2010-07 vvd expresse

download 2010-07 vvd expresse

of 15

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Augustus OctOber september ma 4 Cie bZ Noteert u deze data alvast: vakantie maand Website VVD-’s-Hertogenbosch: Http://WWW.VVDsHertogenboscH.nl

Transcript of 2010-07 vvd expresse

 • Expressejuli 2010

  Website VVD-s-Hertogenbosch: Http://WWW.VVDsHertogenboscH.nl

  Noteert u deze data alvast:

  Augustus vakantie maand september do 2 Bestuursvergadering vervalt ma 6 Cie Fes di 7 Cie Mo wo 8 Cie roV za 11 Op de Koffie ma 13 Cie bZ di 21 Raadsvergadering ma 27 Cie Fes di 28 Cie Mo wo 29 Cie roV

  OctOber ma 4 Cie bZ

 • 2COlOfOnDe VVD expresse is een uitgave van de VVD-afdeling s-Hertogenbosch.De redactie is als volgt samengesteld:

  BESTuuR

  van de VVD

  afdeling s-Hertogenbosch

  Henk PetersevoorzitterGaleistraat 145237 PJ s-HertogenboschTel. (073) 644 25 80e-mail:VoorZitter@VVDsHertogenboscH.nl

  Dick Ramlervice-voorzitter en prSparrenhoeven 145244 GZ RosmalenTel. (073) 521 66 71e-mail:d.ramler@planet.nl

  Nico PrevoosecretarisGraafseweg 8a,5213 AL s-HertogenboschTel. 0653 96 07 46e-mail:inFo@VVDsHertogenboscH.nl

  Boy van der HeijdenpenningmeesterVijverberg 23,5223 ZP s-HertogenboschTel. 0653-72 85 42Email:boyVanDerHeijDen@xs4all.nl

  jolanda BertrumslidVughterstraat 169,5211 GB s-HertogenboschTel. 073-614 19 94Email:jolanda@bertrums.info

  Redactieadres:Sparrenhoeven 145244 GZ RosmalenTel. (073) 521 66 71e-mail:D.raMler@planet.nl

  internet:Deze VVD-expresse kunt U ook vinden op de website van onze afdeling:WWW.VVDsHertogenboscH.nl

  Eindredactie, layout:ben Voldersemail:benVolDers@HoMe.nltel: 073 - 645 01 02

  Bijdragen liefst niet opgemaakt, wel met tussenkopjes, op spelling gecontroleerd en fotos in bijlage met eventueel aanwij-zingen voor plaatsing in de tekst.

 • 3HenK peterse

  VaN DE VooRziTTERWat is er niet allemaal gebeurd sinds het vorige nummer van de VVD-expresse. en dat nummer is pas van april 2010.

  net op het scheiden van de markt is in het vorige nummer nog meegenomen dat de VVD in s-Hertogenbosch weer bestuurs-verantwoordelijkheid heeft gekregen. bert pauli is wethouder en tevens locoburge-meester geworden. Maar ook onze fractie-voorzitter jan Hoskam heeft de komende 4 jaar een mooie positie als voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

  en net na het verschijnen van de VVD expres-se kreeg ik een telefoontje of wij de aftrap wilden van de landelijke campagne voor de tweede Kamerverkiezingen. Uiteraard riep ik meteen enthousiast. Het is toch een eer om te worden uitverkoren. Deze aftrap heeft uiteindelijk plaatsgevonden op dinsdag 18 mei (uitgesteld vanwege het overlijden van Hans Dijkstal en de vliegtuigramp in tripoli) en was een geweldige succes. op de trappen van ons Hotel central stond Mark rutte de menigte toe te spreken.op die trappen is de basis gelegd van het la-tere succes. Maar dat ging niet vanzelf. onze leden hebben zich in de bekende witte kledij weer ingezet om alle borden te voorzien van

  de posters, om kandidaten te ontvangen en samen met hen te canvassen, om gedu-rende meerdere dagen verkiezingskranten uit te delen in de stad en in rosmalen en om huis-aan-huis kranten te bezorgen. iedere stem telde. en het succes in onze stad bleef niet onvermeld. op 9 juni werd de VVD de grootste partij van het land en wederom van s-Hertogenbosch. en in een eerste interview na de overwinningsspeech zei Mark rutte dat vooral het zuiden en dan met name brabant en steden zoals breda en Den bosch de ommekeer hadden gebracht in de nek-aan-nekrace met de pvda.

  Wat hebben we een spannende avond en nacht beleefd, die nacht van 9 op 10 juni. een historisch moment was het toen Mark daar, ook tussen bossche VVD-leden door, op de klanken van Viva la Vida van coldplay de tent in scheve-ningen binnenkwam.

  een geweldig succes voor de VVD en de basis ligt in onze stad!

  ik wens U veel leesplezier en een fijne welverdiende vakantie toe.

  Henk Peterse.

 • 4nieuwe fRaCtieEen nieuwe fractie aan het werk.

  in april kon u in de VVD expresse al lezen dat de nieuwe fractie genstalleerd is en dat het coalitieakkoord is aangenomen. Vanaf dat moment kunnen wij als fractie dus echt aan het werk met het in de praktijk brengen van ons verkiezingsprogramma. De nieuwe fractie heeft nu ook een defini-tieve verdeling gemaakt over de commis-sies en de onderwerpen waarover ze de woordvoerder zijn. De volgende indeling is momenteel van toepassing.

  Commissie Bestuurszaken:jan Hoskam: bestuurszaken, dienstverlening, stadspro-motie, veiligheid, brabantstad, regionaal bestuurlijk beleid, wijkgericht werken en grote stedenbeleid.

  Commissie RoV:govert schermers:Verkeer & Vervoer, cultuurhistorische kwaliteit ralph geers:ruimtelijke ordening en wonen.

  Commissie Maatschappelijke ont-wikkelingen:patrick Molle:Welzijn, jeugd, onderwijs, sport, zorg jan Hoskam: cultuur.

  Commissie Financin, Economi-sche & Sociale zaken:nicole Vermolen:Financin, grondzaken, economie, arbeids-markt, sociale zaken.govert schermers:Milieu en beheer openbare ruimte

  De afgelopen tijd zijn wij al bezig geweest met het jaarverslag over 2009 waarbij de VVD aandacht heeft gevraagd voor meer duidelijkheid over de deelnemingen.Deelnemingen zijn rechtsvormen waarbij de gemeente samen met marktpartijen een

  project aangaan, zoals in het paleiskwartier en nu in de Willemspoort.De resultaten hiervan komen niet in het jaar-verslag terug omdat de meeste deelnemin-gen hun jaarverslag dan nog niet af hebben. jan Hoskam heeft een motie ingediend, die raadsbreed aangenomen is, om die deelne-mingen voortaan los te presenteren zodat er betere controle op kan plaatsvinden.

  ook bij de Voorjaarsnota heeft de VVD haar inbreng gehad. samen met de coalitie-partijen is een motie aangenomen waarin aangegeven wordt dat de gemeenteraad in november een begroting wenst, waarin geen nieuw beleid wordt opgenomen zodat er in januari een eerlijke afweging gemaakt kan worden over de nodige bezuinigingen.Komende raadsvergadering staat er onder andere het procesvoorstel voor die bezui-nigingsronde op de agenda.

  De komende tijd zullen we onder andere gebruiken om ons in de dossiers in te lezen. Daarnaast zullen wij de speerpunten die in aanloop naar de verkiezingen verzameld zijn bij de hand houden om daar aandacht voor te vragen in de gemeenteraad.

  Ralph GeersVVD-fractiegemeenteraad s-Hertogenbosch

  op zaterdag 11 septembervan 10-12 uur

  ingolden tulip Hotel centralMarkt - s-Hertogenbosch

  Op de Koffie

 • Hotel Centralin het vorige nummer van de VVD-expresse is al gememoreerd hoe vaak wij gastvrij worden ontvangen bij Hotel central. Daar kan nog een belangrijk moment aan worden toegevoegd: de landelijke aftrap voor de tweede Kamerver-kiezingen 2010.op 18 mei (aanvankelijk 1 mei) werd Mark rutte met zijn gevolg gastvrij ontvangen in de Hoofd-wacht, de gewelven-kelder van Hotel central. er was gerekend op zon 60 gasten die na afloop aan een buffet zouden deelnemen. Uiteindelijk waren dat er 100! en met wat een flexibiliteit werd het buffet tot dat aantal uitgebreid. een staaltje vakmanschap en organisatietalent werd daar door Karin en haar medewerkers aan de dag gelegd.en hoewel dit een landelijke bijeenkomst was, staat de VVD, maar zeker ook s-Hertogen-bosch en Hotel central, nog meer op de kaart als gastvrij!

  Karin en medewerkers, bedankt!

  Mi Casaop 28 mei werd de fractie en het bestuur ontvangen door Mi casa, champagneproeverij. Vanwege de overwinning in s-Hertogenbosch bij de gemeenteraadsverkiezingen, wilde jeroen Kroondijk, VVD-lid, iets terug doen. Hij was zelf niet in de gelegenheid om te flyeren en campagne te voeren en daarom bood hij een champagneproeverij aan. Deze ging vooraf door een inhoudelijke discussie over hoe de winst vast te houden.Het werd een gezellige en nuttige bijeenkomst. De inhoudelijke discussie heeft in ieder geval opge-leverd dat enkele bestuursleden gaan nadenken over permanente campagne. De champagneproeverij heeft ons veel geleerd over de streek en de oogst maar

  vooral heeft deze goed gesmaakt.

  jeroen bedankt!!

  Het was een geweldige avond en leuk om op deze manier te worden bedankt voor die mooie overwinning.

  Mi casapostelstraat 4, 211 eb s-Hertogenbosch+31681620977www.micasadenbosch.nl

  GastvRijHeid is tOp Bij Onze leden

 • 6Halverwege de jaren zeventig wordt be-sloten s-Hertogenbosch in noordelijke richting te laten doorgroeien. De plannen die destijds werden ontwikkeld besteden veel aandacht aan de woonkwaliteit. De Maaspoort moest zich ontwikkelen rond water dat met de noorderplas een centrale plaats in de nieuwe wijk krijgt. ontsluiting moest plaatsvinden via een centrale hoofd-ontsluitingsweg, de Maaspoortweg, waar alle wegen op uitkomen. De bouw van de Maaspoort begon in 1976. We zijn inmiddels decennia verder en al jren is de slechte bereikbaarheid van de Maaspoort een issue voor de wijk.s Morgens en s avonds staan er regelmatig lange files in de wijk.

  eind jaren 90 wordt besloten s-Hertogen-bosch, ter hoogte van rosmalen, in noorde-lijke richting te laten doorgroeien. De plan-nen die werden ontwikkeld besteden veel aandacht aan de woonkwaliteit. De groote Wielen moet zich ontwikkelen rond water dat met de groote Wielenplas een centrale plaats in de nieuwe wijk krijgt. ontsluiting moest plaatsvinden via twee centrale assen, het Hooghemaal en laaghemaal.

  De VVD-fractie heeft zich de afgelopen maanden druk gemaakt over de enige grote nieuwbouwwijk in s-Hertogenbosch, waar het lijkt alsof dezelfde fouten die de gemeente in het verleden heeft gemaakt, opnieuw gaan voorkomen. Het gaat in ieder geval om drie punten:

  1) De mogelijke afsluiting van de Vlietdijk;2) De inrichting van de groote Wielenlaan;3) De verkeersbestemming van de bruggen

  over de centrale plas.

  De Vlietdijk

  in het ontwerp-bestemmingsplan dat momenteel in procedure is, is voorzien in afsluiting van de Vlietdijk. Deze noord-zuid-

  weg, tussen de Hooghemaal en laaghemaal, voorkomt dat autov