‘Allah weet het beter’

download ‘Allah weet het beter’

of 16

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Een fragment

Transcript of ‘Allah weet het beter’

 • ALLAHWEET HET

  BETER

 • Hot Items is een serie van uitgeverij Jes! De serie is speciaal bedoeld voor christelijke jongerendie eerlijke antwoorden op eerlijke vragen willen en

  dan niet met allerlei grote verhalen, maar kort en krachtig.

  In deze serie verschenen ook:

  Jaap HaasnootMijn God is uniek Over het hoe en waarom van zending

  Ds. Laurens Jan VogelaarVan bidden word je altijd beter

  Herman van Wijngaarden (red.)Leer Me Lezen

  Ds. Wim MarkusWatermerk Jij en je doop

  Harmen van Wijnen en Herman van WijngaardenGereformeerd? Ik?

 • Uitgeverij Jes! Zoetermeer

  ALLAH WEET HET

  BETERWie ben je als je

  moslims ontmoet?

  Monique Samuel en ds. Cees Rentier

 • Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen UitgeverijBoekencentrum en de HGJB. Voor deze uitgave is er samengewerktmet de stichting Evangelie & Moslims. Kijk voor meer informatieop www.jesvoorjou.nl.

  Layout en illustratie binnenwerk: Gerard de Groot

  De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De NieuweBijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

  ISBN 978 90 239 2464 7NUR 717/712

  2010 Uitgeverij Jes! Zoetermeer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-tronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enigeandere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vande uitgever.

 • INHOUD

  1. Inleiding 7

  2. Maak kennis met de Nederlandse poldermoslim 10

  3. Bijbel of Koran: welk boek komt van God? 22

  4. Als ik bad, bleef het stil 29

  5. Wie is Jezus in de islam en wie is Hij voor jou? 36

  6. Kop in het zand of getuigen van Jezus? 43

  Boeken 51

 • GETUIGEN

  BIDDEN

  1. INLEIDING

  As-salaamoe aleikoem: de vrede (zij) met jullieDe kans is groot dat je de groet die boven dit hoofdstukstaat, regelmatig hoort op straat, in de bus of in detrein. Sinds in de jaren zestig en zeventig de eerste grotemigrantengolven naar Nederland op gang kwamen, is erveel veranderd. Nederland is een bonte multiculturelesamenleving geworden, met nieuwe culturen, vreemdetalen en andere godsdiensten. Dat ging lange tijd goed,maar leidde op een gegeven moment tot spanningen. Vooral sinds 11 september 2001 vinden veel mensen degroei van de islam in Nederland zorgwekkend. Of je nueen krant openslaat, de radio aanzet of het journaal kijkt,het lijkt wel alsof moslims en de islam voortdurend inhet nieuws staan. En niet alleen dat, ook het Nederlandsestraatbeeld is door de jaren heen veranderd. Denk maaraan de komst van hoofddoekjes, islamitische supermark-ten en moskeen. Veel Nederlanders, onder wie ook be-paalde politici, zien dat als een bedreiging. Toch zal ook jij vroeg of laat persoonlijk met moslims incontact komen (als dat al niet gebeurd is); op school of opde sportclub, tijdens je studie of op je werk. En de vraagis dan: hoe ga je met ze om? Je kunt ze negeren of be-strijden, je kunt vriendschap met ze sluiten of proberenvan je eigen geloof te getuigen. Durf jij de uitdaging vaneen veranderd Nederland aan te gaan?

  In dit boekje willen we je helpen om na te denken over jehouding tegenover moslims. Uit eigen ervaring wetenwe dat dit niet altijd gemakkelijk is. Daarom willen we

  7

 • ISLAM

  GENADE

  onze ervaring en kennis met je delen. Moslims geloven net zoals christenen dat er een God isdie de wereld geschapen heeft en op een dag over ons zaloordelen. Hun geloof heeft dus overeenkomsten met hetchristelijk geloof. Tegelijkertijd zijn er ook veel verschil-len. Zo denken moslims heel anders over wie Jezus is enwat Hij voor ons gedaan heeft. Buitenstaanders vinden christenen soms veel op mos-lims lijken, terwijl het voor moslims niet altijd duidelijkis wat het verschil is tussen christenen en de rest van desamenleving. Dat daagt ons als christen uit om na te den-ken over onze eigen identiteit. Wie zijn wij als we mos-lims ontmoeten?

  De titel van dit boekje luidt: Allah weet het beter. Deze uit-drukking is een vertaling van het Arabische spreekwoord(lakin) Allah wa alam, wat letterlijk (maar) God weethet beter betekent. Gelovige moslims gebruiken dezeuitspraak vaak in gesprekken en discussies over de islam.Want of je de leefregels van de islam nu begrijpt of niet,uiteindelijk weet Allah (het Arabische woord voor God)het beter, ook als dingen raar of haast onbegrijpelijk zijn. Christenen geloven ook dat we als mensen in dit levenuiteindelijk nooit alles compleet zullen kunnen weten ofbegrijpen, simpelweg omdat God veel te groot is voorons. Maar we geloven ook dat God door middel van deBijbel, getuigenissen en inspiratie van de Heilige Geestheel veel over zichzelf bekend heeft gemaakt. En: dat wijin Jezus Gods hart hebben gezien, Zijn radicale liefdevoor alle mensen. God is zo oneindig goed voor ons!Daarom dagen wij jou in dit boekje uit om naar moslimste kijken zoals dat God naar hen kijkt.

  Monique Samuel & Cees Rentier

  8

 • JEZUS/ISA

  9

  De doorlopende tekst is geschreven door Monique Samuel (1989).

  Zij is politicoloog en volgde vakken bij islamologie aan de

  Universiteit Leiden. Op dit moment volgt ze de master international

  relations and diplomacy. Bij uitgeverij Jes! verscheen eerder van haar

  het boek Bruiswater mijn ontdekkingen met God.

  Ds. Cees Rentier (1963) schreef de theologische kaders. Hij is predi-

  kant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims en is onder

  meer auteur van het boek Europa, het Mekka van de islam?

 • RESPECT

  GENADE

  2. MAAK KENNIS METDE NEDERLANDSE POLDERMOSLIM

  Als je in het centrum van Rotterdam loopt, kan het nietanders of je zintuigen worden geprikkeld door al diekleuren en geuren. Je ziet aparte kleding, hoofddoekjesen kroeshaar, baardjes en gladgeschoren gezichten, blau-we ogen, bruine ogen, saris en sluiers ... Je kunt het zogek niet bedenken. Maar wat schuilt er achter al die ver-schillende gezichten? Is elke allochtoon een moslim enzo ja, zijn alle moslims hetzelfde?

  Nederland is een multiculturele samenleving met mi-granten uit de hele wereld. De grootste minderheden inNederland komen uit Suriname en de Antillen, Indone-si, Turkije en Marokko, al zijn er in de grote stredentegenwoordig honderden verschillende nationaliteiten tevinden. Al die verschillende mensen zijn niet over nkam te scheren. Zo kan een Surinamer een christelijkeCreool zijn, een islamitische Javaan (Nederland haaldeveel slaven uit Indonesi, het grootste moslimland terwereld) of een Hindoestaan (de naam zegt het al: dezemensen zijn hindoes en komen oorspronkelijk uit India).Hetzelfde geldt voor de diversiteit van andere etnischegroepen in Nederland. Zo zijn Turkse Nederlanders langniet allemaal moslim en behoren ze (wanneer ze welmoslim zijn) ook niet allemaal tot dezelfde stroming.Want net zoals er in de protestantse kerken veel verdeeld-heid is, zo zijn er ook veel verschillende stromingen bin-nen de islam.

  10

 • Ontstaan en ontwikkeling van de islam

  Volgens moslims was Adam de eerste profeet van de islam.In de loop van de tijd zouden de mensen van het waregeloof zijn afgedwaald. Om de mensheid weer op het rechtepad te krijgen, zond God de profeet Mohammed. Zo probe-ren moslims te zeggen dat hun religie de enige juiste is en datde andere godsdiensten op een dwaalspoor zijn beland. Historisch gezien is het duidelijk dat de islam begint met hetoptreden van Mohammed, die leefde aan het begin van dezevende eeuw na Christus.

  570 Geboorte van Mohammed te Mekka. 610 Eerste mystieke ervaring waarna Mohammed profeet

  wordt genoemd. 610-622 Steeds meer volgelingen, maar toenemende

  onderdrukking door de Arabische machthebbers. 622 Mohammed en zijn volgelingen emigreren naar

  Medina; hier wordt hij ook politiek leider. 622-632 Mohammed wint met een succesvolle militaire

  campagne het Arabische schiereiland voor de islam. 632 Dood van Mohammed te Medina. 632-661 Verovering van het Midden-Oosten door moslims. 661-750 Verovering van Noord-Afrika en Spanje door mos-

  lims. Na 750 groeit de islam minder snel. De moslims worden

  geleidelijk weer uit Spanje verdreven. Ca. 1326-1918 Osmaanse Rijk, geleid door Turkse moslims.

  Het rijk strekte zich uit van Iran tot Wenen en Marokko. Ca. 1880-1945 Osmaanse Rijk gaat onder en bijna de hele

  moslimwereld komt onder Europees koloniaal bestuur. Nadeze diepe vernedering proberen moslims op allerleimanieren de islam opnieuw inhoud en invloed te geven.

  11

 • GETUIGEN

  Verschillende categorien De meeste moslims in Nederland komen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. We hebben het dus over eengebied dat zich uitstrekt van Marokko tot en met Iran envan Turkije tot Soedan. Aan de hand van een aantal profielen willen we je eenidee geven van de veelzijdigheid van migranten uit dezeregio.

  Mahmoed (18) Mijn opa en oma komen uit Marokko,maar ik ben in Nederland geboren. Met mijn hele familiegaan we elk jaar bij onze familie in Marokko op bezoek.Dat is wel eens lastig, want waar hoor ik nou thuis? InMarokko of in Nederland? Voor mij is de islam iets wat bij mijn identiteit hoort. Met feestdagen ga ik naar de moskee, maar verder niet.Of ik de Koran wel eens heb gelezen? Nee joh, veel temoeilijk. Zo goed is mn Arabisch echt niet! Maar ik benwel moslim en voel me verbonden met andere moslims!Als ik later kinderen heb, zal ik ze zeker als moslimopvoeden.

  Esra (19) Ik ben Turkse en studeer aan de IslamitischeUniversiteit in Rotterdam. Voor mij betekent de islamecht alles. Ik draag bewust een hoofddoek en wil Allah zogoed mogelijk dienen. Vroeger was de islam niet zo be-langrijk voor mij, maar sinds ik studeer