Alida Pelleboer - Vruchtbare Kringloop Achterhoek · Melkvee - pagina MENU navigeren met...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alida Pelleboer - Vruchtbare Kringloop Achterhoek · Melkvee - pagina MENU navigeren met...

 • Rekentool cross sectorale samenwerking Afstudeeropdracht Dier- en Veehouderij – Van Hall Larenstein Velp

  Alida Pelleboer

  Begeleiding: Michaela van Leeuwen

  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • ND, 4 januari 2016

 • • 10.30 – 11.00 uur presentatie

  • 11.00 – 11.15 uur discussie

  • 11.15 – 11.30 uur verdieping rekentool?

  Programma

 • • Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

  • Vraagstelling en methode onderzoek

  • Achtergrond rekentool

  • Resultaten

  • Discussiepunten

  • Conclusie

  • Aanbevelingen

  Inhoud

 • Klik om een titel te maken

  • Klik om tekst toe te voegen

  • Klik om tekst toe te voegen

  • Klik om tekt toe te voegen

  • Klik om tekst toe te voegen

  • Klik om tekst toe te voegen

  • Klik om tekst toe te voegen

  Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

 • ‘positioneren als duurzame regio die voorop loopt op het gebied

  van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.’

  10 deelprojecten

  Deelproject 3: verbeteren van de cross-sectorale mineralenbenutting:

  – sturen van mineralenstromen

  – inzet van mestverwerkingsproducten.

  Cross sectorale samenwerking: samenwerking tussen sectoren

  Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

 • Hoe kan het recent ontwikkelde rekeninstrument

  geoptimaliseerd worden om het effect van een intersectorale

  samenwerking op economische resultaten, mineralenstromen

  en organische stof begrijpelijk te maken voor deelnemers van

  het project ‘Vruchtbare Kringloop’?

  Methode:

  • PDCA (Plan Do Check Act)

  • Literatuur, praktijksituaties, interviews

  Vraagstelling onderzoek en methode

 • • Intensivering

  • Bemestingsnormen

  • Organische stof

  Achtergrond rekentool

  Mest Vleesvarkens

  drijfmest

  Runder

  drijfmest

  OS

  (kg / ton)

  43 64

  Stikstof

  (kg / ton)

  7,1 4,1

  Fosfaat

  (kg / ton)

  4,6 1,5

  Kalium

  (kg / ton)

  5,8 5,8

  Bron: Haan en Geel, 2013

 • • Samenwerking:

  voordeel economie,

  mineralen en OS

  • Rekentool

  Achtergrond rekentool

 • 1. Voordelen en barrières samenwerken

  2. Voorbeeld situatie rekentool

  3. Handleiding

  4. Belangrijkste ontwikkelpunten rekentool

  5. Gebruiksgemak rekentool

  Resultaten

 • Voordelen

  • Kennis uitwisseling

  • Economische resultaten

  • Vruchtwisseling

  • Sluiten regionale kringlopen

  • Organische stof in de regio

  1. Voordelen en barrières samenwerken

  Barrières

  • Tegenstrijdigheid beleid

  • Vertrouwen

 • • 6 pagina’s in het rekenmodel

  – Invoer van 3 basisbedrijven

  – Invoer samenwerking

  – Uitvoer samenwerking

  • 6 samenwerkingsopties

  2. Voorbeeld situatie rekenmodel

 • Startpagina

  Startpagina

  Toelichting

  Met dit rekenprogramma kunt u het voordeel van samenwerking berekenen tussen één

  melkveehouder, één akkerbouwer en één varkenshouder. De volgende

  samenwerkingsopties kunnen worden doorgerekend:

  1. uitwisseling grond akkerbouwer met melkveehouder

  2. krachtvoervoerteelt voor melkvee en/of varkens door akkerbouwer

  3. ruwvoerteelt voor melkvee door akkerbouwer

  4. mestaanvoer van melkvee en/of varkens door akkerbouwer

  5. mest verwerking door varkenshouder voor melkveehouder (VVO's)

  6. aanvoer bewerkte mest, als kunstmestvervanger, op melkvee en/of akkerbouwbedrijf

  Hoe invullen?

  Wanneer u op START INVOER klikt komt u bij het tabblad MELKVEE. In dit tabblad vult u de

  basisgegevens van het melkveebedrijf in, vervolgens klikt u via het menu boven aan de

  pagina naar het tabblad AKKERBOUW en daarna naar VARKENS. Hier kunt u ook de

  gegevens van beide bedrijven vóór samenwerking invullen. Achter ieder kopje van de

  invultabbladen staan de nummers die corresponderen met de samenwerkingsopties uit de

  lijst met opties hierboven. De gegevens onder deze kopjes moeten worden ingevuld om de

  betreffende samenwerkingsoptie door te kunnen rekenen.

  Voor basisbedrijven MELKVEE en VARKENS geldt dat u de mestafvoer niet hoeft in te

  vullen. Deze wordt berekend met behulp van de productie van mest door de dieren en de

  plaatsingsruimte op de opgegeven grond. Meer mestafvoer dan verplicht kan in verband

  met een goede berekening samenwerkingsvoordeel daarom niet worden doorgerekend.

  Na invullen van de kenmerken van de basisbedrijven vult u in tabblad "samenwerking

  INVOER" de gewenste samenwerkingsoptie in en staan in "Samenwerking UITVOER" de

  resultaten van de uitvoer. Door binnen het tabblad op de knop "Vul invoer zonder

  samenwerking in" te klikken maakt u de door uw ingevulde samenwerkingsoptie leeg en

  kunt u daarna een nieuwe optie invullen.

  Wanneer u er niet uitkomt, kunt u uw adviseur betrekken. Succes met rekenen!

  S T A R T I N V O E R

 • Melkvee - pagina

  MENU navigeren met hyperlinks: basisbedrijf varkens

  BASISBEDRIJF MELKVEE INVOER UITVOER melkvee voor samenwerkingAlgemeen (invullen bij optie 1,2,3,4,5,6) Algemeen

  Naam melkveehouder Productie dierlijke mest in de put 2549 ton

  Aantal melkkoeien 73 stuks BEX productie stikstof 11212 kg N

  Aantal pinken 38 stuks BEX productie fosfaat 3785 kg P2O5

  Aantal kalveren 31 stuks Hoeveelheid gescheiden mest 0 ton

  Geleverde melk bedrijf 615000 kg Plaatsingsruimte dierlijke mest 11204 kg N 3888,7 kg P2O5

  Ureumgehalte in de melk 21 mg/100 g Afvoer:

  BEX-voordeel stikstof en fosfaat: stikstof fosfaat - dikke fractie 0 ton

  % voordeel voor stikstof en fosfaat 7,5 9,8 % - drijfmest 0 ton

  Regio voor mestverwerking - dunne fractie 0 ton

  Provincie Hoeveelheid fosfaat voor VVO 0 kg P2O5

  Fosfaatreferentie bedrijf 645 kg P2O5 Gebruiksruimte N uit kunstmest 6165 kg N

  Grond (invullen bij optie 1,2,3,4,5,6) Aankoop ruwvoer 76000 kVEM 3760 kg DVE

  Oppervlakte grasland: zand klei loss veen Check: totaal: Aankoop krachtvoer 167452,7 kVEM 19637,31 kg DVE

  vul hier hectares grasland per grondsoort in 37,6 1,3 0 0 38,9 ha

  Oppervlakte maïsland: zand klei loss veen Check: totaal: Economie

  vul hier hectares grasland per grondsoort in 9,7 0 0 0 9,7 ha Kosten mestafvoer € 33

  Verdeling fosfaatklassen: laag neutraal hoog Check: totaal: Kosten mestscheiding € 0

  grasland: percentages invullen 10 50 40 % 100 Kosten VVO verwerking fosfaat € 0

  bouwland: percentages invullen 0 20 80 % 100

  Mest (invullen bij optie 1,2,3,4,5,6) Aankoop ruwvoer € 8750

  Aantal dagen en uren weiden per diergroep: koeien pinken kalveren Aankoop krachtvoer € 51414

  dagen per jaar weiden 150 0 0 dgn

  uren per weidedag 7 0 0 uur/weidedag Kosten uitrijden mest € 8921

  Kosten mestafvoer: dikke fractie drijfmest dunne fractie Teelt grasland € 5135

  prijs per ton (€) 17 17 17 Teelt maïsland € 12096

  Mestscheiding1) Oogst grasland € 21492

  hoeveel % van de mest in de put wordt gescheiden? 0 % let op: 0 invullen bij geen mestscheiding! Oogst maïsland € 5558

  Kalium-gehalte drijfmest 5,2 kg K2O/ton

  kosten mest scheiden per ton ingaande mest 17 euro/ton Aankoopkosten stikstofkunstmest € 7336

  Prijzen kunstmest N P2O5 K2O

  € per kg N, P2O5 en K2O 1,19 1,01 0,63 euro/kg

  Loonwerkkosten mest uitrijden (€ per ton) 3,5 euro/ton

  Prijs vervangende verwerking (VVO) per kg fosfaat 2 euro per kg fosfaat1) Bij geen mestscheiding volgende vraag (% mest in de put scheiden) op 0 zetten.

  Voer en Gewas (invullen bij optie 1,2,3)

  Gewasopbrengst: kg ds/ha VEM/kg dsDVE/kg ds

  grasland 11500 900 75

  maïsland 17000 950 47

  Maaipercentage grasland 250 % Suggestie: bij weidegang tussen 0 en 300%

  Aankoop voer: kg product ds-gehalteVEM/kg dsDVE/kg ds prijs/ton

  maïskuil 250000 32% 950 47 35

  overig ruwvoer 0 45% 900 100 50

  kg product VEM/kg DVE/kg prijs/100 kg

  krachtvoer 178521 938 110 28,8

  Teelt- en oogstkosten grasland maïsland

  teeltkosten excl. meststoffen + mest uitrijden2) 132 1247 euro/ha/jr

  oogstkosten per snede (€/ha)3) 221 573 euro/ha/snede2) loonwerk grondbewerking, zaaien, spuiten, zaaizaad, gewasbescherming, sloot schoonmaken, geen kosten voor meststoffen en dierli jke mest uitrijden3) loonwerk oogst, aanrijden, afdekken kuil per gemaaide snede gras of geoogste ha maïs

  einde invoer, ga naar volgend invulblad

  Meneer Koe

  uitvoer samenwerkingvul alle gele cellen in! basisbedrijf akkerbouw invoer samenwerking

  Toelichting: Om voordelen van samenwerking tussen verschillende bedrijfstypen te leren, vul eerste de gele cellen van dit tabblad in, dan van akkerbouw en varkens en vervolgens tabblad "invoersamenwerking". Navigeren met menu boven.

  Verberg resultaat melkvee

 • Akkerbouw – pagina

  MENU navigeren met hyperlinks:

  BASISBEDRIJF AKKERBOUW INVOER UITVOER akkerbouw voor samenwerkingAlgemeen (invullen bij optie 1,2,3,4,5,6)

  Naam akkerbouwer Bouwplan en saldo Oppervlakte Saldo/ha Saldo/bedrijf

  Provincie Zetmeelaardappelen 35 ha € 714 € 24990

  Bouwplan (invullen bij optie 1,2,3,4,5,6) - 0 ha € 0 € 0

  Oppervlakte gewassen: zand klei loss veen - 0 ha € 0 € 0

  35 - 0 ha € 0 € 0

  - 0 ha € 0 € 0

  - 0 ha € 0 € 0

  Totaal saldo € 24990

  Mest

  Gebruiksruimte stikstof 8050 kg N

  Check: oppervlakte totaal Af: werkzame N uit aangevoerde dierlijke mest 2548 kg N

  Gewasopbrengst per ha (invullen bij optie 1,2,3) Af: werkzame N uit compost 0 kg N

  Opbrengsten in ton product per ha

  opbrengst

  hoofdgewas

  indicatie

  opbr

  opbrengst

  stro

  indicatie

  opbr stroRuimte voor aanvoer kunstmeststikstof 5502 kg N

  Zetmeelaardappelen 41,4 41,4 0 Gebruiksruimte fosfaat 1820 kg P2O5

  - 0 0 Af: fosfaat uit aangevoerde dierlijke mest 1755 kg P2O5

  - 0 0 Af: fosfaat uit aangevoerde compost 0 kg P2O6

  - 0 0 Ruimte voor aanvoer fosfaatkunstmest 65 kg P2O5

  - 0 0

  - 0 0 Opbrengst aangevoerde dierlijke mest € 6500

  Opbrengstprijzen in € per ton (invullen opties 1,2,3) €/ton hoofd indicatie €/ton €/ton stro indicatie €/ton Kosten aangevoerde compost € 0

  Zetmeelaardappelen 70 70 0 Kunstmestkosten N bij volmaken gebruiksruimte € 6547

  - 0 0 Kunstmestkosten P2O5 bij volmaken gebruiksruimte € 66

  - 0 0

  - 0 0

  - 0 0

  - 0 0

  Teelt en oogstkosten per ha1) (invullen bij opties 1,2,3) €/ha indicatie €/ha

  Zetmeelaardappelen 2184 2184

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -1) Kosten voor de teelt en oogst van hoofd- en bijgewas zoals zaaizaad, gewasbescherming, loonwerk, meststoffen, drogen, etc.

  (indicatie op basis van KWIN Akkerbouw)

  Mest en mestplaatsing (invullen bij opties 1,2,3,4,5,6)

  Verdeling grond in fosfaatklassen laag neutraal hoog check

  bouwland: percentages invullen 0 20 80 % 100

  Prijzen kunstmest N P2O5 K2O

  € per kg N, P2O5 en K2O 1,19 1,01 0,63 euro/kg

  Aanvoer dierlijke mest: ton aanvoer kg N/ton kg P2O5/ton kg K2O/ton

  325 6,8 3,9 5,8

  Suggestie gehalten Varkensdrijfmest op zand of loss 6.8 3.9 5.8

  325 4,4 1,5 5,8

  Suggestie gehalten Drijfmest van graasdieren (o.a. koeien) 4.4 1.5 5.8

  0 0 0 0

  Suggestie gehalten Drijfmest van overige diersoorten 5.6 2.3 4.7

  0 0 0 0

  Suggestie gehalten Dunne fractie na mestbewerking en gier 4.2 0.7 4.7

  Aanvoer compost 0 0 0 0

  Suggestie gehalten compost 7,0 4,0 10,0

  Vergoeding Varkensdrijfmest op zand of loss 10 euro/ton (na aftrek kosten voor toedienen)

  Vergoeding Drijfmest van graasdieren (o.a. koeien) 10 euro/ton (na aftrek kosten voor toedienen)

  Vergoeding Drijfmest van overige diersoorten 10 euro/ton (na aftrek kosten voor toedienen)

  Vergoeding Dunne fractie na mestbewerking en gier 10 euro/ton (na aftrek kosten voor toedienen)

  Aanvoerkosten compost 0 euro/ton inclusief toedienen

  einde invoer, ga naar volgend invulblad

  35 ha

  basisbedrijf melkvee uitvoer samenwerkingvul alle gele cellen in! invoer samenwerkingbasisbedrijf varkens

  Buurman akkerbouwer

  Verberg resultaat akkerbouw

 • Varkens - pagina

  MENU navigeren met hyperlinks:

  BASISBEDRIJF VARKENS INVOER UITVOER varkens voor samenwerkingAlgemeen (invullen bij optie 1,2,3,4,5,6) Algemeen

  Naam varkenshouder Productie dierlijke mest 2432 ton

  Aantallen dieren: Productie stikstof dierlijke mest 19938 kg N

  vleesvarkens, 20 tot 50 kg en 50 kg en meer 1000 stuks Productie fosfaat dierlijke mest 8037 kg P2O5

  opfokzeugen en -beren 40 stuks Hoeveelheid gescheiden vleesvarkensmest 0 ton

  gedekte zeugen, zeugen bij de biggen en overige fokzeugen 1) 250 stuks Hoeveelheid gescheiden zeugenmest 0 ton

  opfokberen, 50 kg en meer 1 stuks Plaatsingsruimte dierlijke mest 1870 kg N

  dekrijpe beren 1 stuks " 640 kg P2O5

  Regio voor mestverwerking Afvoer:

  Provincie - dikke fractie 0 ton1) Inclusief biggen - drijfmest 2238 ton

  Grond (invullen bij optie 4,5,6) - dunne fractie 0 ton

  Oppervlakte grasland: zand klei loss veen Check: totaal: Hoeveelheid fosfaat verwerken (norm) 2219 kg P2O5

  vul hier hectares grasland per grondsoort in 3 0 0 0 3 ha Gebruiksruimte N uit kunstmest 810 kg N

  Oppervlakte maïsland: zand klei loss veen Check: totaal: Gebruiksruimte P2O5 uit kunstmest 0 kg P2O5

  vul hier hectares maïsland per grondsoort in 8 0 0 0 8 ha Aankoop krachtvoer 1275 ton

  Verdeling fosfaatklassen: laag neutraal hoog Check: totaal:

  grasland: percentages invullen 0 0 100 % 100 Economie

  bouwland: percentages invullen 0 0 100 % 100 Kosten mestafvoer € 40282

  Mest (invullen bij opties 1,2,3,4,5,6) Kosten mestscheiding € 0

  Kosten mestafvoer: dikke fractiedrijfmest dunne fractie Kosten mestverwerking € 11739

  prijs per ton (€) 18 18 18 euro/ton

  Mestscheiding Aankoop krachtvoer € 376875

  hoeveel % van zeugenmest wordt gescheiden? 0 %

  hoeveel % van vleesvarkensmest wordt gescheiden? 0 % Aankoopkosten stikstofkunstmest € 964

  kosten mest scheiden per ton 4 euro/ton Aankoopkosten fosfaatkunstmest € 0

  Prijzen kunstmest N P2O5 K2O

  € per kg N, P2O5 en K2O 1,19 1,01 0,63 euro/kg

  Loonwerkkosten mest uitrijden (€ per ton) 4,8 euro/ton

  Prijs mestverwerking per kg fosfaat 5,29 euro per kg fosfaat

  Aankoop mengvoer (invullen bij optie 2)

  Soorten voer Kg €/100 kg

  Vleesvarkensvoer 720000 27

  Zeugenvoer 330000 27

  Biggenvoer 225000 41,5

  einde invoer, ga naar volgend invulblad

  Buurman Varken

  vul alle gele cellen in! basisbedrijf melkvee uitvoer samenwerkinginvoer samenwerkingbasisbedrijf akkerbouw

  Verberg resultaat varkens

 • Samenwerking invoer - pagina

  basisbedrijf varkens

  1. uitwisseling grond akkerbouwer/melkveehouder 4. mestaanvoer van melkvee en/of varkens door akkerbouwer

  2. krachtvoervoerteelt voor melkvee en/of varkens door akkerbouwer 5. mest verwerking varkenshouder voor melkveehouder

  3. ruwvoerteelt voor melkvee door akkerbouwer 6. aanvoer verwerkte mest op melkvee en/of akkerbouwbedrijf

  nrs. INVOER SAMENWERKING1,2,3 Uitwisseling grond, verandering bouwplan Melkveehouder Akkerbouwer Melkveehouder Akkerbouwer

  Oppervlakte grasland 39 ha 39 ha kosten

  Oppervlakte maïsland melkveebedrijf 10 ha 7 ha ton/ha hoofdgewas ton/ha stro €/ton hoofdgewas €/ton stro teelt+oogst/ha

  Zetmeelaardappelen 35 ha 38 ha 41,4 0 70 0 2184

  - 0 ha 0 ha 0 0 0 0 0

  - 0 ha 0 ha 0 0 0 0 0

  - 0 ha 0 ha 0 0 0 0 0

  - 0 ha 0 ha 0 0 0 0 0

  - 0 ha 0 ha 0 0 0 0 0

  3 Ruwvoerteelt voor melkveehouder: 2 ha 47 0 35 0 1049

  2 Krachtvoerteelt voor melkveehouder: 0 ha 0 0 0 0 0

  2 Krachtvoerteelt voor varkenshouder: 0 ha 0 0 0 0 0

  1,2,3 Totaal oppervlakte 49 ha 35 ha 46 ha 40 ha Let op ongelijk aantal hectares met uitgangssitatie: pas bouwplan aan!

  Huurprijs grond per ha 1000 euro/ha

  Gevolgen aanpassingen grond voor mestplaatsingsruimte:

  Melkveehouder Akkerbouwer Melkveehouder Akkerbouwer

  Plaatsingsruimte stikstof uit dierlijke mest 11204 8050 10535,44856 6825,5

  Plaatsingsruimte fosfaat 3888,7 1820 3737,9 2087,8

  Krachtvoer- en/of ruwvoerteelt door akkerbouwer voor melkveehouder

  Gehalten in de door de akkerbouwer geteelde producten: Droge stof % VEM/kg ds g DVE/kg ds €/kg DVE1)

  3 Maïs, bedrijven zonder derogatie 32% 950 47

  2 Kies hier gewas 0% 0 0 1

  4 Mest scheiding % gescheidenton gescheiden % gescheiden2) ton gescheiden ton niet gescheiden type scheider kosten scheiden/ton

  Melkveemest op melkveebedrijf 0 0 0 0 2549 melkvee: 0

  Zeugenmest op varkensbedrijf 0 0 0 0 0 2) let op: bij 'geen scheider' bij '% gescheiden' 0 invullen!

  Vleesvarkensmest op varkensbedrijf 0 0 0 0 0 0

  basisbedrijf melkvee basisbedrijf akkerbouw uitvoer samenwerking

  VOOR SAMENWERKING: NA SAMENWERKING:

  Opbrengsten gewas: Prijzen gewas:

  varkens:

  vul gele cellen in voor gekozen opties!MENU navigeren met hyperlinks:

  Toelichting: A. Kies (combinatie van) samenwerkingsoptie(s)

  uit lijst hiernaast. B. vul hieronder alleen gele cellen per

  onderwerp in die corresponderen met optienummer uit lijst

  1) Voordeel voerkosten wordt op basis van VEM berekend, verschil in DVE opname wordt apart gecompenseerd door krachtvoer

  Verberg opties

  Vul invoer zonder samenwerking in

 • 4 Mestaanvoer naar akkerbouwer: Hoeveelheid (ton) Hoeveelheid (ton)

  Afkomstig van externe partij: kg N/ton % werking N kg P2O5/ton kg K2O/ton waardering os

  Dierlijke mest 650 ton van extern 0 ton van extern buiten samenwerking3) 5,6 70% 2,7 5,8 0,1

  Compost 0 ton van extern 0 ton van extern buiten samenwerking3) 0 10% 0 0 0,25

  MaximaalVergoeding excl kosten

  Afkomstig van melkveehouder: beschikbaar (ton) toedienen (€/ton) kg N/ton % werking N kg P2O5/ton kg K2O/ton

  dikke fractie 0 0 0 0,00 40% 0,00 0,00

  drijfmest 207 2549 8 4,03 60% 1,36 5,20

  dunne fractie 0 0 0 0,00 80% 0,00 0,00

  Afkomstig van varkenshouder:

  dikke fractie 0 0 0 0,00 55% 0,00 0,00

  drijfmest 540 2432 10 8,20 80% 3,31 5,32

  dunne fractie 0 0 0 0,00 80% 0,00 0,00

  Aanvoer mineralen uit dierlijke mest naar akkerbouwer:

  Stikstof 5263 kg N totaal Nog 1563 kg N ruimte over voor aanvoer dierlijke mest

  waarvan werkzaam 4043 kg werkzame N

  Fosfaat, werkzaam4) 2067 kg P2O5 Nog 21 kg P2O5 ruimte over voor aanvoer dierlijke mest

  Kalium 3949 kg K2O4) Alle fosfaat is 100% werkzaam binnen mestbeleid, alleen fosfaat uit compost is 50% werkzaam

  5,6 Mest verwerking MelkveehouderVarkenshouder Melkveehouder Varkenshouder

  Verplichte mestverwerking (kg P2O5) 0 2219 194 2219 kg P2O5

  Verwerking mest varkenshouder voor melkveeveehouder 0 0 kg P2O5 max. 5818 kg P2O5 invullen (extra ruimte varkenshouder)

  Kenmerken mest na verwerking (voor verwerking blauw, berekent obv excretie): N P2O5 K2O

  mest (mengsel mestvarkens+zeugen) voor verwerking 8,20 3,31 5,32

  gehalten verwerkte varkensmest 0 0 0

  6 Kosten aanvoer Kosten

  excl. toediening toedienen

  Melkveehouder Akkerbouwer Melkveehouder Akkerbouwer (€/ton) (€/ton)

  Aanvoer verwerkte varkensmest (ton) 0 0 0 0 0 0

  (maximale aanvoer obv plaatsingsruimte N) #DIV/0! #DIV/0! ton verwerkte mest

  (maximale aanvoer obv plaatsingsruimte P2O5) #DIV/0! #DIV/0! ton verwerkte mest

  4,6 Waardering mest voor organische stof:

  € per ton mest extra voordeel door meer o.s. Drijfmest Dikke fractie Dunne fractie

  melkveemest 0,1 0,2 0,05 euro voordeel per ton

  varkensmest 0,1 0,2 0,05 euro voordeel per ton

  overig: Compost

  * compost 0,25 euro voordeel per ton

  einde invoer, ga naar samenvatting uitvoer voor resultaten

  Gehalten en werking aangevoerde mest:

  3) Hier (deel van) hoeveelheid mestaanvoer opgeven die ook al in basis van externe partij

  buiten samenwerking kwam, gehaltes zijn gemiddelde van aanvoer uitgangssiutatie

  Aanvoer verwerkte mest door melkveehouder en akkerbouwer (als

  kunstmestvervanger)

 • Samenwerking uitvoer - pagina

  MENU navigeren met hyperlinks: basisbedrijf varkens

  UITVOER SAMENWERKINGMelkvee voor

  samenwerking

  Melkvee na

  samenwerking

  Akkerbouw voor

  samenwerking

  Akkerbouw na

  samenwerking

  Varkens voor

  samenwerking

  Varkens na

  samenwerking

  Ha grasland 38,9 38,9 3 3 ha

  Ha bouwland 9,7 6,8 35 40,15 8 8 ha

  Mest

  Mestafvoer 0 207 2238 2238 ton

  Mest aanvoer 0 0 650 747 ton

  Aanvoer compost 0 0 ton

  Aanvoer verwerkte mest 0 0 0 0 ton

  Mestverwerking:

  met VVO 0 194 0 0 kg P2O5

  afgevoerd naar verwerkingsinstallatie 0 2219 2219 kg P2O5

  Voer

  Eigen teelt snijmaïs 515,3125 361,25 ton/bedrijf

  Aankoop snijmaïs 250 404,0625 ton/bedrijf

  waarvan van akkerbouwer 0 105,75 ton/bedrijf

  Aankoop krachtvoer 178521 178521 1275000 1275000 kg/bedrijf

  waarvan van akkerbouwer 0 0 0 0 kg/bedrijf

  Verandering economische resultaten Blauw is gunstig effect

  Besparingen, extra opbrengsten: Rood is ongunstig effect

  Saldo gewassen + € 3412

  Opbrengst mest aanvoer (incl. verwerkte mest) + € 556

  Voordeel organische stof + € 10

  Kosten:

  Kunstmest N 1) - € 40 - € 1779

  kunstmest P2O5 1) + € 0 - € 315

  Kunstmest K2O 1) + € 0 - € 113

  Aanvoer compost + € 0

  Verwerkte mest aanvoeren en toedienen + € 0 + € 0

  Mestafvoer + € 1623 - € 4320

  Kosten mest scheiding + € 0 + € 0

  Uitrijden drijfmest - € 718

  Mestverwerking en VVO + € 387 + € 0

  Teelt gewassen melkvee - € 3616

  Oogst gewassen melkvee - € 1662

  Ruwvoeraankoop + € 5392

  Krachtvoeraankoop + € 0 + € 0

  Huur grond - € 2900 + € 5150

  VOORDEEL SAMENWERKING + € 1534 + € 1034 + € 43201) Bij akkerbouw is alleen kunstmestbesparing door aanvoer dierlijke mestproducten weergegeven, rest kunstmestkosten is in saldo verwerkt

  einde uitvoer

  basisbedrijf melkvee basisbedrijf akkerbouw invoer samenwerking

  Verberg technische resultaten

 • • Handleiding

  • Details tool na afloop presentatie

  3. Handleiding

 • Doel rekentool: economie, mineralen, organische stof

  Voordeel varkenshouder

  Ruimte tonnen mest

  4. Belangrijkste ontwikkelpunten

  OS balans Dierlijke mineralenbalans

 • • Gebruik door agrarische ondernemers

  • Hulp van adviseur

  • Gebruikshandleiding

  5. Gebruiksgemak

 • • Toevoegen ontwikkelpunten gebruiksgemak

  • Organische stof in tool

  • Varkenshouders

  • Tegenstrijdigheden wet- en regelgeving

  Discussiepunten

 • • Inzicht in economisch voordeel

  • Meerwaarde tool vergroten door:

  – Toevoegen OS balans voor en na samenwerking

  – Inzicht in regionale mineralenstroom

  • Kleine aanpassingen verhogen gebruiksvriendelijkheid

  • Excel niet juiste instrument bij grote aanpassingen

  Conclusie

 • • Bijeenkomst organiseren uitleg rekentool

  • Mensen informeren (via vakbladen)

  • Ontwikkelen rekentool

  • Verbinding aangaan met andere projecten

  • In gesprek met beleidsmakers – wet en regelgeving

  Aanbevelingen

 • Instrument voor een voordelige samenwerking!

  Zijn er vragen?

  De rekentool

 • Vruchtbare Kringloop is mogelijk door