Download - Sjoenke 02 2015 lr

Transcript
Page 1: Sjoenke 02 2015 lr

SJOENKELINKEBEEK • JAARGANG 55, NR 362 • FEBRUARI 2015 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JANUARI-JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

14-15Randgemeenten moeten besparen

8-9Families van LinkebeekHet Swakkesgeslacht

10-11Het kleinste familiecircus ter wereld

6-7Nieuw kunstproject De MuurAmateurkunst in de spotlights

afgiftekantoor Linkebeek 1P 006804

België - BelgiqueP.B. - P.P

1630 Linkebeek BC 3352

© T

DW

FR • DE • EN traductions • Übersetzungen • translations

Page 2: Sjoenke 02 2015 lr

2

VAN DE REDACTIE

Wat later dan gewoonlijk nemen we de draad opnieuw op, want ook vzw ‘de Rand’ ontsnapt niet aan de besparingen. Voortaan verschijnt er geen sjoenke meer in januari. Zo komen onze nieuwjaarswensen wat later, maar daarom niet minder gemeend.

Het eerste nummer van het jaar staat boordevol vereni-gingsactiviteiten en terugblikken (we hebben wat in te halen!) en ook GC de Moelie bruist. Sjoenke sprak onder meer met de organisatoren van het ‘solidair ontbijt’ voor Broederlijk Delen. En er is belangrijk nieuws voor de waaghalzen en creatievelingen, want op 3 mei is het tijd voor de vijfde zeepkistenrace. Daarnaast start ons gemeenschapscentrum ook met een gloednieuw tentoonstellingsproject. Elke maand krijgt een amateur-kunstenaar de kans om aan de muur in de foyer tentoon te stellen. In een uitgebreid gesprek vertelt de eerste deelneemster over haar passie voor tekenen en schilderen.

Ieder dorp heeft dorpsfiguren die in het collectieve geheugen gegrift staan. In Linkebeek hoort François Meerts, beter bekend als Swakke Sezoet, de voormalige eigenaar van de hoeve ‘t Holleken, daar zeker bij. Lees verder en ontdek meer over het Swakkesgeslacht.

Deze maand is de statige Perckhoeve het ‘Beeld uit het verleden’. Gelegen in een ongeschonden agrarisch gebied en precies aan de rand van de grootstad, blijft het een van de mooiste vierkantshoeves in Vlaams-Brabant.

Het gemeentebestuur keurde netjes op tijd het budget voor dit jaar goed. Verwacht er niet te veel van, want ook in Linkebeek is besparen de boodschap. Maar uit de gemeenteraad van 2 februari bleek wel dat er dit jaar misschien vooruitgang geboekt zal worden in een aantal dossiers. Wat de benoeming van de burgemeester betreft werd op de gemeenteraad extra olie op het communautaire vuur gegooid door Damien Thiéry als waarnemend burgemeester aan te duiden.

Wie verder bladert ontdekt voor het eerst vertaalde samenvattingen bij bepaalde artikels. Sjoenke zal dit vanaf nu elke maand doen. Waarom? Omdat we iedereen willen laten kennismaken met onze werking en ons b(l)oeiend verenigingsleven. Veel leesplezier.

Watercollector Ruim een jaar geleden gingen de werken voor de aanleg van de watercollector in de Brouwerijstraat van start. Deze riolering moet zorgen voor de sanering van de Verrewinkelbeek. De werken vorderen traag, maar zeker. Eind januari en deze maand gebeuren de laatste ondergrondse boorwerken tussen de Vijverstraat en de Kasteeldreef. In de diepe boorputten die op het traject werden gemaakt, geraken de aansluitingen afgewerkt. Volgens de planning zouden eind maart de werken in de Brouwerijstraat achter de rug moeten zijn. Dan verplaatst de werf zich naar de Kasteeldreef, waar de collectorbuizen in een open sleuf worden aangelegd. Ter hoogte van de Fons Dehaesstraat gebeurt de aansluiting op de al eerder geplaatste collectorbuizen in de Kasteel-straat. Het laatste deel van het hele project situeert zich op het grondgebied van Ukkel. Via de Roze Molen en de Sint-Elooishoeve gaat het naar Verrewinkel, waar al een deel van het 5 kilometer lange traject werd gerealiseerd.

Gemeentescholen In het budget zijn een aantal aankopen en werken opgenomen voor de gemeentescholen. Er komen digitale borden (11.200 euro) en nieuwe schoolbanken (2.600 euro), de schoolpoorten worden geauto-matiseerd (15.000 euro) en het alarmsysteem, dat al voor veel problemen zorgde, wordt vervangen (10.000 euro). Omwille van besparingen gebeurt sinds dit schooljaar het onderhoud van de schoolgebouwen opnieuw door eigen personeel. Deze zware klus wordt door twee personeelsleden geklaard en hiervoor is een schrob- en zuigmachine nodig (20.000 euro). De eerste maanden van deze nieuwe aanpak zijn alvast positief. De schoolgebouwen waren properder dan voorheen. Of het ook echt een besparende maatregel zal zijn, valt nog af te wachten.

Sport Er komen nieuwe zitbanken in de herstelde tribune naast het synthetisch veld (12.000 euro). Wegens herhaaldelijk vandalisme moeten rond het hoger gelegen tweede sportveld de afsluiting en toegangspoorten worden hersteld (20.000 euro). In het domein van Linkebeeksport ( Justisport) moeten een brug en steunmuur worden vernieuwd (20.000 euro).

OCMWDe beslissing hing al een paar jaar in de lucht, maar nu heeft de Vlaamse Regering de knoop doorgehakt: na de lokale verkiezingen van 2019 verdwijnen de OCMW’s en nemen de gemeentebesturen alle

Uit goede bron

Page 3: Sjoenke 02 2015 lr

3

Budget 2015 goedgekeurdUit de gemeenteraad van 15 december 2014De gemeenteraad keurt het budget 2015 goed. Het voorbije jaar werden de gemeentefinanciën onder leiding van de gewestelijke ontvanger grondig door-gelicht. Zoals in veel andere gemeenten moet ook in Linkebeek de tering naar de nering gezet worden om een nieuwe belastingverhoging te vermijden. Daarom zijn de ambities, net als de voorbije twee jaren, erg bescheiden. De voorzitter van de gemeenteraad geeft een overzicht van het voorgelegde budget.

De inkomsten bedragen ongeveer 7,7 miljoen euro; de uitgaven 6,8 miljoen euro; de aflossingen 525.200 euro en de interesten 167.700 euro. Rekening houdend met het gecumuleerde overschot van het vorige boekjaar sluit het budget af met een klein overschot van bijna 50.000 euro.

De belastingen zijn met 4,2 miljoen euro de grootste bron van inkomsten. Grond-belasting en personenbelasting brengen elk ongeveer 2 miljoen euro op en andere kleinere belastingen (bouwtaks, vuilnis-zakken en tweede verblijven) bijna 140.000 euro. De overheidssubsidies voor personeels- en werkingskosten, hoofd-zakelijk voor onderwijs, zijn goed voor ruim 2,4 miljoen euro. Het gemeente-fonds levert nog goed 530.000 euro op.

Bij de uitgaven zijn de personeelskosten voor het administratief, technisch en onderwijzend personeel met 3.275.000 euro de grote slokop. De werkingssubsidie voor het OCMW bedraagt dit jaar 881.000 euro, die voor de politiezone 716.000 euro en die voor de brandweer 180.000 euro. Andere belangrijke kosten zijn de uitgaven voor aan te kopen goederen en uit te voeren diensten waarvoor geen leningen worden afgesloten. Hiervoor is 1,6 miljoen euro ingeschreven. Belangrijke uitgaven zijn onder meer het leerlingenvervoer, de huisvuilverwerking, het onderhoud van de groene ruimten en de sneeuw- en ijzelruiming.Voor echt grote projecten is er geen geld, voor kleinere investeringen wordt 920.000 euro vastgelegd (ter vergelijking: in het verkiezingsjaar 2012 was dat 2 miljoen euro). Voor het aansluiten van de Klaprozenweg (Op-Linkebeek) op de watercollector in Verrewinkel is 241.000 euro ingeschreven, voor de herstelling van de Lange Haagstraat 130.000 euro, voor de verdere sanering

van het Wijnbrondal 160.000 euro, voor het kappen en vervangen van de bomen in de Brouwerijstraat en Hess-de-Lilezlaan 50.000 euro, voor allerlei verbeteringen aan het schoolgebouw ongeveer 100.000 euro en voor herstellingen aan de sport-infrastructuur 52.000 euro.

De oppositieraadsleden hebben talrijke vragen en bedenkingen bij het voor-gelegde budget. Volgens Rik Otten (ProLink) weerspiegelt dit budget een gebrek aan visie; volgens Eric De Bruycker (ProLink) blijft alles beperkt tot de lopende zaken en worden enkel een reeks kleinere zaken gepland. Van dringende projecten, zoals het aanleggen of aanpassen van voetpaden, is geen sprake. Volgens voorzitter Damien Thiéry (LB) is de visie van het college erover te waken dat het budget en meerjarenplan tot 2019 in evenwicht blijven om zo een nieuwe belastingverhoging te voorkomen.

Schepen Yves Ghequiere (LB) laat uitschijnen dat de geplande investeringen door omstandigheden dit jaar niet allemaal zullen worden uitgevoerd. De werken aan het Wijnbrondal komen in het gedrang aangezien de collectorwerken over enkele maanden in de Kasteeldreef de toegang naar het Wijnbrondal zullen bemoeilijken. Wat de aanleg van voetpaden betreft, wijst de schepen erop dat er in talrijke straten, waaronder een deel van de Lange Haag-straat, geen plaats is om een voetpad aan te leggen. Wel komt er een voetpad in de Hollebeekstraat tussen de brug en de Amnestysquare. De meerderheid wil met 30.000 euro inzetten op het vergroten van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. ProLink heeft ook bedenkingen bij het kappen en vervangen van de bomen in de Brouwerijstraat en Hess-de-Lilezlaan.

Tijdens deze bespreking geeft voorzitter Thiéry toe dat de samenwerking met de Vlaamse overheid momenteel goed verloopt en dat de gemeente regelmatig subsidies van de Vlaamse overheid ontvangt, bijvoorbeeld voor de bibliotheek en het Wijnbrondal. Het budget 2015 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 worden meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

bevoegdheden over. Dat betekent onder meer dat in het schepencollege de schepen van Sociale Zaken de taken van de huidige OCMW-voorzitter overneemt. Maar deze regeling geldt niet voor Linkebeek omdat de OCMW-raden in de faciliteiten-gemeenten buitenbeentjes zijn. De grondwet bepaalt immers dat deze raden, net zoals de gemeente-raden, rechtstreeks worden verkozen (in andere gemeenten is het de gemeenteraad die de OCMW-leden aanduidt). Hierdoor kunnen de OCMW’s in de faciliteitengemeenten maar worden afgeschaft na een grondwetswijziging en dat gebeurt niet zomaar van vandaag op morgen en zonder politieke meerderheid in het parlement.

BurgemeesterOp 18 december 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State opnieuw het beroep verworpen dat kandidaat-burgemeester Damien Thiéry had ingesteld tegen de beslissing van de minister van Binnenlands Bestuur om hem niet te benoemen als burgemeester van Linkebeek. De eerste weigering dateert van 25 februari 2013. De Vlaamse overheid verwijt hem herhaaldelijk de taalwetgeving niet na te leven. Dit gebeurde onder meer ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Aan-gezien de gemeenteraad hem, in afwachting van een nieuwe voordracht, weer naar voor schuift als waarnemend burgemeester doet vermoeden dat hij niet meteen van plan is om ontslag te nemen en zijn sjerp door te geven omdat, naar eigen zeggen, ‘de Franstalige meerderheid daarvoor nog niet klaar is’. Lees: hij vindt zichzelf de enige geschikte kandidaat. Maar meer nog en erger: Thiéry heeft blijkbaar ook moeite om onze rechtsstaat te aanvaarden. Een regeling van een parlementaire meerderheid is waardeloos, een uitspraak van de Raad van State is van geen tel.

Uit goede bronCollectorwerken op de hoek van de Brouwerijstraat en de Vijversdreef

Page 4: Sjoenke 02 2015 lr

Ruimtelijk plan Alsembergsesteenweg goedgekeurdUit de gemeenteraad van 2 februariDe gemeenteraad neemt kennis van het OCMW-budget 2015, waarin een gemeentelijke bijdrage van 881.526 euro voor de werkingskosten is ingeschreven.

De kerkfabriek keurde haar budget voor dit jaar goed op 18 december 2014. Dat gebeurde na overleg met afgevaardigden van het gemeente-bestuur. Een overschot van vorig jaar van 15.000 euro wordt ingeschreven voor de financiering van een nieuwe verwarmingsketel in de kerk. De kerkfabriek vraagt, zoals de vorige jaren, geen financiële tussenkomst voor de werkingskosten.

De gemeenteraad keurt de verdeling van de jaarlijkse subsidies aan vereni-gingen unaniem goed. Voor de jeugd- en sportverenigingen gebeurt de verdeling op basis van het aantal leden.

Vervolgens wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP, vroeger BPA) ‘Alsembergsesteenweg’ goedgekeurd. Het gaat om het RUP voor de bedrijvenzone tussen de

Molenstraat en de spoorwegbrug aan de Boterberg. Een tiental adviesinstanties en de plaatselijke Gecoro brachten hierover in 2013 advies uit. Na de voorlopige goedkeuring begin vorig jaar volgde het openbaar onderzoek. Aan de rotonde, boven aan de Molen-straat, die zich binnen het RUP bevindt, liggen vier hoekpercelen. Een ervan, een braakliggend perceel aan de Molenstraat, is eigendom van Vlabinvest (investeringsfonds voor woon- en grondbeleid voor Vlaams-Brabant). Het perceel is bestemd voor sociale woningbouw.

Eind 2011 werd een eerste stap gezet in de sanering van het Wijnbrondal. Er werden toen om veiligheidsredenen een twintigtal gevaarlijke bomen gekapt, maar ook om de afkalving van de steile hellingen tegen te gaan door de begroeiing te bevorderen. Nu worden het lastenboek en de raming voor de tweede fase goedgekeurd. De heraanleg van de weg en de herstelling van de beek zijn op 321.000 euro geraamd en worden voor 70 % door het Vlaams Gewest gesubsidieerd.

Winnaars santonwedstrijdGemeentelijke bibliotheek Linkebeek

De tentoonstelling van santons in de openbare bibliotheek van Linkebeek, die liep van eind november tot begin januari, kende een groot succes. Veel inwoners, maar ook geïnteresseerden uit andere gemeenten, kwamen naar Linkebeek om de uitzonderlijke collectie santons te bewonderen in een aangepast decor.

Voor de hieraan verbonden wedstrijd kwamen talrijke inzendingen binnen. Opdracht: zoek 3 beeldjes die geen echte santons zijn. Het juiste antwoord: de grote dromedaris, de kleine dromedaris en het meisje op de schommel. Zes kandidaten vonden het juiste antwoord en worden beloond met een mooie prijs. Ze zullen persoonlijk worden verwittigd door de bibliothecaris.

Winnaars:1. W. Destrycker (Linkebeek)2. B. Geens (Vollezele)3. P. De Keyzer (Linkebeek)4. G. Verhaegen (Drogenbos)5. J. Meignan (Linkebeek)6. R. Dahlem (Linkebeek)

Nieuws van Chiro SjoenOp 18 januari organiseerden we onze eerste Aspidag van het jaar. De eerste- en tweedejaarsaspiranten konden kennismaken met het leiding geven. Bedankt Aspi’s!

Enkele data:Ook dit jaar verwachten we je op zaterdag 28 februari (vanaf 17 uur) of op zondag 1 maart (vanaf 11.30 uur) op onze jaarlijkse haantjeskermis. De opbrengst investeren we in onze Chiroleden. We proberen er de kampprijs zo veel mogelijk mee te drukken. Als je ons wil steunen door sponsoring of het schenken van tombolaprijzen kan je je wenden tot Camille Passeleur, 0478 73 26 19, [email protected]. We zijn ook nog op zoek naar helpende handen voor zaterdag en zondag. Geef een seintje als het past.

Onze bekende Fataalfuif, hiphopeditie, vindt plaats op vrijdag 27 maart in het Schoolke. Jong en oud is welkom. Zoals vorig jaar is er ook een kinderfuif. Meer informatie volgt.

Groetjes, de leiding

UIT DE GEMEENTE

Deze werken worden over twee jaar gespreid. Na de verkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry op 2 januari 2013 door de meerderheid voorgedragen als burgemeester. Tot tweemaal toe weigerde de minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur de benoeming tot burgemeester goed te keuren. De Raad van State heeft op 18 december 2014 de beslissing van de minister bevestigd. De minister heeft de gemeenteraad verzocht een nieuwe voordracht van een burgemeester te doen. Aangezien er momenteel nog geen nieuwe voordracht is, beslist de gemeenteraad Damien Thiéry zelf als waarnemend burgemeester aan te duiden. Hij wordt verkozen met elf stemmen. Oppositiekandidaat Eric Debruycker krijgt twee stemmen achter zijn naam. Rik Otten (ProLink): ‘We betreuren hierbij het heropstarten van de communautaire carrousel en vooral het verlies van een betaald schepenambt in onze kleine gemeente die reeds erg krap bij kas zit.’

VERENIGINGSNIEUWS

Page 5: Sjoenke 02 2015 lr

5

BEELDEN UIT HET VERLEDEN

Deze hoeve is wellicht de oudste en mooiste van Linkebeek. Op de postkaart zie je de voorzijde. De monumentale toegangspoort bevindt zich achter het intussen afgebroken bijgebouw dat diende als opslagplaats voor de werktuigen.

De Perckhoeve ligt in een uniek agrarisch gebied, tussen de spoorlijn Brussel-Charleroi en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vlak bij Verrewinkel, een landelijk gehucht van Linkebeek en Ukkel. De hoeve behoorde toe aan het adellijke geslacht ‘van Percke’ dat al vermeld werd in een akte van 1186. De naam ‘perk’ betekent ‘omheind stuk grond dat beschermd moet worden tegen groot en klein wild’ van het Zoniën-woud, dat tot 1825 tot daar reikte. Oorspronkelijk bevond de hoeve zich beneden aan de Verrewinkelbeek bij de grens met Ukkel, maar in 1772 werd het bouwvallige gebouw vervangen door een nieuwe vier-kantshoeve op de huidige plaats. Twee jaartallen in de muur zijn hiervan getuigen.

De laatste ‘van Percke’ was een dame van wie de echtgenoot in 1425 het hof en de aanpalende gronden aan de familie ‘van der Noot’ uit Ukkel verkocht. Deze familie deed de eigendom in 1511 van de hand aan de stichting Terkisten, de infirmerie van het begijnhof van Brussel. Door de Franse Revolutie werd deze gods-dienstige instelling afgeschaft en werd de Perckhoeve eigendom van de Commissie van Openbare Onder-stand (nu OCMW) van Brussel.

Op deze postkaart, die van 1938 dateert, staat nog steeds ‘Berghmans’ als pachter vermeld. Gillis Berghmans, alias ‘de Kooip’ (gezien zijn lichaams-omvang), lag aan de basis van zware onlusten toen hij bij verkiezingen in 1912 van partij veranderde om burgemeester te worden. De familie Berghmans had de Perckhoeve echter al in november 1935 verlaten, waarna Jozef De Dobbeleer ze pachtte. Twee zoons namen na zijn dood het landbouwbedrijf over: Jozef van 1949 tot 1960 en Paul van 1959 tot 1974. Deze laatste moest in 1996 met lede ogen toezien hoe het OCMW van Brussel de hoeve verkocht aan een particulier die de hoeve grondig wou renoveren. De nieuwe eigenaar ondervond daarbij zo veel moeilijk-heden dat hij zijn eigendom in 2009 plots aan een gewezen industrieel verkocht.

In de woonkamer van de hoeve bevindt zich een merkwaardige haard. Het blijft een vraagteken waar de mooi gepolijste blauwstenen zijwanden van deze haard vandaan komen. Die zijn immers heel wat ouder dan de huidige hoeve zelf. Vermits de hoeve en omliggende gronden in 1978 en 1979 door Monumenten en Land-schappen werden geklasseerd, is het voortbestaan van de Perckhoeve in principe verzekerd.

A. Geysels en J. Motté

De Perckhoeve

Solidair ontbijten zondag 1 maart8 tot 12 uur – GC de Moelie

Wat krijg je als vier vriendinnen – drie keukenprinsessen en een medewerkster van Broederlijk Delen – de koppen bij elkaar steken? Een solidair ontbijt natuurlijk!

Marine (in het midden op de foto) werkt sinds eind 2012 als grafisch vormgeefster bij Broederlijk Delen. Begin 2014 besloot ze om de handen op een andere manier uit de mouwen te steken. Haar eerste solidair ontbijt in de Moelie was geboren. Marine: ‘Ik wou mensen samen-brengen op een solidaire en heerlijke manier. De dagen voor het ontbijt was ik best zenuwachtig: ik had zo’n soort evenement nog nooit georganiseerd. Dat bleek achteraf niet nodig. Er namen immers veel mensen deel, lang niet allemaal vrienden en kennissen. Zij maakten het ontbijt tot een groot succes. Er kwamen zelfs twee recreatieve fietsers ontbijten om krachten op te doen voor hun wekelijkse zondagse fietstocht.’

Het succes van het ontbijt is mede te danken aan het culinaire talent van Marines drie beste vriendinnen. Florence (links op de foto) heeft haar eigen gastronomische website (loftkitchen.lesoir.be), Anca (rechts op de foto) is eigenaar van het gastronomisch restaurant Alexandre (Zuidstraat, Brussel) en Laure (bovenaan op de foto) heeft van koken haar favoriete hobby gemaakt.

Dit jaar verenigen de vier opnieuw hun krachten. De opbrengst van het ontbijt gaat naar de werking van Broederlijk Delen in Peru. Daar worden de plannen van de boeren bedreigd door grootschalige mijnbouw.

Prijs: 15 euro (volwassenen), 5 euro (kinderen van 3 tot 12 jaar). Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Meer info: [email protected]

Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze zet zich in voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika. Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid en investeert in de eigen plannen van de armste gemeen-schappen in het Zuiden.

Meer info: www.broederlijkdelen.be

Page 6: Sjoenke 02 2015 lr

6

komt, passeert langs de foyer, voor een cursus of een voorstelling. De Muur zal ook uitgelicht worden, zodat je er niet naast kan kijken’, aldus De Maeyer.

Danielle stelde drie keer tentoon op de jaarlijkse gezamenlijke tentoonstelling voor amateurkunstenaars in de Moelie en vindt het fijn om de eerste exposant te zijn voor De Muur. Ze zal werken tonen die ze met een pallet en olieverf maakte. ‘Er zit veel structuur in de schilderijen en als ik die later overschilder, wordt het nog interessanter. Ik heb ontdekt dat schilderen met pallet en olieverf écht mijn ding is. Na jaren van andere schildervormen proberen, is dit een ontdekking die ik graag met andere Linkebekenaren wil delen via De Muur.’

‘Mijn passie voor schilderkunst is begonnen op deze plek, waar vroeger de ‘nonnekes-school’ was ondergebracht. Omdat ik graag tekende, mocht ik in de kleuterklas al op het bord tekenen van de juf. Mijn passie voor tekenen en schilderen is tijdens mijn schooltijd mee gegroeid. Toen ik een opleiding tot kleuterleidster volgde, had ik met verschillende klasgenoten de afspraak dat ik hun tekenopdrachten maakte in ruil voor andere cursussen. Uiteraard hadden de leerkrachten het snel in de gaten’, zegt Danielle geamuseerd.

Verkocht aan kleur‘Ik begon te schilderen en te experimenteren met pastel, olieverf, acryl, papier-maché, noem maar op. Toen ik in de omgeving geen Nederlandstalige plek vond om te gaan schilderen, kwam ik bij een atelier in Groot-Bijgaarden terecht, waar ik ook aan een eerste gezamenlijke expo deelnam. Het lidgeld was er laag en al het materiaal en de naaktmodellen waren in de prijs begrepen. Er werd alleen begeleid en geen les gegeven, maar dat vond ik niet erg, omdat ik op mezelf evolueerde. Ik leerde er gedurende tien jaar enorm veel bij, maar hield het zo’n vijf jaar geleden voor bekeken.’

Geen landschapsportretten voor deze vrouw, geef haar maar impressionisme of fauvisme. ‘Ik laat me vaak inspireren door kleuren, en liefst door kleuren uit de Provence’, legt ze uit. ‘In de okermijn in Roussillon nam ik allerhande tinten oker mee in plastic zakjes. Thuis mengde ik de kleuren met verf, en ik combineerde ze met helblauw, zoals de lucht daar. Het resultaat was prachtig. Het schilderij was meteen verkocht.’ Haar schildergerief neemt ze al lang niet meer mee op vakantie, maar een schetsboek zit altijd in haar bagage.

De Muur is een nieuw kunstproject in de foyer van GC de Moelie. Elke maand zal een andere amateurkunstenaar zijn werk tentoonstellen, op een bijzondere manier. De werken van hobbykunstenares Danielle Willems (64) mogen als eerste schitteren op De Muur. Ze liet haar pallet met olieverf even voor wat het was, voor een gesprek in de foyer van GC de Moelie, aan de bewuste muur.

De afgelopen 23 jaar vond tijdens de oktoberkermis een tentoonstelling voor amateurkunstenaars plaats in de tentoonstellingsruimte van GC de Moelie. ‘We trokken altijd het maximale aantal deelnemers, maar de bezoekers bleven de laatste drie jaar weg. Het was tijd voor iets nieuws zoals De Muur’, vertelt centrumverantwoordelijke

Mark De Maeyer. ‘De muur in de foyer wordt een tentoonstellingswand waar elke maand een andere kunstenaar enkele werken toont. Elke kunstenaar kan een opvolger aanduiden. Weet je echter niet meteen niemand, dan bepalen wij via loting een nieuwe deel-nemer uit de lijst van kandidaten.’ ‘Er zullen zeker meer bezoekers zijn, want bijna iedereen die in de Moelie

De Muur: nieuw kunstproject in de Moelie

Amateurkunst in de spotlights

© T

ine

De

Wild

e

Page 7: Sjoenke 02 2015 lr

7

Stel tentoon aan De MuurAmateurkunstenaars uit Linkebeek en omgeving krijgen gedurende een maand de kans om in de foyer van de Moelie een aantal kunstwerken te exposeren op een speciaal ontworpen wand. Deze muur wordt een maand permanent uitgelicht, zodat de kunst-werken werkelijk in de schijnwerpers staan.

De maand voordien verschijnt een artikel in sjoenke waarin de betrokken kunstenaar zichzelf kan voorstellen. Iedere deelnemende kunstenaar kan een opvolger aanduiden. Als hij dat niet wil doen, bepalen wij via loting uit de lijst van kandidaten de volgende kunstenaar.

Alle vormen van kunst komen in aanmerking, zolang ze maar aan een muur kunnen worden opgehangen (schilderijen, foto’s, tekeningen, drukwerk, collages, graffiti …).

Info en inschrijven:[email protected], 02 380 77 51

FR

De Muur: nouveau projet artistique au Moelie A partir du mois de mars, le mur du foyer du Moelie sera transformé en un panneau d’exposition sur lequel un nouvel artiste présente ses oeuvres tous les mois. Chaque artiste désigne un successeur pour ‘habiller’ De Muur. Danielle Willems sera la première à se lancer. Durant des années, elle a été puéricultrice en deuxième maternelle de l’école communale néerlandophone. On créait régulièrement des oeuvres d’art dans sa classe. Danielle: ‘Je me disais souvent: agrandis ce dessin, et il deviendra un Picasso! Les enfants peignaient parfaitement selon mes goûts, avec des couleurs pleines et pures’. Danielle apprécie beaucoup l’impressionisme et le fauvisme. Elle aime peindre sans ajouter trop de détails. Les lignes de contour sont suggestives. Et c’est au cerveau de continuer le travail.

KleuterkunstThuis staat Danielles schildersezel op het keukeneiland. ‘Het aanrecht heeft de perfecte hoogte, maar het is vervelend dat ik telkens alle spullen moet opbergen. Een schilderij moet je eigenlijk laten staan, zodat je ernaar kan kijken. Soms krijg je ineens een ingeving en haal je je verf boven. We zijn een kangoeroewoning aan het bouwen in Nieuwenhove en daar komt een groot atelier, aangepast aan mijn voorkeuren. Ik kijk uit naar mijn schilder-plek, maar ik ga Linkebeek ontzettend hard missen.’Dat komt omdat Danielle veel mensen in Linkebeek kent. Misschien omdat bijna heel Linkebeek bij haar in de klas zat? ‘Ik was jarenlang kleuterleidster in de tweede kleuterklas van de gemeentelijke basis-school. Als ik voorlas, tekende ik het verhaal ondertussen op het bord of op de vensters. Omdat de kinderen mijn voor-beeld al gezien hadden, konden ze het verhaal achteraf makkelijker zelf tekenen. Kleuters van die leeftijd zijn nog heel plastisch. Er ontstonden regelmatig heuse kunstwerken. Vaak dacht ik: vergroot deze tekening, en het is een Picasso! Ze schilderen helemaal naar mijn smaak, met volle en pure kleuren.’ Dat is meteen hoe Danielle zelf ook schildert: zonder details, geen secuur getekende dingen, maar omtreklijnen die de suggestie geven en het brein laten aanvullen. ‘Toen mij aangeboden werd om in de derde kleuterklas les te geven, heb ik vriendelijk bedankt. Het plastische is al weg bij oudere kleuters, omdat ze te veel details willen tekenen.’

Werk aan de muurVeel Nederlandstalige Linkebekenaren hebben thuis een werk van Danielle, weet de vrouw te vertellen. ‘Sommigen kochten bestaande werken, maar ik maak ook werken op bestelling. Dan ga ik bij de mensen thuis een kijkje nemen en verwerk ik de kleuren van het interieur in het schilderij. En als er opnieuw wordt behangen, ga ik opnieuw langs en pas de kleuren van het schilderij aan’, zegt ze enthousiast. Ook thuis heeft Danielle enkele eigen werken aan de muren hangen. ‘Er is één pastelschilderij dat mijn man en ik willen bijhouden, dat hebben we in de slaapkamer gehangen. Op mijn eerste vernissage had ik het heel moeilijk om schilderijen te verkopen. Intussen is dat gebeterd, al blijft het altijd wel speciaal om een deel van jezelf weg te geven.’ (Marijke Pots)

Je kan de werken van Daniëlle Willems in maart in GC de Moelie zien.

Nieuwe sport: bokwaDoe je mee?Gezinsbond Linkebeek

De Gezinsbond van Linkebeek start het jaar met een nieuwe sportdiscipline: bokwa. Dat is een spierverstevigende, ritmische work-out, gebaseerd op het bewegen in letters en cijfers. De fitnessles is tot stand gebracht door de Zuid-Afrikaan Paul Mavi. Bokwa is heel eenvoudig, maar toch uitdagend en intensief, geschikt voor vrouwen én mannen.

Bokwa doet je bewegen, zweten en genieten op muziek. We maken geen choreografie, het is dus anders dan zumba. Instappen kan nog altijd. De lessenreeks is gestart op 20 januari en loopt nog tot dinsdag 31 maart (niet tijdens de krokusvakantie).

Heb je zin om lid te worden van Gezinsbond Linkebeek? Neem contact op met Noémie ([email protected]), Katelijn ([email protected]), Joke ( [email protected]), Tina ([email protected]) of Marleen ([email protected]).

VERENIGINGSNIEUWS

Nieuwe datum uitstapKALMIn een vorig artikel stond geschreven dat onze uitstap en bezoek aan het Belgian Chocolate Villagemuseum en de basiliek van Koekelberg, onder begeleiding van een gids, zou plaatsvinden in januari. Door omstandigheden werd de datum verschoven naar zaterdag 28 februari.

Momenteel wordt aan het programma gesleuteld. Eerstdaags volgt meer informatie via e-mail. Wie graag deelneemt, kan al inschrijven via 02 306 08 45 of [email protected]. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20, op vraag van de gids. Als er meer dan 30 mensen willen meegaan, boeken we een tweede gids.

Page 8: Sjoenke 02 2015 lr

8

Een mysterieuze bijnaam In die tijd kende het hele dorp boer Meerts. Claire: ‘Swakke Sezoet noemden ze hem. Waar die naam vandaan komt, weet ik niet. Misschien verwijst de ‘zoet’ naar de zaden, maar zeker ben ik daar niet van. In Alsemberg, het dorp waar hij vandaan komt, stond hij bekend als Swakke Polies.’ Hoeve ’t Holleken was eigendom van de ouders van de vrouw van Swakke, Rosalie Dero, ‘maar het is mijn grootvader die de hoeve uitbouwde’, vertelt Annie. ‘Hij kocht gronden op van de Commissie voor Openbare Onder-stand – nu het OCMW – van Brussel, zodat zijn koeien genoeg plaats hadden om te grazen.’

‘Onze grootvader stond in 1954 een stuk van zijn gronden af om er een kapel op te laten bouwen voor zijn naamheilige, Sint-Franciscus. Veel Linkebekenaren bouwden mee aan de kapel, maar ondertussen is ze weer afgebroken. Ik vond het echt zonde dat de gemeente ze niet heeft willen behouden. Ik ben trouwens nog in die kapel getrouwd’, vertelt Annie.

Professionele voorzitterIn 1957, op 69-jarige leeftijd, vond Swakke de tijd rijp om zijn riek aan de haak te hangen. ‘Hij verhuisde met mijn grootmoeder naar het centrum van Linkebeek, waar ze een huis hadden in de Fons Dehaesstraat.’ Maar hij bleef actief in het dorp. Hij was voorzitter van het OCMW, van de Boerenbond, van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, van de kerkfabriek en van de gepensioneerdenvereniging. ‘En op zondag ging hij kaarten in het Gildenhuis. Als hij daarvan terugkwam, had hij meestal een paar pintjes op en wisten wij dat het moment daar was om onze zondagscent te gaan vragen’, vertelt Annie. ‘Onze grootvader was een lieve en gulle man, maar hij was ook streng voor onze moeder. En hij was een vlotte babbelaar en een goede zanger. Ik herinner mij dat er met Nieuwjaar steevast gezongen werd.’

Zingen in de keukenSwakke en Rosalie kregen zes kinderen: eerst vijf dochters en dan een zoon. Anna Meerts, de moeder van Claire en Annie, was de oudste. Ze werd geboren in 1918. ‘Mijn moeder was huisvrouw, maar ging regelmatig meehelpen op de boerderij. Ik herinner mij haar als een zachte, zorgende vrouw. Aangezien ze de oudste was, hielp ze mee met de opvoeding van haar broer en zussen’, zegt Claire. Ze trouwde met Kamiel Schittekat en bleef op ’t Holleken wonen, vlak bij de hoeve van haar ouders. Annie en Claire en hun broer Francis beleefden daar hun jeugdjaren. ‘We hebben daar leuke herinneringen aan. We zongen vaak met de hele familie in de keuken, maar de muren van ons huis waren erg dun. Onze buurvrouw was onze grootste fan: ze zette haar stoel tegen de muur en luisterde naar onze liederen.’

Ieder dorp heeft dorpsfiguren die in het collectieve geheugen gegrift staan. In Linkebeek hoort François Meerts, beter bekend als Swakke Sezoet, de voormalige eigenaar van de hoeve ‘t Holleken, daar zeker bij. ‘Ik denk niet dat er één vereniging in Linkebeek was waar hij geen voorzitter van is geweest’, knipogen kleindochters Annie en Claire Schittekat.

De familie Meerts

Het Swakkesgeslacht

De hoeve van Swakke bestaat nog steeds, en wordt sinds de verkoop in 1975 uitgebaat door de gemeente. De koeien, varkens en Charlotte het Brabantse trekpaard hebben ondertussen plaats geruimd, de schuur werd ingericht als feestzaal, een deel van de stallingen werd het jeugdhuis en de hooizolder is een toneelzaal geworden. Zo blijft de hoeve van Swakke ook nu

nog een plek waar er veel leven is, en dat was vroeger niet anders, zegt Claire: ‘Ik herinner mij dat we gingen helpen bij het schoonmaken van de bieten. Ik had de indruk dat het halve dorp in die tijd vrijwillig mee kwam helpen. Al kregen ze wel iets te eten en te drinken. Het was hard labeur, maar het was plezant.’

© T

ine

De

Wild

e

FAMILIES VAN LINKEBEEK

V.l.n.r. Claire en Annie Schittekat

Page 9: Sjoenke 02 2015 lr

9

HOEVE HOLLEKEN / HUIZE LISMONDE

Activiteitenkalender

Hoeve Holleken

Tentoonstelling Jacques Jauniaux - Poesjenel 12 tot 15 maartVernissage: donderdag 12 maart van 18 tot 22 uurJe kan de expo bezoeken op 13, 14 en 15 maart van 11 tot 18 uur.Rondleiding: zondag 15 maart om 15 uur ***Huize Lismonde

Tentoonstelling Lismonde en de gravurekunst tot 15 maart Je kan de tentoonstelling elke zondag bezoeken van 14 tot 18 uur. Geleid bezoek op 1 maart om 15 uur.

Locatie: Dwersbos 1, Linkebeek

www.maison-lismonde.be

Meer info: 02 380 51 03 Bekende linken met de familie Meerts-Schittekat

Fançois ‘Swakke’ Meerts: de pater familias en dorpsfiguur in Linkebeek. Overleed in 1988 en werd net geen 100. Rosalie Dero: de vrouw van Swakke. Woonde met haar ouders in hoeve ’t Holleken voordat ze trouwde. Overleed op 85-jarige leeftijd. Anna Meerts: de oudste dochter van het koppel. Trouwde met Kamiel Schittekat. Woonde vlak bij de hoeve. Stichtte mee de KAV in Linkebeek.Louise Meerts: de tweede dochter. Trouwde pas op latere leeftijd met Georges en werkte in een rusthuis in Ukkel. Jeanne Meerts: getrouwd met Marcel Dechief. Huurde het huis in de Fons Dehaesstraat van 1942 tot 1957, toen Swakke en Rosalie er introkken. Haar dochter Roos woont nog in Linkebeek.Angèle Meerts: stierf op vrij jonge leeftijd aan borstkanker. Trouwde met Victor Marcelis, week uit naar Essenbeek en woonde op de hoeve van haar schoonfamilie. Josée Meerts: bleef altijd bij haar ouders wonen. Trouwde nooit. René Meerts: nam de hoeve in 1957 van zijn vader over. Trouwde ook met een Schittekat (Marieke). Leeft nog en verblijft momenteel in rusthuis Avondrust in Linkebeek.

Vader Kamiel Schittekat heeft het grootste deel van zijn leven bij het provinciebestuur van Brabant gewerkt. ‘Hij was daar een gerespec-teerde figuur, en was perfect tweetalig. Jammer genoeg werd al vroeg parkinson bij hem vastgesteld. Maar ondanks zijn ziekte bleef hij werken tot het bittere einde. Hij stierf veel te jong, op zijn zestigste’, zegt Claire. ‘Ik herinner mij nog dat onze vader ook bij de Boerenbond werkte. Hij moest bij de boeren op bezoek gaan om schetsen te maken van hun koeien. Die schetsen dienden als een soort identiteitsbewijs voor de koeien.’

Kamiel en Anna kregen drie kinderen. Claire woont nog steeds in Linkebeek, Annie trok naar Pepingen en Francis woont in Wommelgem in Antwerpen. Ook zij zijn nog steeds bekend in het dorp. ‘Maar omdat Swakke zo’n dorpsfiguur was in Linkebeek, zijn wij toch vooral de kleinkinderen van …’, besluit Claire.

Maarten Croes

Sint bezoekt Judoclub Linkebeek

Op vrijdag 5 december waren alle judoka’s, van klein tot groot, aanwezig in onze dojo voor een speciale les met Sinterklaas als gast. De spanning was te snijden: hebben we dit jaar wel flink ons best gedaan, waren we niet stout geweest? Vergezeld door zijn Zwarte Pieten trad de Sint na 10 minuten de zaal binnen. Dit jaar waren Stille Piet en Danspiet van de partij. We toonden hen wat we allemaal geleerd hadden. Maar ook Stille Piet wist heel veel van judo en verraste iedereen met enkele gesmaakte judo-oefeningen. Na de gekke capriolen van de Pieten kregen we een mooi geschenk en een pakje snoep. De Sint weet dat het in ons landje veel regent, want hij bracht voor iedere judoka een regenjas mee. Na een uurtje was het tijd om afscheid te nemen van onze judoka’s, maar de Sint beloofde om volgend jaar opnieuw langs te komen. Na het bezoek van de Sint vinden de gewone judolessen weer plaats. Ondertussen hebben we drie verschillende groepen die les krijgen van drie trainers.

VERENIGINGSNIEUWS

Interesse in judo?Heb jij interesse om aan te sluiten bij onze club? Dan kan je op woensdag- of vrijdagavond langskomen en genieten van vier gratis en verzekerde lessen.

Dojo: turnzaal, gemeenteschool Linkebeek

www.judoclublinkebeek.be

Page 10: Sjoenke 02 2015 lr

10

Het kleinste familiecircus ter wereld vertelt het verhaal van twee geliefden die ervan dromen om een groot rond-reizend familiecircus te worden. Met vallen en opstaan proberen ze de veelzijdige aspecten ervan zo goed mogelijk in te vullen, met zijn tweetjes. Ine Van Baelen: ‘Net zoals bij rondreizende circuskoppels heeft de ene talent en is de andere meer de assistent. Dat is ook bij ons de rol-verdeling.’ ‘Niet iedereen heeft talent, maar iedereen heeft in het circus wel een plaats, ook al is dat popcorn

verkopen of tickets scheuren. Niemand wordt buitengesloten’, stelt Stijn Grupping. Als jongere heeft hij intensieve circuslessen gevolgd. Later richtte hij ook de Antwerpse circus-school Ell Circo d’ell Fuego mee op. ‘Toen ik film ging studeren en als cameraman begon te werken, ben ik met circus gestopt. Door er met Ine over te praten, kreeg ik de kriebels opnieuw te pakken en ontstond het idee om als koppel samen iets te maken.’

GebetenBeiden vinden ze de research die vooraf gaat aan de voorstelling heel belangrijk. Samen reisden ze zes maanden grote familiecircussen achterna. Dat bracht hen onder meer naar Finland, Noorwegen, Polen en de Baltische staten. ‘Als we een circusaffiche zagen, gingen we er op af ’, vertelt Grupping. ‘De gezelschappen hebben ons nooit weggestuurd. We hebben zelfs met hen mogen rondtrekken om inspiratie op te doen over hoe ze leven.’ Van Baelen: ‘De meeste

Op zondag 8 maart treedt het Antwerpse collectief ‘Post uit Hessdalen’ op in GC de Moelie. Cinematograaf en circusartiest Stijn Grupping (28) pakt samen met zijn vriendin en theatermaakster Ine Van Baelen (30) uit met een show waarin ze balanceren tussen circus, theater en videoprojectie. In de aanloop naar hun nieuwste voorstelling Het kleinste familiecircus ter wereld trokken ze zes maanden met hun woonwagen door Europa, op zoek naar de fragiele en intieme magie van het aloude circus.

Ine Van Baelen en Stijn Grupping brengen Het kleinste familiecircus ter wereld

‘Iedereen kent en heeft zijn plaats in het circus’

Page 11: Sjoenke 02 2015 lr

11

EN

Stijn Grupping and Ine Van Baelen unveil het kleinste familiecircus ter wereld Cinematographer/circus artist Stijn Grupping (28) and his partner/theatre-maker Ine Van Baelen (30) will be presenting a show on 8 March in which they seek to strike a balance between the circus, theatre, and video projection. Het kleinste familie-circus ter wereld (The smallest family circus in the world) tells the story of two lovers who dream about becoming a big-league globe-trotting family circus. In the run-up to the performance the couple travelled around Europe for six months with their caravan, seeking the magic of the travelling circus. Van Baelen: ‘There is too much routine in the circus world. All the performers do their acts and then retire to their caravans. I have nothing but respect for the discipline and dedication they show in creating an act that they are likely to repeat for the next 50 years with one or two minor changes but that is completely different from our way of life, in which we are constantly taking new decisions.’

Ine Van Baelen & Stijn GruppingHet kleinste familiecircus van de wereldzondag 8 maartfamilie15 uur - GC de MoelieTickets: 7 euro (basisprijs). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

circussen zijn zeven maanden onderweg, van dorp naar dorp. Elke artiest doet zijn act en keert dan terug naar zijn woonwagen. Ze kennen een enorme routine. Ik heb veel respect gekregen voor hun discipline en toewijding om zich op één act toe te leggen, en dat waarschijnlijk de komende vijftig jaar in kleine variaties te blijven doen. Je ‘in één iets vastbijten’ is in zo’n groot contrast met onze manier van leven, waarin we om de haverklap nieuwe keuzes maken.’ Grupping vervolgt: ‘We mochten hen ook niet helpen, zelfs al wilden we dat graag. Het circusleven heeft zo’n vaste structuur en het moet allemaal zo snel gaan. Als we hadden geholpen, was het sowieso in het honderd gelopen.’

Eeuwenoude traditieHoewel de hoogdagen van het traditionele circus voorbij zijn, staan de meeste gezelschappen nog altijd overeind. Grupping: ‘Van circus word je niet rijk, dat staat vast. Het is een romantische levenswijze waar je voor kiest of in wordt geboren, maar de circussen zijn wel heel vindingrijk in het lokken van volk. De inhoud en structuur van hun shows blijven hetzelfde, soms al honderd of tweehonderd jaar lang. Ze maken heel

veel reclame, vaak weken op voorhand. Of ze delen bijvoorbeeld kortingsbonnen uit, maar verhogen dan wel de toegangsprijs. Ze vinden altijd wel een manier.’ Van Baelen: ‘Entertain-ment bieden voor alle leeftijden, dat is de grote kracht van het circus. Het is heel laagdrempelig en toegankelijk. Als een circusgezelschap neerstrijkt in een dorp, is dat een gebeurtenis die tot de verbeelding spreekt, zeker bij kinderen. Een van de grote moeilijkheden waar circussen vandaag mee te kampen hebben, is de logge bureaucratie. De hele administratieve papiermolen om hun tent ergens op te zetten, staat in schril contrast met het vrije rondreizen waaruit het circus is ontstaan.’

Geliefd maar onbekendPost uit Hessdalen mikt als gezelschap echter niet alleen op circus en kinderen, maar houdt zich ook bezig met artistieke projecten voor volwassenen. Voor hun volgende voorstelling trokken ze eind vorig jaar naar Noorwegen om zich in te leven. Daar heeft het gezelschap ook zijn naam gehaald. Van Baelen: ‘Hessdalen is een dorp in Noorwegen waar er sinds de jaren 40 geheimzinnige lichtfenomenen worden waargenomen die tot op heden niet te verklaren zijn. We vonden het gegeven van het ‘onver-klaarbare’ en ‘het onbekende opzoeken’ een mooi uitgangspunt om onze naam op te baseren. ‘Post’ verwijst naar ons doel om altijd te willen verrassen met iets nieuws en uitdagends.’

De Schaveysstampers verwelkomen fietstoeristen

Het weer van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat de veldwegen die doorgaans vlot berijdbaar zijn, werden omgetoverd tot wielvast-zuigende paden waar elke trap het achterwiel wel doet draaien, maar waarmee je amper vooruitgang boekt. Zo waren we vandaag maar al te blij dat we na 45 minuten toch al bijna 10 km gevorderd waren op het lood-zware parcours. Bovendien bezorgen dergelijke ritten ons heel wat kuis-werk na deze niet te onderschatten inspanning.

Daarom … Aangezien we het signaal kregen dat meerdere Linkebekenaren geïnteresseerd zijn in fietstochten op geasfalteerde wegen, willen wij in onze club ook graag fietstoeristen verwelkomen. Kandidaten die zin hebben om op regelmatige basis ‘s zondags een ritje op de koersfiets te ondernemen, mogen zich melden!

Meer info: [email protected], 02 380 67 55. Het volstaat om je interesse kenbaar te maken.

Grupping: ‘We zijn zelf nog nooit naar Hessdalen geweest en willen er ook niet meteen naartoe.’ ‘Het mag voor ons ook best mysterieus blijven,’ vertelt Van Baelen, ‘maar als we tien jaar bestaan, is het misschien een mooie locatie om onze verjaardag te vieren.’

Julie Desmet

VERENIGINGSNIEUWS©

Tin

e D

e W

ilde

Page 12: Sjoenke 02 2015 lr

25e regionale kleuterhappeningSportregio Zuidwest Randzondag 1 maart14 tot 17 uur - Dilbeek

Spelen is het leukste wat er is, vooral als je heel veel speelgoed hebt en je samen met andere kindjes helemaal uit de bol mag gaan.

Alle kinderen tussen 3 en 6 jaar zijn welkom (onder begeleiding van een volwassene) om een namiddag heerlijk te komen spelen. Wij zorgen voor springkastelen, fietsjes en pedalo’s, een doolhof, klim- en klauterparcours, puzzels, ballonplooien, auto’s en treintjes. Kortom, een namiddag in een kinderparadijs.

Inschrijven kan enkel ter plaatse op de dag zelf vanaf 14 uur en kost 3 euro per kind.

Meer info: Dirk Craps, 02 380 39 89, [email protected]

12

Save the date!Vijfde zeepkistenrace in aantochtzondag 3 mei

Na drie jaar is het weer zover. De vijfde editie van de zeepkistenrace komt eraan. Op 3 mei krijgen waaghalzen en creatievelingen de kans om met hun eigen zeepkist als een speer over het uitgestippelde parcours te vliegen. Als kers op de taart is er dit jaar een uitbreiding van het parcours, met dank aan de gemeente Linkebeek. Tijd dus om het containerpark te plunderen, de zolders en kelders op te ruimen of tussen het grof vuil van de buurman te snuffelen.

Zin in spanning, sensatie en vooral veel plezier? Schrijf je dan zeker in. Inschrijven kost slechts 5 euro per zeepkist.

Hou deze datum zeker in het oog en trommel vrienden, kennissen en familie op voor hét spektakel van het jaar.

Inschrijven en info: [email protected], 02 380 77 51 of bij het onthaal van GC de Moelie.

Geslaagd kerstfeestZiekenzorg LinkebeekHet kerstfeest van Ziekenzorg viel heel goed in de smaak bij al onze zieken. De tafels waren feestelijk gedecoreerd en de mensen lieten direct weten dat ze aangenaam verrast waren door de mooie kerstsfeer waarin ze terecht kwamen.

Na de mis en de heerlijke croissants was er tijd voor ontspanning, aangeboden door Blandina en haar partner Wim. Ze zongen sfeervolle liedjes. Wim had ook een didgeridoo, het instrument van de aboriginals, meegebracht en dat stemde iedereen gelukkig, gezellig en tevreden. Er werd meegezongen, in de handen geklapt en gevraagd om nog een bisnummertje op te voeren.

Achteraf was het tijd voor een goede kop koffie met een lekker mokkabucheke en er werd gezellig nagepraat. Rond 17 uur ging iedereen met de glimlach naar huis.Graag herinneren we je aan de tombola voor de solidariteitsactie van Ziekenzorg. Tombolabiljetten kan je kopen bij de vrijwilligers van Ziekenzorg.

Samen petanquen of curve bowls spelen?elke maandag en/of donderdag14 tot 17 uur – GC de Moelie

Petanque en curve bowls spelen doe je niet alleen. Daarom nodigen we iedereen uit om tijdens de winterperiode curve bowls te komen spelen in de zaal van GC de Moelie en om, zodra de temperatuur stijgt, enkele petanque-ballen te gooien op de pistes aan het gemeenschapscentrum. Je bent elke maandag en/of donderdag welkom tussen 14 en 17 uur.

Zoals we al vermeld hebben in de sjoenke van december, hebben we op 8 december deelgenomen aan het curvebowlstoernooi in Opwijk. Maar liefst 6 ploegen uit Linkebeek namen deel.

Onze uitslag (op een totaal van 22 ploegen):4e plaats: ploeg 2 5e plaats: ploeg 5 10e plaats: ploeg 313e plaats: ploeg 1 18e plaats: ploeg 6 19e plaats: ploeg 4

Aan alle leden, vrienden en sympathi-santen ook nog een gelukkig en gezond nieuw jaar.

Meer info: Albert Dobbeleire (president), 0479 47 29 81 René Mosselmans (penningmeester), 0475 27 26 39  Wiske Boone (secretaris), 0495 57 71 19

VERENIGINGSNIEUWS

Page 13: Sjoenke 02 2015 lr

13

NIEUWS UIT DE MOELIE

NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE

Henk RijckaertDe fun, de hitsvrijdag 13 maarthumor Henk Rijckaert mag zichzelf intussen rekenen tot de club van de absolute smaakmakers uit de Vlaamse comedy. Maar Henk is meer. In De fun, de hits gaat hij resoluut voor de grap en voor de muziek! Herken je dat, van die liedjes die aan de binnenkant van je hoofd blijven plakken? We hebben

allemaal Van Afrika tot in Amerika tot vervelens toe door ons hoofd horen galmen. Soms is het lezen van die woorden al genoeg: van Afrika tot in Amerika. Hoor je het al? Dat is dan voor de rest van de dag zo. Graag gedaan.

20.30 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 14 euro (basisprijs), 12 euro (groepstarief ), 10 euro (studenten)

Tom DiceAcousticzaterdag 28 februarimuziek Dice en zijn muzikanten brengen een ode aan singer-songwriters van vroeger en nu zoals Bruce Springsteen, Luka Bloom, Jeff Buckley, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan en John Lennon. Daarnaast vertelt Tom over hoe hij zijn liefde voor de muziek ontdekte, gitaar begon te spelen en zijn

stem leerde gebruiken. Je leert meer over zijn eerste nummers en songteksten en uiteraard zingt hij ook zijn hits.

20 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 15 euro (basisprijs), 13 euro (groepstarief ), 10 euro (studenten)

Repair Café en ruilbeurszondag 22 februari

Op zondag 22 februari organiseert Repair Café Linkebeek een ruilbeurs van speelgoed, boeken, cd’s en platen, kleding en sportartikelen. Je kan met je te ruilen artikelen tussen 14 en 17 uur terecht in GC de Moelie en ontvangt per ingeleverd object 1 punt. Deze punten kan je vervolgens ruilen tegen andere artikelen. Elke deelnemer kan maximaal 10 stuks inleveren. Die moeten proper en in goede staat zijn. Defecte of onvolledige spullen worden niet aanvaard. Bij het inleveren van objecten doe je er officieel afstand van. De artikelen die om 17 uur niet werden geruild, worden immers geschonken aan een goed doel. Meer info via www.repaircafelinkebeek.be.

Uiteraard kan je op 22 februari ook met je defecte spullen terecht in de verschillende reparatieateliers van Repair Café.

Kom chez Babbelkous13 tot 17 april De schoolvakanties zijn voor kinderen het ideale moment om deel te nemen aan leuke activiteiten. Daarom organiseren Panta Rhei vzw en vzw ‘de Rand’ creatieve en leerrijke taalstages voor kinderen van 4 tot 12 jaar voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Mijnheer en mevrouw Babbelkous storten zich in een nieuw avontuur. Vrijdag opent hun restaurant ‘Kom chez Babbelkous’ de deuren. Maar er moet nog veel gebeuren: de tafels dekken, een menu samenstellen, kandelaars en andere decoratie knutselen en nog veel meer. Ze kunnen niet alles alleen. Meneer en mevrouw Babbelkous hebben hulp nodig om te knutselen, te koken en te proeven.

De activiteiten zijn uitgewerkt volgens de leeftijd en het taalniveau: groenten en fruit leren kennen aan de hand van een lottospel, een recept lezen en maken, een placemat knutselen, een kelnerparcours afleggen … Vrijdag nodigen we de ouders, grootouders en vrienden uit op een toonmoment. Dan is het ook de feestelijke opening van het restaurant.

GC de Moelie

Praktische info, inschrijven en betalen: www.babbelkous.be

02 381 14 51, [email protected]

NIEUWS UIT DE MUSE

Vzw KartonDiscobaar Ivon en Ivettewoensdag 25 februarifamilieBen je tussen 3 en 12 jaar en heb je zin in een spetterend dansfeestje? Ivon en Ivette toveren je in hun beautysalon om tot een echte jazzdiva, hiphopper of zelfs tot Michael Jackson. Zij leren je ook oude dansstijlen aan. Daarna barst het feest los. Dj’s Ivon en Ivette zorgen voor de muziek. Jij en alle andere feestbeesten zorgen voor de rest. Verwacht geen kabouter Plop, maar jazz, hiphop, swing en boogiewoogie. Muziek uit de goede oude tijd. De voorstelling duurt 3 uur.

www.vzwkarton.be

14 uur - op locatie: GBS de Wonderwijzer (Steenweg op Drogenbos 252)Tickets: 7 euro (basisprijs), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

Info en tickets: 02 333 05 [email protected], www.demuse.be

Page 14: Sjoenke 02 2015 lr

14

De gemeenten in de Rand moeten besparen. Ook Linkebeek ontsnapt daar niet aan, maar de gemeente blijft investeren, snoeit niet in personeel en verhoogt de belastingen niet. ‘Besparen is niet alleen snoeien of verhogen’, zegt waarnemend burgemeester Damien Thiéry (MR). ‘Door dingen anders aan te pakken, kunnen we geld uitsparen.’

Randgemeenten moeten besparen

stukje loonsubsidie van de Vlaamse overheid kunnen rekenen – regulariseert, stijgen de loonkosten. Vlaanderen zal aan de gemeenten immers slechts 95 % van de middelen geven die ze daar tot nu toe voor kregen.

Geen snoeimesDeze nieuwe regels en oplopende kosten gelden voor alle gemeenten. Elk gemeentebestuur moet op zoek naar manieren om die het hoofd te bieden. Soms creatief, soms met het snoeimes. Dat snoeimes wil burge-meester Damien Thiéry niet hanteren. ‘We willen ook niet de belastingen verhogen of personeel afdanken’, zegt hij. ‘Dus hebben we onze manier van werken onder de loep genomen. Een voorbeeld? Ons contract met het schoonmaakbedrijf in de school liep af. Ik heb zelf een analyse gemaakt; ik ben gaan kijken hoe lang de mensen nodig hadden om een klas of een gang schoon te maken. Uiteindelijk bleek het veel goedkoper om voortaan met ons eigen gemeentepersoneel te poetsen. Ook andere maatregelen leveren op, zoals de prijsaanpassing in het containerpark en het nieuwe toegangssysteem dat mensen uit andere gemeenten niet meer toelaat bij ons te komen.’ De gemeente vroeg en kreeg voor het eerst ook een toelage van de Vlaamse overheid voor de openbare bibliotheek, waarmee het loon van de bibliothecaris betaald kan worden.

De gemeente blijft ook investeren. Sommige projecten worden wel uitgesteld, maar voor 2015 staat er toch heel wat op het programma. ‘Een nieuwe informaticaserver, waterafvoer-werken in de Klaprozenweg, de herstelling van de Lange Haagstraat, het beheersplan voor het Wijnbrondal, de aankoop van defibrillators en ledborden voor de school’, somt de burgemeester op. ‘Als er zich geen onverwachte grote uitgaven aandienen, zullen we deze geplande investeringen uitvoeren.’

Overal besparenAndere gemeenten in de Rand besparen ook. Wemmel zal personeel dat vertrekt of met pensioen gaat niet automatisch vervangen. Vooral op investeringen wordt er bespaard. ‘Investeringen waar we subsidies voor krijgen, krijgen voorrang. Dat gaat

De Vlaamse Regering legde de gemeenten begin vorig jaar strengere boekhoudkundige regels op. Zo moeten de gemeenten elk jaar een positief jaarresultaat kunnen voorleggen en het overschot aan middelen moet groot genoeg zijn om de leningen te kunnen afbetalen. Dat heet de auto-financieringsmarge. De gemeenten moeten in staat zijn hun leninglasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. Dat is het saldo van de exploitatieontvangsten en exploitatie-uitgaven.

Voor veel gemeenten betekent dit een zware saneringsoefening omdat er ook andere posten zijn die alleen maar zwaarder gaan wegen, zoals de oplopende pensioenfactuur en de economische crisis. Door de crisis vallen belastingopbrengsten terug en stijgen de uitgaven, zoals de toelagen voor OCMW-cliënteel. Vanaf dit jaar gaan ook de brandweerkosten omhoog door de brandweerhervorming. En omdat de Vlaamse overheid de zogenaamde gesubsidieerde contrac-tuelen – personeelsleden die op een

© T

ine

De

Wild

e

Page 15: Sjoenke 02 2015 lr

15

SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeen-schapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijk-heid van de hele redactie.

REDACTIE Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey

EINDREDACTIEVeerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, [email protected]

HOOFDREDACTIEGeert Selleslach, 02 456 97 98, [email protected]

FOTO’SPascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen

REDACTIEADRESGC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek02 380 77 51, [email protected], www.demoelie.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERAnne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek

VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGVoor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma van 13.30 tot 17 uur, op di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. tel. 02 380 77 51, e-mail: [email protected], website: www.demoelie.be

Je vindt deze editie en het volledige archief van sjoenke op www.demoelie.be.

RAND-NIEUWS

vooral om wegen- en rioleringswerken. We wachten ook op subsidies voor scholenbouw. We hebben een akkoord, maar het geld kan nog even uitblijven’, zegt burgemeester Walter Van Steenkiste (W.E.M.M.E.L). De grondige vernieuwing van de sporthal wordt uitgesteld en een verhuizing van de gemeentediensten wordt herbekeken.

In Sint-Genesius-Rode bespaart de gemeente niet op personeel, wel op nieuwe investeringen. ‘We beperken ons tot de investeringen die echt nodig zijn en waar we subsidies voor krijgen, zoals voor de scholen’, zegt schepen van Financiën Sophie Wilmès (MR). ‘Onze twee gemeentelijke scholen – Wauterbos en La Paix – hebben dringend nieuwe lokalen nodig. De kleuters van École de la Paix moeten het stellen met verouderde containers en kunnen niet langer wachten. Wauterbos heeft nood aan extra lokalen. We gaan die investeringen doen. De subsidies, die allicht pas over enkele jaren volgen, schieten we voor.’

Wezembeek-Oppem is een beetje de vreemde eend in de bijt. De gemeente wil een nieuw administratief centrum bouwen en bijkomend personeel in dienst nemen. ‘We hoeven daarvoor zelfs de belastingen niet te verhogen’, zegt burgemeester Frédéric Petit (MR). ‘De gemeente beschikt over nogal wat bouwgronden die vandaag niets opleveren. Als we die gefaseerd verkopen, kunnen we met dat geld het nieuwe administratieve centrum bekostigen.’

Drogenbos maakt zich niet te veel zorgen. ‘De gemeente is financieel gezond’, zegt burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus). ‘We zullen wel zuiniger moeten omspringen met het gemeenschapsgeld door een heraanleg van een straat uit te stellen of een renovatie te verschuiven. In onze kiescampagne hebben we gezegd dat we ons best doen om de belastingen niet te verhogen, dus zullen we dat ook proberen, maar het wordt scherp. De gemeente moet nog steeds de essentiële diensten kunnen aanbieden die de bevolking vraagt: veiligheid, onderwijs, netheid van de straat. Daar besparen we niet op.’

Kraainem schuift de bouw van een nieuw administratief centrum op de lange baan. ‘Dat kunnen we ons nu niet veroorloven’, zegt schepen van Financiën Arnold d’Oreye de Lantremange. Toch trekt Kraainem nog voor 10,2 miljoen euro uit aan investeringen op de meerjarenplanning tot 2019. Daarvoor leent de gemeente 4,7 miljoen. De inrichting van zaal Pat en de scoutslokalen neemt de grootste hap uit dat budget: 1,2 miljoen euro.

Bart Claes

Page 16: Sjoenke 02 2015 lr

ACTIVITEITENKALENDER

LINKEBEEK IN BEELD

WANNEER WAT / WIE WAAR INFO

FEBRUARIwo 11 19.30 Kantklossen / Atelier Kant-A-Fees GC de Moelie 0486 51 52 85

do 12 19.30 Patchwork en quilten / Quiltatelier GC de Moelie 02 380 67 55

zo 15 09.30 Kookles / KALM GC de Moelie 02 306 08 45

zo 22 14.00 Repair Café en ruilbeurs speelgoed, kleding, cd’s, lp’s en sportartikelen

GC de Moelie 02 380 77 51

wo 25 19.30 Kantklossen / Atelier Kant-A-Fees GC de Moelie 0486 51 52 85

wo 25 14.00 Discobaar Ivon en Ivette / Vzw Karton GBS de Wonderwijzer (Drogenbos)

02 333 05 70

za 28 17.00 Haantjeskermis / Chiro Sjoen Gildenhuis 0478 73 26 19

za 28 Bezoek Belgian Chocolate Villagemuseum en basiliek van Koekelberg / KALM

02 306 08 45

MAARTzo 1 08.00-

12.00Solidair ontbijt GC de Moelie [email protected]

zo 1 11.30 Haantjeskermis / Chiro Sjoen Gildenhuis 0478 73 26 19

zo 8 15.00 Het kleinste familiecircus ter wereld Ine Van Baelen en Stijn Grupping

GC de Moelie 02 380 77 51

wo 11 19.30 Kantklossen / Atelier Kant-A-Fees GC de Moelie 0486 51 52 85

zo 15 09.30 Kookles / KALM GC de Moelie 02 306 08 45

© Jan Otten