De minister van Veiligheid en Justitie - · PDF fileTitle: Microsoft Word - 5982 advies...

2

Click here to load reader

Transcript of De minister van Veiligheid en Justitie - · PDF fileTitle: Microsoft Word - 5982 advies...

Page 1: De minister van Veiligheid en Justitie - · PDF fileTitle: Microsoft Word - 5982 advies inrichting- en realisatieplan nationale politie.doc Author: Zwana1 Created Date: 10/23/2012

bezoekadres Kneuterdijk 1 2595 CL Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag t (070) 361 97 05 f (070) 361 97 15 www.rechtspraak.nl

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Geachte heer Opstelten, Bij brief van 18 juli jl. met bovenvermeld kenmerk consulteert u de Raad voor de rechtspraak (de Raad) over het concept-inrichtingsplan en het concept-realisatieplan nationale politie (de concepten). De concepten zijn de laatste twee delen van een drieluik. Eerder is de Raad geconsulteerd over het ontwerpplan nationale politie; het eerste deel van het drieluik. Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 Advies De Raad heeft met instemming kennisgenomen van de concepten. De concepten geven verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Werklast De implementatie van de concepten hebben geen noemenswaardige gevolgen voor de werklast voor de Rechtspraak.

1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak

met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden

vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80

van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het

bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en

uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de

wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.

datum 16 oktober 2012 contactpersoon Voorlichting

doorkiesnummer 06 18609322 uw kenmerk 285466

onderwerp Advies concept-inrichtingsplan en concept-realisatieplan nationale politie

Page 2: De minister van Veiligheid en Justitie - · PDF fileTitle: Microsoft Word - 5982 advies inrichting- en realisatieplan nationale politie.doc Author: Zwana1 Created Date: 10/23/2012

datum 16 oktober 2012 pagina 2 van 2

Tot slot Indien na het uitbrengen van dit advies de concepten op belangrijke onderdelen worden gewijzigd of indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Hoogachtend, mr. F.W.H. van den Emster Voorzitter