1/ GELUKKIG NIEUWJAAR - Truncus · 1/ Gelukkig Nieuwjaar 2/ Truncus “ A modern Family Office”...

Click here to load reader

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1/ GELUKKIG NIEUWJAAR - Truncus · 1/ Gelukkig Nieuwjaar 2/ Truncus “ A modern Family Office”...

 • 1/ GELUKKIG NIEUWJAAR

  Als family office staat Truncus haar cliënten bij op lange

  termijn met een begeleiding over jaren zelfs over genera-

  ties heen. Truncus benadrukt continuïteit en consistentie.

  In dit opzicht is de overgang van oud naar nieuw niet meer

  dan een symbolisch moment van reflexie en vooruit kijken.

  2013 was zoals elk jaar, een bewogen jaar. Veel dingen

  zijn veranderd. Voor Truncus waren de verzelfstandiging

  van het kantoor met 2 nieuwe vennoten en een nieuwe

  naam belangrijk. Als Belgisch belegger waren er de vele

  fiscale wijzigingen. Als investeerder was het jaar eveneens

  bewogen: onduidelijkheden rond het bestaan van de Euro-

  zone, een moeizaam wereldwijd economisch herstel, de

  crash van goud, grillige wisselkoersen en rendementen op

  vastrentende activa die rond het nulpunt schommelden.

  Maar evenzeer was 2013 een jaar waar er ook kans was

  op zeer goede rendementen: de MSCI World – wereld-

  index voor beursgenoteerde bedrijven - toonde een totaal

  rendement van meer dan 20%.

  Truncus voorziet dat 2014 opnieuw, zoals altijd, een bewo-

  gen jaar wordt. Iedereen zal dit merken. Als investeerder zal

  dit duidelijk worden. Als ondernemer, als familielid, als gepen-

  Nieuwsbrief

  IN DEZE EDITIE

  1/ Gelukkig Nieuwjaar

  2/ Truncus “ A modern Family Office”

  3/ Erfrecht: onterving kinderen en andere

  mogelijke veranderingen

  Januari 2014 / nr. 21

  sioneerde, als mens in dit land evenzeer. 2014 zal zijn goede

  en kwade dagen tellen. Truncus zal haar cliënten in elk van

  deze dagen begeleiden en adviseren, richting geven aan de

  keuzes rond hun patrimonium.

  Bijzonder veel goede dagen, een fijne gezondheid en een

  Gelukkig Nieuwjaar, dat is onze wens op dit symbolisch

  moment van oud naar nieuw.

  2/ TRUNCUS “A MODERN FAMILY OFFICE”

  Met Truncus staan we voor een duidelijke filosofie,

  gebaseerd op een aantal kernwaarden. Nauwkeurigheid,

  duidelijkheid, continuïteit, werken met een veiligheidsmar-

  ge en dit alles binnen een ondernemend kader.

  Truncus staat eveneens voor een verscheiden dienstverlening

  en beantwoordt hiermee aan wat gezien wordt als een “Mo-

  dern Family Office” : een persoonlijke en toegewijde dienst-

 • verlening, gericht op de lange termijn en volgens het ‘Client

  Eerst’ principe. Truncus houdt hierbij vast aan een volledig

  transparante vergoedingsstructuur op basis van een uurtarief

  of vaste vergoeding. Voor de dienstverlening wordt Truncus

  rechtstreeks door haar cliënten betaald. Bij Truncus is er

  geen plaats voor retrocessie, niet transparant aangerekende

  kosten, commissies of aanbrengvergoedingen allerhande. Te

  allen tijde staat Truncus aan de zijde van haar cliënten.

  In een voortdurend complexere sociale en economische

  wereld, evolueert Truncus in haar diensten. Administratief

  beheer van een privé vermogen ligt aan de basis van deze

  dienstverlening. Truncus wil echter ook antwoorden bieden

  aan de voortdurend terugkerende vragen naar concreet

  advies rond de structuur en het beheer van een patrimonium.

  Smith & Williamson : een voorbeeld.

  In het Engelse Smith & Williamson is een voorbeeld van

  een ‘Modern Family Office’ te vinden. Een bezoek aan het

  hoofdkantoor in Londen en een gesprek met Wilson Cotton,

  vennoot van Smith & Williamson toont een duidelijke parallel

  tussen Smith & Williamson en de weg die Truncus aan het

  uitbouwen is.

  “Working together- focusing on you” zijn voor Smith & William-

  son 2 belangrijke slagzinnen. Vrij vertaald : “We werken samen,

  met een focus op u als cliënt”.

  Een family office is geen passief gebeuren.

  Een family office is geen passief gebeuren. Een administratie-

  ve opvolging houdt ook een actieve controle in, patrimoniaal

  advies houdt in dat vermogen op een verantwoorde manier

  aan het werk wordt gezet en dit met een lange termijn visie

  en met een focus op de cliënt. Het is samen-werken waar een

  family officer een actieve, verantwoorde begeleiding aangaat.

  Een veelvoud aan services – een onderscheidend verschil in cultuur

  Net als Truncus is Smith & Williamson ontstaan vanuit een ac-

  countancy praktijk. Sinds 1881 is het Engelse huis gegroeid tot

  een toonaangevend Family Office met meer dan 1500 mede-

  werkers. Smith & Williamson heeft in navolging van de vragen

  van haar cliënten en noden in de markt, haar dienstenaan-

  bod uitgebreid. Van accountancy over administratieve fami-

  ly office diensten tot vermogensbeheer en advies in fusies

  en overnames. Wilson Cotton getuigt dat de dienstverlening

  over de jaren heen is uitgebreid maar dat de onderscheiden-

  de factor steeds is gebleven. Waar op papier het onderscheid

  met andere financiële dienstverleners of zelfs private banks

  soms moeilijk zichtbaar is, is het dit in de praktijk des te meer.

  Wilson Cotton verduidelijkt: “To notice the difference, you

  have to work with us”: het onderscheid zit in de onderliggen-

  de waarden. Het is een DNA-verschil, een cultuur die enkel

  terug te vinden is in een family office benadering. Het succes

  van de groep wordt gedreven door de basiswaarden die er

  sinds meer dan 130 jaar aanwezig zijn: een actieve en multi-

  disciplinaire dienstverlening met het lange termijn belang

  van de cliënt als enige doelstelling. Het is hun invulling van

  “working together – focusing on you”.

  Trouw aan waarden als basis voor de toekomst

  Truncus zal verder evolueren en hierbij antwoorden geven

  op nieuwe vragen van haar cliënten. Een duidelijk en con-

  creet advies in een complexe financiële omgeving is een

  verwachting waaraan een moderne family office dient te be-

  antwoorden. In lijn met Smith & Williamson zal Truncus in

  haar dienstverlening altijd werken met het belang van haar

  cliënten voorop en met haar basiswaarden als fundament.

  Nauwkeurigheid, transparantie, consistentie en veiligheids-

  marge zijn waarden die Truncus binnen een ondernemend

  kader aan de dag legt. Truncus doet dit op maat en volgens

  de behoeften van de cliënt.

  “TO NOTICE THE DIFFERENCE, YOU HAVE TO WORK WITH US”

  Wilson Cotton, Partner Smith & Williamson

 • 3/ ERFRECHT: ONTERVING KINDEREN EN ANDERE MOGELIJKE VERANDERINGEN

  Op 24 november 2013 publiceerde Netto/De Tijd de resul-

  taten van een enquête over erfrecht. Een groot deel van de

  ondervraagden wenst volledige vrijheid om zelf de begun-

  stigden van hun opgebouwde vermogen aan te wijzen.

  Een volledige afschaffing van het reservatair erfdeel is mis-

  schien een sprong te ver, maar voor een ruimere vrijheid

  binnen het erfrecht – zeker binnen de nieuwe familiale

  kaders – zijn er heel wat voorstanders te vinden.

  Dat is meteen ook één van de hoofdpunten van het nieuwe

  wetsontwerp. De gedeeltelijke onterving van de kinderen is

  echter slechts een onderdeel van een groter voorstel tot her-

  vorming van het erfrecht. Gezien de omvang van het wetsont-

  werp hebben wij ons beperkt tot enkele belangrijke elementen

  ervan die volgens ons voldoende draagvlak zullen vinden om

  tot wet gestemd te worden:

  De wijzigingen van het reservatair erfdeel

  Het beschikbare deel van een nalatenschap zou voor iedereen gelijk worden: de helft van de nalatenschap. Nu is dit nog afhankelijk van het aantal kinderen van de erflater.

  Dit beschikbare erfdeel varieert van 1/2de (1 kind), 1/3de (2

  kinderen) tot 1/4de (≥ 3 kinderen). In de nieuwe wet zouden

  grootouders aan hun kleinkinderen rechtstreeks een (groter) deel

  van hun erfenis kunnen nalaten of hen tijdens hun leven iets

  meer kunnen schenken. Op vandaag kunnen grootouders dit in

  principe ook doen, maar kunnen hun kinderen sneller inkorting

  vragen. Ouders die geen of een slechte band hebben met één

  van hun kinderen, kunnen volgens het voorstel meer geven aan

  hun andere kinderen of bijvoorbeeld aan een goed doel.

  De wettelijke reserve van de ouders van een kind dat zon-der afstammelingen komt te overlijden zou worden afge-schaft. Bij kinderloze erflaters hebben de ouders (of zelfs ver-dere ascedenten) elk recht op 1/4de van de nalatenschap. Een

  gehuwde of een wettelijk samenwonend erflater heeft nu al de

  mogelijkheid om zijn ouders dit reservatair erfrecht te ontnemen

  enkel indien hij/zij liever zijn/haar levenspartner begunstigt.

  Ascedenten hebben in het voorstel geen voorbehouden

  erfdeel meer. Doch indien kinderen zonder afstammelingen dit

  niet via testament of huwelijkscontract regelen, hebben hun

  ouders volgens het wettelijk erfrecht nog steeds elk recht op

  minstens 1/4de van de nalatenschap. Velen zijn zich hier niet

  van bewust, wat ook in de toekomst nog tot schrijnende situ-

  aties kan leiden indien er geen testament wordt opgemaakt.

  Men wil de reserve van de langstlevende echtgenoot wijzigen. De reserve van de langstlevende echtgenoot bedraagt nu het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap

  met als absoluut minimum het vruchtgebruik op de gezinswoning

  en de huisraad. Het absolute minimum zou behouden blijven,

  maar men zou het vruchtgebruik beperken tot de aanwinsten

  – zijnde wat het echtpaar samen heeft opgebouwd - van

  de nalatenschap. Concreet betekent dit dat men alle niet-

  aanwinsten zal kunnen gaan legateren aan anderen zonder

  dat de langstlevende hierover het vruchtgebruik kan eisen.

  Op tafel ligt ook een uitbreiding van de bestaande wet

  Valckeniers die op vandaag enkel toepasbaar is voor echtparen

  waarvan minstens 1 van hen kinderen had uit een vorige

  relatie. Men stelt voor om het erfrecht van elke langstlevende

  echteno(o)t(e) te kunnen beperken - in onderling akkoord

  tussen echtparen - via huwelijkscontract. Bijkomend zou

  men ook kunnen verzaken aan het vruchtgebruik op de

  gezinswoning en de huisraad. Om te vermijden dat de

  langstlevende echtgeno(o)t(e) van dag op dag geen onderdak

  meer zou hebben, zou hij/zij nog een tijdelijk vruchtgebruik

  genieten van 2 jaar.

  De mogelijkheid om te verzaken aan het reservatair erfdeel

  Een reservatair erfgenaam zou via notariële akte tijdens het

  leven afstand kunnen doen van een deel van zijn reserve ten

  aanzien van concrete schenkingen aan een bepaald persoon.

  Heel expliciet wordt in het wetsvoorstel de situatie geschetst

  waarbij broers/zussen vrijwillig afstand kunnen doen van hun

  eigen erfdeel ten gunste van de gehandicapte broer/zus.

  De verzaker zou wel alleen moeten verschijnen voor de

  notaris zodanig dat men zeker is dat er geen druk werd uit-

  geoefend. Deze eenzijdige verzaking zou wel herroepbaar

  zijn indien de verzaker op het ogenblik van het openvallen

  van de nalatenschap behoeftig is geworden.

  De waardering van schenkingen tijdens het leven

  Op vandaag worden de schenkingen – met uitzonderingen

  van cash en aandelen van familiale vennootschap - gewaar-

  deerd op datum van overlijden. Hierdoor komt men soms tot

 • de vaststelling dat ouders vaak denken hun kinderen gelijk be-

  handeld te hebben door ‘gelijkwaardige’ schenkingen te doen.

  Deze schenkingen – bouwgrond, kunst, effecten, … - worden

  echter bij het overlijden ge’her’waardeerd op datum van over-

  lijden. Als alle schenkingen na goedkeuring van het wetsont-

  werp zouden gewaardeerd worden volgens hun waarde op

  het ogenblik van schenking, voorkomt men later dergelijke

  verrekeningen.

  De mogelijkheid om erfovereenkomsten af te sluiten

  Afspraken maken over een nog niet opgevallen nalatenschap

  is nu – op enkele uitzonderingen na – verboden. Volgens het

  wetsvoorstel zouden ouders nog tijdens het leven samen

  met de kinderen bindende afspraken mogen maken over de

  verdeling van de nalatenschap. Ouders en kinderen kunnen

  zo samen de waarde van eerdere schenkingen bepalen en

  vastleggen in een onderling akkoord om latere discussies te

  vermijden.

  Wijziging van het erfrecht : erflater laat geen kinderen na en is gehuwd

  Bij het huidige erfrecht wordt het erfdeel van de langstleven-

  de bepaald door het huwelijksstelsel van de erflater. Bij een

  gemeenschapsstelsel erft de langstlevende de volle eigendom

  van het aandeel van de erflater in de gemeenschap en het

  vruchtgebruik van de eigen goederen van de erflater. De blote

  eigendom wordt geërfd door de bloedverwanten van de erfla-

  ter. Bij een stelsel scheiding van goederen beschikt een erflater

  enkel over eigen goederen en zal bijgevolg het vruchtgebruik

  aan de langstlevende en de naakte eigendom aan de bloed-

  verwantenten toekomen. M.a.w. de bloedverwanten worden

  ook naakte eigenaar van de aanwinsten verworven tijdens

  het huwelijk. Volgens de nieuw voorgestelde erfregel zullen

  de aanwinsten in volle eigendom naar de langstlevende gaan.

  Conclusie

  De wetgever wil met deze hervorming het wettelijk erfrecht

  zodanig aanpassen dat het voor de meerderheid van de bur-

  gers - rekening houdend met de actuele diversiteit van fami-

  liale situaties - als een rechtvaardig en evenwichtig erfrecht

  wordt ervaren.

  Meest ingrijpende punten in dit wetsvoorstel zijn: men kan

  vrij beschikken over 1/2de van zijn nalatenschap en ouders

  kunnen tijdens het leven afspraken maken met hun kinderen

  over hun nalatenschap. Voor deze 2 nieuwe vrijheden zal het

  initiatief even wel bij de erflater liggen. Het is dan ook belang-

  rijk om zich hierbij te laten begeleiden en doordachte keuzes

  te maken voor een optimale familiale successieplanning.

  Ons inzien zal het ook heel moeilijk zijn om de aanwinsten

  en niet-aanwinsten van elkaar te onderscheiden in een na-

  latenschap. Dit wordt ongetwijfeld voer voor discussie in de

  rechtsleer en rechtspraak.

  Blijf op de hoogte van de actualiteit. Lees onze nieuwsbrieven & nieuwsberichten op

  www.truncus.eu & volg ons op linkedin.

  COLOFONVerantwoordelijke uitgever: Katrien Yde I Spinnerijstraat 12 I 9240 Zele, België I [email protected]

  Redactie: Kaat Gunst, Miek Vandecasteele, Koen Steeland, Stefaan Vanden Berghe, Pieter Van Neste & Katrien Yde