B360 20100410-gw- nieuwsbrief lonen sept 2010

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of B360 20100410-gw- nieuwsbrief lonen sept 2010

 • 1. Toch nog loondoorbetalingsplicht natwee jaar ziekte?Als een werknemer na twee ziektejaren nog voor65% arbeidsgeschikt is, is de werkgever dan ver-plicht het loon weer aan te vullen tot 100%?Als na 104 weken loondoorbetaling tijdens ziekte dedienstbetrekking nog steeds bestaat, is er ook nogloonbetalingsverplichting van de werkgever jegens dewerknemer. Het is een nogal vaak voorkomend misver-stand dat men denkt dat na die twee jaar ziekte en loon-doorbetaling de arbeidsovereenkomst van rechtswegeeindigt. Als de arbeidsovereenkomst ongewijzigd wordt voort-gezet is er ook een betalingsverplichting voor 100%.Geen recht op WIAIn dit geval is de werknemer nog voor 65% arbeidsgeschikt. Hij heeft dangeen recht op WIA, omdat hij niet minstens 35% arbeidsongeschikt is in de zinvan de WIA. Als de werknemer passende arbeid is gaan doen in het bedrijf, danblijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand (zie artikel 629, lid 12 BW)Toch nog loondoorbetalings-plicht na twee jaar ziekte?De juiste documenten in deloonadministratieOproepkrachtenMinimumloon per 1 juli 2010Spaarloon half septembervrijgegevenTijdelijke regeling 4 contractenvoor jongeren tot 27 jaarHoe wordt een vaste reiskos-tenvergoeding berekend?WerkkostenregelingB360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04E-mail [email protected],september/oktober2010OpzeggingAls er geen passend werk is wordt hetanders, dan kan de arbeidsovereen-komst worden aangepast of wordenbeindigd. De werkgever kan dedienstbetrekking dan beindigen dooropzegging of door ontbinding. Beter isvia opzegging, omdat de werkgeverdan geen schadevergoeding hoeft tebetalen, tenzij de opzegging kennelijkonredelijk geacht wordt door de kan-tonrechter. Opzeggen via UWV Werk-bedrijf (het vroegere CWI) kan, maardan moet wel duidelijk zijn dat er geenkans op volledig herstel is binnen eenhalf jaar.3813 B360 Nieuwsbrief sept okt 2010:Opmaak 1 14-09-2010 10:33 Pagina 1

2. OproepkrachtenEen oproepkracht is iemand die op afroep be-schikbaar is voor het verrichten van werkzaamhe-den. Een oproepkracht wordt vaak beloond opbasis van zijn gewerkte uren. Een oproep kan opverschillende soorten overeenkomsten gebaseerdzijn. De arbeidsverhouding van een oproepkrachtis meestal een echte dienstbetrekking.In grote lijnen zijn er drie soorten oproepovereen-komsten: de overeenkomst met werkgarantie enverschijningsplicht de overeenkomst zonder werk- of loondoor-betalingsgarantie, maar met verschijningsplicht(0-urencontract) de overeenkomst zonder garantie en zonderverschijningsplichtDe overeenkomst met werkgarantie enverschijningsplichtIn deze overeenkomst garandeert de werkgeveraan de werknemer een bepaald minimum aantaluren per week. De werkgever is verplicht om bij uit-blijven van werkaanbod over dat minimum aantaluren loon te betalen. De werknemer heeft de ver-plichting om aan een oproep gehoor te geven, dezogenaamde verschijningsplicht. Er is een doorlo-pende dienstbetrekking waarbij sprake is van eenvorm van deeltijdwerk en er soms gedurende korteof langere tijd sprake kan zijn van voltijdwerk.De overeenkomst zonder werk-of loonbetalings-garantie, maar met verschijningsplicht (0-uren-contract)In deze overeenkomst is er geen werk-of loon-betalingsgarantie, maar heeft de werknemer welverschijningsplicht. Dit wordt ook wel een 0-uren-contract genoemd. Het gaat hierom een over-eenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Er issprake van een doorlopende dienstbetrekking,waarbij er niet regelmatig-zoals elke week ofmaand arbeid hoeft te worden verricht.De overeenkomst zonder garantie en zonderverschijningsplichtIn deze overeenkomst is er geen werk- of loonbe-talingsgarantie en is er ook geen verschijningsplicht.Bij deze overeenkomst is er dus een zekere vrijblij-vendheid tussen de werkgever en de oproepkracht.Er is geen sprake van een doorlopende dienstbe-trekking. Na een oproep die tot werk leidt, is ertelkens sprake van een nieuwe dienstbetrekking diena afloop van de oproep eindigt. (Denk erom datna 3 oproepen een arbeidsovereenkomst ontstaatvoor onbepaalde tijd, tenzij er minimaal 3 maan-den tussen de 3e en 4e oproep zitten).ondertekende gegevensopgaaf loon-heffingen (de vroegere loonbelasting-verklaring) op nemen. Ten aanzienvan het identiteitsbewijs is daarbijvan belang dat goed wordt gecon-troleerd of het document echt is, ofhet geldig is op het moment van in-diensttreding en of het is voorzien vande gegevens van de werknemer. Voorde controle op de echtheid vanhet identiteitsbewijs is het van grootbelang dat de werkgever zelf dekopie maakt en niet volstaat met hetopvragen van een kopie bij dewerknemer. Denk erom dat vaneen ID-kaart ook de achterkantgekopieerd wordt.Naast de genoemde documentendie verplicht in de loonadministratiemoeten worden opgenomen, zijn ver-der documenten vereist voor een aan-tal specifieke situaties.SALARISADMINISTRATIENummer6,september/oktober2010Verklaring geen privgebruikVoor werknemers die in een auto vande zaak rijden en de verklaring geenprivgebruik bij de belastingdiensthebben aangevraagd, moet de werk-gever een kopie van deze verklaring inde administratie opnemen.Verklaring ArbeidsrelatieHetzelfde geldt voor de verklaringarbeidsrelatie (VAR) voor personen diewerkzaamheden als zelfstandige ver-richten. Alleen indien u als opdracht-gever een kopie van een geldigeVAR-winst uit onderneming of VAR-in-komsten voor rekening en risico vaneen vennootschap van de zelfstandigekunt overleggen, tezamen met eenkopie van een geldig identiteitsbewijs,bent u als opdrachtgever gevrijwaardvan het inhouden en afdragen vanloonheffingen en de inkomensafhan-kelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.De juiste documenten in de loonadministratie:Werkgevers moeten in de loonadmini-stratie van elke werknemer in iedergeval een kopie van het identiteitsbe-wijs en een volledig ingevulde en3813 B360 Nieuwsbrief sept okt 2010:Opmaak 1 14-09-2010 10:34 Pagina 2 3. Spaarloon half september vrijgegevenMinister van Financin De Jager heeft besloten het spaar-loon vrij te geven. De Jager komt daarmee tegemoetaan een in de Tweede Kamer breed gedragen wens.Het spaarloon wordt gedeblokkeerd op 15 september2010. Het betreft alle spaarloontegoeden die in deperiode 2006 tot en met 2009 zijn opgebouwd. Spaar-ders krijgen vanzelf bericht wat zij moeten doen om overhet geld te kunnen beschikken. Opname van het spaar-loon is niet verplicht.Per 1 juli zijn wederom de minimumlonen verhoogd. De bedragenvan het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder werktis het minimumloon evenredig lager.Leeftijd Staffelingsperscentage Per maand23 100,0% 1416,0022 85,0% 1203,6021 72,5% 1026,6020 61,5% 870,8519 52,5% 743,4018 45,5% 644,3017 39,5% 559,3016 34,5% 488,5015 30,0% 424,80Minimumlonen per 1 juli 2010De Eerste Kamer heeft eind juni hetvoorstel aangenomen om jongeren inde huidige economische crisis langeraan het werk te houden. Hiermeewordt het tijdelijk mogelijk dat voor jon-Tijdelijke regeling in crisistijd voor langer en vaker tijdelijkcontract voor jongeren tot 27 jaargeren tot 27 jaar pas na vier jaar ofna vier arbeidsovereenkomsten voorbepaalde tijd een arbeidsovereen-komst voor onbepaalde tijd ontstaat.De minister van Sociale Zaken enWerkgelegenheid zal het effect van deregeling moeten onderzoeken in op-dracht van de Eerste Kamercommissie.Hoe wordt een vaste reiskostenvergoeding berekend?Een werknemer heeft een vaste arbeidsplaats als hij in een jaar vermoedelijkin minstens 36 weken naar zijn arbeidsplaats reist. Voor de berekening van devaste onbelaste vergoeding gaat men uit van 214 werkdagen in een jaar.Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie,ziekte en verlof.Het aantal werkdagen vermenigvuldigt men met het totaal aantal kilometersper dag. Het totaal aantal kilometers voor een jaar wordt vermenigvuldigdmet de onbelaste kilometervergoeding van maximaal 0,19. Voor de vastevergoeding per maand deelt u dit bedrag door 12. De werkgever mag devaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aansluitendeweken waarin de werknemer afwezig is.Nummer6,september/oktober2010SALARISADMINISTRATIE3813 B360 Nieuwsbrief sept okt 2010:Opmaak 1 14-09-2010 10:34 Pagina 3 4. WerkkostenregelingOp 1 januari 2011 zal de werkkostenregeling worden ingevoerd om de administratieve lastendruk van werkgeverste verlagen. Deze werkkostenregeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Hetkabinet geeft aan dat werkgevers hun huidige vergoedingen en verstrekkingen nader moeten bekijken als gevolg vande introductie van de werkkostenregeling.SALARISADMINISTRATIENummer6,september/oktober2010In het kort komt het erop neer dat allevergoedingen en verstrekkingen die inhet kader van de dienstbetrekking wor-den toegekend tot het loon van demedewerker worden gerekend. Demedewerker betaald er loonbelastingover. Maar als de werkgever een ver-goeding of verstrekking aanwijst, danwordt die vergoeding of verstrekkingals eindheffingsbestandeel voor dewerkgever aangemerkt. Over dezeeindheffingsbestanddelen betaalt dewerkgever een vast tarief van 80%.Maar niet over alle aangewezen ver-goedingen en verstrekkingen is dewerkgever 80% aan eindheffing ver-schuldigd. Want de werkkostenrege-ling kent twee categorien vergoe-dingen en verstrekkingen.1. een forfaitair gedeelte op loonsom-niveau.2. een gedeelte met gerichte vrijstellin-gen.Ad 1. Forfaitair gedeelte van 1,5% vande loonsom mag onbelast wordenvergoed en verstrekt. Dat betekent datde werkgever over de aangewezenvergoedingen en verstrekkingen toteen bedrag van 1,5% van de loonsomgeen eindheffing van 80% hoeft te be-talen. Als het totaal aan aangewezenvergoedingen en verstrekkingen bovenhet bedrag van 1,5% van de loonsomkomt, dan is de werkgever over hetmeerdere 80% aan eindheffing ver-schuldigd.Ad 2. Gerichte vrijstellingen. Binnen dewerkkostenregeling bestaat een aan-