma, Luyt, en Johanna de Valck, get. Anthonis de Valck, Dina

Kievits en Johanna Kievits.

2332. 31 aug. Willem, van Kryn Pipinkcx en Catarina Kille, get. Cornelis Pippinckx en Anneken Cornelissen

Dronkers.

2333. 31 aug. Jacobus, van Lieven Jacobsen Hoeck en Mayeken ...[van Overbeeke], get. Anthony Jacobsen Hoeck

en Pryntie Cornelissen.

2334. 5 oct. Cornelia, van Passchier Antheunissen en Matie Jacobs van Overbeek, get. Adriaen van Overbeeke en

Adriaentie Roelants.

2335. 6 sept. Maria, van Andries Hendriksen van den Berge en Heyndriktie ..., get. Wouter Aryssen en Lysebet

Pieters.

1693

2336. 11 jan. Adriaen, van Pieter Verpoorten en Pieternelle Kryns, get. Corn. Jansen Gastelaer en Tanneken

Senten.

2337. 11 jan. Pieter, in onecht gewonnen, vader defect en Passchyntie Jacobz, get. Anna Prats.

2338. 1 febr. Joos, van Francoys Rooman en Cornelia Deyts, get. Jan van Amerongen en Celia Lichtendach.

2339. 1 meert Engel, van Cornelis Gastelaer en Dina Engelsen Vercouteren, get. Pieter Verpoorten en Adriaentie

Sents.

2340. 22 meert Elisabet, van Johan Chassyn, majoor, en Sara Blockeel, get. Adriaen Lammens, Johan St. Aragon en

Elisabet Valckx.

2341. 1 april Janneken, van Jan Jacobz en Cornelia Leunis, get. Jan Leunis, Pieter Leunis en Cornelia Aryssen.

2342. 26 april Dina, van Job Woutersen Dronkerts en Heyltie van den Ende, get. Pieter Woutersen Dronkerts en

Dina Engels.

2343. 30 mey Eva, van Johan Vercouteren en Johanna Bugeny, get. Christiaen de Bugeny en Pauwelina de Bugeny.

2344. 7 juny Cornelia, van Cornelis Bruynevisch en Abigael de Ridder, get. Johan de Ridder, Jacobus Drabbe, Dina

Kievits en Johanna Sabina de Ridder.

2345. 7 juny Anthony, van Franchoys de Bruyn en Josyna ..., get. Anthony Bous en Geertruyt Beyerlands.

2346. 28 juny Cornelis, van Mathys Bastiaensen en Maria Mahu, get. Jan Stevense de Munck en Sara de Wilde.

2347. 23 aug. Seyeke, van Wouter Adriaense en Anneken Jacobs, get. Andries Hendriks en Adriaentie Jacobs.

2348. 6 sept. Meertinus, van Thomas Biesman en Janneken van de Wege, get. Anna Margriet Biesman.

2349. 6 sept. Cornelis, van Andries Henderickxen en Hendriktie Henderickxen, get. Franchoys Deckers en Dina

Engels.

2350. 20 sept. Helena, van Jan Jansen de Cock en Mayeke Cornelis Dronkerts, get. Job Dronkerts en Dina Engelsen

84

Vercouteren.

2351. 4 oct. Helena, van Adriaen Jacobsen en Maria Leendertsen, get. Bastiaen Cornelis Schalck en Aeltie Joos.

2352. 26 dec. Ockert, van Adriaen Ockers en Angenis van Leenhoven, get. Leunis Jansen en Cornelia Lents.

1694

2353. 7 febr. Anneken, van Anthony Aryssen en Anneken ...[Joossen], get. Adriaen Joossen Walbeeke [Wabeeke?]

en Elisabet Adriaensen.

2354. 25 april Jacobus, van Cornelis van den Ende en Neeltie Bommelaars, get. Mathys Bastiaensen en Heyltie van

den Ende.

2355. 23 mey Anthony, van Pieter Torre en Amelken van den Ende, get. Mathys Bastiaensen en Josyntie

Mattenburgh.

2356. 13 juny Pieternelle, van Pieter Leunis en Mayeken Adriaens, get. Johannis Leunis en Pieternelle Vaen.

2357. 29 aug. Janneken, van Philippus Geertsen en Janneken Jansen de Bruyne, get. Cornelis de Bruyn en Maria

Huybrechtsen.

2358. 31 oct. Anna Maria, van Mathys Bastiaensen en Maria Mahuy, get. Jacobus Steurs en Tanneken Sents.

2359. 1 dec. Pieter, van Pieter Verpoorten en Pieternella Cryns, get. Michiel de Raat en Adriaentie Centen.

2360. 12 dec. Janneken, van Adriaen Jansen en Cornelia Jacobsen Eyens, get. Anthony Vetjens en Adriaentie Jans.

1695

2361. 16 jan. Engel, van Jacobus Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. Engel Jacobsen

Vercouteren en Abigail de Ridder.

2362. 23 jan. Adriaen en Jacobus, van Paschier Adriaensen en Mayeken Jacobsen van Overbeecke, get. Lauwerys

Arissen, Bastiaen Gommertsen, Janneken Boenders en Pieterenelle Cryns.

2363. 23 jan. Jacobus, van Adriaen van Overbeeke en Cornelia Clos, get. Jacobus van Overbeeke en Janna

Moormans.

2364. 13 febr. Jan, van Cornelis Gastelaer en Dina Engelsen Vercouteren, get. Merten Vercouteren en Tanneken

Senten.

2365. 16 meert Marinus, van Gillis Roelants en Dina Cornelissen, get. Marinus Sturmesant, Pieter Leunis en

Cornelia Arissen.

2366. 27 april Gillis, van Hendrik Kan en Catarina van Hul, get. Thomas Hendriksen en Josyntie Staets.

2367. 27 april Suffreyn, van Andries Corts en Judich Suffreyn, get. Cornelis Moerman en Catarina Spierinckx.

2368. 1 mey Lauwerys, van Kryn Pippinckx en Catalyne Kille, get. Jan Kille en juffr. Cornelia Deens.

2369. 1 mey Adriaen, van Johan Chassyn en Sara Blockeel, get. Jan Vercouteren en Elisabet Heffens.

2370. 8 mey Johanna Elisabet, van Philippus de Neef en Heyltie van Hongeren, get. Jacob Neynes [Eyens],

Johannis Vermeulen en Maria Vischers.

2371. 12 juny Geertruyt, van Franchoys de Bruyne en Josyna Jansen, get. Leendert Slungman en Geertruyt

Huyrlands [= verm. Beyerlands].

2372. 6 july Helena, van Jan Geertsen Vleeschouwer en Lisabet Jansen de Bruyne, get. Engel Jansen en Elisabet

van Boxem.

2373. 7 aug. Adriaentie, van Jan Jacobsen en Cornelia Leunis, get. Lauwerys Leunis, Cornelis Adriaensen en

Josyntie Joos.

2374. 21 aug. Maria, van Francois Roomans en Cornelia Deys, get. Gerrit Deys en Geertruyt Cromvliet.

2375. 1 sept. Maria, van Job Woutersen Dronkers en Heyltie van den Ende, get. Jacobus Vercouteren, Wouter

Dronkert en Maria Jansen Vercouteren.

2376. 9 oct. Magdalena, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternella Jacobsen Verstraate, get. Dingeman Cornelissen

en Josyntie Engelsen Vercouteren.

2377. 23 oct. Adriaen, van Pieter Leunis en Matje Adriaensen, get. Adriaen Jansen en Dina Gastelaars.

2378. 27 nov. Adriaentie, van Wouter Adriaense Vinck en Anneken van der Heyde, get. Cornelis Jansen de Bruyne

en Janneke Jacobs van der Heyden.

2379. 27 nov. Johannis, van Jacob Jansen de Bruyne en Tanneken Cornelis Pieters, get. Anthony Jacobsen en

Syneken Anthony Meertens.

2380. 4 dec. Johannis, van Philip Geertsen en Janneken de Bruyne, get. Engel Jansen en Elisabet Jansen de Bruyne.

85

1696

2381. 1 jan. Huybrechtjen, van Cornelis Pippinckx en Johanna Moorman, get. Cornelis Marissen en Catalyntie

Kille.

2382. 29 jan. Bastiaen, van Marinus Paulussen en Josyntie Andriesen Vaes, get. Gillis Deurwaarder en Adriaentie

Donck.

2383. 13 meert Johanna, van Hendrik de Graef en Margrieta Kuypers, get. Gillis Heyling, Willem Helmis en

Cathlyntie Senten.

2384. 18 meert Cornelis, van Mathys Bastiaensen en Maria Mahuy, get. Bastiaen Schalck, Huybrechjt Bouwman en

Heyltie van den Ende.

2385. 11 april Pieternella, van Jacob Geertsen de Bruyne en Magdalena Verstraate, get. Willem Tombal en Amel

van den Ende.

2386. 11 april Johannis, van Leendert Slimman en Geertruyt Huyclands, get.de heer luyt Sansee en juffr.

Wantenaer.

2387. 23 april Tanneken, van Adriaen van Overbeeke en Hester Koppens, get. Jacob van Overbeeke, Pieter

Willemsen en Tanneken Willemsen.

2388. 20 mey Janna, van Claes Abs en Adriaentie Cornelis, get. Cornelis Moorman en Janneken Cornelis.

2389. 20 mey Johannis, van Engel Janse de Trou [Trouw] en Cornelia Pieters, get. Jan Geertsen Vleeschouwer en

Josyntie Mattenburgh.

2390. 27 mey Cornelis, van Cornelis Moorman en Janneken Cornelis, get. sr. Johan Vercouteren en juffr. Sara

Blockeel.

2391. 17 juny Helena, van Bastiaen Gommertsen Schalck en Elisabet Adriaensen, get. Cornelis Adriaensen en

Matje van Overbeeke.

2392. 16 july Eva, van Johannis Vercouteren en Johanna de Busigny, get. Johannis Chassyn en Geertruyt Kropsens.

2393. 22 july Johannis, van Cornelis Jansen de Bruyne en Cornelia Arissen, get. Gabriel Meertens, Cornelis Arissen

en Josyntie Anthonys.

2393. 22 july Cornelia Aletta, van Gerrit Janse van der Poel en Adriaentie Wouters, get. Christiaen Wouters en

Cornelia Kreukels.

2394. 28 july Ocker, van Adriaen Ockers van der Pyl en Angenis van Kerkhoven, get. Thomas Aendriks en

Cornelia Deys.

2395. 19 aug. Johanna, van Thomas Hendriks en Ceeltie Lichtendagh, get. Cornelis Moorman. en Elisabeth

Lichtendagh.

2396. 7 oct. Leendert, van Willem van Oosdorp en Janneken Boenders, get. Cornelis de Konings, Cornelis van der

Putte en Janneken de Koningh.

2397. 11 nov. Simon, van Job Woutersen Dronkers en Heyltie van den Ende, get. Cornelis Marinissen en Anneken

Dronkers.

2398. 18 nov. Maria, van Pieter Torre en Amelken van den Ende, get. Cornelis Arissen en Magdaleentje Verstraate.

2399. 25 nov. Maria, van Kryn Pippincks en Catalyntie Kille, get. Paschier Kille en Johanna Moorman.

2400. 8 dec. Albertus, van Thomas Biesman en Janneken van der Wege, get. Anna Margrieta Biesman.

1697

2401. 13 jan. Johannis, van Hendrik Arents en Maria Gody, get. Jan Worms en Cataryna de Meyer.

2402. 13 jan. Engel, van Cornelis Gastelaer en Dina Vercouteren, get. Jacobus Vercouteren en Anneken Dronkers.

2403. 27 jan. Johanna, van Jan Dronkers en Josyna Vercouteren, get. Jacobus Cornelis Vercouteren en Johanna

Sabina de Ridder.

2404. 27 jan. Elisabet, van Jacobus Bodel en Janneken Snouk, get. Paulus Sywaarts en Elisabet Kroeser.

2405. 27 jan. Cornelia, van Jan Heyns en Josyntie van As, get. geen.

2406. 24 febr. Fransyna Margrieta, van Fransoys de Bruyne en Josyntie ....[Jansen], get. Niclaes Hanevelt en

Cornelia Joossen Heyns.

2407. 3 maart Sara, van, Jacobus Cornelis Vercouteren en Pieternelle Kryns, get. Maerten Cornelis Vercouteren en

Anneken Dronkerts.

2408. 17 maart, Jan Isaac, van Cornelis Bruynvisch en Abigail de Ridder, get. de heer doctor P. Kouwenbergh,

Jacobus Engelsen Vercouteren en mevr. Sabina de Ridder, huysvrouw van de heer Melchier Charlis.

2409. 8 april engel, van Paschier Arissen en Mayeken van Overbeeke, get. Anthony Arissen en Esther Koppens.

2410. 31 mey Judicht, van Theunis Jansen van der Leen en Neeltje de Seyter [Feyter?], get. Pieter van der Wiele

86

en Judicht Suffreyn.

2411. 5 juny Johannis, van Andries Hendriks en Hendriktie van Diepenbeeck, get. Jan Jansen Cock en Janneken

Cornelis.

2412. 5 juny Cathalyntie, van Engel Jansen de Trouw en Cornelia Pieters, get. Philip Geertsen Vleeschouwer en

Elisabet Jansen de Bruyne.

2413. 30 juny Adriaen, van Cornelis Adriaensen en Josyntie Anthonissen Mattenburgh, get. Gabriel Meertens,

Michiel Anthonissen Mattenburgh en Tanneken Cents.

2414. 20 july David, van Adriaen van Overbeek en Esther Koppens, get. Boudewyn de Vos en Tanneken Willems.

2415. 21 july Cornelia, van Cornelis Jansen de Bruyne en Cornelia Arissen, get. Frans Eyens en Josyntie Anthonis

Mattenburgh.

2416. 4 aug. Maria, van Wouter Arissens Vinck en Anneken Jacobse van der Heyde, get. Frans Eyens en Hendrick

Hendrickx.

2417. 15 sept. Adriaentie, van Pieter Leunis en Maetie Adriaensen, get. Cornelis Gastelaer en Neeltie Leunis.

2418. 15 sept. Elisabet, van Adriaen Jansen en Cornelia Jacobsen Eyens, get. Willem van Oostdorp en Cathalyne

Eyens en Lysbet Jans.

2419. 6 oct. Pieternella, van Jacob de Bruyne en Magdaleentie Verstraate, get. Robbert de Bruyne en Pieternella

Verstraate.

2420. 6 oct. Pieternelleken, van Jan Gertsen [Geerts] en Elisabet Jansen de Bruyne, get. Willem Tombal, Jan

Woutersen van Rosels en Anneken de Bruyne.

2421. 20 oct. Christiaen, van Johannes Vercouteren en Johanna de Bugeny, get. Jacobus Capron en Pauwelyna de

Bugeny.

2422. 27 oct. Heyndrick, van Boudewyn de Vos en Maria van Overbeeke, get. Jan de Vos en Seyken van

Overbeeke.

2423. 3 nov. Jacob, van Jan Jacobsen en Cornelia Leunis, get. Jacob Jacobsen, Willem Tombal en Elisabet van

Baxem.

2424. 17 nov. Anneken, van Symon Matheussen en Anneken Aryssen, get. Bastien Schalck en Josyntie

Anthonissen.

1698

2425. 5 jan. Anna, van Abraham van Langerhuys en Adriaentie van der Haa, get. Jan Benninck en Catharina

Harichs.

2426. 28 febr. Adriaen, van Bastiaen Schalck en Elisabet Adriaensen, get. Paschier Adriaensen en Pieternella

Adriaensen.

2427. 9 meert, Geert, van Philip Geertsen en Janneken Jansen de Bruyne, get. Jan Vetjens en Anneken Jacobs de

Bruyne.

2428. 23 meert Helena, van Albert Schabuts en Catyharina Jans, get. Abraham Langerhuys en Geertruyt Stenis.

2429. 23 meert Cornelia, van Cornelis Pippinckx en Janna Moorman, get. Johannis Moorman en Janneken Senten.

2430. 11 mey Isaak, van Jacobus Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. de heer majoor Chassyn

en Josyntie Vercouteren.

2431. 25 mey Cornelis, van Jan Verschaere en Cathelyna Creukels, get. Pieter Jacobsen Creukels en Cornelia

Creukels.

2432. 24 aug. Gerrit, van Jan Leendertsen Stoop en Pieternella Jacobsen Verstraate, get. Jan Cornelis Nagelkerke

en Magdalena Claessen.

2433. 7 sept. Adriaen, van Cornelis Jansen de Bruyne en Cornelia Arissen, get. Abraham Arissen en Janneken

Cornelis.

2434. 21 sept. Cornelis, van Kryn Pippinckx en Catalyne Kil, get. Cornelis Jansen van Dyck en Sara Blockeel.

2435. 19 oct. Cornelis, van Jacobus Cornelis Vercouteren en Pieternelle Kryns, get. Jan Kille en Janneken Centen.

2436. 26 oct. Maria, van Engel Jansen de Trouw en Cornelia Pietersen Block, get. Frans Eyens en Adriaentie

Roelands.

2437. 9 nov. Jan, van Job Wautersen Dronkers en Heyltie van den Ende, get. Kryn Pippinckx en Amerens

Cornelissen Meermans.

2438. 16 nov. Heyndrick, van Jan Heyndrickxen [de Vos] en Pieternelle Janse Kock, get. Jan de Kock en Mayeken

Sanders.

2439. 16 nov. Lucretia, van Meyndert Moshoorn en Elftje Hermans, get. geen.

2440. 16 nov. Adriaen, van Jan Wichmans en Johanna Everts, get. Adriaen Claesen, Cornelis Moens en Catarina

87

Snouckx.

2441. 23 nov. Cornelis, van Thomas Biesman en Janneken van de Wege, get. Davit van Uffelen en Catharina de

Bruynvisch.

2442. 27 nov. Anthony, van Cornelis Arissen en Josyntie Mattenburgh, get. Frans Eyens, Anthony Jacobsen en

Elisabet Adriaensen.

2443. 30 nov. Jacobus, van Andries Hendrickx en Heyndriktie ...., get. Cornelis Moermans en Maria van Langevelt.

2444. 30 nov. Lauweris, van Pieter Torre en Amelken van den Ende, get. Lauweris van den Ende, Job Woutersen

Dronckers en Claertje Mahuy.

1699

2445. 11 jan. Jacob, van Jan Dronkers en Josyntie Vercouteren, get. Jan Kille en Johanna Sabina de Ridder.

2446. 8 febr. Cornelia, van Jan Jansen Kockx en Geertruyt Huycland, get. Andries Hendrikse van den Berge en

Anna Huybrechts.

2447. 10 mey Lieven, van Cornelis Moerman en Janneken Cornelis, get. Fransoys Deckers en Amerens Meermans.

2448. 17 mey Johannis, van Wouter Aryssen [Vinck] en Anneken Jacobs van der Heyde, get. Jacob Geertsen de

Bruyne en Josyntie Anthony Mattenburgh.

2449. 24 mey Adriaen, van Mathys Bastiensen en Maria Mahy, get. Kryn Pippinckx en Amerens Meermans.

2450. 24 mey Jacobus, van Jacob de Bruyne en Madeleentje Verstraate, get. Pieter Torre en Janneken Cornelis.

2451. 20 sept. Engel, van Jacobus Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. Johannis Vercouteren

en Catharina Bruynvisch.

2452. 18 oct. Engel, van Johannis Vercouteren en Johanna de Bugeny, get. Jacobus Engelsen Vercouteren en

Elisabet Schessens.

2453. 6 nov. Coryn, van Jacobus Cornelis Vercouteren en Pieternelleken Kryns, get. Cornelis Gastelaar en Heyltie

van den Ende.

2454. 22 nov. Cornelis, in onecht, de vader wert opgegeven te syn Jan Vetjens en de moeder Claertie Mahuy, get.

Elisabet Jansen.

2455. 22 nov. Geestie, van Jan Christoffels en Geertruyt Jans, get. Hendrikx Jans.

2456. 25 dec. Janneken, van Philip Geertsen en Janneken Jansen de Bruyn, get. Johannis Wouter van Rosel en

Catalyn Jansen Vleeschouwer.

1700

2457. 14 febr. Gommert, van Bastiaen Gommers Schalck en Elisabet Arissen, get. Michiel de Raet en Chrityntie

Gommers Schalck.

2458. 21 febr. Janneken, van Paschier Arissen en Mayeken Jacobs van Overbeecke, get. Jan Willmesen en Esther

Arissen.

2459. 22 april Jan, van Jan Jacobsen en Cornelia Leunis, get. Jan Leunis, Pieter Leunis en Catalyntie Geersen

Stoop.

2460. 25 april, Maria Cornelia, van Jan Jacobsen van Vollenhoven en Josyna Verbeeke, get. de heer licentmeester

Cornelis de Valck, juffr. Maria Blommendael en huysvrouw van de heer luyt Voester.

2461. 16 mey Cornelis, van Pieter Leunissen en Janneken Adriaens, get. geen.

2462. 23 mey Johannis, van Cornelis Jansen Gastelaar en Dina Engelsen Vercouteren, get. Job Woutersen en

Pieternelle Kryns.

2463. 6 juny Johannis, van Cornelis Jansen de Bruyne en Cornelia Aryssen, get. Abraham Arissen en Anneken

Jacobsen de Bruyne.

2464. 6 juny Cathalyntie, van Engel Jansen de Trauwe en Cornelia Pieters, get. Jacob Eyens en Esther Arissen.

2465. 29 aug. Cornelia, van Job Wouteresen Dronkers en Heyltie van den Ende, get. Jan Kille en Catarina de Jager.

2466. 22 aug. Cornelia, van Jan Hendriksen de Vos en Pieternella Jansen Kock, get. Boudewyn de Vos en Geertruyt

Heurlands.

2467. 5 sept. Maria, van Boudewyn de Vos en Maetje Sanders van Overbeeke, get. Lambrecht van Overbeeke en

Pieternelle Kryns.

2468. 19 sept. Tryntie, van Arent Pietersen Suymeyer en Pieternella Suyrmeyer, get. Jacob Marinissen en

Amerencia Meermans.

2469. 26 sept. Cornelia, van Jan Wichman en Johanna Everts, get. Adriaen Claessen en Catarina Timmers, weduwe

van Jacob Snoeck.

88

2470. 2 oct. Johanna, van Cornelis Pippinckx en Johanna Moermans, get. Michiel de Raet en Janneken Cornelis.

2471. 31 oct. Abraham, van Johannis Vercouteren en Johanna de Bugeny, get. Kryn Pippinckx en Johanna Sabina

de Ridder.

2472. 25 dec. Eva, van Kryn Pippinckx en Paulyna de Bugeny, get. de majoor Johan Chassyn en Johanna de

Bugeny.

2473. 25 dec. Geertruyt, van Jan Jacobsen en Moeder defect, get. Jan Jacobse van Buyren en Adriaen van Ackeren.

1701

2474. 17 meert Christina Elisabet, van Jacobus Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. de heer

Johan Saber Duerroine en Elisabet Lammens, huysvrouw van de heer capt. de Ridder.

2475. 17 meert Jacobus, van Thomas Biesman en Janneken van der Wege, get. Pietertje van der Heyde.

2476. 20 meert Jacobus en Maria, van Jan Jacobs en Catarina Reukers, get. Jacobus Reukers, Susanna Jans en

Adriaentie van Ackeren.

2477. 10 april Johanna, van Pieter Leunissen en Mayeken Adriaensen, get. Machiel Mattenburgh en Geertruyt

Huyrlants.

2478. 10 april Engel, van sergeant Jan Pikkaert en Engel Andriessen, get. Eyken Meermans.

2479. 24 april Dirick, van Hendrik Huysinga en Johanna van Hekten, get. Jacob Boelens en Dina van Ackten.

2480. 8 mey Pieter, van Johannis Pieters, sergeant van capt. Westerbeek, en Hancheyde Johannes, get. geen.

2481. 8 mey Heyndrick, van Otto Hendriks, corporael van capt. Unia, en Johanna Ruyvers, get. Sybolt Meermans

en Eerke Meermans.

2482. 15 mey Frans, van Gillis Heynderiks en Johanna van Brussele, get. Maria Smet.

2483. 19 juny Hermannus, van de heer Egbertus van Deltima en juffr. Elisabet de Valck, get. de heer Anthony de

Valck, commandeur tot Liefkenshouck en juffr. Heyltie Schoonenborgh.

2484. 10 july Angenys, van Jacob Jansen en Elisabet Mackolf, get. Engel Mackolf en Anna Katryn.

2485. 31 july Jephta, van Simon Adams en Wyntie Jansen, get. Heldewyn Thibout en Catarina ....

2486. 14 aug. Jan Hendriks, van Hendrik Aatrips en Henneken Sertjes, get. Dirck Muyvort en Margrita Koen.

2487. 21 aug. Johannis Adriaen, van de heer Andreas de Wolf en juffr. Johanna van Sorgen, get. juffr. van Sorgen,

de moeder van de Kraemvrouwe [de kraamvrouw was toen Cornelia Elants].

2488. 21 aug. Maria, van Willem van Oosdorp en Janneke Boenders, get. Jan Pippincks, Jan van Oosdorp en

Berbel Adriaense Huysers.

2489. 11 sept. Pieter, van de heer capt. Petrus van Goes en Elisabet ....., syn huysvrouwe, get. de heer capt. Petrus

Boelens en juffr. Maria de Valck.

2490. 25 sept. Cornelis, van Bastiaen Schalck en Elisabet Arissen, get. Jan Kille en Esther Arissen.

2491. 1 oct. Susanna, van Keervaerdus [verm. Geerardus] Kalmeyer en Antie Armensen [verm. Hermans], get.

geen.

2492. 4 oct. Cornelis, van Jacob Geertsen de Bruyne en Magdaleentie Verstraate, get. Cornelis Roelantse en

Cataleyntie Eyens.

2493. 23 oct. Catarina, van Pieter Wouterse Dronkers en Christina van der Heyden, get. Job Woutersen Dronkers

en juffr. Maria Morcham gebooren Bloemendaal.

2494. 27 nov. Johannes, van Philippus Geertsen en Janneken de Bruyne, get. Jacob Eyens en Elisabet van Boxem.

2495. 11 dec. Jacobus, van Engels Jansen Trouw en Cornelia Pietersen, get. Isaak Eyens en Anneken Jacobs de

Bruyne.

2496. 31 dec. Maria, van Geert Hendriksen en Klasyntie Lambrechts van Overbeeke, get. geen.

1702

2497. 8 jan. Anthony, van Cornelis Adriaensen en Josyntie Mattenburgh, get. Frans Eyens, Cornelis de Bruyne en

Amelken van der Heyde.

2498. 15 jan. Joos, van Jan Steenkiste en Johanna Stoks, get. Gonda Pakkester en Anna Maria Knoops.

2499. 10 febr. Johannes, van Cornelis Moorman en Johanna Cornelis, get. Cornelis Marinissen Nagelkerke en

Janna Moormans.

2500. 19 meert Anthony, van de heer Anthony [= Joost] Luyringa en Maria de Valck, get. mevr. Dina Kerrits [=

Kievits], weduwe van den heer Commandeur [Anthony] de Valck en de heer Sybe Luyringa.

2501. 5 juny Machiel en Cornelis, van Jan Jacobsen en Cornelia Leunis, get. Gillis Roelands, Frans Eyens,

Janneken Cornelis en Maetie Cornelis.

89

2502. 2 july Maria, van Andries van den Berge en Heyndrikje Heynderickx, get. Huybrecht Jansen Huyens [=

Heyns] en Geertruyt Huyrlands.

2503. 16 july Maria, van Lambrecht van Overbeeke en Johanna Brom, get. Cornelis van Overbeeke en Elisabet

Broms.

2504. 19 july Cornelis, van vader defect en Clara Mahuy, get. Elisabet Jans.

2505. 19 sept. Kreyn, van Jacobus Cornelis Vercouteren en Pieternelleken Pieters, get. Cornelis van den Eynde en

Dina Engelsen Vercouteren.

2506. 1 oct. Jacob, van Heyndrik Kits en Willemeyntie Wissick, get. Jacob Vry en Barber Bronderyn.

2507. 4 oct. Jacobus, van Thomas Biesman en Janneken van der Wege, get. David van Uffelen en Janneken

Biesmans.

2508. 4 oct. Jan, van Jacob Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. de heer Johan de Ridder, capt.

van een comp. Mariniers en juffr. Catharina Bruynvisch.

2509. 5 nov. Alexander, van Boudewyn de Vos en Matje Sanders van Overbeeke, get. Cornelis Sandersen van

Overbeeke en Elisabet Arissen.

2510. 12 nov. is gedoopt de joode genaemt te vooren David Israel maar is nu genaemt Christiaen David.

2511. 26 nov. Guilliame, van Joos Verkruyssen en Maria Jannaer, get. Gyliaege Verkruyssen en Janneken Fransen.

2512. 13 dec. Johannes, van Huybrecht Jansen Eyens [= Heyns] en Adriaena van der Gysen, get. Johannes van der

Putte en Johanna Cornelissen.

2513. 10 dec. Martyntie, van Hendrik van Dam en Willemyntie van Dam, get. Jacobus Jansen en Margriete Pausen.

1703

2514. 7 jan. Johannes, van Pieter Leunis en Maetie Adriaens, get. Machiel Mattenburgh en Esther Adriaensen.

2515. 7 jan. Margriete, van Joseph Snoeck en Heynderina Schwenck, get. Jacob Maesly en Margurie Jourant.

2516. 14 jan. Pieter, van Johannes Eerson (Erham) en Jacobmyne Erson (Eersams), get. Pieter Duyker en Catharina

Kellers.

2517. 14 jan. Jacoba, van Wouter Arissen Vinck en Anneken Jacobsen van der Heyde,get. Cornelis Arissen en

Anneken van der Heyde.

2518. 28 jan. Leonardus, van Christiaen Kellers en Catharina de Gens, get. Leonardus Oeri en Elisabet van Frie.

2519. 24 febr. Heyndrick Marinsen, van Cornelis Janse [van Dijck] en Maria Kille, get. Hendrick Marinse de

Rochebruyne en mevr. Elisabet Boubers de Benaten, huysvrouw van den heer commandeur de

Rochebruyne.

2520. 1 meert Sara, vanJob Woutersen Dronkerts en Heyltie van den Ende, get. Cornelis van den Eynde en Josyne

Vercouteren.

2521. 8 april Leendert, van Mathys Bastiaensen en Maria Mahuy, get. Jan Kille en Pieternelleken Kryns.

2522. 8 april Christina, van Jan Hoeckx en Dorothea de Jacht, get. Isaak van Schagen.

2523. 29 april Cornelis, van Dingeman Cornelis en Magdaleentie ........, get. Jan Cornelis Nagelkerke en Maria

Cornelis Nagelkerke.

2524. 28 mey Willem, van Cornelis Pippinckx en Johanna Moermans, get. Cornelis Marinissen en Ammerens

Meermans.

2525. 28 july Anna Maria, van Adam Potse en Anna Maria ......., get. geen.

2526. 9 aug. Elisabet, van Engel Jansen de Trouwe en Cornelia Pieters, get. Abraham Adriaensen en Janneken de

Bruyne.

2527. 26 aug. Alexander, van Lambrecht van Overbeke en Johanna Brom, get. Cornelis van Overbeeke en Beatrix

Brom.

2528. 5 sept. Katarina, van Isaak Schage en Teuntie van Schage, get. Jan van Schage en Catarina van Schage.

2529. 16 sept. Jan, van Bartel Gregorius en Maria Jans, get. Lambert Jansen, Cathalyne van der Eycken en Elisabet

Jans.

2530. 23 sept. Leendert, van Willem Vinjey en Abigail van Oosdorp, get. Willem van Oosdorp en Cornelia van

Oosdorp.

2531. 30 sept. Anna Mary, van Machiel Vogel en Elisabet ...., get. Pieter Jan Bruyn Aggeyn.

2532. 7 oct. Leendert, van Jan van Oosdorp en Hester Adriaense, get. Isaak Eyens en Janneken Conincks.

2533. 7 oct. Cathalyntie, van Pieter Torre en Amelken van den Ende, get. Cornelis Roelants en Anneken de Bruyn.

2534. 11 nov. Heylere, van Hendrik Bout en Antonette Bout, get. Maria van der Mey.

2535. 25 nov. Heyndrina, van Anthony Joris en Berentje Joris, get. Hermannus Besteling en Fransyntie Joris.

2536. 25 nov. Josyna, van Huybrecht Jansen Heyns en Adriaentie Aryssen, get. Pieter Wouters Dronkers en

90

Cathalyna Eyens.

2537. 25 nov. Heyndrina, van Anthony van Paelysonne en Barentje Bestelingh, get. Hermanus Bestelingh en

Fransyntie Spelbingh.

2538. 2 dec. Cornelia, van Bastiaen Gommertsen Schalck en Elisabet Aryssen, get. Sent Verpoorten en Amerens

Meermans.

2539. 23 dec. Maria, van Huybrecht Jansen Heyns en Adriaentie Aryssen van der Gysen, get. Cornelis Moermans

en Joanna Meertens van der Gysen.

1704

2540. 5 jan. Engel, van Jacobus Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. de heer Cornelis

Bruynvisch en Johanna de Busigny.

2541. 26 jan. Maria, van Bruyn Jansen en Fransyntie Janse, get. Jan Janse en Fransyntie Andriessen.

2542. 27 jan. Janna, van Jan Hanse van Barkeloo en Maria Nieuwenhuyse, get. Hagtie Bruyne.

2543. 24 febr. Jacobus, van Herman Huybrechts en Catharina Aswalt, get. Hieronymus Aswalt en Italette Maes.

2544. 24 febr. Janna, van Pieter Leunis en Maetie Adriaensen, get. Michiel Mattenburgh en Adriaentje Aryssen.

2545. 24 meert Hans, van Jurgen Grissenbergh en Catharina Piket, get. Hans Jurgen Ryck en Mecheltie Claes.

2546. 24 meert Gerardus Ernestus, van Johan van Lennep en Johanna van Lennep [?], get. Martinus Creuts en

Catharina Creuts.

2547. 15 april Abraham, van Jan Vercouteren en ... [Johanna] Busigny, get. Jacobus Engelsen Vercouteren en

Abigail de Ridder.

2548. 12 mey Anthony, van Cornelis Arissen en Josyntie Anthonis Mattenburgh, get. Abraham Arissen en

Janneken Jacobs van der Heyden.

2549. 29 juny Geertruyt, van Wouter Arissen Vinck en Anneken Jacobsen van der Heyden, get. Abraham Haisse

[Arissen] en Geertruyt Vettens.

2550. 2 july Adriaena, van Jacobus Jansen Vercouteren en Maria Cornelissen Nagelkerke, get. Johannes

Vercouteren en Amerens Meermans.

2551. 24 aug. Johannes, van Falix [Felix] Rits en Anna Elisabet Rits, get. Roelof van Pondroeyen en de huysvrouw

van Job Walters.

2552. 23 sept. Margarita, van Jan Jansen van Koerorder en Janneken Jans, get. geen.

2553. 12 oct. Maria, van Husyn Regem Mulder en Margarieta ..., get. Catharina Sporenburgh.

2554. 12 oct. Aerman [Herman], van Cornelis Moorman en Janna Cornelis, get. de heer majoor Aerman [Herman]

van Wyck en Johanna Moermans.

2555. 19 oct. Cornelis, van vader defect en Heyndrick [?] Heyndriksen, get. Adriaen van Overbeeke en Pieternella

Cryns.

2556. 19 oct. Frans, van Willem Armey [Vinjee] en Abigail van Oosdorp, get. Frans van Oosdorp en Maye Kille.

2557. 26 oct. Catharina, van Pieter Go... en Janna..., get mr. G....

2558. 26 oct. Johanna, van Daniel Perpetueel en Adriaentie Surbes, get. Joris Reet en Maria Syewaarts [Suwaarts].

2559. 9 nov. Cornelis, van Jan Bodaar en Maria van Grevelingen, get. Cornelis Adriaensen en Maria Daems.

1705

2560. 4 jan. Cornelia, van Jacob Colmeyer, corporaal, en Janneken Dons, get. Arent Heynssen en Catharina Segers.

2561. 1 febr. Johannes, van Jacob Jacobsen en Catharina Clarrenborgh, get. Jan Rademaker en Lena Geldeloos.

2562. 8 meert, Maria, van Usken [?] Sunneken en Jacomeyne Geyken, get. geen.

2563. 15 meert Eva, van Heyndrick Mulder en Janna van Bueren, get. Pieter Lanny en Geertruyt Hanee.

2564. 15 meert Jan, van Jan Jacobsen en Magdaleentje Heyndericks, get. Merchtje Jans.

2565. 22 meert Anna Maria, van Adriaen Jesoy en Isabelle Bennoot, get Catharina ......

2566. 5 april Johannes, van Arnoet Schinkel en Grietie Schinkel, get. Johannes Otters en Susanna Baart.

2567. 11 april Johanna Sabina, van Jacobus Engelsen Vercouteren en Johanna Sabina de Ridder, get. de heer

predicant Cornelis Bruynvisch en juffr. Catharina Bruynvisch.

2568. 18 april Willem, van Pieter Mock en Maria Willems, get. Fransoys Eyens, Janneken Thomas Brom.

2569. 10 mey Johannes, van Joost van der Beeke en Levyntie van Roosendael, get. Dirck Holman en Lammertken

van Hoofs.

2570. 31 mey Maria, van Dingeman Cornelissen en Magdalena Claessen Cannenbergh, get. Cornelis Marinissen en

Susanna Moereman.

91

2571. 16 aug. David, van Adriaen van Overbeeke en Esther Koppens, get. Lambrecht van Overbeeke en Tanneken

Willems.

2572. 23 aug. Elisabet, van Hendrik Schilders en Aangeltie Disjouw, get. Hendrick Schilder en Elisabet Mulders.

2573. 6 sept. Anna, van Jacobus Cornelis Vercouteren en Pieternelleken Kryns, get. Pieter Pagie, Sent Verpoorten

en Christintie Jobsen Dronkers.

2574. 20 sept. Cornelia, van Bastiaen Gommertsen Schalck en Elisabet Arissen, get. Cent Verpoorten en Hendrik

Heyndriksen.

2575. 27 sept. Frans, van Frans Dekkers en Catharina Smits, get. Cornelis Adriaensen en Maria Smits.

2576. 9 dec. Amerens, van Kryn Pippincks en Cornelia Cornelis Nagelkerke, get. Cornelis Marinissen Nagelkerke

en Janneken de Coningh.

2577. 13 dec. Johanna, van Johannes Vercouteren en Johanna Busigny, get. Jan van .... en Pieternelle ....

1706

2578. 3 jan. Adriaentie, van Carel Pr...ger [= Prager, later Brager] en Adriaentie Acke [Hacqué], get. Andries

Ooms en Maria Desom.

2579. 7 jan. Johannes, van Huybrecht Jansen Eyens en Adriaena Arissen van der Gysen, get. Boudewyn van de

Putte en Cornelia Jansen Eyens.

2580. 7 febr. Anna Margariet, van Philip Anthonissen en Maria van Ulen, get. geen.

2581. 7 febr. Pieternel, van Thomas Prinssen en Anna Verstraate, get. Jasper Paulussen en Maryken Kille.

2582. 21 febr. Sara, van Wouter Hanegraeff en Clara Mishoeck, get. NN van Riell.., Adriaen Kemmers en Maria de

Gens.

2583. 18 april Johannis Jacobus, van Adriaen Steenhouwer en Geertruyt Roskam, get. Jacobus Kanten en Maria

Kille.

2584. 18 april Jacobus, van Cornelis Thomassen en Janneken Artsen van der Weele, get. Thomas Cooman en

Adriaentie Roelof.

2585. 24 april Catryn, van Pieter Mock en Maria Willemsen Visscher, get. Samuel Cornelissen en Elisabet Eyens.

2586. 2 mey Pieternelle, van Cornelis Carsouw en Lisebet Looyne, get. Pieter Chravelaar en Anthonet Lodewyck.

2587. 23 mey Dirck, van Pieter Impelman en Magdaleentie Pronkers, get. Jan Sichtermans en Geertruyt Buys.

2588. 23 juny Maria, van Hendrick Kodde en Johanna Margarita Boegery, get. Roelof van Pondroyen en Maria

Boegery.

2589. 11 july Maria, van Lambrecht van Overbeeke en Johanna Brom, get. Jan Brom en Seyken van Overbeeke.

2590. 18 july Dina, van Boudewyn de Vos en Maetie Sanders van Overbeeke, get. Jan de Vos en Seyken van

Overbeeke.

2591. 14 aug. Maria, van Jacob Druyve en Geertruyt Wolf, get. Johannes ... en Maria van den Eynde.

2592. 19 sept. Samuel, van Hendrik Richart en Antoken van Lantschote, get. Samuel Rederick en Geertruyt ....

2593. 20 sept. Margariet, van Philip Elias en Sara Post, get. Willem Kalsum en Geertruy Bilom.

2594. 26 sept. Fransoyse, van Jan Pietersen Ginaert en Catharina Harap, get. Melchert Kurselt en Francoise Jacin.

2595. 3 oct. Janneken, van Jacob de Bruyne de jonge en Magdaleentie Verstraate, get. Jane Roelandsen en Elisabet

Torree.

2596. 31 oct. Cornelis, van Jacobus Jansen Vercouteren en Maria Cornelis Nagelkerke, get. Jan van den Ende en

Elisabet Jansen Vercouteren.

2597. 25 dec. Klara, van Jan Franchoys Birchten en Martyntie Birchten, get. Pieter van Ale en Clara Mathyssen.

EINDE VAN HET BOEK

92

Index op de achternamen van de ouders

Aatrips, 2486; Abary, 2258; Abrahams, 1819- 2217; Abs, 595-2388; Ackaerts, 1777; Acke, 2578; van Ackeren,

1248-2023-2038-2079-2083-2180-2257; Adams, 2485; Adolfs, 169-311; Adriaensen,4-34-281-366-398-435-471-

473-498-509-530-551-556-560-563-569-590-597-608-666-673-701-718-725-750-753-799-854-864-871-908-945-

946-980-985-1031-1078-1081-1125-1146-1147-1190-1200-1236-1268-1288-1330-1358-1364-1384-1435-1520-

1528-1558-1604-1645-1654-1767-1775-1784-1853-2219-2244-2258-2280-2287-2347-2356-2362-2377-2391-2413-

2417-2426-2461-2477-2497-2514-2532-2544; van Aeckelen, 2279; Aelbrechts, Aelberts 261-964-1047-1965-

1990-2011; Aellebuck,441; Aarts, Aartsen, 18-35-87-88-92-104-129-147-187-191-212-242-278-298-313-332-345-

369-413-433-492-506-579-628-635-648-649-699-747-754-777-799-806-874-921-985-1147-1273-1288-1376-1441-

1464-1474-1852-2031; Aernouts, Arnouts, 353-385-933-1116-1220-1340-1462-1469-1562-1697-1810-2196;

Agenbergh, 1438; Ale, 450; Allaert, 543-1034; Allemans, 567-653-751-879-1071-2301; Amandt,

Amandtsen,193-379-423-437-472-826-1003; Amman, 1166; Andries, Andriessen,156-184-246-254-273-292-358-

360-390-431-451-489-501-531-559-584-593-606-669-671-672-694-703-709-722-768-844-924-963-1119-1191-

1209-1518-1618-1698-1807-1816-1941-2478; Angenese, 455; Annys, 499; Antheunissen, Anthonissen, 80-239-

287-472-571-841-1120-1425-1524-1634-1781-1956-2013-2334-2580; Arduys, Aerdoys, 1105-1287; Aren,

Arensen, Arent, Arentsen, 5-401-574-662-729-1027-1039-1194-1307-1327-1391-1439-2401; Ariaensen, 48-73-

74-107-174-281-302-332-347-355-409-589-810-813-900-1164; Aris, Arissen, 735-935-1109-1127-1203-1225-

1483-2200-2254-2271-2324-2353-2393-2409-2415-2424-2433-2457-2458-2490-2536-2538-2548-2574; Armans,

714; Armensen, 2491; d’Aarmose, d’Armoys, 98-485-586; Armey, 2556; Artiessen, 77; Aryens, 1356; Arys,

1578-1673-2158; Aryts, 1098; van As, 1927-1998-2405; van Assedelft, 377; Aswalt, 2543; Audaar, 633;

Auderogge, 1639;

de Backer, Backers, 915-1043-1135; Bachter, 1023; Bachterum, 1123; Backers, 1737-1805-1937-2291; Bacx,

860; Baeckx, 2283; Baekes, 362; Baen, 1017; Baenst, 695; Baert,490-563-594-752-823-855-1024-1029-1149-

1152-1244-1324-1362-1440-1482-1555-1899-1951-1991-2010-2078-2081-2142-2210; van Balen, 1114;

Ballee,548-1014-1150; Barbe, 133; Barbie, 570; Barbilias, 969-1794-1862; Barents, 2016; van Barkeloo, 2542;

Barmes, 1010; Bastaert, 682; Bastiaens, Bastiaenssen, 186-364-482-629-631-731-773-880-962-966-1103-1205-

1256-2066-2124-2201-2301-2346-2358-2384-2449-2521; Batikers, 1984; Bats,389; de Bau,155; Bavahout,200;

Beckers, 2128; Beeckmans, 806-933-1225; de Beer, 868; Bellekens, 548; Bellemans, 1794-1862; van Beneden,

1831; Benjamyns, 674-899-1025-1179; Bennoot, 2565; de Berbaes,120; Berckenbos, 567-653-751-879;

Berents, Barents, 794-816-886-957-983-998-1034-1086-1121-1186-1229; van Berg, van Bergen, van den Berge,

897-1032-1136-1279-1417-1530-1647-2309-2335-2502; Bernaerts,215-1758; Beron, 1338; Bertels, 1438;

Bertolomeus, Bartholomeus, 1037-1234-1339-1377-1488-1602; Bereyt, 1085; Berckenbosch, 1761; Bestellingh,

2537; Beugel, 268-952-1162; de Beul, 1783-1854; Beydaels, 1759; Beyers, 1309-1403-1455-1492-1570-1601-

1672; Biesman, 2198-2293-2348-2400-2441-2475-2507; van Billerbeek, 293; Birchten, 2597; Blejaerts, 713;

van Blinkvliet, 888; Block, 2436; Blockeel, 2000-2029-2107-2168-2205-2232-2340-2369; Blocquaerten,200;

Blomaerts,43-143; Blondeel,415-846; Blontryks, 1424; van Blounel, 344; Blyers, 848; van Bockstal, 257;

Bocx, 311; Bodaar, 2559; de Bode, 1165-1290-1400-1457-1785; Bodel, 1907-1978-2044-2404; Boele, 447;

Boegery, 2588; Boenders, 708-797-1946-1986-2028-2103-2144-2267-2396-2488; Boese, 956; Boey, 550;

van den Bogaert, 349-643-1036-1328-1416-1500-1565-2172-2215-2239; Boke,441; Bollaert,148-352-581-1985-

2034-2087; van Bommel, 1929; Bommelaer,101-1783-1827-2088-2131-2167-2189-2221-2354; van Bonsem,1620;

Boon, 1961; Boschaerts, 249-649; van Bos(t)huyssen, 1224-1378-1495-1615; Botsaert,492-506; Boudewyns, 852;

Boure, 1231; Bout, 2534; van Boxen, 1726-1779-1836; Brabanders, 868-1035-1148-1372-1433-1547-1656;

van Bracht, 2098-2133-2170-2227-2270; Brackevelts, 1650; Brackevaen, 1731; Braem(s), 325-490-1349-1614-

1481-1714-1803; de Braet, 1893; van Brage, 2069; van Brakel, 1011; Brands,458; Breckevaarts, 1510;

Breinaart, 1692; van den Bremt, 1478; Bressy, 2136; Breys,1004; Brixsius, 40-286-496; Brock, 899;

Broeckaert(s), Brouckaart(s), Broeckers, 56-323-1201-1272-1355-1429-1370-1443-1529-1638-1771;

van den Broecke, van den Broucke, 739-740-1895; van Broeckhuysen, 1896; Broekers, 323; Bronkeert, 1872;

Brom, 1426-1513-1590-1817-1999-2060-2095-2138-2153-2169-2193-2248-2286-2503-2527-2589; Brou, Brouw,

724-859-996-1119-1208-1209-1295-1415-1523-1544-1684-1718-1876; van Brussele, 2482; Bruyckers, 1960;

de Bruyn, 327-832-846-875-928-1061-1092-1197-1215-1265-1318-1329-1366-1412-1449-1487-1536-1554-1592-

1648-1780-1857-1885-1889-1920-1923-1954-1994-1995-2017-2033-2035-2073-2075-2084-2104-2105-2151-2155-

2159-2163-2212-2214-2217-2226-2234-2264-2276-2288-2303-2315-2345-23572371-2372-2379-2380-2385-2393-

2406-2415-2419-2420-2427-2433-2450-2456-2463-2492-2494-2595; Bruynvis, 2062-2086-2123-2178-2253-2317-

93

2344-2408; Buckaeys,354; Buens, 741; Bueraf, 211; van Bueren, Buerens, 693-2563; de Buf, 787-1977-2071-

2125; de Bugeny, de Busigny, 2343-2392-2421-2452-2471-2472-2547-2577; van Buiten, 1591; Burgellion, 1685;

van der Burght, 1397-1613-1505-2305; van Butten, 1096; van Buylen, Buelen, 969-970-1375; van Buysen, 1267;

Bujssqimy, 767; Buytees, 665; Bygron, 252;

Cabot, 53-97; Cabusjere, 146; Calebo, 45; Calen, 221; Callewaart, 1537; Calleyers, 1157; Calliers, 1719;

Campe, 574-673-1133; Campers, 735; de Can, 1935; Cannenbergh, 2570; Cappendyck, 752-1244-1324-1440-

1555-1967; Cappers, Cappaerts, 724-778-859-996-1119-1209-1338-1394-1501-1628; Cappim, Kapyn, 834-1091;

Carels, 67-98-123-132-157-158-217-226-238-340-377-397-485; Capproens, 410; Carelsen, 586; Caron, 1988;

Carponys, 1639; Carsouw, 2586; Carlier, (de) Carlier, 1468-1550; Casper, 733; Casseels, 779; de Cattenaar,

758; Cattendyck, 1149; Caulier, 1630; Celon, 319; Cent, Centen, Cents, 394-475-547-706-884-972-994-1174-

1192-1208-1282-1295-1327-1386-1408-1415-1461-1466-1599-1564-1678-1708-1757-1790-1837; van Ceulen,

1087; Ceulenaar, 1093-1199-1304-1398-1527-1640-1715-1818-1892; Ceuvelaar, 684; Ceyse, Ceysers, 250-2241;

Charton, 891-1367-1446-1526-1707; Chassin, Chassyn,1908-2000-2029-2064-2107-2168-2205-2232-2340-2369;

Chrisner, 1840; Chrissel, 1067; Christiaensen, 78-1110-1242-1766; Christoffels,83-338-449-2455; Churens,180;

Claes, Claessen, 7-20-44-65-100-155-171-189-237-261-274-376-442-493-511-522-580-605-615-650-771-795-805-

850-917-954-1010-1048-1099-1128-1153-1175-1286-1322-1409-1424-1445-1493-1498-1501-1515-1569-1626-

1786-1899-1931-1951-1987-1991-2010-2066-2080-2081-2124-2142-2201-2210-2295; Clam (zie Vlam), 927;

Clantree, 622; Clarrenborgh, 2461; de Clerck, 258-434-484-639-1701; Clheewaarts, 386; Clingemans, 362;

Clock, Clocke, Klockee, 1223-1238-1406-1491-1693-1651; Cloket, Kloket, 834-918-1091-1168; Clos, 2243-

2329-2363; de Cock, Kock, 828-951-1129-1918-2003-2036-2114-2175-2202-2247-2292-2350-2438-2446-2466;

Coene,170; Coenraets, 149; Coesaers, 1539; Coeten, 1640; Collaert, 257; Colmeyer, 2560; Compe, 862;

de Conninck, Koninck, de Koning, 175-663-873-906-974-1097-1370-1350-1429-1529-1638-1771-1872-1960-

2022-2038-2061-2068-2079-2122-2190; Cols, Cole, Cools, 835-881-1054-1089-1198; Coolman, 1566-1666-1754;

Coorendyker, 953; Coorenmans, 930; Copmaertens, 534; Copyn, 918-1238; Corbon, 145;

Coren, 1100; Cornelis, Cornelissen, 9-15-17-21-26-36-57-62-76-91-94-95-111-113-115-128-131-137-162-175-

178-207-220-230-261-263-288-293-294-297-303-304-351-357-376-444-445-448-456-462-468-474-479-497-502-

504-521-522-529-533-537-542-565-575-613-619-627-634-650-658-660-663-678-691-697-704-720-725-734-737-

756-757-761-766-771-780-786-810-830-847-867-902-910-954-958-968-974-982-1005-1007-1018-1041-1093-1097-

1131-1153-1163-1184-1193-1199-1202-1219-1220-1249-1252-1273-1281-1296-1304-1314-1322-1357-1398-1419-

1441-1462-1502-1515-1523-1527-1533-1552-1560-1586-1623-1659-1684-1715-1744-1776-1778-1793-1820-1834-

1835-1876-1917-1925-1931-1947-1979-1987-1995-2001-2012-2022-2026-2068-2070-2084-2099-2106-2111-2122-

2137-2163-2165-2190-2194-2214-2259-2268-2288-2307-2365-2388-2390-2447-2499-2523-2554-2570; Corssen,

343-363; Corts, 2367; Corstiaens, Cortsthiaens, Corsthiaensen, 210-279-395-952-1162-1383-1453; de Coster,

Costers, 150-227-326-805-1048-1175-1498-1628; Couwet, 746; Coveyns, 1880; Coye, 24; Crab, 24; van

Crabbendycke, 1024; Craels, 1891; Cramers, 1575; Crassaert, 1486; de Creeck, 1019; Creukels, 2431;

Creyns,109-112-172-193-365-371-419; Croeckaert, Krockaart,11-1311; Croes, 1274-1450-1594-1854;

Croeshair, 1549-1665; Croffyts, 392; van Crombrugghe, 2209; Cruysdyk, 482; Cryhaenen,189; Cryn, Cryns,

Crynsen, 247-620-1243-1418-1511-1610-1667-1745-1828-2359; Cusumy, 767; Cuypers, 519;

Daell, 1066; Van Dale, 553-608-912; Dajljere, Dajelje, 696-1080; van Dam, van Damme, 6-59-1905-2513;

Damose,158; Damunnikens, 760; Damynius, 891; Dane, 2257; Danieels, Danielssen, 521-788-796-973-2280;

Dassonville, 688; Davids, 777-2510; Decker, Dekkers, 25-1994-2075-2151-2575; Dedeclaer, 130;

Deenborgh,221; Deens, 224; Deermbachts, 319; de Deleser, 641; Delis, 306; van Deltima, 2483; Demes, 333;

Dennessen, Denus, 7-84-102; Dentreeberq, 408; Dermois, 238-340; Derwede, 399; Deurwaerder, 2308; van

Deventer, 458; Deyts, 2338-2374; van Diepenbeek, 2242-2411; Dieremans, 1092-1265-1449; Dils, Dillis, 707-

1459; Dingemans, 1354-1418-1610-1617-1511-1667-1733-1745-1827-1828; Dingenissen, 1039; Dingh, 227;

Dingnus, 19-77; Dirckx, Dirckxsen, 150-313-317-326-391-416-496-520-540-571-580-617-636-667-745-800-841-

940-1020-1090-1211-1321-1971-2008-2016-2092-2306; Diry, 39; Dis, 1850; Disjouw, 2572; Dobs, 243; Doeye,

307; Domenycken, 1052; Donck, 1907-1978-2015-2044-2058-2100-2140-2156-2197-2224-2279; Donewael, 1105;

Dons, 2560; Dooms, 2213; Doorhooft, 295; Doorens, 667; Dorre, 1255-1396-1519-1722; van Dosselaer, 2213;

Drassers, 1385; Dregge, 1958; van Dries 498-778-1909; Dronkaerts,Dronckert, Dronkers, 884-972-976-1079-

1183-1239-1282-1289-1380-1386-1395-1466-1479-1509-1574-1599-1893-1930-1943-1982-1997-2003-2030-2036-

2046-2049-2072-2093-2102-2114-2116-2117-2118-2148-2174-2175-2179-2186-2202-2225-2247-2249-2250-2274-

2281-2292-2319-2325-2326-2342-2350-2375-2397-2403-2437-2445-2465-2493-2520; Drost, 577-692; Druyve,

2591; Duesburgh, 956; Dufoer, 1881; du Jardin, 1389-1553-1813; du Karnoey,375; Dullaart, 1841; Dupre, 688;

94

Durinck, 449; Dury, 325-523-536-537-627-720-830-910-1007-1141-1590-1817-1988; van Dusselaar, 1474; van

Duytelort, 1608; van Dycke, 1330-1867-2045-2121; Dyckmans, 1583-1655-1768; Dylier, 1284;

van Eck, 2181; van Effen, 1691; Egtberts, 502-575; van Eekeren, 1611; Eerson, 2516; van Effen, 1561;

Elborgh, 528; Ellenbors, 418-759; Elias, 2593; van den Ende, van den Eynde, 1064-1275-1425-1402-1514-1634-

1641-1703-1780-1782-1842-1889-1930-1982-2030-2088-2091-2102-2126-2131-2147-2167-2186-2189-2216-2221-

2235-2237-2274-2312-2319-2342-2354-2355-2375-2397-2398-2437-2444-2465-2520-2533; van Emben, 248;

Engels, Engelsen, 18-32-70-83-88-141-161-167-190-198-256-289-297-316-321-462-466-503-533-623-1069-1904-

2048; van Engheuvel, 532; Erasmus, 914-1056-1188-1320-1442-1632; van Erbrugge, 833-1624-1717; van

Erckelen, 2140-2197; van Erpe, 1155; van Eerrie, 1655; van Ersele, 1006-1588-1748; van Es, 1844; van

Esbeeke, 1952-2020-2182; van den Esten, 1847; Evers, Eversen, Evert, Evertsen, 300-361-878-902-942-1130-

1184-1250-1252-1308-1314-1419-1552-2440-2469; van der Eyck, 33-81-1155-1294-1404-1522-1792; Eyeles,333;

Eyens, Eyensen, Heyens, 84-486-1620-1726-1732-1801-1836-1897-1946-1953-1986-2004-2028-2037-2090-2103-

2144-2196-2267-2272-2296-2360-2418-2512-2536-2539-2579; Eylens, 224; van den Eynde,119-173-382-1189-

1524; Erweyer, 808-926;

Faber, 2009; Faes, 2021-2063-2139-2208-2261-2310; Falo, 1436; de Feu, 1280; le Fevere, 651-739-740; Tiers,

1006-1260; Timmers, 749-824-979; Flenyte, 252; Floecker, 1169; Florentson, 1581; Floris, Florissen, 1145-

1589-1741; Flory, 633; Floryns, 865; Tornel, 1235; Franble, 869; Francen, 2289; Frances, 1983-2018; Franck,

310-1065; Frans,45-1142-1747-1981;

de Gaber, 135; Gabriels, Gabrielsen, 67-336-901-978-1276-1345-1444-1567-1676-1797-1882-1898; Gallay,

1080; van Gansebeeke, 546; van Gastel,118-185-436; Gastelaar, Gasselaar, 638-1660-1669-1739-1788-1825-

1859-1877-2284-2339-2364-2402-2462; Gauloos, Gauweloos, 467-1210; Gedde, 481; Gedly, Geddely, 1532-

1668-1855; van Geel, 1138-1294-1404-1522; Geemans, 1598-1660-1671-1703-1825-1842-1877; Geens, 131-1447-

1605-1641-1755-1782; Geeraarts, 75; Geers, Geersen, Geerts, Geertsen, 72-90-99-188-241-270-276-393-454-

516-538-572-573-804-809-833-836-1453-1924-2014-2035-2053-2155-2174-2212-2264-2325-2357-2380-2420-

2427-2456-2494; de Gens, 2518; Gerryts, Gerritsen, 309-367-664-726- 798-966-1110-1158-1242-1380-1383-

1490-1624; Geeryngh, 1901; van Gent, 1901; Gesquire, Ghiquer, 53-97; Geyken, 2562; Gidions, 1580; Gielen,

430-576; Gillis, Gillissen, 89-152-166-204-451-560-655-682-1546-1573-1584-1606-1636-1642-1686-1695-1737-

1798-1805-1822-1878-1937-1984; Ginaert, 2594; Gioms, 1333-1387-1359; van Glande, 41; Glinder, 1124;

Godiemens, 1065; Godly, 955; Goemans, 1496; van Goes, 2489; Goesesoon, 1468; Gody, 2401; Godyn, 986; van

Goedenhuyse, Goedhuyse, 429-484-639-1824; Goedesoon, 1319; Goens, 1477-1725-1738-1880-1886;

Goesbergh, 442-511-661; Goeyns, 1310; Gomber, 1480; de Gomme, 3-64-117-182-272-359; Gommers, 601-791-

949; van Gool, 1177-1369; Goossen, 734; Goris,Gorissen,127-298-1053; Gouts, 618; Govaarts,Goverts, 61-236-

243-700-736-801-889-988-1271-1305-1538; de Graef, 2149-2252-2383; de Grande, 1131-1868; Gregorius, 2529;

van Grevelingen, 2559; van Grinbergen, 1597; Grissenbergh, 2545; Groenenbergh,144-196; Groeningvelt, 840;

Groenincx, 375; de Groote, 2109-2185; Grundel, 719; van Grypskerke, 1233-1351-1292-1421; de Gryspen,

1761; Guiljam, 1959-2017; Gull, 370; Gustener, 89; van der Gysen, 2512-2539-2579; Gyde, 1161; Gydiers,

1499; Gyls, 903; Gyoens, Gyo(e)ns, Gedyons, Gehoen, 781-965-1045-1059-1266-1532-1668-1855; G(h)ysbrecht,

51-617-934-1009-1074-1218-1344-1452-1572-1680; Gyschieter, 1762; Gysels, 1206-1580-1738-1934; Gysens,

464-471-1174-1336-1470-1721;

van der Haa, 2425; Haak, 2176; Haddemans, 1369; de Haen, 2023-2180; Hale, 562-612; van Hambergh, 202;

Hamelton, 965-1059-1200-1333-1387; Hanam, 2143; Hanegraeff, 2582; Hannen, 2039; Hans, 218-1280-1417;

Harap, 2594; Haselvaert, 266; van Hattens, 1903; Hecke, 1547; van Hekere, 1373; van Hekten, 2479; Helgoet,

850; Hellebuyck, 632-640-646; van Hemberghen, 337; Hendrikx, Hendriksen, 44-46-77-96-123-157-171-188-

194-226-241-251-309-591-698-726-798-802-832-861-909-911-1044-1046-1116-1158-1169-1317-1352-1445-1454-

1467-1494-1579-1627-1631-1679-2157-2241-2242-2254-2349-2395-2411-2438-2443-2481-2482-2496-2502-2555-

2564; Hermans, 68-134-228-341-555-1612-1493; Herthouwer,118-185-232; Hestinck, 2308; van Heuvelen,

1792; Hermans, 2439; Herweyer, 1069-1325-1448-1585; van Herzele, 1431; van Heukelom, 2207; van Heyden,

1809-1869; Heyns, 1927-1998-2405; de Heys, 625; van Hille, 2136; Hoeckens, 1508; Hoe(c)ke, 1372-1433-1656-

1784-2333-2522; Hoe(t)maker, 30-66-240-265-266-329-577-692-742; Hollander, 219-280-324-371-383-470-568-

685-818-984-1181-1368-1637; van Hombergh, 526; de Hont, 827-960-1057; Hoobanck, 4; Hoofts,102;

van Houdenaerde, 1212; Houck(en), 1035-1148-1604; Hounnickx, 2047; van Hu(y)l, 2207-2188-2219;

95

de Hulster,248; van Hungerder, van Hongeren, 2322-2370; Huppel, 1038; Husaart, 562-612; de Huybert, 64-

302-710-742-1571; Huybrechts(en),1-3-51-64-110-117-159-182-201-240-331-347-401-455-465-510-551-556-561-

662-737-775-872-1214-1342-1331-1392-1407-1451-1563-1503-1516-1625-1663-1709-2048-2543;

Huychtenaerts, 520; Huyclands, 2386-2446; Huyghens, 87-428-579-635-708-797-905-1233-1351-1292-1421;

Huysinga, 2479;

Ibrissen, 2442-2463; Illegem, 1756; Imbeer, 1773-1883; Impelman, 2587; Irp, 407; Isaak, 2109; Isennan, 1371;

Itz, 1922;

de Jacht, 2522; Jacobs(en),12-14-20-26-29-54-55-57-58-60-65-105-108-121-122-124-151-177-219-223-263-282-

348-364- 373-384-400-439-440-454-479-497-507-508-524-527-529-538-544-549-589-613-621-630-638-654-674-

677-684-697-704--705-758-766-780-800-802-809-812-858-862-864-885-892-941-958-993-997-1013-1025-1043-

1060-1078-1120-1132-1133-1164-1179-1190-1193-1216-1243-1268-1308-1384-1397-1520-1544-1582-1613-1654-

1696-1697-1724-1767-1922-1956-1973-2005-2013-2051-2101-2164-2172-2215-2223-2233-2239-2297-2302-2337-

2341-2347-2347-2351-2373-2423-2459-2473-2476-2501-2561-2564; Jaen, 467- 530; de Jagher,81; Janissen,

1974; Jannaer, 2511; Jans(e),22-33-61-63-93-100-109-112-172-194-208-214-229-236-237-246-247-254-300-315-

361-412-463-480-481-487-493-513-531-541-582-591-644-647-659-664-683-774-782-837-857-870-882-892-894-

897-932-942-948-959-990-1004-1032-1038-1049-1050-1088-1104-1128-1130-1136-1139-1171-1172-1180-1185-

1196-1204-1211-1249-1250-1255-1257-1279-1285-1286-1300-1335-1381-1389-1396-1409-1413-1454-1457-1465-

1476-1480-1497-1504-1505-1517-1518-1530-1554-1595-1603-1626-1633-1644-1646-1647-1686-1688-1693-1698-

1700-1701-1717-1750-1751-1758-1770-1775-1802-1811-1813-1815-1816-1818-1823-1864-1865-1885-1892-1913-

1916-1918-1999-2008-2009-2014-2043-2055-2060-2095-2132-2260-2313-2428-2455-2519-2529-2541-2552;

Jansen,10-16-27-49-50-55-107-122-128-132-139-156-162-164-169-176-217-259-285-288-289-308-314-318-355-

365-383-387-392-397-402-409-410-418-420-424-444-468-482-488-539-545-583-592-602-609-624-629-636-671-

706-727-731-738-745-756-763-776-790-795-829-847-855-856-885-904-940-941-951-964-970-994-1019-1020-

1042-1047-1060-1062-1087-1090-1129-1141-1142-1151-1196-1214-1231-1232-1236-1245-1251-1267-1296-1321-

1341-1358-1375-1381-1423-1455-1460-1519-1534-1553-1556-1558-1561-1569-1577-1629-1633-1661-1730-1747-

1750-1752-1763-1765-1769-1810-1833-1847-1863-1871-1932-1934-1938-1966-1975-2077-2149-2184-2185-2209-

2228-2236-2252-2255-2272-2296-2360-2371-2418-2484-2485-2541; Japichsen, 2299; Jaspers, 423-820-936-1033-

1178-1353-1434-1607-1677; Javelou, 1839; Jebacus, 69; Jeroens, 1705; Jerro, 620; Jersi, 2170; Jesoy, 2565;

Jobben, 1326; Jobs(en),31-38-106-425-429-1192-1968-2024-2055; Jochems, 1940; Johannes, 2480; Jolyt, 637-

686-919-1002-1137-1264-1410; Jongpeer, 646; Joos(t)en,12-13-47-108-177-223-262-360-374-413-476-489-588-

595-689-749-754-824-1016-1146-1262-1510-1649-1650-1721-1731-1826-1915-2108-2162; Joppe, Jobbe, 500-

578-1708; Joris(sen), 152-518-811-856-881-1089-1152-1157-1195-1298-1332-1343-1773-1881-1883-1925-2535;

Josselaar, 845; Juriens, 1895;

Kaa, 1741; Kack, 1728; Kalmeyer, 2491; van Kameren, 1944; Kanne, 2262, 2366; Karliers, Carliers, 1298-

1319-1456; Karop, 657; Katoer, 1316; Katrie, 1253; de Keet, 622; Kegelaar(s), 670-1675-1806; Kellers, 2518;

de Kempenaar, 372-483-616; Kempers,140; van Kerkhoven, 2394; van Kerschaveren, 2230; van Kerselle,

1260; Kerstens, 1489; Ketelaers, 103-460; van Ketene,1144; de Keun, 619; Keuterechts, 1313; Key, 656;

(de) Keyser,315-1126-1256-1278-1340-1411-1469-1576-1562-1649-1777-1852; Kil(le), 634-761-775-1276-1444-

1567-1593-1674-1676-1720-1781-1797-1809-1866-1869-1882-1894-1898-1906-1962-1964-2002-2314-2332-2368-

2399-2434-2519; Killeprants, 1913; Kimmenaar, 1657-1808; Kits, 2506; Klinkers, 2285; Kodde, 2588;

van Koerorder, 2552; de Koninck, 2236, 2259, 2260, 2307, 2313; Koolman, 1506; Koppens, 2135-2387-2414-

2571; Kor(t)s, 2-92; van Korssel, 453; Korynsen, 260; Kroes, 1108-1388; Kryns(en),1354-2336-2407-2435-2453-

2573; Kuiters, 1221; Kuypers, 2383;

Labeke, 1617; Laduc, 525; van (der) Laen, 1113-1334-1485; van Laer,38-139-191-237-291; van Laat, 1390;

van Laken, 1886; Laliers, 552-711-772-825-849-923-1000-1073; Lambrechts(en),23-42-206-222-408-419-514-

599-826-1003-1166-1609-1541-1786-1799-1853; van Lamdegum,135; Lammeken, 412; Lammens, 1101;

van Langeberch, 1393-1787; van Langerhuys, 2425; van Lantschote, 2592; Larouche, 764; van Latem(n), 476-

588-689-890-1159-1310-1463-1477-1605-1725-1921-1969-2006-2057-2112-2145-2154-2206-2238;

van Later, 924; Lauren(t)s, 382-1864-1965-1974-2011; Laureys(en), Lauwreysen, Lauwereyns, Lo(u)wys(sen),

17-37-71-115-136-231-238-303-308-425-504-524-545-631- 683-698-730-785-794-837-770-827-896-957-960-987-

1011-1057-1083-1086-1213-1240-1269-1346-1427-1499-1540-1608-1808-1811-1849-1868-1890-2105-2195-2234-

2246-2305; Lauwers, 1084; Leemansen, Lemans, 399-995-1111-1229-1230-1323-1428-1535-1657-1911-1970;

96

van der Leen, 294-474-565-711-772-825-923-1000-1073-2410; van Leenhoven, 2352; Leenaerts,79-82-269-356-

644-675; Leender(t)s,94-513-597-1026-1993-2050-2051-2054-2164-2223-2351; van Leenput, 729; Lees, 337;

de Legast, 286; Legra, 2056; van Lenep, 2546; Lenyssen, 305; Leons, 370; Lesquier, 1904; van Leten,Laten,

1118-1293; Leunis(sen),9-36-49-111-125-207-229-230-315-1861-1906-1980-2101-2233-2299-2341-2341-2356-

2373-2377-2417-2423-2459-2461-2477-2501-2514-2544; Levaen, 1884; Leyen, 557; Leys, 600; van Loen, 1258;

Lucas, 1009-1074; Lues, Leus,378-387-388; Libaart, Lipaart, Lypaart, 1165-1290-1400-1528-1645-1785;

Lichtendach, 1377-1546-1622-1683-1996-2395; Lichteners, 303; Liebens, 2110; Liebors, 2052; Liese, 2052;

Lievaarts,427; Lievens, 91-137-543-765-819-821-903-975-995-1022-1076-1167-1254-1347-1428-1753-2110;

van Lips,206-408; Lisuwe, 570; Lochart, 1100; van Lockerie, 491; Lodewyks, 25; van der Loeuff, 473;

Lombaers, 72; van Lombergh, 461; van Loo, 769; van Loonen, 2291; Loos(e), 202-461-526-659; Looyne, 2586;

Lossaart, 930; van Louf, 1071; van Louts, 569-666-753; Lucas(sen), 267-934-1173-1218-1241-1278-1299-1328-

1344-1374-1416-1452-1472-1500-1565-1568-1572-1664-1680-1796-1838-1875; Lunders, 842; Lupa, Lapa, Lepa,

814-922-1094-1379; Luycx, 852; Luyringa, 2500;

Machielsen, 400-499-549-621-705-748-812-895-1040-1366-1315-1545-1563-1508-1635-1670-1709-1749;

Machtdorp, 839; Machy, 71; Mackolf, 2484; Maartens, Martens, 225-301-343-469-587-699-816-943-946-1015-

1027-1081-1127-1237-1884-1926-1940-2005-2020-2042; Madreels, 315; Maerschalck, 890; Maes,1-21-197-367-

404-607-641-789-836-1475-1575-1643; Mahu(y), 2346-2358-2384-2449-2454-2504-2521; Mannekers,199; de

Majer, 2046-2117-2183; Majoor,1143-1303-1484; Makuy, 2078-2130-2182; Mansers, 1754; Marckey, 295; de

Mares, 86-195-532; Maret, 2291; Maris, 313-381-422-477-573-655-1711-1743; Mari(y)nis,34-116-257-290-352-

380-669-722-765-843-1182-1494-1507-1541-1609-1727-1799-1841-1916-1966-2027-2089-2120-2171-2268;

Marons, 403; Marre, 514; Marson, 2082; Martuyt, 277; Martys, 220; de Masi, Masis, 1759-1776;

van Massenhoven, 1740-1795; van Matere, 1867; Matheus, 63-381-411-422-477-584-709-1548-2424;

Mattenburgh, 2032-2049-2413-2442-2497-2548; Mattyns, 209-1240; Matthys(sens),184-225-273-328-351-360-

1182-1601-1672-1746-1856-1976-2097; Maryssen, 328; Maseroens, 1063; Meerinx, 1742; Meerman(s), 1681-

1789-1967-2120-2171; Meerschaers, 1463; Meerschou, 1118; Meertens, 741-785-858-900-987-1176-1203-1297-

1399-1439-1458-1470-1713-1952-2076-2094-2127-2203-2265-2290-2320; Meese, 1968-2024; de Meester, 1903;

Meeus(en), Meussen 1331-1392-1503-1625; Meeuwe, 2304; Melsen, 264-465-727; Melts, 327; Melys, 1471;

Menniers, 1993; Men(no)os, 2050-2160-2263; Meraes, 2316; Meriel, 419-599; Mertens, 62-113-1336; van der

Meulen, 403; (de) Meyer(s), 999-1028-1117-1592-2072; Michiels(en),176-322-402-602-1126-1134-1187-1246-

1437-1822; de Min, Myn, 1760-1874-1936-2047-2061; Minnaart, 1669-1739-1788-1859; Minne, 493-583;

Mishoeck, 2582; Mock, 2568-2585; Moelands, 1779; Moens, 236-552-1160-1525-1699; Moer, 1832; Moerbeke,

1132; Moerman, 1502-1623-1843-2129-2177-2187-2218-2220-2251-2277-2294-2298-2318-2381-2390-2429-2447-

2470-2499-2524-2554; Moeser, 1170; Moet, 312; Mombalye,180; de Monnik,8; Monse, 1316; de Moor, 1723;

Moors,148-581; Morell, Moreels, 1051-1301; Moshoorn, 2439; Muerens, 842-893-901-978-1026-1168-1223-

1251-1406-1491-1651; Mulder, 2553-2563; de Munck, 114-255-558-1189-1275-1402-1514-1607-1687-1762;

de Munninck, 642-728-779-820-838-870-932-936-971-1082-1033-1058-1178-1226-1246-1291-1353-1434-1677-

1804-1910; Muts, Muyts, 1824-1831; Muysenhol, 559-703-844-963; Muysvinck,42; Muytien,183;

Nagel, 1896; Nagelkerke, 2550-2576-2596; Nayers,181; van Necke, 2141; Neefs, de Neve, de Neef, 428-1302-

1542-1584-2322-2370; van Nesten, 1730; Nichtenaar, 707; Niclaessen, 2119; Nieuwenhuyse, 2542; Nonnius,

1921-1945-1969-2006-2057-2112-2145-2154-2206-2238-2328; Noorman, 452-512-614-712-947-1122-1595-1646-

1688; Notting, 632-593-672-719-1124; Nouts(en), 1227-1317-1432; Nouwaart, 746; Noval, 1287; Nuysen, 270;

(de) Nys(sen),75-99-244-416-1371-2321;

Ockers, 2352; Offendorp, 839; Oliphant, 909-1044-1113-1258-1334-1485-1579; Olivier, 592-695-829-1075;

van Onrugge, 1253; van Oordegem, 787; van Oosdorp, 2396, 2488, 2530, 2532, 2556; Osaem(n), 793-916-1008-

1210-1435-1543-1621-1712-1723-1812-1832; van Ossendorp, 1023-1123; van Houdegem, 2076; van Oudstraten,

1914; van Overbeeck, 369-427-439-508-648-665-670-744-803-921-1875-2130-2243-2295-2302-2329-2334-2362-

2363-2387-2409-2414-2422-2458-2467-2496-2503-2509-2527-2571-2589-2590; Orysom,120;

van Paelysonne, 2537; de Paep, 242-1257-2083; Paerters, 1102; de Pal, 1778; Pantegem, 645; Pantens, 2111;

Paspo, 696; Passchiersen, 430-576-691-1281-1345-1357-1560-1659-1770-1783-1820-1858; Patees, 865;

Paulier, 822; Paulus(sen), 22-93-164-214-866-1870-1941-2021-2063-2310-2382; de Pauw, 1742; Pauwelier, 927;

Pauwels,424-478-701-782-882-977-1005-1021-1095-1096-1248-1373-1611-2139-2208-2261; Peely,133; Peerman,

953; van Pelt, 1711-1800; de Perck, 1082; Perpetueel, 2558; de Pessele, Pissel, 1465-1551-1815; van Petsel,

97

1728; Phippel, 1661; Phlips, 1829; Piermeesters, 1283; Piers(en), 47-863; Pieters(e)(en), 35-43-50-52-101-104-

110-127-138-142-147-149-186-195-199-210-212-216-231-239-251-253-258-268-279-282-283-290-320-330-331-

334-346-353-373-379-380-384-394-395-396-405-406-426-436-440-463-469-488-491-507-515-517-518-519-527-

534-541-544-558-587-590-607-610-615-618-628-630-642-645-654-690-713-728-744-755-762-763-789-803-817-

838-843-845-848-874-877-904-913-916-931-938-944-961-971-977-991-1008-1042-1053-1058-1068-1072-1075-

1083-1106-1140-1160-1180-1195-1217-1226-1261-1293-1312-1337-1343-1364-1382-1420-1430-1456-1490-1506-

1507-1521-1525-1550-1566-1587-1596-1600-1616-1630-1662-1666-1687-1691-1694-1704-1706-1719-1727-1760-

1774-1807-1830-1844-1845-1848-1861-1873-1887-1900-1909-1919-1936-1957-2019-2056-2059-2129-2140-2177-

2204-2218-2251-2255-2256-2294-2298-2300-2304-2379-2389-2412-2464-2480-2495-2505-2526; Piket, 2545;

Pikkaert, 2478; Pilaar, 1221-1313; Pilliers, 86; Pinten, 540-668; Pintsen, 386; Pippincks, 2161-2220-2277-2291-

2314-2318-2332-2368-2381-2399-2429-2434-2470-2472-2524-2576; Pock, 28; van der Poel, 2327; Pollone, 2176;

Polspoel, 1597; Poorte(rs),Portos, 814-922-1094-1414-1379; Post, 2593; Potse, 2525; Pottuyck, 2119; Poulaen,

523; Poules, 340; Poxyin, 368; Pradle, 986; Prinssen, 2581; Pronkers, 2587; Proole,179-203-299; Provoo, 1690;

van de Putte, 1835-1879; van der Pyl, 2394;

de Quant, le Quante, 2195-2246;

Raepsaet, 875-1061-1197-1318; de Raet,14-105-572-609-681-907-920-1001-1012-1111-1140-1144-1206-1230-

1247-1323-1535-1692-2032; van Rafels, 1902-1942; Ramont, 478-600; Ras, 566; Ravensberge, 1860-1914;

van der Ree, 1049; Reinje, 898; Reukers, 2476; Rex, 1948; van Reyen, 1464-2138-2169-2193-2248-2286;

Reygers, 350-404-1696; van Reyn, 1768; Reynaert, 414; Reyniers,153-275-781-1045-1161-1266-1359; Richarts,

358-2592; de Ridder, 28-339-416-637-686-919-1002-1137-1224-1264-1378-1410-1495-1615-2062-2086-2123-

2178-2253-2317-2344-2361-2408-2430-2451-2474-2508-2540-2567; Rietstraate, 1860; Rits, 2551; Ritsert, 460;

Rocx, 928; Robberts, 2098-2133-2227-2270; Robens, 1935-2069; Robyns, 205; Roelands, 41-85-311-1917-1947-

1979-2001-2026-2070-2106-2137-2146-2194-2231-2275-2365; Rogge,213-268-515; Rogiers,153-275; de Boeland

Dit Rolle, 277; Rooman, 2338-2374; Rommers, 2085; de Romp, 1263; Roms, 1596-1670-1749; Rontbout, 747;

Rooneyn, 2285; Roose, 209-783-895-1040-1134-1475-1643-1938-2077-2132-2192-2278; van Roosendael, 2569;

de Roover, 428; Roskam, 2583; de Ruders, 192; Rueb, 388; Ruigvoet, 1929; Ruyvers, 2481; Rut,Ryth, 1451-

1539; Ryckaert, 501-606-694-768-914-1056-1188-1320-1385-1442-1632-2244; de Rycke, 828-1177-1658-1729-

1870-2273-2311; van Ryswijck,146;

Sabot, 85; Saeyloers, 1342; Sagaer, 126; Salers, 1407; Salomons, 216-676; Sanders, 448-566-2283; van Santen,

1569; Santre, 687; van Sast, 1830; Saton, 1052; Schaans, 819; Schaate, 2085; Schabuts, 2428; van Schage(nen),

1888-2528; van Schager, 1772; Schalck, 272-359-601-721-791-949-2391-2426-2457-2490-2538-2574;

Schapemeester, 1924; Schapmans, 1961; Scharts, 378; Scheers, 681-1012; Schepens, 475-547; Schenck,

Schinck, 813-935-1098-1222-1356-1578-1673; Schersher, 1829; Schilders, 2572; Schillemans, 1675-1806-2074-

2152-2211; Schinkel, 2566; Schockaarts, 1046; van Schoon, 730-792-943; de Schoone,1015-1176-1283-1458-

1587-1713-1821-1839; Schoonekam, 92; van Schoor, 677-770-896-1084-1213-1269-1346-1427; Schoppers, 861;

Schotte, 1138-1614-1481-1714; Schottels, 878; Schwenck, 2515; Seeus, 1814; Seffelaar, Sesselaar, 938-1068-

1261-1337-1531-1735; Sertjes, 2486; Servaes, 1207-1349-1681-1789-2100-2156; de Selck, 1823; Seyens, 1736;

de Seyter, 2410; de Sier,1821; Sjourdyn, 656; Slimman, 2386; Sluyters, 2040; Smallegang, 990; Smits,de Smit,

1067-1658-1729-1989-2045-2121-2184-2228-2575; Smytegelt, 1285, 1393-1504-1644-1787-1977-2071-2091-

2125-2147; Snoeck(x), 357-553-1028-1791-1846-2404-2515; (de) Snyder(s), 715-815-931-959-1088-1102-1259-

1301-1414-1559-1702-1735; van Soelen, 1690; Somermans, 1315-1437-1545-1635; Somers, 721; de Sommer,

1478; Sondach, 446; van Sorgen, 2487; Spaenhoven, 2080; Spannenborgh, 961; Spauwt,73; Speeck, 2273-2311;

Speeckaert, Speckhaak, 1263-1360; Spels, Spelte, 1367-1446-1526-1707; van der Stae, 1958; Staes, 598;

van Stakenb., 1051; Stappaert, Stappers, 37-68-136-1215-1291-1329-1412-1487-1593-1603-1648-1652-1653-

1674-1695-1751-1772-1798-1857-1865-1866-1878-1888-1894; Stavenisse, 338; van Stavers, 1653;

Steenaerts,170-546; Steenhouwer, 2583; Steenkiste, 2498; Steenwinkel,181-349-643-1036; van den Steeven,

126; Stevenaars, 1756; Stevens, 1064-1685; Stoffels,154; Stoks, 2498; Stomp, 385; Stoop, 1955-1992-2025-2041-

2067-2096-2113-2116-2134-2160-2165-2199-2229-2250-2263-2269-2282-2323-2330-2376-2432; Storens, 982;

Strang, 480-505-647; Strydonck, 736-801-889-988-1271-1363-1538; van Stryen,29-872; Stryssen, 2448; Stuer,

769; Sturmerland, 2231; Suffreyn, 2367; Sunneken, 2562; Surbes, 2558; Suymeyer, 2468; Swygers, 1763-1843;

Syckaart, Syquaart, Sicaar, 871-980-1125; Sydes, 948; Symons(en),13-78-159-236-262-429-437-500-554-555-

578-894-981-1037-1066-1234-1488-1602-1551-1586-1793-1848-1849-2222; Sys, 2157; Sywaarts, Suwaerts,

98

1983-2018-2128-2240-2300;

Tabier, 1973; Tabbort, 652; Tack, 1928-1980; Taffel, 274; Tanneborgh, 168; Tappersen, 231-341-854;

Tappert,134-238; Tarsel, 873; Telders, 60; T(h)eunis(sen),668-700-975-997-1216-1305-1376-1473-1616-1720-

1800-1858-1939-1962-2002-2115-2146-2191; Teriere, 1950; Thielens, 1534-2115-2191; Thiers(en), 1115-1431-

1748; Thomas(sen), 286-453-456-557-1235-2584; Thylemis, 1300; Thylen, 1423; T(h)yssen, 1309-1403; Ticke,

687; Tielman, 1143-1303-1919; Tiels, 438-582-1186; Tierq, 1588; Tilens, 253-776; Tobias, 967; Tondorp,

Tounderdorp, 1740-1795; Tornel, 860; Torre, 2235-2312-2355-2398-2444-2533; Tourlingh, 218; Tramblee,

939; Treete, 120; de Trouw, 2389-2412-2436-2464-2495-2526; Tyds,163;

van Uffelen, 1699; van Uyl, van Ulen, 2287-2366-2580;

Vaen, 1139-1245-1335-1746-1856-1976; Vaentyns, 1769; Vaers, 2015; Vaes, 2058-2224-2382; Valke, Valckx, de

Valck, 1850-2328-2331-2483-2500; Vallentyn, 1863; Vals,138; Vanerien, 1583; van de Velde, 1581; Verbeeke,

van der Beeke, 2152-2188-2211-2460-2569; Verberts,5; Verbruggen,550-1985-2034-2087; van Couter,

Vercouteren, 564-603-678-679-680-743-757-808-853-867-907-926-1055-1204-1247-1325-1368-1408-1411-1436-

1448-1461-1459-1496-1497-1533-1556-1564-1576-1585-1598-1637-1671-1678-1755-1764-1790-1803-1837-1908-

1943-1972-2053-2093-2118-2148-2179-2225-2249-2281-2284-2326-2339-2343-2361-2364-2392-2402-2403-2407-

2421-2430-2435-2445-2451-2452-2453-2462-2471-2474-2505-2508-2540-2547-2550-2567-2573-2577-2596;

van Cruysen, Verkruyssen, 1945-2511; Ver(h)eeken, 876-1274-1450-1594-1471-1548; Vergriet, 1311-1486-

1549-1665-1840; Verhagen,296; van der Heyden, 1905-1933-1949-1963-2378-2416-2448-2493-2517-2549;

Verhoeven, van der Hoeven, 1284-1405-1365-1606-2074-2230; Verhulst, 160-232-332-750-908-1031-1109-1307-

1483; Verhuygen, 1172; Verjus,528; Verlucht, 1517; Vermandels, 1765; Vermeer, 2099; Vermeulen, 1850;

Vermout, 2321; Verudt, 1734; Verlyken, 1388; Ve(e)rman,52-981; Vermeersch, 880-962-1103-1205-1306;

Verpoorten, 1900-1957-2019-2059-2150-2204-2256-2336-2359; Verschaere, 2431; Verschaven, 1704-1706;

Verstraeten,33-116-161-190-192-256-269-278-284-321-330-335-339-356-366-396-421-435-466-503-509-510-517-

535-564-585-623-626-661-679-702-723-755-784-807-817-849-883-887-925-929-944-950-1030-1101-1106-1107-

1155-1173-1202-1228-1239-1241-1270-1299-1361-1374-1401-1422-1472-1537-1568-1591-1622-1664-1682-1710-

1732-1766-1796-1801-1802-1838-1873-1897-1902-1910-1912-1923-1926-1932-1942-1953-1975-2004-2025-2027-

2037-2042-2054-2089-2090-2094-2096-2126-2127-2134-2158-2173-2200-2203-2222-2229-2265-2271-2282-2303-

2320-2324-2330-2376-2385-2419-2432-2450-2492-2581-2595; Verstylen, 1489; Vervenne, 368; Vervloet, 1430;

Vetjens, 1955-1992-2041-2067-2113-2199-2269-2323-2454; van der Vyet, 1971; Vincent, 1509;

Vincke, 999-1117-2043-2378-2416-2517-2549; Vinjey, 2530; de Visscher,6-59-165-1826-1891-1981-2007-2065-

2092-2153-2166-2192-2278-2585; Vivemeers,242; Vlam, 822-1041-1077-1237-1297-1399-1571; Vleerbosch,

1589-1705; Vleeschauwers, 2226-2276-2315-2372; Vloet, 69; Voecht, 1001; Voemans, 920; Voes, 911; Vogel,

2531; Volders, 443; Volkert, 1959-2007-2306; van Vollenhoven, 2460; Volmaat,74; Vombert, 1360; van de

Voorde, 1928; Vorckman, 955; de Vos,298-457-640-2422-2466-2467-2509-2590; Vrettingh, 82; Vreyens, 1062;

Vreys, 690; Vriends, 759; de Vriese, 610; Vroon, 2290; de Vuyst, 788-973-1112; van Vyfeyck, 346-402;

de Vylder, 2240; Vynsenten, 1326; de Vyn,du Vin, 280-470-568-685-818-984-1181-1352-1467-1631-1679;

Wadde,1972; de Waert, de Wert, 2141; W(a)eytack, 835-1054-1198; Wagemaker, 888-1724; Wagenaar, 760-

773-1306; de Wale, 1151-1232-1341; Walet,764; de Wassy, 1014-1150; Watervliet, 1791-1846-2245-2266;

van Weerden, 2-748; van der Wege, 2198-2293-2348-2400-2441-2475-2507; van der Weele, 2584; Werf, 302;

Weyns, 693; Wichmans, 2440-2469; Wielmakers, 1262; Wiersma, 2331; Willaarts, 1201-1272-1355-1543-1621-

1642-1712-1812; de Wilde, 1055-1911-1970; Willems(en),16-19-23-39-96-125-178-215-222-249-259-276-318-

393-457-459-516-561-625-658-732-710-714-784-857-877-967-976-983-1079-1104-1114-1159-1170-1171-1183-

1185-1277-1289-1302-1332-1365-1390-1395-1479-1542-1573-1574-1629-1636-1689-1700-1744-1757-1814-1819-

1834-1871-1879-1887-1933-1939-1963-1964-2012-2135-2316-2568; de Wilde, 603-680-743-743-853; Wilts,201;

Wins, 2039-2082-2143-2262; Wintenten,389; de Winter,271-340-415-992-1095-1682; Wissinck, 2506; de Witte,

30-76-183-255-265-329-398-432-452-495-525-535-594-596-614-626-712-723-807-823-851-925-947-989-1029-

1070-1072-1107-1122-1228-1361-1362-1447-1482-1537-1912; Wittebroot, 80; Woestaert, 450; de Wolf, 774-

1890-2245-2266-2487-2591; van Wolfelaer, Wolvelaar, 821-1022-1167-1254-1347-1619; Wollevus,913;

Woumans, 1997; Wouters(en),15-70-445-542-598-605-651-786-887-1018-1030-1401-1710-1920-1954-2031-

2033-2073-2104-2108-2159-2162-2183-2216-2237-2327-2393; Wyader, 1980; Wymers, 1063; Wyngaart, 1413-

1582-1476; W(ie)yrincks, 1426-1513;

99

van der Yck, 1108;

Zanders, 317-391; de Zeelander, 811-1016-1153; Zegenom,103; Zeegers, 790; van der Zeel, 1115; van Zent,58;

van Zuytland,179-203-299; van Zwartburgh, 1915; de Zwarte, 354-441; Zwynders,11-56

1 In de periode 1622 tot en met 1633 werd soms genoteerd waar de ouders van de dopeling(e) woonden. De

betreffende locatie werd genoteerd achter de naam van de moeder, deels met een afkorting. De volgende

aanwijzingen komen voor:

Doel = het dorp of de polder van Doel (incl. het gehucht Ouden Doel).

K.N. = de polder van Sint-Anna- Keetenisse.

Leus = de Luyspolder (het Luys).

L.H. = het fort Liefkenshoek.

N.B. = de betekenis hiervan is niet bekend; deze afkorting is slechts eenmaal gebruikt.

Incidenteel hanteren de bewerkers van het doopboek de term “defect” . Deze term is zo vermeld in het

oorspronkelijke typoscript van De Wilde en betekent dat het desbetreffende gegeven (bijv. de naam van de dopeling)

in de kopie-versie van Jan Jansen Leerdam door De Wilde niet is aangetroffen of zodanig onleesbaar was dat het niet

kon worden gereproduceerd.