Code van goede praktijk - Pump & Treat

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Code van goede praktijk - Pump & Treat

 • Code van goede praktijk - Pump & Treat

  Deel 2: Bovengrondse grondwaternabehandeling

 • Documentbeschrijving

  1. Titel publicatie

  Code van goede praktijk - Pump & Treat Deel 2: Bovengrondse grondwaternabehandeling

  2. Uitgever 6. Aantal blz.

  Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor hetVlaamse Gewest

  110

  3. Publicatienummer 7. Aantal tabellen en figuren

  4. Publicatiereeks 8. Datum publicatie

  Achtergronddocumenten bodemsanering Oktober 2002

  5. Trefwoorden 9. Prijs*Bodemsaneringswerken, pump & treat, grondwaterzuivering

  10. Samenvatting

  Code van goede praktijk voor het uitvoeren van pump & treat-saneringen: dit rapport behandelt dezuiveringstechnieken die gebruikt kunnen worden om het opgepompte grondwater te zuiveren. Stand van de techniekvan veelvuldig toegepaste grondwaterzuiveringstechnieken. Procedure voor de opvolging vanon site-grondwaterzuiveringsinstallaties.

  11. Begeleidingsgroep

  Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) (Heleen De Wever, Vera Magchiels, Johan Gemoets)

  12. Contactperso(o)n(en)

  Filip De Naeyer, Amy De Sloovere, Victor Dries en Griet Van Gestel

  13. Andere titels over dit onderwerp

  Code van goede praktijk Pump & Treat Deel 1: Grondwateronttrekkingsaspecten

  Gegevens uit dit document mag u overnemen mits duidelijke bronvermelding.

  De meeste OVAM-publicaties kan u raadplegen op de OVAM-website : http://www.ovam.beDeze rapporten kan u ook schriftelijk of per fax bestellen bij de OVAM, Stationsstraat 110, B-2800 Mechelen.U dient wel de titel van de publicatie te vermelden. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de Verkoop- en uitleendienst van de OVAM,Stationsstraat 110, B-2800 Mechelen Tel. 015/ 284 145 Fax 015/ 20 32 75.

  * Prijswijziging voorbehouden.

 • 1

  Code van goede praktijk - Pump & TreatDeel 2: Bovengrondse grondwaternabehandeling

 • 2

  Inhoudstafel

  0 Managementsamenvatting .......................................................................... 5

  1 Inleiding ......................................................................................................... 6

  2 Stand der techniek van mobiele systemen voor on sitegrondwaterbehandeling............................................................................... 7

  2.1 Olie-waterafscheider....................................................................................... 72.2 Luchtstrippen ................................................................................................ 102.3 Zandfiltratie ................................................................................................... 162.4 Biologische zuivering in systemen met gefixeerde biomassa ...................... 202.5 Filtratie op actieve kool ................................................................................. 262.6 Ionenwisseling .............................................................................................. 312.7 Membraanfiltratie .......................................................................................... 362.8 Neerslagvorming........................................................................................... 402.9 Coagulatie/Flocculatie .................................................................................. 442.10 Chemische oxidatie ...................................................................................... 462.11 Praktijkervaring Pump & Treat...................................................................... 50

  3 Behandelingstrein ...................................................................................... 65

  4 Richtlijnen voor monitoren van grondwaterzuiveringsinstallatie ......... 724.1 Operationele aspecten.................................................................................. 724.2 Functionele aspecten.................................................................................... 754.3 Checklist ....................................................................................................... 79

  5 Gevalstudies ............................................................................................... 905.1 GEVAL 1: Stagnerende Pump & Treat sanering van een verontreinigin met

  VOCl ............................................................................................................. 905.2 GEVAL 2: Civiel-technische isolatie en Pump & Treat beheersing van den

  voormalige industrile site te Gent ............................................................... 935.3 GEVAL 3: Bodemsanering van een olieverontreiniging op de site van een

  vleesverwerkend bedrijf te Lovendegem.................................................... 101

  6 Referenties ................................................................................................ 103

  Appendix I............................................................................................................ 105

 • 3

  Lijst van figuren

  Figuur 1. Schematische voorstelling van een olie-waterafscheider. 7

  Figuur 2. Schematische voorstelling van een kolomstripper in tegenstroom. 10

  Figuur 3. Schematische voorstelling van een zandfilter. 16

  Figuur 4. Schematische voorstelling van een biorotor. 20

  Figuur 5. Schematische voorstelling van een actief koolfilter. 26

  Figuur 6. Schematische voorstelling van een ionenwisselaar. 32

  Figuur 7. Schematische voorstelling van een membraanproces. 36

  Figuur 8. Concentratieverloop voor complexe cyaniden (boven) en arseen (onder)in influent en effluent van de zandfilter van 20 m/u tijdens deveiligheidsmaatregel. De extreem hoge effluentwaarde voor cyanide,gemeten op dag 50, werd niet geplot. 96

 • 4

  Lijst van tabellen

  Tabel 1: Haalbare beladingsgraad (g/kg) van actieve kool bij stijgendeinfluentconcentraties van een aantal polluenten ..................................... 54

  Tabel 2: Frequentie van toepassing van grondwaterzuiveringstechnieken (Meederet al. 1995a, 1995b)................................................................................. 58

  Tabel 3: Praktijkresultaten voor de meest voorkomende verontreinigingen bijbodemsanering (naar Meeder et al. 1995a, 1995b)................................ 59

  Tabel 4: Kwalitatieve milieubelasting van 7 grondwaterzuiveringstechnieken (naarMeeder et al. 1995). + : gunstig ; 0 : gemiddeld ; - : ongunstig............... 60

  Tabel 5: Totale kost voor behandeling van 10 m/u met verschillendesaneringstechnieken. (http://www.uvm.baden-wrttemberg.de/xfaweb/) 60

  Tabel 6: Vergelijking van richtwaarden met effluentwaarden volgens de stand dertechniek voor enkele geselecteerde contaminanten(http://www.uvm.baden-wrttemberg.de/xfaweb/)................................... 62

  Tabel 7: Voordelen en beperkingen van een aantal ex-situgrondwaterbehandelingstechnologien (naar EPA, 1996....................... 63

  Tabel 8: Sequentie van eenheidsprocessen voor waterbehandelingstreinen (naarEPA, 1996) .............................................................................................. 65

  Tabel 9: Behandelingstrein voor grondwatersanering ............................................ 66

  Tabel 10: Overzicht van stofverwijdering per techniek (naar Meeder et al., 1995a).Het betreft hier alleen opgeloste stoffen. ZM = zware metalen; 0 : matigeverwijdering; ? : afhankelijk van de verbinding........................................ 69

  Tabel 11: Reinigingstechnologie screening matrix (naarhttp://www.frtr.gov/matrix2). (S)VOC: (semi)vluchtige organischeverbinding ................................................................................................ 70

  Tabel 12: Benodigde gegevens voor het inschatten van de toepasbaarheid vaneen techniek (naar Meeder et al., 1995a). ZF: zandfiltratie, AK: actievekoolfiltratie, Bio: biologische zuivering, PCF:precipitatie/coagulatie/flocculatie, IW: ionenwisseling, OO: omgekeerdeosmose, CO: chemische oxidatie, LS: luchtstrippen............................... 71

  Tabel 13: Oorzaken en preventie van een onvoldoende emissiekwaliteit van heteffluent van een bovengrondse waterzuivering bij Pump & Treat (AchillesProtocol, 2001) ........................................................................................ 77

  Tabel 14: Gemiddelde concentratie aan verontreinigingen in 4oppervlaktewaterstalen, gemeten door 2 laboratoria .............................. 94

 • 5

  Het rapport Pump & Treat kadert in een OVAM opdracht (contractnummer001709) en omvat twee deelprojecten. In Deel I wordt een beschrijving gegevenvan het onttrekkingssysteem zelf. Voorliggend Deel II is gefocusseerd op debovengrondse waterzuivering.

  In een inleidend hoofdstuk 1 wordt het doel van deze studie toegelicht.

  Hoofdstuk 2 geeft de stand der techniek voor tien veelvuldig in Vlaanderentoegepaste grondwatersaneringstechnieken. Per techniek worden het principe, hettoepassingsgebied, de haalbare rendementen, de influentvereisten, gekoppeldetechnieken, bedrijfszekerheid, milieubelasting en kostenindicaties besproken opbasis van gegevens uit de vakliteratuur. Om een beeld te krijgen van depraktijkervaring, werden een aantal saneerders in Vlaanderen en Nederlandbevraagd. De resultaten van de beperkte marktstudie zijn eveneens in dithoofdstuk opgenomen en werden aangevuld met praktijkgegevens uit Nederland,Duitsland en de VS.

  Aansluitend worden in hoofdstuk 3 de individuele technieken gentegreerd tot eenoptimale behandelingstrein. Er wordt informatie aangereikt voor het inschatten vande toepasbaarheid van een