Actieprogramma maart 2015

17
ACTIEPROGRAMMA // 1 Actie programma Venlo | maart 2015

Transcript of Actieprogramma maart 2015

Page 1: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // 1

Actie programmaVenlo | maart 2015

Page 2: Actieprogramma maart 2015
Page 3: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 54

Voorwoord Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 // Inleiding

1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg?1.2 Waarom een Actieprogramma logistiek Noord-Limburg?

HOOFDSTUK 2 // Positionering & Ambitie

2.1 Logistieke hotspot nr. 12.2 SWOT –analyse 2.3 Ambitie en doelstelling 2.4 Uitwerking in vier bouwstenen

HOOFDSTUK 3 // Bouwsteen Infrastructuur

3.1 Doelstelling bouwsteen infrastructuur 3.2 Lopende projecten3.3 Acties bouwsteen infrastructuur

HOOFDSTUK 4 // Bouwsteen Innovatie

4.1 Doelstelling bouwsteen innovatie 4.2 Lopende projecten4.3 Acties bouwsteen innovatie

HOOFDSTUK 5 // Bouwsteen Arbeidsmarkt & Onderwijs

5.1 Doelstelling bouwsteen arbeidsmarkt & onderwijs 5.2 Lopende projecten5.3 Acties bouwsteen arbeidsmarkt & onderwijs

HOOFDSTUK 6 // Bouwsteen Acquisitie, PR & Branding

6.1 Doelstelling bouwsteen acquisitie, PR & branding 6.2 Lopende projecten6.3 Acties bouwsteen acquisitie, PR & branding

HOOFDSTUK 7 // Tot slot

en duurzamer in goede banen te leiden. Volop aandacht voor arbeidsmarkt en onderwijs, omdat er op alle niveaus tekorten ontstaan in het personeelsaanbod, zowel kwan-titatief als kwalitatief. Ten slotte branding: het is wel nodig dat wij met onze mogelijkheden goed bij iedereen tussen de oren zitten. Op al deze hoofdpunten hebben we een flink aantal concrete acties op touw gezet. U vindt ze in dit actieprogramma. Ik hoop dat we daarmee snel een aantal goede slagen kunnen maken, zodat binnenkort alweer een tweede versie nodig is.

We zijn erg blij dat overheden, onderwijs- en belangenor-ganisaties zich herkennen in onze ambities en samen met ons als bedrijfsleven de schouders eronder willen zetten.Want kansen creëer je samen.

René Richters,Voorzitter SMART Logistics Centre Venlo

Natuurlijk is het eervol om al jaren Logistieke Hotspot Nummer 1 van Nederland te zijn en om tot de Europese topregio’s in de logistiek te horen. Maar uiteindelijk gaat het niet om ranglijsten maar om toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de regio en daar zijn nog wel wat kansen in te creëren.

Om die reden hebben grote en kleine Noord-Limburgse logistieke ondernemers zich vorig jaar georganiseerd in SMART Logistics Centre Venlo. Ondernemers die de mou-wen hebben opgestroopt om vooruitgang te boeken op vier hoofdpunten, of bouwstenen, zoals we ze genoemd hebben: infrastructuur, innovatie, arbeidsmarkt & onderwi-js en acquisitie, PR & branding. Deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om logistiek in beweging te houden. Innovatie hebben we hard nodig om de aanwassende goederenstroom steeds efficiënter

Aan de slag voor Europese

ambitie

Page 4: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 76

1.1. // WAT IS HET ACTIEPROgRAMMA LOgISTIEK NOORD-LIMbURg?

Het Actieprogramma is een ondernemersgedreven, meerjarig programma dat focust op versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg.

Een ondernemersgedreven programma betekent dat de projecten benoemd in het Actieprogramma ook projecten zijn waarbij ondernemers zelf een actieve rol spelen in de uitvoering. Het is dus geen wensenlijstje van de onder- nemers dat vervolgens wordt overgedragen aan de overheden en kennisinstellingen. De ondernemers zullen nadrukkelijk hun rol pakken, waarbij ze in de uitvoering uiteraard wel ondersteund worden door de diverse instanties in Noord-Limburg, (semi)overheid en kennis- instellingen en de programmamanager van SMART Logistics Centre Venlo.

Dit Actieprogramma omvat geen uitgebreide, diepgaande analyses. Het is actiegericht, bouwt voort op eerdere studies en inzichten en sluit aan op andere documenten zoals het Uitvoeringsprogramma Logistiek van de provin-cie Limburg. Het Actieprogramma is opgesteld op basis van input en inzichten van de logistieke stakeholders in Noord-Limburg. Zij hebben aangegeven om met elkaar de schouders eronder te zetten om een Europese Logistieke Top regio te blijven.

1.2. // WAAROM EEN ACTIEPROgRAMMA LOgISTIEK NOORD-LIMbURg?

Versterking van de logistieke sector staat al jaren hoog op de agenda in Noord-Limburg. Er zijn meerdere organisa-ties actief en er loopt een breed scala aan projecten die elk een bijdrage leveren aan versterking van de logis-tieke sector. Toch hebben de stakeholders begin 2014 geconstateerd dat met name sommige onderwerpen extra aandacht vragen (verbreden) en tevens hebben de stakeholders aangegeven dat er meer samenhang kan zijn in de logistieke projecten en activiteiten in Noord-Limburg (verbinden).

Met SMART Logistics Centre Venlo wordt een antwoord gegeven op de vraag om te verbreden en te verbinden. SMART Logistics Centre Venlo verbindt de stakeholders betrokken bij de logistieke regio Noord-Limburg, zowel logistieke ondernemers als overheid als kennisinstellingen. Het Actieprogramma geeft –met de uitwerking van een gezamenlijke ambitie- de richting aan die logistieke par-tijen in de regio ambiëren. Uit de diversiteit van de acties blijkt de verbreding.

HOOFDSTUK 1Inleiding

Page 5: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 98

Tabel 2.1 SWOT analyse

HOOFDSTUK 2Positionering en Ambitie 2.1. // LOgISTIEKE HOTSPOT NR. 1

De regio Venlo-Venray is in 2014 voor de 7e keer in tien jaar tijd weer logistieke hotspot van Nederland. Tevens scoort de regio hoog in diverse Europese vergelijkings-studies naar logistieke regio’s. Zo koos Prologis in 2014 voor Venlo als meest favoriete vestigingslocatie voor de logistieke sector en scoort Venlo een 6e plaats in een vergelijkingsstudie van Colliers International naar Top European Logistics hubs (2013). In het rapport worden veertig Europese logistieke knooppunten vergeleken op verschillende vestigingsfactoren waaronder de kwaliteit van de infrastructuur, de arbeidsmarkt en het afzetgebied. Venlo scoort vooral met haar afzetgebied: binnen een straal van 9 uur rijden zijn 152 miljoen Europese consu-menten te bereiken.

2.2. // SWOT- ANALySE

De uitgangspositie is goed, maar de regio zal moeten blij-ven werken aan behoud en versterking van de positie. An-dere regio’s in binnen- en buitenland zetten steeds meer in op het aantrekken van logistieke bedrijven. En naarmate de concurrentie toeneemt, wordt ook steeds duidelijker dat een goede ligging en bereikbaarheid cruciaal zijn voor een logistieke hotspot, maar dat er tegelijkertijd meer nodig is om onderscheidend te zijn. Het geld wordt niet meer alleen verdiend met het vervoeren van goederen, maar juist de VAL/VAS activiteiten eromheen en de keten-regie leveren werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

De SWOT analyse in tabel 2.1 laat zien dat de regio sterk is in een aantal niches (vers, warehousing etc.) en de positie kan versterken door in te zetten op opkomende markten zoals e-commerce. Daarbij is het wel belangrijk dat een aantal punten worden opgepakt, met name de beschik-baarheid van voldoende en goed opgeleid personeel lijkt een belangrijke voorwaarde voor verdere groei. Op basis van de SWOT analyse zijn de vier kansrijke niches benoemd:

• SmartHub - Intelligente ICT systemen die bijdragen aan de optimalisatie van de supply chains van bedrijven in de regio Noord-Limburg.• Conditioned&ControlledLogistics - Het uitbouwen van de sterke positie als trimodaal knooppunt voor agrologistieke producten in het algemeen en reeferstromen in het bijzonder.• E-fulfilmentCentre - Versterken van de regionale positie in de logistiek achter de e-commerce.• SustainableHub - Duurzame mobiliteit, dat wil zeggen het genereren van economische groei in de logistieke sector met minimale milieubelasting.

Figuur 2.1 Logistieke hotspot

WEAKNESS

• Continentaalmultimodaalvervoer• Afstemminglogistiekonderwijs- bedrijfsleven• Balancerenvraag-aanbod (w.o. bundelen landing, inzet trucks)

OppErtuNitiES

• E-commerce• Ketenregie• ICT(data)• Duurzaamheid

tHrEAtS

• Beschikbaarheidvanpersoneel• Bescheidenheidinbrandingenpromotie

StrENGtH

• Vers• FMC• Warehouding• Multimodaal• Douane-afhandeling

Page 6: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 1110

Figuur 2.3 Innovatiematrix

2.3 // AMbITIE EN DOELSTELLINg

SMART Logistics Centre Venlo wil de positie van Europese Logistieke Top regio versterken:• CentraleschakeltussendemainportsenEuropese consumentenmarkt door uitstekende multimodale bereikbaarheid. • Innovatiefklimaatgerichtophoogwaardige,tijd- kritische en duurzame logistiek. • Sterkinderegievaningoederen-eninformatiestromen.• IJzersterkintransportenwarehousing.• ‘State-of-the-art’logistiekonderwijs.• Continueaanwasvangekwalificeerdpersoneelopalle niveaus. • Mixvan(hoofd)vestigingvanEuropeselogistiekdienst- verleners, sterk MKb en spin-offs aan de bovenkant van de logistieke markt. Het Actieprogramma moet leiden tot versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg in termen van toe-gevoegde waarde en werkgelegenheid. Hiermee kan de sector een bijdrage leveren aan de ambitie van de regio om de regionale toegevoegde waarde te laten groeien tot 2 miljard in de periode tot 2020.

2.4 // UITWERKINg IN VIER bOUWSTENEN

Voor het realiseren van de ambitie en doelstelling zijn acties uitgewerkt in vier bouwstenen:• Infrastructuur.• Innovatie.• Onderwijs&Arbeidsmarkt.• Acquisitie,PR&Branding.

Door deze bouwstenen te koppelen aan de kansrijke thema´szijndesmarthub,e-fulfilmentcentre,conditioned & controlled logistics en sustainability,ontstaat een matrix welke inzicht geeft welke acties een bijdrage leveren aan de kansrijke thema’s.

Infrastructuur Onderwijs &Arbeidsmarkt

Innovatie Acquisitie & PR, branding

SmartHub

Conditioned&ControlledLogistics

E-fulfilmentCentre

SustainableHub

Waar zijn we goed in?

• Electronics&FMCG• Fashion&Lifestyle• Food,Fresh&Flower• Warehousing• Multimodaleinfra• Douane-afhandeling• Beschikbareruimte

Trends

• E-commerce• Ketenregie• ICT(data)• Duurzaamheid

+ = • SmartHub• Conditioned&ControlledLogistics• E-fulfilmentCentre• SustainableHub

Figuur 2.2 Kansen

Page 7: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 1312

HOOFDSTUK 3Bouwsteen Infrastructuur

3.1 // DOELSTELLINg bOUWSTEEN INFRASTRUCTUUR

Het realiseren van een optimale trimodale infrastructurele ontsluiting van het logistiek knooppunt Venlo-Venray op de corridor Antwerpen/Rotterdam-Duitse achterland door:• BeterBenuttenMaatregelen;hetuitwerkenvanmaat- regelen waarmee de capaciteit van bestaande infra- structuur beter benut wordt. • Aanlegvannieuweinfrastructuur;openkeledelenvan de corridor is de aanleg van nieuwe infrastructuur nodig, zeker als we rekening houden met de groei van het goederenvervoer.

3.2 // LOPEnDEPROJECTEn

Op dit moment wordt er in Noord-Limburg in een groot aantal projecten door diverse partijen gewerkt aan het verbeteren van de ontsluiting van het knooppunt Venlo-Venray. bijlage 1 geeft een overzicht.

3.3 // ACTIES bOUWSTEEN INFRASTRUCTUUR

Een optimale infrastructurele ontsluiting is randvoorwaar-delijk voor het functioneren van logistieke bedrijven. De aanleg van infrastructuur is en blijft een overheidstaak, maar bedrijven willen hierin zo goed mogelijk samenwer-ken, omdat de logistieke bedrijven afhankelijk zijn van een goede infrastructurele ontsluiting. bedrijven zijn zich er van bewust dat infrastructuur een lange adem vereist, zien ook dat er al aandacht is voor diverse infrastructurele projecten maar hebben bij enkele dossiers de indruk dat: • Extraaandachtnodigisomsommigedossiershoger op de (Rijks)agenda te krijgen.• Stakeholdersonvoldoendeziendatinfrastructuurniet alleen overlast veroorzaakt, maar tevens leidt tot werk- gelegenheid en toegevoegde waarde.• Infrastructuurmeerintegraleafstemmingvraagt(water, weg en spoor zijn communicerende vaten die niet als afzonderlijke dossiers behandeld kunnen worden).

Page 8: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 1514

ACTIE 3.3 (spoor)bereikbaarheid Venlo tijdens omleiding 3e spoor betuweroute

bij de uitwerking van het maatregelenpakket 3e spoor betuweroute (Duitse deel) is gebleken dat een belangrijk deel van de treinen zal worden omgeleid over de braban-troute via Venlo naar Duitsland. Dit betekent de komende jaren een forse toename van het aantal goederentreinen dat Noord-Limburg passeert. De operationele uitwerking hiervan vergt samenwerking van alle betrokken partijen.

SMART Logistics Centre Venlo zet zich in om samen met alle relevante stakeholders mee te denken in de uitwerking van een passend maatregelenpakket waarin aandacht is voor het afwikkelen van de huidige goede-rentreinen, het realiseren van de regionale groeiambitie, plus de extra treinen die over Venlo worden geleid. SMART Logistics Centre Venlo hanteert hierbij een positieve in-steek(‘wijwerkengezamenlijkaanhetbereikbaarhoudenvan de Rotterdamse haven’), maar met een welgemeend eigenbelang(‘toegevoegdewaardevanextragoederen-stromen, extra maatregelen voor de benutting van het baanvak en voor het beperken van de overlast’).

ACTIE 3.4 gezamenlijke inspanning voor verbreding A67 en aanleg spoorverbinding Kaldenkirchen-Dulken

Het leveren van een actieve bijdrage vanuit het bedrijfsle-ven aan de lobby voor de verbreding van de A67 en voor de aanleg van de spoorverbinding Kaldenkirchen-Dulken.

ACTIE 3.5 Imagocampagne spoorgoederenvervoer

Spoorgoederenvervoeriseenbelangrijke‘asset’indelogistieke positie van Venlo-Venray. Tientallen treinen per week hebben herkomst of bestemming in de regio. Deze treinen zorgen ook voor veel werkgelegenheid. Direct, maar vooral indirect. Veel distributiecentra hebben zich in de regio en omstreken gevestigd, vanwege de goede multimodale bereikbaarheid. Toch heeft spoorgoederen-vervoer niet bij alle partijen in Venlo een positief imago. De komende jaren zal het spoorgoederenvervoer in de regio groeien, deels door autonome groei, deels door de omleidingen van de werkzaamheden 3e spoor betuwe-route. SMART Logistics Centre Venlo is van mening dat de groei van het spoorgoederenvervoer goed moet worden ingepast om overlast te voorkomen, maar dat het ook duidelijk moet zijn dat er veel regionale werkgelegenheid mee gemoeid is (direct en indirect). Een imagocampagne moet dus ook de positieve kanten van spoorgoederenver-voer laten zien.

ACTIE 3.6 Vrachtwagenparkeerplaatsen

Het realiseren van een lange termijn oplossing voor de vrachtwagen parkeerproblematiek in Noord-Limburg.

ACTIE 3.1 Verkennen mogelijkheden maatregelen beter benutten infrastructuur

Deze actie betreft het verkennen van de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten door maatregelenteontwikkelenomdefilesopdecorridorRotterdam-Venlo te verminderen en de reistijd op de corridor te verbeteren. Deze doelstelling sluit aan op de doelstelling van het platform beter benutten, zodat tevens wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn om hierbij aan te sluiten.

Het programma beter benutten 2 is een lopend program-ma dat is voortgevloeid uit beter benutten 1. Het program-ma heeft een beperkte focus op goederenvervoer. Vanuit SMART Logistics Centre Venlo zal daarom verkend worden wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij andere regio’s zoals brabant dat al actief is in beter benutten 2 en het landelijke thema goederenvervoer en logistiek. Focus vanuit de regio Noord-Limburg ligt op het verbeteren van de doorstroming op de A67 en synchromodaliteit.

ACTIE 3.2 Toekomstvisie spoorknooppunt Venlo

In de komende jaren zal het spoorgoederenvervoer van en naar de regio Venlo fors groeien. bovendien krijgt de regio er een derde spoorterminal bij. Deze ontwikkelingen vra-gen om een gezamenlijke visie en ambitie van logistieke dienstverleners en overheden. Hierbij gaat het om de rol van Venlo als extended gate van Rotterdam en Antwerpen en de ambitie om het continentale spoorgoederenvervoer te laten groeien.

Nieuweacties

ACTIE 3.1 Verkennen mogelijkheden maatregelen beter benutten infrastructuur

ACTIE 3.2 Toekomstvisie spoorknooppunt Venlo

ACTIE 3.3 (spoor)bereikbaarheid Venlo tijdens omleiding 3e spoor betuweroute

ACTIE 3.4 gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven voor verbreding van A67 en aanleg spoorverbinding Kaldenkirchen-Dulken

ACTIE 3.5 Imagocampagne spoorgoederenvervoer

ACTIE 3.6 Vrachtwagenparkeerplaatsen

Page 9: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 1716

Figuur 4.1 Fasen in bouwsteen innovatie

HOOFDSTUK 4Bouwsteen Innovatie

4.1 // DOELSTELLINg bOUWSTEEN INNOVATIE

Het versterken van de logistieke bedrijven in Noord-Lim-burg door innovatie in vier themalijnen:• SmartHub.• Conditioned&Controlledlogistics.• E-fulfilmentCentre.• SustainableHub.

4.2 // LOPEnDEPROJECTEn

De afgelopen jaren zijn er al behoorlijk wat innovatie-projecten in Noord-Limburg opgestart en in elk lopend innovatieproject participeren veel logistieke bedrijven uit de regio. Het Innovatiecentrum greenport Venlo en LIOF zijn partijen die actief inzetten op het optuigen van de innovatieprojecten. beide zetten in op ondernemersge-dreven projecten. Thema’s als e-commerce, duurzaamheid en agrologistiek staan hierbij centraal. Daarnaast is het KennisDC Logistiek Limburg actief in logistieke kennisont-wikkeling. Het KennisDC Logistiek Limburg focused op de volgende thema’s: douane & trade compliance, synchro-modaliteit, e-commerce, agrologistiek, toegevoegde waar-de in de keten (VAL/VAS) en samenwerken in duurzame ketens. bovendien werken de kennisinstellingen Fontys en Maastricht University aan logistieke kennisontwikkeling en de impact daarvan op de logistieke sector in Noord-Limburg. De regio beschikt hiermee over veel kennis en capaciteit voor logistieke innovatie.

In bijlage I staat een overzicht van de lopende projecten gerelateerd aan de logistieke sector in Noord-Limburg.

Ontwikkeling VerankeringValorisatie>> >>

4.3 // ACTIES bOUWSTEEN INNOVATIE

Innovatie is een continu proces, dat wil zeggen dat bedrij-ven individueel en met elkaar moeten blijven werken aan vernieuwing om daarmee hun eigen concurrentiepositie en die van de regio te verstevigen. Sterke bedrijven maken een sterke regio. Innovatie is een proces met verschillende fasen. binnen het Actieprogramma onderscheiden we drie fasen: ontwikkeling, valorisatie en verankering. Zie tevens figuur4.1.

De echte vernieuwing (ontwikkeling) zit aan de voorkant. In de fase van ontwikkeling worden ideeën voor vernieu-wing gegenereerd en getoetst. Veel van deze ideeën vallen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de tijd weer af. Ideeën die overblijven worden in de volgende fase (valorisatie) uitgewerkt in een project met het regio-naal bedrijfsleven en eventueel kennisinstellingen. Indien een innovatie voldoende potentie heeft wordt er verdere verbreding gezocht en streven we naar verankering van kennis en kunde in de regio. In deze laatste fase wordt de innovatie verder ontwikkeld tot een speerpunt van de regio en zal verbreding naar andere bouwstenen uit het Actieprogramma in veel gevallen nodig zijn, denk aan ruimtelijk-infrastructurele maatregelen, kennisontwikke-ling, branding en acquisitie.

Over het algemeen zijn de projecten in de eerste fase ‘ontwikkeling’hetgrootstinaantallenenindefasevan‘verankering’hetgrootstinprojectwaarde.

Wat betekent dit voor de projecten binnen deze bouwsteen?Zoals eerder aangegeven in dit hoofdstuk is het wenselijk om een beter beeld te krijgen van de effecten van trends en ontwikkelingen op de logistieke sector in Noord-Lim-burg. Dergelijke ontwikkelingen kunnen namelijk aankno-pingspunten zijn voor de innovatieprojecten in de regio (actie 4.1 – visie, trends & ontwikkeling).

OntwikkelingHet is van belang dat logistieke bedrijven in de regio nieuweprojectideeënblijvengenereren.Omdie‘innova-tiefunnel’ te blijven vullen en projectideeën te versnellen wordt een logistieke innovatietafel (actie 4.2) opgetuigd.

ValorisatieVoor wat betreft valorisatie ziet de regio kansen om zich verderteontwikkelenalsSmartHub,E-fulfilmentcentreen als Sustainable Hub. Met Smart Hub wordt ingezet op intelligente ICT systemen die bijdragen aan de optimalisa-tie van de supply chains van bedrijven in de regio Noord-Limburg: • Regionaledashboards.• CrossChainControlCenters(4C).• WearablesinLogistics.

Sustainable Hub zet in op duurzame mobiliteit, ofwel het genereren van economische groei in de logistieke sector met minimale milieubelasting. Onderwerpen die hierbij aansluiten zijn:• Synchromodaalvervoer.• LastMiledistribution-duurzaamgoederenvervoer.

E-fulfilmentspeeltinopderoldiederegiokanspelenbin-nen de opkomende e-commerce.

VerankeringOnder de kop Conditioned & Controlled Logistics zet de regio in op het uitbreiden van de sterke positie als trimo-daal knooppunt voor agrologistieke producten in het al-gemeen en reeferstromen in het bijzonder. Uitgangspunt hierbij is dat de regio sterk is in de logistiek gerelateerd aanfresh,food&flowers.Despecifiekekennisenkundedie hierbij hoort kan verder worden uitgebouwd, maar kan ook worden benut voor het aantrekken van nieuwe productstromen met soortgelijke eisen (medicijnen, elek-tronica etc.). Dit betreft de volgende twee projecten:• Venloreeferhub.• OostWestCorridor.

Figuur 4.2 Projectideeën bouwsteen innovatie

Ontwikkeling VerankeringValorisatie>> >>>>

>>

>>

LogistiekeInnovatietafels:

• Packagedesign• 3D-printing• ...

Conditioned & Controlled Logistics:• Venloreeferhub• OostWestCorridor

• SmartHub - Regionale dashboards - Cross Chain Center (4C) - Wearable in Logistics• E-fulfilmentCentre• SustainableHub - Synchromodaliteit - Self-sufficient warehouse - Last Mile distribution - duurzaam goederenvervoer

Visievorming

Page 10: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 1918

Nieuweacties

ACTIE 4.1 Logistieke visie

ACTIE 4.2 Logistieke innovatietafels

ACTIE 4.3 Regiospecifiekedashboards

ACTIE 4.4 Last Mile Distribution – duurzaam goederenvervoer

ACTIE 4.5 Venlo Reeferhub

ACTIE 4.6 Oost West Corridor

ACTIE 4.7 Wearables in Logistics

ACTIE 4.1 Logistieke visie

Met deze logistieke visie willen we inzicht krijgen in de ef-fecten van lange termijn innovaties op de logistieke sector in Noord-Limburg. Te denken valt aan de impact van 3D printing, drones, onbemande voertuigen etc. Dergelijke ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op supply chains en de positie van de regio. Inzicht in deze ontwik-kelingen kunnen ook aanknopingspunt zijn voor nieuwe innovatieprojecten in de regio. Onderzoeksvragen zijn onder meer:• Welkeinnovatieszijnvaninvloedopdelogistiekop lange termijn?• Watisdeimpacthiervanopdelogistiekesectorin regio Noord-Limburg? • Welkekansenbiedtditvoorderegio?• Ishetmogelijkeenbusinessmodelvoorderegioop te stellen?

ACTIE 4.2 Logistieke innovatietafels

De innovatietafel streeft twee doelen na:• Innovatiepijplijn;zorgenvoorideeënenprojectendie bijdragen aan de logistieke innovatie in en rond Venlo en het bedrijfsleven. bedrijven/ instellingen kunnen ideeën naar de innovatietafel brengen en deze worden zo mogelijk opgewerkt tot een project.• InnovatieExpertisecenter;kennisencontactenom innovaties sneller mogelijk te maken. Denk aan inno- vatie workshops, idea generation, market launch, research partners en investeringspartners.

De innovatietafels geven niet alleen inzicht in ontwikkelin-gen, maar zijn tevens een stimulans om innovatie binnen Noord-Limburg te ontwikkelen en een stimulans voor het MKb om ideeën en projecten in te brengen.

De innovatietafel kan een wisselende samenstelling hebben afhankelijk van het thema. gedacht wordt aan een mix van inhoudelijke experts, studenten, regionaal bedrijfsleven en regionale kennisinstellingen.

ACTIE 4.3 Regiospecifiekedashboards

HetontwikkelenvaneenregiospecifiekITplatformwaar-mee Venlo zich kan ontwikkelen tot Smart Hub, door:1. Meer en betere publieke data beschikbaar te maken voor het regionale bedrijfsleven. 2. Het eenvoudiger delen van bedrijfsdata mogelijk te maken.3. Nieuwe producten / oplossingen (voorspellingen, geavanceerde indicatoren) te ontwikkelen.

Dit betreft een TKI project onder leiding van TNO in afstemming met NLIP (onderdeel topsector Logistiek). Noord-Limburg participeert als enige achterland regio in dit TKI-project. Partnerregio’s in dit project zijn: • Schipholclustervracht.• Rotterdamwegvervoercluster.• TLn.• Maritiemcluster.

ACTIE 4.4 Last Mile distribution – duurzaam goederenvervoer

Het verduurzamen van het regionaal goederenvervoer door de inzet van elektrisch materieel voor de spreekwoor-delijke last mile (d.w.z. laatste 25 kilometer). Dit kan door de inzet van CNg, LNg en/of elektrisch materieel.

ACTIE 4.5 Venlo reeferhub

greenport Venlo wil de verwachte reeferstromen, in de toekomst zo goed mogelijk faciliteren en de concurren-tiepositie van de bedrijven rond de regio als reeferhub versterken door:• Tewerkenaaneenoptimalebenuttingvande containerketen.• Efficiëntevervoersverbindingentussendemainports Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland.• Hetbevorderenvanmodalshiftvanwegnaarwater.• Intezettenopgerichtesamenwerkingenafstemming met strategische (internationale) knooppunten.

Venlo reeferhub tracht in samenwerking met andere par-tijen in Nederland, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, een netwerk op te tuigen waarmee meer reeferstromen op een efficiënte en duurzame wijze afgehandeld kunnen worden en de positie van Noord-Limburg als achterlandknooppunt in een internationaal reefernetwerk versterkt wordt.

ACTIE 4.6 Oost West Corridor

Het verankeren van de duurzame samenwerking tussen de regio West Vlaanderen en greenport Venlo op het gebied van agrologistiek en het versterken van de samen-werking door de verbreding naar andere sectoren. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op innovatieve oplossingen zoals agro4C en synchromodaal. Dit project vloeit voort uit het eerdere Interreg-project Oost West Poort.

ACTIE 4.7 Wearables in Logistics

Het optimaliseren van operatieve (logistieke) processen doormiddelvanhetgebruikvanzogenoemde‘wearables’met als doel de processen efficiënter, veiliger en duur-zamerinterichten.‘Wearables’zijnalle(inprincipeookvoor consumenten vrij te kopen) draagbare elektronische apparatuur, bijvoorbeeld smart-glasses, smart-watches en wristbands.

Subdoelen:• Inzichtverkrijgeninbestaandeentoekomstigbeschik- bare technologie ten behoeve van de communicatie tussen mensen en systemen. Een beschrijving van voor- en nadelen en kansen.• Zorgenvoorconnectiviteitendatauitwisselingtussen de wearables en bestaande systemen (ERP, enz.) onder andereookdoorontwikkelingvanspecifiekesoftware en interfaces.• Optimalebenuttingvankansen,onderanderedoorde processpecifiekeaanpassingvanbestaandehardware.• Stimulerennieuweontwikkelingeneninnovatiesdoor hetidentificerenvankansenenbedreigingen betreffende het gebruik van wearables.

Page 11: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 2120

HOOFDSTUK 5Bouwsteen Arbeidsmarkt & Onderwijs

5.1 // DOELSTELLINg bOUWSTEEN ARBEIDSMARKT&OnDERWIJS

Het kunnen bieden van een concurrerende arbeidsmarkt met voldoende, goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus:• Vergrotenarbeidsmarktpoollogistiekesector.• Goedeafstemminglogistiekesectorenonderwijs.• Professionaliserenbestaandewerknemers.

5.2 // LOPEnDEPROJECTEn

binnen deze bouwsteen is er de afgelopen periode al heel veel opgestart, maar dit is voor bedrijven vaak nog erg ondoorzichtig;• Watloopterallemaal?• Wieismetwatbezig?• Wiekanikwaarvooraanspreken?Een mindmap op basis waarvan bovenstaande vragen beantwoord kunnen worden is noodzakelijk (actie 5.1).

De provincie Limburg heeft de Human Capital Agenda (HCA) Logistiek Limburg opgesteld. De HCA heeft een tweeledige doelstelling:• Voldoendekwalitatiefpersoneelafgestemdopde behoeften in het bedrijfsleven.• Uitbouwenvankenniseninnovatieopprioritaire regionale thema’s.

Aan de HCA wordt uitvoering gegeven middels diverse acties. Hiervoor is een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze is opgebouwd langs de volgende vier actielijnen:1 Excellent state of the art onderwijs.2 Meer kwalitatief hoogstaande werknemers.3 benutting en behoud Logistiek professional.4 Euregionaal versterken van kennis.

Voor de uitvoering van actielijnen 1 en 4 in de HCA zijn het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) i.o. en Kennis Distributie Centrum (KDC) de kartrekkers. Het Sector Servicepunt (SSP) Logistiek draagt zorgt voor de activiteiteninactielijnen2en3.Zieookfiguur5.1.

Page 12: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 2322

Figuur 5.1 Structuur HCA Logistiek Limburg

Specifiekvoornoord-LimburgkanhetJobCenterGreen-port Venlo worden toegevoegd als initiatief naast de HCA activiteiten.HetJobCenterGreenportVenloiseensa-menwerkingsverband van publieke organisaties die actief zijn op de regionale arbeidsmarkt: de Noord-Limburgse gemeenten, sociale werkvoorzieningsbedrijven en het UWV.HetJobCenterzetinophetfaciliterenvanbedrijvenin de regio greenport Venlo bij arbeidsmarktvraagstukken op basis van een one-stop-shop concept voor het gehele gewenste personeelsbestand.

5.3 // ACTIES bOUWSTEEN ARbEIDSMARKT &OnDERWIJS

Vergroten van het aanbod van logistieke arbeids-krachtenopHBO+niveauDebeschikbaarheidvanvoldoendegekwalificeerdperso-neel vraagt op dit moment aandacht. De verwachting is datvoldoendegekwalificeerdpersoneelnaardetoekomsttoe schaarser wordt. Voldoende personeel betekent dat voldoende mensen moeten kiezen voor een baan in de logistieke sector. Logistiek heeft helaas geen ´hip´ imago. Jongerenzijnvaaknieteensbekendmetlogistiek.Verbe-tering van het imago is noodzakelijk en imagocampagnes dienen nadrukkelijk afgestemd te worden op de verschil-lendedoelgroepen;vanjongtotoudenvanlaagtothoog opgeleid. Alle schakels moeten als het ware worden ‘verleid’omindelogistiektegaanwerken.

>>

>>

Actielijn2:Meer kwalitatief hoogstaande werknemers

Actielijn3:benutting en behoud logistiek professional

Actielijn1:Excellent state of the art onderwijs

Actielijn4:Eurerionaal versterken van kennis

HetSSPzetmetdecampagne‘LoveLogistics’alinopjongeren tussen de 10 en 16 jaar. Dat wil zeggen dat stu-denten (MbO/HbO/Universitair) hier (vooralsnog) buiten vallen. Ook deze doelgroep vraagt aandacht. Het is nodig om studenten/net-afgestudeerden vast te houden voor de logistieke arbeidsmarkt in de regio Noord-Limburg en bovendien moet er extra effort worden ingezet op het aantrekken van hoger opgeleiden van buiten de regio.

Vanuit deze bouwsteen wordt voor dit moment de focus gelegd op het binden van HbO en HbO+ arbeidskrachten aanderegio.Ineenlaterstadiumkunnenspecifiekeactiesvoor MbO hier aan toegevoegd worden. geconstateerd is dat het professionaliseren van bestaande werknemers blijvende aandacht vraagt, maar al loopt via Dinalog, EVO en private opleiders. Er is daarom geen noodzaak om dit op dit moment op regionaal niveau op te pakken.

WatkanjedoenommeerHBO+arbeidskrachtenaande logistieke hotspot Venlo te binden? De regio Noord-Limburg is een logistieke hotspot, dit betekent dat je in deze regio moet zijn als het gaat om logistiek. De regio wil door bedrijven, studenten en ar-beidskrachten als dusdanig herkend worden en daarmee studenten van binnen en buiten de regio binden aan Noord-Limburg. De focus moet hierbij niet alleen liggen op studenten met een opleiding in logistiek en supply chain management, maar ook op onder andere econome-tristen en economen. De regio wil ook herkend worden als een logistieke hotspot als het gaat om arbeidsmarkt & onderwijs doordat het beschikt over:• Debestelogistiekeopleidingen.• Demeestinteressantestages.• Degrootstekansopeenbaanindelogistiekesector. Om ook op het gebied van de logistieke onderwijs & ar-beidsmarkt als hotspot herkend te worden door studenten ennetafgestudeerdenmoetenwehet‘leukmaken’.Devolgende acties zijn benoemd:

Nieuweacties

ACTIE 5.1 Ontwikkelen mindmap

ACTIE 5.2 Logistieke stage- en afstudeervacaturebank

ACTIE 5.3 Logistics Career Day

ACTIE 5.4 Uitschrijven verkiezing SMART Logistics Trophy

ACTIE 5.1 Ontwikkelen mindmap

Het betreft het ontwikkelen van een mindmap met orga-nisaties en activiteiten rondom onderwijs & arbeidsmarkt in (Noord-)Limburg. Hierbij gaat het om helderheid te verschaffen in de rollen, taken en activiteiten van de ver-schillende organisaties rondom onderwijs & arbeidsmarkt in Noord-Limburg zodat bedrijven weten welke projecten er lopen en waar en bij wie ze moeten zijn voor vragen. Uit de mindmap moeten ten minste de volgende aspecten duidelijk worden: • Rollenentakenorganisatiesophetgebiedvan Onderwijs & Arbeidsmarkt.• Lopendeprojecten.• Bijwelkloketkaneenbedrijfterechtmetwelkevragen?

ACTIE 5.2 Logistieke stage- en afstudeerbank

Een logistieke stage- en afstudeerbank moet inzichtelijk maken dat de logistieke sector heel veel leuke, uitda-gende en interessante opdrachten kent. Daarmee beoogt SMART Logistics Centre Venlo de instroom in de logistieke sector met studenten van binnen en buiten de regio te vergroten. Deze actie vraagt om samenwerking met andere soortgelijke initiatieven. Uitgangspunt hierbij is dat versnippering de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van een stage- en afstudeerbank niet ten goede komt. Voor-waarde is dat een duidelijke focus op de logistieke sector aanwezig is. Vooralsnog wordt gedacht aan de logistieke vacaturebank van het SSP en/of stagebanken van logis-tieke opleidingen.

ACTIE 5.3 Logistics Career Day

In 2015 bestaat de vervoersacademie 35 jaar. Dit moment is een unieke gelegenheid om de verbinding tussen de lo-gistieke opleiding (HbO), de logistieke arbeidsmarkt en het logistieke bedrijfsleven te versterken. Door alle partijen op één bijeenkomst bij elkaar te brengen rondom het thema arbeidsmarkt & onderwijs, kan een unieke logistieke car-rièredag worden georganiseerd.

ACTIE 5.4 SMART Logistics Trophy

De Trophy zal jaarlijks worden uitgereikt aan de beste logistieke medewerker op MbO en op HbO/WO gebied. belangrijk is dat de winnaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan het bedrijf, zijn klanten en de regio Noord-Limburg. Met de Trophy willen we talentvolle professionals uitdagen om te blijven werken in de logistiek.

Page 13: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 2524

HOOFDSTUK 6Bouwsteen Acquisitie, PR & Branding

6.1 // DOELSTELLINg bOUWSTEEN ACqUISITIE, PR & bRANDINg

Het positioneren van de regio Noord-Limburg als een Europese logistieke top regio waarbij de verschillende partijen van binnen en buiten de regio zo goed mogelijk afstemmen in acquisitie en branding. Noord-Limburg is de derde mainport van Nederland en wil deze aandacht be-houden en tegelijkertijd de positie versterken door nieuwe bedrijven aan te trekken.

6.2 // LOPEnDEPROJECTEn

LIOF is actief op het gebied van promotie van de logistieke sector in Limburg met als doel buitenlandse bedrijven naar de provincie toe te halen. LIOF trekt hierin op met partners zoals het NDL, het ministerie van Economische Zaken en Limburgse gemeenten en provincie. Ook ELC Limburg richt zich vanuit haar doelstellingen op het uitdragen, branden en vermarkten van de Limburgse logistiek om de strategische positie van Limburg als logis-tiek centrum voor de Europese markt te versterken en uit te bouwen. Tevens zijn er diverse andere organisaties (denk hierbij aan DCgV, Trade Port Noord en enkele individuele bedrijven) die uitdragen dat ze zijn gelegen in de logistieke hotspot, maar daarbij is er eigenlijk geen sprake van branding van de regio. Ondernemers zijn van mening dat de positie van de regio binnen de bestaande promotie-uitingen sterker kan worden aangezet. De regio Noord-Limburg onder-scheidt zich van andere delen van Limburg door de sterke aanwezigheid van logistieke dienstverleners. Dit mag nadrukkelijker naar buiten toe worden uitgedragen.

Page 14: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 2726

6.3 // ACTIES bOUWSTEEN ACqUISITIE, bRANDINg & PR

branding van de regio en het vermarkten van de thema-lijnen kost tijd. Een nieuwe naam en logo is slechts een eerste klein stapje in de richting. De naam en het logo zul-len geladen moeten worden en dit zal actief uitgedragen moeten worden. De volgende acties zijn alvast benoemd:

ACTIE 6.1 Marketing & communicatieplan

ACTIE 6.2 Organisatie logistieke beurs/summit

ACTIE 6.3 Ontwikkelen propositie op themalijnen SMART Logistics Centre Venlo

HOOFDSTUK 7Tot slot

Het Actieprogramma van SMART Logistics Centre Venlo is een startpunt voor verdere versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg. In de komende jaren zullen alle partijen met elkaar de schouders eronder moeten blijven zetten om uitvoering te geven aan de acties en daarmee de ambitie om een Europese Logistieke Top regio te zijn en te blijven ook daadwerkelijk te realiseren. Het Actiepro-gramma is dan ook geen statisch document. De ambitie is de stip op de horizon en geeft de richting aan die Noord-Limburg op gaat, de uitgewerkte acties vormen de weg er naar toe, echter het is heel goed denkbaar dat in de komende jaren acties moeten worden bijgesteld om de ambitie te realiseren.

ACTIE 6.1 Marketing & communicatieplan

Dit betreft het laten opstellen van een marketing- en com-municatieplan dat ingaat op het branden van de regio Noord-Limburg als Europese logistieke hotspot inclusief het vermarkten van de themalijnen.

ACTIE 6.2 Organisatie logistieke beurs / summit

Het positioneren van de regio Venlo als de Europese logistieke hotspot door elk jaar ten minste één beurs/summit te laten plaatsvinden in Regio Venlo. Voor 2015 is dit de 3PL summit van Eye For Transport. De beurs dient aan te sluiten bij een van de vier themalijnen van SMART Logistics Centre Venlo.

ACTIE 6.3 Ontwikkelen propositie op 4 themalijnen SMART Logistics Centre Venlo

Het ontwikkelen en uitvoeren van een propositie voor het aantrekken van internationale bedrijven in de themalijnen. DethemalijnenE-fulfilmentenconditioned&controledlogistics zijn hierbij het meest prioritair.

Page 15: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // 29

INFRASTRUCTUUR INNOVATIE

bijlage Lopende projecten

Omschrijving project/ activiteit / maatregel

Doel(en) Projecttrekker

innovatieindeValueAddedLo-gistics[Ketenregie],(iNNVALL[K])

Door uitvoering van dit project worden bedrijven gestimuleerd om door middel van innovatie meer toe-gevoegde waarde in hun logistieke activiteiten te creëren.

Verhogen van de concurrentiekracht van de Limburgse logistieke bedrijvenHet vergroten van de toegevoegde waarde in de logistieke activiteiten van bedrijven (d.m.v. innovatie).

Fontys Hogeschool

Green2 Het doel van het project is de pri-maire sector, verwerkende industrie, tussenhandel bij de uitvoering van een duurzame bedrijfsstrategie en de ontwikkeling van een groene supply chain te ondersteunen. Transport- en opslagprocessen zullen ecologisch duurzamer ingericht moeten wor-den, van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Hogescholen

GreeneCockpit/(e)-GreenLastMile

Verkenning van de mogelijkheden om de spreekwoordelijke last mile van het goederenvervoer te verduur-zamen. Zowel de mogelijkheden voor LNg als voor elektrisch goederenver-voer worden verkend.

Provincie Limburg i.s.m. greenport Venlo Innovatie Centrum

tOLK Ontwikkeling van een voorraadtool voor startende e-commerce bedrijven.

bedrijfsleven i.s.m. greenport Venlo Innovatie Centrum

Virtuele Vrachtbeurs Via een virtuele vrachtbeurs kunnen orders van verschillende verladende partijen (siertelers) worden samenge-bracht en vervolgens geconsolideerd en doelgericht worden toegekend aan de logistieke partij(en). Deze vrachtbeurs is een concrete en gefo-custetoepassingvaneen4C;CrossChain Control Center.

bedrijfsleven i.s.m. greenport Venlo Innovatie Centrum

NetwerkAgrologistiek Het verbeteren van de concurrentie-positie van bedrijven met agrologis-tieke stromen in greenport Venlo via een netwerk van regionale bedrijven en de aansluiting bij een landelijk netwerk agrologistiek.

bedrijfsleven i.s.m. greenport Venlo Innovatie Centrum

Omschrijving project/ activiteit / maatregel

Doel(en) Projecttrekker

Verbeteren vaarwegennetwerk

Opwaarderen status Maasroute

Agenderen voor MIRT-overleg van opwaardering status Maasroute tot hoofdtransportas, leidend totvastlegging in Rijksnota

Creëren van mogelijkheden van verdere verbetering vaarweg.

betere economische randvoorwaar-den creëren voor verladend bedrijfs-leven.

Provincie Limburg

Verbeteren spoorwegennetwerk

Spoorinfrastructuur Roermond-Venlo-Nijmegen

Middels spoorverdubbeling en elektri-ficatiekomentothogerefrequenties,hogere snelheden, meer stations én meer capaciteit voor het spoorgoede-renvervoer.

Provincie Limburg

Spoorinfrastructuur Venlo- Düsseldorf-Duisburg (Keulen)

Middels spoorverdubbeling Kalden-kirchen-Dülken voldoende capaciteit bieden voor een IC Eindhoven-Düs-seldorf én meer capaciteit voor het spoorgoederenvervoer.

Provincie Limburg

Verbeteren wegennetwerk

Doorstroming A67 Verbeteren doorstroming, waaronder aandacht voor incidenten / ongeval-len en grote aandeel vrachtverkeer.

Provincie Limburg

Doorstroming N270 (via Venray) Planuitwerking en realisatie wegverbeteringen.

Provincie Limburg

Doorstroming Knooppunt Zaarderheiken

Verbeteren doorstroming knooppunt A67-A73.

Rijkswaterstaat

(Verbindingen) logistieke netwerken

MIRT Corridor Zuid

MIRT-onderzoek o.l.v. Ministerie van I&M en i.s.m. provincies Noord brabant en Zuid Holland

Optimaliseren goederencorridor. Ministerie Infrastructuur & Milieu

Versterking logistieke knooppunt Noord- Limburg

Haven Wanssum

Uitbreiding haven als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ruimte creëren voor natte bedrijven en uitbreiding van de bestaande containerterminal.

Projectbureau Ooijen-Wanssum i.s.m. provincie Limburg

Railterminal greenport Venlo Realisatie van een railterminal op Trade Port Noord.

Trade Port Noord i.s.m. Cabooter Railcargo

Verkenning uitbreiding bargeterminal Venlo

Realisatie van een uitbreiding van de bargeterminal in de industriehaven te Venlo.

gemeente Venlo

Doorstroming N270 (via Venray) Planuitwerking en realisatie wegverbeteringen.

Provincie Limburg

Page 16: Actieprogramma maart 2015

ACTIEPROGRAMMA // // ACTIEPROGRAMMA 3130

ARBEIDSMARKT&OnDERWIJSOmschrijving project/ activiteit / maatregel

Doel(en) Projecttrekker

Human Capital Agenda (HCA): Uitvoeringsprogramma

Samenhang aanbrengen tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de topsectorLogistiek;• Eenbeterekwantitatieveen kwalitatieve aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit de genoemde topsectoren.• Vergrotingvandeaantrekkelijk- heid van deze topsectoren.

Provincie Limburg

HCA Onderwijstafel Logistiek Kennisdeling en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen die op WO-HbO-MbO niveau logistiek onderwijs verzorgen.

Provincie Limburg

Sector Servicepunt (SSP) Logistiek Het oppakken en uitvoeren van pro-jecten op operationeel niveau, vooral op het gebied van werken en kiezen.

Stichting SSP o.l.v. bedrijfsleven (voorzitter), Fontys (secretaris)

Kennis Distributie Centrum (KDC) Logistiek Limburg en Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) Logistiek (MbO)

Het verbeteren van de match op de arbeidsmarkt.

Het verbeteren van de instroom van juist opgeleide mensen in de sector logistiek zowel kwalitatief als kwantitatief.

Het verbeteren van de innovatie- en concurrentiekracht van de sector Logistiekdoorkenniswerkersen‘highpotentials’ binnen te halen en te behouden.

bij Kennis DC is Fontys trekker, bij CLV is gilde Opleidingen trekker

JobCenterGreenportVenlo De aantrekkelijkheid voor bedrijven in de regio Venlo-Venray versterken door de bedrijven zo goed mogelijk te facili-teren bij arbeidsmarktvraagstukken.

DCgV

Page 17: Actieprogramma maart 2015

// ACTIEPROGRAMMA32