2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht...

of 16 /16
Keukeldam 17 8790 WAREGEM Leerlingenpakket met informatie, tips en opdrachten Studierichting Handel tso Tweede leerjaar - derde graad Geïntegreerde proef 2020-2021

Embed Size (px)

Transcript of 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht...

Page 1: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Keukeldam 17

8790 WAREGEM

Leerlingenpakket met informatie, tips en opdrachten

Studierichting Handel tso Tweede leerjaar - derde graad

Geï

nte

gree

rde

pro

ef 2

02

0-2

02

1

Page 2: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

W O O R D V O O R A F

Het verplichte karakter van de geïntegreerde proef voor het tweede leerjaar van de derde graad tso is terug te vinden in het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 en in de ministeriële omzendbrief SO64 van 25 juni 1999.

In de geïntegreerde proef worden vakken en specialiteiten van het fundamentele gedeelte van de optie getoetst.

Page 3: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

I N H O U D S O P G A V E

Woord vooraf ....................................................................................................................................................... 1

Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................... 2

Algemeen kader van de geïntegreerde proef ..................................................................................................... 3

Werkvorm schooljaar 2020-2021 ......................................................................................................................... 4

Algemene tips ...................................................................................................................................................... 5

Typewerk en lay-out ............................................................................................................................................ 6

Planning ............................................................................................................................................................... 8

Afwerking ............................................................................................................................................................. 9

Dossier ............................................................................................................................................................... 11

Verbintenis ......................................................................................................................................................... 12

Bijlagen ............................................................................................................................................................... 13

Page 4: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 3

A L G E M E E N K A D E R V A N D E G E Ï N T E G R E E R D E P R O E F

Algemene doelstellingen

Evaluatie is onontbeerlijk in elk vormingsproces en heeft tot doel de efficiëntie van het onderwijs na te gaan en de passende conclusies te trekken betreffende de leerling, de leerstof en de onderwijsmethodes.

Binnen de totale beoordeling zal de geïntegreerde proef op een synthetische en realiteitsgebonden wijze de praktische en technische bekwaamheid toetsen die typisch is voor de gevolgde opleiding.

De commissie van de geïntegreerde proef, waarvan de externe juryleden deel uitmaken, moet de delibererende klassenraad een oordeel aanreiken over het al dan niet voldoen aan de technische aspecten van de vorming.

De term "geïntegreerd" verwijst naar het vakoverstijgend karakter van de proef, naar de inbreng van externe juryleden, naar het vakoverschrijdend aspect van de opgave en naar het verrekenen van cognitieve, affectieve en psychomotorische doelstellingen.

Integratie verwijst ook naar het niveau dat men moet nastreven. Het moet immers verder gaan dan weten en inzien en reiken tot toepassen en integreren. Hierbij staat integratie dan voor het spontaan en blijvend toepassen van inzichten, bekwaamheden en attitudes, doordat het geleerde persoonlijk werd verwerkt en werkelijk als "verworven" beschouwd mag worden.

Specifieke doelstellingen

De geïntegreerde proef is een jaaropdracht die over het hele schooljaar gespreid wordt. Omdat integratie van vakken niet automatisch verloopt, wordt van de leraren gevraagd dat zij tijdens het schooljaar tot samenwerking en tot systematische afstemming van hun leerproces op deze geïntegreerde aanpak komen.

Deze proef biedt voor de school, de leraar en de leerling de kans om zinvol in contact te komen met het regionale bedrijfsleven.

De leerlingen krijgen de kans om hun eigen leerproces bij te sturen. Ze leren verworven informatie in nieuwe situaties gebruiken. Hun creativiteit, alsook die van hun leraren, wordt gestimuleerd. Zelfevaluatie krijgt meer kansen dan via de gewone toetsen.

Ten slotte geeft de proef aan leerlingen de kans zich voor te bereiden op schriftelijk en mondeling rapporteren en op het mondeling toelichten of verdedigen van hun eindwerk.

Page 5: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 4

W E R K V O R M S C H O O L J A A R 2 0 2 0 - 2 0 2 1

Voor de concrete uitwerking van de geïntegreerde proef werd er door het lerarenteam gekozen voor het opmaken van een dossier rond verschillende deelopdrachten. Het geheel bestaat uit een aantal opdrachten binnen het kader van de specifieke hoofdvakken van de richting. De geïntegreerde proef krijgt in het eindrapport een aparte beoordeling. Wij voorzien hiervoor een totaal van 400 punten. Dit betekent concreet voor de afdeling HANDEL:

• Bedrijfseconomie (200 punten)

• Nederlands (20 punten)

• Frans (15 punten)

• Engels (15 punten)

Daarnaast worden ook 50 punten toegekend als procesevaluatie. Het mondelinge gedeelte, waarbij het eindwerk verdedigd wordt voor een jury bestaande uit leerkrachten en mensen uit het bedrijfsleven, betreft hier het hoofdvak bedrijfseconomie. Dit onderdeel wordt op 100 punten gequoteerd. De proef wordt als één geheel beschouwd.

Page 6: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 5

A L G E M E N E T I P S

• De GIP maakt deel uit van je zesde jaar. Op regelmatige tijden krijg je opdrachten van de verschillende vakleerkrachten. Hou je werkplanning in de gaten want het stipt inleveren van de taken is een deel van je opdracht. Bewaar alles minstens op 2 plaatsen: in een map op de harde schijf van je computer én op een USB-stick of je Onedrive om gegevensverlies te vermijden.

• De leerkracht bedrijfseconomie4uur bespreekt met jullie het typewerk en de lay-out. In dit pakket vind je ook een afzonderlijk blad i.v.m. typewerk en lay-out. Herneem deze informatie bij het begin van elke nieuwe taak. Het is immers de bedoeling dat alles er zo éénvormig mogelijk uitziet, ook al bestaat je map uit verschillende deelopdrachten die in de loop van het jaar ingeleverd worden. Je moet zelfstandig kunnen werken op basis van deze informatie en de vermelde brochures.

• Houd een pak papier apart voor je GIP. Zo voorkom je kleur- en kwaliteitsafwijkingen.

• Als een taak door de leerkracht nagezien en geëvalueerd werd, moet je die thuis bewaren. Op het einde van het schooljaar worden alle opdrachten gebundeld en ingediend voor de slotevaluatie. De evaluatiebladen van de leerkrachten worden achter de uitgewerkte opdracht toegevoegd.

• Leerlingen die thuis niet over een computer of printer beschikken, kunnen op school terecht tijdens de naschoolse informaticasessie. Het niet beschikken over de nodige apparatuur of programmatuur kan dus geenszins ingeroepen worden als een excuus om opdrachten niet of laattijdig in te leveren, aangezien je altijd naar school kunt komen om de opdracht af te werken.

• Aarzel niet verduidelijking te vragen aan de vakleerkracht indien je moeilijkheden hebt bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Wacht hiermee in geen geval tot op de dag waarop je alles moet inleveren!

• Werk steeds met hetzelfde lettertype en dezelfde lay-out. Overweeg dus bij je eerste taak goed je mogelijkheden, zodat je hiermee later niet in de knoei geraakt.

• Taal wordt ook door de "niet-taalvakken" beoordeeld. Vermijd zoveel mogelijk fouten. Laat daarom liefst je werk eens door een medeleerling(e) lezen voor je het inlevert.

• Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van je werk is belangrijk.

• Alles wat je inlevert, moet op het einde van het schooljaar gebundeld worden tot een eindrapport. Daarom is het belangrijk dat alles zo netjes mogelijk blijft, anders zal dit eindrapport sowieso slordig ogen. Inleveren doe je daarom steeds in een L-mapje, voorzien van een etiket met je naam.

• Om te vermijden dat je van plagiaat beschuldigd wordt, moeten alle bronnen steeds vermeld worden.

• De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte opdracht op de afgesproken datum via mail. Dit ontslaat je niet van de verplichting een papieren versie persoonlijk af te geven tijdens de eerstvolgende les.

• Stiptheid is een belangrijke attitude binnen de GIP. Daarom passen we volgende afspraken toe: 1 dag te laat: - 10 % van de punten 2 dagen te laat: - 20 % van de punten 3 dagen te laat: -30 % van de punten en vanaf de 4e dag een nul.

Het hele leerkrachtenteam wenst je alle succes toe!

Page 7: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 6

T Y P E W E R K E N L A Y - O U T

Algemeen

Werk met een vertrouwd tekstverwerkingspakket.

Gebruik wit papier A4-formaat van goede kwaliteit (hou één pak afzonderlijk voor je GIP).

Gebruik een degelijke printer. Kijk inktpatronen of toner na (afdruk moet net en duidelijk zijn!).

Maak een map GIP aan op de vaste schijf, met onderliggende mappen voor de verschillende deelvakken.

Maak regelmatig een reservekopie op USB-stick of cd-rom, en bewaar ook alles op je H-schijf.

Perforeer elk blad zonder het te vouwen.

Druk altijd enkelzijdig af.

Raadpleeg bij twijfel steeds de brochures NBN-normen (o.a. belangrijk voor datum- en getalnotatie), Stapstenen en dit leerlingenpakket.

Lay-out

Gebruik het lettertype Calibri (10 punt voor gewone bodytekst).

Verzorg je marges (boven 2 cm, onder 2 cm, links 3,3 cm, rechts 2 cm, vanaf rand koptekst 1 cm, voettekst 1 à 1,5 cm). Zorg in elk geval voor uniformiteit op elk blad.

Plaats op alle bladzijden (uitgezonderd omslag) een koptekst (2 punt kleiner dan bodytekst) op 1 cm van de rand met volgende gegevens:

Voornaam Naam – Klas-nr datum van opmaak

Plaats op alle bladzijden (uitgezonderd omslag) een voettekst (lay-out zelfde als koptekst) op 1 à 1,5 cm van de rand met volgende gegevens:

Vak – opdracht + nummer (eventueel vermelding verbetering) paginanummer titel opdracht

Vertrek voor elke opdracht van het sjabloon, dat je aantreft op de site: https://bedrijfseconomieblog.wordpress.com/gip/

Nummer de bladzijden per opdracht tijdens het schooljaar. Het opgavenblad is het eerste blad, de

nummering loopt door bij de verbeteringen.

Elke opdracht wordt door een opgavenblad1 ingeleid. Typ zelf de opdrachten van de leerkrachten (= opgavenblad per opdracht) met vermelding van vak, opdracht, nummer en titel. De opdrachten moeten in het Nederlands, in doorlopende tekst, niet te beknopt en niet in de gebiedende wijs geformuleerd worden. Bij de verbetering wordt het woord verbetering tussen haakjes naast de opdracht geplaatst, alsook in de voettekst.

Boven de uitwerking van een opdracht plaats je een titel. Respecteer de indeling van het sjabloon en zorg dat alle titels dus uniform zijn!

Zorg indien nodig voor structuur door gebruik te maken van de nummering volgens de NBN-normen.

Verzorg de opsommingen (opsommingstekens met insprong).

Respecteer de regelafstand en de witregels.

Druk kop- en voetteksten nooit liggend af (bv. bij liggende tabellen).

Vermeld zeker de bronnen in voetnoot of hou je aan de regels van de opdracht. Bij elektronische bronnen vermeld je de URL van de website (geen URL van de zoekrobot) gevolgd door de datum van raadplegen. Voor vreemde talen maak je de literatuurlijst in het Nederlands.

1 Zie bijlage 2: voorbeeld opgavenblad

Page 8: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 7

Geef ook een volledige opsomming van de informatiebronnen die je geraadpleegd hebt in de literatuurlijst2 achteraan het werk. Rubriceer de informatiebronnen hierbij per type, dus bv. artikels, boeken, brochures, digitale dragers, internetpublicaties, … Binnen elke rubriek rangschik je de bronnen alfabetisch volgens de naam van de auteur.

Vermijd dubbele kop-/voetteksten wanneer je de handouts van PowerPoint-presentaties afdrukt. Druk eerst in Word voldoende pagina’s af met enkel kop- en voettekst, en plaats die pagina’s vervolgens opnieuw in je printer om de Powerpoint-presentatie op af te drukken (nadat je eerst de standaard kop- en voetteksten in PPT zelf verwijderd hebt via Beeld, Handoutmodel).

2 Zie bijlage 1: voorbeeld literatuurlijst

Page 9: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 8

P L A N N I N G

September

Bedrijfseconomie: algemene inleiding op de GIP

• omvang opdracht;

• planning;

• beoordelingsmomenten;

• verbintenis. Bedrijfseconomie: opdracht 1: keuze van het spilbedrijf Nederlands: opdracht 1: presentatietechnieken

Oktober

Bedrijfseconomie: opdracht 2: bedrijfsbezoek op Voka Open Bedrijvendag + verslag Frans: opdracht 1: bestelling per mail

Januari

Bedrijfseconomie: opdracht 3: analyse van de jaarrekening

Februari

Engels: opdracht 1: AIDA – analyse van een advertentie Frans: opdracht 2: klacht

Maart

Bedrijfseconomie: opdracht 4: een nieuwe website voor het spilbedrijf met Odoo Engels: opdracht 2: sollicitatiebrief met CV Nederlands: opdracht 2: begeleid schrijven van een besluit bij een presentatie

April

Bedrijfseconomie: opdracht 5: presentatie van het spilbedrijf

Mei

Verzamelen en verbeteren van de opdrachten Afwerken van de GIP-bundel Inleveren definitieve GIP-bundel

Juni

Mondeling: bedrijfseconomie

Page 10: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 9

A F W E R K I N G

Omslag

Gebruik bij voorkeur een zachte kleur en licht karton (geen wit). Verplichte vermeldingen: schoolgegevens (rechts bovenaan), titel van het werk (= GIP), ondertitel (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en logo/afbeelding, persoonlijke gegevens, schooljaar (rechts onderaan).

Titelblad

Dit blad komt onmiddellijk na de omslag met dezelfde gegevens en lay-out als de omslag, maar op normaal papier.

Woord vooraf

Hierin beschrijf je binnen welk kader je het eindwerk hebt geschreven bv. informatie omtrent de aanleiding van het werk. Hier kan je ook een dankwoord richten tot de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen aan het eindresultaat het werk of die je gesteund hebben. Je kan hier ook de taakverdeling bij groepswerk toelichten. Ten slotte kun je vermelden met welke professionele software en met welke printer je het eindwerk hebt verwerkt en afgedrukt. Koptekst met voornaam, naam, klas en nummer Voettekst met ‘Woord vooraf’ Geen paginanummer

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave geeft een eerste indruk van de inhoud en de structuur van het werk. Je begint met: Woord vooraf Inhoudsopgave Inleiding Daarna geef je een opsomming van alle opdrachten per vak gesorteerd en genummerd, in de volgorde zoals vermeld op p. 4 van de brochure. Voorbeeld: Bedrijfseconomie:

Opdracht 1: titel opdracht Opdracht 2: titel opdracht …

Koptekst met voornaam, naam, klas en nummer Voettekst met ‘Inhoudsopgave’ Geen paginanummer

Page 11: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 10

Inleiding

In de inleiding worden kort de bedoeling en de werkwijze van het werk toegelicht. Je motiveert hier onder meer waarom je precies voor je spilbedrijf gekozen hebt. Je schetst het plan van je werk met een korte verantwoording van de gevolgde methode en aangebrachte structuur. Koptekst met voornaam, naam, klas en nummer Voettekst met ‘Inleiding’ Geen paginanummer

Eigenlijke opdrachten

Maak tussenbladen (in gekleurd licht karton) met vermelding van het vak en de naam van de vakleerkracht (juiste schrijfwijze!). Rangschik de vakken volgens de te verdienen punten, te beginnen met je hoofdvak (zie p. 4). De opdrachten zitten in chronologische volgorde per vak (eerste versie, evaluatiefiche, eventuele verbetering(en)). Voor de opdrachten die per twee gemaakt werden, zorg je voor kopieën zodat elke eindbundel volledig is.

Besluit

De lezer verwacht hier een algemene persoonlijke conclusie. Formuleer zowel positieve als negatieve ervaringen. Het besluit moet op zichzelf staan en dus ook begrijpbaar zijn voor iemand die je werk niet helemaal gelezen heeft. Een goed besluit moet aansluiten bij de inleiding. Daar gaf je immers aan wat je wou onderzoeken, hoe en waarom. In het besluit moet de lezer een antwoord vinden op die vragen. Koptekst met voornaam, naam, klas en nummer Voettekst met ‘Besluit’ Geen paginanummer

Literatuurlijst

In de literatuurlijst geef je een opsomming van alle bronnen die je geraadpleegd hebt bij de opdrachten. Maak rubrieken zoals artikels, boeken, brochures, digitale dragers, internetpublicaties, … Binnen elke rubriek rangschik je de bronnen alfabetisch (zie voorbeeld in bijlage). Koptekst met voornaam, naam, klas en nummer Voettekst met ‘Literatuurlijst’ Geen paginanummer

Bijlagen

Bijlagen kun je bij de opdracht zelf voegen. Als je heel veel bijlagen hebt, plaats die dan achteraan bij de bijlagen, achter een kartonnen tussenblad (vermeld hierop ‘Bijlagen’ zoals je dit ook per vak hebt gemaakt). De afgedrukte jaarrekeningen plaats je sowieso achteraan bij de bijlagen. Deze bijlagen zitten in de volgorde volgens de opdrachten. Na het tussenblad komt op een afzonderlijk blad een inhoudsopgave van de bijlagen.3 Bijlagen zelf hebben geen voet- of koptekst en hoeven ook niet in het GIP-sjabloon ingediend te worden. Koptekst met voornaam, naam, klas en nummer Voettekst met ‘Bijlagen’

3 Laureys, B. (2013). Stapstenen - onderzoek stap voor stap. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck.

Page 12: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 11

D O S S I E R

Je maakt een studie van een zelfgekozen bedrijf. De opdrachten hiervoor krijg je van je vakleerkrachten en de resultaten van die verschillende opdrachten moet je tot een eindrapport verwerken. Iedereen maakt een individuele GIP-bundel op met alle opdrachten in, ook de opdrachten die in groep gemaakt werden. Je maakt hiervoor de nodige kopieën. De originele opdrachten en verbeteringen worden verspreid over de verschillende bundels, zodat iedereen originele en gekopieerde opdrachten heeft. De inhoud van je dossier zal grotendeels bepaald worden door de opdrachten die jij van je vakleerkrachten kreeg. ‘Geïntegreerde proef’ wil zeggen dat alle fundamentele vakken van je studierichting aan bod moeten komen. Noteer die opdrachten in je agenda en respecteer de tijdslimiet! Je dossier wordt beoordeeld naar inhoud, taal en tekstverwerking. Er wordt aandacht besteed aan attitudes en sociale vaardigheden zoals: nauwkeurig werken, efficiënt tijd en opdrachten plannen en organiseren, sturen van het eigen leerproces, zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Zowel de manier van tot stand komen van het dossier (= proces) als het dossier zelf ( = product) worden geëvalueerd. Vanzelfsprekend verwerk je alle schrijfopdrachten met een professioneel tekstverwerkingspakket en pas je daarbij de NBN-normen (zie brochure NBN-normen) toe. Onthoud vooral dat de omvang niet primeert op de kwaliteit: vermijd dus bladvulling. We verwachten dat je je teksten zelf schrijft! Zorg voor de nodige bindteksten zodat je werk één geheel wordt (werk steeds met het sjabloon). Elke voorlopige versie van een onderdeel van je opdracht die je voorlegt aan je vakleerkrachten moet bestaan uit de volgende onderdelen: opgavenblad, eigenlijke opdracht en literatuurlijst van de opdracht en wordt ingediend in een L-mapje. Dit moet dan voor de uiteindelijke versie verwerkt worden tot één geheel met één literatuurlijst.

Page 13: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 12

V E R B I N T E N I S

LUIK IN TE VULLEN DOOR DE LEERLING Ik, leerling ………………………………………………………………… uit 6H heb deze handleiding bij de geïntegreerde proef volledig gelezen. Ik verklaar kennis genomen te hebben van alle vooropgestelde verwachtingen. Datum: Handtekening leerling

LUIK IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS Ik, ouder van ………………………………………………………………… heb de handleiding bij de geïntegreerde proef volledig gelezen. Ik verklaar kennis genomen te hebben van alle vooropgestelde verwachtingen. Belangrijk om weten is dat naast het eindproduct ook de procesevaluatie een belangrijke rol speelt. Op geregelde tijdstippen krijgt de leerling feedback van de verschillende leerkrachten over de uitgevoerde opdrachten. Wij willen u dan ook uitnodigen om de vorderingen van uw zoon of dochter op te volgen. Datum: Handtekening ouders Dit blad kan je vanop internet (https://bedrijfseconomieblog.wordpress.com/gip/) downloaden.

Lever het ten laatste tegen 20 september ondertekend in aan de leerkracht bedrijfseconomie_4uur.

Page 14: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 13

B I J L A G E N

Bijlage 1: Voorbeeld literatuurlijst Bijlage 2: Voorbeeld opgaveblad

Page 15: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Geïntegreerde proef 2020-2021 14

Bijlage 1: voorbeeld literatuurlijst4

Artikels

Schildermans, J. (2011). Er is leven naast de iPhone. De Tijd, 41ste jaargang, p. 38.

Van Hamme, K. (2011). Computerfondsen hebben lesje geleerd. De Tijd, 41ste jaargang, pp. 15-17.

Boeken

Beullens, P. & Wellens, H. (2006). Bedrijfsadministratie met .net. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, 186 pagina’s.

Brochures

Laureys, B. (2013). Stapstenen - onderzoek stap voor stap. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck.

O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut 2. (2019). Geïntegreerde proef 2019-2020 –leerlingenpakket met informatie en tips. Waregem.

VVKSO. (2012, volledig herziene herdruk). NBN-normen - Efficiënte communicatie. Brussel: Licap.

Digitale dragers

Van Es, K. (Regisseur). (2010). Verdwaald in het geheugenpaleis [Dvd]. Antwerpen: Associate Directors.

Van Loo, B. (2011). Chanson: een gezongen geschiedenis van Frankrijk [Cd]. Brussel: Klara.

Visscher, G. (2003). Het eerlijke wereldspel [Cd-rom]. Utrecht: Stichting Vredeseducatie.

E-mail

Callens, M. (leerkracht Hemelvaart). GIP-opdracht 2: analyse van de jaarrekening. Persoonlijke communicatie [e-mail] op 2020-12-12.

Internetpublicaties

Heylens, A. (2011). Fairtrade cola in de coffee club. Geraadpleegd op 2019-06-30 via www.knack.be/weekend/nl/news

Suy, P. (2011). Dexia afgestraft voor strategiewijziging bij FSA. Geraadpleegd op 2019-06-30 via www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien

Interview

Devos, J. (directeur middelbare school). Telewerken. Persoonlijke communicatie [interview] op 2019-04-20. Waregem, Keukeldam 17.

Webpagina’s

https://www.openbedrijvendag.be. Geraadpleegd op 2020-06-30

4 naar Stapstenen, editie 2013, pagina 80 e.v

Page 16: 2021 - WordPress.com · 2020. 8. 25. · • De GIP-opdrachten moeten persoonlijk aan de leerkracht overhandigd worden in de les. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we de uitgewerkte

Voornaam Naam - 6H-klasnummer datum Voornaam Naam – 6H-klasnummer

Bedrijfseconomie – opdracht 1 1 Keuze van het spilbedrijf

Bedrijfseconomie - opdracht 1

KEUZE VAN HET SPILBEDRIJF

Voor jullie geïntegreerde proef krijgen jullie in de loop van het jaar verschillende opdrachten in het kader van

de verschillende (hoofd)vakken van jullie richting. Om het realiteitsgehalte van de opdrachten te verhogen,

werken we rond een echt bedrijf.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen:

1 het moet gaan om een vennootschap die een volledige jaarrekening neerlegt (check hiervoor nbb.be,

balanscentrale: de jaarrekening moet van het type VOL zijn!),

2 het bedrijf moet deelnemen aan de Open Bedrijvendag, want jullie tweede opdracht wordt een verslag

van jullie bezoek aan het gekozen bedrijf op de Voka Open Bedrijvendag (eerste zondag van oktober).

Meer info vind je op de site www.openbedrijvendag.be,

3 het bedrijf mag niet familie-gerelateerd zijn.

De eerste opdracht houdt in dat jullie het bedrijf van je keuze kort op papier voorstellen. Je maakt hiervoor

een korte bedrijfsfiche, met vermelding van alle belangrijke gegevens (naam, adres, ondernemingsnummer,

logo, …) en de URL van de website van het bedrijf. Je motiveert hierbij ook waarom je voor dit bedrijf kiest en

je toetst de criteria die hierboven vermeld staan af. Je voegt de nodige bewijsstukken (via schermafdrukken)

toe aan je uitwerking van de opdracht.

Vervolgens nemen jullie ook contact op met het gekozen bedrijf. Je stuurt hiervoor een mail volgens de NBN-

normen, waarin je kort jezelf en jouw teamgenoot en de bedoeling van de GIP (korte opsomming van de

opdrachten) toelicht. Je brengt het bedrijf op de hoogte dat je graag jouw GIP over hen zou maken. Op het

einde vraag je het bedrijf om jou via een schriftelijke reactie te laten weten of zij hier geen bezwaar tegen

hebben. Om de kans op een positieve reactie te vergroten, kan je best vermelden dat je het bedrijf enkel om

informatie zal vragen indien je die niet via het internet kan vinden. Het bedrijf zal er dus nauwelijks last van

ondervinden. Je sluit je mail af door hen alvast te bedanken voor hun feedback.

Het in te leveren bundeltje bevat:

- opdrachtenblad (eigen formulering!),

- bedrijfsfiche van het bedrijf, motivering en aftoetsing van de 3 criteria,

- als bijlagen: mail aan het bedrijf (en reactie van het bedrijf als je die ontvangen hebt).

Wees kritisch en persoonlijk bij het verwerken van deze opdracht.

Maak er een aangenaam en overtuigend dossiertje van.

Veel succes!

Deadline: 24 september tijdens de les