B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010

of 4 /4
Loonstrook 2010 Een hogere loonheffing is de opvallendste veran- dering van de eerste loonstrook van het nieuwe jaar die uw werknemer inmiddels heeft ontvangen. De meeste werknemers gaan daardoor netto iets minder verdienen. Werknemers die twee keer modaal verdienen (zo’n 5000) gaan er bijna 10 op achteruit. Werknemers met lagere inkomens hebben minder last van de veran- deringen. Zo gaan werknemers met een minimumloon er licht op vooruit. De minimumlonen zijn met ingang van 1 januari iets verhoogd. Voor 2010 zijn er aanpassingen gemaakt van belastingtarieven en - schijven in de inkomstenbelasting en die zorgen ervoor dat er minder belasting betaald gaat worden. Het voordeel verdwijnt als sneeuw voor de zon want zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting zijn met 1 procent verlaagd in 2010. De Zvw (zorgverzekeringswet) met zijn hogere werknemersbijdrage zorgt voor meer loonheffing. De inkomensafhankelijke bijdrage over het loon wordt verhoogd van 6,9 procent naar 7 ,05 procent. Een werknemer betaald de Zvw-bijdrage netto, maar krijgt dit bedrag weer vergoed van zijn werkgever. Hierover is de werknemer weer loonheffing verschuldigd. Het maximum inkomen waarover de bijdrage wordt berekend wordt opgehoogd met 820. Loonstrook 2010 Minimumloon per 1 jan. 2010 Afrekening- en voorschot- nota's Boete illegale werknemer Fraude met auto van de zaak DGA's zijn in één keer klaar DGA loon 2010 Vier contracten voor jongeren Het “hoe en wat” over vrije dagen en vakantiebijslag B360.NL Nieuwsbrief Polluxweg 20 8938 AZ Leeuwarden Postbus 7660 8903 JR Leeuwarden Telefoon (058) 26 555 26 Fax (058) 26 555 36 / (058) 280 37 04 E-mail [email protected] SALARISADMINISTRATIE Nummer 5, april / mei 2010 Minimumlonen per 1 januari 2010 (verhoging met 0,64% t.o.v. 1 juli 2009) leeftijd bedrag in 23 1.407 ,60 22 1.196,45 21 1.020,50 20 865,65 19 739,00 18 640,45 17 556,00 16 485,60 15 422,30 Afrekening- en voorschot- nota's Diverse instanties sturen in het begin van het jaar de nieuwe voorschot- nota's en inmiddels kan het zelfs zo zijn dat u de verschillende afrekening- nota's al weer in uw bezit hebt. Maak een kopie of scan ze in en stuur ze naar uw loonadministrateur voor controle. Het komt vaak genoeg voor dat er iets niet klopt met de nota. Te denken valt aan de nota's van Interpolis Pensioen (vooral de Detail- handel), PH&C (pensioen Horeca), PGGM (pensioen gezondheid ed.) en denk ook om de nota's van de ziekte- veruimverzekering en/of Arbodienst.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of B360 20100507-gw- nieuwsbrief lonen april 2010

  • 1. Loonstrook 2010Een hogere loonheffing is de opvallendste veran-dering van de eerste loonstrook van het nieuwe jaardie uw werknemer inmiddels heeft ontvangen.De meeste werknemers gaan daardoor netto ietsminder verdienen.Werknemers die twee keer modaal verdienen (zon 5000) gaan er bijna 10 op achteruit. Werknemersmet lagere inkomens hebben minder last van de veran-deringen. Zo gaan werknemers met een minimumloon erlicht op vooruit. De minimumlonen zijn met ingang van 1januari iets verhoogd.Voor 2010 zijn er aanpassingen gemaakt van belastingtarievenen - schijven in de inkomstenbelasting en die zorgen ervoor dat erminder belasting betaald gaat worden. Het voordeel verdwijnt alssneeuw voor de zon want zowel de algemene heffingskorting als dearbeidskorting zijn met 1 procent verlaagd in 2010.De Zvw (zorgverzekeringswet) met zijn hogere werknemersbijdrage zorgt voor meer loonheffing. De inkomensafhankelijkebijdrage over het loon wordt verhoogd van 6,9 procent naar 7,05 procent. Een werknemer betaald de Zvw-bijdrage netto,maar krijgt dit bedrag weer vergoed van zijn werkgever. Hierover is de werknemer weer loonheffing verschuldigd. Hetmaximum inkomen waarover de bijdrage wordt berekend wordt opgehoogd met 820.Loonstrook 2010Minimumloon per 1 jan. 2010Afrekening- en voorschot-notasBoete illegale werknemerFraude met auto van de zaakDGAs zijn in n keer klaarDGA loon 2010Vier contracten voor jongerenHet hoe en wat over vrijedagen en vakantiebijslagB360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 26 555 36 / (058) 280 37 04E-mail [email protected],april/mei2010Minimumlonen per1 januari 2010(verhoging met 0,64% t.o.v.1 juli 2009)leeftijd bedrag in 23 1.407,6022 1.196,4521 1.020,5020 865,6519 739,0018 640,4517 556,0016 485,6015 422,30Afrekening- en voorschot-notasDiverse instanties sturen in het beginvan het jaar de nieuwe voorschot-notas en inmiddels kan het zelfs zo zijndat u de verschillende afrekening-notas al weer in uw bezit hebt.Maak een kopie of scan ze in en stuurze naar uw loonadministrateur voorcontrole. Het komt vaak genoeg voordat er iets niet klopt met de nota.Te denken valt aan de notas vanInterpolis Pensioen (vooral de Detail-handel), PH&C (pensioen Horeca),PGGM (pensioen gezondheid ed.) endenk ook om de notas van de ziekte-veruimverzekering en/of Arbodienst.2396 Nieuwsbrief april mei 2010 B360:Opmaak 1 23-04-2010 12:01 Pagina 1
  • 2. Veel fraude met de auto van de zaakEr wordt veel gefraudeerd met het opgeven van privgebruik van de auto vande zaak. De belastingdienst constateert op basis van steekproeven en con-troles dat zeker 40.000 automobilisten onterecht hebben aangegevenhun auto van de zaak niet priv te gebruiken. In totaal hebben250.000 van de 2 miljoen mensen met een auto van de zaak eendergelijke verklaring bij de belastingdienst ingediend.Uit controles blijkt dat een flink aantal zelfs overgaat tot valsheidin geschrifte door het vervalsen van de rittenregistratie, verkla-ringen en andere informatie. Inspecteurs stuitten in de praktijkonder andere op teruggedraaide kilometer-tellers, kenteken-platen die van privauto op de leaseauto werden geschroefdof het verzinnen van excuses als Mijn kind moest met spoednaar het ziekenhuis.Om leaserijders erop te wijzen dat ze zelf hun verklaring bij debelastingdienst kunnen wijzigen, krijgen alle 250.000 verklaring-houders binnenkort een brief thuis. Ze kunnen dan aangeven of zede auto inderdaad niet priv gebruiken of dat de omstandighedeninmiddels zijn gewijzigd. Ook zal de belastingdienst strenger controlerenop deze fraude.bedrijven gaat het om 8000 perillegale werknemer, bij particulieren isdat 4000. Gemiddeld wordt er perkeer voor ruim 15.000 aan boeteopgelegd.Donner bekijkt nog of sluiting van hetbedrijf door de Arbeidsinspectie haal-baar is als de werkgever herhaaldelijkin de fout gaat. Uit rapportage blijktdat het aantal controles dat leidt totboetes de afgelopen jaren is gedaald,van 26 procent in 2005 naar 17procent in 2009.Bedrijven die werknemers illegaal latenwerken, zijn volgens de arbeidsinspec-tie beter aan te pakken met boetesdan via het strafrecht. Het gaat nietalleen sneller, maar de hoge boetesschrikken ook meer af, zo blijkt uit eenrapport dat minister Donner van Soci-ale Zaken naar de Tweede Kamerheeft gestuurd. Ook zijn er minderbedrijven die een tweede keer in defout gaan.Sinds 2005 kan de Arbeidsinspectiezonder tussenkomst van het Open-baar Ministerie boetes opleggen. VoorBoete illegale werknemer schrikt werkgever afSALARISADMINISTRATIENummer5,april/mei2010DGAs zijn in n keer klaar!Sinds 1 januari bestaat er een regeling die hetmogelijk maakt om in n keer alle loonheffingen tedoen voor alle aangiftetijdvakken van 2010. Ditgeldt alleen voor besloten vennootschappen dien of meer directeuren-grootaandeelhouders(dgas) in dienst hebben. Als voorwaarde voor toe-passing van de regeling geldt dat er naast dedgas verder geen ander personeel in dienst is ende dgas niet verzekerd zijn voor de werknemers-verzekeringen.De bijbehorende betalingen zult u echter gewoonper tijdvak moeten doen. Omdat in uw Aangifte-brief loonheffingen 2010 alle betalingskenmerkenvoor alle aangiftetijdvakken van 2010 staan ver-meld, zou u deze betalingen wel alvast voor hethele jaar kunnen agenderen. Of dat echt handigis, moet u voor de betreffende situatie bepalen,want er kan immers altijd tussendoor nog ietsveranderen! Uiteraard kunt u ook de reguliere wijzevan aangifte doen en betalen aanhouden, wantu blijft sowieso maandelijks de Mededeling loon-heffingen aangifte doen en betalen ontvangen.2396 Nieuwsbrief april mei 2010 B360:Opmaak 1 23-04-2010 12:01 Pagina 2
  • 3. SALARISADMINISTRATIENummer5,april/mei2010Elke werknemer heeft recht op een minimum aantal vrije dagen. Afhankelijk van de cao of arbeidsovereenkomst kunnendat er meer zijn dan het wettelijk minimum. Daarnaast zijn er feestdagen en hebben sommige werknemers ook atv-dagen.Hoe luiden de regels? Wat gebeurt er tijdens ziekte en wisseling van werkgever? En kunnen vrije dagen worden ingeruildvoor bijvoorbeeld salaris?1. Op hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer recht?Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is minimaal vier keer het aantal dagen dat de werknemer wekelijks werkt.Bij een volledige baan heeft de werknemer dus recht op twintig dagen vakantie per jaar (viermaal vijf dagen). Werktde werknemer in deeltijd, dan kijkt de werkgever naar het aantal uren dat er per week wordt gewerkt. Zijn datbijvoorbeeld 25 uur, dan heeft de werknemer recht op honderd uur vakantie (viermaal 25 uur). De werknemer heeft rechtop vakantie met behoud van loon.Naast het minimum aantal vakantiedagen kan het zijn dat de werknemer er meer krijgt. Dat kan bijvoorbeeld zijnopgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Iemand die langer bij een bedrijf werkt, kan ook recht hebben opmeer vakantiedagen.DGA Salaris 2010Het gebruikelijk loon voor DGAs wordtin 2010 op 41.000 gesteld. U maguitgaan van een lager loon als u dataannemelijk kunt maken. Als vergelijk-bare werknemers in het bedrijfslevenmeer verdienen dan dient u uit tegaan van 70% van dat hogere loon,met weer een minimum van 41.000.Als een directeur groot aandeelhouder(DGA) bij zijn BV een DGA salaris onderde 5000 geniet hoeft hij vanaf 2010geen loonadministratie meer te voe-ren. De gebruikelijke loonregeling komtin 2010 voor deze gevallen te verval-len. U kunt dus stoppen met salarisbetalen en het bijhouden van uw loon-administratie. Dit geldt voor DGAs meteen beleggings BV of een BV waarweinig tijd aan wordt besteed. HetDGA salaris moet onder de 5.000per jaar zijn. Als de DGA meerdere BVsheeft dan geldt de 5.000 grens vooralle BV gezamenlijk. U mag in dezesituatie ook geen salaris meer uitbeta-len.In Nieuwsbrief 3 noemden we het al,maar het voorstel dat op 26 februaridoor de 2e kamer is goedgekeurdmoet nog worden aangenomen doorde 1ste kamer. Dit voorstel maakt hettijdelijk mogelijk dat voor jongeren tot27 jaar pas na vier jaar, of na viercontracten voor bepaalde tijd, eenarbeidsovereenkomst voor onbe-paalde tijd ontstaat. Het gaat om eentijdelijke aanpassing van artikel 7:668aBW. De regeling loopt in principe tot2012. De maatregel treft zo voorals-nog alleen jongeren die al twee ofdrie jaarcontracten achter de rughebben. Duurt de crisis langer, dan kande einddatum verschuiven naar 2014.Volgend jaar wordt de regelinggevalueerd.Vier contracten voor jongerenNegen vragen over vrije dagen2396 Nieuwsbrief april mei 2010 B360:Opmaak 1 23-04-2010 12:01 Pagina 3
  • 4. SALARISADMINISTRATIENummer5,april/mei20102. Bouwt de werknemer vakantiedagen op bij zwangerschap en ziekte?Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en tijdens ziekte worden ook vakantiedagen opgebouwd. Bij langdurigeziekte is de opbouw van vakantiedagen beperkt tot het laatste half jaar. Wanneer de werknemer door ziekte gedeel-telijk niet kan werken, wordt er vakantie opgebouwd over de uren die er wel wordt gewerkt. De opbouw van devakantiebijslag gaat bij ziekte gewoon door.3. Wanneer heeft de werknemer recht op vakantiegeld en-bijslag en hoeveel is dat?Het loon wordt doorbetaald tijdens de vakantie (vakantiegeld). Daarnaast heeft de werknemer recht op een vakantie-bijslag van acht procent van het brutosalaris.4. Wanneer wordt de vakantiebijslag uitbetaald?De werkgever betaalt vakantiebijslag en keert deze minstens n maal per jaar uit. Meestal is dat eind mei of beginjuni. Als er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst, of als het om uitzendwerk of vakantie-werk gaat, kan de vakantiebijslag bijvoorbeeld ook per maand worden uitbetaald. De werkgever moet de hoogtevan het bedrag vermelden bij de uitbetaling. Ook werknemers van 65 jaar en ouder hebben recht op de minimumvakantiebijslag (in tegenstelling tot het recht op minimumloon, waar zij geen wettelijk recht meer op hebben).5. Kunnen vakantiedagen worden afgekocht?Het is toegestaan om extra vakantiedagen te laten afkopen. In dat geval krijgt de werknemer geld in ruil vooropgespaarde dagen. De werknemer mag alleen de bovenwettelijke vakantiedagen laten afkopen, dus de dagenboven het verplichte minimum. Het is niet toegestaan om wettelijke dagen te laten afkopen die in voorafgaande jarenzijn opgebouwd. De werkgever is hier overigens niet toe verplicht, maar de werknemer is niet verplicht dagen teverkopen als de werkgever dat wil.6. Mag de werkgever vragen om ziektedagen in te ruilen tegen vakantiedagen?In principe kunnen ziektedagen tegen vakantiedagen worden geruild. Dit moet van te voren met de werkgeverworden afgesproken. De werkgever kan de werknemer ook op het moment zelf vragen n of meer vakantiedagenop te nemen. Bij bijzonder verlof, bijvoorbeeld calamiteitenverlof, kan de werkgever achteraf vragen vakantiedagen inte leveren. De werknemer moet hiervoor toestemming geven. Alleen de extra vakantiedagen kunnen hiervoor gebruiktworden en de eventueel opgespaarde vakantiedagen van het voorgaande jaar. De werknemer kan van te vorenafspreken, bijvoorbeeld bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, dat er ziektedagen ingeruilt worden tegenvakantiedagen. Een dergelijke afspraak is alleen geldig als deze schriftelijk is gemaakt. Het is niet de bedoeling datde werknemer al de gespaarde vakantiedagen zomaar kwijtraakt tijdens ziekte. Daarom kan de werknemer alleen debovenwettelijke dagen van het lopende jaar inruilen. Let op: zwangerschapsverlof en bevallingsverlof of een deeldaarvan mag niet als vakantie worden gezien.7. Mag de werknemer vakantiedagen inruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden?Hierover kan de werknemer afspraken maken die schriftelijk worden vastgelegd. De werknemer mag alleen extra(bovenwettelijke) vakantiedagen inruilen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de werknemer geen behoefte heeft aan nogmeer vrije dagen. Er kunnen bijvoorbeeld vakantiedagen opgebouwd worden terwijl er niet wordt gewerkt. Dit is hetgeval tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof of tijdens ziekte.8. Wat gebeurt er met vakantiedagen als de werknemer van baan gaat veranderen?Als de werknemer van baan verandert, kunnen de vakantiedagen in de meeste gevallen nog worden opgenomen.Soms is dat niet mogelijk. De werkgever mag verlangen dat de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomstblijft werken. De werkgever moet daarvoor dan wel zwaarwegende argumenten voor hebben, bijvoorbeeld als ergeen vervanging is te regelen. Als de werknemer de wettelijke vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, wordendeze na afloop uitbetaald. Daarnaast is de werkgever verplicht om de werknemer een verklaring te geven waaruit blijktvoor hoeveel dagen de werknemer nog recht heeft op vakantie. De vakantiedagen kunnen namelijk meegenomen wor-den naar de volgende werkgever. Deze is verplicht om de vrije dagen toe te staan, maar hoeft die dagen niet uit tebetalen. Daarvoor heeft de vorige werkgever immers al gezorgd.9. Hoe zit het met atv- en feestdagen?Sommige werknemers hebben naast hun vakantiedagen ook atv-dagen. Omdat deze van oorsprong een ander doelhebben dan vakantiedagen (namelijk het creren van werkgelegenheid), gelden hiervoor ook andere regels. Of dezeuitbetaald kunnen worden en of ze meegenomen worden naar het volgend jaar, is afhankelijk van de geldende cao.Ook nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen zijn niet hetzelfde als vakantiedagen. In de cao of hetarbeidscontract staat of er op die dagen gewerkt moet worden, Afhankelijk van deze afspraken zal wel of geenvakantiedag worden afgeboekt wanneer de werknemer vrij heeft of vrij neemt op zon dag.2396 Nieuwsbrief april mei 2010 B360:Opmaak 1 23-04-2010 12:01 Pagina 4