ket noi php voi mysql

download ket noi php voi mysql

of 40

Transcript of ket noi php voi mysql

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  1/40

  i Hc S Phm Tp. H Ch Minhi Hc S Phm Tp. H Ch Minh

  LP TRNH WEB PHPLP TRNH WEB PHP

  Chng 04: Kt ni PHP vi MySQL

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  2/40

  Ni dung

  1. Cc kiu d liu c bn trong MySQL

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL3. Kt ni MySQL t PHP

  4. u trnh kt ni vo M S L

  2

  5. Cc bc truy cp CSDL MySQL

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  3/40

  11. Cc kiu d liu c bn trong. Cc kiu d liu c bn trong MySQLMySQL

  KiuKiu M tM t

  charchar(length)(length) ti a 255 k t, chiu di cnh =ti a 255 k t, chiu di cnh = lengthlength

  varcharvarchar(length)(length) ti a 255 k t, chiu di ng

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  4/40

  KiuKiu M tM t

  enumenum(option1,(option1,

  option2,)option2,)tp hp tnh, ngha ti a 65.535 gi trtp hp tnh, ngha ti a 65.535 gi tr

  -- --

  1. Cc kiu d liu thng dng trong1. Cc kiu d liu thng dng trong

  MySQLMySQL

  4

  timetime hh:mm:sshh:mm:ss

  datetimedatetime yyyyyyyy--mmmm--dd hh:mm:ssdd hh:mm:ss

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  5/40

  KiuKiu M tM t

  CREATECREATE to CSDL hoc bngto CSDL hoc bngALTERALTER thay i bng c snthay i bng c sn

  SELECTSELECT chn d liu t bngchn d liu t bng

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  5

  DELETEDELETE xa d liu khi bngxa d liu khi bngDESCRIBEDESCRIBE xem thng tin m t v cu trc bngxem thng tin m t v cu trc bng

  INSERTINSERT INTOINTO ghi gi tr vo bngghi gi tr vo bng

  UPDATEUPDATE cp nht d liu c trong bngcp nht d liu c trong bng

  DROPDROP xa bng hay ton b CSDLxa bng hay ton b CSDL

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  6/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  CREATE INDEXCREATE INDEX indexnameindexnameONON tablenametablename(column [ASC|DESC],(column [ASC|DESC],...);...);

  CREATE PROCEDURECREATE PROCEDURE procedurenameprocedurename( [( [parametersparameters] ) BEGIN ...] ) BEGIN ...END;END;

  CREATE TABLECREATE TABLE tablenametablename

  6

  columncolumn datatype [NULL|NOT NULL]datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS],[CONSTRAINTS],

  columncolumn datatype [NULL|NOT NULL]datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS],[CONSTRAINTS],

  ......

  ););

  CREATE USERCREATE USER usernameusername[@[@hostnamehostname] [IDENTIFIED BY] [IDENTIFIED BY[PASSWORD] '[PASSWORD] 'passwordpassword'];'];

  CREATE [OR REPLACE] VIEWCREATE [OR REPLACE] VIEW viewnameviewnameAS SELECT ...;AS SELECT ...;

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  7/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  ALTERALTER TABLETABLE tablenametablename

  ((ADDADD column datatype [column datatype [NULL|NOTNULL|NOTNULLNULL] [] [CONSTRAINTSCONSTRAINTS],],

  7

  CHANGECHANGE column columns datatype [column columns datatype [NULL|NOTNULL|NOTNULL] [NULL] [CONSTRAINTSCONSTRAINTS],],

  DROPDROP column,column,

  ......););

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  8/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  SELECTSELECT columnnamecolumnname, ..., ...

  FROMFROM tablenametablename, ..., ...

  [[WHEREWHERE ...]...]

  [[UNIONUNION ...]...]

  8

  [[GROUPGROUP BYBY ...]...]

  [[HAVINGHAVING ...]...]

  [[ORDERORDER BYBY ...];...];VD:VD: SELECTSELECT ** FROMFROM ketqua;ketqua;

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  9/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  DELETE FROMDELETE FROM tablenametablename

  [[WHEREWHERE ...];...];

  9

  VD:VD:DELETE FROMDELETE FROM ketquaketqua WHEREWHERE

  MaSV = K29.103.010MaSV = K29.103.010

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  10/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  INSERT INTOINSERT INTO tablenametablename[(columns, ...)][(columns, ...)]

  VALUESVALUES(values, ...);(values, ...);

  INSERT INTOINSERT INTO tablenametablenameVALUESVALUES(value1,(value1,

  10

  , ,, ,

  VD:VD:

  INSERT INTOINSERT INTOketqua (mamon, diem)ketqua (mamon, diem)VALUESVALUES(LTWEB, 10);(LTWEB, 10);

  INSERT INTOINSERT INTOketquaketquaVALUESVALUES(, K29.103.010,(, K29.103.010,

  LTWEB, 10);LTWEB, 10);

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  11/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  UPDATEUPDATE tablenametablename

  SETSET columnamecolumname= value, ...= value, ...[[WHEREWHERE ...];...];

  11

  VD:VD:

  UPDATEUPDATE ketquaketqua SETSET diem = 10diem = 10 WHEREWHERE MaSVMaSV

  = K29.103.010= K29.103.010

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  12/40

  2. Cc lnh thng dng trong MySQL2. Cc lnh thng dng trong MySQL

  DROP DATABASEDROP DATABASE || INDEXINDEX || PROCEDUREPROCEDURE ||

  TABLETABLE || TRIGGERTRIGGER || USERUSER || VIEWVIEW itemname;itemname;

  12

  Xa bng SINHVIEN:Xa bng SINHVIEN: DROP TABLEDROP TABLE SinhVienSinhVien

  Xa CSDL QLSV:Xa CSDL QLSV: DROP DATABASEDROP DATABASE QLSV;QLSV;

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  13/40

  Giao tip dng lnhGiao tip dng lnh

  Kt ni mysql serverKt ni mysql server

  mysql [mysql [--hh hostnamehostname] [] [--PP portnumberportnumber]] --uu usernameusername--pp

  mysqlmysql [-h hostname] [-P portnumber] ----user=user=useruser----

  13

  password=password=passpass

  Nhp lnh sau du nhc lnhNhp lnh sau du nhc lnh mysqlmysql>>

  Mi lnh SQL kt thc bng du ;Mi lnh SQL kt thc bng du ;

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  14/40

  Giao tip haGiao tip ha

  Mt s cng c thng dngMt s cng c thng dng

  SQLyog EnterpriseSQLyog EnterprisephpMyAdminphpMyAdmin

  M SQL Quer BrowserM SQL Quer Browser

  14

  MySQL MaestrosMySQL Maestros

  NavicatNavicat

  MySQL ManagerMySQL Manager

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  15/40

  3. Kt ni MySQL t PHP3. Kt ni MySQL t PHP

  PHP scriptPHP script

  Th vin chunTh vin chun

  mysqlmysql

  Th vin ci tinTh vin ci tin

  mysqlimysqli

  15

  S dng hmS dng hm

  mysqlimysqli

  S dng lpS dng lp

  mysqlimysqli

  mysqli_stmtmysqli_stmt mysqli_resultmysqli_result

  S dng hmS dng hm

  mysqlmysql

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  16/40

  Th vin mysql ci tin trong PHP5Th vin mysql ci tin trong PHP5

  Thit lp trong php.iniThit lp trong php.ini

  extension=php_mysqli.dllextension=php_mysqli.dll

  u imu im

  16

  H tr lp trnh hng i tngH tr lp trnh hng i tng H tr nhn bn v phn tn CSDLH tr nhn bn v phn tn CSDL Nn v m ha d liu trn kt niNn v m ha d liu trn kt ni Ti u hiu nng v mTi u hiu nng v m

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  17/40

  4. Quy trnh kt ni vo MySQL4. Quy trnh kt ni vo MySQL

  1.1. M kt ni n CSDLM kt ni n CSDL

  2.2. Chn CSDLChn CSDL3.3. Chn bng m (nu cn)Chn bng m (nu cn)

  17

  ..

  5.5. Dn dpDn dp6.6. ng kt ning kt ni

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  18/40

  Bc 1: M kt ni n CSDLBc 1: M kt ni n CSDL

  // OOP mysqli// OOP mysqli

  $mysqli = new$mysqli = new mysqlimysqli('('hostnamehostname', '', 'usernameusername',',

  ''passwordpassword', '', 'dbnamedbname');');

  // m s li// m s li

  18

  $link =$link = mysqli_connectmysqli_connect('('hostnamehostname',',''usernameusername', '', 'passwordpassword', '', 'dbnamedbname');');

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  19/40

  Bc 2: Chn CSDLBc 2: Chn CSDL

  // OOP mysqli// OOP mysqli

  $mysqli$mysqli-->select_db>select_db('dbname');('dbname');

  19

  mysqli_select_dbmysqli_select_db($link, 'dbname');($link, 'dbname');

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  20/40

  BcBc 33: Chn bng m (nu cn): Chn bng m (nu cn)

  // OOP mysqli// OOP mysqli

  mysqlimysqli-->query>query($link, "SET NAMES ($link, "SET NAMES character setcharacter set")")

  // mysqli// mysqli

  20

  mysqli_querymysqli_query($link, "SET NAMES ($link, "SET NAMES character setcharacter set")")

  VD: SET NAMES UTF8VD: SET NAMES UTF8

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  21/40

  Bc 4: X l CSDLBc 4: X l CSDL

  Truy vnTruy vn

  // OOP mysqli// OOP mysqli$result =$result = mysqlimysqli-->query>query(query")(query")

  21

  // mysq// mysq$result =$result = mysqli_querymysqli_query($link, query")($link, query")

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  22/40

  Bc 4: X l CSDL (tt)Bc 4: X l CSDL (tt)

  Ly d liu t truy vnLy d liu t truy vn// OOP mysqli// OOP mysqli

  $row =$row = $result$result-->fetch_row()>fetch_row()

  $row =$row = $result$result-->fetch_assoc()>fetch_assoc()$row =$row = $result$result-->fetch_array(>fetch_array(result_typeresult_type))

  // m s li// m s li

  22

  $row =$row = mysqli_fetch_rowmysqli_fetch_row($result)($result)$row =$row = mysqli_fetch_assocmysqli_fetch_assoc($result)($result)$row =$row = mysqli_fetch_arraymysqli_fetch_array($result,($result, result_typeresult_type))

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  23/40

  Bc 5: Dn dpBc 5: Dn dp

  // OOP mysqli// OOP mysqli

  $result$result-->close>close()()

  // mysqli// mysqli

  23

  _ __ _

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  24/40

  Bc 6: ng kt niBc 6: ng kt ni

  // OOP mysqli// OOP mysqli

  $mysqli$mysqli-->close>close()()

  // mysqli// mysqli

  24

  mysqli_closemysqli_close($link)($link)

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  25/40

  5. Cc bc truy cp CSDL MySQL

  1. To kt ni n database server

  2. La chn CSDL

  3. Xy dng truy vn v thc hin truy vn

  4. X l kt u tr v

  25

  5. ng kt ni n server

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  26/40

  Khai bo sdng CSDL MySQLKhai bo kt ni CSDL:

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  27/40

  Khai bo sdng CSDL MySQL (tt)

  Truy vn d liu:$result =mysqli_query(cu_truy_vn);

  Gii phng ti nguyn truy vnmysqli_free_result($result );

  27

  :mysqli_fetch_array($result);mysqli_fetch_row($result);

  mysqli_fetch_assoc($result);

  S dng ting vit:mysqli_query(SET CHARACTER SET UTF8);

  Haymysqli_query(SET NAMES UTF8);

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  28/40

  Lu

  Hm die(Chui): a ra thng bo vkt thc.

  Vi cch vit trn, die ch thc hin khilnh trc n khng thnh cng

  28

  Cc hm cn thit: mysqli_affected_rows(): S bn ghi b tc ng

  bi lnh mysqli_query lin trc.

  mysqli_error(): Thng bo li (nu c) mysqli_errno(): M li

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  29/40

  Xem thm

  Kt ni CSDL MySQL s dng PDO

  PHP Data Objects

  29

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  30/40

  Cu hnh sdng PDO

  Need to enable PDO in your php.ini

  MUST load PDO first

  Unix:

  extension=pdo.so

  30

  extension=pdo_XXX.so

  Windows

  extension=php_pdo.dll

  extension=php_pdo_XXX.dll

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  31/40

  Connecting via PDO

  try {

  $dbh = new PDO($dsn,

  $user, $password, $options);

  catch PDOExce tion e

  31

  echo Failed to connect:

  . $e->getMessage();

  }

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  32/40

  DSN format in PDO

  Driver:optional_driver_specific_stuff sqlite:/path/to/db/file

  sqlite::memory: mysql:host=name;dbname=dbname

  32

  _ _ _

  oci:dbname=dbname;charset=charset

  firebird:dbname=dbname;charset=charset;role=role

  odbc:odbc_dsn

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  33/40

  Connection management

  try {

  $dbh = new PDO($dsn, $user, $pw);

  } catch (PDOException $e) {

  echo connect failed: . $e->getMessage();

  }

  33

  //

  // done; release the connection

  $dbh = null;

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  34/40

  Lets get data

  $dbh = new PDO($dsn);

  $stmt = $dbh->prepare(

  SELECT * FROM FOO);

  stmt->execute

  34

  while ($row = $stmt->fetch()) {

  print_r($row);

  }

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  35/40

  Fetch types

  $stmt->fetch(PDO_FETCH_BOTH) Array with numeric and string keys

  default option

  PDO_FETCH_NUM Array with numeric keys

  PDO_FETCH_ASSOC

  35

  Array with string keys

  PDO_FETCH_OBJ $obj->name holds the name column from the row

  PDO_FETCH_BOUND

  Just returns true until there are no more rows

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  36/40

  Lets change data

  $deleted = $dbh->query(

  DELETE FROM FOO WHERE 1);

  chan es = dbh-> uer

  36

  UPDATE FOO SET active=1

  . WHERE NAME LIKE %joe%);

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  37/40

  Smarter Queries

  Quoting is annoying, but essential

  PDO offers a better way

  $stmt->prepare(INSERT INTO CREDITS(extension, name) VALUES (:extension,

  37

  $stmt->execute(array(

  :extension => xdebug,

  :name => Derick Rethans));

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  38/40

  Binding for output

  $stmt = $dbh->prepare(

  "SELECT extension, name from CREDITS");

  if ($stmt->execute()) {

  $stmt->bindColumn(extension', $extension);

  $stmt->bindColumn(name', $name);

  38

  - _ _

  echo Extension: $extension\n;echo Author: $name\n;

  }

  }

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  39/40

  Transactions

  try {

  $dbh->beginTransaction();

  $dbh->query(UPDATE );$dbh->query(UPDATE );

  39

  $dbh->commit();} catch (PDOException $e) {

  $dbh->rollBack();

  }

 • 7/30/2019 ket noi php voi mysql

  40/40

  Cu hi v tho lun

  40