Σημειώσεις php/MySQL

of 26 /26
PHP/MySQL Σελίδα 1 από 26 Πώς να Ξεφύγουμε από την HTML Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την HTML και να μπούμε στην μέθοδο συγγραφής κώδικα της PHP (PHP code mode) : 1ος τρόπος <? echo ("Είναι η απλούστερη, μια εντολή επεξεργασίας SGML \n"); ?> 2ος τρόπος <?php echo("Αν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε XML έγγραφα \n"); ?> 3ος τρόπος <script language="php"> echo ("Σε μερικούς editors, όπως ο FrontPage, δεν αρέσουν οι εντολές επεξεργασίας"); </script> 4ος τρόπος <% echo ("Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και tags με στυλ ASP"); %> Ο πρώτος τρόπος είναι διαθέσιμος μόνο αν έχουμε ενεργοποιήσει τα σύντομα (short) tags. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση short_tags(), ενεργοποιώντας το short_open_tag configuration setting στο αρχείο config της PHP ή μεταγλωττίζοντας την PHP με την επιλογή --enable-short-tags option. Ο τέταρτος τρόπος είναι διαθέσιμος μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί τα tags με στυλ ASP με το asp_tags configuration setting. Η υποστήριξη για τα ASP-style tags προστέθηκε στην έκδοση 3.0.4. Οι εντολές διαχωρίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην C ή την Perl - τερματίζουμε κάθε εντολή με ένα ερωτηματικό (;) Το tag κλεισίματος (?>) επίσης υποδηλώνει το τέλος μιας έκφρασης-δηλωσης, συνεπώς τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα: <?php echo "This is a test"; ?> <?php echo "This is a test" ?> Σχόλια Η PHP χρησιμοποιεί το στυλ της C στα σχόλια, καθώς και τα σχόλια που χρησιμοποιούμε στο Shell <html> <title>PHP Comments</title> <? echo "Three Kinds of PHP comments"; //This is a PHP single line comment; /*This is a multiple line comment*/ echo "This is a test"; echo "One Final Test"; # This is shell-style style comment ?>

Embed Size (px)

Transcript of Σημειώσεις php/MySQL

 • PHP/MySQL

  1 26

  HTML

  HTML PHP (PHP code mode) :

  1 2 3

  echo (" editors, FrontPage, "); 4

  (short) tags. short_tags(), short_open_tag configuration setting config PHP PHP --enable-short-tags option.

  tags ASP asp_tags configuration setting. ASP-style tags 3.0.4. C Perl - (;) tag (?>) -, :

  PHP C , Shell

  PHP Comments

 • PHP/MySQL

  2 26

  1 : // ( ) 2 : /* */ ( block ) 3 : # comments , /

  . (Variables) .

  $.

  =

  letter _(underscore). +,-,&,* : $today=Monday; //(, string) $total=1000; //(number)

  case-sensitive .. $total $Total .

  : $total=10; $total=100;

  , . php . . Variable Example

 • PHP/MySQL

  3 26

  PHP (runtime) PHP. , (cast) settype() . , . PHP Integer 8 Double 4.254 String Goodmorning Boolean true (true false) gettype() PHP . , gettype() , . gettype() .

 • PHP/MySQL

  4 26

  PHP settype() . settype(), , , . 3.14 ( double) . , , . settype() (cast) , .

 • PHP/MySQL

  5 26

  $holder=(string) $undecided; echo gettype($holder); echo " is $holder"; //integer $holder=(integer) $undecided; echo gettype($holder); echo " is $holder"; //double $holder=(double) $undecided; echo gettype($holder); echo " is $holder"; //boolean $holder=(boolean) $undecided; echo gettype($holder); echo " is $holder"; echo "original variable type: "; echo gettype($undecided); ?> =. : $name=George . + 7+3 10 - 7-3 4 * 7*3 21 / 7/3 2.333333333 % 7%3 1 (concatenation) . , . , "hello"." world" "hello world" .

 • PHP/MySQL

  6 26

  , PHP , . , . : $x=6; $x=$x+3; // x 9 : $x=6; $x+=3; // x 9 += $x+=3 $x=$x+3 -= $x-=3 $x=$x-3 *= $x*=3 $x=$x*3 /= $x/=3 $x=$x/3 %= $x%=3 $x=$x%3 .= $x.=test $x=$x.test 1. ; $this_is_a_value $___test___ $metritis $the counter $my-name $count $2test 2. ; $test_val=6.5466; settype($test_val, integer); echo $test_val; 3. ; echo gettype(8);

 • PHP/MySQL

  7 26

  scripts . script , . . scripts .

  if if , PHP. . if (expr) statement , expr Boolean . expr TRUE, PHP , FALSE - . a b $a $b: . , if . , statement group. , a is bigger than b $a $b, $a $b: If if , .

  else

  , . ' else. else if if FALSE. , a is bigger than b $a $b, a is NOT bigger than b :

 • PHP/MySQL

  8 26

  elseif elseif, , if else. ' else, if if FALSE. , else, elseif TRUE. , a is bigger than b, a equal to b or a is smaller than b:

  elseif if. elseif ( ) TRUE . PHP, 'else if' ( ) 'elseif' ( ). .

  elseif if elseif FALSE, elseif TRUE.

  == != -

  === > >= <

 • PHP/MySQL

  9 26

  || Or () true or Or () true xor Xor ( true, ) && And () true and And () true ! Not () true 1. . = 2 = 4. . 2. script . . 3. script . 4. script a, b, c. max, . 5. 1. 0.7, 2. 0.5, 3. 0.4, 4. 0.8. . script 3.

  6. , :

 • PHP/MySQL

  10 26

  800 3,5 . :

  . . . . "" "" .

  . .

  . . . 0 2000 "" "".

  switch switch . switch (expression) { case value1: statements; break; case value2: statements; break; default: statements; , case. break switch. , case. default, . ! break, case default. , . while while PHP. while () { } while true, . loop, , ( PHP loop ). , while

 • PHP/MySQL

  11 26

  FALSE , - . while while (): endwhile; dowhile dowhile while . while loops do..while loop ( ). do { while (); 1. script PHP lang fr, es, en, de, gr. (, , , , ). ! 2. while sript 7.

  3. :

 • PHP/MySQL

  12 26

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9. 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 printf %4d ( 4 ) %d.

  4. script .

  5. . : Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whiskey Xray Yankee Zulu. 1-9 (*) . .

  : :

  Hello 2 you!.

  :

  Hotel Echo Lima Lima Oscar ** Yankee Oscar Uniform!

 • PHP/MySQL

  13 26

  for

  for loops loops PHP. for loop :

  for (expr1; expr2; expr3) statement

  (expr1) loop.

  , expr2 . TRUE, loop . FALSE, loop .

  , expr3.

  for (expr1; expr2; expr3) statement 1. script 2000 1-10 : 2000 . . 2. for.

 • PHP/MySQL

  14 26

  scripts - . HTML server. HTML PHP. HTML. Form.php Name: Address: Test.php Self.php

 • PHP/MySQL

  15 26

  $user=$_POST[USER]; $address=$_POST[ADDRESS]; if ($user){ echo "Welcome $user"; echo "Your address is:$address"; } ?>

 • PHP/MySQL

  16 26

  (Arrays) . . $name (, , ). . , . , (key) (value). , 0. , , . array(), , [ ].

  array() .

  [ ] ( ), .

  $cars = array("Toyota", "Mercedes", "BMW", "Ferrari", "Renault"); $cars[] = "Toyota"; $cars[] = "Mercedes"; $cars[] = "BMW"; $cars[] = "Ferrari"; $cars[] = "Renault"; $cars[0] = "Toyota"; $cars[1] = "Mercedes"; $cars[2] = "BMW"; $cars[3] = "Ferrari"; $cars[4] = "Renault"; 1. ('Perl', 'PHP', 'C','Java', 'Pascal', 'Cobol', 'Visual Basic') . 2. (8, 12, 21, 3, 15, 6, 7, 32, 9) . 3. 2. 4. 2 . 5. 8 . , .

 • PHP/MySQL

  17 26

  6. , N! , . 7. php script N! (1*2*3*4*5.*). . 8. ! browser HTML.

 • PHP/MySQL

  18 26

  date()

  string date ( string format [, int timestamp] )

  string format string, integer timestamp timestamp.

  timestamp Fri, 13 Dec 1901 20:45:54 GMT Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT. ( , , integer 32-bit). windows 01-01-1970 19-01-2038.

  timestamp string, strtotime(). , timestamps ( UNIX_TIMESTAMP MySQL).

  format string:

  a - "am" "pm" A - "AM" "PM" B - Swatch Internet time d - , 2 ("01" "31"). D - , 3 . .. "Fri" F - , . .. "January" g - , 12 ("1" "12"). G - , 24 ("0" "23"). h - , 12 ("01" "12"). H - , 24 ("00" "23"). i - ("00" "59"). I ( i) - "1" , "0". j - ("1" "31"). l ( 'L') - , . .. "Friday" L - boolean ("0" "1"). m - ("01" "12"). M - , 3 . .. "Jan" n - ("1" "12"). O - Greenwich time . .. "+0200" r - RFC 822; .g. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"

  ( PHP 4.0.4) s - ("00" "59") S - , 2 ("st", "nd",

  "rd" "th"). t - ("28" "31"). T - ; .. "EST" "MDT" U - Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT) w - , ("0" () to "6" ()). W - ISO-8601,

  ( PHP 4.1.0) Y - , 4 ; .. "1999"

 • PHP/MySQL

  19 26

  y - , 2 ; .. "99" z - ("0" "365"). Z - ("-43200" "43200").

  UTC , UTC .

  date()

  echo date ("l dS of F Y h:i:s A"); echo "July 1, 2000 is on a " . date ("l", mktime(0,0,0,7,1,2000));

  format string backslash . backslash , backslash.

  escape date()

  echo date("l \\t\h\e jS"); // prints something like 'Saturday the 8th'

  date(). backslash , , PHP. escape , \n, .

  date() Formatting

  /* Today is March 10th, 2001, 5:16:18 pm */ $today = date("F j, Y, g:i a"); // March 10, 2001, 5:16 pm $today = date("m.d.y"); // 03.10.01 $today = date("j, n, Y"); // 10, 3, 2001 $today = date("Ymd"); // 20010310 $today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z '); // 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01 $today = date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.'); // It is the 10th day. $today = date("D M j G:i:s T Y"); // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001 $today = date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h'); // 17:03:17 m is month $today = date("H:i:s"); // 17:16:17

 • PHP/MySQL

  20 26

  strtotime() strtotime -- UNIX timestamp int strtotime ( string time [, int now] )

  string UNIX timestamp now, . , -1 .

  strtotime()

 • PHP/MySQL

  21 26

  PHP upload browser. upload , binary . PHP, upload upload .

  upload :

  Upload Upload Files File to Upload:

  MAX_FILE_SIZE (hidden) input . byte.

  MAX_FILE_SIZE browser. . browser ! PHP- , (maximum-size), . MAX_FILE_SIZE .

  upload autoglobal $_FILES PHP 4.1.0. $HTTP_POST_FILES array PHP 4.0.0. upload. $_FILES .

  $_FILES . userfile, .

  $_FILES['userfile']['name']

  client.

 • PHP/MySQL

  22 26

  $_FILES['userfile']['type']

  mime type , browser . "image/gif".

  $_FILES['userfile']['size']

  , byte, upload.

  $_FILES['userfile']['tmp_name']

  upload server.

  $_FILES['userfile']['error']

  upload . ['error'] PHP 4.2.0

  : PHP 4.1.0 $HTTP_POST_FILES autoglobal $_FILES. PHP 3 $HTTP_POST_FILES.

  server, upload_tmp_dir directive php.ini. TMPDIR PHP. putenv() PHP script . upload, .

  is_uploaded_file()

  . is_uploaded_file() true .

  move_uploaded_file()

  . . true false .

  upload .

 • PHP/MySQL

  23 26

  upload

  PHP script . $_FILES['userfile']['size'] . $_FILES['userfile']['type'] . PHP 4.2.0, $_FILES['userfile']['error'] . , .

  request .

 • PHP/MySQL

  24 26

  PHP MySQL

  , MySQL. :

  mysql_connect(servername,username,password);

  servername , username password . , MySQL administrator MySQL username "username" password "password" PHP MySQL. , PHP mysql_error() .

  :

  mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con);

  :

 • PHP/MySQL

  25 26

  if (mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con)) { echo "Database created"; } else { echo "Error creating database: ".mysql_error(); } mysql_close($con);

  ?>

  mysql_query() php MySQL . SQL query query , .

  :

  mysql_close(mysql_connect(servername,username,password));

  query SQL:

  INSERT INTO table_name (column1, column2, ..., columnN) VALUES (value1, value2,... ,valueN )

  value1, value2, ... .

  , phone_book php :

 • PHP/MySQL

  26 26

  SQL query:

  SELECT (column1, column2, ..., columnN) FROM (table1, table2,... ,tableM) , phone_book PHP:

  30 :

  php mysql_fetch() input sql . mysql_fetch_array() php .