Zondag, 27 Juni 1897,mail. · PDF file wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUW...

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zondag, 27 Juni 1897,mail. · PDF file wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUW...

 • wiipp^psi^gsp«?'

  Zondag, 27 Juni 1897,

  'T GETROUWE verschijnt éénmaal te weke, in eene Hollandsche uitgave, denVrijdag, en eene Belgische den Zaterdag, onder dagteekening van den Zondag.

  Het kost 4 frank te ja re, en met de post in België fr. 4,5o, voor Holland een rijksdaalder, voor Amerika een dollar en 3o pence. — 't Wordt aan 't volk verkocht voor 5 centimes.

  Deabomienten krijgen wekelijks toe Het Dtiim- tjesblad, met 24 bladzijden onzer beste Vlaamsche Letterkundigen.

  't Duimtjesblad wordt door de verkoopers van 't Getrouwe verkocht voor 3 cs, door al andere 4 cs.

  Met de post 't Duimtcsblad alleen, 2 fr. te jare. Notarieele aankondigingen 20 cs den regel.

  Adres voor brieven en telegrammes: 't Getrouwe Maldeghem.

  Belgische Toestanden.

  D e ondervraging van den Antwerp- schen Volksvertegenwoordiger M . Delbeke over hetgeen de regeering voorhad met de redevoering van den Koning is voor deze die iets « schok- kends » wilden ai zoo kaal afgeloopen als de betooging zelf.

  D e heer Delbeke legde eerst den wensch van het land bloot : in plaats van al le man soldaat te doen worden, niemand gedwongen s o l d a a t ! De woorden van den Koning hebben ons verschrikt. W i l het ministerie, waarin toch maar alleen M . V a n den Peere- boom als militarist gekend is, nu waarli jk tegen het volk op ?"

  D e heer De Smet de N a e y e r , kabi- netshoofd, antwoordde dat de regee- ring in hare vroegere gedachten bleef en j a stillekens aan naar het vrijwilli- gersleger ging !

  « H e t thans bestaande legereffectief zou bestaan uit vri jwil l igers, en tot het noodige bedrag, vol ledigd worden door cle loting.

  Verzachtingen zouden gebracht wor- den op de strengheid van de wet op de loting, het minst mogeli jk gelegenhèid verschaffende om zich bij middel van geld te laten vervangen.

  « N a a s t dat leger te velde, zou een tweede leger staan, de heringerichte burgerwacht. Ze zou bestaan uit twee bans, waarvan de eerste zoo lang zou moeten dienen als de miliciens, 't is zeggen van 20 tot 33 jaar . A l le gegoede burgers die niet in 't eigenlijk leger dienen, zouden w o r d e n ingelijfd. »

  De ijzerenwegen. D e bespreking van het wetsontwerp,

  de overneming voorstellende van den Grand Central, van den ijzerweg Brug- ge-Eekloo-Gent-Antwerpen, is Dinsdag geëindigd na redevoeringen .tegen van de heeren R e r ' i n , Stouffs Destrec L o r a n d , en voor van de heeren Van den Peereb^oir., Hel leputte en Fris .

  Voorstel tot verdaging. Eenige leden legden op het bureel

  een voorstel neer strekkende tot de verdaging van het wetsontwerp van overname tot den volgenden zittijd.

  Het waren de heeren K o c h , Denis, Delbeke, Van den Broeck, De Vriendt en Lorand.

  M . Woeste bestreedt dit voorstel. Het wordt ter stemming gelegd, bij

  naamoproeping, en verworpen 81 stem- men tegen 60 en een onthouding. M . Hoyois . )

  D e kanier gaat over tot de bespre-

  Het Geheim VAN DEN

  4 3

  Y o d d e ^ A P E ^

  Van het herstel van eene grove rechterlijke dwa- ling den grondslag van mijne beroemdheid maken ; in een woord, door een algemeencn schitterenden zegepraal mij eensklaps op een verheven standbeeld plaatsen, zoodra slechts mijne nasporingen met een gunstig gevolg bekroond zijn.

  — Waarlijk ! morde Nerval. En mag men ook weten wat 't doel van uwe naspoi ingen is. en welke zaak van : ewicht uw naam zoo luistervol aan het publiek zat bekend maken ?

  — Ik kan er nu wel voor uitkomen, mijnheer; want door mijne onvermoeide navorschingen heb ik reeds documenten bijeengebracht om van de Voorzienigheid te mogen verwachten, dat il< spoe- dig de nog onbrekende in niijn bezit zal hebben... Gij woondet te Parijs, niet waar ?

  — Ja, antwoordde de fabrikant, die, zonder te weten waarom, een zekere hartsk lemming begon te gevoelen.

  — Herinnert gij u nog een proces voor het hof van assisen, bekend onder Jen naam van de brand- stichting van la Vilette f

  Nerval keek den advocaat onthutst aan, terwijl hij zich met ontzetting afvroeg, of die vraag tot hem gericht werd tengevolge van eenigen argwaan, clan wel alleen bij toeval.

  — Ja, ik herinner mij die zeer goed ? bracht hij met moeite uit.

  — Austin Aurillac, die beschuldigd werd zijne werkplaatsen in brand gestoken te hebben om zich de assuramiegelden te doen uitbetalen, werd lot levenslangen dwangarbeid veroordeeld.

  — Inderdaad, hij werd veroordeeld. Maar eene groote leverancie van werktuigen....

  — Kenige daadzaken schenen voor zijne schul^ te pleiten, dat erken ik. en nogians was Austin Au- rillac onschuldig, daar ben ik zeker van :

  king der verschillende artikelen van het wetsontwerp.

  De overneming gestemd. Het geheele wetsontwerp strekkende

  tot het afkoopen van ijzeren wegen, Grand Central Luik-Limburg, en Luik- Maastricht wordt aangenomen met 79 stemmen tegen 5(5 en 3 onthoudingen, ( M M . Vanderlinden, H o y o i s en Beer- naert.)

  Eene t w e e d e stemming heelt plaats voor het afkoopen der liniën Antwer- pen-Gent, Gent- Eecloo en Eecloo- Brtigge.

  Deze aankoop wordt aangenomen . met 83 stemmen tegen 49 en 3 onthou- dingen.

  De heer minister de Smet de N a e y - er verklaarde gisteren dat er geen spraak is van het wetsontwerp op de burgerwacht naar eenen keurraad te verzenden.

  Een Vlaamsch Conservatorium.

  Het is beslist. Minister De B r u y n heeft bericht gezonden dat de wensch der Antwerpenaars hunne muziek- school tot koninklijk Vlaamsch Con- servatorium verheven te zien voldaan zal worden. Tegen i c October verwacht men de opening.

  Breydel en De Coninck. Het is de eerste maal niet dat onze

  Franskil lons het bestaan der t w e e Vlaamsche Helden in twijfel trekken.

  N u wordt dat weer opgehaald door een in 't Fransch geschreven weekblad van Oostende le Carillon en een hoog- leeraar van Gent zou, zegt men, die meening deelen zelfs voor zijne leer- lingen.

  D e geloofbare bronnen, die het be- staan onzer Helden van i3oa beves- tigden, zijn nogthans zeer talrijk.

  Daar zijn : i° D e jaarboeken van den Gentschen

  Minderbroeder, een schrijver die tij- dens den Gulden Sporenslag leefde ;

  2" De Waalsclie kronijkrijker Gillis Li Muis is , geboren te Doornik, in 1372, dus ook een tijdgenoot van Brey- del en De Coninc.

  3° De Spieghel historiael van L-ode- wijk van Velthem, geboren rond 1270, dus nog een tijdgenoot, aan wien Conscience de historische feiten heeft ontleend, waarop zijn vaderlandsche roman, zijn meesterwerk, De leeuw van Vlaanderen is gebouwd. Dan hebben wij nog :

  4" De archieven van Brugge, Gent, Rijsel , enz. ;

  5U Het werk van den heer Gilliodts- Van Severen, archivaris van B r u g g e : Inventaris der Brugsche charters ;

  6° De historische werken van YVarn- könig, baron de St-Genois, baron Ker- v y n de Lettenhove, kanunnik Duclos en meer andere ernstige en gewetens- volle geschiedvorschers.

  W i j zeggen met het Fondsenblad : Als hoogleeraar Pirenne al die wer-

  ken zal geraadpleegd hebben en als hij dan nog twijfelt aan de rol welke Breydel en De Coninc, voor en in I3O2, in het wettig verzet der Vlamingen tegen de Fransche verdrukking ge- speeld hebben, dan mag hij gerust bekennen dat hij geen genoegen vindt in Vlaamsche geschiedenis en zich lie- ver verlustigt in de ketelmuziek van den Oostenschen'G/r/V/o/z.

  Zeker ! Durft gij zeggen, dat gij er zeker van zijt, wanneer het gerechtshof hem schuldig verklaard heelt i

  — De gerechtigheid der mensclien ? Ik doe een beroep op die van God !

  — En hebt gij bewijzen ? — Gedeeltelijk, ten minste. Kn die, welke mij

  nog ontbreken, denk ik weld'a te zullen vinden. — En wat zult gij dan doen ? vroeg Ner val hui-

  verende. — Twee dingen : ik zal de onschuld van Aurillac

  bewijzen, hem zijnen goeden naam, zijn gestolen vermogen teruggeven, en den waren schuldige, den ellendeling, die laag genoeg was om Austin Aurillac in het verder! te storten en te veroordeelen, voor de rechtbank te sleuren. Ziedaar mijne geheele eerzucht, mijnheer, een braaf man in zijne eer her stellen, een laaghartige moordenaar doen straffen. De volvoering van dat geheimzinnige onderzoek heb ik mij ter iade gesteld, het heeft mij reeds veel tijd geroofd cn e:\lag en mij menigen nacht wakende doen doorbrengen : de geringste aanwijzing maak ik mij ten mme, al ijd en overal bespied ik ; de ge- dachte aan dat . : oces verlaat mij nooit. Ik ben hier bij u, en het zweeft mij voor den geest, vervult mij geheel en al. En geloof mij, wanneer een man, met eene geestkracht hegaafd gelijk aan de mijne, zich een doel gesteld hoef", dan bereikt hij het altijd !

  Nerva l hu i ve rde .

  Maximiliaan was geheel in vuur geraakt. Zijne oogen glinsterden, zijn gelaat gloeide en Nerval begreep, dat de jonkman de waarheid sprak, als lui begeerde, dat het hem gelukken zou den waren dader van den brand van la Vilette te ontdekken en den onschuldigen Aurillac in zijn eer le doen her- stellen.

  Het gevaar dreigde hem dus gelijktijdig van twee kanten.

  Uit haat tegen Nerval, of gelijk hij zegde, om van zijne gewetenswro?gingen bevrijd te worden, dreig- de Camourdas.de medeplichtigheid van den fabri- kant aan het licht te brengen.

  Door de Voorzienigheid np het spoor der schul- digen gebracht maakte Maximiliaan zich wreed hen aan Jen wrekende» ' rm van het gerecht r.ver te leveren.

  De diamanten Jubelfeeste V A N

  K O N I N G I N V ICTORIA .

  Het w