BRUMMEN-VOORST · 2020. 3. 20. · jaarverslag te lezen zi jn naast de lopende onderzoeken in beide...

of 1/1
REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2019 & Jaarplan 2020 BRUMMEN-VOORST Ieder jaar geeft de rekenkamercommissie inzicht in de activiteiten van het voorgaande jaar en leggen we verantwoording af over de besteding van het onderzoeksbudget. Daarnaast lichten we ook de onderzoeksplannen voor 2020 toe. Carlo van Dijk (voorzitter) Herman van den Broek (lid) Marjolein Quené (lid) Marisan Noordermeer (secretaris Brummen) Dini Vriezekolk-Groenewold (secretaris Voorst) SAMENSTELLING 01 VOLLE KRACHT VOORUIT 02 Vanwege de stabiele samenstelling van en prettige samenwerking in de rekenkamercommissie, was 2019 een productief jaar. Zoals verderop in dit jaarverslag te lezen zijn naast de lopende onderzoeken in beide gemeenten enkele rekenkamerbrieven uitgebracht. Met andere woorden: 'volle kracht vooruit'. Per 31 december 2019 liep de eerste termijn van Carlo van Dijk af. In de laatste raadsvergaderingen van 2019 werd hij zowel in Voorst als Brummen herbenoemd voor een tweede (en laatste) periode van vier jaar. "De afgelopen vier jaar zijn voorbijgevlogen en daarom ben ik blij met de herbenoeming in Brummen en Voorst. We gaan door op de goede weg met mooie onderzoeken die de raad helpen zijn rol te vervullen." Carlo van Dijk DOORGAAN OP DE GOEDE WEG 03 Naar aanleiding van een herhaalde suggestie van de gemeenteraad is de rekenkamercommissie eind 2018 gestart met een onderzoek naar de vitaliteit van dorpen. In 2019 is op basis van literatuurstudie en twee expertmeetings het begrip 'vitaliteit' vertaald naar de vraag: zijn de inwoners in de dorpen veerkrachtig, dat wil zeggen individueel en als dorp zelfredzaam? Er is gekozen voor een focus op de dorpen Voorst, Teuge, Terwolde en Klarenbeek. Om dit te bepalen is in het najaar van 2019 een grootschalige vragenlijst uitgezet onder 3.385 huishoudens. De analyse en rapportage van dit onderzoek loopt in 2020 nog door. VITALE DORPEN 04 Goede contacten met de gemeenteraad, de sleutel tot succesvol rekenkameronderzoek.Herman van den Broek GOEDE CONTACTEN 05 Onderzoeksbureau BBSO heeft onderzocht hoe de zorgverlening in Brummen tot stand komt, de indicatiestelling, het werk van de zorgaanbieders en de verantwoording daarover. Belangrijke vraag is natuurlijk of de zorgverlening voldoet aan de kaders van de gemeenteraad. En of de informatievoorziening door het college aan de gemeenteraad voldoende is om te kunnen controleren en bijsturen. Werkbezoeken aan zorgverleners hebben bijgedragen aan het vormen van een oordeel. De commissie heeft het onderzoek in oktober afgerond. In de maanden november-december is met de ambtelijke organisatie de hoor- en wederhoorprocedure doorlopen. De raad heeft het onderzoek ontvangen op 11 februari 2020. Bestuurlijke behandeling is voorzien in het voorjaar van 2020. DAGBESTEDING IN HET KADER VAN DE WMO 06 In 2015 zijn de taken van de gemeente in het sociaal domein sterk uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2019 heeft de commissie daarom een verkenning gedaan naar het beleid voor dagbesteding dat een onderdeel is van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met een rekenkamerbrief kan de rekenkamercommissie inspelen op actuele vragen of ontwikkelingen. Met een diepgaand onderzoek kunnen beleid en uitvoering over een langere periode geëvalueerd worden. De rekenkamercommissie hoopt dat beide vormen nuttig zijn voor de raad.Marjolein Quené TWEE INSTRUMENTEN 07 In december 2018 is de rekenkamerbrief over schuldhulpverlening in de raad behandeld. Voorafgaand aan een raadsbesluit hierover heeft het college op 4 februari 2019 een memo aan de raad gestuurd over deze brief en de daarin gedane aanbevelingen. Het college nam daarbij de aanbeveling over om zowel alle hulpvragen als het aantal toegekende beschikkingen te monitoren. Dit kan de raad inzicht geven in de mate waarin alle inwoners met schuldenproblematiek maximale ondersteuning krijgen. Want ook inwoners zonder toegekende beschikking voor schuldregeling kunnen wel degelijk problematische schulden hebben. SCHULDHULPVERLENING BRUMMEN 08 Voorafgaand aan de raad van 23 september 2019 heeft de rekenkamercommissie vragen van raadsleden beantwoord over de kadernota schuldhulpverlening 2019-2020 ‘Schulden heb je nooit alleen’. Deze vragen waren een vervolg op de rekenkamerbrief die de rekenkamercommissie in 2018 had opgesteld. De onderwerpen betroffen het verschil tussen schuldregeling in enge zin en schuldhulpverlening in brede zin, de monitoring van deze verschillende groepen inwoners en het moment van afgeven van een beschikking. De kadernota is – na een motie tijdens de raadsbehandeling– voor één jaar vastgesteld. SCHULDHULPVERLENING VOORST 09 "Mooi om de energie en betrokkenheid van onze inwoners te voelen tijdens een rekenkameronderzoek voor de raad!" Dini Vriezekolk INWONERS 10 In het voorjaar van 2019 heeft de rekenkamercommissie een rekenkamerbrief opgesteld over een herzien kader ‘Beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0.’ Met deze brief wilde de rekenkamercommissie ingaan op een actuele vraag vanuit de raad. Ook voor de toekomst (vanwege de nieuwe Omgevingswet) blijft het van belang dat de raad zelf tijdig en juist geïnformeerd wordt over ruimtelijke ontwikkelingen. De raad zal immers steeds vaker een afweging moeten maken tussen enerzijds het volgen van de uitkomsten van een participatief proces óf anderzijds het eigenstandig als raad maken van een afweging in het algemeen belang. GROOTSCHALIGE ZONNEVELDEN 11 In 2019 was de rekenkamercommissie bij 37 activiteiten aanwezig. Een vijfde daarvan betrof de reguliere vergaderingen. Ruim 1 op de 3 activiteiten betrof bijeenkomsten met raadsleden. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Onderzoekbijeenkomsten zijn bijvoorbeeld gesprekken en interviews met de ambtelijke organisatie en werkbezoeken. De rekenkamercommissie is tevreden over deze verdeling, met een accent op interactie met de raad en andere betrokkenen. BIJEENKOMSTEN 2019 12 Vergaderingen (21.62%) Onderzoeksbijeenkomsten (32.43%) Bijeenkomsten met raad(sleden) (37.84%) Overige (8.11%) "Prettig om samen met de leden van de rekenkamercommissie er aan bij te dragen dat raadsleden hun rol zo goed mogelijk kunnen invullen." Marisan Noordermeer GOED VOOR ELKAAR 13 HOE IS HET BUDGET BESTEED IN 2019? 14 2019 Brummen (22.220 EUR) Extern onderzoek (47.51%) Lidmaatschappen & congressen (0.82%) Vacatiegeld rekenkamerleden (46.82%) Reiskosten (4.27%) Overschrijding (0.57%) Voorst (22.066 EUR) Extern onderzoek (47.13%) Lidmaatschappen & congressen (3.16%) Vacatiegeld rekenkamerleden (45.06%) Reiskosten (2.5%) Overschrijding (2.15%) Sinds de vaststelling van het Position Paper verzetten de leden van de rekenkamercommissie zelf veel werk. Hier staat een passende vergoeding tegenover. Zowel in Brummen als Voorst is er in 2019 voor gekozen een deel van het onderzoek uit te besteden, met nauwe begeleiding vanuit de rekenkamercommissie. In beide gemeente is er voor het eerst in de afgelopen vijf jaar overschrijding van het budget geweest, zij het zeer miniem (129 euro in Brummen en 502 euro in Voorst). In Voorst was een grotere overschrijding verwacht en aangekondigd bij de raad, maar deze is beperkt omdat de slottermijn van het onderzoeksbureau pas in 2020 wordt gefactureerd. Zowel het onderzoek 'Vitale dorpen' in Voorst als het onderzoek naar 'Dagbesteding' in Brummen zijn eerder gestart en hebben een doorloop tot in de eerste helft van 2020. De eerste maanden van 2020 staan daarom in het teken van de afronding van deze onderzoeken en de aanbieding aan de afzonderlijke raden. In de eerste helft van 2020 zijn of worden ook enkele voorverkenningen uitgevoerd naar mogelijke onderzoeksonderwerpen voor later in het jaar. Daarnaast houden we ruimte om aandacht te kunnen besteden aan een actueel onderwerp. In Brummen heeft de raad in het licht van de bezuinigingsopgave van de gemeente besloten ambitieniveau van de rekenkamercommmissie iets aan te passen door het budget met 4.000 euro te verlagen. Met de auditcommissie is afgesproken dat de rekenkamercommissie bij een onverhoopte dreigende overschrijding in enig jaar daarvan direct melding maakt bij de gemeenteraad. JAARPLAN 2020 15 Bij de planning voor 2020 is overleg gevoerd met de auditcommissie van Brummen. Voornemen voor de gemeente Voorst is om na de onderzoeksverkenningen weer af te stemmen met de fractievertegenwoordigers. UITGANGSPUNTEN BIJ ONDERZOEKEN 16 In goed overleg Om snel te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen maakt de rekenkamercommissie vaker gebruik van het instrument 'rekenkamerbrief': een analyse van een thema dat lokaal of nationaal speelt, dat in de vorm van een korte notitie aan de raad wordt aangeboden. Dit kan consequenties hebben voor de start of doorlooptijd van lopende onderzoeken. Wendbaar De afgelopen jaren hebben enkele rekenkamerbrieven positief bij gedragen aan de voorkant of in het begin van beleidsprocessen. Het blijft onze ambitie om ook in 2020 op die manier de raad te ondersteunen. Criteria Ook vooruitkijken Bij de keuze hanteert de rekenkamercommissie altijd de volgende criteria: - Het onderwerp is van belang voor de burger - Het onderwerp is van belang voor de raad - Het onderwerp is van voldoende financieel belang Daarnaast houden we rekening met de actualiteit en spreiding van onderwerpen ten opzichte van eerdere onderzoeken. VS Afronding van het onderzoek naar dagbesteding Rekenkamerbrief over Beheer Openbare Ruimte Verkenning onderzoek Prestatieafspraken Wonen ONDERZOEKEN IN 2020 17 Afronding van het onderzoek naar Vitale Dorpen Verkenning onderzoek Verkeersveiligheid Verkenning onderzoek Vrijkomend agrarisch vastgoed Brummen Post Telefoon E-mail Website CONTACT 18 Postbus 9000, 7390 HA Twello (0571) 279 387 [email protected] www.voorst.nl (gemeenteraad > rekenkamercommissie) Postbus 5, 6970 AA Brummen (0575) 568 221 [email protected] www.brummen.nl (gemeenteraad > rekenkamercommissie) Voorst Post Telefoon E-mail Website
 • date post

  13-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BRUMMEN-VOORST · 2020. 3. 20. · jaarverslag te lezen zi jn naast de lopende onderzoeken in beide...

 • REKENKAMERCOMMISSIE

  Jaarverslag 2019 &Jaarplan 2020

  BRUMMEN-VOORST

  Ieder jaar geeft de rekenkamercommissie inzicht in de activiteiten van het voorgaande jaar enleggen we verantwoording af over de besteding van het onderzoeksbudget. Daarnaast lichten we ook de onderzoeksplannen voor 2020 toe.

  Carlo van Dijk (voorzitter) Herman van den Broek (lid) Marjolein Quené (lid) Marisan Noordermeer (secretaris Brummen) Dini Vriezekolk-Groenewold (secretaris Voorst)

  SAMENSTELLING01

  VOLLE KRACHT VOORUIT02Vanwege de stabiele samenstelling van en prettigesamenwerking in de rekenkamercommissie, was2019 een productief jaar. Zoals verderop in ditjaarverslag te lezen zijn naast de lopendeonderzoeken in beide gemeenten enkelerekenkamerbrieven uitgebracht. Met anderewoorden: 'volle kracht vooruit'.

  Per 31 december 2019 liep de eerste termijn vanCarlo van Dijk af. In de laatste raadsvergaderingenvan 2019 werd hij zowel in Voorst als Brummenherbenoemd voor een tweede (en laatste) periodevan vier jaar.

  "De afgelopen vier jaar zijn voorbijgevlogen endaarom ben ik blij met de herbenoeming inBrummen en Voorst. We gaan door op de

  goede weg met mooie onderzoeken die deraad helpen zijn rol te vervullen."

  Carlo van Dijk

  DOORGAAN OP DEGOEDE WEG

  03

  Naar aanleiding van een herhaalde suggestie van de gemeenteraad is derekenkamercommissie eind 2018 gestart met een onderzoek naar devitaliteit van dorpen. In 2019 is op basis van literatuurstudie en tweeexpertmeetings het begrip 'vitaliteit' vertaald naar de vraag: zijn deinwoners in de dorpen veerkrachtig, dat wil zeggen individueel en als dorpzelfredzaam? Er is gekozen voor een focus op de dorpen Voorst, Teuge,Terwolde en Klarenbeek.

  Om dit te bepalen is in het najaar van 2019 een grootschalige vragenlijstuitgezet onder 3.385 huishoudens. De analyse en rapportage van ditonderzoek loopt in 2020 nog door.

  VITALE DORPEN04

  “Goede contacten met de gemeenteraad, desleutel tot succesvol rekenkameronderzoek.”

  Herman van den Broek

  GOEDE CONTACTEN05

  Onderzoeksbureau BBSO heeft onderzocht hoe de zorgverlening in Brummen tot standkomt, de indicatiestelling, het werk van de zorgaanbieders en de verantwoording daarover.Belangrijke vraag is natuurlijk of de zorgverlening voldoet aan de kaders van degemeenteraad. En of de informatievoorziening door het college aan de gemeenteraadvoldoende is om te kunnen controleren en bijsturen. Werkbezoeken aan zorgverlenershebben bijgedragen aan het vormen van een oordeel. De commissie heeft het onderzoek inoktober afgerond. In de maanden november-december is met de ambtelijke organisatie dehoor- en wederhoorprocedure doorlopen. De raad heeft het onderzoek ontvangen op 11februari 2020. Bestuurlijke behandeling is voorzien in het voorjaar van 2020.

  DAGBESTEDING IN HET KADER VAN DE WMO06

  In 2015 zijn de taken van de gemeente in het sociaaldomein sterk uitgebreid. In het eerste kwartaal van2019 heeft de commissie daarom een verkenninggedaan naar het beleid voor dagbesteding dat eenonderdeel is van de Wet MaatschappelijkeOndersteuning (WMO).

  “Met een rekenkamerbrief kan derekenkamercommissie inspelen op actuele vragen of

  ontwikkelingen. Met een diepgaand onderzoekkunnen beleid en uitvoering over een langere periodegeëvalueerd worden. De rekenkamercommissie hoopt

  dat beide vormen nuttig zijn voor de raad.”  

  Marjolein Quené

  TWEE INSTRUMENTEN07

  In december 2018 is de rekenkamerbrief over schuldhulpverlening in de raad behandeld.

  Voorafgaand aan een raadsbesluit hierover heeft het college op 4 februari 2019 een memoaan de raad gestuurd over deze brief en de daarin gedane aanbevelingen. Het college namdaarbij de aanbeveling over om zowel alle hulpvragen als het aantal toegekendebeschikkingen te monitoren. Dit kan de raad inzicht geven in de mate waarin alle inwonersmet schuldenproblematiek maximale ondersteuning krijgen. Want ook inwoners zondertoegekende beschikking voor schuldregeling kunnen wel degelijk problematischeschulden hebben.  

  SCHULDHULPVERLENING BRUMMEN08

  Voorafgaand aan de raad van 23 september 2019 heeft de rekenkamercommissie vragenvan raadsleden beantwoord over de kadernota schuldhulpverlening 2019-2020 ‘Schuldenheb je nooit alleen’.

  Deze vragen waren een vervolg op de rekenkamerbrief die de rekenkamercommissie in2018 had opgesteld. De onderwerpen betroffen het verschil tussen schuldregeling in engezin en schuldhulpverlening in brede zin, de monitoring van deze verschillende groepeninwoners en het moment van afgeven van een beschikking. De kadernota is – na een motietijdens de raadsbehandeling– voor één jaar vastgesteld. 

  SCHULDHULPVERLENING VOORST09

  "Mooi om de energie en betrokkenheid vanonze inwoners te voelen tijdens een

  rekenkameronderzoek voor de raad!"

  Dini Vriezekolk

  INWONERS10

  In het voorjaar van 2019 heeft de rekenkamercommissie eenrekenkamerbrief opgesteld over een herzien kader ‘BeleidsuitgangspuntenZonnevelden 2.0.’

  Met deze brief wilde de rekenkamercommissie ingaan op een actuele vraagvanuit de raad. Ook voor de toekomst (vanwege de nieuwe Omgevingswet)blijft het van belang dat de raad zelf tijdig en juist geïnformeerd wordt overruimtelijke ontwikkelingen. De raad zal immers steeds vaker een afwegingmoeten maken tussen enerzijds het volgen van de uitkomsten van eenparticipatief proces óf anderzijds het eigenstandig als raad maken van eenafweging in het algemeen belang. 

  GROOTSCHALIGE ZONNEVELDEN 11

  In 2019 was de rekenkamercommissie bij 37activiteiten aanwezig. 

  Een vijfde daarvan betrof de regulierevergaderingen. 

  Ruim 1 op de 3  activiteiten betrofbijeenkomsten met raadsleden. Dit isvergelijkbaar met vorig jaar.

  Onderzoekbijeenkomsten zijn bijvoorbeeldgesprekken en interviews met de ambtelijkeorganisatie en werkbezoeken.

  De rekenkamercommissie is tevreden overdeze verdeling, met een accent op interactiemet de raad en andere betrokkenen.

  BIJEENKOMSTEN 201912

  Vergaderingen (21.62%) Onderzoeksbijeenkomsten (32.43%)

  Bijeenkomsten met raad(sleden) (37.84%) Overige (8.11%)

  "Prettig om samen met de leden van derekenkamercommissie er aan bij te dragen dat raadsleden

  hun rol zo goed mogelijk kunnen invullen."

  Marisan Noordermeer

  GOED VOOR ELKAAR13

  HOE IS HET BUDGET BESTEED IN 2019?14

  2019

  Brummen (22.220 EUR)

  Extern onderzoek (47.51%)

  Lidmaatschappen & congressen (0.82%)

  Vacatiegeld rekenkamerleden (46.82%)

  Reiskosten (4.27%) Overschrijding (0.57%)

  Voorst (22.066 EUR)

  Extern onderzoek (47.13%)

  Lidmaatschappen & congressen (3.16%)

  Vacatiegeld rekenkamerleden (45.06%)

  Reiskosten (2.5%) Overschrijding (2.15%)

  Sinds de vaststelling van het Position Paper verzetten de leden van derekenkamercommissie zelf veel werk. Hier staat een passende vergoeding tegenover.Zowel in Brummen als Voorst is er in 2019 voor gekozen een deel van het onderzoekuit te besteden, met nauwe begeleiding vanuit de rekenkamercommissie.

  In beide gemeente is er voor het eerst in de afgelopen vijf jaar overschrijding van hetbudget geweest, zij het zeer miniem (129 euro in Brummen en 502 euro in Voorst). InVoorst was een grotere overschrijding verwacht en aangekondigd bij de raad, maardeze is beperkt omdat de slottermijn van het onderzoeksbureau pas in 2020 wordtgefactureerd.

  Zowel het onderzoek 'Vitale dorpen' in Voorst als het onderzoek naar 'Dagbesteding' inBrummen zijn eerder gestart en hebben een doorloop tot in de eerste helft van 2020. Deeerste maanden van 2020 staan daarom in het teken van de afronding van dezeonderzoeken en de aanbieding aan de afzonderlijke raden. 

  In de eerste helft van 2020 zijn of worden ook enkele voorverkenningen uitgevoerd naarmogelijke onderzoeksonderwerpen voor later in het jaar. 

  Daarnaast houden we ruimte om aandacht te kunnen besteden aan een actueelonderwerp.

  In Brummen heeft de raad in het licht van de bezuinigingsopgave van degemeente besloten ambitieniveau van de rekenkamercommmissie iets aan te passen doorhet budget met 4.000 euro te verlagen. Met de auditcommissie is afgesproken dat derekenkamercommissie bij een onverhoopte dreigende overschrijding in enig jaar daarvandirect melding maakt bij de gemeenteraad.

  JAARPLAN 202015

  Bij de planning voor 2020 is overleg gevoerd metde auditcommissie van Brummen. Voornemenvoor de gemeente Voorst is om na deonderzoeksverkenningen weer af te stemmen metde fractievertegenwoordigers.

  UITGANGSPUNTEN BIJ ONDERZOEKEN16

  In goed overlegOm snel te kunnen inspelen opactuele ontwikkelingen maakt derekenkamercommissie vakergebruik van het instrument'rekenkamerbrief': een analysevan een thema dat lokaal ofnationaal speelt, dat in de vormvan een korte notitie aan de raadwordt aangeboden.

  Dit kan consequenties hebbenvoor de start of doorlooptijd vanlopende onderzoeken.

  Wendbaar

  De afgelopen jaren hebben enkele rekenkamerbrieven positief bij gedragen aan de voorkantof in het begin van beleidsprocessen. Het blijft onze ambitie om ook in 2020 op die manierde raad te ondersteunen.

  Criteria

  Ook vooruitkijken

  Bij de keuze hanteert de rekenkamercommissiealtijd de volgende criteria:- Het onderwerp is van belang voor de burger - Het onderwerp is van belang voor de raad - Het onderwerp is van voldoende financieel belang

  Daarnaast houden we rekening met de actualiteiten spreiding van onderwerpen ten opzichtevan eerdere onderzoeken.

  VSAfronding van hetonderzoek naardagbesteding

  Rekenkamerbriefover BeheerOpenbare Ruimte

  VerkenningonderzoekPrestatieafsprakenWonen

  ONDERZOEKEN IN 202017

  Afronding van hetonderzoek naarVitale Dorpen

  VerkenningonderzoekVerkeersveiligheid

  VerkenningonderzoekVrijkomendagrarisch vastgoed

  Brummen Post Telefoon E-mail Website

  CONTACT18

  Postbus 9000, 7390 HA  Twello (0571) 279 387 [email protected] www.voorst.nl  (gemeenteraad >rekenkamercommissie)

  Postbus 5, 6970 AA Brummen (0575) 568 221 [email protected] www.brummen.nl (gemeenteraad >rekenkamercommissie)

  Voorst Post Telefoon E-mail Website