Zondag, 27 Juni 1897,mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_06_27.pdf ·...

of 4 /4
wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUWE verschijnt éénmaal te weke, in eene Hollandsche uitgave, denVrijdag, en eene Belgische den Zaterdag, onder dagteekening van den Zondag. Het kost 4 frank te ja re, en met de post in België fr. 4,5o, voor Holland een rijksdaalder, voor Amerika een dollar en 3o pence. — 't Wordt aan 't volk verkocht voor 5 centimes. Deabomienten krijgen wekelijks toe Het Dtiim- tjesblad, met 24 bladzijden onzer beste Vlaamsche Letterkundigen. 't Duimtjesblad wordt door de verkoopers van 't Getrouwe verkocht voor 3 cs, door al andere 4 cs. Met de post 't Duimtcsblad alleen, 2 fr. te jare. Notarieele aankondigingen 20 cs den regel. Adres voor brieven en telegrammes: 't Getrouwe Maldeghem. Belgische Toestanden. De ondervraging van den Antwerp- schen Volksvertegenwoordiger M. Delbeke over hetgeen de regeering voorhad met de redevoering van den Koning is voor deze die iets « schok- kends » wilden ai zoo kaal afgeloopen als de betooging zelf. De heer Delbeke legde eerst den wensch van het land bloot : in plaats van alle man soldaat te doen worden, niemand gedwongen soldaat! De woorden van den Koning hebben ons verschrikt. Wil het ministerie, waarin toch maar alleen M. Van den Peere- boom als militarist gekend is, nu waarlijk tegen het volk op ?" De heer De Smet de Naeyer, kabi- netshoofd, antwoordde dat de regee- ring in hare vroegere gedachten bleef en ja stillekens aan naar het vrijwilli- gersleger ging ! « Het thans bestaande legereffectief zou bestaan uit vrijwilligers, en tot het noodige bedrag, volledigd worden door cle loting. Verzachtingen zouden gebracht wor- den op de strengheid van de wet op de loting, het minst mogelijk gelegenhèid verschaffende om zich bij middel van geld te laten vervangen. « Naast dat leger te velde, zou een tweede leger staan, de heringerichte burgerwacht. Ze zou bestaan uit twee bans, waarvan de eerste zoo lang zou moeten dienen als de miliciens, 't is zeggen van 20 tot 33 jaar. Alle gegoede burgers die niet in 't eigenlijk leger dienen, zouden worden ingelijfd. » De ijzerenwegen. De bespreking van het wetsontwerp, de overneming voorstellende van den Grand Central, van den ijzerweg Brug- ge-Eekloo-Gent-Antwerpen, is Dinsdag geëindigd na redevoeringen .tegen van de heeren Rer'in, Stouffs Destrec Lorand, en voor van de heeren Van den Peereb^oir., Helleputte en Fris. Voorstel tot verdaging. Eenige leden legden op het bureel een voorstel neer strekkende tot de verdaging van het wetsontwerp van overname tot den volgenden zittijd. Het waren de heeren Koch, Denis, Delbeke, Van den Broeck, De Vriendt en Lorand. M. Woeste bestreedt dit voorstel. Het wordt ter stemming gelegd, bij naamoproeping, en verworpen 81 stem- men tegen 60 en een onthouding. M. Hoyois.) De kanier gaat over tot de bespre- Het Geheim VAN DEN 43 Y o d d e ^ A P E ^ Van het herstel van eene grove rechterlijke dwa- ling den grondslag van mijne beroemdheid maken ; in een woord, door een algemeencn schitterenden zegepraal mij eensklaps op een verheven standbeeld plaatsen, zoodra slechts mijne nasporingen met een gunstig gevolg bekroond zijn. Waarlijk ! morde Nerval. En mag men ook weten wat 't doel van uwe naspoi ingen is. en welke zaak van : ewicht uw naam zoo luistervol aan het publiek zat bekend maken ? Ik kan er nu wel voor uitkomen, mijnheer; want door mijne onvermoeide navorschingen heb ik reeds documenten bijeengebracht om van de Voorzienigheid te mogen verwachten, dat il< spoe- dig de nog onbrekende in niijn bezit zal hebben... Gij woondet te Parijs, niet waar ? — Ja, antwoordde de fabrikant, die, zonder te weten waarom, een zekere hartsk lemming begon te gevoelen. Herinnert gij u nog een proces voor het hof van assisen, bekend onder Jen naam van de brand- stichting van la Vilette f Nerval keek den advocaat onthutst aan, terwijl hij zich met ontzetting afvroeg, of die vraag tot hem gericht werd tengevolge van eenigen argwaan, clan wel alleen bij toeval. — Ja, ik herinner mij die zeer goed ? bracht hij met moeite uit. Austin Aurillac, die beschuldigd werd zijne werkplaatsen in brand gestoken te hebben om zich de assuramiegelden te doen uitbetalen, werd lot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Inderdaad, hij werd veroordeeld. Maar eene groote leverancie van werktuigen.... Kenige daadzaken schenen voor zijne schul^ te pleiten, dat erken ik. en nogians was Austin Au- rillac onschuldig, daar ben ik zeker van : king der verschillende artikelen van het wetsontwerp. De overneming gestemd. Het geheele wetsontwerp strekkende tot het afkoopen van ijzeren wegen, Grand Central Luik-Limburg, en Luik- Maastricht wordt aangenomen met 79 stemmen tegen 5(5 en 3 onthoudingen, (MM. Vanderlinden, Hoyois en Beer- naert.) Eene tweede stemming heelt plaats voor het afkoopen der liniën Antwer- pen-Gent, Gent- Eecloo en Eecloo- Brtigge. Deze aankoop wordt aangenomen . met 83 stemmen tegen 49 en 3 onthou- dingen. De heer minister de Smet de Naey- er verklaarde gisteren dat er geen spraak is van het wetsontwerp op de burgerwacht naar eenen keurraad te verzenden. Een Vlaamsch Conservatorium. Het is beslist. Minister De Bruyn heeft bericht gezonden dat de wensch der Antwerpenaars hunne muziek- school tot koninklijk Vlaamsch Con- servatorium verheven te zien voldaan zal worden. Tegen i c October verwacht men de opening. Breydel en De Coninck. Het is de eerste maal niet dat onze Franskillons het bestaan der twee Vlaamsche Helden in twijfel trekken. Nu wordt dat weer opgehaald door een in 't Fransch geschreven weekblad van Oostende le Carillon en een hoog- leeraar van Gent zou, zegt men, die meening deelen zelfs voor zijne leer- lingen. De geloofbare bronnen, die het be- staan onzer Helden van i3oa beves- tigden, zijn nogthans zeer talrijk. Daar zijn : i° De jaarboeken van den Gentschen Minderbroeder, een schrijver die tij- dens den Gulden Sporenslag leefde ; 2" De Waalsclie kronijkrijker Gillis Li Muisis, geboren te Doornik, in 1372, dus ook een tijdgenoot van Brey- del en De Coninc. 3° De Spieghel historiael van L-ode- wijk van Velthem, geboren rond 1270, dus nog een tijdgenoot, aan wien Conscience de historische feiten heeft ontleend, waarop zijn vaderlandsche roman, zijn meesterwerk, De leeuw van Vlaanderen is gebouwd. Dan hebben wij nog : 4" De archieven van Brugge, Gent, Rijsel, enz. ; 5 U Het werk van den heer Gilliodts- Van Severen, archivaris van Brugge: Inventaris der Brugsche charters ; 6° De historische werken van YVarn- könig, baron de St-Genois, baron Ker- vyn de Lettenhove, kanunnik Duclos en meer andere ernstige en gewetens- volle geschiedvorschers. Wij zeggen met het Fondsenblad : Als hoogleeraar Pirenne al die wer- ken zal geraadpleegd hebben en als hij dan nog twijfelt aan de rol welke Breydel en De Coninc, voor en in I3O2, in het wettig verzet der Vlamingen tegen de Fransche verdrukking ge- speeld hebben, dan mag hij gerust bekennen dat hij geen genoegen vindt in Vlaamsche geschiedenis en zich lie- ver verlustigt in de ketelmuziek van den Oostenschen'G/r/V/o/z. Zeker ! Durft gij zeggen, dat gij er zeker van zijt, wanneer het gerechtshof hem schuldig verklaard heelt i De gerechtigheid der mensclien ? Ik doe een beroep op die van God ! En hebt gij bewijzen ? — Gedeeltelijk, ten minste. Kn die, welke mij nog ontbreken, denk ik weld'a te zullen vinden. En wat zult gij dan doen ? vroeg Ner val hui- verende. — Twee dingen : ik zal de onschuld van Aurillac bewijzen, hem zijnen goeden naam, zijn gestolen vermogen teruggeven, en den waren schuldige, den ellendeling, die laag genoeg was om Austin Aurillac in het verder! te storten en te veroordeelen, voor de rechtbank te sleuren. Ziedaar mijne geheele eerzucht, mijnheer, een braaf man in zijne eer her stellen, een laaghartige moordenaar doen straffen. De volvoering van dat geheimzinnige onderzoek heb ik mij ter iade gesteld, het heeft mij reeds veel tijd geroofd cn e:\lag en mij menigen nacht wakende doen doorbrengen : de geringste aanwijzing maak ik mij ten mme, al ijd en overal bespied ik ; de ge- dachte aan dat . : oces verlaat mij nooit. Ik ben hier bij u, en het zweeft mij voor den geest, vervult mij geheel en al. En geloof mij, wanneer een man, met eene geestkracht hegaafd gelijk aan de mijne, zich een doel gesteld hoef", dan bereikt hij het altijd ! Nerval huiverde. Maximiliaan was geheel in vuur geraakt. Zijne oogen glinsterden, zijn gelaat gloeide en Nerval begreep, dat de jonkman de waarheid sprak, als lui begeerde, dat het hem gelukken zou den waren dader van den brand van la Vilette te ontdekken en den onschuldigen Aurillac in zijn eer le doen her- stellen. Het gevaar dreigde hem dus gelijktijdig van twee kanten. Uit haat tegen Nerval, of gelijk hij zegde, om van zijne gewetenswro?gingen bevrijd te worden, dreig- de Camourdas.de medeplichtigheid van den fabri- kant aan het licht te brengen. Door de Voorzienigheid np het spoor der schul- digen gebracht maakte Maximiliaan zich wreed hen aan Jen wrekende» ' rm van het gerecht r.ver te leveren. De diamanten Jubelfeeste VAN KONINGIN VICTORIA. Het was den 20 Juni 1837 des morgends om 2 1/2 ure dat Koning William IV den laatsten adem uitblies. Ecnigc uren later kwamen de aartsbis- schop van Canterbury eu de kamerheer lord Conyagham, te Kcnsington aan, om de jonge prinses — die nog gecne maand ge- leden meerderjarig wa^^rkl^d — .te melden dat zij koningin van Engeland was geworden. In haar nachtgewaad, een morgendklccd snel opgeworpen, met blootc voetjes in haastig-aangeschoten muiltjes, kwam de ko- ningin in de antichambre. Toen zij zich hoorde aanspreken met den titel : « koningin » was hare eerste bewe- ging vol zelfbewuste en bcminlijkc gratie, hare hand uit te steken, opdat de beide bood- schappers haar, door den -handkus hulde zouden bewijzen. En na zwijgend de melding van den grootcn ommekeer in haar leven te hebben aanhoord, was haar eerste woord : « lk dank u, mijne heeren, en ik verzoek uwe genade met mij te bidden. » Tusschen dien Juni-morgend in Kensitig- ton en thans liggen zestig lange jaren. Maar wat in die zestig jaren ook gebeurde, de toegenegenheid en de liefde waarmede de jonge koningin bij hare troonsbeklimming door een geheel volk ontvangen werd zijn niet veranderd. Onder hare Regccring, heeft het Britsche rijk zich uitgebreid in alle deelen der we- reld ; het is toegenomen in macht en aanzien tiaar buiten, in kracht en aanzien naar bin- nen. In koningin Victoria zien de volkeren ee- ne grondwettelijke vorstin ; die op den troon gezeten, de edelste deugden als ccht- genoote en moeder heelt ten toon gespreid, de koningin die bij al haren persoonlijken invloed nooit het beginsel, den geest der grondwet heeft gekrenkt. De u royat tattoo. » De ofïicieele feesten zijn zaterdag avond be- gonnen met een schittcrtiK' royat tattoo of koninklijke taptoe te Windsor. Hieraan nam de geheele koninklijke garde met met uitzondering van enkele compagnieën en escadrons, die te Londen voor cle palcisdicnst waren achtergeble- ven, deel. . f Ongeveer 6000 man onder bevel van den hertog van Connaught, den jongsten zoon van de koningin, schaarden zich legen 10 ure in de gelederen. A.in het hoofd stelden zich de horsc-guards met de muziek, begeleid door ruiters met naplitalanteerns. Daarna volgden de rayat-biichs-hw/Aw,'.. de roj'£i/-altillene, de coldstream-garde, genietroepen, sclsotsche gar- de, grenadiers en Highlanders, alles met mu- ziek. De groote dag. DijnsJag om 1 t ure, verliet koningin Victo- ria in volle staatsie Buckingham-paleis, om eenen rijtoer temaken door Londen, haar volk le begroeten en zich te begeven naar Si-Paul's hoofdkerk om den Hemel te danken voor de weldaden, haar en haar volk betoond, geduren- de eene regeering van fio volic jaren. Wij denken onze lezers genoegen te doen met hun de volledige beschrijving van den stoet mee tc deelen, die gisteren te Londen uitging en tot opluistering waarvan keizerrijken, ko- ninkrijken en republieken der gansche wereld hunne vertegenwoordigers narr de wereldstad aan den Teems zonden : De koninklijke Stoet. De leden der corporatie in rijtuigen openen Van de beide mannen beschouwde Nerval den advocaat nog als de gevaarlijkste voor hem. Het viel gemakkelijk; met Camourdas tijd te winnen ; des noods kon men zich van hem ontdoen. Maar de onkrenkbare eerlijkheid van Maximi- liaan gaf hoegenaamd geene kans ; eene poging tot omkoopen zou niets baten. Met kwam er derhalve op aan, Maximiliaan voor zich te winnen ; hij moest hem met zijn eigen wa- pen bestrijden. Hoe goed geharnast die jonkman ook ware, hij zou wel eene zwakke zijde hebben, waarin hij kwetsbaar was. Alle middelen zijn goed voor den slechte ; als hij iemand niet door zijne ondeugden kan verschrik- ken, beproeft hij dit met zijne deugden. Ncrvals besluit was spoedig genomen. . Na de laatste zinvolle woorden van den ad.-o" caat met een kalm. onverschillig voorkomen aange- hoord te hebben, sprong hij haastig op, en trad me' uitgestoken band op hem toe met de woorden : Reik mij de band : gij hebt een edel hart ! Mi ar. mijnheer... Komaan, vergeef het mij ! hetgeen ik gedaan heb. is mijn en uw,karakter onwaardig. Ik begrijp u niet. - Begrijpt gij niet, dat ik u sinds een uur op cc proef stel. Op de proef.' Wat bedoelt gij 'i Ik heb er eigenlijk spijt van. daar het mij in staat stelt u des te hooger te achten. Majr dat proces ? Ik zou het begonnen hebben, ais gij het mij aangeraden hadt. Kn nu ! — Zie ik er van»af. Ja, gij bezit een edel hart, een voortreffelijk verstand. En gij zult een dubbel verdienstelijk werk verrichten door de opsporing der brandstichters van la Vilette onvermoeid voort te zetten, en Austin Aurillac in zijne eer en goeden naam te herstellen. Indien gij geld noodig bad V00>' dat doel, ik hen rijk, gij kunt over mijne kas be- schikken. - ('lij nuiaki mij verlegen, mijnheer. • lk iaat u :eeht wedervaren. Kn viees nu-: van mijn aanbod misbruik te maken, mijn tijd er. mijne den stoet. Dan komt eene groote ruiterijmacht: dragon- ders, huzaren, lanciers en kanoniers met siuk- ke n geschut en niet minder dan 16 muzieken ' te peerd dezer verschiüendende wapens. j Te pcevd : de aides-de-camp van de konin- j gin. ; In rangen van drie rijden nu al de officiers, verbonden aan den persoon van de vreemde prinsen en gezanten ; het is eene groep van een •200 officiers, waarin men al de uniformen dei- legers van de geheele wereld te zien krijgt, tot Koreanen, ja 't leger van het eiland Hawaï toe. De groep der militaire en marinegeattacheer- den is niet minder aantrekkelijk en wordt on- middellijk opgevolgd door de groep indische oljiciers. mqt..fuitenaiit-k.olo.ttól dc maharajah Dn tra) Partal Singh aan het hoofd. Daarme is het militaire schouwspel afgeloo- pen ; men zal wel nooit eene zoo groote menge- ling van uniformen cn nationaliteiten bijeen gezien hebben. Vreemde genanten. Zes rijtuigen volgen nu met de vreemde ge- zanten. Noemen wij enkel het vierde : Z: li. Chatig Ym Hun, China ; prins dc Lig- ne, Belgie ; graaf van Lynden, Nederland en Mgr Sambucettie, bijzondere gezant van deii paus, Vorstelijke personen. Nu komen de koetsen met de kinderen en leden uit dc koninklijke familie. Het eskort van troepen uit al de engelsche kolonieën, hetwelk daarna volgt, is een der declen van den stoet, waarop de Ennelschman met nationalen trots zal wijzen. Eene eerewacht met prinsen. Dc koningin nadert, doch vooraf rijdt eene eerewacht van leden harer familie en vertegen- woordigers van vreemde vorstenhuizen ; met zulk een eskort rijdt zelfs de machtigste vorstin der wereld niet dikwijls uit. Een eskort indische ruiterij en dan, met lord Wolselcy, opperbevelhebber der engelsche troepen, als voorrijder, de groote gala koets, door acht lichtgele peerden getrokken en waar- in de koningin zit, met hare dochter, prinses Christiaan en hare schoondochter, dc prinses van Wallis. De prins van Wallis en de hertog van Con- naught rijden aan de rechterportel, de hertog van Cambridge aan cle linker, en met de groep der hoogere hofchargen en hoogere odiciers en een nieuw gevolg van indische ruiterij wordt de stoet gesloten. Dc stoet hield tweemaal stil : eens voor den korten dienst van dankzegging op de trappen der angükaansclie St-Paul's kerke en eens aan Mansion House, waar de lordmayor het adres van trouw der city van Londen heeft aangebo- den. De maaltijd voor de armen. Donderdag had cle maaltijd der armen plaats. Het antal der armen, die op deze wijze den zestigsten verjaardag van den kroningsdag kon- den vieren, bedraagt ongeveer 200,5oo. Het ligt voor de hand, dat zij over verschei- den wijken worden verdeeld. Daartoe is L.on- in 5y wijken gesplitst. Dc meeste paupers heeft C let ketiwcll. 40,000 ; dan volgen Greenwich men 17,000 ; Bethnal Green met 14,600 ; Whilechape! met 10,000; terwijl L e . en Kl- tham wederzijds slecht 'i'io cn -->00 bedeelden tellen. In alle werkhuizen der stad werden ta- fels aangericht en, behoudens de toestemming van hel bureel van den graafschapsraad, in de parken en openbare hovingen, welke hiervoor geschikt zijn. L'r is voor dit armenfeestmaal bij het mil- lioen ingesc' reven, zoodat men nog aan elk der 200,5oo genoodigden een blinkenden schel- ling in den zak zal kunnen steken na liet feest. 10.000 koks en tafeldienaars zijn door het comiteit aangeworven en voor het huren van zalen en tafelgerief betaalt men alleen bij de 100,000 Ir. Als drank niets dan water, tl.ee en koflie mol iietgene zij krijgen van geld kunnen zij latei- drinken wat zij willen. beurs zijn tc uwer beschikking. Hoe stn elend is liet, onder de verdierlijkte menigte, die overal, waar zij kan, het gouden kalf aanbidt, een man te vinden, die sterk en lier genoeg is om oneerlijk geld te niinacbleii. Meestentijds benijdt men dc mil: iionnairs, men moest ze eerder beklagen. Naaimate wij rijk worden, verliezen wij het ge- loof en het vertrouwen in de mensclien. Onder den schijn van vriendschap meeneii wij berekening tc ontdekken. Het zien van een treurig aangezicht ver- schrikt ons, wij vei moeden terstond eenen verzoe- ker. Van alle kanten en op allerhande manieren worden wij misleid en afgezet. Speculan:en, die geen cent in de wereld bezitten, poger. ons door. allerlei. schoone voorspiegelingen in hunne ge- waagde speculatieii ie doen deelnemen ; ieder vleit ons en niemand beeft ons lief. Wij maken ons eenen nieuwen \ijand zoo dikwijls wij weigeren eenen dienst te vei leenen. Kn als wij alie diensten moesten verlecncn, die men van ons vraagt,. waren wij in acht dagen tijds geruïneerd. Begrijpt gij nu mijne blijdschap, eindelijk een man te ontmoeten, in wien ik vertrouwen kan stel- len, wiens rechtschapenheid mij eene waarborg is voor de deugdelijkheid van het advies, dat hij mij geelt. Van nu af aan zult gij, als gij wilt, dc bestuur- der zelf van een groot deel mijner zaken zijn. Ik zal van u meer dan mijn advocaat, mijn raadsman, mijn vriend maken. — Ach ! mijnheer, riep Maximiliaan uit, wat zijt gij goed mij op die wijze toe spreken. Ik spreek tot u, gelijk ik denk, ombewimpeld, en bijwijlen zult gij mij zelfs wel wat ruw vinden. Maar ik ben, over het algemeen genomen, geen slecht menscb, en als gij een verbond met mij wilt sluiten, bier is mijne hand. — Hier is de mijne i antwoordde Maximiliaan. — Het blijft dus nu zoo bepaald, ik zal u in mijne zaken inwijden, en gij zult mij op de hoogte hou- den van hetgeen u zeiven betreft Ontzie u niet om het voorbeeld van Angelie te volgen, die kwistig uit de kas van. den millionnair 'put, wanneer bet de ondersteuning van eenen of anderen noodlijdende betreft. - He; i>, mij aUut' ik droom > nievkij M.isimili- a.m aan. gij spreekt tot mij niet eene ttoediicid.... --• Ik zou uw vader kunnen zijn, hei nam Nerval 38o heele ossen werden voor dezen monster- maaltijd geslacht; 10,000 brooden van 4 pond, 4,000 hespen, enz. werden geleverd. Een doodvonnis. Men herinnert thans wat koningin Victoria deed met het eerste doodvonnis, dat haar ter onderteeking werd voorgelegd. Het vonnis was geveld over eenen soldaat, die voor de derde maal gedeserteerd was. Is er niets ten gunste van den man te zeggen .' vroeg de jonge koningin aan haren raadsman, den :< ijzeren » hertog van Welling- ton. Niets, Ihve Magesteit, luidde het ant- woord, de man is driemaal weggeloopen. Is er dan niet eene enkele verzachtende, omstandigheid aanwezig? zoo hield Victoria aan. :— lk weet geene enkele, zegde de hertog, de man is misschien een braaf mensch, maar een heel slecht soldaat. Nu, riep Victoria verheugd uit, als hij dan misschien een braaf mensch is, zal ik hem maar laten leven, En zij teekende het doodvonnis niet. Ierland en hetjubilé. Uit Dublijn wordt gemeld, dat Ierland dins- dag avond zijne antipatische gevoelens niet opzichtens koningin Victoria, maar jegens Engeland, op klare en duideibke wijze heeft uitgedrukt. Op het oogenblik dat, gansch Engeland door, vreugdevuren werden aangestoken, werd de zwarte vlag geheschen op het stadhuis van Dublijn. De. nationale vlag werd ingetrokken en de zwarte vlag verscheen in de plaats. Zij bleef evenwel maar gedurende een half uur geheschen ; 't is te zeggen, gedurende den lijd welken cle stoet manifestanten noodig had om voorbij het gebouw te trekken. De stoet was vrij lang en bestond uit talrijke groepen die vlaggen en kartels droegen met op- schriften betrekkelijk Ierland en den vernede- renden toestand waarin dit land tegenover Bre- tanje is geplaatst. Op zekere kartels las men : God bescherme Ierland ! l)e Heer verlaat de verdrukten niet 1 ; Wij zullen onverpoosd strijden tot het bekomen van ons recht; De vervolgingen en folteringen louteren den mensch 1 ; Leve de Ieren, vloek over hunne verdruk- kers ! Zes mannen droegen eene groote doodkist waarop geschreven stond : « Hier rust het Britsche keizerrijk! » De stoet werd door de menigte, die in dichte drommen in de straten op elkander gepakt stond luidi uchlig toegejuicht. Honderden mannen met stokken grwapend, beschermden den stoet tegen de policie die vruchteloos gepoc gd heeft tusschen te komen. Laat ons hopen dat koningin Victoria, ont- roerd door de talrijke welgemeende cn oprechte huldebewijzen, waarvan zij, sedert een paar dagen het voorwerp is, zich zal laten verteede- ren en zelfs het initiatief nemen zal eene bewe- ging onder de wetgevers, om aan de sinds lang verdrukte Ieren eindelijk het zoolang gewensch- te home rule te schenken. Ierland vrij en Transvaal met vrede gelaten, ziedaar wat koningin Victoria moet bewerken, v il zij haren naam door eenieder doen zegenen en als grootste daad harer regeering die kroon op haar vorstelijk werk zetten. . Troonafstand der koningin. Men komt weer met nieuws voor den dag dat de prins van Wallis binnenkort de kroon zal erven, daar de koningin voornemens zou zijn na de feesten afstand te doen van den troon. Men zou goed doen van dit gerucht niets te gelooven, zoolang de tijding niet van ambtswe- ge aangekondigd is. Den nacht. Duizenden menschen hebben den nacht van Dinsdag op de straat doorgebracht, om eene goede plaats te hebben voor den morgen. Heel den nacht hoorde men gezang en lawijd als ware 't vollen dag. Allerwege zag men hoopen menschen staan, die allen van levensmiddelen voorzien waren. op geroerden toon. — Mijn vader ! herhaalde de jonkman, wiens gelaat plotseling met een hoogrood overtogen werd. Welja, waarom niet I ik ben niet jong me~r en niets zou beletten, dat Angelie eenen geliefden broeder had, Ik zou hem niet verstandiger, niet deugdzamer, niet welsprekender Uinnen wenschen. — Wat zijn er toch nog aangename uren in het leven ! riep Maximiliaan uit. Kn verscheidene aangename uren zijn gelijk aan een genoeglijken dag, niet waar ? Breng dezen met ons 'door."l Iet etensuur nadert, ik zal last geven dat men voor u dekke. —- Ach ! mijnheer, gij maakt mij waarlijk verle- gen- Neemt gij mijne uitnoodiging aan i . — Zeer gaarne I De tabrikant belde cn de kamerdienaar verscheen. Dek voor een persoon meer en ga mejufvrouw Nerval verwittigen, dat de heer Maximiliaan Audoin ons de eer aan doe; met ons te dineeren. : Toen de kamerdienaar zich bij Angelie van zijne boodschap kweet, had zij ter nauwernood hare oogen algewischt en de sporen van lianen schitter- den nog op hare wangen. Hare eerste gedachte was zich bij haren vader te laten verontschuldigen. . Ik ga niet, sprak zij zacht, neen, ik ga niet.' Waartoe zou ik mij aan die nuttelooze marteling onderwerpen. Ik heb beloofd den graaf te Nointcl te huwen, het is mijn plicht den man te vermijden, die mij, zonder zulks le vermoeden, zulk eene le- vendige sympathie heeft ingeboezemd. Ach ! bezat die graaf'cle Nointel het geloof en het edel hart van dien armen advocaat, met wien mijn vader onge- twijfeld den spot drijft, met welk eene vreugde zou ik mijne handen in cle zijne gelegd hebben, om hem de leiding mijns levens toe te vertrouwen. Hier hield Angelie op.en vervolgde na eene poos: Ben ik dan bevreesd voor mij zelve? Zou ik niet mei eigen banden de arme bloemen mijner boon or geluk kunnen verpletteren, die den tijd riei ivhad hebben om te ontluiken. Komaan, moed •'e\aü Anuelie ! Beschouw den man goed, dien gij n ; et' I,ic/en. Wanneer gij ooit de behoefte aan goeden raad gevoelt, zult gij dien aan dierecht- Ä 3 M m

Transcript of Zondag, 27 Juni 1897,mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_06_27.pdf ·...

Page 1: Zondag, 27 Juni 1897,mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_06_27.pdf · wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUW verschijnE éénmaat t wekeel i,n eene Hollandsche

wiipp^psi^gsp«?'

Zondag, 27 Juni 1897,

'T GETROUWE verschijnt éénmaal te weke, in eene Hollandsche uitgave, denVrijdag, en eene Belgische den Zaterdag, onder dagteekening van den Zondag.

Het kost 4 frank te ja re, en met de post in België fr. 4,5o, voor Holland een rijksdaalder, voor Amerika een dollar en 3o pence. — 't Wordt aan 't volk verkocht voor 5 centimes.

Deabomienten krijgen wekelijks toe Het Dtiim-tjesblad, met 24 bladzijden onzer beste Vlaamsche Letterkundigen.

't Duimtjesblad wordt door de verkoopers van 't Getrouwe verkocht voor 3 cs, door al andere 4 cs.

Met de post 't Duimtcsblad alleen, 2 fr. te jare. Notarieele aankondigingen 20 cs den regel.

Adres voor brieven en telegrammes: 't Getrouwe Maldeghem.

Belgische Toestanden.

D e ondervraging van den Antwerp-schen Volksvertegenwoordiger M . Delbeke over hetgeen de regeering voorhad met de redevoering van den Koning is voor deze die iets « schok-kends » wilden ai zoo kaal afgeloopen als de betooging zelf.

D e heer Delbeke legde eerst den wensch van het land bloot : in plaats van al le man soldaat te doen worden, niemand gedwongen s o l d a a t ! De woorden van den Koning hebben ons verschrikt. W i l het ministerie, waarin toch maar alleen M . V a n den Peere-boom als militarist gekend is, nu waarli jk tegen het volk op ?"

D e heer De Smet de N a e y e r , kabi-netshoofd, antwoordde dat de regee-ring in hare vroegere gedachten bleef en j a stillekens aan naar het vrijwilli-gersleger ging !

« H e t thans bestaande legereffectief zou bestaan uit vri jwil l igers, en tot het noodige bedrag, vol ledigd worden door cle loting.

Verzachtingen zouden gebracht wor-den op de strengheid van de wet op de loting, het minst mogeli jk gelegenhèid verschaffende om zich bij middel van geld te laten vervangen.

« N a a s t dat leger te velde, zou een tweede leger staan, de heringerichte burgerwacht. Ze zou bestaan uit twee bans, waarvan de eerste zoo lang zou moeten dienen als de miliciens, 't is zeggen van 20 tot 33 jaar . A l le gegoede burgers die niet in 't eigenlijk leger dienen, zouden w o r d e n ingelijfd. »

De ijzerenwegen. D e bespreking van het wetsontwerp,

de overneming voorstellende van den Grand Central, van den ijzerweg Brug-ge-Eekloo-Gent-Antwerpen, is Dinsdag geëindigd na redevoeringen .tegen van de heeren R e r ' i n , Stouffs Destrec L o r a n d , en voor van de heeren Van den Peereb^oir., Hel leputte en Fris .

Voorstel tot verdaging. Eenige leden legden op het bureel

een voorstel neer strekkende tot de verdaging van het wetsontwerp van overname tot den volgenden zittijd.

Het waren de heeren K o c h , Denis, Delbeke, Van den Broeck, De Vriendt en Lorand.

M . Woeste bestreedt dit voorstel. Het wordt ter stemming gelegd, bij

naamoproeping, en verworpen 81 stem-men tegen 60 en een onthouding. M . Hoyois . )

D e kanier gaat over tot de bespre-

Het Geheim VAN DEN

4 3

Y o d d e ^ A P E ^

Van het herstel van eene grove rechterlijke dwa-ling den grondslag van mijne beroemdheid maken ; in een woord, door een algemeencn schitterenden zegepraal mij eensklaps op een verheven standbeeld plaatsen, zoodra slechts mijne nasporingen met een gunstig gevolg bekroond zijn.

— Waarlijk ! morde Nerval. En mag men ook weten wat 't doel van uwe naspoi ingen is. en welke zaak van : ewicht uw naam zoo luistervol aan het publiek zat bekend maken ?

— Ik kan er nu wel voor uitkomen, mijnheer; want door mijne onvermoeide navorschingen heb ik reeds documenten bijeengebracht om van de Voorzienigheid te mogen verwachten, dat il< spoe-dig de nog onbrekende in niijn bezit zal hebben... Gij woondet te Parijs, niet waar ?

— Ja, antwoordde de fabrikant, die, zonder te weten waarom, een zekere hartsk lemming begon te gevoelen.

— Herinnert gij u nog een proces voor het hof van assisen, bekend onder Jen naam van de brand-stichting van la Vilette f

Nerval keek den advocaat onthutst aan, terwijl hij zich met ontzetting afvroeg, of die vraag tot hem gericht werd tengevolge van eenigen argwaan, clan wel alleen bij toeval.

— Ja, ik herinner mij die zeer goed ? bracht hij met moeite uit.

— Austin Aurillac, die beschuldigd werd zijne werkplaatsen in brand gestoken te hebben om zich de assuramiegelden te doen uitbetalen, werd lot levenslangen dwangarbeid veroordeeld.

— Inderdaad, hij werd veroordeeld. Maar eene groote leverancie van werktuigen....

— Kenige daadzaken schenen voor zijne schul^ te pleiten, dat erken ik. en nogians was Austin Au-rillac onschuldig, daar ben ik zeker van :

king der verschillende artikelen van het wetsontwerp.

De overneming gestemd. Het geheele wetsontwerp strekkende

tot het afkoopen van ijzeren wegen, Grand Central Luik-Limburg, en Luik-Maastricht wordt aangenomen met 79 stemmen tegen 5(5 en 3 onthoudingen, ( M M . Vanderlinden, H o y o i s en Beer-naert.)

Eene t w e e d e stemming heelt plaats voor het afkoopen der liniën Antwer-pen-Gent, Gent- Eecloo en Eecloo-Brtigge.

Deze aankoop wordt aangenomen . met 83 stemmen tegen 49 en 3 onthou-dingen.

De heer minister de Smet de N a e y -er verklaarde gisteren dat er geen spraak is van het wetsontwerp op de burgerwacht naar eenen keurraad te verzenden.

Een Vlaamsch Conservatorium.

Het is beslist. Minister De B r u y n heeft bericht gezonden dat de wensch der Antwerpenaars hunne muziek-school tot koninklijk Vlaamsch Con-servatorium verheven te zien voldaan zal worden. Tegen i c October verwacht men de opening.

Breydel en De Coninck. Het is de eerste maal niet dat onze

Franskil lons het bestaan der t w e e Vlaamsche Helden in twijfel trekken.

N u wordt dat weer opgehaald door een in 't Fransch geschreven weekblad van Oostende le Carillon en een hoog-leeraar van Gent zou, zegt men, die meening deelen zelfs voor zijne leer-lingen.

D e geloofbare bronnen, die het be-staan onzer Helden van i3oa beves-tigden, zijn nogthans zeer talrijk.

Daar zijn : i° D e jaarboeken van den Gentschen

Minderbroeder, een schrijver die tij-dens den Gulden Sporenslag leefde ;

2" De Waalsclie kronijkrijker Gillis Li Muis is , geboren te Doornik, in 1372, dus ook een tijdgenoot van Brey-del en De Coninc.

3° De Spieghel historiael van L-ode-wijk van Velthem, geboren rond 1270, dus nog een tijdgenoot, aan wien Conscience de historische feiten heeft ontleend, waarop zijn vaderlandsche roman, zijn meesterwerk, De leeuw van Vlaanderen is gebouwd. Dan hebben wij nog :

4" De archieven van Brugge, Gent, Rijsel , enz. ;

5U Het werk van den heer Gilliodts-Van Severen, archivaris van B r u g g e : Inventaris der Brugsche charters ;

6° De historische werken van YVarn-könig, baron de St-Genois, baron Ker-v y n de Lettenhove, kanunnik Duclos en meer andere ernstige en gewetens-volle geschiedvorschers.

W i j zeggen met het Fondsenblad : Als hoogleeraar Pirenne al die wer-

ken zal geraadpleegd hebben en als hij dan nog twijfelt aan de rol welke Breydel en De Coninc, voor en in I3O2, in het wettig verzet der Vlamingen tegen de Fransche verdrukking ge-speeld hebben, dan mag hij gerust bekennen dat hij geen genoegen vindt in Vlaamsche geschiedenis en zich lie-ver verlustigt in de ketelmuziek van den Oostenschen'G/r/V/o/z.

Zeker ! Durft gij zeggen, dat gij er zeker van zijt, wanneer het gerechtshof hem schuldig verklaard heelt i

— De gerechtigheid der mensclien ? Ik doe een beroep op die van God !

— En hebt gij bewijzen ? — Gedeeltelijk, ten minste. Kn die, welke mij

nog ontbreken, denk ik weld'a te zullen vinden. — En wat zult gij dan doen ? vroeg Ner val hui-

verende. — Twee dingen : ik zal de onschuld van Aurillac

bewijzen, hem zijnen goeden naam, zijn gestolen vermogen teruggeven, en den waren schuldige, den ellendeling, die laag genoeg was om Austin Aurillac in het verder! te storten en te veroordeelen, voor de rechtbank te sleuren. Ziedaar mijne geheele eerzucht, mijnheer, een braaf man in zijne eer her stellen, een laaghartige moordenaar doen straffen. De volvoering van dat geheimzinnige onderzoek heb ik mij ter iade gesteld, het heeft mij reeds veel tijd geroofd cn e:\lag en mij menigen nacht wakende doen doorbrengen : de geringste aanwijzing maak ik mij ten mme, al ijd en overal bespied ik ; de ge-dachte aan dat . : oces verlaat mij nooit. Ik ben hier bij u, en het zweeft mij voor den geest, vervult mij geheel en al. En geloof mij, wanneer een man, met eene geestkracht hegaafd gelijk aan de mijne, zich een doel gesteld hoef", dan bereikt hij het altijd !

Nerva l hu i ve rde .

Maximiliaan was geheel in vuur geraakt. Zijne oogen glinsterden, zijn gelaat gloeide en Nerval begreep, dat de jonkman de waarheid sprak, als lui begeerde, dat het hem gelukken zou den waren dader van den brand van la Vilette te ontdekken en den onschuldigen Aurillac in zijn eer le doen her-stellen.

Het gevaar dreigde hem dus gelijktijdig van twee kanten.

Uit haat tegen Nerval, of gelijk hij zegde, om van zijne gewetenswro?gingen bevrijd te worden, dreig-de Camourdas.de medeplichtigheid van den fabri-kant aan het licht te brengen.

Door de Voorzienigheid np het spoor der schul-digen gebracht maakte Maximiliaan zich wreed hen aan Jen wrekende» ' rm van het gerecht r.ver te leveren.

De diamanten Jubelfeeste V A N

K O N I N G I N V ICTORIA .

Het was den 20 Juni 1837 des morgends om 2 1/2 ure dat Koning William IV den laatsten adem uitblies.

Ecnigc uren later kwamen de aartsbis-schop van Canterbury eu de kamerheer lord Conyagham, te Kcnsington aan, om de jonge prinses — die nog gecne maand ge-leden meerderjarig w a ^ ^ r k l ^ d — .te melden dat zij koningin van Engeland was geworden.

In haar nachtgewaad, een morgendklccd snel opgeworpen, met blootc voetjes in haastig-aangeschoten muiltjes, kwam de ko-ningin in de antichambre.

Toen zij zich hoorde aanspreken met den titel : « koningin » was hare eerste bewe-ging vol zelfbewuste en bcminlijkc gratie, hare hand uit te steken, opdat de beide bood-schappers haar, door den -handkus hulde zouden bewijzen.

En na zwijgend de melding van den grootcn ommekeer in haar leven te hebben aanhoord, was haar eerste woord : « lk dank u, mijne heeren, en ik verzoek uwe genade met mij te bidden. »

Tusschen dien Juni-morgend in Kensitig-ton en thans liggen zestig lange jaren. Maar wat in die zestig jaren ook gebeurde, de toegenegenheid en de liefde waarmede de jonge koningin bij hare troonsbeklimming door een geheel volk ontvangen werd zijn niet veranderd.

Onder hare Regccring, heeft het Britsche rijk zich uitgebreid in alle deelen der we-reld ; het is toegenomen in macht en aanzien tiaar buiten, in kracht en aanzien naar bin-nen.

In koningin Victoria zien de volkeren ee-ne grondwettelijke vorstin ; die op den troon gezeten, de edelste deugden als ccht-genoote en moeder heelt ten toon gespreid, de koningin die bij al haren persoonlijken invloed nooit het beginsel, den geest der grondwet heeft gekrenkt.

De u royat tattoo. »

De ofïicieele feesten zijn zaterdag avond be-gonnen met een schittcrtiK' royat tattoo of koninklijke taptoe te Windsor. Hieraan nam de geheele koninklijke garde met met uitzondering van enkele compagnieën en escadrons, die te Londen voor cle palcisdicnst waren achtergeble-ven, deel. . f

Ongeveer 6000 man onder bevel van den hertog van Connaught, den jongsten zoon van de koningin, schaarden zich legen 10 ure in de gelederen. A.in het hoofd stelden zich de horsc-guards met de muziek, begeleid door ruiters met naplitalanteerns. Daarna volgden de rayat-biichs-hw/Aw,'.. de roj'£i/-altillene, de coldstream-garde, genietroepen, sclsotsche gar-de, grenadiers en Highlanders, alles met mu-ziek.

De groote dag.

DijnsJag om 1 t ure, verliet koningin Victo-ria in volle staatsie Buckingham-paleis, om eenen rijtoer temaken door Londen, haar volk le begroeten en zich te begeven naar Si-Paul's hoofdkerk om den Hemel te danken voor de weldaden, haar en haar volk betoond, geduren-de eene regeering van fio volic jaren.

W i j denken onze lezers genoegen te doen met hun de volledige beschrijving van den stoet mee tc deelen, die gisteren te Londen uitging en tot opluistering waarvan keizerrijken, ko-ninkrijken en republieken der gansche wereld hunne vertegenwoordigers narr de wereldstad aan den Teems zonden :

De koninklijke Stoet.

De leden der corporatie in rijtuigen openen

Van de beide mannen beschouwde Nerval den advocaat nog als de gevaarlijkste voor hem.

Het viel gemakkelijk; met Camourdas tijd te winnen ; des noods kon men zich van hem ontdoen.

Maar de onkrenkbare eerlijkheid van Maximi-liaan gaf hoegenaamd geene kans ; eene poging tot omkoopen zou niets baten.

Met kwam er derhalve op aan, Maximiliaan voor zich te winnen ; hij moest hem met zijn eigen wa-pen bestrijden. Hoe goed geharnast die jonkman ook ware, hij zou wel eene zwakke zijde hebben, waarin hij kwetsbaar was.

Alle middelen zijn goed voor den slechte ; als hij iemand niet door zijne ondeugden kan verschrik-ken, beproeft hij dit met zijne deugden.

Ncrvals besluit was spoedig genomen. . Na de laatste zinvolle woorden van den ad.-o"

caat met een kalm. onverschillig voorkomen aange-hoord te hebben, sprong hij haastig op, en trad me' uitgestoken band op hem toe met de woorden :

— Reik mij de band : gij hebt een edel hart ! — Mi ar. mijnheer... — Komaan, vergeef het mij ! hetgeen ik gedaan

heb. is mijn en uw,karakter onwaardig. — Ik begrijp u niet. — - Begrijpt gij niet, dat ik u sinds een uur op

cc proef stel. — Op de proef.' Wat bedoelt gij 'i — Ik heb er eigenlijk spijt van. daar het mij in

staat stelt u des te hooger te achten. — Majr dat proces ? — Ik zou het begonnen hebben, ais gij het mij

aangeraden hadt. — Kn nu ! — Zie ik er van»af. Ja, gij bezit een edel hart,

een voortreffelijk verstand. En gij zult een dubbel verdienstelijk werk verrichten door de opsporing der brandstichters van la Vilette onvermoeid voort te zetten, en Austin Aurillac in zijne eer en goeden naam te herstellen. Indien gij geld noodig bad V00>' dat doel, ik hen rijk, gij kunt over mijne kas be-schikken.

- ('lij nu iak i m i j ver legen, m i j n h e e r .

• lk iaat u :eeht wedervaren . Kn viees nu-: van

m i j n a a nbod m i sb ru i k te m a k e n , m i j n ti jd er. m i j n e

den stoet.

Dan komt eene groote ruiterijmacht: dragon-ders, huzaren, lanciers en kanoniers met siuk-ke n geschut en niet minder dan 16 muzieken ' te peerd dezer verschiüendende wapens. j

T e pcevd : de aides-de-camp van de konin- j gin. ;

In rangen van drie rijden nu al de officiers, verbonden aan den persoon van de vreemde prinsen en gezanten ; het is eene groep van een •200 officiers, waarin men al de uniformen dei-legers van de geheele wereld te zien krijgt, tot Koreanen, ja 't leger van het eiland Hawaï toe.

De groep der militaire en marinegeattacheer-den is niet minder aantrekkelijk en wordt on-middellijk opgevolgd door de groep indische oljiciers. mqt..fuitenaiit-k.olo.ttól dc maharajah Dn tra) Partal Singh aan het hoofd.

Daarme is het militaire schouwspel afgeloo-pen ; men zal wel nooit eene zoo groote menge-ling van uniformen cn nationaliteiten bijeen gezien hebben.

Vreemde genanten.

Zes rijtuigen volgen nu met de vreemde ge-zanten.

Noemen wij enkel het vierde : Z: li. Chatig Ym Hun, China ; prins dc Lig-

ne, Belgie ; graaf van Lynden, Nederland en Mgr Sambucettie, bijzondere gezant van deii paus,

Vorstelijke personen.

Nu komen de koetsen met de kinderen en leden uit dc koninklijke familie.

Het eskort van troepen uit al de engelsche kolonieën, hetwelk daarna volgt, is een der declen van den stoet, waarop de Ennelschman met nationalen trots zal wijzen.

Eene eerewacht met prinsen.

Dc koningin nadert, doch vooraf rijdt eene eerewacht van leden harer familie en vertegen-woordigers van vreemde vorstenhuizen ; met zulk een eskort rijdt zelfs de machtigste vorstin der wereld niet dikwijls uit.

Een eskort indische ruiterij en dan, met lord Wolselcy, opperbevelhebber der engelsche troepen, als voorrijder, de groote gala koets, door acht lichtgele peerden getrokken en waar-in de koningin zit, met hare dochter, prinses Christiaan en hare schoondochter, dc prinses van Wallis.

De prins van Wallis en de hertog van Con-naught rijden aan de rechterportel, de hertog van Cambridge aan cle linker, en met de groep der hoogere hofchargen en hoogere odiciers en een nieuw gevolg van indische ruiterij wordt de stoet gesloten.

Dc stoet hield tweemaal stil : eens voor den korten dienst van dankzegging op de trappen der angükaansclie St-Paul's kerke en eens aan Mansion House, waar de lordmayor het adres van trouw der city van Londen heeft aangebo-den.

De maaltijd voor de armen.

Donderdag had cle maaltijd der armen plaats. Het antal der armen, die op deze wijze den zestigsten verjaardag van den kroningsdag kon-den vieren, bedraagt ongeveer 200,5oo.

Het ligt voor de hand, dat zij over verschei-den wijken worden verdeeld. Daartoe is L.on-in 5y wijken gesplitst. Dc meeste paupers heeft C let ketiwcll. 40,000 ; dan volgen Greenwich men 17,000 ; Bethnal Green met 14,600 ; Whilechape! met 10,000; terwijl L e . en Kl-tham wederzijds slecht 'i'io cn -->00 bedeelden tellen.

In alle werkhuizen der stad werden ta-fels aangericht en, behoudens de toestemming van hel bureel van den graafschapsraad, in de parken en openbare hovingen, welke hiervoor geschikt zijn.

L'r is voor dit armenfeestmaal bij het mil-lioen ingesc' reven, zoodat men nog aan elk der 200,5oo genoodigden een blinkenden schel-ling in den zak zal kunnen steken na liet feest.

10.000 koks en tafeldienaars zijn door het comiteit aangeworven en voor het huren van zalen en tafelgerief betaalt men alleen bij de 100,000 Ir.

Als drank niets dan water, tl.ee en koflie — mol iietgene zij krijgen van geld kunnen zij latei-drinken wat zij willen.

beurs zijn tc uwer beschikking. Hoe stn elend is liet, onder de verdierlijkte menigte, die overal, waar zij kan, het gouden kalf aanbidt, een man te vinden, die sterk en lier genoeg is om oneerlijk geld te niinacbleii. Meestentijds benijdt men dc mil: iionnairs, men moest ze eerder beklagen.

Naaimate wij rijk worden, verliezen wij het ge-loof en het vertrouwen in de mensclien. Onder den schijn van vriendschap meeneii wij berekening tc ontdekken. Het zien van een treurig aangezicht ver-schrikt ons, wij vei moeden terstond eenen verzoe-ker. Van alle kanten en op allerhande manieren worden wij misleid en afgezet. Speculan:en, die geen cent in de wereld bezitten, poger. ons door. allerlei. schoone voorspiegelingen in hunne ge-waagde speculatieii ie doen deelnemen ; ieder vleit ons en niemand beeft ons lief. Wij maken ons eenen nieuwen \ijand zoo dikwijls wij weigeren eenen dienst te vei leenen. Kn als wij alie diensten moesten verlecncn, die men van ons vraagt,. waren wij in acht dagen tijds geruïneerd.

Begrijpt gij nu mijne blijdschap, eindelijk een man te ontmoeten, in wien ik vertrouwen kan stel-len, wiens rechtschapenheid mij eene waarborg is voor de deugdelijkheid van het advies, dat hij mij geelt. Van nu af aan zult gij, als gij wilt, dc bestuur-der zelf van een groot deel mijner zaken zijn. Ik zal van u meer dan mijn advocaat, mijn raadsman, mijn vriend maken.

— Ach ! mijnheer, riep Maximiliaan uit, wat zijt gij goed mij op die wijze toe spreken.

— Ik spreek tot u, gelijk ik denk, ombewimpeld, en bijwijlen zult gij mij zelfs wel wat ruw vinden. Maar ik ben, over het algemeen genomen, geen slecht menscb, en als gij een verbond met mij wilt sluiten, bier is mijne hand.

— Hier is de mijne i antwoordde Maximiliaan. — Het blijft dus nu zoo bepaald, ik zal u in mijne

zaken inwijden, en gij zult mij op de hoogte hou-den van hetgeen u zeiven betreft Ontzie u niet om het voorbeeld van Angelie te volgen, die kwistig uit de kas van. den millionnair 'put, wanneer bet de ondersteuning van eenen of anderen noodlijdende betreft.

- He; i>, mij aUut' ik droom > nievkij M.isimili-a.m aan. gij spreekt tot mij niet eene ttoediicid....

--• Ik zou uw vader kunnen zijn, hei nam Nerval

38o heele ossen werden voor dezen monster-maaltijd geslacht; 10,000 brooden van 4 pond, 4,000 hespen, enz. werden geleverd.

Een doodvonnis.

Men herinnert thans wat koningin Victoria deed met het eerste doodvonnis, dat haar ter onderteeking werd voorgelegd. Het vonnis was geveld over eenen soldaat, die voor de derde maal gedeserteerd was.

— Is er niets ten gunste van den man te zeggen .' vroeg de jonge koningin aan haren raadsman, den :< ijzeren » hertog van Welling-ton.

— Niets, Ihve Magesteit, luidde het ant-woord, de man is driemaal weggeloopen.

— Is er dan niet eene enkele verzachtende, omstandigheid aanwezig? zoo hield Victoria aan.

:— lk weet geene enkele, zegde de hertog, de man is misschien een braaf mensch, maar een heel slecht soldaat.

— Nu, riep Victoria verheugd uit, als hij dan misschien een braaf mensch is, zal ik hem maar laten leven,

En zij teekende het doodvonnis niet.

Ierland en hetjubilé.

Uit Dublijn wordt gemeld, dat Ierland dins-dag avond zijne antipatische gevoelens niet opzichtens koningin Victoria, maar jegens Engeland, op klare en duideibke wijze heeft uitgedrukt.

Op het oogenblik dat, gansch Engeland door, vreugdevuren werden aangestoken, werd de zwarte vlag geheschen op het stadhuis van Dublijn.

De. nationale vlag werd ingetrokken en de zwarte vlag verscheen in de plaats.

Zij bleef evenwel maar gedurende een half uur geheschen ; 't is te zeggen, gedurende den lijd welken cle stoet manifestanten noodig had om voorbij het gebouw te trekken.

De stoet was vrij lang en bestond uit talrijke groepen die vlaggen en kartels droegen met op-schriften betrekkelijk Ierland en den vernede-renden toestand waarin dit land tegenover Bre-tanje is geplaatst.

O p zekere kartels las men : God bescherme Ierland ! l)e Heer verlaat de verdrukten niet 1 ; W i j zullen onverpoosd strijden tot het bekomen van ons recht; De vervolgingen en folteringen louteren den mensch 1 ;

Leve de Ieren, vloek over hunne verdruk-kers !

Zes mannen droegen eene groote doodkist waarop geschreven stond :

« Hier rust het Britsche keizerrijk! »

De stoet werd door de menigte, die in dichte drommen in de straten op elkander gepakt stond luidi uchlig toegejuicht.

Honderden mannen met stokken grwapend, beschermden den stoet tegen de policie die vruchteloos gepoc gd heeft tusschen te komen.

Laat ons hopen dat koningin Victoria, ont-roerd door de talrijke welgemeende cn oprechte huldebewijzen, waarvan zij, sedert een paar dagen het voorwerp is, zich zal laten verteede-ren en zelfs het initiatief nemen zal eene bewe-ging onder de wetgevers, om aan de sinds lang verdrukte Ieren eindelijk het zoolang gewensch-te home rule te schenken.

Ierland vrij en Transvaal met vrede gelaten, ziedaar wat koningin Victoria moet bewerken, v il zij haren naam door eenieder doen zegenen en als grootste daad harer regeering die kroon op haar vorstelijk werk zetten. .

Troonafstand der koningin.

Men komt weer met nieuws voor den dag dat de prins van Wall is binnenkort de kroon zal erven, daar de koningin voornemens zou zijn na de feesten afstand te doen van den troon.

Men zou goed doen van dit gerucht niets te gelooven, zoolang de tijding niet van ambtswe-ge aangekondigd is.

Den nacht.

Duizenden menschen hebben den nacht van Dinsdag op de straat doorgebracht, om eene goede plaats te hebben voor den morgen.

Heel den nacht hoorde men gezang en lawijd als ware 't vollen dag.

Allerwege zag men hoopen menschen staan, die allen van levensmiddelen voorzien waren.

op geroerden toon. — Mijn vader ! herhaalde de jonkman, wiens

gelaat plotseling met een hoogrood overtogen werd. — Welja , waarom niet I ik ben niet jong me~r

en niets zou beletten, dat Angelie eenen geliefden broeder had, Ik zou hem niet verstandiger, niet deugdzamer, niet welsprekender Uinnen wenschen.

— Wat zijn er toch nog aangename uren in het leven ! riep Maximiliaan uit.

— Kn verscheidene aangename uren zijn gelijk aan een genoeglijken dag, niet waar ? Breng dezen met ons 'door."l Iet etensuur nadert, ik zal last geven dat men voor u dekke.

—- Ach ! mijnheer, gij maakt mij waarlijk verle-gen-

— Neemt gij mijne uitnoodiging aan i . — Zeer gaarne I De tabrikant belde cn de kamerdienaar verscheen. — Dek voor een persoon meer en ga mejufvrouw

Nerval verwittigen, dat de heer Maximiliaan Audoin ons de eer aan doe; met ons te dineeren. : Toen de kamerdienaar zich bij Angelie van zijne boodschap kweet, had zij ter nauwernood hare oogen algewischt en de sporen van lianen schitter-den nog op hare wangen.

Hare eerste gedachte was zich bij haren vader te laten verontschuldigen. .

— Ik ga niet, sprak zij zacht, neen, ik ga niet.' Waartoe zou ik mij aan die nuttelooze marteling onderwerpen. Ik heb beloofd den graaf te Nointcl te huwen, het is mijn plicht den man te vermijden, die mij, zonder zulks le vermoeden, zulk eene le-vendige sympathie heeft ingeboezemd. Ach ! bezat die graaf'cle Nointel het geloof en het edel hart van dien armen advocaat, met wien mijn vader onge-twijfeld den spot drijft, met welk eene vreugde zou ik mijne handen in cle zijne gelegd hebben, om hem de leiding mijns levens toe te vertrouwen.

Hier hield Angelie op.en vervolgde na eene poos: — Ben ik dan bevreesd voor mij zelve? Zou ik

niet mei eigen banden de arme bloemen mijner boon or geluk kunnen verpletteren, die den tijd riei ivhad hebben om te ontluiken. Komaan, moed •'e\aü Anuelie ! Beschouw den man goed, dien gij n;et' I,ic/en. Wanneer gij ooit de behoefte aan goeden raad gevoelt, zult gij dien aan dierecht-

Ä 3

M

m

Page 2: Zondag, 27 Juni 1897,mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_06_27.pdf · wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUW verschijnE éénmaat t wekeel i,n eene Hollandsche

T GETROU W E MALDEGHEM

Louis Van Damme, Neder-

b o e l a r e , E e c l o o , maakt bekend dat hij zich gelast met verveerdtgen van alles wat

den marmer en steenkappersstiel betreft, zoo-als : Grafmonumenten, watersteenen, zuilen, marmeren schouwen, vloeren, treden en meu-belartikelen, zooals Lavabo's, Nachttafels, enz. Dit alles aan genadige prijzen.

Zilveren en Bronnen Medaliën en Diplomas. LET WEL OP HET ADRES : LOUIS V A N DAilBE N e d e r b o e l a r e , 1 3 6 EECLOO GLAS- EN VERFWAREN.

Alle slach van glas voor Serren-daken-kasij-nen enz. — Glazen pannen.

Glazen belegsels voor deuren. Allerbeste mastiek per doos van 10 kil. aan

fr. 1.90, per 100 kil. i 5 fr. Glasd iamanten t3 begi; ien van 3 fr.

Loodw i t van fr.o.35 per k. en25fr . per 100 k. I n olie van fr.0,40 per kilo en 3o fr. per too k.

Gereedgemaakte olieverf a fr.0.75 per kilo. Al le soorten van vernissen voor binnen- en

buitenwerk, voituren, booten enz. te beginnen van i fr. per liter.

Spir i tus vernissen, in alle kleuren te begin-nen van 2 fr. per liter. Borstels voor schilders-huishouden- en toilet.

Solferstukken, solfërMoem, solferwieken. Beste olijfolie, lampolie, nachtlichten,

ameldonck, lak voor flesschen in alle kleuren. Marsei lsche zeep (is l e kwaliteit} per k. fr. 0,80 Bierstopsels te beginnen van ir. 0,75 p. 100.

'. Wijnstopsels » » 1,75 p. 100. Alle slach van sponsen, zeemvellen, mat-

ten- en dwijlen. Verfmolens te beginnen van 20 fr. Goud en zilverbrons van fr. o,i5 het pak. Huis van vertrouwen-Laagste prijzen.

A. J. S T A E S , O U D S T E IN D E Z O N ),Steendam, 3 7 , G E N T

tegen Éand-Het beste middel

pijn, hoofdpijn, flerecijn in het hoofd en in de tanden,zenuwkoorst, ruis-

schingen in het hoofd en in de ooren' en alle andere zenuwkwalen, zijn wel de

G R A N U L E S A N T I N É V R A L G I Q U E S bereid door FIRMIN ROEGIERS, apothe-ker Statiestraat, 7, te Eekloo

Op een jaar tijd, hebben deze pillen meer dan vijf duizend genezingon te weeg ge bracht en om hunne zoo goede hoedanighc den twee gouden medalies behaald op de tentoonstelling v in Parijs en Tunis en eene zilveren op die van Oostende.

Prijs per doos: 1,50 fr. franco te huis besteld mits 16 postzegels van 10 centimes of een postmandaat van i'6o fr. aan boven-gemeld adres op te zenden.

Ook verkrijgbaar te Maldeghem bij Exn. Van den Broucke, Apotheker, Eedestraat.

Meubelmagazijn C . D e GrOOte-V a n R i e , Noordstraat 3, Malde-ghem, nevens het bestelhuis van den

tram Breskens-Maldeghem. Alle slach van MEUBELEN zooals :

Klcerkassen, Bedden. Ressortbakken, Lavabos, Nachttafels, Ronde, Ovale, Vierkante en Coulisse-tafels ; F-iagères voor estaminets en salons, 160 soorten pan stoelen in alle hoedanigheid en prijs, alk oöort van Spiegels, vergulde Lijsten en andere voor kaders en galerijen,' Matrassen in wolle en zeegras, Vloer- en Tafeltapijten, Linoleum, Toile-ciree, enz., enz.

2 jaar gewaarborgd.

E M I E L V E R S T R Y N G E - T A L O E N Noordstraat, 72, Maldeghem.

Rijke keus van Koei- en Paardenharnas-suur alsook zadels, zweepen, colliers, lan-taarns, enz.

Ook ruime keus in manufacturen zooals elastieken, fluweel, katoene en wolle sargiën, damesstoffen, en alles wat den artikel aan-gaat.

schapen en reine ziel kunden vragen.

Na haar toilet in orde gebracht en haar wit kleed-je met een donker verwisseld te hebben, ging Ange-lie naar beneden.

Bij het zien van mejufvrotiw Nerval overtoog een blos van genoegen Maximiliaans aangezicht.

Nerval bemerkte dien blos en zijn voorhoofd hel-derde plotseling op.

— Komaan, dacht hij, aan die zijde ten minste zal het niet moeilijk gaan.

Lr heerschte eene zekere gedwongenheid tiisschen de beide jongelieden. Angelie vreesde :'zich aan de bekoorlijkheid van het onderhoud met Maximiliaan over te geven, deze vroeg zichz-'lve of hij de jonge dame niet mishaagde.

De maaltijd bracht hierin eene gelukkige afleiding. Nerval deed zijn uiterste best om de talenten en de hoedanigheden van den jonkman zooveel mogelijk in Arigelies tegenwoordigheid se doen uitkomen, doch mejufvrouw Nerval, altijd denkende aan het huwelijk, waartoe zij gedwongen werd, moest zich geweld aandoen om de plichten van gastvrouw naar eisch te vervullen en aan het gesprek deel te nemen.

Men scheidde vroegtijdig. —: Ik hoop u spoedig weer te zien '. sprak Ner-

val tot den jongen advocaat. — Ik zou vreezen mij aan bescheidenheid schul-

dig te maken, antwoordde Maximiliaan — Geloof dat niet; hoe meer gij komt, hoe lie-

ver het ons zal zijn, hernam Nerval, zijn nieuwen vriend de hand drukkende. ' - . . . . .

XXX IV .

1 — — , •

• D I P L O M A T I E NERVAL .

VAN

Er verliepen verscheidene dagen zonder dat Ner-val, tot groote bevreemdeling van Angelie, haar zelfs zijdelings aan het bestaan van den graaf de Nointél herinnerde. Evenals een veroordeelde, ver-beeldde Angelie zich, dat men haar een uitstel gaf, maar het vonnis toch later zou voltrokken wordei,. Haar levensgeluk was voor altijd verwoest, maar zij bad den hemel ten minste in de eenzaamheid den tijd tehebben, zich aan haar ongeluk te gewennen.Vuri,,

In het belang- pan iedereen die een goed NA AIMA CHIEN wil koopen !

Het Huis is altijd voorzien van een prachtig as-sortiment van allerbeste Naaimachienen van 't laatste model en welke bijzonder goed afgewerkt zijn, en waarvan alle slijtdeelen van beste staal zijn vervaardigd, en die eene goede tempering ontvan-gen hebben.

A l l e Machienen fijn 7 jaar gewaarborgd op factuur.

öoiv ie bekomen : OCCASIE - NAAIMACHIE-NEN van af 23 tot 65 frank, 2 jaar gewaarborgd.

HERSTELLINGEN boven de 5 lr. 1 jaar ge-waarborgd.

IOEDEI IOORTEN voor alle stelsels van ma-chienen, Naalden, Olie, Riemen, enz. enz.

Aangejien mijne machienen geregeld verkocht worden,ponder dat er veel achterloop moet aan ge-beuren, kan ik jre laten aan prijken buiten alle concurrentie.

P. V A N D E P U T T E - V A N D A M M E . Naaimachienenmaker en Kunstsmid,

Kerkstraat, 47, E E C L O O . EenigenDepot voor Holland A.P.J.Ego, IJzendijke.

Amerika, Australië, Afrika, Chili & Perou.

W.RAYDT&CT ALGEMEENE PASSAGE-AGENTEN,

Suikerstraat 1, Antwerpen. Vertegenwoordigers van 16 Stoombootlijnen. Regelmatige vertrekken en overtocht-

prijzen van Antwerpen naar : fr. , 6 2 i 5 0 I Rio de Janeiro fr. i85,

375, fr. IOO,

2 5 o, 3oo, 260, 5oo, 267,

New-York Baltimore Philadelphia Boston : New-Orleans Flanders(Mississ.) 175, Quebec, t5o,oo Montreal 159,00 Winnigpeg(Man) 200,5o , VanCouver(B.C.) 410,00 i Buenos-Ayres iS5,

Bovenstaande zijn onze overtochtprijzen in 3" kl., van Antwerpen uit, alles inbegrepen. Brochuien, atvaarstlijsten en alle noodige inlichtingen worden op aanvraag kosteloos verzonden, door W . RAYDT & C'E Antwerpen, of door onzen agent Huoo CEULENAEUK , Maldeghem.

j Valparaiso CHILI Colon Panama Havana Congo (Loangoj Capetown Adelaide,Meinour-

neet Sydney 440,

E. T I J T G A D T - S Ö E N E N , M A L D E G H E M

Markt en Boudewijn-Lippenstraat. A. Groote keus van smeeijzer, gegoten ij'.er, staal

zink, ambeeldeii, blaasbalgen, vuren en machienen, slijpsteenen, ijzerenbalken (Poutrelien) en verders alles wat het smidsambacht betreft. — B. Ijzerwa-ren voor winkels zooals: nagels, punten, casserol-len, enz. — C. Fourneizen kachels en Amerikaan-sche vuren van 't nieuw systeem, ijzeren afsluitin-gen voor weiden, ijzerdraad, koorden in staa), prikkeldraad, trailiewerk. — D. Handel in Bergsc.ie en Engelsche stovekolen, machienekolen AN-T H R A C I T E bijzonder geschikt en zeer voordeelig voor «calorfères,» briqqueuen; Coke.

In 't groot en in 't klein. Prijzen zullen op aanvraag toegezonden worden.

Louis Willems-Dhondt, Ma-gazijn van B o u w s t o f f e n , H o u t w a r e n en K o l e n .

A. Handel in Is'oordsche en Inlandsche Houtwaren B. Groote keus van Bouwstofl'en. zooals Schelde- en

Boomschesteen, Kalk.Sement, Plaaster, Arduinen zuilen, Verkcnsbakken, Vloeren, enz.

C. Handel in Bergsche cn Engelsche stovekolen, Ma-chienekolen, Anthracite, Cokes, enz.

In 't groot cn 111 't klein. Verkoop van kolen per wagon tegen alle concureerende prijzen. Vervoer ver en bij in Holland zoowel als in België. Verders biedt hij zich aan voor

A A N N E M E R .

Reychler-De Keyser, M o l e n -s traat , E e c l o o . — Magazijn van Marmere Schouwen, Grafmonu-

menten, Arduinen Marmerkapperij, Ciment, Pleister, Kalk, Steen.

B e l g i s c h e M a a t s c h a p p i j van

Algemeene Verzekeringen O P H E T L E V E N .

( N aa m 1 o o z e V e nn 001 sch ap) O p g e r i c h t in 1824

G e v e s t i g d te B r u s s e l - B r u i c b t i a a t , 24

W a a r b o r g k a p i t a a l : 24 m i l l i o e n f r a n k e n

P e r s o o n l i j k e V e r z e k e r i n g e n t e g e n

Ongelukken V e r z e k e r i n g t e g e n B u r g e r l i j k e V e r a n t -

w o o r d e l i j k h e i d .

V e r z e k e r i n g « P a a r d e n en R i j t u i g e n ».

Agent, M. JU LI EN V AN HOOREBEKE, Noordstraat, 35, Maldeghem.

smeekte zij God om de noodige kracht, haar leed met onderwerping te mogen dragen, en dat haar oller voldoende mocht zijn om haren vader te red-den van het gevaar, waarvan hij haar het bestaan, maar niet den aard geopenbaard had.

Deze verandering in het gedrag haars vaders jegens haar opmerkende, vroeg Angelie zich bijwij-len, of haar vader alleen de proef had willen nemen hoever hare zelfopoffering en hare gehoorzaamheid gingen.

In deze meening werd zij nog versterkt door de onverklaarbare menigvuldige bezoeken van Maxi-miliaan Audoin, in het hotel van den rijken fabri-kant. Nooit had Nerval zoo dikwijls behoefie gehad aan rechtsgeleerden .bijstand; nooit ook was de jeugdige advocaat nergens anders met zooveel sym-pathie ontvangen geworden.

Aanvankelijk had hij zich eenigzins gekrenkt ge-voeld aan eene proef te zijn onderworpen gewor-den, welke zijne eerlijkheid zegevierend' had' door-staan, doch na eenig nadenken zag hij in, dat de weelde, die altijd een droom van schijnvricnden en tafelschuimers aanlokt, den fabrikant wantrouwend had gemaakt omtrent den aard der gevoelens, welke men voorwendde.

Door van de dringende uitnoodigingen van den fabrikant, zulk een druk gebruik le maken, gehoor-zaamde Maximiliaan Audoin, zonder ervan bewust te zijn, aan eene veel machtiger aantrekkelijkheid dan de blijkbare sympathie van den millionnair.

Ware Angelie eene van die parijsche dametjes geweest, die meer gelijken op poppen dan op men-schen, en waarvan mevrouw Montravers eene vol-maakte type was, zou Maximiliaan haar alle dagen hebben kunnen zien zonder zelfs voor haar een ge-voel van schoone vriendschap te koesteren. Maar hij kende de godsvrucht van Angelie ; hij had haar in de dakkamers der ongelukkigen ontmoet; zij was hem verschenen als een zichtbare vorm van lieida-digheid, als een hemels wezen, wier taak het was de noodlijdenden te vertroosten.

7.00 dikwijls Maximiliaan haar had hooren spre-ken, was hij verbaasd geweest over haar gezond en vroeg berijpt oordeel. iTelfs zeer streng van beginse-len toonde zij zich echter zeer toegevend voor de leiten en fouten van anderen en trachtte die altijd te vergoelijken.

V E L O S . Y z e b a e r t E m i e l V a e k e K e r k w e g M a l d c g e m

Engelsche en Amerikaansche Velos Speciaal gemaakt voor onze wegen. Sterk,

Schoon en met de grootste zorg afgewerkt. Verwisseling van oude V E L O S , Herstellingen van allen aard. Emailleeren en Vernikkelen. Wielen, Banden, Luchtkamers, Kettingen, Guidons, Zadels, Trompen, Bellen, Soupapen, Billes, Pompen, cjrclonomelers, pedalen en\. aan den laagstenprijs mogelijk cn van aller-eerste hoedanigheid. Schoone Occassie-Velos, te beginnen van 80 fr.

MAGAZIJN VAN S T O E L E N , H O E D E N & K L A K K E N

De ondergeteekende DE BAETS, BROEDERS en ZUSTERS, winkeliers, te Maldeghem, Noord-straat, N r 63, maken het geërd publiek bekend, dat hun magazijn altijd goed voorzien is van alle slach van STOELEN en Z E T E L S groote en kleine RIETEN S T O E L E N van Thonet (WeenenJ, alsook van K L A K K E N en HOEDEN. Zij bevelen zich verders aan voor Voerman en Huurhouder. Bijzon-derlijk ingericht voor Verhuizingen.

Door de goede hoedanigheid hunner koopwaren cn gematige prijzen, verhopen zij de gunst van een-ieder te genieten.

De Baets, broeders en zusters.

AMERIKA Red Star Line. Koninklijke bel-gischePostdienst tusschenAntwer-p'Lit Nciiv- Yorck

en Philadelphia. Afvaarten alle Zaterdagen in corres-pondentie met al dc steden van de Vereenigde Staten.

Üe ccnigste rechfstreeksche postdienst van Antwerpen. Al de stoombooten dezer lijn zijn onlangs gebouwd, ge-kend om hunne sterkte en bezitten prachtige kajuiten voor passagiers en landverhuizers. Op elk stoomschip bevindt zich een kundig geneesheer. Rechtstreeksche reiskaarten vooral desteïleii der Vereenigde Staten.

Voor alle inlichtingen, prijzen, reiskaarten enz., zich te wenden bij VON DER BECKK en MARSII.Y, hoofd-agent voor Europa, in (Vntwerfen. — Agent te Malde-ghem, M. VICTOR DËNEVET, Westeindeke.

ISINGER D E B E S T E

N A A I M A C H I E N E N voor alle soorten van werk.

350 Onderscheidingen le Klas.

Chicago i8g3 : 54 Eerste Prijzen. Er bestaat geene fabriek die zooveel

naaimachienen van verschillende mo-dellen vervaar digt als onze Maatschappij

Wacht it voor namaaksels en mistrouwt goedkoope machienen van

mindere kwaliteit. D i r e c t i e v o o r B e l g i e :

O u d e k l e e r k o o p e r s t r a a t , 3 i . B r u s s e l . E e n i g H u i s te G e n t . Z o n n e s t r a a t . 4.

D E P O T S : EECLOO,Boelaarstraat,9. W E T T E R E N Benedenstraat, 14.

GEERAARSBERGEN,Penitentenstraat,4

ijslasiP {{ De Nieuwe Lonclon liort dc jrn.m' linn 11 binnen cn-h«k- tis'iTHii vonhvrtjivn. mar.kfc <\ fu t hnnr plnn/« n»;« n *;u:hl. be-1« t lift uiLvnil'-n cn istiOiuL IIg '. [cllitjrs Vf.n bit bnolM u'fcg.

Verkrijgbaar in Flacons van fr. 1.50 en f'i>. s_50 En£dsclvï Daju'cUir.rjUmp aan fi\ 2 . 00 por Flacon

Verkrijgbaar bij de W e d . V A N C A N T F O R T , Statiestraat te Eekloo, en de gezusters L A M P O

Ecdestraat te Maldeghem.

Stoombootdienst « Sluis-Brugge »

DER KLOOSTER & C ° . Z O M E R D I E N S T 1897

b e g i n n e n d e d e n 1 M e i tot en m e t 3o J u n i . V e r t r e k van S l u i s .

Zondag 8,oj 12.Ho 5.5o Maandag <i..|0 10.10 -2.10 5,5o Dinsdag ti.^o 10.10 2 10 5.5« Woensdag f>./p 10.10 2.10 5.5o Donderdag 6.<(0 10.111 2.10 5.5o Wijdag 6.40 10.10 2.10 5.5o Zaterdag., ,06.^0 8.00 1.40 4.00

V e r t r e k v a n B r u g g e : Zondag y.'.io 2.3o 7.20 Maandag 8.40 12,40 ^.40-7.20 Dinsdag 8.40 12.40 J.40 7.20 Woensdag 8.40 12.40 40 7.20 Donderdag 8.40 12.40 3.40 7.20 Vrijdag 8.40 12.40 li.40 7.20

Zaterdag ö.20 11..10 1.— 3.3o 5.5o

Onder haar zwak uiterlijk ried men eene krachti-ge ziel bereid tot offers, wanneer haar zulks door haren plicht zou geboden worden. Maar zoodra men met haar gesproken had, kwam men tot de overtuiging, dat nooit die onedele gewaarwordin-gen, welke men hartstochten noemt die edele ziel zouden lumnen beroeren ol de kloppingen van dat reine hart doen versnellen.

Niet dat Angelie koel was, zij bezat integendeel al de beminnelijke hoedanigheden, die innemen , en betooveren..

Was de omgang van twee edele wezens, gelijk Maximiliaan en Angelie zonder gevaar, uit hoofde zelve van hunne deugd, zoo kon het nogtans niet missen of zij moesten vooi elkander eene zekere sympathie koesteren, ingeboezemd door de over-eenstemming van hunne gevoelens.

Angelie begreep d:r, wist dit.... En tengevolge der meedeelingen van Nerval, dat haar huwelijk met den graaf de Nointel vastgesteld was, achtte zij het dan ook aanvankelijk beter niet aan het diner te verschijnen, waar zij Maximiliaan zou ontmoeten. Maar bij eenig nadenken vond zij dit een harer onwaardig besluit, en Angelie gehoorzaamde gelijk zij wist te gehoorzamen, zonder eenige tegenwer-ping te maken.

Tijdens den maaltijd nam het onderhoud eene wijsgeerige wending, in de christelijke beteekenis van dat woord, want wijsbegeerte wil zeggen : ver-langen om wijzer te worden. Toen Angelie naar hare kamer terugkeerde, gevoelde zij zich tot hare verbazing ook veel minder bedroefd. Dit kwam de-wijl Maximiliaan, met de hem eigene welsprekend-heid, den geest van het meisje had opgevoed in hoogere sferen ; hij had gewezen niet op het wor-stelperk, waar het bloedende lichaan van den mar-telaar ligt, maar op den hemel, die zich voor zijne glorierijke ziel ontsluit, Het was dan ook met een zeker gevoel van erkentelijkheid, dat Angelie den advocaat vaarwel zegde.

Daar Nerval hem tegen den volgenden morgen ontboden had, gebruikte den jonkman met den fabrikant en Angelie het ontbijt.

Hij ontwaarde, dat zij geweend had. Wat kon hare droefheid veroorzaken 'i Maximiliaan vroeg zich dit met bekommering af. Daar Maximiliaan mejufvrouw Nerval niet dun-

H O U T H A N D E L Riga &Noordsche Houtwaren.

OH. w OOMPËÜFFAMT, BIJZONDERHEID

van droog inlandsche Hout, Speeken en Duighout

A a n k o o p van alle slag van Boomen.

V e r k o o p aller trouw en zeer voor deelige prijzen.

O .̂ÜIl 3P JFli O JEÜL JEC * m

V L A A M S C H E B A N K Naamloos Vennootschap.

H O O F D K A N T O O R : B R U G G E , 3 2 , D W E E R S S T R A A T . ArPNTCfu a DtirH Oostende, 4, Sint Joorisstraat, AUt-W J StHAl l hN : Nieupoort> I9> Marktstraat.

Aankoop en verkoop van Actiën en Obligatiën, Staatsrenten, Premieloten, enz. — Betaling van Intrest-Coupons. — Inschrijving op alle Leeningen. — Loopende Rekeningen, Intrest der depots : op zicht 3 °/0, op 3o dagen 3 1/2 % ) . — L e e n i n g van geld op verhandelbare Titels. — Uitgifte van Wissels betaalbaar in vreemde landen. — Aankoop van engelsche en andere Cheques. — Krediet-Rekeningen. — Disconto en Inning van Trekbrieven, enz.

T E L E F O O N : BRUGGE , n ' 7 0 ; OOSTENDE, nf 1 7 0 ; N l E U P O O R T , n r 10.

T A B L E T T E N VOOR D E B O R S T van T O L U - B A L S E M

GENAAMD:

STANDAERT'S - TABLETTEN HET BESTE GENEESMIDDEL TEGEN

VERKOUDHEDEN, LONGZIEKTEN & KEELZIEKTEN. • Deze Tabletten, van zeer zangenamen smaak, genezen met zekerheid alle de BORSTZIEKTEN,

zooals: Verkoudheden, Kindshoest, Longziekten, Keelziekten, enf. Zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en nemen den hoest weg.

De personen die dikwijls aan den adem gepakt zijn, vinden de grootste hulp in deze Tabletten, twee of drie Tabletten herste; len aanstonds den adem.

Manier om de\:e Tabletten te gebruiken: Voer eene verkoudheid last men van uur tot uur een Tablette in den mond smelten, van 10 lot

12 daags; indien de hoest erg is, mag men er tot 20 daags nemen.

P r i j s : i f r . 5o p e r d o o s . Depo; bij Honoré S T A N D A E R T , Apotheker, Stcenstraat, 51, Brugge.

S P O O R W E G E N . — r Mei . GENT-ElZKLOO-t RUGGE.

Klas GENT Wondelgcm Evergem Sie klinge Waarschoot EEKLOO Balgerhoek A.degem MALDEG«" Donci; Sijsscele Steenbrugge BRUGGE

23 123 123 11)3317421

12J> 12J 12

8 9 7 .

123 (jio; 12531 i53ol 17;5 i85o 918 ii-nj i53ii| ;i858 925112lS :543 :1904 (j33j 1236; i55o| 1910 942; ;3o5i i55g} . 19KJ

513j7141R08j g52|.3i3|1607!1743i1928' 5231722[815 IOOI!I3Ï3|' 11731: iq3i>| 533;727| 132«

jf.4i| ;t>47l 1055 1704!

5.(31732'8S2 553i742|

i335 13,(3 .352,

q3I>. ! „ i"-»'! ,1801 1919

2000 j 2010,

'202O iS2G:2O3I|

ÖI3IBO2| I1402 |Ó24'8K>]862 103811410'

lïr komt een trein 1 2 3 clas uit Gent 0111 2o5o, Wond.

2102, Ev. 2112, Sleyd.2124, Waars.2126 en Eecloo 2145

BRUGGE-EEKLO ! G E N T

BRUGGE ! Steenbrugge Sijsseele Donck MALDEÜ«« Adegem Balgerhoeke EEKLOO Waarscli oot Slekliiige Evergem Wondelgcm GENT

Klas 123 123 123

5i3 523 533 543 553

63o

1556 704 714 722 732 7^7 742 701

123 123 123 90t)I i2i5 i55:

11225'' 112351 ',243|

640'7.58 655

7' I 1603-724

807 814 820

933 125 1257

94̂ g5aji3i3 f i 5 g j I J 2 0

1008:133o 1014:133G 1 o 1 g ! 13-J.3

123 : 1835 j,S.,3 i S51

11000

11908 ; i Q15

1 '<o3f 1627! ju-)

618

828:102711351

i635|1800 1642,1807 i65i i iBitï 1Ö57 1822 1952 1701! 1828' ups' 1710 i836,2ÓOC)|

1Ö28 icj35 1945 j

Er komt een expres i23clas uit Brugge 0111 (>3o, Mald.' <338, Eec'os 712 en komt aan te (Jent om 738.

S T O O M T R A M M E N . — 1 Mei 1897. Tramlijn Breskens Maldeghem.

Bresk. v. Viissingen 6 10 800 1010 i-ziS 400 65o (5 23 828 1034 i 18 4 15 713 6 3i 8 38 645 8 53 705 g 13 7 28 9 32

Breskens V. Klink. Groede Schoondijke —• -Oostburg — -Draaibrug A.

» V.5 3i 6 i3 8 37 Aardenburg 5 46 6 3o 8 53 Eede D. St. - - -Stroob. D. St. Maldeghem A. Maldegh. V. Stroobr. D. St. Ecde » -J Aardenburg Draaibrug A.

» V. Oostburg Schoondijke

i 18 10 44 1 28 4 i5 723 to 5g i 43 440 738 i t 24 2 08 5 00 8o3 u 46 2 3i 5 23 82.3 11 51 2 3 j 5 3o 826 12 06 2 54 5 46 840

645 9 o5 12 19 3 08 6 00 6 569 i5 12 3o I523 /8I5 7 1 1 9 2 7 1242 1538 r83o — 740 1012133716201935 — 7 55 1024134916352010 — 8 1 0 1 0 35 2 01 4 5o 7 25

549 822 1047 2 i5 5 04 840 6 04 8 37 1101 2 31 5 20 8 57 f> 4.7 8 5o 11 oG 2 37 5 28 9 o3 705 9 13 11 24 3 00 5 51 9 23 725 933 11 5o 3 20 6 11 9 43

Klink.Grocdc 740 94S 12 o5 3 35 626 958 Brekens A. 750 958 12 i5 345 6 36 100S Bresk. n. Vlis. 8 10 1010 12 25 400 6 5o Dr; aib.V. 531 606735933 1107 i i5i 232 5-28824905 Sluis A. 5466237529481124 1208247544841922 Sluis V. Gr. S' An. t. M. Westcapclle Ileyst Brugge st. A. Brugge st. V. Heyst Westcapelle Gr. S1 An. t. M. Sluis A.

7 02 8 o5 10 i5 7 09 8 12 10 22 7 27 8 27 1040 7 o5 9 12 8 45 6o5

11 52 125 9 J O

! 1 06 94O 9 56

to o5 Sluis V. 549 626 815 1 o51 1129 2! o 5o6 8o3 845 92 5 Draaib A604643 832 uo5 1146 227 5-23 820 902 942

(2 Alleen des Zaterdags Eecloo - Watervliet- Scchoondijke.

7°<) 7 3 5 7 53 800

i3 40 1 58 2 o5-

2 58 3 o5

i5 23 1742 20 3a

17 o5 48 18 10 6 36 6 43

Eecloo-Statie v. I445 Markt 450 Boelarc 452 Blommekcns 456 Buschstraat 5co Kleenhoek 5o5 Wisken 5io EcntiUe 515 Linde 518 Mariapoldcrdijk 523 Watervliet-raarkt 527 Hoogkasteel 5.Ï2 Nederl. Grens 54> Uzen. Bestelhuis 55S IJzendijke markt 606 Oranjepolderdijk 620 Schoondijke |Ö35

Schoondijke -Schoondijke v. Oranjepolderdijk IJzendijke-markt

Id. bestelhuis 532 Nederl. Grens 540 Hoogkasteel 5 2 Watervliet-markt 600 Mariapoiderdijke 604 Linde 609 Bentille 614 Wisken 61g Kleemboek 624 Busschtraat 629 Blommekcns 634 Boelare 637:906 Markt 640:910 Eekioo-Statie 61591"

yr5{ 953 720 958 724'100i 72611005 731! roo9 73fij1014 741,1019 746; 1024

1029 io3-i io35

749 754

75y 804 815 825 828 S40 85o! 11 jy

1040 io5o 1102 1110 1125

i3i4 I3K) [323 i327 I332

160S 1613 1616 1620 1625

npo| 1935-1939] 1943! 194,81 ï Q 5 3 ' 195S1 •ioo3 2006 2011 2016

i337|i63o i34.2ji635 (347 1640 i35o 1644 s3 5 5 1649 402I1654 '4O7|i700j2021 '430 1731 2O3O

'44511742 2040 '45-111746' '50,11758 '5 I 6 ' I 8 I O

Watervliet - Eecloo. 73u 74' 752 755 811 824 83o 834 83g 842 847 85s 857 002

940 955

1025 to3o 1046 io58

t345' 1645 1357I1657 1409 1709 1413! 1711 142 D 1440

1 1 0 3 .1447 14s [ 1456 1459 I5O4 i5og i514 i5:8

1112 III5 1120 I 125

1133

n 3 8 1143

1722 1734 1738 1743 174S i75I 1756 1800 i8o5 i8zo

l5'22 j l8 C'i I525|I8I 3 l530;l820

I'J-P ig56 200S 2012 2O3O 204a •2O5O '.054 205g 2103 2107 2 I 13

2 117 21 S3

2126 2l30 2X36

de ondervragen en haar nogtans te verstaan wil-de geven, dat hij den smart;lijken toestand van haren geest ried, zocht hij, in een werkmandje de Navolging van Christus vindende, het hoofdstuk op van den Koninklijken weg des kruises en legde er het leesteeken bij,

Angelie zag de beweging van Maximiliaan, en toen zij voer haar werktafeltje bij het raam jiare gewone plaats innam, opende zij het boek en be-greep zijne bedoeling.

Zi] sloeg een dankbaren blik op den jonkman en scheen hem te beloven in het geloof haar eenigen steun te zoeken.

Acht dagen verliepen. Nerval had meer dan ooit behoefte aan den bijstand van zijn advocaat. De fabrikant was volleerd in de kunst van veinzen ; hij toonde zich vertrouwelijk en gemoedelijk !

— Men begrijpt mij niet, zegde hij, waarlijk men begrijpt mij niet; vele menschen verbeelden zich, dat ik trotsch hen op mijn vermogen, dat is niet zoo. Ik maak er een onbekrompen gebruik van, zonder er mij op te beroemen. Mij dunkt daarbij, dat als men rijk wordt door langzaam al de trappen van den arbeid op te stijgen, zulks eervol en niet laakbaar is. Mijn voorbeeld kan tot spoorslag ver-strekken aan den knaap, die voor de eerste maai mijne werkplaats betreedt, daar hij tot zich zeiven kan zeggen : de eigenaar van deze gebouwen, Je patroon van dat heirleger van werklieden, is begon-nen gelijk ik, en heeft zich door noeste vlijt en on-afgebroken arbeid tot deze hoogte weten op te wer-ken.

Men drijft dikwijls den spot met sommige lieden, die er zich telkens op beroemen, dat zij op klompen in Parijs gekomen zijn ! Welnu ! dat is de eenige trots, dien ik begiijp, want ik heb mijn vermogen insgelijks in het zweet mijn aans,:hijns ver.vorven, en ik schaam mij evenmin om daar rond vooruit te komen, Ik acht het geld als een hefboom, waar-na eê men vele moeilijkheden in Jit leven uit den weg kan ruimen, en niet om zich/elf.... en .let be-wijs, dat ik moen wat ik zeg, is di". : ik acht mij rijk genoeg om mijne dochter te veroorloven eeuen man naar hare keuze te huwen !

— Gij zoudt mejufvrouw Angelie toestaan een armen man te huwen ?

— Men is nooit arm als men talent bezit en ik ben volkomen omtrent dat punt gerust: mijne dochter zal alleen een braat man met een helder verstand tot echtgenoot nemen. Ik ken hare gevoe-lens diensaangaande.

Zoo ! heeft mejufvrouw Angelie u gezegd— — Zij heeft mij zooveel daarover gezegd, mijn

vriend, zoo machtig veel, dat het we! een pleidooi geleek. Zij wil.... de eischen van de mannen zijn niets in vergelijking van die van de jonge meisjes.... zij wil tot echtgenoot een jong mensch, want zij beweert, dat de echtelieden samen moeten oud worden en gemeenschappelijk de lasten des levens dragen.

Dit kan ik in haar niet misprijzen. Een meisje van achtien jaren uithuwen aan eenen man van veertig, is haar blootstellen aan verongelijkingen ; de echtgenoot zal het kinderlijke niet begrijpen, dat er nog 'm het karakter zijner vrouw aanwezig is ; aanvankelijk zal hij er zich over verwonderen en er zich dan aan ergeren. Van hare zijde zal de jonge vrouw den man wel wal te ernstig, te ongemakke-lijk en te bedilziek vinden ; eene zekere verkoeling is hiervan het gevolg en uit deze bestaat oneenig-heid. Angelie heeft gelijk, de echtgenoot moet niet te veel in leeftijd verschillen met zijne gade.

— Ik ben van hetzelfde gevoelen, zegde Maximi-liaan.

— Daarbij wil mijne dochter een vurig Christen tot haar eer en meester ; zij houdt vol, dat twee echtgenooten, die niet voor hetzelfde altaar knielen, niet gelukkig met elkander kunnen zijn.

- - Zij heeft volkomen gelijk ! riep Maximiliaan uit.

— Zijt gij vroom ? vroeg Nerval als ter loops aan Maximiliaan.

— Ja ! als gij door woord verstaat het beoefenen van wat ik geloof, en het vinden van mijn geluk en mijn troost in die beoelening.

De fabrikant bleef eene wijl zwijgend voor zich zien. Wordt voortgezet.

S N E L P E R S - D R U K K E R I J V . D E L I L L E , N O O R D - EN K E R K S T R A A T , M A L D E G I I E M

Page 3: Zondag, 27 Juni 1897,mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_06_27.pdf · wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUW verschijnE éénmaat t wekeel i,n eene Hollandsche

T GETROU WE MALDEGHEM

P r i e s t e r l i j k e b e n o e m i n g e n BISDOM GENT.

De eenv. heer J.-B. Plasmons, onderpas-toor van St-Jacobs te Gent is pastoor benoemd van Sint-Maria-Leerne.

Zijn bestuurders benoemd : te Gent in het klooster van de %usterkens der Armen, De eenv. heer Aug. Versluysonderpastoor van St-Anna (Hamme); te Hamme, in het kloos-ter van de zusters vau den H. Vincentius, de eenv. heer J. Aelvoet, bestuurder van het paisionnaat te Zottegem ; te Eine, in het kloos-ter der ^usters van de Visitatie, de eenv. heer J. Bal, onderpastoer te Meiretbeke.

Zijn onderpastoor benoemd : te Lebbeke, de eenv. heer Th. Van Wassenhove, onderpas-toor te Berta/e : te Bertare, de eenv. heer O. De Gheest, onderpastoor te Lebbeke ; te Tern-sche de eenv. heer Bruggeman, professor te Gij^eghem ; te Ronse, (St-Hernies), de eenv. heer Ft. Weemaes, professor te Zottegem.

Over land en zee.

Eene koningin in het klooster. — Maandag heeft koningin Adelaïde, weduwe van koning dom Miguel I van Portugal , hare beloften afge-legd in 't klooster der Benedictijnessen te Soles-mes, Vrankrijk.

Men weet dat dona Adelaïda, prinses van Löwenstein, verleden jaar in het klooster getre-den was. Zij werd geboren op het kasteel klein Hembach, in i85t , en trouwde op 24jarigen leeftijd met koning dom Miguel, wien zij zeven kinderen schonk : de infant dom Miguel, die den titel voert «m hertog van Braganza, en zes dochters, die allen huwelijken aangingen in de eerste vorstenhuizen van Europa.

Reeds hadden twee nichten van koningin Adelaïde den sluier aangenomen in hetzelfde klooster, de prinsessen Marie en Agnes, doch-ters van haren broeder, prins Löwenstein.

Diefstal van 5 miUioen. — Bij eene y8jarige weduwe, eigenares nabij K i e w , werd aan ge-reed geld en wcerdepapieren voor een bedrag van vijt miUioen frank gestolen.

Men heeft geen het minste spoor van de dieven.

Het nut van %out. — Zout bluscht den brand in eenen schoorsteen.

Zout bij het vagen van vloerkleeden gebruikt houdt ze vrij van de mot.

Zout in opgelosten toestand ingeademd ge-neest verkoudheid in het hoofd.

Zout op bijna uitgedoofde kolen geworpen doet ze weer ontvlammen.

Zout en soda zijn uitmuntende middelen te-gen bijen en wespenbeeten.

Zout in water opgelost is het beste reiniging-middel voor mandewerk en matten.

Zout op roet dat op het vloerkleed govallen is geworpen, voorkomt vlekken.

Zout op eene juist gemaakte inktvlek gewor-pen zal de vlek verwijderen.

Zout aan de vingers gestreken bij het schoon-maken van wild, vleesch of visch, zal verhin-deren dat de glibberige voorwerpen uit de hand glijden.

DE TERING IN BELGIË Brussel den 2(1 Juni 1807.

Even als bij alle andere Europisclic volken, betaald ons land ieder jaar, een meer cn meer verergerend getal slachtoffers aan longziekten en tering. Niettegenstaande alle aangewende pogingen om de vooruitgang daarvan te belemmeren, was er tot over eenige jaren niemand in gelukt daartoe een geneesmiddel te'vinden.

Fransche doctors, dezelfde die aan het hoofd staan van het geneeskundig Instituut Drouet te Parijs, hebben ein-delijk dat redmiddel ontdekt en tnen mag zeggen dat ditmaal de leerlingen den meester hebben overtroffen.

Werkelijk, door het gebruik van liet Antiphimique geneesmiddel is de tering in zijne oorsprong en uitwer-king overwonnen en een aantal veroordeelde zieken liebb en zonder vrees, tot terugkecring daarvan, de ge-zondheid weder gevonden.

Zon is onder duizenden het geval van mej. Grantiée te Hédenge, die sedert jaren in den hoogsten graad aan tering leed.

Zij was tevens lijdende aan bloedspuwingen en borst-pijn.

Alle eedust cn slaap was verdwenen, de ademhaling was onregelmatig en piepend, zij hoeste en fluimde ver-schrikkelijk.

Bij de inrichting van het hulpgesticht Drouet te Brus-sel, was deze jufvrouw écne der eerste die bare toevlucht nam tot de geneesheeren daarvan.

Het lezen van het blad voor teringlijders dat gratis gezonden wordt aan iedereen die het vraagt, had haar volkomen vertrouwen ingeboezemd nopens de krachtige werking van het Antipliimipue en, aangezien het onnoo-dig is zich tot het bekomen eener raadpleging te ver-plaatsen en alle zorgen des Doctors schriftelijk kunnen verkregen worden, bcslo.it zij al spoedig zich daaraan te onderwerpen.

En gelukkig voor haar : Na eenige weken de genees-kuur gevolgd te hebben, schreef zij •.

« Ik ben volkomen genezen, uwe uitmuntende voor-schriften hebben mij de gezondheid terug gegeven.

« Dat deze verklaring medewerke 0111 u te' helpen nog verscheidene nieuwe oenezingen te bewerkstelligen, is mijne dankbare wensch. »

Men is gelukkig dergelijke feiten door de drukpers te vernemen, ten einde de hoop bij de wanhopige te zien ontstaan.

Dat zij zich tot het Instituut Drouet wenden en zij zul-len er genezing vinden van eene ziekte die tot lieden on-geneesbaar geacht werd.

Üit der hand te koop een H u i s , dienstig voor C o m m e r c i e en H e r b e r g te Mocr-kerke ; te bevragen in het Gemeente-

Huis.

B U R G E R L I J K E STAND MALDEGHEM, de verloopene week

Geboorten. 144. Bertrand Jojef Bekaert, f. r. Achille en

Maria De Smedt, Voorstr. — 14S. Aitgusta Ma-ria De Love, d. v. Louisen Louise Vincke, Noord-str. — 146. Aloïs Hector Marcel Van Pie, j. v. Eduard en Clemencia De Vos, Veldhoek. — 1^7. Malvina Maria Mouton, d. v. Petrus en Barbara Van Jiie, Bog aarde. — 14S. Telesfoor Frédéric Roets, v. Hyppolict en Pélagie Houwcnhuise, Mocrluii~c. — 14g. Medard Alfred Serlet, i\ Petrus en Ida De Litte, Vaccke. — i5o. Maurits Laurent Prudent Vandenbroucke, f. v. Emilius en Adelaide Boone, Ecdestraat.

Overlijdens. SS. Virginie Marie Rooje, huishoudster, 66 jaar

echtg. van Charles Louis Dhoore, Oedelem. — i'y Bertrand Bekaert, s dagen, Voorstr. — çS. Ca-rolus Lammens, 5y j. ongehuwd, Kluyskenstraat.

Huw. beloften. Augustus Dauwels, landwerker, te Maldegem

en Julie Jacques, l-.wdwerkßter, te Unel. Huwelijken.

August Van Acker, landbouwer te Moerkcrke en Valerie Marie De Brabander te Maldegcm.

EECLOO vande verloopene week Geboorten Mannelijk 6 Vrouwlijk. G

Overlijdens. Vanhecke Sophia Antonia, 74 jaren, zonder be-

roep, echtg. van Bernardus Isidorius Van Den Berge, Collegiestraat. — De Nip Jan Baptiste, werkman, 63 jaren, Brugschestraat. — Van Daele Eugenia, zonder beroep, 7S jaren, weduwe van Jan Baptiste Willems en echtg. van Georgius Franciscus De Pape, Kerkstraat. — Voet Eulalie Marie, i3 m., Cocquytstraat. — Verwilst Mathilde. Gi jaren, zonder beroep, Boelaarstraat. — Depraet Carolus Ludovicus, 78 jaren, zonder beroep, weduwenaar van Marie Thérèse Matthys, Statiestraat. — Vau Overberghe Alphons Julien, oud 3 jaren, Kerkstr.

Huwelijken. Lippens Honoré, 22 jaren, metser en De Coninck

Sulma Marie, 23 jaren, zonder beroep. Dobbelaere Aloysius Seraphiniits, 3o jaren,

smidsgasten llaegeman Marie Philomiene, -.'.8 )., fabriekwerkster.

Delcourt Livinus, 35 jaren, schoenmaker en Pau weis Eleonore Celalie, 24 jaren, breister, allen wonende te Eekloo.

M O E R K E R K E Verloopene maand . Geboorten.

Gaelens René Marie Joseph z. v. Camillus en Eulalie Van Leeuwe. — Baert Cerille Camille z. v. Louis çn van Koleta Blevaert.

Overlijdens. Clemencia Van 1-Iee, 57 jaren. — De Weerde

Franciscus 82 jaren weduw. van Rosalia Serin. Huwelijken.

Leoppldus Bernardus Couquyt met Euphrasia Maria Stoe'ns. — Petrus Josephus Traen met Jula Scharlet. — Vermeersch Petrus met Silvia Van Eeghem.

Schoone A b a t - j o u r s in zijde papier, R o z e n -t a k j e s , voor het versieren der hanglampen enz. in den winkel van 't Getrouwe.

5E R A P H I E N D E C O N I N C K , Hoef- en Stovesmid, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij eene smis geopend heeft op

het Westeindeken voor het maken van allerlei Smeêtverk-, dewijl hij vele jaren in de voor-naamste werkhuizen van het land heeft doorge-bracht, kan hij zich aanbevelen voor alle moei-lijke herstellingen, zooals bijvoorbeeld het lasschen van stalen ressorts enz.

Spoedige en genadige bediening.

Handel in 't Groot. Ik ondergeteekende laat het geacht publiek

weten dat ik van nu af alles in het groot kom te doen en dat ik zal voorzien zijn van eene beste kwaliteit van B l o e m e , T a r w e r r e e l , K e r n s , R i j s t , zuiver en gewaarborgd L i j ze-m e e l en alles wat mijnen handel betreft.

Door de goede hoedanigheid en den geringen prijs, verhoop ik de gunst van eenieder te ge-nieten. »

Alfons Dhondt Maldeghem, Marktplaats.

BOEK- EN PAPIERHANDEL V . D E L I L L E , N o o r d - en K e r k s t r a a t .

Ingekomen Schoone keus van : Albums portretten van frs 2.5o tot i5.oo

A l b u m s timbers van 1rs 0.25 tot 4.00. Albums religieux van frs 2.00 tot 12.00. Albums reliefs van 1rs o,5o tot 2.5o. Découpures voor Albums reliefs. Cachepots van frs 0.40 tot t .5o. Lon-guettes en registers van frs o.35 tot 7.00.Copie de lettres. Brievenbussen. Aanteekeningsboek-jes van trso.o5toto.l-io.Portefeuillesvan frso.i5 tot 7.00. gerste Comnumiesancljes en andere van frs 0.01 tot 4.00 Paternosters van frs 0.10 te beginnen. Bosjes voor Paternosters, Kerk-boeken vlaamsch en fransche, in alle prijzen.

Het Duimtjesblad ^ v S ' W ; 't is uitgevonden om op aantrekkelijke wijze onze beste schrijvers onder het volk te brengen : weke-lijks zitten er 24 bladzijden in, men krijgt dus 1-248 bl.te jare en de Duimtjes toe, voor 2 fr. met de post. Vraagt proefnummers aan V. DKLU.I.K tcMaldeghem.

Bazar van Schoenen! Ga zien naar het groot magazijn van Schoenen. W e F e v e r y -C l y n c k e (Speeke) Molentje, Maldeghem.

Bijzonderheid van lijne B O T T I E N E N voor Dames, Heerenen Kinderen. Overgiootc keus en genadige prijs.

Jaarlijksche prijskamp met de K R U L B O L op Z0ndag4Juligegevend00r.de vereenigde herber-giers op den AKKER (Maldegem) langs den nieuwen steenweg. 1 prijs i5 fr., 2 pr. 10 fr., 3 pr. 5 frs. De inleg o,5o frs per peleton van 2 man. Bij Miel Deb-baudt inschrijving.

De Commissie : Eroiel Leekens, üenri Willems, Aug. de Baere.

Jaarlijksche prijskamp met de K R U L B O L op Sint-Pieters dag, 29 Juni, gegeven door de veree-nigde herbergiers van de KROONI-: ; tu prijs I5 frs, 2° pr. 10 frs, 3"pr. 5 frs. Inleg o,5o frs per peleton van 2 man ; de inschrijving in de blauwe Kroone bij W° Van Rie van 3 tot 5 uren, ieder speler mag zijne bol medebrengen.

De Commissie: Hippolicc Van Rie, Leopotd Vermeulen, Jacobus Diet, Louis Van Loo.

MOLENTJE. — Prijskamp met dc KRULtfOL op Zondag 27 Juni 1807, bij E. Cauwels, L Ver-meersch, C. Clijncke ën Ch. Lelotip. 5o fr. prijzen verdeeld : 1° pr. 20 fr., l" I5 fr., 3° to !r.. 4° 5 fr. Inleg i fr. per peleton van 1 man. Inschrijving van 3 tot 5 uren stipt.

So r l o g i ë n en Juwcelen Huis van Vertrouwen W w c De Lille en k. 14 Noordstraat, recht over de Post. Schoonen keus van alle soor-

ten van Juweelen in goud, z i lveren diamant. Gouden ketens voor damen en heeren. Groote keus van trouw-ringen. Groote keus van gou-den, zilveren en nickelen horlogiën voor damen en heeren, ijzerweg-horlogiën.

Pendulen Regulateurs huis-horlogiën. Wekkers met muziek fr. 12 beste kwaliteit. Horlogiën volgens het stelsel van 24 uren.

O p aanvraag worden alle Zakliorlogiën vol-gens dit stelsel gemaakt.

Alles wordt gewaarborgd. Dit huis verkoopt niet anders dan echt goud,

gewaarborgd 18 k a r a t e n . — Werkhuis" voor het herstellen van Horlogiën en Juweelen.

aa K R E D I E T A A N A L L E N

IIIEÜBELS IN ALLE SLAG EH IN ALLE STIJLEN Slaapkamers, Eetmalen volledig, in accajou,

notelaar, eikenhout, crjif. — Garnituren voor sa-lons in sac arabe, Louis XV, enj. — Kleerkas sen, Spiegelkassen, Lijmvaadkasseii, Lavabos, Tafels, Schrijftafels, Stoelen, Keukenmeubelen, marmeren Tafels, p»f. Bijzondere toog voor Tapijten, Spiegels, Lusters,

Hanglampen, Stoven, Jachtkomfooren, enz.

L A P R O V I D E N C E 71, H o o g p o o r t , 71 — G E N T .

AANZIENLIJK ASSORTIMENT VAN CON Ï-KCTIK.V VOOR KËKIÏli.V J'.N KINDEKEN Klccderen op mant voor Heeren, Damen cn Kinderen.

Groote keus van Damestoflen, Laken, 11-7/-goederen, Zijden, Fluweel, Flaneel, Afairassen-goeileren, 'Dekens, 'Bedspreien, Gordijnen, eiif.

Schoeisels in alle slag. — Regenschermen. Uurwerken, — Pendulen. — Kinderrijtuigen, enz.

fl liet Huis gelust zich met ilc u volledige instelling van bij-B zondcre huizen, villas, liö-8 tcls, herbergen, enz {[Strengste geheimhouding

\ VOORWAARDEN _) 5o fr.bètnalt men 5 fr, 100

/ Ôuo 1000

Luisterrijke wielrijdersfeesten, gegeven door den 'Meer Voorzitter van den wielrijdersbond van Am;-GKM, zullen op Dinsdag, 29 Juni, (St-Pietersdag) plaats hebben.

Meer dan 12S fr. prijzen zullen in de verschillige koersen te winnen zijn. Nadere inlichtingen worden later door omzendbrieven bekend gemaakt.

VMTV1MTIE, De Notaris W A L L Y N , te Maldeghem, zal,

behoevens Sieur Pieter Pyfferoen, rustende landbouwer te Moerkerke Waterpolder op

Donderdag i5 Juli 1897, om twee cn half ure namiddag, openbaarlijk verkoopen :

h. 2,5o aren Haver, 4,5o aren Rogge, o,5o aren Gerstc

en 0,70 aren Tarwe. Wassende op landen bij den verzoeker in ge-

bruikc te Middelburg, Gravinne en Kleinen-deels te Mcerkerke.

De vruchten te Moerkerke wassende zullen op 't grondgebied van Middelburg verkocht worden.

Vergadering aan dc hofplaats van den ver-zoeker. Elk zegge het voort.

P . de B a c k e r e T o l EEDE. Agent voor dc Zeeplabrikanlen de F R A l T U R E e n C O . T o i -letzeep, waschzeep, groene zeep in vaatjes. Prima kwaliteit en concurreerende prijzen.

HUIS

Henri Gevaert

IN H E T

W I T S C H A A P

V R I J D A G M A R K T

5 5

G E N T .

HUIS

Henri Gevaert

IN H E T

W I T S C H A A P

V R I J D A G M A R K T

5 5 G E N T .

M A G A Z I J N van Lakens. Broekstoffen en al wat manskleederen betreft, alsook kleerstoifen, zwarte en gekleurde zijde, merinos, cachemire, kamelot voor zomermantels en bijgevolg alle laatste Nieuwigheden voor Damekleederen voor het aanstaande seizoen. — Gemaakte Dame confectiën en Pelerinen, alsook Kostumen op maat.

H e e r e n e n D a m e n . w i l t gij goedkoop koopen begeelt u rechtstreeks naar het oudgekend huis HET WIT SCHAAP, w a a r a l l e kosten, die ten laste van den verbruiker vallen, zijn afgeschaft.

D E V E R K O O P G E S C H I E D T O P C O M P T A N T . Bijgevolg, geene verliezen, geene alkorting, geene geschenken, geenen deel, geene stalen,

geene kommissie aan kleermakers of kleermaaksters, waarvan heden al te groot misbruik wordt gemaakt, wordt èr gegeven. Ik roep bijzonderlijk uwe aandacht de prijzen té komen nazien voor aleer uwe inkoop te doen.

A l l e is g e t e e k e n d per m e t e r op het et iquette in g e k e n d e c i j fers en a a n v a s t e p/i jzen. De ZON- en FEESTDAGEN Magazijn gesloten om 5 ure.

Venditie De Notaris W A L L Y N , tc Maldeghem, zal

openbaarlijk verkoopen : Op Maandag icj Juli iS<jy,

om 3 ure namiddag, A) Voor de weduwe Ch s Dc Jaegher cn kin-

ders te Maldeghem, Remparten, h. i.5o.00 Rogge

44 aren Haver. BJ Voor Eduard Geirnaert, terzelve gemeen-

te, ; 90 aren Rogge

cn 23 aren Haver. Alles staande te Maldeghem, Remparten. Vergadering ter herberg van Alois Van de

Keere, te Maldeghem, Remparten.

Venditie VAN

B E E S T I A L E N Landbouwershalm, Huismeubelen

en Vruchten op stam te M I D D E L B U R G wijk den H O O R N

voor en ten hovc der kinders Dat eels landar-beiders aldaar, o p :

Maandag.v Juli 1897 om 2 ure, door den notaris W A L L Y N , te Maldeghem.

Venditie •• • VAN

MOETEN OP STAM en B R A N D H O U T

te A D E G H E M De notaris W A L L Y N , tc Maldeghem, zal

op : Dinsdag 6" Juli iStjy,

om twee en half ure namiddag, behoevens dc kinders CLAEYS, landbouwers te Adeghem, Ou-den Molen, openbaarlijk verkoopen :

T w e e hectaren en half R O G G E , Negentig aren G E R S T , Vi j l t igaren V L A S , Dertig aren T A R W E , Partij H O O I en S T R O O , 1,000 G L N S T -

B U S S C H E N en wat B R A N D H O U T . Vergadering aan de h o f p l a a t der verzoekers.

Openbare Verkooping T E

E E D E .

J . A. W E I S P E L T , Deurwaarder te Oostburg, zal op :

Dinsdag 6 htli 1897, des namiddags 3 uur, te Eede ten verzoeke van Mej. dc Wed. F. Verbeeke, Landbouw-ster aldaar, in het openbaar te koop aanbie-den :

4 Hectaren Extra weigewassen ROGGE te Velde ; wassende te Eede, aan het Ha-zclstraatje.

Tc vergaderen aan Tol bij P. De Backere aldaar.

van EDGARD M U Y L L E

BRUGGE.

Woensdag 14 hih 1X97, te Maldeghem, Noordthem ten profijtc van M. Camillc Coene, venditie van :

twee schoone Merriepeerden, 7 Melkkoeien, 3 jaarlingen, 4 Kalvers, 15 Zwijnen, 60 Hoen-

ss-ÈSsders, Wagens, Beerbakken, Eegden, Strooi, Loot'en Windmolens, al het Halatn en Hitismeubelcn, 8 hcc ta. Rogge.

Dc Meubels s' morgens om 9 1/2 uren het

Becstiaal, Halam en Vruchten om 1 1/2 uren. Daarna om vijf uren te Aardenburg, t

hectare Tarwe, 1/2 hectare Maaigras, x id. Klaver.

Bij uitscheiding van bedrijf.

O P E N B A R E V E R K O O P I N G VAN

B E E S T I A L E N Landbouwhalm, Meubels

& V r u c h t e n , te M A L D E G H E M , wijk Stroobrugge.

Dc Zaakwaarnemer H E R P E L I N C K te Maldeghem, zal door bevoegd ambt openbaar-lijk verkoopen ten verzoeke van Sophie Van Maldeghem, Landbouwster te Maldeghem.

A.) Op Maandag i><? hun' 1897, om 1 uur namiddag stipt,

B E E S T I A L E N : 1 Werkpeerd, Melkkoeien, 4 Jonge Vaarzen, 2

Zeugen dikke van Viggens, 3 Jon-ge Zeugen, 6 Looperszwijns, 5o Hoenders en f""t tllllS

L A N D B O U W H A L M : Een groote Wagen, Driewielkar, Ploeg, Eegden, groote en kleine Beirbak, Aalpomp, Rol'leblok, Slede, Sleephur-de, Zwingen, Kortewagcn, Windmolen, Kal-verrenne, Grannder, Stekbakken, Schuppen, Ricks, Vorken, Kuipen, koperen Ketels, Bas-cuul met Gewichten, drij Zeilen, Zakken, enz. Volledig K a a r n g e r i e f , groote hoeveelheid B r a n d h o u t e n schoon H u i s r a a d en M e u b e l e n .

B. ) Op Maandag 19 Juli 1897, om i uur namiddag stipt,

5 Hectaren Schoone Rogge, 2 id. ibidem Haver, 2 id. Aardappelen (Waaikens), .1 id. Boekweit, 5o Aren Beeten. Verscheidene knopen Mest.

Alles verdeeld in koopen telkens gerieve'. Dc koopen lot en met de 5 franks dadelijk te

betalen ; voor het overige lijd van betalingjmils stellende goede cn gekende borg. i

Vergadering telkens ten hove der verkoopster. R U C H T B A A R H E l p .

K A N T O O R van den

Deurwaarder D E L I L L E , te M A L D E G H E M .

Venditien Dinsdag 29 Juni 1897,

2 ure, tc Maldeghem, Donck, bij Jacobus De Deync, van :

[ Tiekkoc, 2 Kalfvaarzci), 4 ..ooperzwijns, Viggens, 5okoopen

8 Planken en 300 zware Sparrebus-schcn.

Woensdag So Juni 1897, 2 ure, voor Augustien De Muyt, tc Malde-ghem, Kleyt, Prinscveld, van : 2 Kalt'vaar-zen, xo Hectaren Rogge, H. 1.50.00 c. Lam-merssteert en 1 hectare eerste sneê Klavers, cn voor Alphons Fiers, Drongengocd. 12 koopen drooge Eiken Spaanders, Busschcn en Sparrcgaten cn 10 koopen Eiken Spillen.

Vergadering bij Alphons Fiers.

KANTOREN van dc N o t a r i s s e n

C L È M 1 V A N C A I L L I E , t e B r u p g e

e n J A N D E V E S T E L E , t e M o e r k e r k e .

Maandag 19 iuli 1897 om r ure, te Sijssecle (Kaleshoek), behoe-vens de erven Jan Dc Muynck-Staclcns, venditie van : goede Melkkoei, twee Zvvijns, Geit, Landbouvvhalam, Menagiegoederen en omtrent I I. 1-26-00 C. Rogge, [Gcrste, Ha-ver cn Klaver.

De koopen tot de 10 fr. komptanl.

K A N T O O R van den Notaris

JAN DE VESTELE, T E M O E R K E R K E

Dinsdag 29 Juni 189-Jaarlijkschc Venditien te Moerkerke,

in behoeve van M. Louis Willems, te Malde-ghem : A) om xo 1/2 ure voormiddag, bij Ecl. Provoost, in het dorp, van : 60 koopen gemaakte en gezaagde Houtwaren ; en B) om 4 ure namiddag, bij Louis Dc Lovc, Sa-repta, van : 40 koopen Houtwaren.

Woensdag3o Juni 189 j om 2 ure namiddag, te .Moerkerke, in 't dorp, behoevens vrouw Sophie Gaudesa-boos, venditie van : Menagiegoederen.

De koopen tot de 5franks komptant. Woensdag 14 iuli 1897

om 2 ure namiddag, te Dammc-dorp, behoe-vens Jan Dc Bruyckcre, uitscheidende land-bouwer aldaar, venditie van rg heet. Tarwe, Gerstc, Rogge, Haver, Boonen en Erwten.

Dinsdag 6 Juli 1897 om i ure juist namiddag, te Moerke rke, Hoorn, in behoeve van Remi De Leyn,

landbouwer aldaar, schoone koopdag van : Een Werkepeerd, oud 4 jaar

met Kachtel, 1 achttienmaandsch Merriepcerd, 5 Melkkoeien, een

achttienmaandsche Stier en Veerze, 4 jaar-ling Veerzen, 6 Kalvers, 9 Zeugezwijns, een Beer, 8 jaarling Zwijns, xoo Kiekens, Land-bouwhalam, Brandhout, enz. De koopen tot de 20 franks komptant.

Donderdag i5 iuli 1S97 om i ure namiddag, te Moerkerke, Hoorn, behoevens Remi De Leyn, landbouwer aldaar, venditie van : 14 hectaren Tarwe Rogge en Haver.

O P E N B A R E V E R K O O P I N G T O E S L A G 3 Juli om 3 ure namiddag,

tc Brugge, in de herberg den Kc izerlijkcn Arend, Schouwburgplaats, van : GEMEENTE OOSTKERKE (bij Brugge)

Een HOFSTEDEKEN LEII^ en 29 aren 35 centiaren Erf,

te Oostkerke (bij Brugge), bewoond door dc verkoopster Amelie Quataert, tot 1 Octo-bcr onvergcld.

Boom- en Haagprijs i'r. 80. i\a oio Instelpremie.

OPENBARE VERKOOPING T O E S L A G Maandag 5 Juli ter herberg

van Ed. Provoost, om 3 ure namiddag tc Moerkerke, van:

GEMEENTE MOERKERKE II. 2-81-69 C. goed Z A A I L A N D , tc

Moerkerke (wijk de Brugge), bij plakbrief verdeeld in twee koopen en gebruikt door Leop. Dc Jaeger, tot r October 1898, mits 300 franks 's jaars, boven de lasten.

Recht van Samenvoeging en ijs ojo voor Instelpremie.

KANTOOR van den Notaris

De Langlie-Govaert, te OEDELEM

V E N D I T I Ë N Donderdag / htli,

om 2 ure, te Sint Jooris-ten-Distcl, voor Ch. De Wispelaere aldaar, van 2 jonge Trek-koeien met Harnassure, jaarling Vcers, 3 Zogezwijtis waaronder een met 10 viggens, 8 Hanen, Landhalm, andere Voorwerpen en 2 heet. Rogge, Haver en Aardappels.

donderdag 8 htli 1897, om 2 ure, tc Oedelem, Kattin, voor Pieter Van Vlaenderen, landbouwer aldaar, van Merriepeerd van twee diensten (2 jaar), 4 Melkkoeien, bekalfdc Veers, 2 Jaarlingen, 4 Zogezwijns, 30 Hennen, al het Landbou-wershalm en 11 heet. Vruchten tevelde.

Venditiën. Dinsdag 29 Juni 1897

om 10 1/2, in Moerkerke-dorp: het Hooi-gras op het kasteelhof en om 1 ure, het Hooi der vaartdijken en 60 koopen Zolder-bard in het Pavilliocn.

Maandag 12 Juli 1897 om i ure, tc Moerkerke (Ruisscher), ten hove van vrouw wed. Jacobus Calus :

Twee goede Melkkoeien, 2 volle Zogezwijns, 40 Hen-nen, Ressortkarre cn ander Halm en 5 hectaren Tarwe,

Rogge, H a v e r , Aardappels, Beeten en K a -roten.

Betaalbaar bij Lou Potters Ver-meersch, Zaakwaarnv. .ner-Schatter te Moerkerke.

Marktprijzen V E E M A R K T van G E N T . 25 Juni

Uetfl i koop gestelde hoornbeesten : S04-vtelkkoeien, {ó ; Groote ossen, jonge osse i35

Vaarzen, 165 ; Vette koeien, 89; Stieren, 1 .(.<• ; Magere beesten, 201.

Schapen, 1 ; Lammeren, 2; Kalveren, 127; Varkens, 235; Loopers, i5; Viggens, -n) 1.

De goede stalbeesten priklen gemiddeld van fr. 1,20 tot 1,35 -olgens kwnliteil.

l)e grasbeesten goMon van t'r 0,70 mi 0 , 8 0 De varkens van 7 0 tot 1 0 0 kilos en daarbuven, levena

gewogen golden van fr. 0,75 tot 0 , 8 2 ; /olgens kwal. Huitleniniirkt: Ossen-, Koeien-, en Vaarzen vellen, 0 , 7 3

Kalfsv. 0 , 8 0 Stierenvellen, 0 , 6 0 ; — Roet, fr. O,Ï* tot 0 , 2 7 De boter gold van fr. 2 , 0 7 tot 2 , . | 3 den kilo ; de

versche eieren van fr. 1,80 tot 1,89 l'oklergarst, van fr. i5,oo tot iö, 0 0 , Inluiulsclic

garst vanTr. i3,00 tot 1 4 , 0 0 nieuwe hop, middelbare prijs, van fr. 2 0 , 0 0 tot ï5,oo ; geprimeerde nop, fr. 2 8 .

Witte tarwe, fr. 16,00 tot 1 7 , 0 0 ; roode tarwe, fr. 0 0 , 0 0 tot 00,00; Rogge, fr. 11,30 tot 1 2 , 0 0 , Haver, fr. 1 7 , 0 0 tot 1 7 , . • ' o ; brouwershaver fr.— ,00 de 1 0 0 kilos ; Klaverzaad, fr. 0 , 0 0 tot 0 , 0 0 de kilo.

M A L D E G H E M , 21 Juni. Tarwe, per 1 0 0 kilos Fr. iC 0 0 a 1 7 73 Rogge 12 0 0

a ,3 0 0 Boekweit 1 4 0 0 a i5 0 0 Haver i5 7.1 a 17 0 0 Garst 1 | 5o a i5 30 Aardappelen 5 0 0 a 7 0 0 Lijn-zaad iij 00 a 2 0 0 0 Boter, p. k. 2 00 a 2 oy Eieren p. 2(5 1 40 1 30.

E E C L O O , 24 J u n i . Tavwew.perhcclol.fr. ij ,5o Roggen 23 15oek-

weit 12 23 Garst 00 00 Haver 720 Paardeboonen 0000 Aardappelen 6 30 Boter, perkgr, 2 o: a 000 Eieren, de 2C 1 <ïo Kleine varkens 13 a 23 l.oopers 33 a 53 Iloornveeioo a i3o

W A R E G H E M , 1 9 Juni. \'las, per kilog. i r k'.v, fr. 1 10 a 12.3 2 I ! id, o q5

SI ."011 Osse Vette Kieren Melkkoeien Vaarzen .

d, 8!/ a 0(|5 V/erk Go a 05 Konijnen

B R U G G E , 22 Juni. Verkucht

, 2 y

,5 a 8 0 .

l'er markt 120 ' '7 P 47 7-5

Prijs per kop fr. 35o a 55o

1011 :! 35o a 373 73 273 a 4S0 2f) 230 a 425

,170 223 a 42.S

A N D E R L E C H T - K U R E G E M , 22 Juni. Tentoongesteld : ()58. — Prijs per kilogr.op voet

aan fr. o 71 tot fr. 81. A N D E R L E C H T - K U R E G E M , 24 Juni.

Getal tekoop gestelde dieren 1379. — Prijs per kilog. levend gewogen: Ossen, fr, 0 , 7 0 tot 0 , 8 0 . Stieren fr.n,53 tot o,<)3'. Koeien enVaarzon, fr. o,53 tot 0.63.

B R U S S E L , 22 Juni Tentoongesteld: 5io — Prijs per kilogr. op .voet

van fr. 0,73 tot fr. A N T W E R P E N , 21 Juni.

Verkocht vee! 71 ossen r' kw. 0 8 koeien »

vaarzen » 2i| stieren » 4 5 kalveren » 0 0 schapen

fr. Betaalde prijzen per kil»

0 85 2° kw. 0 0 0 0 7 8 0 7 0 1 c8 0

73 3' kw. u / O Of) o t")H o (ju O (ji-i O

o ó5 O 00 o 58 o 5o o 88 o —

O O S T B U R G , 23 Juni Men '.'-stiedde heden voor : jarige tarwe f 0 , 0 0

afo , 0 0 ; nieuwe f 025, a f i>.5o den H. L. ; jarige rogge f 0 0 0 , a f 0 0 0 , ; nieuwe f 4,30 a f 4 , 3 0 den H I.. : inrige wintergerst f 0 0 0 , a fooo,; nieuwe f ö .|5 a f f>, 7 ? de 1 0 0 K. G. : jarige zomergerst f 0 , 0 0 a f, 0 , 0 0 ; r 'iuwe ''>,5o a 7 . - 'Ï de 1 0 0 K. G. ; haver fö.bo a f 7,1111 de 1 0 0 K. G •.paardeboonen t 5,3o a f 5,60 den H. [.. ; givene F.rwt-"i 1 o, <oa f o,0"den H. L. ; koolzaad t o.uo a kanariezaadf u,oo a fo.coper 1 0 0 K. G.

Page 4: Zondag, 27 Juni 1897,mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_06_27.pdf · wiipp^psi^gsp«?' Zondag, 27 Juni 1897, 'T GETROUW verschijnE éénmaat t wekeel i,n eene Hollandsche

T GETROU W E MALDEGHEM

Zij die voor gansch den dag eten mee had-dep, handelden het voorzichtigste.

Mannen en vrouwen droegen allen de vader-landsche kleuren..

T e n noorden van de Teems, in den rijken wijk, was de straatversiering weelderig, de St. Jamesstracit was in een paradijs hertooverd.

De huizen van den hertog van Well ington, van lord Rothschild, van barones Burdett Coutts.-enz. zijn getooid in weergalooze pracht.

O o k de versiering in de City was prachtvol. . W a t de arbeidswijken, ten zuiden der Teems betreft, men zag dat de armste menschen het hunne bijgedregen hadden hadden om het ge-heel indrukwekkend schoon te maken. Alleen de straten langswaar de stoet gingen waren versierd.

Overal ziet men opschriften : Leve de konin-gin ! God bescherme de koningin 1 meest allen met bloemen verveerdigd.

OVER DE GRENS.

Hoe de Tweede Kamer er na de 50 her-stemmingen zal uitzien, is nog een raadsel.

De tegenwoordige Kamer telt 57 libera-len en 3 radicalen, waartegenover dus 40 katholieken en anti revolutionairen staan.

Gekozen zijn tot dusver voor de nieuwe Kamer: 14 liberalen, 22 katholieken, 12 anti revolutionairen, 1 radicaal, (Zaandam) en 1 van de Christ. historische partij (Schie-dam) ; te samen 50 leden.

De liberalen hebben reeds 6 zetels verlo-• ren : vier waar antirev. zijn gekozen, één \yaar een rad. met een antirev. en één waar eeri antirev. in herstemming komt met een socialist.

Van de 50 andere gewesten waar moet herstemd worden, zijn er vier waar katho-lieke en antirev. candidaten tegenover elkan-der staan, namelijk Haarlemmermeer, Kat-wijk, Loosduinen en- Amersfoort (2 antirev.) en dus geen liberaal kan worden gekozen.

In Groningen staan twee liberalen tegen-over elkander, zoodat het gewest in allen ge-valle liberaal blijft. De 44 andere gewesten moeten dus de beslissing brengen.

In minstens 7 streken zijn de behoudgezin-den zeker van te winnen, zoodat van de 100

; zetels er al vast voor hen 45 behaald zijn. Dan hebben ze nog 37 kansen in herstem-mingen.

Met veel reden mag dus hunne overwin-ning voorspeld worden.

Kleine kinderen begrijpen maar niet, hoe ge-vaarlijk hec is achter wagens of rijtuigen te hangen.

• Maandagavond geraakte daardoor onder Biervliet een zevenjarig jongetje met een voet in het'wiel van een phaeton. Hoewel dadelijk werd stilgehouden, was het ventje toch aan her been zoo ernstig gewond, dat geneeskundige hulpmoest worden ingeroepen.

T T T T T T T T T T T T — T V T T T ' F Ï T Ï ?

Plaatselijk Nieuws Maldeghem.

W e mogen hier waarlijk van geluk spreken. Sedert de zomer aan is, staan de gazetten vol van storm en onweer.

Verleden Zaterdag waren het overstroomin-gen die, vooral langs de Zee en de Schelde, ver-woesting brachten (men leze verder) en Donder-dag brak op verschillige plaatsen eene hevige hagelbui los, die te Wachtebeke en omstreken aan land- en hofbouw groote schade verwekte.

Vroeger, bij de minste regenvlaag, hadden wi j hier ook altijd overstroomingen. Sedert de werken aan de Eede, in 1886, is dat gedaan, 't Is nog maar zoolang geleden en men denkt er haast nietmeer aan ; 't blijft toch waar het oude spreekwoord : als de roê van 't gat is, de pijn is vergeten.

In den nacht van Woensdag op Donderdag, hebben de gendarms nog veel spel gehad met een man dien zij langs de Vaart vonden liggen. O p hunne vraag, antwoordde hij dat hij gelold had. Zij wilden hem meedoen, maar hij sloeg als een wilde en hadde het zonder de douaniers geweest, die kwamen hulpe bieden, ze moesten het onderspit delven. Kloek gebonden is hij naar 't gevang en vandaar voortgedaan. Men zegt dat het een rondreizende molenscberper en horlogiemaker is.

Sunlight ^eep, zuiver, goedkoop, profijtelijk.

O p dijnsdag 29 dezer om 4 1/2 ure. Algemee-ne vergadering voor al de leden der Getrouwe Oud-Wapenbroeders, Maldeghem ten lokale in het stadhuis.

Dagorde : onderscheidene mededeelingen over de inhuldigingsteesten van het Vaandel en den Iichtstoet.

Aanveerdiging van nieuwe leden. —

Een paar kleine werkongevallen : A u g . Lau-rcyns, huidevettersknecht bij M. Ferd. Van Moffaert, kapte in zijnen knie ; 't is niet zeer erg

Camiel Leloup kreeg in den stal der gebroe-ders De Meyere eenen slag van een paard juist onder de lies. Niets is gebroken, maar 't kan daarom wel lang duren. Beide werklieden zijn verzekerd.

Op Sint Pietersdag naar de Zeehave.

Met den Camion van August Verstrynge, vertrek achter de achtmis aan de herberg van Bernard Baert, Westeindeken. Prijs weg en wéér één frank.

E e k l o o . — Onthulling van het S T A N D -B E E L D van den D i c h t e r K a r e l - L o d e w i j k L e d e g a n c k

F E E S T P R O G R A M M A . Z a t e r d a g , 28 A u g u s t i 1897 :

Te 19 1/2 uren {7.ijs u. 'sav.\-. Aankondi-ging der feesten door klokkengelui en kanon«e-schut.

Te 20 ijs uren (8 i>2 u. 's av.) : Fakkeltocht door de Muziekmaatschappijen der stad.

Z o n d a g 29 A u g u s t i : Om i3 uren (1 u. nam.) -. Aankomst, met

bijzonderen trein, van ZIJNK KONIVKI UKE HOOGHEID PKINS A L B R E C H T VAN B F I -G I £ .

Ontvangst door den Heer Gouverneur der Provincie en de Heeren Burgemeester en Sche-penen der stad.

Eene Companie der Burgerwacht met haar vaandel en muziek, bewijst de eer.

Optocht van Z. K. H. naar de Ledegancks-

plaats. Voorstelling der genoodigden aan Z. K . H .

Hoogheid. Uitvoering der Ledeganckscantate, woorden

van Jan Boucherij, muziek van Peter Benoit. 1000 uitvoerders, onder de leiding van Bernard Steyaert. Gedurende de uitvoering, ontblooting van het Standbeeld, vervaardigd door Julius Lagae.)

Feestrede door den E. Heer D r Claeys, Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Aanspraken door de Heeren Burgemeesters van Ledegancks drie Zustersteden (Gent, Brugge en Antwerpen).

Hulde aan Ledeganck, gedicht door Karei Bogaerd- Ledeganck.

A n t w o o r d v a n d e n P r i n s . Inbezitneming van het Standbeeld door den

Heer Burgemeester der stad Eekloo Voorstelling aan Z . K. H . van de Heeren

Jan.Boucherij, Peter Benoit en Julius Lagae. Lunch. Terugkeer van Z. K. H. naar de Stat ie .— De

Eekloosche Maatschappijen zullen zich, met vaandels en kartels, langsheen den doortocht rangschikken en de haag vormen.

Om 16 0(4 uren {4 3i4U. 's av.) : Vertrek van den Koninklijken trein.

Van i j tot 19 uren {.5 tot 7 tt. 's av.) : Con-cert, op de Ledegancksplaats, door een Krijgs-muziek.

Te 201(2 uren {8 1/2 u. 'A av.): Prachtig Vuurwerk op de Groote Markt, gesloten met eene Apotheose of Verheerlijking van Lede-ganck.

M a a n d a g , 3o A u g u s t i : Te 9 2/2 uren : Prijsdeeling aan de leerlingen

der Muziekschool, waarna eene tweede uitvoe-ring der Ledeganckscantate van Jan Boucherij en Peter Benoit, onder het bestuur van M. Ber-nard Steyaert.

Ten 1/2uren : Huldebetoon aan Ledeganck, door den Bond der Eekloonaren te Antwerpen en omtrek.

N . B . Voor den Zondag, 29 Augusti , zijn er verscheidene bijzondere treinen naar Eekloo ingericht. Meer andere Ireinen zullen, zelfs nog na het eindigen van het vuurwerk, uit Eekloo in alle richtingen terug vertrekken. De juiste vertrekuren zullen later aangekondigd worden.

Gezien en goedgekeurd doo>• Jiet Lede-gancks-Midden- Comiteit.

E E K L O O , den 21 Mei 1897. P . A . De Wachter, Voorzitter ; Jos. de

Scheppere en K. Van Doorne, Ondervoorzit-ters ; R. Vermast, Kashouder;

A u g ' Van Acker en Pius Ryffranck, Secreta-rissen : Alf . Baudts, Theof. Fran^ois, K . Houtappel, K . Locuiier, K . Smiiz, B d Steyaert, Em. Van de Putto, Ed. Van Waesberghe, W . Wil lems, Leden.

Gezien en goedgekeurd door den Gemeente-raad.

E E K L O O , den 22 Mei 1897. P . A . De Wachter, Burgemeester. E. Dau-

w e e n K . Vermast, Schepenen. De Secretaris, B. De Raedt.

Voor vensterglas en verfwaren zie anno nee Staes, 4J' bladzijde. ,

B r u g g e . — Da jubelfeesten der koningin van Engeland. — Dinsdag wapperde op de stadsgebouwen en ook aan al de huizen der voornaamste straten van stad de vaderlandsche en ook de engelsche vlagge ter eere van H. M. de koningin van Engeland.

Om 3 ure werd de triomfklok geluid en de bejaard gespeeld. Eene zeer zeer lieve buiten-feeste had 's namiddags plaats op het speelplein der Engelschen te Assebrouck.

Al de Engelschen, die in onze stad gevestigd zijn, men rekent ze op ongeveer vijftien hon-derd, waren daar verzameld ; ook hadden zij al de burgerlijke en krijgsoverheden enz., naar hunne ieeste uitgenoodigd. Allerhande volk-spelen werden daar door de engelschen uitge-voerd, en groote tenten waren opgericht, waar al de aanwezigen kosteloos spijzen en dranken konden krijgen.

M . Baron Ruzette, gouverneur, vergezeld van zijne edele gezellin, is c m 4 1/2 ure op het plein aangekomen.

Het muziek der jagers-verkenners luisterde de feeste op die om 7 ure gesloten werd.

Een Engelsche dame in onze stad verblijven-de, heeft gisteren ter gelegenheid van Engeland's koningin hare feeste, een lokker noenmaal op-gediend aan de honderd en zestig arme ouder-lingen, vrouwen en mannen die bij de Zuster-ketts der Armen verblijven.

M o e r k e r k e . — Morgen Maandag 28 Juni zal Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge alhier het H. Vormsel komen toedienen. Een stoet van ruiters en rijtuigen, al de maatschappijen der gemeente en geestelijke verbeeldingen zal Z. H . bij dit eerste bezoek onthalen, rond 10 ure.

Het dorp, dat nu een gansch nieuwen aanblik heeft, met de schoone kalsij, zal gansch versierd zijn en men verwacht veel volk.

Den zelfden dag zal Mgr op Vyvecapelle het H. Vormsel toedienen en insgelijks feestelijk ingehaald worden. Heden Zondag te Lap-schuere.

Be l lern . — Dieven aangehouden. — Dins-dag morgend rond 9 ure, zijn er twee dei lig ge-kleede personen, op heeterdaad van diefte be-trapt, in de kapel van O. L. V. van 't Heilig Hart , staande Pauwelsbosch in onze gemeente.

De eene hield de wacht aan de deur, terwijl de andere de gouden kettingen en verdere voor-werpen van waarde, aan Onze L . V. ontdeed.

, De oppasser der kapel, Bakeland, de zonder-linge manieren van dezen die wacht hield op-merkende, waagde zich eens van nabij te zien wat er gebeurde en bcstatigde dat de dief over de ijzeren grilje, welke het altaar van de gewo-ne bidplaats scheidt, gekropen was en alles me-de nam wat waarde had.

Zijnen broeder verwittigen was het werk van eenen sekond en beiden stapten zonder schroom de dieven achterna.

Deze zich verrast ziende, wilden vluchten doch stevige handen hielden hen in bedwang en welhaast waren aldaar vijftig tot honderd personen om de kerk- en kapeltlievcn van nabij te beschouwen en in bedwang te houden tot de aankomst der policie, w e l k e hen spoedig ter beschikking van het parket stelde.

A a l t e r . — Schrikkelijke moord. — De ge-meente Aaltcr is in opschudding gebracht door eene ijselijke moord. Donderdag avond, H. Sakramentsdag eenige minuten na tien ure, heeft de genaamde Oscar Elleboudt, 24 jaar oud, op 't onverwachts eene messteek in de lies ontvangen, en heeft na eenige minuten den geest gegeven.

De jongeling behoort tot eene deftige familie en was de steun zijner oude moeder. Het slacht-offer was in alle opzichten een deftige jonge-ling. Hij woonde met zijne moeder dicht bij de

statie. Donderdag namiddag was Oskar Elleboudt

uitgegaan met zijne twee gezellen. Van Oote-gem en Herteleer, en zij hadden zich goed ver-maakt. Nogtans schijnt het dat er eenigzins twist is ontstaan tusschcn de gezellen Elleboudt en een drietal andere jongelingen, de genaam-den gebroeders Buyse, landbouwerszonen uit de wijk Straathem, wegens eene kwestie van bolspel. Die twist zou plaats gehad hebben in eene herberg, gezegd Bij Tavia tusschen de statie en de vaart gelegen.

Elleboudt was met zijne gezellen omtrent den avond naar de wijk statie wedergekeerd. Rond 10 ure waren zij in de hei berg Den Hert, bij Angelus Andries, recht i>ver de woning van Elleboudt. De briefdrager Opsommer en andere personen waren daar ook, iedereen klapte en loech. Het was omtrent een kwart na tien ure, toen de drie gezellen dc herberg Den Hert ver-lieten.

Ze waren pas buiten, toen de personen, die in de herberg gebleven waren, eenen woorden-twist hoorden, kort daarop, — geen minuut nadien,— hoorden zij een geweldigen schreeuw-en sprongen buiten. Oscar Elleboudt lag hui-lend van pijn juist voor de de deur van Den Hert. Hi j had op eenige slappen afstand van de deur eene steek ontvangen en was terug naar de deur komen geloopen, doch hij was ge-vallen eer hij ze kon bereiken. Toegesnelde personen brachten hem seffens over in de her-berg van Emiel Rutsaert; men zag dat het slachtoffer gedurig verzwakte.

Men bracht hem toen op zijn bed' in zijne woning die nevens de herberg van Em. Rut-srert, gelegen is. Een bijgeroepen geneesheer bevond dat geene hulpmiddelen konden baten. Na weinige minuten gaf de ongelukkige den geest, zelfs eer een priester was aangekomen. Intusschen waren de daders gevlucht. Men vernam dan dat Van Ooteghem ook eene steek bekomen had, doch deze had enkel eene schram in den schouder veroorzaakt.

Denzelfden nacht is de politie, vergezeld van eenige jonge lieden waaronder Van Ooteghem, naar het huis der vermoedelijke daders gegaan en heeft ze van hun bed gehaald en naar het gevang overgebracht. Met den trein van twee ure is het parket ter plaatse gegaan en heeft een onderzoek begonnen. Verscheidene gendarmen waren ontboden om de orde te handhaven want de verontweerdiging der bevolking was zoo groot c"at men op de aangehoudenen de lynch-wet zou hebben toegepast.

De aangehoudenen zijn de Muynck en de ge-broeders Buyse ; deze zijn de zoons van eene weduwe, het zou een hunner zijn die van Oote-ghem zou gewond hebben ; de eene heeft verle-den jaar gelot en de andere moet nog loten. Zijn vader is een tachtigjarige ouderling.

Na het onderzoek door het parket, zijn de gebroeders Buyse in vrijheid gelaten, daar uit de getuigenissen blijkt dat het De Muynck is die Ellebout gestoken heeft. Alle drie echter loochenden. Tegen De Muynck is een aanhou-dingsbevel atgeleverd en hij is zaterdag morgen naar het gevang van Gent overgebracht.

In de statie van Aalter k w a m de moeder van De Muynck bij haren zoon. Zij bezwoer hem de waarheid te zeggen.

11 Het zal u misschien verlichten, zegde zij. « Hewel , zegde hij, het is waar, ik ben het

die hem de steek gegeven heb, hij moest maar mijnen gezel gerust laten.

De Muynck bekent dus. Hij zal vervolgd worden wegens beraamden moord. De wonde van Elleboudt is niet groot, doch de slagader is doorgesneden en de ongelukkige is dood ge-bloed.

Nadere bijzonderheden. — Karei Herteleer 24 jaar oud, was in gezelschap geweest met Atthur De P a u w , Ernest De Clercq, de gebroe-ders Buysse en Emiel De Muynck.

Er was eene breuk aan zijn muziekspeeltuig en hij klaagde daarover in de herberg van Lan-1100.

Een der gebroeders Buysse lachte daarom, zeggende :

— 't Is wel 't spreken waard. Daarop volgde een woordentwist doch men

zette gezamenlijk den weg voort. Aan de statie vroeg August Buysse :

— Wat moet ge nu van de boeren hebben ? Daarop ontstond een nieuwe woordentwist.

Aan de herberg van Andries gekomen zijnde, ging Herteleer er binnen met D e Pauw en De Clercq.

Hij vertelde wat e'r gebeurd was aan de per-sonen die er zat n : Oskar Hellebaudt, August Opzomer, August Van Ooteghem, Frans Ver-ougj-traete en Edw. Hutsebaert, erbij voegende dat hij vreesde slagen te krijgen. •

Oskar Ellebaudt antwoordde : « T u t , tut, tut ge weet wel als ik bij u ben, dat niemand u zal slaan. »

Daarop is hij buitengegaan in 't gedacht al-les in der minne te schikken.

Daar stonden Emiel en August Buysse en Emiel De Muynck.

Oskar maande ze aan geene ruzie te maken ; doch de Buysse's vielen hem aan. Ze vielen ten gronde, waarop De Muynck bijkwam en Elle-boudt den steek toebracht, die den dood ten gevolge had.

Zoo vertelt het Herteleer. Zaterdag morgend is het lijk van den ver-

moorde Oscar Ellebaudt geschouwd en ver-volgens in eene kist verzegeld geworden.

Het volk kon met moeite bedwongen wor-den door vier gendarmen. Ieder wilde eene laatste maal den aflijvige zien, doch zulks is verboden geworden.

De medeplichtigen des moordenaars gingen achter de hoogmis al lachende en met tarten-den blik tusschen het volk. Gelukkig dat zij nergens binnen zijn gegaan en huiswaarts gin-gen, want eene wel verdiende rammeling zou hen zijn te beurt gevallen.

W a t later kwam een liedjeszanger de gemoe-deren bewegen met zijn nieuw liedeken over den moord.

Dc policiekommissaris heeft kortweg hem doen ophouden en hem de gemeente doen ver-laten.

Maandag morgend, om 7 ure, had dc be-graving van den vermoorde plaats, met muziek aan het hoofd en achter hel lijk een paar dui-zend menschen.

Minstens 5oo personen weenden. Kortom, de treurigste plechtigheid, die ergens is te zien geweest. .

O o s t a k k e r . — Brandstichting. — In den nacht van zaterdag lot zondag, is door eene kwaadwill ige handde schuur en de|tal l ing in brand gestoken van den landbouwer Pieter Steyaert.

Men herinnert zich dat een drietal maanden geleden een stroohoppcr van denzelfden land-bouwer werd in brand gestoken.

1 Bij den huidigen brand zijn twee koeien om-gekomen. Een paard kreeg brandwonden, doch zal denkelijk behouden blijven.

De plichtige, zekere D - . . , een oude knecht van Steyaert, is zondag aangehouden en ter be-schikking van het gerecht gesteld.

Oostwinkel. — Opgetrokken. — Maan-dag morgend heeft mén aan de brug het lijk opgetrokken van eenen onbekende. De man, 24 tot 25 jaar oud schijnende, is gekleed met grijze broek en donkere frak. Hi j heelt heelrond.- aan-gezicht en zwart haar.

— Het lijk maandag morgend aan de brug te Oostwinkel opgetrokken, is dat van A u g . Hanssens, oud 23 jaar, landbouwer, wonende te Nevele, Veldeken. De ongelukkige werd sinds H . Sakramentsdag vermist.

B a l e g e m . — Heiligschennende diefstal. — Een afschuwelijke heiligschennende diefstal is alhier gepleegd.

W o e n s d a g morgend, rond 5 ure, trad de kos-ter dezer gemeente.in de kerk en zag men «ont-steltenis dat de boeken en kleedingstukken over den vloer lagen verspreid. Bij nader on-derzoek bemerkte hij ook dat al de kelken wa-ren gestolen en de H. Hostiën op den grond uitgegoten.

De laffe schurken, die eene ijzeren bar van eene venster der sakristij hadden afgezaagd, waren langs daar in de kerk gedrongen en hadden den brandkoffer opengebroken en er al de relckwiën alsook twee kruisen, waaronder een gouden, uit geroofd.

Eene oude koorkap van groote waarde, als-ook verscheidene andere koorkappen, waren insgelijks medegenomen.

De gendarmerie is ter plaats geweest en heeft een onderzoek ingesteld.

A n t w e r p e n . — Ongeluk in een drinkhuis. — M . Klockhotf, commissionnaris verzender, wonende in de Van Ballaerstraat le Antwerpen, heeft de gewoonte in het Café du midi een par-tij billard te gaan spelen.

Dit was maandag avond weer het geval. Docli terwijl hij de vrienden groette, om wat vroeger naar huis te gaan, daar zijne vrouw onpasselijk was, bukte hij een weinig over eene tafel om eenen hunner nog eene hand te geven.

O p dit oogenblik klonk een s c h o t e n M . K . viel, door eenen kogel in den buik getroffen, neer.

Het bleek dat een revolver, door M K. in den zak gedragen, tegen dc tafel moet gestooten hebben. W a s nu de veiligheidbaget niet voor-zien of wat was de oorzaak ? Men weet het niet, doch altijd is het zeker dat het schot on-verwacht afhing en hem gevaarlijk wondde.

M. K. is van Zweedschen oorsprong en 5t jaar oud.

De kogel is omhoog gevlogen, zoodat hij denkelijk in de maag terecht is gekomen.

B o o m . — Eene oplichting. — De heer on-derzoeksrechter Benoidt heeft een bevel van opleiding uitgevaardigd tegen zekeren S . , eenen Antwerpenaar die te Brussel woont. Er wordt daarover de volgende geschiedenis verteld :

M . S. had kennis gemaakt met de dochter van een weihebbenden pachter van Boom, oud 19 jaar. Het jonge meisje wverd smoorlijk ver-liefd op S . , die haar weldra geheel behcerschte. Het was hem dus niet moeilijk zijne geliefde te doen besluiten zich door hem te laten oplichten.

Maar onze Don Juan had het bijzonder ge-munt op de lieve centjes en hij kon zijn meisje er toe overhalen eene goede greep te doen in de ouderlijke geldkas. Zij nam 6000 frank in bank-noten uit den brandkoffer, deed hare beste kleeren aan en ging haren vrijer vinden, die donderdag morgend op eenigen afstand van hare ouderlijke woning haar stond af te wach-ten.

De vader van het meisje had het zonderling gevonden dat zijn dochter midden in de week haar zondagskleeren aandeed en had haar ach • tervolgd. Maar S. en zijn lief sprongen in een bootje, vaarde naar den overkant van de rivier en verdwenen weldra uit het gezicht.

De vader van het meisje heeft eene klacht ingediend.

Waarschijnli jk bevinden de vluchtelingen zich in Hol land.

Jabbeke. — Gestolen schilderijen. — Lie-den vanJabbeke , heden nacht rond 2 ure, naar huis gaande, haalden een man in, die drager was van kerkschilderijen.

Daar de gast zijne vest a fwierp en de vlucht nam, achtervolgden zi) hem en gelukten er in na hevigen tegenstand hem aan te houden. Zij leidden hem naar den veldwachter, die hem naar Brugge gebracht heeft.

De kerel had bij hem vier schilderijen, de evangelisten verbeeldende, en een ex-voto, uit de kerke van Jabbeke voorUkomende.

Die gestolen voorwerpen zijn thans te Brug-ge. Het schijnt dat eene vijlde schilderij geroofd is, zoodat men mag denken dat de aangehoude-ne nog medeplichtigen heeft.

D e e r l i j k . — Versmoord. — Verledene week Vrijdag is de zevenste zoon van Ivo Bos-suyt, waarvan de koning peter was, in den mes-singput versmoord geworden, het is het jongste kind van tien.

Het verdriet van de ouders, broeders en zus-ters is onbeschrijflijk.

Ouders let toch op uwe kinders ! E l s e n e . — Dwaze wedding. — Een 20

jarige jongeling, Z . . . , genaamd, wedde gisteren in eene herberg alhier dat hij een nickelstuk van 10 centiemen zou doen verdwijnen, zonder dat iemand zulks bemerken zou. Hij bracht het stuk geld inderdaad zeer behendig in den mond doch slikte het in. Weinig scheelde het of Z . . . verstikte. Een dokter kon slecht met groote moeite het geldstuk uit het strottenhoofd halen.

De Storm. OveF geheel westelijk Europa heeft een

hevige storm gewoed O p de kusten van FJngeland hebben verschil-

lige schipbreuken plaats gehad. In Segovië (Spanje) heeft de storm groote

schade aangericht. T e San-Idelfonso vielen hagelsteenen zoo dik

als noten. De oogst is vernield. De huizen werden overstroomd en meubelen

en vee door den vloed medegesleept. Er zijn talrijke gekwetsten.

Ook op dc Hollandsche kusten heeft het tempeest gewoed.

T e Scheveningen werden twintig visschers-sloepen vernield of erg beschadigd/

T e Rotterdam zijn de straten overstroomd. De schade is aanzienlijk.

Ook in België heeft de storm, zich zaterdag doen gevoelen. T e Brussel is alles nog geluk-kig zonder erge ongevallen verloopen; alleen de daken der huizen en de straatversieringen hebben veel geleden.

Uit de zeesteden wordt gemeld dat gansch den nacht een hevige wind gewoed heeft, en dat de zee buitengewoon hol stond. Zelden heeft men zulke schrikkelijke golfslagen gezien. Zeven visschersbooten van Heist zijn vergaan. Er heerscht eene groote verslagenheid onder de bevolking.

Het is omtrent 2 ure 's nachts dat het tem-peest het hevigst w e r d ; de zeven visschersboo-ten werden door de golven tegen elkander geschokt, verbrijzeld en verzwolgen. O p de kust stonden talrijke visschersfaraiües wanhopig te kermen.

Zaterdag morgend was de dijk overdekt met wrakhouten de zee stond nog altijd hol. Sedert 17 jaar had zulke erge ramp niet meer plaats gehad te Heist,

Wenduine heeft ook veel van den storm geleden.

Voor Oostende zijn verscheidene garnaal-visschersbooten, die in zee waren omgeslagen; de opvarenden konden gelukkig gered worden. De booten werden door stoomslepers binnen-gehaald. De mailboot uit Engeland heeft eene aanzienlijke vertraging ondergaan.

Het water is zaterdag morgend te Antwerpen geklommen tot onder de vensters van het poli-ciebureel op de kaai.

Het is ruim 20 jaar geleden dat de Schelde te Antwerpen zulke hoogte bereikte.

T e Hemixem is zaterdag ten 8 ure, bij hooge tij, de Schelde op twee verschillige plaatsen door de dijken gebroken.

Heel de streek van Hemixem, Schelle en St-Bernard staat onder water.

De kazerne van St-Bernard is geheel en al onder geloopen.

Overigens, het dorp Schelle was in een echt meer veranderd. De eerw. heer pastoor, die de Mis had gelezen, kon de kerk niet meer verlaten.

Langshenen de Schelde zijn al de fabrieken onder geloopen.

In de Société des verreries et cristalleries, te Schelle, zijn al liet ingepakt goed en de kisten, die moesten verzonden worden, gaan drijven.

De vuren der machienen zijn door het water uitgedoofd. Men heeft de werklieden met boo-tjes moeten redden.

T e Kieldrecht, legt men een nieuwen diik tnsschen de gemeenten Graauw en de Oost-Vlaamsche gemeente Doel.

Sedert drie maanden zijn een duizendtal werklieden er aan het werk bezig.

Reeds had men boven op den nieuwen aange-legden dijk barakken gebouwd waarin de onder-nemer woont en vele werklieden den nacht overbrengen.

Met den geweldigen storm klom liet water twee uren voor den gewonen tijd ; de wind voerde veel water aan.

Men wekte den aannemer en zette hem aan de plaats te verlaten ingezien het dringend ge-vaar. Immers die plaats is ten minste een half uur van de naaste woning verwijderd en ten minste een uur van de dorpen Doel, Kieldrecht en De Graauw.

De aannemer wilde op zijn werk blijven en bij zijne paarden, die ook op den dijk in eenen houten stal geplaatst waren.

Kort nadien stond het water eenen meter boven den nieuwen dijk en vluchten was niet meer mogelijk.

Welhaast brak de nieuwe dijk langs beide kanten nevens het huis door. De menschen moesten stoelen, banken en lafelsjopeenstapelcn en daarop klimmen om het water; te ontvluch-ten , anderen kropen op de balken van het tim-merwerk en redden alzoo hun leven.

De paarden stonden geheel en gansch in het water, men heeft hun den kop omhoog getrok-ken en zoo kort aan de balken gebonden, zoo-dat ze den kop niet konden laten zakken, zoo zijn ze behouden.

T w e e uren lang hebben menschen en dieren in dien akelihen toestand verkeerd, gedurig in de angstige verwachtige dat het gebouw zou instorten en dat allen, den dood in het water zouden vinden.

Dan begon het water te zakken, het was tijd want het gebouw helde reeds achterover.

W e l k e verademing toen het gevaar bezworen was ! De schade aan de nieuwen dijk is over-groot, men schat ze oppervlakkig op 100 dui-zend Hollandsche guldens, of ruim 200 duizend franks.

A l de materialen, waggontjes met aarde gela-den, kruiwagens schuppen, spaden planken op welk de kruiwagens loopen alles is door het water aan den dijk van Properpolder gedreven.

De schade is verzekerd. •

Duimkens. Is de fransche taal heel klaar en kan ze eenie-

gelijk wel verstaan ? Neen, want de koning heeft in 't Fransch

aan de generaals gesproken en nu beginnen ze zijne woorden gansch anders uit te leggen.

T o t slot van rekening schijnt met geheel die beweging het vrijwilligersleger — het echte ge-dacht van 't v o l k — v o o r u i t t e zijn gegaan. Dit ten minste zou men mogen opmaken uit 's mi-nisters woorden in de Kamer.

Majoor Thi js van den C o n g o , zou gouver-neur worden van het bevochten eiland Kreta 1

Hoe de Belgen daar eindelijk ook nog tus-schen geraken 1

Sedert zaterdag is Engeland in volle gloria voor koningin Victoria.

En met recht. A.lleen de Ieren doen niet mee. Zestig jaar van vrede en voorspoed, zeggen

zij en wij nog onze rechten niet terug, nepn, en ze hebben op 't stadhuis van Dublijn de dc rouwvlag uitgestoken.

Dat is ook Victoria's schuld n iet ; anders heeft hij een zeer menschlievend hart.

Het eerste doodvonnis dat zij over 60 jaar moest teekenen was van een weggeloopen sol-

En is er niets te zijnen voordeele in te bren-gen ? vroeg zij.

Niets 1 hij is tot driemaal weggeloopen. 't • Kan wel een goed mensch zijn, maar een elecht soldaat.

Een goed mensch is v e e l ; zegde de konin-gin, 'k zal hem maar laten leven !

Als het schoonste van heel het feest noemt men de maaltijd voor de armen, men zegt nu dat er 3oo.ooo kwamen eten. Verbeeld u 3ooo.ooo menschen, zooveel Brussel met zijne voorsteden heeft !

Die tafel werd door de prinses van Wallis gediend met behulp van tien duizend knechts en meiden.

Men weet dat Londen vijf millioen inwoners heeft.

De vertelling var. « dnizend in eenen nacht » schiet nog tc kort bij het verhaal der feestelijk-heden in de city.

Nooit immers mocht een koning (io jaar re-geeren en als dit juist plaats heeft te Londen, de grootste stad der wereld, kan men dat wel begrijpen. Eene vergelijking tot slot : Frank-rijk heeft sedert 60 jaren tien stadshoofden ge-had. Engeland één.

Een droever nieuws komt nog uit Frank-rijk : men kan daar, detvijl er te weinig ge-boorten zijn, geene soldaten meer genoeg krij-gen en daarom pakt men ze nu van twee cen-timeters korter, 1 m. 52 ! In Hol land en Bel-g iez i jn ze minstens 1 m. 55 lang.