Beleidsvisie Tervuren 2007-2012

Click here to load reader

 • date post

  06-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Beleidsvisie Tervuren 2007-2012

BELEIDSVISIEVAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TERVUREN BESTUURSPERIODE 2007-2012

2 / 34

INDEXALGEMEEN BELEID...................................................................................................................................................3 VEILIGHEID EN POLITIE...........................................................................................................................................5 LOKALE ECONOMIE..................................................................................................................................................6 PERSONEELSBELEID.................................................................................................................................................7 RUIMTELIJKE ORDENING.........................................................................................................................................8 FINANCIN.................................................................................................................................................................10 BURGERZAKEN.........................................................................................................................................................12 COMMUNICATIE ......................................................................................................................................................13 CULTUUR & ERFGOED.............................................................................................................................................15 MOBILITEIT ...............................................................................................................................................................17 INFRASTRUCTUURWERKEN..................................................................................................................................18 JEUGDBELEID............................................................................................................................................................19 Duurzame ontwikkeling en milieu...............................................................................................................................21 ONDERWIJS................................................................................................................................................................24 SENIORENBELEID.....................................................................................................................................................26 FEESTELIJKHEDEN..................................................................................................................................................26 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING....................................................................................................................27 WELZIJN......................................................................................................................................................................27 SOCIAAL BELEID......................................................................................................................................................28 WONEN & HUISVESTING........................................................................................................................................29 VLAAMS BELEID......................................................................................................................................................31 SPORT..........................................................................................................................................................................32 Toerisme........................................................................................................................................................................33 INTERNATIONALE SAMENWERKING..................................................................................................................33 WERKEN IN EIGEN BEHEER (WEB)......................................................................................................................34 STEUNDIENST...........................................................................................................................................................34

GEMEENTE TERVUREN - BELEIDSVISIE 2007-2012 Index

3 / 34

ALGEMEEN BELEIDDe coalitie die op 2 januari 2007 aantrad, stelt via de beleidsvisie 2007-2012 haar voornaamste politieke beleidsopties voor. Een ambitieus en kwaliteitsvol beleidsplan waarbij de bestuursploeg Tervuren wil uitbouwen tot een dynamische, sociale, warme en toonaangevende Vlaamse gemeente. We willen een gedurfde visie brengen, waarbij sommige aspecten volledig gerealiseerd zullen zijn, andere in 2012 reeds in de steigers gezet. Niet verder kijken dan de huidige legislatuur zou kortzichtig zijn. Deze legislatuur start voor alle steden en gemeenten met een aantal onzekerheden en knelpunten: het fiscaal pact met de gemeenten de werkelijke kostprijs van het integraal waterbeleid. de hervorming van de brandweer de neergang van de dividenden uit de energie-intercommunales de verdere evolutie van het gemeentefonds de mogelijke herziening van de politiefinanciering. Dit betekent ook dat de beleidsvisie ruimte moet laten voor soepele aanpassingen. Het bestuurscollege heeft intussen reeds belangrijk studiewerk verricht dat moet leiden tot: een interne bedrijfsreorganisatie waarbij de gemeentelijke diensten nog optimaler functioneren. een investeringsbeleid met een lange termijnplanning inzake bedrijfsmateriaal. een masterplan met een gentegreerde infrastructurele en ruimtelijke visie. Tijdens de legislatuur 2007-2012 zal de nieuwe bestuursmeerderheid zowel in de beleidsinhoud als bij de beleidsuitvoering een aantal basisregels blijven hanteren: OPENHEID EN TRANSPARANTIE Bij de besluitvorming is een bijzondere rol weggelegd voor de gemeenteraad als democratische emanatie van de bevolking. De openheid en transparantie dient eveneens gerealiseerd via een professionele en heldere externe (naar de burger) en interne (naar de administratie) communicatie. GELIJKHEIDSBEGINSEL Alle informatie- en dienstverleningsvragen worden behandeld op dezelfde objectieve wijze zonder een onderscheid te maken via welke weg de vraag binnenkomt in het bestuurlijk apparaat. De deontologische code is een belangrijke leidraad bij de behandeling van de dienstverleningsvragen. Het gelijkheidsbeginsel is de beste garantie om aan de administratie alle kansen te geven tot het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.GEMEENTE TERVUREN - BELEIDSVISIE 2007-2012 Algemeen Beleid

4 / 34

MODERNISERING EN RESPONSABILISERING VAN DE ADMINISTRATIE Er is noodzaak aan een moderne, efficinte administratie die klantvriendelijk werkt. Herstructurering van de administratie en bedrijfsreorganisatie blijft een actueel thema. Hiertoe dienen niet alleen financile en logistieke middelen gereserveerd doch ook een verantwoordelijkheidsmentaliteit bijgebracht. Tussen de politieke verantwoordelijken en de ambtenaren is een open en eerlijke communicatie vereist. In de samenwerking gemeentebestuur - administratie worden de wettelijke principes en de lokale organisatieregels gerespecteerd. De ambtenaren hanteren een professionele en objectieve attitude ten aanzien van de politici van alle politieke partijen. Deze garanties werden vastgelegd in de afsprakennota in uitvoering van artikel 87,2 van het gemeentedecreet. REPRESENTATIEVE INSPRAAK Inspraak kan via diverse kanalen:. Het verder operationaliseren nodenregister. en verfijnen van het bestaande klachtenen

De organisatie van hoorzittingen via wijk- en buurtcomits. De huidige bestuursmeerderheid wil zo spoedig mogelijk overgaan tot de organisatie van bijkomende inspraakmomenten.

DUURZAME ONTWIKKELING Op lokaal vlak is een beleid van duurzame ontwikkeling vooral ingegeven door de bekommernis beleidsbeslissingen te nemen die blijk geven van een langetermijnvisie. Sociale, economische, ecologische en bestuurlijk institutionele beleidsbeslissingen worden gentegreerd genomen. Het lokale bestuursniveau is uitermate geschikt om in alle beleidssectoren de basismissie van een duurzame gemeente te realiseren: een integraal veiligheidsbeleid, een kwaliteitsvol ouderenbeleid, een lokaal sociaal beleid, een hoogwaardig ruimtelijk beleid, betaalbaar wonen en een afvalpreventiebeleid op maat van Tervuren. INTENSIEVE INTEGRATIE Het gemeentebestuur wenst een intensievere integratiepolitiek te ontwikkelen. Via diverse sociale, culturele, sportieve en onderwijsinitiatieven zal gestreefd worden naar een bredere betrokkenheid van anderstaligen bij het lokale maatschappelijk weefsel. De VZW De Rand is hierbij een belangrijke partner. AANDACHT VOOR DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Het gemeentebestuur zal bijzondere aandacht hebben voor de vergrijzing in de samenleving. Het gemeentebestuur zal werk maken van aangepaste huisvesting voor senioren, waarbij het creren van voorwaarden die het zelfstandig wonen van senioren verbeteren en verlengen, voorop zal staan. Tevens zal er bestudeerd worden hoe de bejaardenzorg best kan uitgebouwd worden. SAMENWERKING, STRATEGISCH OVERLEG EN KRACHTENBUNDELING Gemeente en OCMW zullen de krachten bundelen om samen een coherent sociaal beleid te voeren. Ook de andere sociale actoren worden betrokken bij het strategisch sociaal overleg. De samenwerking - en zelfs eventuele fusie - van bepaalde ondersteunende diensten kan een meerwaarde betekenen voor de beide besturen. Waar een intergemeentelijke of bovenlokale samenwerking een toegevoegde waarde biedt, zal het gemeentebestuur initiatief nemen om dergelijke samenwerkingsverbanden tot stand te brengen of verder uit te bouwen.

GEMEENTE TERVUREN - BELEIDSVISIE 2007-2012 Algemeen Beleid