CMS - Webnode cms to.actie..._sg.. l..lk clas'sificatie geheim' opstb.lersletters en volgnr sic...

download CMS - Webnode cms to.actie..._sg.. l..lk clas'sificatie geheim' opstb.lersletters en volgnr sic أڈأڈag

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CMS - Webnode cms to.actie..._sg.. l..lk clas'sificatie geheim' opstb.lersletters en volgnr sic...

 • :^!.'̂ ^AV.--^£'-fl^.^tJ -j. ?-:r-^^^^

  Wfïft' iKT5ürt^r l g f 9 .. .. ..,.•;J'Sï >'ti-1'. II 5001 B. Se druk £*«.'• • v": ' '"• ' '

  STAFNft TELËGRAMFOHMULIER VBDNH

  VOORRANG ACTIE

  SPOED

  VOORRANG INFO

  SPOED

  DATUMTIJDGROEP 1 BERICHTENINSTRUCTIES.

  CMS TO

  .ACTIE..._SG..

  l..Lk

  CLAS'SIFICATIE

  GEHEIM'

  OPSTB.LERSLETTERS EN VOLGNR

  SIC ÏÏAG

  KHAB

  DVKL

  VOOIÏZ 'CVIN

  i; • •#

  JRAD_

  BVD

  MINBÜZA

  2^^^^

  SPEC AAHW Intern? GLAS, SC(0), POPN, OPKA2, LOG,

  BOEKBERICHT

  BL2 l VAN BLZN

  NAAM OPSTEUER

  Th-, Voltjer RANG Smi TFNNR 22?

  HANDTEKENING VERZENDGEMACHTIGDE

  RANG ^NKMt_)

  WA

  TVZ

  TVO

  TIJD PER PAR NACONTR

  il C-v r

 • c -

  VOLGBLADZIJDE

  ZONDER EOS3T2MMJQIG YAH IjV/HMDSP MAG DIT IÏJTSUM MET UOIfflSH GEBRUIKT VOOR

  VOOBLICHTIÏÏGSDOELEHTDEN. ///£ &O \j~* .• t j j-jA «j of/ü & l f/OO fö«Accu 'ty 'f^-^-H-fHIVTT—-J—/- y=sM^y

  Geheim 1. Saiaenvattinfr en conclusie ~ "7a. Koorwegen zal bij ''hat''''aTlöpn"van^e-"ïr^ndaa-tB-periode--"vo-or--

  -TOIP!-]̂ o.p--4.9.~5uni....a.s.«~ Italië zou voor een vervangende eenheid zorgen.

  ~_ k™YöTgeris'''ëe'̂ . _ ,. .igypt̂ --.raogeli3lc..in....oktober....a..s.....-sijâ ^ _

  gevechtvliegtuigen ontvangen. Kaar verwachting zullen dit 'p;4™""iffï'fian'ïbms'" is'ïj'ni"'

  ... e...~.I)e.-.£e©stel.ijke....leider....vaja....Gaza.J.a„.J3p._̂_j.uni....j.»..l.*......Y.e.rmoorA«.. De Palestijnse groepering PPLP van George Habsh heeft de ™™̂ ™—:̂ ~—•—̂ •ĝ -̂ -̂ -g-j-̂ --"̂ -̂ "̂"̂ -̂ --"̂ ^

  Wa&....üQ....gsssteli.jkG....le.ider,...een...!iv..errader".,....dl.ê„.de.~.P5l.i president Sadat steunde. Ook de burgeneesterfzou op de_. .™„~.̂ ™̂ „̂ .̂ _..._™....̂ ....̂ ĝ gg™.™-é̂ _

  —g..é...._I)e.._Bpaaningen...tussen....Ir.ak....en...2uid-Je!5an....2;ijn„..toegenQinen...̂ _ gevolg van het bestormen van de Iraakse ambassade in Aden

  "door S'ïïTc[-'J'èminïv 'tiBclï'ë'''milïtaTren^Il^ak'aB""''l'vellighBl'dB» .___.._ agenteni'..-.zGuden.....iii..Aden...een...IraaltsB_JaöaglBraar....hfib..be.,ii.

  vermoord. - ' • . . - • ' • . . ;.-----~-e---p-ggj-2ent"'Carter"" zou "

  pres Ment-"BE.&&hnev....cï?ene.en3 de..iHeB±i&...\ran...,da.....e\r.e.nt.'u.e.l.e........ _... mandaatsverlenging voor de Tlï-troepeirscht' in Sinai aan de ^rdF.l;iirën''''D'r'ehgënr''Ii'e'''Sovjet-~TIni^^^^ B.i-3a--^H_.ve.tO"&it--te.~s.p»fik.en.-.OY£ tegen het eenzijdige vredesakkoord tt^sen Egypte en Israël.— ™„£_™_„.„^„.£.^^

  2„ Algemeen

  geYechtsvliegtuigen krijgen, zo heeft sen woordvoerder van "het"'Pentagon ^sèëë

  anderhalf miljard dollar9 In verband sret het sluiten van een vredesverdrag Eet"''ïsra'ëï»

  —Confid-en-fc-ieel— — -Gogggentear-i--Kaar .verwachting....aul.l.&n..-d£....e.era.t.eT aan....Egy.pte..._ geleverde, Amerikaanse gfi-ïschtsvliegtuigen op '6"öktÖ¥er""aVs"«; aan""ïïë"t""piil;Tiëk" worden;-getö'öM' .•bi..̂...4e gaar-li-j.kse.-aiXItaJ.ïs...-.parada.....ter....g.el.egsnhejL. van de verjaardag van de tktolreroorlog van 1973« Hö'ë'wëT'"ïi¥t"~nö̂ ^ -oia-wel-k- --ty-pa '.-vl-legtuigi i...h.e.t gaa±....zi4n....er. diverse aanwijzingen dat ie VS een, nog "^bë'këndV'"aantal''T-4"''l'P^stöm" gëvëcHtsvTiegtuige

  -l^verea.-. Er Bijn-.ever:ïsns.r... dat Egypte zal afzien van de aanschaf van 50 P-9 vïïëgtüigën, welk'¥"¥anvai£ëlï3^""^ö'ör""5ao'edï- "" -Arabi-e--souden.-word.en- geriaancie rd. President Sadat heeft recentelijk bekendgemaakt

  n'a"'~wap'ëns''"a^ ..-ae-i-'-wat-voo-r-wapias.» zijn-.er...-aanv,'ijKing.e o.n« een Chinese rersie van een MIG-type

  betref t'i.' "~ —Bie-ns-tgeh-eiia-- -:b';-"De--i2aam--van--Gaz25, Sjeik--Iioeaand A4.>-i3--op--1 .juni-bij sijn.

  woning dqqdgestoken. 33.2 .7.0-jarige .?.?l.t£* .̂lAli?.?£1' die de vredesnaatrëgëïen'""van""Sadat Ïie:2f'f""ge3tèü"rid','"h"ad'

 • O VOLGBLADZIJDE

  blijkbaar onder druk van Palestijnse guerillastrijders. Het volksfront voor de bevrijding van Palestina, dat onder--leiding"-8taat--van-George-Haba8h»— heeft-'Sich verantwoordelijk gesteld voor de moord op de imam. In Amman "ze i ""een woordvoerder van de PLO dat "ide ïikwïdatïe •van-de- imam ••een--bewi-j&--ie--dat- het-Palestijns-e~-volk~de ..... — ............ politiek van capituiitie van president Sadat en van hen die üeze politiek goedkeuren van de hand wijst"» Se Woordvoerde: — noemde----de--imai& -"---een -verrader'-* ....... --------- — ------------------ - ------------------- Kayef Hawaimeh, secretaris-generaal van het democratisch bevrïjdingsfront van Palestina heeft verklaard dat'aïïe -Pal-es t i j-nBe--o2?-ga-nisaties--hebben--bes-loten-raet--ölle-iiiiddel-en"- inclusief "fysieke likwidatie" de strijd_aan _te_ binden met de ""Israëlische bezettingstroepen en Egypte» ".

  -Confidentieel-

  uir. de weg moeten './orden geruimd. Onderaeer komt da.ar-de_ burgemeester van Gaza op voor, Kachad Chawa . ( pers ) -GoEigientaar-?:.-gg--3-i-a n-iaeerde-re--aaa-.fi j Blngen-d-a-t"-de'-?LO -d-ï-mvvy

  intimidatie ..Jracht ds Palestijnse ŷolking' van de west over van de ïfordaan en de Gaaastrip •eDevan--te--weei'houde:n.--o;2--tl(iel~te-neflien-ï--of--hun ............. eteun te betui^sn aan de fioor__Egyj)te, Israël en de VS gevoerde besprekingen over de toekonst -van-de— beaett-e-'-gebiedeli-i ..... Indien—inderdaad- ail e .....

  __PaleEt.ijnBe organisaties deelnemen, soals dppr Eawatiaeh sou sijn verklaard, dan betreft dit

  . ••Bl--ï!atah-j _Araf at t Jan des e gr oep_ er Ing doen 0 .e laats ±e _ t j. j echter geruchten de ronde dat zij zich

  s— iii-vcontaot -------- staan m..?t de Sgy^tische^regering^^M^^het verloop van de autonomie-besprekingen met Israël

  door 2u_id-Je]a£niétische soldaten die een phce^enGL^aantal. diplomaten naar onbekende bestemming hebben gebrachts

  -ao--heeft--het—I-ra-akce-persbureaii-Iiia-in-eeTï™ -bericht-—— jiit Aden ceeg__edeeld. ;̂_ : Be regering in Aden had de stafleden van ds Iraakse

  Confidentiesl

  van een hoogleraar aan de UBiyersiteiĵ van...Adenŝ ^̂ ^̂ T ............... Rousjdi van ïraakee nationaliteit, -E-uid-Jeaen- op-si jn— beurt -verwijt ..... ïrak̂ — dat-hst""dint3'u.agavo7id'

  zaakgelastigde onder huisarrest heeft geplaatst, zo meldt

  Commentaar; Omtrent de juistheid van het bericht betreffend) de bestorming van ainabasEaaegebouwen in Aden

  B̂....eveniriin...duidelijk waarom Iraakse "veiligheidsagenten" in Aden

  ..... Iraakce regering allerminst gelukkig is met het Marj:istis-che--re-gi32sr-in Zuid- Jê ie'n'ï" dat ..... s±j""'a'la " eenjbedrei.£i.n̂ ...... .- _________________ schiereiland en indirect voor zichzelf»

 • GEHEIM VOLGBLADZIJDE \t voor de VN troepenmacht in de Sinai te verzekeren, zodat dgze toezicht

  — gehi£d...Als....o.nder

 • VOLGBLADZiJDE

  Geheim .b. -Be-Koor se--regring- zou- hebben—besloten -haaa?-helicopter — .eenheid bij , UHIPIL ̂ rug te roepen bij het af lopen van de mandaatsperiode op 19 juni a.s. Ter vervanging van de -eenheid.—zou-de--ItaMaanse--regring--hebben-toegeaegd-eea-v

  te zullen stellen.

  Hoe-wel--het--be'ri-eht-bevesti-ging--behee-f-t-y-ksn--- vermeld dat er

  zijn geveest betreffende terugtrekking van -Uoreni--OveEi-gens-v;ordt"-in-he-t--bericht-'Uit— .sluitend gesproken;„.over• _de.Jïoprse helicopter-- eenheid en niet over het ïïoorse UÏ'ÏÏPÏL-bataïjoï

  -he-t . . .

  militaire eenheid zou leveren t.b.v. een YN— -vredestaak-»-

  nederlandse Sector

  BLZ',5 VAN ...5 BLZN

 • VOLGBLA.DZIJDE _/l ï-È̂ aĉ sâ ŵ risssŝ ^̂ :̂ ^

  $™

  . YQORLICETïïïG SDOBLEÏKDEH« ///£ Si : 5 N . . . - _ . .S-?') " j.kh.el.d.....i.a.-.-».M..,Mtge..al.Q.te..3i....dat _

  Frankrijk tradi de rol van vapenleveran-

  nade is gevallen als gevolg van de rol die '"'g'èspesTd''"b''r3'"'Se"''''t'ö'tst'andlJ:öming'

  ,van.-..he.t-.Egyptisch/.I.sraelisch.....vr.e de aakkoord» De financiering van wapenaankopen in

  '^~^'&QQy'~'S^ë'&i-^'^^'"'^öï'&Q^ls^~

  Geheim b. Volgens een nog onbevestigde melding sou zich in de loop vaoi deze zomer in 'Saoedi Arabië een "machtstrijd

  .i-jk-'-gevol-g- dat--hst--koni-Rgsohap .uidige Eiinister van defensie,

  Prins Sultan en hst prewierschap door de huidige ïi-tïS---dbdttl-l-a'h

  de

  •c r? in>^ TXtï/??.!-b.f^jf£!Sr,^jJfcs

 • slechte gezondheid van koning Khaledjen kroonprins' 'd"ö"ch"'~ë"vën"è"ö'n"s "roet1 de toenemende kritiek op de weifeï---

  ï - •• "•'••-- • •"• a.ehti-ge--houd-i-ïi-g-v-a-ri--ö--6-se--b-si-den-« ——— ••• '••••••-'• -v-- l ' . ?..e ï̂ .?."1̂ '-'? roa.9Mke];rt>e-B ^P.̂ 61? .vo.°.z^-Jlï-*?r?n |̂Bn e.en e..YeS"". •

  .. wicht te bereiken tussen de nationalistische groeperingen. - - — irr-S-aocdi Arabxë-en de—groep die Kiek-pro—Amerika-ans ;-:••• -•

  • _'__ _ en ....pro-Europees „...opstelt. _ _ " _•_ _._'.:.'_Cü±4.). .-..!„.! £.°JS2ê£i§££.: Bezerzijds wordt een. •os-.ventelingj zoals hier'-,

  ...;..." ..; _ \_ _ _ betwijfeld..* Gelet....o.p...j:l.e_&̂ in de Arabische/M slea wereld Hal het trachten

  ._..: „_ ;.__ ;..