Als 12 jarige reeds actief Crisis doet 2 x meer kunstgebitten … · 2013-03-07 · Tandlabo BUYLE...

1
Tandprothetische Praktijken te Aalst & Lede, reeds méér dan 40 jaar particuliere ervaring Afgelopen jaar vierde het Aalsters Tandlabo BUYLE zijn 40ste verjaardag van zijn tandprothetische prak- tijk te Aalst. Sinds 1969 gevestigd in de Dirk-Martens- straat en sinds 1999 op de Dendermondse Steenweg 13, maar sinds enkel jaren ook te Lede op de Hoog- straat 35. Als gediplomeerd technicus in de tandpro- these leverde men hier de afgelopen decennia advies & hulp bij diverse problemen met kunstgebitten. In deze tandprothetische praktijk of tandlabo kan men rechtstreeks terecht voor reparaties van gebroken kunstgebitten, losgekomen tanden, verbetering, ver- stevigen van oude protheses of het reinigen ervan met geluidsgolven ect.. Waarschijnlijk kent u als prothesedrager dat gevoel van onzekerheid tijdens een etentje. Bang dat uw kunstgebit u in de steek zal laten. De vrees om voluit te lachen of zelfs vrijuit te praten, laten we nog zwij- gen van niezen of zelfs gapen. Betrapt u zichzelf er soms op dat u zich hierover teveel zorgen maakt? Voelt u zich beperkt? Een vals gebit moet even van- zelfsprekend kunnen zijn als echte tanden! Dat is de visie van het Aalsters Tandlabo BUYLE. Laten we zaakvoerder Marc Buyle eens aan de tand voelen… Na een drie jaar durende scholing en twee jaar patroonsopleiding als tandtechnicus studeerde Marc in 1989 af. Hij was meteen klaar om Carlos , zijn vader, mee te helpen en later dan op te volgen. “Ik wilde net als mijn vader geen beroep kiezen dat al door te veel mensen wordt beoefend. Van de Tandpro- thesist zijn er niet zoveel, dacht ik. Bovendien nam ik aan dat er nog wel toe- komst- en expansiemogelijkheden inzaten,” verdui- delijkt Buyle Marc zijn beroepskeuze. “Mijn cliënteel bestaat voor 75% uit ouderen. Voor het overige zijn het mensen die op jonge leeftijd – bijvoorbeeld door ziekte of ongeval- al een kunstgebit moeten dragen”. De klassieke vraag waarmee Marc zich geconfronteerd weet is of een gebroken gebit kan gelijmd wor- den. “Neen”, antwoordt de tandtechnicus, “dat kan niet want onder in- vloed van het speeksel - een zure substantie- los- sen alle bekende lijmsoorten na enkele dagen op. Van het gebroken gebit maak ik een werkmodel in silico- nen. Het breukvlak wordt weggeslepen en vervangen door een halfvloeibaar kunsthars. Dan wordt het ge- bit gepolymeriseerd –chemisch en onder hoge va- cuümdruk gebakken in een autoclaaf- en worden de beide delen een mooi naadloos geheel. Dit proces neemt een klein uur in beslag,” aldus de tandtechni- sche uitleg van Marc Buyle. Het klinkt als de wet van Murphy: als je kunstgebit breekt, dan gebeurt dit met zekerheid op het meest ongeschikte en onverwachte moment…” “Mensen die in het onderwijs staan – geef maar eens les zonder tanden – vertegenwoordigers op weg naar een klant of mensen die naar een huwelijk of naar be- grafenisdienst moeten, kunnen soms voor onaange- name en onaangekondigde verassingen komen te staan. Ooit kreeg ik een bruidegom over de vloer. Na de huwelijksinzegening, maar voor het avondfeest, had hij zijn tanden uitgehoest in de wastafel: gebit ka- pot. Dat is een regelrechte ramp! Zonder tanden kan je niet eten of fatsoenlijk spreken. En het heeft geen gezicht.” Vele gebitten zijn twintig tot dertig jaar oud terwijl de gemiddelde leeftijd 6 à 9 jaar is. Ze passen helemaal niet meer en vallen zo uit de mond als je hoest, niest, gaapt of braakt. Af en toe verdwijnt zo’n gebit dan in het toilet. “Ooit heb ik het geval gehad van een land- bouwer die zijn gebit in de beerput was verloren. Met een hark viste hij naar het kostbare kleinood en had…beet. Zo’n vervuild gebit wordt dan ultrasonisch gereinigd en gedesinfecteerd. Al wat vreemd in aan het gebit wordt bij zo’n behandeling verwijderd.” Veel mensen bewaren hun kunstgebit in de kast en gebruiken het enkel voor speciale gelegenheden. Wat gebeurt er dan vaak bij zo’n speciale gelegenheid ? Het tandvlees past niet meer in het gebit. Tandvlees is een zacht weefsel en verandert mee met de mens die vermagert of verdikt. Het tandvlees/bot verandert met andere woorden van vorm. Het kunstgebit ver- andert echter niet en past bijgevolg na verloop van tijd niet meer. Doorgaans is een kunstgebit na 3 jaar aan een aanvulling of aanpas- sing toe. Past het niet meer dan valt het gemakkelijk uit en kan dan ook makkelij- ker breken of scheuren. Een kunstgebit is gemaakt van een glasharde kunsthars maar breekt dus gemak- kelijk als het slecht aansluit tegen het tandvlees. Als het bij het poetsen in de wastafel duikelt, dan kan het ook vroeg of laat breken of zelfs vervormen. Een tip: laat bij het dagelijks poetsen van uw kunstge- bit altijd water in de wastafel staan. Zo breekt het ge- bit niet als het valt. Als afsluiter geeft Marc (glim- lacht) een extra belastingstip aan ons mee: ”Iemand uit zijn cliënteel zei ooit dat hij de kosten van zijn kunstgebit aftrok van zijn belastingen. Hij had vol- gens zijn zeggen elke euro in tweeën moeten bijten om te overleven.” In dit tandlabo vindt u uitsluitend gediplomeerde tandprothesetechnici. Zij staan altijd klaar om u van goed advies te voorzien. Bovendien is het prothese herstellingsgamma scherp geprijsd! Tandlabo BUYLE staat voor 100% tevredenheid. U hoeft nooit met een probleem, hoe klein ook, te blijven zitten. Is er iets dat u stoort, dan komt u terug. Hier wordt gezorgd dat het wordt verholpen. Als tandprothesist werken zij zowel voor particulier als voor tandarts. Noot : Wenst u méér te weten over BPS® uitneemba- re kunstgebitten, ga dan kijken op Internet en surf naar www.kunstgebitten.be of ga vrijblijvend langs in dit huis van vertrouwen… Dichterbij dan U denkt! AAL/DBXX/460237B0 Crisis doet 2 x meer kunstgebitten repareren Tandlabo BUYLE 40 jaar geleden Onze Streekkrant redactie ging op zoek naar één v/d adverteerder van het eerste uur. Tandprothetische Praktijk BUYLE te Aalst & Lede is zo een familiebedrijfje, al méér dan 40 jaar particuliere ervaring & vakmanschap in valse tanden. U kent ze wel die Tandlabo’s / Tandprothetische Praktijken. Je hebt ze zowaar in elke grootstad. Deze tandlabo’s, die uitsluitend voor particulieren werken, krijgen de laatste maanden uitzonderlijk veel meer prothesedragers over de vloer. Het is zelfs zo dat men hier dubbele uren draait. Eén op de vier van de 35-tot 44-jarigen draagt een gedeeltelijk of volledig kunstgebit en gaat nu op zoek naar goedkopere, betere en snellere alternatieven om hun uitneembaar gebit te laten bijstellen. Het is zo dat een goed gerepareerde barst of breuk van een gebit weer jaren mee kan. AALSTERS TANDLABO BUYLE (ZESHOEK) Dendermondse Steenweg 13. B-9300 AALST-Oost-Vlaanderen BEL voor afspraak: 053/70.15.08 VRIJE SPREEKUREN: maandag tot vrijdag doorlopend van 10.00 – 14.00 uur zaterdag van 9.00 u. – 12.00 uur ALLE andere uren telkens na afspraak. (slechts 5 minuten v/h station en het centrum van AALST ) Bijhuis; Tandprothetische Praktijk Buyle Hoogstraat 35 B-9340 Lede - (dagelijks na afspraak) EXPRESSERVICE VOOR REPARATIE VAN KUNSTGEBIT- TEN, KLAAR TERWIJL U WACHT ,VOOR AFSPRAAK NOOD- & DRINGENDE GEVALLEN NA SLUITINGSTIJD BEL 0475/80.90.85 “Zij steken altijd een tandje bij & helpen U steeds met de lach!” Vakkundige service & Know how - Patroon technicus – BPS® Gekwalificeerde specialisten - Waarborg - Hoogwaardige materialen – Nieuwste technieken - Prijsgunstig - Excellent resultaat - Klantvriendelijk - Individuele aandacht – Esthetiek - Representatief & schoon - Discreet - Gratis advies - Snelle, efficiënte & flexibele service -- Zondagdienst – Voordeeltarief - Indien slecht te been, bieden wij een haal - & brengservice op domicilie **G(T)AN(D)G MAKERS SINDS 1969** Als 12 jarige reeds actief PERMANENTIE Stichter Buyle Carlos + Tekst & Foto’s; Ann Van Den Bossche – lay out De Streekkrant 2010© Tandlabo Aalst Bijhuis te Lede Marc Buyle

Transcript of Als 12 jarige reeds actief Crisis doet 2 x meer kunstgebitten … · 2013-03-07 · Tandlabo BUYLE...

Page 1: Als 12 jarige reeds actief Crisis doet 2 x meer kunstgebitten … · 2013-03-07 · Tandlabo BUYLE 40 jaar geleden Onze Streekkrant redactie ging op zoek naar één v/d adverteerder

Tandprothetische Praktijken te Aalst & Lede, reedsméér dan 40 jaar particuliere ervaring

Afgelopen jaar vierde het Aalsters Tandlabo BUYLEzijn 40ste verjaardag van zijn tandprothetische prak-tijk te Aalst. Sinds 1969 gevestigd in de Dirk-Martens-straat en sinds 1999 op de Dendermondse Steenweg13, maar sinds enkel jaren ook te Lede op de Hoog-straat 35. Als gediplomeerd technicus in de tandpro-these leverde men hier de afgelopen decennia advies& hulp bij diverse problemen met kunstgebitten. Indeze tandprothetische praktijk of tandlabo kan menrechtstreeks terecht voor reparaties van gebrokenkunstgebitten, losgekomen tanden, verbetering, ver-stevigen van oude protheses of het reinigen ervanmet geluidsgolven ect..

Waarschijnlijk kent u als prothesedrager dat gevoelvan onzekerheid tijdens een etentje. Bang dat uwkunstgebit u in de steek zal laten. De vrees om voluitte lachen of zelfs vrijuit te praten, laten we nog zwij-gen van niezen of zelfs gapen. Betrapt u zichzelf ersoms op dat u zich hierover teveel zorgen maakt?Voelt u zich beperkt? Een vals gebit moet even van-zelfsprekend kunnen zijn als echte tanden! Dat is devisie van het Aalsters Tandlabo BUYLE.

Laten we zaakvoerder MarcBuyle eens aan de tandvoelen… Na een drie jaardurende scholing en tweejaar patroonsopleiding alstandtechnicus studeerdeMarc in 1989 af. Hij wasmeteen klaar om Carlos,zijn vader, mee te helpenen later dan op te volgen.“Ik wilde net als mijn vadergeen beroep kiezen dat aldoor te veel mensen wordtbeoefend. Van de Tandpro-thesist zijn er niet zoveel,

dacht ik. Bovendien nam ik aan dat er nog wel toe-komst- en expansiemogelijkheden inzaten,” verdui-delijkt Buyle Marc zijn beroepskeuze. “Mijn cliënteelbestaat voor 75% uit ouderen. Voor het overige zijnhet mensen die op jongeleeftijd – bijvoorbeelddoor ziekte of ongeval- aleen kunstgebit moetendragen”. De klassiekevraag waarmee Marczich geconfronteerdweet is of een gebrokengebit kan gelijmd wor-den. “Neen”, antwoordtde tandtechnicus, “datkan niet want onder in-vloed van het speeksel -een zure substantie- los-sen alle bekende lijmsoorten na enkele dagen op. Vanhet gebroken gebit maak ik een werkmodel in silico-nen. Het breukvlak wordt weggeslepen en vervangendoor een halfvloeibaar kunsthars. Dan wordt het ge-

bit gepolymeriseerd –chemisch en onder hoge va-cuümdruk gebakken in een autoclaaf- en worden debeide delen een mooi naadloos geheel. Dit procesneemt een klein uur in beslag,” aldus de tandtechni-sche uitleg van Marc Buyle.Het klinkt als de wet van Murphy: als je kunstgebitbreekt, dan gebeurt dit met zekerheid op het meestongeschikte en onverwachte moment…”

“Mensen die in het onderwijs staan – geef maar eensles zonder tanden – vertegenwoordigers op weg naareen klant of mensen die naar een huwelijk of naar be-grafenisdienst moeten, kunnen soms voor onaange-name en onaangekondigde verassingen komen testaan. Ooit kreeg ik een bruidegom over de vloer. Nade huwelijksinzegening, maar voor het avondfeest,had hij zijn tanden uitgehoest in de wastafel: gebit ka-pot. Dat is een regelrechte ramp! Zonder tanden kanje niet eten of fatsoenlijk spreken. En het heeft geengezicht.”

Vele gebitten zijn twintig tot dertig jaar oud terwijl degemiddelde leeftijd 6 à 9 jaar is. Ze passen helemaalniet meer en vallen zo uit de mond als je hoest, niest,gaapt of braakt. Af en toe verdwijnt zo’n gebit dan inhet toilet. “Ooit heb ik het geval gehad van een land-bouwer die zijn gebit in de beerput was verloren. Meteen hark viste hij naar het kostbare kleinood enhad…beet. Zo’n vervuild gebit wordt dan ultrasonischgereinigd en gedesinfecteerd. Al wat vreemd in aanhet gebit wordt bij zo’n behandeling verwijderd.”

Veel mensen bewaren hun kunstgebit in de kast engebruiken het enkel voor speciale gelegenheden. Watgebeurt er dan vaak bij zo’n speciale gelegenheid ?Het tandvlees past niet meer in het gebit. Tandvleesis een zacht weefsel en verandert mee met de mensdie vermagert of verdikt. Het tandvlees/bot verandertmet andere woorden vanvorm. Het kunstgebit ver-andert echter niet en pastbijgevolg na verloop vantijd niet meer. Doorgaans iseen kunstgebit na 3 jaar aaneen aanvulling of aanpas-sing toe. Past het niet meerdan valt het gemakkelijk uit en kan dan ook makkelij-ker breken of scheuren. Een kunstgebit is gemaaktvan een glasharde kunsthars maar breekt dus gemak-kelijk als het slecht aansluit tegen het tandvlees. Alshet bij het poetsen in de wastafel duikelt, dan kan hetook vroeg of laat breken of zelfs vervormen.

Een tip: laat bij het dagelijks poetsen van uw kunstge-bit altijd water in de wastafel staan. Zo breekt het ge-bit niet als het valt. Als afsluiter geeft Marc (glim-lacht) een extra belastingstip aan ons mee: ”Iemanduit zijn cliënteel zei ooit dat hij de kosten van zijnkunstgebit aftrok van zijn belastingen. Hij had vol-gens zijn zeggen elke euro in tweeën moeten bijtenom te overleven.”

In dit tandlabo vindt u uitsluitend gediplomeerdetandprothesetechnici. Zij staan altijd klaar om u vangoed advies te voorzien. Bovendien is het protheseherstellingsgamma scherp geprijsd! Tandlabo BUYLEstaat voor 100% tevredenheid. U hoeft nooit met eenprobleem, hoe klein ook, te blijven zitten. Is er ietsdat u stoort, dan komt u terug. Hier wordt gezorgddat het wordt verholpen. Als tandprothesist werkenzij zowel voor particulier als voor tandarts.

Noot : Wenst u méér te weten over BPS® uitneemba-re kunstgebitten, ga dan kijken op Internet en surfnaar www.kunstgebitten.be of ga vrijblijvend langs indit huis van vertrouwen… Dichterbij dan U denkt!

AA

L/D

BX

X/4

6023

7B0

Crisis doet 2 x meer kunstgebitten repareren

Tandlabo BUYLE 40 jaar geledenOnze Streekkrant redactie ging op zoek naar één v/d adverteerder van het eerste uur. Tandprothetische Praktijk BUYLE teAalst & Lede is zo een familiebedrijfje, al méér dan 40 jaar particuliere ervaring & vakmanschap in valse tanden. U kent zewel die Tandlabo’s / Tandprothetische Praktijken. Je hebt ze zowaar in elke grootstad. Deze tandlabo’s, die uitsluitendvoor particulieren werken, krijgen de laatste maanden uitzonderlijk veel meer prothesedragers over de vloer. Het is zelfszo dat men hier dubbele uren draait. Eén op de vier van de 35-tot 44-jarigen draagt een gedeeltelijk of volledig kunstgebiten gaat nu op zoek naar goedkopere, betere en snellere alternatieven om hun uitneembaar gebit te laten bijstellen. Het iszo dat een goed gerepareerde barst of breuk van een gebit weer jaren mee kan.

AALSTERS TANDLABO BUYLE (ZESHOEK)Dendermondse Steenweg 13.B-9300 AALST-Oost-VlaanderenBEL voor afspraak: 053/70.15.08

VRIJE SPREEKUREN:maandag tot vrijdag doorlopend van 10.00 – 14.00 uurzaterdag van 9.00 u. – 12.00 uur ALLE andere uren telkens na afspraak.(slechts 5 minuten v/h station en het centrum van AALST )

Bijhuis; Tandprothetische Praktijk Buyle Hoogstraat 35 B-9340 Lede - (dagelijks na afspraak)

EXPRESSERVICE VOOR REPARATIE VAN KUNSTGEBIT-TEN, KLAAR TERWIJL U WACHT ,VOOR AFSPRAAKNOOD- & DRINGENDE GEVALLEN NA SLUITINGSTIJD

BEL 0475/80.90.85

“Zij steken altijd een tandje bij & helpen U steeds met de lach!”

Vakkundige service & Know how - Patroon technicus – BPS® Gekwalificeerde specialisten- Waarborg - Hoogwaardige materialen – Nieuwste technieken - Prijsgunstig - Excellentresultaat - Klantvriendelijk - Individuele aandacht – Esthetiek - Representatief & schoon -Discreet - Gratis advies - Snelle, efficiënte & flexibele service -- Zondagdienst –Voordeeltarief - Indien slecht te been, bieden wij een haal - & brengservice op domicilie

**G(T)AN(D)G MAKERS SINDS 1969**

Als 12 jarige reeds actief

PERMANENTIE

Stichter Buyle Carlos +

Teks

t & F

oto’

s; A

nn V

an D

en B

ossc

he –

lay

out D

e St

reek

kran

t 20

10©

Tandlabo Aalst Bijhuis te Lede

Marc Buyle