Bak of bron

of 23 /23
Bak of bron Hoofd of hart

Embed Size (px)

description

Bak of bron. Hoofd of hart. 1. Bron of bak. Spreuken 4:23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen (bronnen) des levens…. Jer. 2:11-13. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bak of bron

Page 1: Bak of bron

Bak of bron

Hoofd of hart

Page 2: Bak of bron

1. Bron of bak

Page 3: Bak of bron

Spreuken 4:23

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,

want daaruit zijn de oorsprongen (bronnen) des levens…

Page 4: Bak of bron

Jer. 2:11-13

… heeft ooit een volk goden verruild?- en dat zijn toch

geen goden! - maar mijn volk heeft zijn Eer verruild

voor wat geen baat brengt. Ontzet u daarover, o

hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt

het woord des HEREN, want mijn volk heeft twee boze

daden bedreven: Mij, de bron van levend water,

hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen,

gebroken bakken, die geen water houden.

Page 5: Bak of bron
Page 6: Bak of bron
Page 7: Bak of bron
Page 8: Bak of bron
Page 9: Bak of bron

2. De scepter

Page 10: Bak of bron

Het beeld van EstherWant, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt…

Esther 4:14

‘… dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om.’

Esther 4:16

Page 11: Bak of bron

Het beeld van Esther

Op de derde dag nu hulde Ester zich in een koninklijk

gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het

paleis des konings tegenover de koningszaal, terwijl de

koning gezeten was op zijn koninklijke troon in de

koningszaal tegenover de ingang der zaal. Toen de koning

koningin Ester in de voorhof zag staan, won zij zijn

genegenheid en de koning reikte Ester de gouden scepter

toe, die hij in zijn hand had; Ester kwam daarop nader en

raakte de spits van de scepter aan.

Esther 5:1-2

Page 12: Bak of bron

Het beeld van Esther

• Vooraf: het lot van Koningin Wasti

– Ongehoorzaamheid aan des Konings bevel

–Wasti verworpen & wrs gedood

• Vooraf: Esther

–Wees bij oom Mordechai

– Nu gaat ze eenzelfde stunt uithalen als

Wasti

Page 13: Bak of bron

Het beeld van Esther

• Bekleed zich met Koninklijke mantel

– Komt binnen vanuit haar positie

– Herinnert de Koning daar a.h.w. Aan

• Krijgt scepter aangereikt

– Herkenning van haar waardigheid en ID

– Genade gevonden

Page 14: Bak of bron

3. Hoofd of hart

Page 15: Bak of bron

Van binnen …

• Wie was Esther in haar hart

– De wees van een vreemd volk

– Of schoonheid bekleed met koninklijk gezag

• Bewaar je hart

– Die innerlijke keuze is de bron van haar houding

– Op die uitstraling reageert de Koning met

genade

Page 16: Bak of bron

Jouw hart …

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u

met Christus bekleed …

Gal.3:27

… door deze zijn wij met kostbare en zeer grote

beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt

hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het

verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

2 Petrus 1:4

Page 17: Bak of bron

Jouw hart …

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt

uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij,

die innerlijk verdeeld zijt.

Jac.4:8

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen

van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Joh.7:38

Page 18: Bak of bron

Bak of bron …

• Dit weten (hoofd) is als stilstaand water

– Gaat groen worden en stinken

• Van hieruit leven (hart) is als een bron

– Bewegend water dat leeft en zuurstofrijk is

• Dat is: je ID = je koninklijke mantel

• Dat is: bekleed met Jezus voor God staan

• Dat is: de scepter krijgen voor je plannen en

verlangen

• Dat is: gaan en staan

Page 19: Bak of bron
Page 20: Bak of bron

4. Stromen

Page 21: Bak of bron

Harts-tocht & ijver

‘Verzamelt u geen schatten op aarde, ... maar ... in de hemel, ... Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’

Mat.6:19

Page 22: Bak of bron

Harts-tocht & ijver

‘... in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan velen ... , als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen.’

Gal. 1:14

‘...een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.’

Fil. 3:6

Page 23: Bak of bron