CONCEPTVOORSTELLEN LEERGEBIED NEDERLANDSNederlands. Leerlingen leren om mondelinge en schriftelijke...

60
1 CONCEPTVOORSTELLEN LEERGEBIED NEDERLANDS 7 mei 2019 INLEIDING In dit document vindt u de conceptvoorstellen van de leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Nederlands. Het team vraagt hierop uw feedback vóór 11 augustus. Ga voor de samenvatting van de voorstellen en om feedback te geven naar www.curriculum.nu. Wat zijn dit voor voorstellen? De leraren en schoolleiders hebben een visie op het leergebied opgesteld, op basis daarvan de essenties van het leergebied benoemd (grote opdrachten) en die vervolgens uitgewerkt in kennis en vaardigheden voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit zijn de bouwstenen. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs heeft het team aanbevelingen geformuleerd voor de herziening van de eindtermen. De voorstellen gaan over de onderwijsinhoud (wat), niet over didactiek (hoe). Op basis van uw feedback werkt het team hieraan verder, om het vervolgens te overhandigen aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs. De voorstellen van alle ontwikkelteams van leraren en schoolleiders voor de 9 leergebieden vormen de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen. Waarom deze actualisatie van het curriculum? Voor het eerst worden de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs door leraren zelf en in samenhang geactualiseerd. Dit draagt bij aan doorlopende leerlijnen, de samenhang in het onderwijs, het terugdringen van overladenheid en de balans in de hoofddoelen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming. Lees verder op www.curriculum.nu en bekijk de animatie op www.curriculum.nu/animatie.

Transcript of CONCEPTVOORSTELLEN LEERGEBIED NEDERLANDSNederlands. Leerlingen leren om mondelinge en schriftelijke...

 • 1

  CONCEPTVOORSTELLEN LEERGEBIED NEDERLANDS 7 mei 2019

  INLEIDING

  In dit document vindt u de conceptvoorstellen van de leraren en schoolleiders van het

  ontwikkelteam Nederlands. Het team vraagt hierop uw feedback vóór 11 augustus. Ga voor

  de samenvatting van de voorstellen en om feedback te geven naar www.curriculum.nu.

  Wat zijn dit voor voorstellen? De leraren en schoolleiders hebben een visie op het

  leergebied opgesteld, op basis daarvan de essenties van het leergebied benoemd (grote

  opdrachten) en die vervolgens uitgewerkt in kennis en vaardigheden voor het primair

  onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit zijn de bouwstenen. Voor de

  bovenbouw van het voortgezet onderwijs heeft het team aanbevelingen geformuleerd voor

  de herziening van de eindtermen. De voorstellen gaan over de onderwijsinhoud (wat), niet

  over didactiek (hoe).

  Op basis van uw feedback werkt het team hieraan verder, om het vervolgens te

  overhandigen aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs. De voorstellen van alle

  ontwikkelteams van leraren en schoolleiders voor de 9 leergebieden vormen de basis voor

  de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

  Waarom deze actualisatie van het curriculum? Voor het eerst worden de kerndoelen van

  het primair en voortgezet onderwijs door leraren zelf en in samenhang geactualiseerd. Dit

  draagt bij aan doorlopende leerlijnen, de samenhang in het onderwijs, het terugdringen

  van overladenheid en de balans in de hoofddoelen van het onderwijs: kwalificatie,

  socialisatie en persoonlijke vorming. Lees verder op www.curriculum.nu en bekijk de

  animatie op www.curriculum.nu/animatie.

  http://www.curriculum.nu/http://www.curriculum.nu/http://www.curriculum.nu/animatie

 • 2

  INHOUDSOPGAVE

  1. VISIE OP HET LEERGEBIED ........................................................................... 3

  2. GROTE OPDRACHTEN VAN HET LEERGEBIED NEDERLANDS........................... 6

  Grote opdracht 1: Interactie en een rijk taalaanbod dragen bij aan de taal- en

  denkontwikkeling ................................................................................................... 8

  Grote opdracht 2: De competente taalgebruiker blijft een leven lang zijn taal en

  taalgebruik ontwikkelen .......................................................................................... 9

  Grote opdracht 3: De competente taalgebruiker ontwikkelt zijn taal- en cultuurbewustzijn

  in een meertalige samenleving .............................................................................. 10

  Grote opdracht 4: Experimenteren met taal en vormen van taal stimuleert het

  zelfvertrouwen en plezier in taal ............................................................................ 11

  Grote opdracht 5: De competente taalgebruiker communiceert doelgericht ................. 12

  Grote opdracht 6: De competente taalgebruiker zet taal in bij het kritisch verwerken van

  (digitale) informatie ............................................................................................. 13

  Grote opdracht 7: Leesmotivatie en de ontwikkeling van literaire competentie stimuleren

  leerlingen lezers te worden en te blijven ................................................................. 14

  3. RAAMWERK: VAN VISIE EN GROTE OPDRACHTEN NAAR BOUWSTENEN ...... 16

  4. GENERIEKE AANBEVELINGEN VOOR DE UITWERKING BOVENBOUW VO ..... 18

  5. BOUWSTENEN ............................................................................................. 20

  Onderlegger 1.1 Rijke teksten als voorwaarde voor taal- en denkontwikkeling ............. 20

  Bouwsteen 1.2 Interactie in dienst van taal- en denkontwikkeling .............................. 23

  Bouwsteen 2.1 Een leven lang taal en taalgebruik ontwikkelen .................................. 26

  Bouwsteen 3.1 Meertaligheid: de ontwikkeling van taal- en cultuurbewustzijn ............. 30

  Bouwsteen 4.1 Experimenteren met taal en vormen van taal .................................... 33

  Bouwsteen 5.1 Doelgerichte communicatie ............................................................. 36

  Bouwsteen 6.1 Kritisch (digitale) informatie verwerken ............................................ 41

  Bouwsteen 7.1 Leesmotivatie en literaire competentie .............................................. 45

  BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST ............................................................................... 50

  BIJLAGE 2: BRONNENLIJST .................................................................................. 54

  BIJLAGE 3. VISUALISATIE VAN DE SAMENHNG VISIE EN GROTE OPDRACHTEN... 60

 • 3

  1. VISIE OP HET LEERGEBIED

  Denken, spelen en werken met taal

  Relevantie: Het leergebied Nederlands bevordert gelijke kansen voor alle leerlingen door

  hen in de gelegenheid te stellen een sterke taalbasis op te bouwen van waaruit zij zich een

  leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Leerlingen werken aan hun taalbasis door in

  betekenisvolle taalgebruikssituaties gesprekken te voeren, te spreken, luisteren, lezen en

  schrijven. Hierbij is ook aandacht voor de rol van beelden en gebaren als betekenisdragers.

  Het leergebied Nederlands doet recht aan de verschillende talen en taalvariëteiten die

  leerlingen mogelijk ook beheersen. Deze talen en taalvariëteiten spelen een belangrijke rol

  als voertuig voor denkprocessen en communicatie, als drager van de identiteit en als

  vormgever van de samenleving. Ook zijn ze een belangrijke basis voor de algemene

  ontwikkeling en voor de ontwikkeling van het Standaardnederlands.

  Kennis van de Nederlandse taal en cultuur en een goede beheersing van het

  Standaardnederlands is van groot belang voor succesvolle participatie op school en

  deelname aan een geletterde, meertalige en pluriforme samenleving. Het

  Standaardnederlands is de gemeenschappelijke taal in informele en formele situaties: de

  taal van het onderwijs, de overheid en de wet. Het leergebied Nederlands voorziet in de

  ontwikkeling van de beheersing van de standaardtaal (kwalificatie).

  Ook draagt het leergebied bij aan de socialisatie van leerlingen. Leerlingen verwerven

  kennis en inzicht in de Nederlandse taal en cultuur, zodat deze in stand gehouden,

  overgedragen en verder ontwikkeld wordt. Ze worden ondersteund en uitgedaagd bij hun

  ontwikkeling tot actieve en kritische burgers. Leerlingen die zich thuis voelen in de

  Nederlandse taal zijn beter toegerust om op volwassen wijze hun verantwoordelijkheid te

  nemen in de samenleving (socialisatie).

  Taal is een belangrijk middel om relaties aan te gaan en expressie te geven aan en kennis

  te nemen van eigen en andermans ervaringen, gedachten en intenties. Leerlingen worden

  zich bewust van de relatie tussen vorm en betekenis van taal en taalgebruik en verwerven

  inzicht in hun eigen taal en taalgebruik en dat van anderen. Ze leren reflecteren op hun

  eigen ontwikkeling als taalgebruiker, in relatie tot de ander en de wereld om hen heen. Ten

  slotte bevordert het leergebied de ontwikkeling van een positieve houding ten opzichte van

  talen en taalvariëteiten in hun culturele context (persoonsvorming).

  Inhoud: De inhouden van het leergebied Nederlands worden hieronder beschreven,

  uitgaande van drie kerninhouden: Taal & communicatie, Taal & cultuur en Taal & identiteit.

  De samenhang tussen deze drie kerninhouden vormt binnen het leergebied Nederlands het

  uitgangspunt.

  Taal & communicatie

  Leerlingen komen op school structureel in aanraking met het Standaardnederlands en

  krijgen kansen zich daarin te ontwikkelen. Ze worden taalcompetent door in elke fase van

  ontwikkeling hun talige kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden en te verdiepen.

  De taalbasis die op deze manier ontstaat is een instrument om (verder) te leren.

  Door middel van taal verlenen leerlingen betekenis aan de wereld en kunnen ze gevoelens,

  ervaringen, meningen en feiten onder woorden brengen, begrijpen, interpreteren,

  vastleggen, evalueren en/of nuanceren. Bij het leergebied Nederlands leren leerlingen

  communiceren in verschillende, betekenisvolle taalgebruikssituaties. Ze worden

  gestimuleerd in hun taalproductie, eerst mondeling in interactie met elkaar en de leraar,

  later ook schriftelijk, digitaal en multimodaal. Ze leren communiceren in interactie met

  elkaar, bijvoorbeeld om te kunnen samenwerken en problemen op te lossen. Leerlingen

 • 4

  leren vanuit verschillende perspectieven naar onderwerpen uit het eigen leergebied, andere

  leergebieden en een bredere maatschappelijke context te luisteren en erover te praten, te

  lezen en te schrijven.

  Leerlingen verdiepen zich in teksten die rijk zijn aan inhoud en vorm. Ze produceren en

  verwerken een breed scala aan mondelinge, schriftelijke, digitale en multimodale teksten.

  Daarbij leren leerlingen gaandeweg hun communicatie af te stemmen op doel, publiek en

  taalgebruikssituatie en leren ze steeds beter de juiste taalregisters te hanteren. Ook leren

  ze om kritisch en efficiënt om te gaan met de continue stroom aan (digitale) informatie in

  de samenleving, zodat ze goede informatieverwerkers worden. Leerlingen leren doelgericht

  om te gaan met digitale media, inclusief nieuwe tekstsoorten en bijbehorende registers.

  Om doelgericht te communiceren, verwerven leerlingen inzicht in hoe taal in elkaar zit en

  hoe taal betekenis creëert. Ook leren ze systematisch over taalgebruik te denken en te

  communiceren.

  Taal & cultuur

  Leerlingen komen bij het leergebied Nederlands in aanraking met allerlei talige culturele

  uitingen uit heden en verleden. Door deze verschillende uitingen te verkennen, te

  bespreken en zelf te experimenteren en teksten te creëren, leren ze hun eigen en andere

  culturen beter te begrijpen en er respectvol mee om te gaan. Cultuur is alles wat mensen

  denken, doen en maken en de betekenis die mensen vanuit hun eigen achtergrond daaraan

  geven. De talige en culturele bagage die leerlingen meekrijgen op school is bepalend voor

  een succesvolle participatie in de samenleving.

  Het ontwikkelen van literaire competentie is een belangrijke taak van het leergebied

  Nederlands. Leerlingen leren om mondelinge en schriftelijke literaire teksten, zowel literaire

  fictie, non-fictie als poëzie, te begrijpen, te analyseren, interpreteren, erover te

  communiceren, erop te reflecteren en er persoonlijke, historische en culturele betekenis

  aan toe te kennen. Het uitgangspunt van het literatuuronderwijs is het geschreven woord.

  Andere culturele uitingen zoals film, theater, beeld en muziek kennen ook fictionele

  kenmerken en kunnen eveneens benut worden in het literatuur- en taalonderwijs, onder

  meer om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Leerlingen ontdekken de

  kracht en schoonheid van taal in allerlei talige uitingen en experimenteren met taal en

  vormen van taal. Bovendien is het bevorderen van leesplezier en leesmotivatie een

  belangrijke taak van het leergebied, omdat het een positieve leesspiraal in gang zet: een

  leerling die graag leest, leest meer en beter en grijpt daardoor ook sneller naar een ander

  boek of een andere tekst.

  Taal & identiteit

  Taal is een drager van identiteit en vertolkt het geheel aan normen, waarden en

  opvattingen van een individu, groep en samenleving. Leerlingen verkennen en ontwikkelen

  door taal hun eigen identiteit en hun relatie tot anderen en kunnen hier uiting aan geven.

  Ze leren om hun eigen gedachten, gevoelens en ervaringen uit te drukken en maken door

  middel van taal hun ideeën en intenties duidelijk. Leerlingen ontdekken en benutten hun

  talige kwaliteiten, ontwikkelen hun eigen voorkeuren en krijgen vertrouwen in hun eigen

  taalvaardigheid. Door taal leren ze hun gedachten, gevoelens en keuzes kenbaar te maken

  en toe te lichten, zoals eigen plannen en ideeën en ook hun school-, studie- en

  beroepskeuze.

  Leerlingen leren ook dat ze een onderwerp of thema vanuit meerdere perspectieven

  kunnen bekijken. Ze leren die perspectieven herkennen, daarop te reflecteren, hun oordeel

  uit te stellen of een gefundeerd oordeel te geven. Literatuur en andere talige culturele

  uitingsvormen spelen daarbij een belangrijke rol. Het (voor)lezen van, kijken en luisteren

  naar, praten over en scheppen van taaluitingen draagt daarmee bij aan de persoonlijke

  ontwikkeling van leerlingen, het verkennen van andere werelden en de ontwikkeling van

  inlevingsvermogen en van verbeeldingskracht.

 • 5

  Positie:

  Samenhang met andere leergebieden

  Binnen het leergebied Nederlands is er naast aandacht voor de dagelijkse algemene taal

  (DAT) ook aandacht voor de cognitief academische taal (CAT). Daar valt zowel de taal

  onder die wordt gebruikt in schriftelijke teksten als de vaktaal die expliciet wordt geleerd in

  alle leergebieden en beroepen. Leerlingen leren bij het leergebied Nederlands deze taal

  steeds passender te gebruiken om over de inhouden van het leergebied te communiceren.

  Daarnaast speelt het leergebied een ondersteunende rol als het gaat om het bewustmaken

  van het bestaan van cognitief academische taal bij alle leergebieden. Ten eerste door te

  helpen bij het identificeren ervan en ten tweede door talige activiteiten en rijke teksten in

  interactie aan te bieden die aansluiten bij doelen van andere leergebieden.

  In alle leergebieden is interactie met elkaar en de leraar een middel waarmee leerlingen

  hun taal- en denkvaardigheid ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen in elk

  leergebied in aanraking komen met teksten met uitdagende inhouden en rijke taal. Door

  ernaar te luisteren, erover te praten, lezen en schrijven ontwikkelen zij hun taalbasis. Dat

  vraagt om talige doelen in de curricula van alle leergebieden en om ondersteuning van

  leerlingen in hun taalontwikkeling door de leraar.

  De inhouden en vaardigheden bij het leergebied Nederlands komen voor een belangrijk

  deel overeen met de inhouden en vaardigheden van het leergebied Engels/Moderne

  vreemde talen (MVT). Ook daar staat de ontwikkeling van talige en culturele competenties

  centraal. Daarom worden de dwarsverbanden tussen de curricula uitgewerkt.

  Doorlopende leerlijnen

  De basis voor de taalontwikkeling van een leerling wordt gelegd in de thuisomgeving en in

  de voorschoolse periode. Het is belangrijk om te constateren dat deze basis voor leerlingen

  verschillend is. Voor leerlingen met een beperkte Nederlandse taalvaardigheid moet het

  taalaanbod op school en specifiek bij het leergebied Nederlands niet worden verarmd. Deze

  leerlingen moeten juist op maat worden ondersteund bij het zelf produceren van rijke taal

  en het leren begrijpen van taal en teksten. Voor leerlingen met een goede beheersing van

  de Nederlandse taal is het van belang dat ook zij blijvend worden uitgedaagd hun

  taalvaardigheid te versterken.

  De taalontwikkeling van leerlingen verloopt grotendeels concentrisch: in elke fase van

  ontwikkeling is er sprake van een combinatie van verwerving van nieuwe talige en culturele

  kennis, vaardigheden en attitudes en van consolidatie en verdieping van bestaande kennis,

  vaardigheden en attitudes. In elke fase van de taalontwikkeling spelen een rijk taalaanbod,

  taalproductie en een multiperspectivische benadering van onderwerpen een grote rol.

  Leerlingen werken in interactie aan hun taalontwikkeling, waarbij (tijdelijke) ondersteuning

  van leerlingen bij het versterken van hun taalvaardigheid van belang is.

  Het aanbod binnen het leergebied Nederlands bereidt leerlingen voor op doorstroom naar

  passend vervolgonderwijs, beroep of dagbesteding. Daarbij wordt recht gedaan aan de

  eigenheid van de verschillende onderwijssectoren. Leerlingen krijgen de mogelijkheden om

  zich vanuit talenten, interesses en leerbehoeften te ontwikkelen. Op die manier kunnen

  leerlingen hun individuele kwaliteiten optimaal benutten, zich kwalificeren voor de

  overgangsmomenten en zich ontwikkelen tot taalcompetente deelnemers aan de

  samenleving, met een open houding ten opzichte van variatie en verandering in taal en

  cultuur.

 • 6

  2. GROTE OPDRACHTEN VAN HET LEERGEBIED NEDERLANDS

  Kennis van de Nederlandse taal en cultuur en een goede beheersing van de Nederlandse

  taal dragen bij aan persoonsvorming van leerlingen, succesvolle participatie op school en

  deelname aan de geletterde, meertalige en pluriforme samenleving. Het leergebied

  Nederlands draagt bij aan deze doelen vanuit drie kerninhouden: taal & communicatie, taal

  & cultuur en taal & identiteit. Vanuit de drie kerninhouden werkt het leergebied Nederlands

  mee aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de leerlingen.

  De drie kerninhouden laten gezamenlijk zien waar het bij het leergebied om gaat. Ze staan

  niet los van elkaar, maar hangen sterk met elkaar samen. Vanuit de drie kerninhouden zijn

  zeven essenties vastgesteld: de zeven grote opdrachten van het leergebied. Deze grote

  opdrachten zijn een nadere specificering van de kerninhouden en vormen daarmee de

  schakel tussen de visie op het

  leergebied en de uitwerking in de

  bouwstenen (zie figuur 1 en bijlage 1).

  In elke grote opdracht ligt het accent op

  minstens twee van de drie

  kerninhouden.

  Binnen het leergebied Nederlands leren

  leerlingen te communiceren in woord,

  gebaar, schrift en beeld. Leerlingen zijn

  zowel taalleerder als taalgebruiker.

  De eerste drie grote opdrachten leggen

  het accent op de leerling als taalleerder:

  leerlingen worden taalvaardig, ze

  vergroten hun vermogen om taal te

  leren, ze leren over taal en taalgebruik

  te communiceren en ze leren erop te

  reflecteren. Hierdoor zijn ze hun leven

  lang in staat om hun talige kennis en

  vaardigheden te ontwikkelen. De

  essenties van de drie grote opdrachten

  zijn als volgt:

  Grote opdracht 1: interactie en

  een rijk taalaanbod dragen bij

  aan de taal- en denkontwikkeling;

  Grote opdracht 2: de competente taalgebruiker blijft een leven lang zijn taal en

  taalgebruik ontwikkelen;

  Grote opdracht 3: de competente taalgebruiker ontwikkelt zijn taal- en

  cultuurbewustzijn in een meertalige samenleving

  De andere vier grote opdrachten leggen het accent op de leerling als taalgebruiker. Er is

  altijd sprake van een wisselwerking tussen de eerste drie grote opdrachten en de laatste

  vier grote opdrachten: leerlingen versterken hun taallerend vermogen (NLGO 1 – 3) door

  zich te ontwikkelen in het experimenteren met taal en vormen van taal, doelgericht

  communiceren, kritisch informatie verwerken en literaire competentie (NLGO 4 – 7). En

  omgekeerd versterkt hun taallerend vermogen hun communicatie in de verschillende

  taalgebruikssituaties.

  Grote opdracht 4: experimenteren met taal en vormen van taal

  Creatief omgaan met taal en vormen van taal draagt bij aan expressieve communicatie,

  creatieve denkontwikkeling, zelfkennis en identiteitsvorming, plezier in taal en motivatie

  voor en door taal. Bij het leergebied Nederlands is een belangrijke rol weggelegd voor het

  Figuur 1: visualisatie van de samenhang tussen visie en grote opdrachten en grote opdrachten onderling

 • 7

  experimenteren met taal en vormen van taal om uiting te geven aan ideeën, ervaringen,

  gevoelens en intenties, als stimulans voor het creatieve proces van leerlingen (NLGO 4).

  Deze grote opdracht is vormgegeven vanuit het accent op taal & communicatie en taal &

  identiteit.

  Grote opdrachten 5 en 6: doelgerichte communicatie

  Bij doelgerichte communicatie houdt de taalgebruiker rekening met het doel, het publiek en

  de taalgebruikssituatie waarbinnen gecommuniceerd wordt. De leerling leert zijn verbale en

  non-verbale communicatie hierop af te stemmen, omdat afstemming zorgt voor vlotte,

  succesvolle en gepaste communicatie (NLGO 5).

  De leerling leert ook kritisch (digitale) informatie te verwerken (NLGO 6). Het kritisch

  verwerven, verwerken en verstrekken van informatie staat in dienst van doelgerichte

  communicatie. Het is een zelfstandige grote opdracht, omdat het omgaan met meer en

  minder betrouwbare informatie een van de belangrijkste vaardigheden is in de huidige

  samenleving. Beide grote opdrachten zijn vormgegeven vanuit het accent op taal &

  communicatie en taal & cultuur.

  Grote opdracht 7: leesmotivatie en literaire competentie

  Leerlingen krijgen door het werken aan zowel leesmotivatie als aan literaire competentie de

  kans om lezers te worden en te blijven. Literair competent zijn betekent dat leerlingen

  literatuur belevend, interpreterend, beoordelend en met narratief begrip lezen en erover

  kunnen communiceren. Het leergebied Nederlands werkt aan leesmotivatie en literaire

  competentie (NLGO 7). Deze grote opdracht is vormgegeven vanuit het accent op taal &

  cultuur en taal & identiteit.

  Brede vaardigheden

  De zeven grote opdrachten beschrijven hoe leerlingen als taalleerder en taalgebruiker

  steeds beter leren communiceren. Ze verwerven steeds meer en complexere taalmiddelen

  om te communiceren. Ook leren ze de wereld, de mens en zichzelf erin steeds beter

  kennen. Door te werken aan de ontwikkeling van het Nederlands ontwikkelen leerlingen

  tegelijkertijd hun brede vaardigheden die hen helpen te leren denken en handelen, zichzelf

  te leren kennen, en te leren omgaan met anderen. Daarbij gaat het om kritisch, creatief en

  probleemoplossend denken en handelen, om reflectie op taal en cultuur, eigen

  taalleerproces en talenten, om oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan en om

  samenwerken.

  Relatie met het leergebied Engels/MVT

  De drie kerninhouden van het leergebied Nederlands vertonen grote overeenkomsten met

  de perspectieven van het leergebied Engels/MVT, met name als het gaat om taal &

  communicatie en taal & cultuur. Beide leergebieden rusten leerlingen talig toe voor hun

  participatie in een meertalige en pluriforme samenleving. Bij het leergebied Nederlands ligt

  daarbij het accent op het leren van het Nederlands als gemeenschappelijke taal en op de

  culturele aspecten van communicatie, zodat leerlingen kunnen participeren op school, in

  hun vervolgstudie, beroep of dagbesteding en in de samenleving. Bij het leergebied

  Engels/MVT ligt het accent op het leren van andere moderne vreemde talen en op

  interculturele en grensoverstijgende aspecten van communicatie.

  Samenhang grote opdrachten met andere leergebieden

  Hieronder beschrijven we voor welke grote opdrachten van het leergebied Nederlands de

  samenhang met andere leergebieden is geëxpliciteerd:

  Interactie draagt bij aan taal- en denkontwikkeling (NLGO 1): omdat het leggen van

  een sterke basis in de Nederlandse taal helpt om de doelen rondom taalbewustzijn

  bij het leergebied Engels/MVT te realiseren, is deze grote opdracht afgestemd met

  het leergebied Engels/MVT (EMvTGO 1). Ook de keuze van onderwerpen binnen het

  leergebied is uitgewerkt, waarbij expliciet de link met mondiale en

 • 8

  wereldoriënterende onderwerpen uit de andere leergebieden, waaronder Mens &

  Maatschappij, Mens & Natuur en Burgerschap wordt gelegd.

  Meertaligheid (NLGO 3): omdat elke taal en elke taalvariëteit onderdeel is van het

  meertalig repertoire van de leerling, zijn zowel het Nederlands (vanuit het

  perspectief van het leergebied Engels/MVT) als de moderne vreemde talen (vanuit

  het perspectief van het leergebied Nederlands) onderdeel van dat repertoire. Beide

  leergebieden hebben daarom een grote opdracht rondom meertaligheid uitgewerkt

  (Engels/MVT, EMvTGO 5) die met elkaar zijn afgestemd. Er ligt ook een duidelijke

  relatie met de grote opdracht rondom identiteit, diversiteit en gelijkwaardigheid bij

  Burgerschap (BuGO 4 en 5), waarbij het gaat over de verschillende achtergronden,

  mogelijkheden en oriëntaties van leerlingen.

  Experimenteren met taal en vormen van taal (NLGO 4): het experimenteren met

  taal en vormen van taal levert een bijdrage aan de persoonsvorming en socialisatie

  van de leerling. Dit onderdeel komt terug bij zowel het leergebied Nederlands als

  het leergebied Engels/MVT (EMvTGO 2). Ook met het leergebied Kunst & Cultuur

  (KCGO 1 en 2) is nauw afgestemd als het gaat om het ontwikkelen van artistiek en

  creatief vermogen en artistieke expressie bij het experimenteren met taal en

  vormen van taal. Daarbij is aandacht voor en invulling van het creatieve proces in

  plaats van het product én aandacht voor reflectie van eigen en andermans werk op

  dezelfde manier beschreven.

  Doelgericht communiceren (NLGO 5) en Kritisch informatie verwerken (NLGO 6):

  communicatie in de Nederlandse taal en internationale communicatie zijn nauw met

  elkaar verbonden. Daarom zijn zowel de gehanteerde terminologie (bijvoorbeeld

  begrippen zoals 'tekst') als de kennis en vaardigheden afgestemd met het

  leergebied Engels/MVT (EMvTGO 1). Voor het uitwerken van de grote opdracht over

  kritische informatieverwerking is afstemming gezocht met het leergebied Digitale

  geletterdheid (DLGO 1) als het gaat om de kennis en vaardigheden die nodig zijn

  voor online informatieverwerking. De grote opdracht hangt ook nauw samen met de

  grote opdrachten Democratie is van waarde (BUGO 1) en Leven in een digitale

  maatschappij van Burgerschap (BuGO 7). In de eerste staan menings- en

  oordeelsvorming centraal en in de tweede het inzicht in eigen en andermans

  mediagebruik en de invloed van media op het sociale en politieke leven.

  Leesmotivatie en literaire competentie (NLGO 7): het beleven van literatuur in het

  Nederlands en in andere talen levert een bijdrage aan de persoonsvorming en

  socialisatie van de leerling. Dit komt terug bij zowel het leergebied Nederlands, het

  leergebied Engels/MVT (EMvTGO 2) als het leergebied Kunst & Cultuur (KCGO 7).

  Daarnaast hebben de leergebieden Kunst & Cultuur, Engels/MVT en Nederlands

  gezamenlijk een definitie van cultuur opgesteld.

  Grote opdracht 1: Interactie en een rijk taalaanbod dragen bij aan de taal- en

  denkontwikkeling

  Relevantie: Om op school en in onze geletterde samenleving optimaal te kunnen

  functioneren, hebben alle leerlingen een sterke taalbasis nodig: een mentaal netwerk van

  kennis en ervaringen en de daarmee verbonden taal. Hiermee geven ze vorm aan hun

  gedachten en het stelt ze in staat een leven lang te blijven leren. Een sterke taalbasis

  vormt de grondslag voor voortdurende ontwikkeling van kennis in informele en formele

  taalgebruikssituaties, binnen en buiten school.

  Inhoud: Leerlingen ontwikkelen een sterke taalbasis door sociale interactie met een rijk

  taalaanbod en uitgedaagde taalproductie, zowel mondeling, schriftelijk, digitaal en

  multimodaal. Voor de taal- en denkontwikkeling van leerlingen is interactie tussen

  leerlingen onderling en met de leraar noodzakelijk, zodat leerlingen de ruimte krijgen om

  hun gedachten te verwoorden. Interactie functioneert als middel om te leren en het

 • 9

  denkproces te faciliteren, om gedachten te ordenen en lijn in het denken aan te brengen.

  Wanneer leerlingen actief hun eigen bedoelingen en ideeën onder woorden brengen en

  redeneren, ontwikkelen ze al doende naast hun algehele denkvaardigheid ook hun

  taalvaardigheid op alle niveaus. Daarbij gaat het om fonologie, woordvorming,

  woordenschat, zinsbouw, schrift en pragmatiek. Leerlingen leren bovendien passende

  taalregisters te hanteren in verschillende taalgebruikssituaties, waarbij ze niet alleen

  dagelijkse algemene taal (DAT) maar ook steeds meer cognitief academische taal (CAT)

  gebruiken.

  Een rijk taalaanbod bestaat uit literaire en zakelijke teksten met een rijke inhoud en vorm.

  Leerlingen werken met mondelinge, schriftelijke, digitale en multimodale teksten. De

  inhouden ervan komen zowel uit het eigen leergebied als uit de andere leergebieden in het

  kader van betekenisvolle samenhang voor leerlingen. Leerlingen verdiepen zich in

  persoonsvormende, wereldoriënterende en mondiale thema's, zoals taal en cultuur,

  burgerschap, globalisering, duurzaamheid, technologie en oriëntatie op jezelf, je talenten,

  studie en beroep. Het is belangrijk dat leerlingen zich langdurig verdiepen in onderwerpen

  die vanuit meerdere perspectieven benaderd kunnen worden. Dat doen ze met een variatie

  aan zowel literaire als zakelijke teksten die elkaar aanvullen of tegenspreken. Daarbij zijn

  de teksten van goede kwaliteit, met rijk taalgebruik, gevarieerde woordenschat inclusief

  laagfrequente woorden, en gevarieerde zinsstructuren inclusief samengestelde zinnen en

  verbindingswoorden.

  Brede vaardigheden: communicatie, samenwerken

  Grote opdracht 2: De competente taalgebruiker blijft een leven lang zijn taal en

  taalgebruik ontwikkelen

  Relevantie: Iedereen krijgt gedurende zijn of haar persoonlijke leven, studie- en

  werkloopbaan met verschillende en nieuwe taalgebruikssituaties te maken. Daarom is het

  in een geletterde samenleving van belang dat leerlingen in staat zijn om als taalgebruiker

  hun leven lang talige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Bij het leergebied Nederlands

  werken leerlingen aan het versterken van hun taallerend vermogen. Daardoor zijn ze beter

  in staat om in verschillende, nieuwe taalgebruikssituaties doelgericht te communiceren. De

  leerling ziet en verwoordt de effecten van taalgebruik op zichzelf en de ander, reageert

  adequaat en herkent en waardeert de culturele aspecten ervan.

  Inhoud: Zowel bij het leergebied Nederlands als het leergebied Engels/moderne vreemde

  talen ontwikkelen leerlingen hun (taal)leervaardigheden en taalbewustzijn. Ze beseffen

  welke (taal)leervaardigheden ze nodig hebben om talige activiteiten goed uit te voeren.

  Ook verwerven ze kennis over en inzicht in hoe taal in elkaar zit en hoe taal werkt in een

  context (taalbewustzijn). Daarbij ontwikkelen ze een metataal om functioneel over

  taalgebruik en taalleren te kunnen communiceren.

  De ontwikkeling van taalbewustzijn loopt parallel aan de cognitieve ontwikkeling en de

  taalontwikkeling van leerlingen. Pas als leerlingen voldoende taalbasis hebben ontwikkeld,

  zijn ze in staat om te leren metacognitieve strategieën in te zetten tijdens de voorbereiding

  en uitvoering van en de reflectie op complexe talige activiteiten. Leerlingen leren deze

  strategieën in te zetten op basis van noodzaak en behoefte.

  Leerlingen leren (realistische) taal(leer)doelen te stellen. Ook leren ze effectieve cognitieve

  en metacognitieve strategieën toepassen om de gestelde taal(leer)doelen te bereiken.

  Daarnaast leren ze om de effectiviteit van hun taalgebruik binnen en buiten school en/of

  van hun taalleeractiviteit waar te nemen, te analyseren en te evalueren in relatie tot de

  gestelde taal(leer)doelen en eigen verwachtingen. Daarbij leren ze feedback op waarde

 • 10

  schatten en verwerken. Ook leren ze bruikbare feedback geven op aanpak en prestaties

  van medeleerlingen. Ze kijken niet alleen terug, maar juist ook vooruit en leren

  verwoorden hoe prestaties en opgedane leerervaringen van invloed zijn op toekomstige

  taalgebruikssituaties.

  Om het taallerend vermogen te versterken, is het van belang dat bij het leergebied

  Nederlands wordt gewerkt aan taalbewustzijn. Leerlingen krijgen inzicht in hoe taal in

  elkaar zit, in de relatie tussen vorm en betekenis en in hoe taal werkt in een context. Ook

  het werken aan taal(leer)plezier en motivatie is een essentieel onderdeel van het

  leergebied Nederlands. Het is belangrijk dat leerlingen het vertrouwen hebben dat ze een

  talige activiteit tot een goed einde kunnen brengen. Een klimaat waarin leerlingen kunnen

  oefenen om hun taalgebruik te optimaliseren en hierbij naar behoefte worden ondersteund,

  is daarbij voorwaardelijk. Ook is het belangrijk om een context te creëren waarin ruimte is

  voor interactie over taal(leer)doelen en eigen taalontwikkeling.

  Brede vaardigheden: zelfregulatie, oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan

  Grote opdracht 3: De competente taalgebruiker ontwikkelt zijn taal- en

  cultuurbewustzijn in een meertalige samenleving

  Relevantie: Historisch gezien is Nederland een land waarin verschillende talen en

  taalvariëteiten gesproken en gebruikt worden, zowel binnen als buiten de schoolcontext.

  Globalisering en migratie brengen bovendien met zich mee dat leerlingen vaak samen leren

  en samenwerken met mensen met een andere talige en culturele achtergrond. Iedereen

  gebruikt afwisselend en soms door elkaar verscheidene talen of taalvariëteiten, zoals

  Nederlands, Fries, Engels, Turks, Pools of Arabisch, Nederlandse gebarentaal, een regionale

  taal, dialect of straattaal. Deze talen hebben een bijzondere betekenis voor de gebruiker,

  omdat ze dragers zijn van cultuur en identiteit.

  Erkennen van en aansluiten bij (thuis)talen en taalvariëteiten van leerlingen is nodig om

  het Standaardnederlands (verder) te ontwikkelen, samen te leren en samen te leven. Het

  versterkt het talig en (inter)cultureel bewustzijn en leidt tot gevoeligheid voor meerdere

  talen en een open houding, waardering en respect bij leraren, leerlingen en ouders ten

  aanzien van talige diversiteit en culturele identiteit.

  Inhoud: Meertaligheid verwijst naar de aanwezigheid van meerdere talen en

  taalvariëteiten binnen een bepaalde context of bepaald gebied, zoals op een school, in de

  thuissituatie of in de samenleving. Leerlingen worden zich ervan bewust dat ze leven in een

  meertalige en pluriforme samenleving en begrijpen wat dat betekent voor zichzelf en voor

  de ander. Ze leren hoe verschillende talen en taalvariëteiten het Nederlands beïnvloeden

  en beïnvloed hebben, doordat deze met elkaar in contact staan. Leerlingen ontdekken dat

  ze woorden uit andere talen en taalvariëteiten in hun dagelijks leven gebruiken en dat er

  overeenkomsten en verschillen tussen talen en taalvariëteiten zijn in woorden, klanken,

  taalstructuren en conventies. Dat draagt bij aan hun taalbewustzijn. Ze verwerven

  gefundeerde inzichten in meertaligheid, taalvariatie, taalnormen en -verandering. Door

  deze kennis, inzichten en ervaringen leren leerlingen bewust en respectvol om te gaan met

  overeenkomsten en verschillen in (thuis)talen en taalvariëteiten in hun culturele context.

  Meertaligheid houdt ook in dat taalgebruikers hun meertalige repertoire flexibel kunnen

  inzetten om te communiceren en het Standaardnederlands te leren. Afhankelijk van de

  taalgebruikssituatie waarin leerlingen zich bevinden, zetten ze hun meertalig repertoire in.

  Ze leren schakelen tussen talen en taalvariëteiten met de bijbehorende taalregisters en

  taalstructuren in interactie en om doelgericht te communiceren. Door kennis van en

  ervaring met talen of taalvariëteiten krijgen leerlingen bovendien meer inzicht in de eigen

 • 11

  (meer)talige cultuur en identiteit en in die van anderen. Hierdoor kunnen leerlingen

  mensen van verschillende sociale en culturele achtergronden met zelfvertrouwen, empathie

  en spreekdurf tegemoet treden, met hen communiceren en samenwerken.

  Brede vaardigheden: Sociale en culturele vaardigheden, oriëntatie op jezelf, je studie en

  loopbaan

  Grote opdracht 4: Experimenteren met taal en vormen van taal stimuleert het

  zelfvertrouwen en plezier in taal

  Relevantie: Experimenteren met taal en vormen van taal is het scheppen van kunst met

  woorden. Bij het leergebied Nederlands is een belangrijke rol weggelegd voor het

  experimenteren met taal en vormen van taal als uiting van het creatieve proces. Creatief

  denken en handelen zijn vaardigheden waar nu en in de toekomst in de samenleving een

  groot beroep op wordt gedaan.

  Creatief omgaan met taal kan bijdragen aan inzicht en plezier in en motivatie voor taal.

  Ook kan het leerlingen nieuwsgierig maken naar bepaalde taalverschijnselen. Door in

  aanraking te komen met creatieve vormen van taal, hierover in gesprek te gaan en ze zelf

  te creëren, werken leerlingen aan expressie en culturele kennis. Ook werken ze aan het

  vormgeven van hun eigen identiteit. Aandacht voor het creatieve proces zorgt voor

  verrijkende ervaringen voor leerlingen. Hiermee kunnen taalcompetentie, durf en

  zelfvertrouwen versterkt worden. Ook kan het nieuwe manieren aanreiken om betekenis te

  geven aan ervaringen.

  Inhoud: Leerlingen beschikken van jongs af aan over een eigen creatief vermogen om

  verhalen op een eigen en/of nieuwe manier te delen. Leerlingen geven uiting aan ideeën,

  ervaringen, gevoelens en intenties vanuit spel en fantasie. Door in het onderwijs aandacht

  te besteden aan zelfexpressie en het creatieve proces, blijft het creatieve vermogen

  behouden en kan het verder worden ontwikkeld.

  De nadruk bij het experimenteren met taal ligt op het creatieve proces. Leerlingen leren

  om divergerend te denken en daarbij allerlei verschillende creatieve ideeën te genereren.

  Dat doen ze door het oefenen met en het zien van een breed scala aan vormen van taal en

  tekstgenres en daarbij na te denken over de effecten ervan op de ontvanger. Leerlingen

  leren vervolgens deze ideeën te analyseren en passende ideeën te selecteren. Ze creëren

  op basis daarvan zelf een talige uiting, waarbij originaliteit, het nieuwe en het eigene van

  leerlingen belangrijk zijn. Leerlingen kunnen de gemaakte keuzes in hun doorgemaakte

  creatieve proces toelichten.

  Het creatieve proces wordt gekenmerkt door spel, experiment, intuïtie en/of improvisatie

  met taal en vormen van taal, al dan niet gecombineerd met beeld, klank en beweging.

  Creatieve vormen van taal omvatten alle vormen van taalgebruik, zoals luisteren, spreken,

  lezen en schrijven, mogelijk gecombineerd met beeld en gebaren.

  Bij het leergebied Nederlands bouwen leerlingen een repertoire op van kennis,

  vaardigheden en technieken die het creatieve proces stimuleren. Dat doen ze door te

  kijken naar het eigen werk en dat van anderen en te reflecteren op het doorgemaakte

  creatieve proces en op de (mogelijke) effecten van de creatieve uiting op de ontvanger. Ze

  krijgen hierdoor steeds meer inzicht in het taalsysteem en breiden hun repertoire aan

  technieken uit. Daardoor zijn ze steeds meer in staat om te experimenteren met taal en

  vormen van taal en met werkelijkheid en fantasie in zowel zakelijke als meer artistieke

  teksten, zoals liedjes, rijmspellen, taalgrappen, digitale vertellingen en cabaretteksten. In

  deze vaak speelse teksten is aandacht voor vormaspecten, waarbij leerlingen leren om

 • 12

  vormen van taal en taalnormen bewust te doorbreken.

  Om ruimte te bieden aan creativiteit is het van belang een klimaat te creëren waarin

  leerlingen zichzelf durven zijn en beseffen dat er altijd verschillende manieren zijn om iets

  in taal uit te drukken. Leerlingen moeten ruimte krijgen om met plezier te durven

  experimenteren met taal, zowel mondeling, schriftelijk, digitaal en multimodaal. Ze mogen

  daarbij herhaald oefenen om hun taalgebruik te optimaliseren en worden daarbij naar

  behoefte ondersteund.

  Brede vaardigheden: Creatief denken en (praktisch) handelen, ondernemend denken en

  handelen

  Grote opdracht 5: De competente taalgebruiker communiceert doelgericht

  Relevantie: Doelgericht leren communiceren is een van de voornaamste doelen van

  taalonderwijs. Communicatie is namelijk een cruciaal element om tot maatschappelijke

  participatie en persoonlijke ontwikkeling te komen in een geletterde samenleving. Bij het

  leergebied Nederlands leren leerlingen in informele en formele taalgebruikssituaties

  doelgericht te communiceren. Dat doen ze zowel mondeling, schriftelijk, digitaal en

  multimodaal, bijvoorbeeld om te amuseren, elkaar te informeren of te overtuigen. Met

  name voor het schriftelijk communiceren (lezen en schrijven) en het afstemmen op formele

  taalgebruikssituaties geldt dat verreweg de meeste leerlingen dit vooral op school leren.

  Inhoud: Bij doelgerichte communicatie houdt de taalgebruiker rekening met doel, publiek

  en taalgebruikssituatie waarin gecommuniceerd wordt. De leerling leert steeds beter en

  bewuster zijn verbale en non-verbale communicatie hierop af te stemmen, omdat

  afstemming zorgt voor vlotte, succesvolle en gepaste communicatie. Leerlingen

  communiceren productief (spreken en schrijven), receptief (luisteren, kijken en lezen) en in

  interactie. In interactie zijn er zowel receptieve als productieve vaardigheden vereist en is

  er sprake van een (snelle) afwisseling tussen deze vaardigheden. Zeker in de huidige

  samenleving waarin online- en offlineactiviteiten elkaar afwisselen en vermengen is er vaak

  sprake van onmiddellijke, snelle en massale interactie.

  Leerlingen verwerven inzicht in en werken met mondelinge, schriftelijke, digitale en

  multimodale teksten die via verschillende media worden gecommuniceerd. Om doelgericht

  te communiceren verwerven leerlingen kennis van communicatieve doelen, bijbehorende

  genres en talige, visuele en retorische middelen die taalgebruikers inzetten om hun

  doel(en) te bereiken. Leerlingen leren in welke taalgebruikssituatie welk taalregister en

  welke taalvariëteit passend is en leren hierin de juiste keuzes maken als ze zelf

  communiceren. Ook leren ze welke taalnormen gelden in bepaalde taalgebruikssituaties,

  met name als het gaat om schriftelijk taalgebruik. Op den duur leren leerlingen bronnen

  met taaladviezen te raadplegen op basis van noodzaak en behoefte. Ze zijn zich steeds

  meer bewust van de effecten die talige, visuele en retorische middelen kunnen hebben op

  het denken, handelen en de opvattingen van anderen. Deze inzichten krijgen ze door te

  reflecteren op de relatie tussen vorm en betekenis van taal en op het taalgebruik van

  anderen en van zichzelf in literaire en zakelijke teksten.

  Het jonge kind leert zijn taalregister en taalvariëteit al af te stemmen op de

  taalgebruikssituatie, bijvoorbeeld in spelsituaties zoals een gesprek bij de kassa of een

  telefoongesprek met de dokter. Naarmate leerlingen ouder worden, wordt het gebruik van

  formele taal en taalregisters, inclusief cognitief academische taal (CAT), in verschillende

  taalgebruikssituaties steeds belangrijker. Leerlingen produceren, verwerken en waarderen

  steeds complexere literaire en zakelijke teksten en voeren steeds complexere talige

  activiteiten uit naarmate ze zich cognitief en talig ontwikkelen. Dat doen ze niet alleen

 • 13

  individueel, maar juist ook samen: gezamenlijk realiseren ze beoogde taaldoelen en

  ondersteunen elkaar daarbij onder andere door het geven en ontvangen van feedback.

  Om doelgericht te leren communiceren is het noodzakelijk talige activiteiten aan te bieden

  waarvan het belang en het doel duidelijk is. Deze talige activiteiten zijn gesitueerd in een

  authentieke taalgebruikssituatie en hebben een realistisch publiek. Zowel het leergebied

  Nederlands als de andere leergebieden creëren deze voor leerlingen betekenisvolle

  taalgebruikssituaties, zodat de gewenste mondelinge, schriftelijke, digitale en multimodale

  productie en de daarbij passende taalregisters en taalvariëteiten worden uitgelokt.

  Brede vaardigheden: kritisch denken en (praktisch) handelen, probleemoplossend

  denken en (praktisch) handelen en communiceren

  Grote opdracht 6: De competente taalgebruiker zet taal in bij het kritisch

  verwerken van (digitale) informatie

  Relevantie: Leerlingen groeien op in een geletterde, digitale samenleving waarin in een

  hoog tempo een continue stroom informatie op hen afkomt die ze moeten filteren. Feiten

  en meningen, hoofd- en bijzaken wisselen elkaar af en leerlingen moeten beoordelen wat

  waar en belangrijk is, wie wat zegt en met welke bedoeling. Het is belangrijk om hoofd-

  van bijzaken en objectieve van subjectieve informatie te kunnen scheiden. Kritisch

  informatie kunnen verwerken is in alle leergebieden en ook buiten school van groot belang.

  Het accent bij het leergebied Nederlands ligt op de rol van talige, visuele en retorische

  middelen bij het kritisch verwerven, verwerken en verstrekken van (digitale) informatie.

  Inhoud: Leerlingen leren kritisch en efficiënt omgaan met online en offline

  informatiebronnen, zoals elkaars verhalen, het (jeugd)journaal, boeken, websites en

  berichten op sociale media. Ze worden zich er steeds meer van bewust dat ze daarvoor

  voldoende inhoudelijke kennis van onderwerpen nodig hebben, omdat kritisch informatie

  verwerken over onbekende inhouden (vrijwel) onmogelijk is.

  Leerlingen leren om informatie op waarde te schatten, hoofd- van bijzaken en objectieve

  van subjectieve informatie te onderscheiden. Leerlingen ontwikkelen hierdoor een kritische

  blik op de betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid van verschillende, soms

  tegenstrijdige bronnen. Ze leren hun mening en/of oordeel uit te stellen, totdat ze genoeg

  informatie hebben verzameld waarmee ze hun mening gefundeerd kunnen onderbouwen.

  Ze verwerven steeds meer kennis van en inzicht in tekstkenmerken die helpen bij het

  onderscheid tussen feit en mening, hoofd- en bijzaak en bij het beoordelen van de kwaliteit

  van argumenten. Ook verkrijgen ze steeds meer inzicht in talige, visuele en retorische

  middelen, die worden ingezet om communicatieve doelen te bereiken, bijvoorbeeld om de

  ontvanger te overtuigen of te manipuleren. Dat doen leerlingen door teksten en taalgebruik

  van zichzelf en van anderen te analyseren en hierop met elkaar en de leraar te reflecteren.

  Leerlingen leren steeds beter om hun informatievraag te formuleren en hun zoekstrategie

  te bepalen bij het zoeken naar informatie. Ze leren om verder te kijken dan de eerste

  zoekresultaten en om informatie niet letterlijk over te nemen. Leerlingen leren bijvoorbeeld

  juiste trefwoorden en synoniemen te gebruiken, voor een spreekbeurt over Annie M.G.

  Schmidt of de Eiffeltoren, voor een klein onderzoek naar de waarde van poëzie of groene

  energie bij wereldoriëntatie en voor hun archiefonderzoek bij Nederlands of geschiedenis.

  Ook leren ze de bronnen te documenteren, zodat ze verkregen informatie steeds beter

  kunnen verantwoorden. In toenemende mate leren leerlingen informatie uit verschillende

  bronnen op een logische manier te ordenen en te integreren in eigen woorden, zodat er

  een goede tekst ontstaat die ze mondeling, schriftelijk, digitaal en/of multimodaal

 • 14

  communiceren bij het leergebied Nederlands, andere leergebieden en buiten de

  schoolcontext.

  Brede vaardigheden: kritisch denken en (praktisch) handelen, probleemoplossend

  denken en (praktisch) handelen, communiceren

  Grote opdracht 7: Leesmotivatie en de ontwikkeling van literaire competentie

  stimuleren leerlingen lezers te worden en te blijven

  Relevantie: Literatuur draagt eraan bij jezelf, de ander en de wereld te leren kennen. Het

  geeft de mogelijkheid om op te gaan in een verhaalwereld. Literaire teksten geven een

  inkijk in het hoofd en de cultuur van iemand anders en laten meerdere interpretaties toe.

  Dit draagt bij aan het empathisch vermogen en aan genuanceerder denken, communiceren

  en handelen. Door leerlingen de kans te geven regelmatig literaire teksten die aanspreken

  en uitdagen, te lezen, voor te lezen, te bekijken/beluisteren en erover te praten wordt het

  waarschijnlijker dat leerlingen positieve leeservaringen opdoen. Deze ervaringen en het

  werken met literaire teksten zijn van belang voor de ontwikkeling van taalcompetenties en

  onderwijsprestaties in het algemeen.

  Inhoud: Het leergebied Nederlands werkt aan leesmotivatie, maakt leerlingen wegwijs in

  het brede aanbod van literatuur en werkt aan de ontwikkeling van literaire competentie.

  Het bevorderen van leesplezier, wegwijs maken in het leesaanbod en ontwikkelen van

  leesmotivatie is van belang, omdat ze een positieve leesspiraal in gang zetten: een leerling

  die graag leest, leest meer en beter en pakt daardoor ook sneller een ander boek of een

  andere tekst. Belangrijk daarvoor is een positief leesklimaat waarin rust en tijd om vrij te

  lezen vanzelfsprekend zijn.

  Leerlingen maken kennis met een breed aanbod aan historische en hedendaagse literaire

  teksten, zowel fictie als literaire non-fictie en poëzie. Daartoe behoren prentenboeken,

  kinder-, jeugd-, adolescenten- (Young Adult) en volwassenenliteratuur. Door kennis te

  maken en te werken met literaire teksten krijgen leerlingen inzicht in hun leesvoorkeuren.

  Als ze daarbij vrijheid krijgen in het kiezen van literaire teksten, begeleid worden bij hun

  keuze en boeken kunnen lezen die aansluiten op hun competenties en interesses, wordt de

  kans vergroot dat ze lezers met een positieve leesattitude worden en blijven.

  Literair competent worden betekent dat leerlingen literatuur belevend, interpreterend,

  beoordelend en met narratief begrip leren lezen en over hun literaire leeservaringen leren

  communiceren en discussiëren. Ze ontwikkelen zich binnen elk van deze vier dimensies,

  waarbij ontwikkeling binnen één dimensie van invloed is op de ontwikkeling binnen de

  andere dimensies. Binnen het literatuuronderwijs komen deze vier dimensies geïntegreerd

  aan bod. Het is van belang dat leerlingen daarbij kennis opdoen van aanbod en genres en

  een literair vocabulaire opbouwen. Hierdoor zijn ze in staat om teksten te kiezen die bij

  hun leesvoorkeuren passen, kunnen ze hun leeservaring verwoorden en zelf literaire

  teksten produceren. Dit versterkt de leesmotivatie van leerlingen.

  Werken aan literaire competentie begint al vroeg, waarbij wordt aangesloten bij de

  belevingswereld van leerlingen en verder wordt gewerkt op een wijze die past bij het

  schooltype en het niveau van de leerling. Door over literaire teksten te praten en te

  schrijven, door voorgelezen te worden en door zelf te lezen, kijken en luisteren bouwen

  leerlingen verschillende tekstwerelden op. Zo’n tekstwereld is een samenhangende

  representatie van beelden, emoties, gedachten en ervaringen. Via het bouwen van deze

  tekstwerelden geven lezers zelf betekenis aan de tekst.

 • 15

  Leerlingen lezen, horen over en kijken naar gebeurtenissen en situaties die zich in

  verschillende (fantasie)werelden, (sub)culturen en perioden afspelen. Daarbij reflecteren ze

  op eigen en andermans (sub)cultuur, wat hen helpt om respect en tolerantie te

  ontwikkelen. Ze leren meerdere perspectieven te verkennen en in te nemen en ze leren

  vragen te stellen aan de tekst, zichzelf en de ander. Ook leren ze eigen standpunten ter

  discussie te stellen, hun eigen oordeel uit te stellen en argumenten af te wegen op basis

  van onderzoek en interactie. Door creatieve opdrachten met literatuur worden leerlingen

  uitgedaagd en wordt de leesmotivatie versterkt.

  Brede vaardigheden: Kritisch denken en (praktisch) handelen, creatief denken en

  (praktisch) handelen, sociale en culturele vaardigheden

 • 16

  3. RAAMWERK: VAN VISIE EN GROTE OPDRACHTEN NAAR BOUWSTENEN

  Kennis van de Nederlandse taal en cultuur en een goede beheersing van de Nederlandse

  taal dragen bij aan persoonsvorming van leerlingen, succesvolle participatie op school en

  deelname aan de geletterde, meertalige en pluriforme samenleving. Het leergebied

  Nederlands draagt bij aan deze doelen vanuit drie kerninhouden: taal & communicatie, taal

  & cultuur en taal & identiteit. Vanuit de drie kerninhouden zijn zeven essenties vastgesteld:

  de zeven grote opdrachten van het leergebied.

  De zeven grote opdrachten zijn vervolgens uitgewerkt in even zoveel bijbehorende sets

  van bouwstenen (zie het raamwerk), waarin wordt beschreven welke kennis en

  vaardigheden ten minste nodig zijn om aan de grote opdrachten in po en onderbouw vo te

  voldoen. In de bouwsteen po worden de kennis en vaardigheden daarbij in twee fasen

  beschreven: onderbouw (fase 1) en bovenbouw (fase 2), waarbij de overgang tussen fase

  1 en fase 2 rondom groep 4 ligt, hoewel het in de praktijk een vloeiende overgang betreft.

  Voor vo bovenbouw levert het ontwikkelteam aanbevelingen op die richtinggevend zijn

  voor de formulering van eindtermen voor vmbo, havo en vwo in een vervolgfase.

  Bij het beschrijven van de kennis en vaardigheden in de bouwstenen is in acht genomen

  dat de taalontwikkeling van leerlingen grotendeels concentrisch verloopt: in elke fase van

  ontwikkeling is er sprake van een combinatie van verwerving van nieuwe talige kennis,

  vaardigheden en attitudes en van consolidatie en verdieping van bestaande kennis,

  vaardigheden en attitudes. In elke nieuwe fase zal in meer of mindere mate ondersteuning

  en begeleiding nodig zijn bij het verwerven van zowel nieuwe als verdiepende kennis en

  vaardigheden.

  Raamwerk van bouwstenen

  Het ontwikkelteam heeft gekozen voor een 1-op-1-relatie tussen grote opdrachten en sets

  van bouwstenen: elke grote opdracht wordt in één set bouwstenen uitgewerkt. In de

  vervolgfase zullen de bouwstenen in samenhang worden uitgewerkt in kerndoelen en

  eindtermen.

  Daarnaast heeft het ontwikkelteam een onderlegger ontwikkeld die aan alle bouwstenen

  ten grondslag ligt, namelijk het aanbod van rijke teksten. In het onderstaande raamwerk

  worden de zeven grote opdrachten genoemd en de bijbehorende bouwstenen.

  Gro

  te o

  pdra

  cht

  NLGO 1

  Interactie

  en een rijk

  taalaanbod

  dragen bij

  aan taal- en

  denk-

  ontwikkeling

  NLGO 2 Een

  leven lang

  taal en

  taalgebruik

  ontwikkelen

  NLGO 3

  Meertaligheid:

  ontwikkeling

  van taal- en

  cultuur-

  bewustzijn

  NLGO 4

  Experimen-

  teren met

  taal en

  vormen van

  taal

  NLGO 5

  Doelgericht

  communiceren

  NLGO 6

  Kritisch

  (digitale)

  informatie

  verwerken

  NLGO 7

  Lees-

  motivatie en

  literaire

  competentie

  Bouw

  ste

  en NL 1.2

  Interactie

  draagt bij

  aan taal- en

  denk-

  ontwikkeling

  NL 2.1

  Een leven

  lang taal en

  taalgebruik

  ontwikkelen

  NL 3.1

  Meertaligheid:

  ontwikkeling

  van taal- en

  cultuur-

  bewustzijn

  NL 4.1

  Experimen-

  teren met

  taal en

  vormen van

  taal

  NL 5.1

  Doelgericht

  communiceren

  NL 6.1

  Kritisch

  (digitale)

  informatie

  verwerken

  NL 7.1

  Lees-

  motivatie en

  literaire

  competentie

  1.1 Rijke teksten

  Hieronder verduidelijken we de elementen uit het raamwerk die om toelichting vragen,

  namelijk de onderlegger 'rijke teksten' en de grote opdracht en set bouwstenen 'interactie'.

 • 17

  Rijke teksten

  Het ontwikkelteam beschrijft in een onderlegger onder alle bouwstenen de noodzaak van

  het gebruik van rijke teksten, zowel mondeling, schriftelijk, digitaal als multimodaal. Het

  gebruik van rijke teksten is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van kennis en

  vaardigheden die in de zeven bouwstenen worden uitgewerkt. Het bevordert het

  ontwikkelen van de taal- en denkvaardigheid en is een middel om alle leerlingen gelijke

  kansen te bieden op het ontwikkelen van een sterke taal- en culturele basis. Het

  ontwikkelteam benadrukt dat rijke teksten niet alleen van belang zijn bij het leergebied

  Nederlands maar ook bij de andere leergebieden en doet daarom ook de aanbeveling de

  onderlegger uit te werken voor alle leergebieden.

  Interactie als middel en doel

  Het tweede voorwaardelijke aspect voor een goede taal- en denkontwikkeling is frequente

  interactie met medeleerlingen, de leraar en andere taalgebruikers. Interactie inzetten als

  leeractiviteit geldt bij zowel het leergebied Nederlands als bij de andere leergebieden.

  Leerlingen ontwikkelen zodoende hun woordenschat en bouwen gezamenlijk talige en

  culturele kennis en kennis van de wereld op. Bij het leergebied Nederlands is frequente

  interactie niet alleen een leeractiviteit, maar werken leerlingen ook aan kennis en

  vaardigheden voor kwalitatief goede interactie. Daarom zijn de kennis en vaardigheden

  uitgewerkt in een aparte grote opdracht en bijbehorende set bouwstenen (1.1).

  Mondiale thema's

  De mondiale thema's worden bij het leergebied Nederlands niet inhoudelijk uitgewerkt. Wel

  worden in verschillende bouwstenen de thema's globalisering, duurzaamheid,

  technologische ontwikkelingen en gezondheid & welzijn opgevoerd als mogelijke

  onderwerpen of thema's om bij het leergebied Nederlands aan te werken, bijvoorbeeld in

  de bouwstenen waarin interactie en doelgericht communiceren worden uitgewerkt.

  Brede vaardigheden

  In de grote opdrachten zijn per grote opdracht de meest relevante brede vaardigheden

  expliciet benoemd. De uitwerking van zowel de leergebiedspecifieke als de brede

  vaardigheden is zichtbaar in de opsomming van kennis en vaardigheden in de verschillende

  sets van bouwstenen. De brede vaardigheid 'sociale en culturele vaardigheden' is

  bijvoorbeeld zichtbaar in bouwsteen 3.1 over meertaligheid waarbij leerlingen onder andere

  leren dat talen en taalvariëteiten verschillend gewaardeerd worden, ze vooroordelen leren

  herkennen en reflecteren op hun eigen en andermans talige en culturele identiteit.

  Overzicht samenhang bouwstenen met die van andere leergebieden

  Onderstaande tabel toont welke bouwstenen van het leergebied Nederlands nauw zijn

  afgestemd met bouwstenen van andere leergebieden.

  NL 1.1 Rijke teksten als voorwaarde voor de

  taal- en denkontwikkeling

  Relevant voor alle leergebieden

  NL 1.2 Interactie in dienst van taal- en

  denkontwikkeling

  Relevant voor alle leergebieden

  NL 2.1 Taalbewustzijn en een leven lang

  taal ontwikkelen

  Engels/MVT

  3.1 Meertaligheid: ontwikkeling van taal- en

  cultuurbewustzijn

  Engels/MVT Burgerschap

  4.1 Experimenteren met taal en vormen

  van taal

  Kunst & Cultuur Engels/MVT

  5.1 Doelgericht communiceren

  Engels/MVT

  6.1 Kritisch (digitale) informatie verwerken Digitale

  geletterdheid

  Burgerschap

  7.1 Leesmotivatie en literaire competentie Engels/MVT Burgerschap Kunst & Cultuur

 • 18

  4. GENERIEKE AANBEVELINGEN VOOR DE UITWERKING BOVENBOUW VO

  1. Neem in de uitwerking van de bovenbouw vo de visie en de zeven grote opdrachten

  van het leergebied Nederlands als uitgangspunt en bouw voort op de onderliggende

  bouwstenen (po en vo onderbouw). Het aanbod uit die bouwstenen dient in alle

  schoolsectoren te worden uitgebreid en verdiept.

  2. Ontwikkel een kerncurriculum voor de verschillende sectoren in de bovenbouw, in

  elk geval specifiek voor vmbo-bb en -kb, vmbo-gt, havo en vwo. Borg daarbij het

  onderscheidende karakter van de betreffende sector en maak keuzes in kennis,

  vaardigheden, onderwerpen en contexten die aansluiten bij de accenten die in het

  daaraan gekoppelde vervolgonderwijs (vmbo-mbo, havo-hbo en vwo-wo) worden

  gelegd en voorkom een zogenaamd 'theezakjes-model' waarbij de inhoud van de

  havo een afgeleide is van de inhoud van het vwo, en de inhoud van het vmbo een

  afgeleide is van de inhoud van de havo. Wel is daarbij de horizontale afstemming

  tussen sectoren van belang, zodat leerlingen kunnen stapelen en Nederlands op een

  hoger niveau kunnen volgen en afsluiten.

  3. Werk in de bovenbouw vmbo een kerncurriculum uit waarbij zowel het algemeen

  vormende aspect van het leergebied Nederlands behouden blijft als ook de

  koppeling met de beroepsgerichte examenprogramma's wordt gezocht. Te denken

  valt aan het benutten van de talige eindtermen in de beroepsgerichte programma's,

  zoals:

  een ontwerp kunnen presenteren bij de opdrachtgever en een offerte

  kunnen maken bij het profiel Bouwen, Wonen en Interieur,

  frontoffice-werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals klachten afhandelen,

  klanten en bezoekers ontvangen en het bedrijf presenteren bij het profiel

  Economie en Ondernemen,

  informatie zoeken en geven over gezonde voeding, voedings- en

  bewegingspatroon en dagritme, voedings- en leefgewoonten signaleren,

  observeren, rapporteren en erover adviseren bij het profiel Zorg en Welzijn.

  4. Werk in de bovenbouw havo en de bovenbouw vwo net als bij wiskunde een aantal

  varianten van het kerncurriculum uit (wiskunde kent een A-, B-, C- en D-

  programma). Koppel de varianten aan de profielen, waarbij er in elk geval een

  cultuurprofielvariant wordt uitgewerkt. Leerlingen met het cultuurprofiel krijgen

  naast een algemeen vormend deel ook een verdiepend aanbod van inhouden uit de

  neerlandistiek. Net als in de onderbouw vo worden verbanden gelegd met de

  inhouden van de moderne vreemde talen die ook deel uitmaken van het

  cultuurprofiel. Daarbij analyseren en vergelijken leerlingen bijvoorbeeld

  overeenkomsten en verschillen in woordstructuren, -betekenissen, zinnen en

  taalgebruik.

  5. Ontwikkel voor het kerncurriculum van elke sector in de bovenbouw vo een

  algemeen deel dat voor alle leerlingen in de betreffende sector gelijk is. Ontwikkel

  daarnaast een deel dat bestaat uit een aantal modules waarvan leerlingen er een

  vastgesteld aantal uit kiezen op basis van interesses, gekozen (beroeps)profiel en

  mogelijke vervolgopleiding. Keuzemodules hebben tot doel een route op maat van

  de leerling samen te stellen, waardoor een leerling kan oriënteren, verbreden of

  verdiepen.

  6. Stel voor het kerncurriculum van elke sector in de bovenbouw vo een aantal

  leergebiedspecifieke thema's/onderwerpen vast, waar leerlingen onderzoek naar

  kunnen doen. In onderstaande tabel is per grote opdracht een suggestie gedaan

  voor een centraal te stellen thema dat voor alle leerlingen relevant is en van waaruit

  concrete onderwerpen kunnen worden afgeleid. In de uitwerking van de

 • 19

  aanbevelingen voor de bovenbouw vo worden bij de afzonderlijke bouwstenen

  telkens enkele suggesties voor onderwerpen gedaan.

  G

  rote

  opdra

  cht

  NLGO 1 Interactie en

  een rijk taalaanbod

  dragen bij aan taal-

  en denkontwikkeling

  NLGO 2 Een leven

  lang taal en

  taalgebruik

  ontwikkelen

  NLGO 3

  Meertaligheid:

  ontwikkeling van

  taal- en

  cultuurbewustzijn

  NLGO 4

  Experimenteren met

  taal en vormen van

  taal

  Them

  a

  Interactie en denken Taalbewustzijn en

  (taal)leervaardigheden

  Meertaligheid en

  taalverandering

  Zelfexpressie en

  effect

  Gro

  te

  opdra

  cht NLGO 5 Doelgericht

  communiceren

  NLGO 6 Kritisch

  (digitale) informatie

  verwerken

  NLGO 7

  Leesmotivatie en

  literaire competentie

  Them

  a Communicatie en

  genres

  Moderne retorica en

  oordeelsvorming

  literaire beleving en

  waardering

  In de vervolgfase kan het aantal vastgestelde thema's onderzocht worden en ook of

  scholen en/of leerlingen daarin een keuze mogen maken, passend bij hun

  interesses, gekozen profiel en mogelijke vervolgopleiding.

 • 20

  5. BOUWSTENEN

  Onderlegger 1.1 Rijke teksten als voorwaarde voor taal- en denkontwikkeling

  Relevantie Rijke teksten zijn essentieel voor de taal- en denkontwikkeling van leerlingen bij

  Nederlands en bij andere leergebieden. Ze bevorderen de ontwikkeling van kennis van de

  wereld en diep begrip, maken leerlingen nieuwsgierig en stimuleren daarmee de motivatie

  om verder te lezen of kijken/luisteren. Het gebruik van zowel literaire als zakelijke teksten

  met een rijke inhoud en vorm passend bij een onderwerp of thema versterkt de taalbasis

  van leerlingen in alle fasen van het onderwijs en draagt zodoende bij aan de

  woordenschat-, lees- en schrijfontwikkeling. Het is daarom van belang om rijke teksten in

  te zetten bij zowel het leergebied Nederlands, als bij de andere leergebieden.

  Kenmerken en inhoud

  Rijke teksten kunnen zowel literaire (fictie, non-fictie en poëzie) als zakelijke teksten zijn.

  Ze hebben verschillende verschijningsvormen: mondeling, schriftelijk, digitaal en

  multimodaal. Kenmerkend voor rijke teksten zijn de goede taalkwaliteit en de rijke inhoud.

  Taalkwaliteit

  Rijke teksten zetten aan tot denken. De teksten zijn veelal origineel van vorm en inhoud,

  waarbij tekst, beeld, illustraties en geluid elkaar versterken. Het taalgebruik in een rijke

  tekst is gevarieerd, en zo min mogelijk vereenvoudigd. De woordenschat wordt ontwikkeld

  doordat leerlingen onbekende en laagfrequente woorden tegenkomen in verschillende

  zinsverbanden en bekende contexten. Rijke teksten kunnen abstract taalgebruik bevatten,

  zoals figuurlijk taalgebruik.

  Een rijke zakelijke tekst is inhoudelijk samenhangend en heeft een heldere tekststructuur

  met onder andere gevarieerde zinsstructuren, samengestelde zinnen en verwijs- en

  verbindingswoorden.

  Als het om rijke literaire teksten gaat, komen in teksten onder andere wisselingen in

  vertelperspectief en chronologie voor, kan er sprake zijn van gelaagdheid, verschillende

  stijlen en verhaallijnen, variatie in taalregisters en afwisseling in beschrijving en dialoog.

  Rijke literaire teksten bieden ruimte tot meerdere interpretaties en mogelijkheden tot

  opgaan in een andere wereld.

  Rijke inhoud

  Rijke teksten sluiten aan bij een onderwerp of thema dat centraal staat en bieden de

  mogelijkheid tot interactie. Rijke teksten komen uit het eigen leergebied, sluiten aan bij of

  leggen de verbinding met andere leergebieden en de mondiale thema's: globalisering,

  duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en gezondheid. Er is een evenwichtige

  verhouding tussen de hoeveelheid nieuwe informatie en de al bekende informatie uit de

  tekst, zodat leerlingen de nieuwe informatie kunnen integreren met hun voorkennis.

  In de klas

  Het is van belang dat er verschillende mondelinge, schriftelijke, digitale en multimodale

  teksten in samenhang worden aangeboden, zodat er een taalrijke leeromgeving ontstaat.

  Leerlingen komen begrippen tegen in meerdere teksten en in verschillende contexten en

  leergebieden, zodat ze deze kunnen verankeren in hun langetermijngeheugen. Leerlingen

  leren om verbindingen te leggen tussen verschillende teksten en onderwerpen uit

  verschillende leergebieden en vanuit meerdere perspectieven naar een onderwerp te

  kijken. Bij nieuwe onderwerpen ondersteunt de leraar middels modelling. De leraar doet

  hierbij hardop denkend voor hoe hij de tekst verwerkt en interpreteert. Er kunnen hierbij

  overeenkomstige, maar ook tegenstrijdige teksten worden aangeboden. Daardoor kunnen

  leerlingen zowel hun oordeelsvorming, als hun inlevingsvermogen ontwikkelen in interactie

  met elkaar en de leraar. De betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot door hen uit te

 • 21

  dagen zich een langere tijd te verdiepen in een onderwerp of thema, bijvoorbeeld in

  mondiale thema's zoals duurzaamheid en internationalisering, of leergebiedspecifieke

  thema’s zoals meertaligheid en communicatie. Om de leesmotivatie te stimuleren, is een

  diversiteit aan (terugkerende) thema’s en onderwerpen gedurende de schoolloopbaan

  wenselijk.

  Het is belangrijk dat alle leerlingen toegang krijgen tot rijke teksten en erover

  communiceren, dus ook leerlingen die taalzwak zijn, lezen moeilijk vinden of het

  Nederlands als tweede taal leren. Scaffolding is daarom voorwaardelijk: het ondersteunen

  van leerlingen door hen tijdelijk steigers te bieden die weer worden afgebroken als ze niet

  meer nodig zijn. Hierbij richt de leraar zich op het verduidelijken van de strekking van de

  hele tekst en zo nodig op losse woorden. Scaffolding is gericht op het overbrengen van

  kennis over de inhoud, indien mogelijk visueel en auditief ondersteund. Denk hierbij aan

  beeldmateriaal om de context te verduidelijken (bijvoorbeeld foto's, filmfragmenten,

  tabellen en grafieken), visualisatie en toelichting van de tekst vooraf (bijvoorbeeld door

  gebeurtenissen uit de tekst met een prikkelende vraag te bespreken) of een ingesproken

  versie van de tekst.

  In de fase van het aanvankelijk leesproces maken rijke teksten deel uit van het aanbod in

  het kader van rijke kennisontwikkeling. Leerlingen kijken en luisteren ernaar, en gaan

  erover met elkaar in gesprek. Tegelijkertijd ontwikkelen de leerlingen hun lees- en

  decodeervaardigheid met behulp van relatief eenvoudige teksten. Deze helpen hen het

  leesproces te automatiseren en hun zelfvertrouwen in hun leesvaardigheid te vergroten.

  Daarnaast kunnen deze teksten als opstap dienen voor steeds rijkere en complexere

  teksten over hetzelfde onderwerp.

  Voorbeelden ter inspiratie

  Bij het leergebied Nederlands is het van belang dat er een goede balans is tussen literaire

  en zakelijke teksten. Hieronder wordt per fase een aantal voorbeelden gegeven van rijke

  literaire teksten, onderverdeeld in fictie, non-fictie en poëzie, en rijke zakelijke teksten.

  Deze voorbeelden zijn geselecteerd uit verschillende bestaande lijsten van bekroonde

  jeugdboeken, namelijk Griffels, Penselen, Vlag en Wimpels, de Woutertje Pieterse Prijs en

  de Gouden Lijst. Verder zijn de voorbeelden geselecteerd uit nominaties voor prijzen in de

  kinder- en jeugdliteratuur, zijn het boeken die worden geprezen door recensenten en

  experts op dit gebied en op lijsten van kinderboekenambassadeurs staan.

  De onderstaande teksten zijn uitdrukkelijk niet voorschrijvend of volledig, maar ter

  illustratie van de hierboven beschreven kenmerken. De voorbeelden bestaan uit een

  variëteit aan schrijvers, onderwerpen en zijn Nederlandstalig (oorspronkelijk en vertaald).

 • 22

  A Primair onderwijs

  Fase 1 (po onderbouw)

  Literaire teksten Zakelijke teksten

  Fictie Non-fictie Poëzie

  Auteur: Werner Holzwarth

  en Wolf Erlbruch

  Titel: Over een kleine mol

  die wil weten wie er op

  zijn kop gepoept heeft

  Auteur: Jenni

  Desmond

  Titel: De olifant

  Auteur: Hans en

  Monique Hagen

  Titel: Daar komt

  de tijger

  Rijke teksten zijn onder andere te

  vinden in informatieve boeken

  geschikt voor leerlingen in deze fase.

  En op www.schooltv.nl

  Auteur: Annie M.G. Smidt

  Titel: Pluk van de Petteflet

  Auteur: Yuval

  Zommer

  Titel: Het bijzondere

  beestjesboek

  Auteur: Edward

  van de Vendel

  Titel:

  Superguppie

  Auteur: Dolf Verroen

  Titel: Droomopa

  Auteur: Imme Dros

  Titel: Uit de

  kapperszaak in de

  Dapperstraat

  Auteur: Koos

  Meinderts

  Titel: Bij ons in

  de straat

  Fase 2 (po bovenbouw)

  Literaire teksten Zakelijke teksten

  Fictie Non-fictie Poëzie

  Auteur: Annet Schaap

  Titel: Lampje

  Auteur: Jan Paul

  Schutten

  Titel: Het raadsel

  van alles wat leeft

  Auteur: Ted van

  Lieshout

  Titel: Ze gaan er

  met je neus

  vandoor

  Rijke teksten zijn onder andere te

  vinden in informatieve boeken

  geschikt voor leerlingen in deze fase.

  En te vinden op:

  www.blendle.nl

  www.entoen.nu

  www.jeugdbibliotheek.nl

  www.jeugdjournaal.nl

  www.klokhuis.nl

  www.natgeojunior.nl

  www.nemokennislink.nl

  www.slimme-teksten.nl

  www.nieuwsindeklas.nl

  www.schooltv.nl

  Andere bronnen zijn:

  New Scientist, National Geographic,

  Roots, Puur natuur, Technisch

  weekblad, Quest, Quest historie, Kijk

  en Historisch nieuwsblad.

  Auteur: Anna Woltz Titel: Gips

  Auteur: Stine

  Jensen Titel: Alles wat ik

  voel

  Auteur: Jaap

  Robben Titel: Als iemand

  ooit mijn botjes

  vindt

  Auteur: Martine Letterie Titel: Oorlog zonder vader

  Auteur: Joukje

  Akveld Titel: Een aap op de

  wc

  Auteur: Bibi

  Dumon Tak Titel: Laat een

  boodschap achter

  in het zand

  http://www.schooltv.nl/http://www.blendle.nl/http://www.entoen.nu/http://www.jeugdbibliotheek.nl/http://www.jeugdjournaal.nl/http://www.klokhuis.nl/http://www.natgeojunior.nl/http://www.nemokennislink.nl/http://www.slimmeteksten.nl/http://www.nieuwsindeklas.nl/http://www.schooltv.nl/

 • 23

  B vo onderbouw

  Literaire teksten Zakelijke teksten

  Fictie Non-fictie Poëzie

  Auteur: Marjolijn Hof

  Titel: Regels van drie

  Auteur: Annet

  Huizing en Margot

  Westermann

  Titel:

  Zweetvoetenman

  Auteur: Kees

  Spiering

  Titel: Jij begint

  Rijke teksten zijn onder andere te

  vinden in informatieve boeken

  geschikt voor leerlingen in deze fase.

  En te vinden

  op: www.nemokennislink.nl

  www.entoen.nu

  www.natgeojunior.nl

  www.nos.nl

  www.taalcanon.nl

  www.blendle.nl

  www.scientias.nl

  www.schooltv.nl

  Andere bronnen zijn: De

  Correspondent, New Scientist,

  National Geographic, Roots, Puur

  natuur, Technisch weekblad, Quest,

  Quest historie, Kijk, historisch

  nieuwsblad en landelijk

  gerenommeerde kranten.

  Auteur: Bart Moeyaert Titel: Tegenwoordig heet

  iedereen sorry

  Auteur: Wouter

  Laumans en Marijn

  Schrijver Titel: Mocro Maffia

  Auteur: Akwasi Titel: Laten we

  het er maar niet

  over hebben

  Auteur: Rindert Kromhout Titel: Soldaten huilen niet

  Auteur: Arend van

  Dam Titel: De reis van

  Syntax Bosselman

  Auteur: Kila van

  der Starre en

  Babette Zijlstra

  (Kila & Babsie) Titel: Woorden

  temmen

  Bouwsteen 1.2 Interactie in dienst van taal- en denkontwikkeling

  Opbouw doorlopende leerlijn

  De ontwikkeling van leerlingen verloopt grotendeels concentrisch: bepaalde kennis en

  vaardigheden komen in elke fase aan bod. Naarmate de leerlingen zich verder ontwikkelen

  worden deze kennis en vaardigheden geconsolideerd, uitgebreid en verdiept. In deze

  bouwsteen is de opbouw van de doorlopende leerlijn zichtbaar op met name twee

  aspecten:

  ● Van minder naar meer: de interactie in dienst van taal- en denkontwikkeling wordt

  in de leerlijn uitgebreid door steeds meer (soorten) teksten met verschillende

  verschijningsvormen en uit verschillende media te betrekken bij de interactie, en

  daar ook een of meerdere verwerkingsvaardigheden aan te koppelen, zoals een

  samenvatting of schema maken van het besprokene. Naast dagelijkse algemene

  taal (DAT) leren leerlingen steeds meer cognitieve academische taal (CAT)

  gebruiken en dit ook steeds passender gebruiken.

  ● Van eenvoudig naar complex: het onderwerp, verschijnsel en/of probleem waarover

  de leerlingen interactie hebben, bouwt zich op in complexiteit van taalgebruik, in de

  mate van abstractie, diepgang en informatiedichtheid, en in de aard van de

  onderwerpen. De onderwerpen kunnen zowel dichtbij als verder van de leerlingen af

  staan.

  Samenhang binnen het leergebied

  Het ontwikkelen van en inbedden van kwalitatief goede interactie is voorwaardelijk om

  kennis en vaardigheden uit andere bouwstenen te ontwikkelen en vormt een belangrijk

  onderdeel van alle bouwstenen.

  http:// www.nemokennislink.nlhttp://www.entoen.nu/http://www.natgeojunior.nl/http://www.nos.nl/http://www.taalcanon.nl/http://www.blendle.nl/http://www.scientias.nl/http://www.schooltv.nl/

 • 24

  Samenhang tussen leergebieden

  Taal- en denkontwikkeling vindt plaats in alle leergebieden en wordt gestimuleerd door

  interactie. Interactie is daarom een belangrijk middel om het leren vorm te geven in alle

  leergebieden. Ook bij het leergebied Engels/MVT krijgt interactie in bouwsteen 1.1 Effectief

  communiceren een belangrijke plaats.

  Brede vaardigheden

  Bij deze bouwsteen komen de volgende brede vaardigheden aan bod: communiceren;

  samenwerken.

  A Bouwsteen po

  FASE 1 (po onderbouw)

  In alle leergebieden wordt kwalitatief goede interactie met medeleerlingen en de leraar

  ingezet als leeractiviteit. Ze bouwen gezamenlijk talige kennis en kennis van de wereld op.

  Bij het leergebied Nederlands is het ontwikkelen en stimuleren van kwalitatief goede

  interactie ook een doel, opdat leerlingen die binnen en buiten school kunnen gebruiken. In

  de onderbouw po hebben leerlingen interactie in groepjes, in de (kleine) kring, bij

  (rollen)spel en via verhalen en (prenten)boeken over onderwerpen, verschijnselen of

  problemen die zich lenen voor onderbouwde meningen, standpunten en oplossingen. Deze

  onderwerpen sluiten aan bij inhouden uit het eigen leergebied of leggen de verbinding met

  andere leergebieden en de mondiale thema's. De leerlingen gebruiken taal om zaken te

  benoemen en te beschrijven (eenvoudige taaldenkfuncties). Ook gebruiken ze taal om

  verbanden te leggen, te ordenen, te vergelijken, te redeneren, te onderhandelen en te

  concluderen (complexe taaldenkfuncties). In de interactie schakelen leerlingen indien nodig

  tussen hun (thuis)talen en taalvariëteiten en het Nederlands en gebruiken ze de kennis en

  vaardigheden van hun thuistaal om hun denkvaardigheden en de Nederlandse

  taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

  Kennis en vaardigheden

  Leerlingen leren:

  ● samen het onderwerp, verschijnsel of probleem verkennen en uitdiepen. Daarbij

  gaat het niet alleen om het beschrijven of benoemen van het 'wie-wat-waar-

  wanneer', maar ook om het op eenvoudige wijze verwoorden van het 'hoe' en

  'waarom'.

  ● hun eigen bedoelingen, ideeën, gevoelens en denkproces onder woorden brengen,

  verwoorden wat ze al weten, te weten zijn gekomen en nog willen weten door

  vragen te stellen.

  ● gericht luisteren en constructief, kritisch en op het passende moment in de

  interactie reageren op ideeën van anderen.

  ● de opgedane kennis en ideeën benutten, en alleen of met medeleerlingen aan

  anderen mondeling, visueel en later ook schriftelijk presenteren en/of samenvatten

  in spel, kleine kring of klas.

  ● samen terugkijken op het doel van de interactie (brainstormen, onderhandelen,

  redeneren etc.) en op hoe dat doel (alsnog) kan worden behaald.

  ● naast dagelijkse algemene taal steeds meer cognitieve academische taal gebruiken

  passend bij het onderwerp of thema, en passend bij de taaldenkfuncties, zoals

  chronologisch ordenen: eerst/dan; vergelijken: minder/meer/meest; oorzaak-

  gevolg: omdat/daarom.

  FASE 2 (po bovenbouw)

  In de bovenbouw po ontwikkelen leerlingen hun taal- en hun denkvaardigheid verder,

  zowel binnen als buiten school. Ze bekijken, overdenken en bespreken een onderwerp,

  verschijnsel of probleem vanuit verschillende perspectieven en teksten. Deze onderwerpen

 • 25

  sluiten aan bij inhouden uit het eigen leergebied of leggen de verbinding met andere

  leergebieden en de mondiale thema's. Ze zijn geschikt om leerlingen actief aan de slag te

  laten gaan om onderbouwde meningen, standpunten en oplossingen te bedenken. De

  complexiteit en diepgang ervan passen bij de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

  Kennis en vaardigheden

  Leerlingen leren:

  ● het onderwerp, verschijnsel of probleem verkennen en uitdiepen samen met andere

  leerlingen en de leraar. Ze leren daarbij een of meerdere teksten gebruiken en

  gedurende de interactie verwerkingsvaardigheden inzetten, zoals aantekeningen of

  een schema maken.

  ● hun eigen bedoelingen, ideeën, gevoelens en denkproces gestructureerd onder

  woorden brengen (bijvoorbeeld in chronologische volgorde), verwoorden wat zij al

  weten, te weten zijn gekomen en nog willen weten door vragen te stellen.

  Leerlingen leren als dat nodig is ideeën op verschillende manieren overbrengen.

  ● gericht te luisteren en constructief, kritisch en op het passende moment in de

  interactie te reageren op ideeën van anderen.

  ● de ander te laten weten dat ze hem begrijpen en vragen te stellen als ze iets niet

  begrijpen of als ze meer informatie willen hebben.

  ● de opgedane kennis en ideeën benutten en alleen of met medeleerlingen mondeling,

  schriftelijk, digitaal en multimodaal presenteren en/of samenvatten, indien nodig en

  passend met ondersteuning van verschillende technologische middelen.

  ● samen reflecteren op het doel van de interactie (brainstormen, onderhandelen,

  redeneren etc.), op hoe dat doel (alsnog) kan worden behaald en op de eigen rol en

  inbreng daarbij.

  ● hun cognitieve academische taal steeds passender tijdens de interactie inzetten en

  deze uitbreiden.

  B. Bouwsteen vo onderbouw

  In de onderbouw vo ontwikkelen leerlingen hun taal- en hun denkvaardigheid verder. Ze

  bekijken, overdenken en bespreken een onderwerp, verschijnsel of probleem vanuit

  verschillende perspectieven en ontwikkelen onderbouwde meningen, standpunten en

  oplossingen. De inhouden sluiten aan bij de inhouden van het eigen leergebied, de andere

  leergebieden en/of de mondiale thema's. Ook sluiten de inhouden aan bij de accenten die

  binnen een schoolsector worden gelegd (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). De

  complexiteit en diepgang ervan passen bij de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

  Kennis en vaardigheden

  Leerlingen leren:

  ● het onderwerp, verschijnsel of probleem verkennen en uitdiepen samen met andere

  leerlingen en de leraar, en daarbij meerdere teksten gebruiken. Ook leren ze

  gedurende de interactie verwerkingsvaardigheden inzetten, zoals aantekeningen of

  een schema maken.

  ● hun eigen bedoelingen, ideeën, gevoelens en denkproces gestructureerd onder

  woorden brengen, verwoorden wat ze al weten, te weten zijn gekomen en nog

  willen weten door vragen te stellen. Leerlingen leren als dat nodig is ideeën op

  verschillende manieren overbrengen.

  ● gericht luisteren en constructief, kritisch en op het passende moment in de

  interactie reageren op ideeën van anderen.

  ● de ander laten weten dat ze hem begrijpen, vragen stellen en doorvragen als ze iets

  niet begrijpen of als ze meer informatie willen hebben.

  ● de opgedane kennis en ideeën benutten en alleen of met medeleerlingen mondeling,

  schriftelijk, digitaal of multimodaal presenteren, samenvatten en/of parafraseren.

  Ze doen dit indien nodig en passend met toepassing van verschillende

  technologische middelen.

 • 26

  ● samen reflecteren op het doel van de interactie (brainstormen, onderhandelen,

  redeneren etc.), op hoe dat doel (alsnog) kan worden behaald en op de eigen rol en

  inbreng daarbij.

  ● inzicht verwerven in het belang van kwalitatief goede interactie voor de taal- en

  denkontwikkeling en hoe een interactief gesprek in elkaar zit.

  ● hun cognitieve academische taal steeds passender tijdens de interactie inzetten en

  deze uitbreiden.

  C. Aanbevelingen vo bovenbouw

  In de bovenbouw vo ontwikkelen leerlingen hun taal- en hun denkvaardigheid verder. Ze

  bekijken, overdenken en bespreken een onderwerp, verschijnsel of probleem vanuit

  verschillende perspectieven en ontwikkelen onderbouwde meningen, standpunten en

  oplossingen.

  Aanbevelingen

  ● Zorg ervoor dat bij alle schoolsectoren (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) kwalitatief

  goede interactie een cruciaal element vormt van het taalonderwijs in de bovenbouw. De

  inhoud en vorm van de interactie staan niet alleen in dienst van de taal- en

  denkontwikkeling, maar zijn ook belangrijk voor de voorbereiding op dagbesteding,

  vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) en beroepen.

  ● Zorg ervoor dat voor alle schoolsectoren (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) de

  inhoud van de interactie wordt afgestemd met de inhouden uit het eigen leergebied

  (taalverandering, taal & macht, framing in de communicatie, cultureel erfgoed),

  inhouden uit andere leergebieden (democratie, privacy, ondernemerschap) en mondiale

  thema's (globalisering, duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en gezondheid).

  ● Zorg ervoor dat