ZONDA 30 G een reusachtige gebeurtenis...

of 4 /4
van IMKR velde BLOY r teel) : aanne- gewone orceloln. en, ene. om de lug op 1.30 u, toMeloos orden » . Oent A.s. Vrijdag 4 Juni KAN BR VOOR U een reusachtige gebeurtenis PLAATS GRIJPEN BW DB trekking der Loten Winterhulp. MISSCHIEN WORDEN d i e n da Ö al uw droomen vervuld. SyPliR GROOTE LOTEN : één en twee millioen. 8 groote loten van 100.000 frauk. 1,628 loten van 100 tot 50.000 traok. 'ie» : 5o if. Het vijfde : 11 tr mmmmmmSOmmmmmmm X -.'T" * . * •• - .- ï 11 ift m V- - «S3* ^ & ' j n 'ir j V » I V«. wj M <& MEEST VERSPREIDE WEEKBLAD IN VLAANDEREN GESTICHT IN 1888 DOOR Volkvertegenwoordiger VICTOR DE LILLE BRIEF EN TELEGRAMADRES DRUKKERIJ DE LILLE. MALDEGEM Tel. Mr. 1. — Füotüueukrekenine: ;Nr 52 ABONNEMENTSPRIJS Voor heel 't Jaar 1943 : 21 fr. Voor 't buitenland per Jaar 60.— fr. AANKONDIGINGEN Vraag pr$t en regelmaat. PRIJS PER NUMMER : 75 Cts ZONDAG 30 Mtti 1943 22e ZONDAG . 5 5 e J A A R G A N G le Week te Zomen Gevat. ten nog Immer op de komende El 1943. JUNI 191 ter herbei t, «an : int. i'OONHUI ttestrant m lauricc- Cl: maande. OONHU1 ttM!ii).1t lil lw Mortiei naandc. 'OONHUI tteätraal nr Marcel La OS fr. t kvltxtr», J rider . Ci oi I IM] NI 19«. ter herUrg miraa«. afh andern ren, Kul». Bewoond Tl. afhanReru i voorgaat» iM.w mj. Tlelt. «( tuin. te voort unda f o o n j iJoorj I« met nog '9 1 IMS 'NI IMS tr herbers ) bU Mc) ; nr ö 50 EN n gelegen B «tint.', 2 , kotterlj. ra en rui- kadostea •icrnleuwden mislukten aanval bp hot Koobanbruggonhoofd, lolden divisies wilden zo de fepan bulten den Kaukasus wer- |or Ingrijpen der Duitsche lucht- f>p bet Russische front de over- •udt, weiden do Russen terugge- Iwton 62 pantsers achter, van de Ijo ze begonnen. tt dat hiermede de groote zomer- (op bet .HuaslBch front waren In- 6ill, na ruimten» veertien dagen velt den wereldbol bekeken te w t zonder oonJg besluit naai- En- 'rui 'keeren. A tngeland en Amerika wachtten met ongeduld op Ue officieel» ver- Iclarii^j C!l jiet Kui Kelana ik pomp- c ljzerer 'a jaatt» 2 RIS stjgarnitu- oaimachle- >on Mobl e Aarwle. m i IMS a De Bo- itie E Nr. 1 huur bij ler maand »9 imook op ng. , alsook Schrijven boldo staatshoofden beloofden ta. Want eindelijk zou men weten wen zo«. e kwam er niets, Woensdag nletó, L>onderdag, tegen den avond, liet . alleen het < comunUiué » verschil- der 8 woorden lang : «Volledige «uimln« voor de militaire operatie» cl k t . » iedereen voelde dat zulks heelc- n waar wag. j t ChurchlU had beet de woek ge- [Tve kunnen onmogelijk lata afhando- flueer Stolln er niet b(J Is. Ik wil jijk welk oord van de wereld relien, cr non toe, om tegeiykertyd met Vi en stolln »ainou te kunnen il)n.» ge reeds een opperbevelhebber geallieerde legers In Europa aange- •„•roeg een der dagbladschrijvers op (uaterentla In bet Witte Huls. c EEel, irchll), boort gij my het daar JuUt gen. dat wc «Uloreem ' nog met moeten slen samen te komen ». ider vroeg of er u«g goen moge- fbesloud dftt Hualond mee zou voch- in Japan ? CbuxehiU ontweek : tHoe :aar aan de Sowjeta onderrlehtliigeü kut» over geveu hebben ? UvulAnd heeft iwdficrllcMn geleden. Knn men er nog nu verlangen ? Andenttin* welsn de wellicht «van goed «1* wU. dat >1J : Japannor» met een ioetiscb oog aangekeken,» ïrwjg er aan xtt maïs toeb. niet lou verkrijgen om, van uit Ruealaoh Japao door de lucht te kunnen bom- ba-Vtn T < Qmtoo genoeg antwoordde Üh lil, TOMI ï ! » t * <n de Amerlkaaoiebe uitgeven ui Ui rerden, moet ChurcblU hen d*n gov :nd gewenitcht hebben en gexegd : udt dit, tnllo« boe reu, «r tljn van die die eerder ge*«gd üijd, dan gedaan. > « beduiden : «Ut ll|»v«r wat voorxlch- tt u w gwwhrljt otver oen a«nval óp u l aden in Amerika hadden «r immers pronostlekwedstiijd van gcmaAkt. «a4 aanval ging losbreken : Op Noorwe- j»i f Griekenland ? op Slcllle of Rol- au A In Spanje of Frankrijk ? «n de nt -dert dienden zoowal tnge«ondon voor c4 Mei, meenende dat de «koers* dan ^eoiooiMin »ju geweest Ktyn. i4al in Amerika nog vele ontgoo- aejm oploopen. —> RljksltommUearlj voor Nederland, r.H Imiuart, heeft, op het laatst der •r!» week. over den overval op Europa «fcn, ter gelegenheid der sindsdien ge- nj beweging van verlet, die ontstaan uitSat d» Nederlandsche soldaten, rif-li n»or Intemeerlng moeten molden. OtjkJkoinmUearis zei dat deze mo-at- Tllst een bewijs was. dat Dultscbland 1 ^mogelijkheden weuscht voorbereid I. /iangeslen de betonversterkln- »np de ku»l onoverwlnbaar tijn, uiet Immers kunnen dat En- la het met valschermtroepen wil bo- proij en op de oud-militairen In Neder- lantjikent, om ermode «partlsanen >• striji achter do Duitsche vertlcdlglngs- i'jnei vormen. Hoe dr. Seyss Inquart daarbij mo- lt) over den oorlog in het algemeen sontler bomerketiswaard. HIJ zei : tV'eer de Engelachen een poging zul- iO san hebben, dlo hen tienmaal meer •rlti zal hebben gekost dan den »trljd •"> >rd-Afrika, zulle.i ze plots tot be- l u i komen, en Inzien 3at alleen hun rler), die hen opstoken In den oorlog te- en Itschlnnd, werkelijk, hot Engelsche Jjk Irelgen. Daarbij zullen ze zich af- »fragjimt het zou worden wanneer de bol- Jjewh tot aan de kust van den Atlan- Uchpceaan zouden opmkken ? En ze l o é h do vraag «tellen of ze dezen oor- ; *tot het einde moeten voeren, alleen om de Joden hun wraak to laten nemen ? « Want dat la de oorzaak vaa dezen oor- log, en de oorzaak dat hij nog niet lang ten einde is. De Joodsche raadgevers bij de re- gcerlngen vau onze vijanden zijn daaraan de schuld. Wanneer de volken bij zich zelf te rade zouden glan, waarom het gaat, dan stoudeu aij elkaar reeds lang de hacd voor een vreedzamen arbeid gereikt hebben. « En ook de Amerikanen zullen eens gaan denken, Zij die de halve wereld ten koste van hunne bondgenooten met zeer geringe middelen hebbon Ingepalmd, zullen er voor terugdeinzen nog vorder Europa aan te val- lon, en bet honderdvoudige aan verliezen te lijden, zonder kans op meer succes. * — De Rljkskommlesarig haalde nog &an, dat een zekere heer C'lapper, journalist van bat Witte Huls, gezegd heeft : « Hoe meer de Amerikanen er op vertrouwen dat zij den oorlog winnen, des te minder gelooven zij dat de vrede van langen duur zal zijn. En Sumner Welles, de onderstaatssecretaris der Vereonlgde Staten heeft een nachtmer- rie wogons de werkloosheid en bet produc- tieoverschot na den oorlog. Omdat hij alleen aan goud en geld denkt, zei dr, Seyss In- quart. Ea bij voegde erbij : «WIJ echter verlan- gen or koortsachtig naar dat de vrede komt, omdat de enorme krachten bij ons gebruikt worden voor werken der volkswelvaart en dor sociale rechtvaardigheid, < GtJ kunt er zeker van zijn, riep hij uit. wanneer de vrede komt, zal hier een opbloei ongehoord door Europa varen. Dan zal elk blijmoedig aan het work gaan, dan komt de levensvreugde, met geon andere verplich- ting dan hot gemeenschappelijk optreden voor het gemeenschappelijk welzijn. En hU besloot: « Kameraden, de militaire gebeurtenissen zullen de politieke ontwikke- ling doen ontstaan die tot het einde van den oorlog leidt. En hoe eerder zich bet ver- stand laat galden, des te eerder «al de vrede komen I » * « — Do Eng-elschen hebben Zondagnacht bij een aanval op Dortmund, U bombarde- mentsvliegtuigen verloren, en 48 uren later nog eens 38 vliegtuigen, toen se Dusseldwf wilden bereiken. Toon hingen er lage wolken, en de stad konden ze niet vinden. Wanneer do Engslschen of Amerikanen overdag boven West-Europa komen, laten se Insgelijks van hun pluimen. Ze ontploffen soms in de luc&t, zoo geweldig, dat ze ln- bonderduizend «tukken kilometers wijd uit- een vllogen. We hebben een vliegtuigmotor met de 18 cyllndera afgerokt ge vond ea, voorzeker op vier of vtjf duLeend meter hoogte wegge- slingerd. Een eiletooy en de teem«, van een man, lagen Ia de nabijheid. Een paar honderd muür verder, nog een stukje g*- Utoueerde erm, on dat was alle». Geen romp of goen der beide vleugels van een vlieg- tuig diuirblj, g«en staart of geen wielen. Do Engelsche bladen self ramen de ver- liezen der Engelsche luchtmacht op <7,000 man aan personeel. Het is voorgekomen dat de Engelschen tijdens een rit meer gedrilde piloten en manschappen vorloren, dan dat er vrouwen en kinderen door al hunne bommen gedood werden. En het komt zeer voel voor dat zo zwaar- dere verTlezen HJden aan vliegtuigen, dan dat ze schade hebben kunnen aanrichten. * « — De twee aanvallende wapens tusechen Engeland en Dultschland zijn cenerzijds de vliegtuigen, anderzijds on dulkbooten. Het verschil in de aonwendlngamogelijk- held dezer wapens Is echter het volgende : Engeland kan nimmer het dufkbootwapëh tegen Dultachland gebruiken, doch DufJscli- land kan eenmaal duizend bombardements- vliegtuigen als vergelding, dag in, dag uit naar Engeland zenden. We moeten er zelfs geen oogenblflt aan twijfelen. Even sterk als de Engelschen bo- ven Berlijn komen, zullen de t>ultache vlieg- tuigen eens boven Londen hangen. En wat don T Jozef Do Lllle. ONS WINDLADERHOEKJE. Als een rijwiel behoort de windlader tot de waardevolste uitvindingen onzer eeuw, wc be- <liw!oti tot d< meest behulpzame. Kosteloos, vrm zelf gerogelii licht door den »•inii ! Onafhankelijk van welkdnnice centrale of van wrlkdanigB groitdstrof. En bijna geen toezicht. De schoonc gecompenseerde windaders, kos- tende 6750 frank, zijn onze uitvinding. Klke week verrijzen er, op het hoogste «lak der hoe- ven en flikkeren er lachend in de zon. Wc hebben er nog alles voor : batterijen, leiding, lampen en radiotoestellen, recht- streeks spelend op 6 volt. Ook nieuwe droge 110 volt batterijen var degenen die een batte- rijtoestel hebben. Alles in den Winilladerbouw van 't Getrou- we, N'ooriistraat 17, telefoon 150, MAl.DEGEM KORTE BERICHTEN i De rantsoeneering der levensmiddelen intsoen suiker met 5 0 0 gr. verhoogd. Vleesch met 3 0 0 gr. vermindert 11 Mei al tot en met 26 Juni Is de vertieellng der eetwaren geregeld volgent >r«tun<fe t«bei, tegen afgifte van de zegels, waarop de datum 27-S-'43 voorkomt disc ige! PRODUCT Dago- lljksch rantsoen d; 10 12 en 13 lo Burt- le.'fViion. :e man IVtaan- pioeg- 20 Naar keuze: a) Keukenbrood . . . . . b) Wettelijk meel . . c) Deegwaren . . . . , . d) Blscottes en biscuits . . e) DlüeWevensmlddelen . . f) Peperkoek K) B a n k e t g e b a k h) Zetmeeihoudende prod. . Oebrande gerst . . . . . . Voorlooplg ongebruikt . . . Boter Cichorei . . . . . . . . Geraffineerde suiker . . . Voorlooplg ongebruikt . . . Voorlooplg ongebruikt . . . önioericaas . . . . . . . Vcrsch en bevroren vleesch alsook vleeschkonserven . . Naar keuze: Konfltuur en gelei, frult- of bietensiroop, vruchten- . moes, compote . . . . . D ' Kunsthonig, lnvertsulker en vloeibare suiker/suiker- en kandijsiroop, brood- smeersel . c> Gekonfijte vruchten . . d> Suikergoed . . . . . . e) Gevanilleerde suiker . . Aardappelen . . . . . 225 gr. 166 gr. 126 gr. 125 gr. 175 gr. 200 gr. 225 gr. 175 gr. 1.66 gr. 11,66 gr. 3.33 gr. 50 gr. 5 gr. 20 gr. 20 gr. 15 gr. 15 gr. 12 gr. 12 gr. 600 gr. Totaal rantsoen »oor 30 dagen Hoeveel- heid por negel Aantal zetsels por pe- riode 8 kg. 750 225 gr. 30 4 kg. 080 166 gr. 30 3 kg. 750 125 gr. 30 3 kg. 750 125 gr. 30 5 kg. 250 175 gr, 30 6 kg. 200 gr. 30 8 Kg. 750 225 gr. 30 5 kg. 250 175 gr. 30 50 gr. 16,6 gr. 3 350 gr. 113,33 g. 3 100 gr. 33,3 gr. 3 1 kg. 500 500 gr. 3 150 gr. 50 gr. 3 600 gr. 20 gr. 30 600 gr. 100 gr. 6 450 gr. 75 gr. 0 450 gr. 75 gr. 6 360 gr. 60 gr. 6 360 gr. 60 gr. 6 15 ks. 500 gr. 30 . De aardappeidcelzegels geven roeht op 600 gram aardappelen per JBegel De drie volle zegels zijn zonder waarde. - «• ' ' — Onder het toezicht van geschikte lectkrach- t ?n hebben jongens en meisjes van dei land- dienst in Aulhausen (Hessen-N assau) dajr een moderne boerenhofstede aangelegd. Heti com- plex omvat 500 morgen land. i'hans worden daar 60 jongens en meisjes tot landdiepst-lei- ders opgeleid. j — In Estland werden dit jaar 222.000 ^ a met vlas bebouwd tegen 135.000 Ha verledenjaar. Dit jaar wordt de lijnzaadvoortbrengst op 75.000 ton geraamd. Een bureelhoofd van het Minister», van Binnenlandsche Zaken en Openbare Gfeond- held, werd wegens het plegen van verquiste- rlngon voor een bedrag van 4 millioen rfa;il<, aangehouden. Nog twee andeire hooge ftatctie- onanssen, die eveneens ongure zaken heiden gepleegd, werd en eveneens onder aaphou- dingsmandaat gesteld. J ; Het tijdstip tot het afsluiten van aaWap- pel'tontrakten, is verlengd tot 10 Juni eerst- komend. Donderdag zijn 4o Vlaamscbe jongens naar Duitsehland veftrokken om er opgeno- men te worden in de Junkers-fabrieken. Aan do Millstatter See in Karimhie is het tweede « Wehrertuchtigungslager » van de (jroot- Germaanschc jeugd ingericht. Er hebben zich daarvoor 154 Nederlander», Vlaarnsche, Duitsche, Noorsche en Waalsche jongens vrijwilig aange- meld. Temidden van het heerlijke grootsche Al- penlandschap krijgèn zij van beproefde frontsol- daten onderricht in weerdleilst en sport, terwijl zij ook Duitsch leeren. Na afloop van dezen kamptijd zulen zij in staat zijn, in hun vaderland de roeping van de Germaansche jeugd te verkon- digen. In Nederland werd de met hroodgraan be- zaaide oppervlakte van 389000 op 4ioooo ha ge- bracht, voor aardappelen van 119000 tot 208000 ha, voor groenten van 30000 op 4oooo ha, en voor oliehoudende planten van 3000 op 10000 ha. Dit maakt dat Nederland niet langer meer aan- gewezen is op eon buitenlandschen aanvoer. Dit jaar zullen opnieuw 75000 ha weide gescheurd worden, Wat de oliehoudende planten betreft znl de bebouwde oppervlakte op 50000 ha ge- bracht worden. De Spaansche kalivoortbrengst bereikte in 194a bijna 120.000 ton, een hoeveelheid, welke de behoefte van Frankrijk en verschillende andere landen dekt. Gezien de vergrooting van de bebouwopper- vlokle rekent men in Spanje met een vermeer- dering van den oogst van too tot 110 milj. ton. Ue Spaansche katoenvoortbrengst van 1942 ba- droeg 20.000 balen. Vooral de Zuidelijke kust van «te Middellandsche Zee «n de provincies Ma- laga en Murcia komon voor een verdere uitbrei- ding van deze teelt in aanmerking. — Ter bestrijding van de in het land woeden-: de pokkenepidemie, gebruikte men tot hiertoe Engelsche entstoffen. Daar het bleek dat deze niet de gewenschte resultaten opleverden, heeft de Turkiche regeering de hulp ingeroepen ven. Duitsehland. Daarop heeft de Rijksregeering een hoeveelheid doeltreffende entstof afgeleverd. Het krijgsgerecht van de O.F.K. te Luik. heeft den advocaat Georges Jacque», van de Luituche ballie, beschuldigd van smaad aan het Duitsche leger, tot een jaar gevangenis veroor- deeld. De beschuldigde had ten gunste van een werkman, die aanzegging gekregen had naar Duitsehland te gaan werken, vrijstelling of t e jj minste uitstel aangevraagd.' Daarvoor had de werkman een eereloon van 4.200 fr. moetan betalen. De advocaat beweerde dat hij om vol- doening te verkrijgen 3000 fr. aan een Duit-, schen ambtenaar, 800 fr. aan dienstsecretares- se en 200 fr. aan een Belgischen bediende van de werbestelle had moeten betalen, en zoo- doende slechts 300 fr. voer zichzelf behiel-1. De- ze uitleg werd volkomen valsch bevonden. In den trein Doornik-Brussel stelde eene vrouw uit Anderlecht vast dat haar handtasch- je -open stond en dat 'n brieventasch, inhou- ilemi 10.000 frank, eenzcWipheidspapieren en rantsoenzeg<?l9, er uit gestolen waren. Te Opitter is brand uitgebroken in de gemeentebosschen. Ruim 15 hectaren den- nenaanplantingen werden vernield. —- Tc Brussel werd door het veldgerecht den Belg Julien Ferrntit wegens spionage ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Ferrant had ge- poogd, hem belangrijk toeschijnende berichten met behulp van een door den vijand uitge- worpen reisduif aan dezen te laten toekomen. De Bulgaarsche minister. van Binnen- landse!« Zak en heeft een verordening uitge- vaardigd krachtens dewejke alle Joden bin- nen de 'drie dagen Sofia moeten verlaten en zich in de provincie moeten vestigen. Zij die n.i de drie dagen nog in Sofia zullen aange- troffen worden, zullen eenvoudig over de grens worden gezet. Uit het Vatikaan wordt opnieuw officieel bekend gemaakt dat de Sovjet-Russische over- heden tot dusver elke inlichting over het ver- blijf van krijgsgevangenen in Rusland heb- ben van de hand gewezen en ook verder wei- K er en .'.welke inlichtingen ook, te verstrek- ken. De Opperbevelhebber der vereenlgde Ja- pansche vloot, Admiraal Yamamato, is tijdens een luchtgevecht, waaraan hij zelf deel nam, op heldhaftige wijze gesneuveld. —- Te Poppel is eon smokkelaar, die een dreigende houding aannam, door een . kom- mies doodgeschoten. Een bommenwerper van het Ameri- kaanse!) leger, die bemand was met 12 man is tegen een gashouder te pletter gevlogen. In 19Ï2 voerde Belgie ruim lwee en half maal meer uit dan er iiigevoevrd werd. Te Waregem zijn Zondag verscheidene hectaren sparhout in de vlammen opgegaan. Te Gent zijn de gezusters Mathielde en Kmilienne Vande Wiele, 35 en 33 jaar oud, die bij familie op bezoek 'waren geweest, bij hunne tehuiskomst, waarschijnlijk aan vergif- tiging overleden. De lijkschouwing werd ge- last. Te Bree is een landbouwer, die 5.000 li- ter melk te weinig had geleverd, er niet al te goedkoop vanaf gekomen. Men heeft er namelijk niet minder dan 12 koeien, 4 vette zwijnen en 4 schapen in beslag genomen «loze aangrilai-^- lieren werden naar de vee- markt overgebracht. Te Ghlin is de 49-jarige ajusteur Fer- n.ind Duveau, toen hij naar zijn wesrk fietste, door een onbekende neergeschoten. In Rusland heeft Lzare Kaganovitsj, kom- missaris voor de. spoorwegen in de Sovjet- Unie, tijdens eene inspectiereis in het Oeral- gebied en in het Zuiden van Siberie, niet min- der dan 20.000 spoorwegarbeiders doen aan- houden. Sa ten honderd dezer arbeiders, die van slordigheid tijdens den dienst beschuü digd werden, zijn ter plaatse gefusiljeerd of tot vele jaren dwangarbeid veroordeeld. •— In den Noord-Atlantischen Oceaan en tijdens afzonderlijke jacht, werden 10 Anglo- Amerikaansche handelsschepen met een ge- zamenlijke tonnemaat van 55.000 brutoregister- ton, door Duitsche duikbooten in den grond geboord. Na Engeland zou nu ook Amerika van plan zijn de groote bankbiljetten in te trekken, riet gaat hier denkelijk om dezelfde reden ats dit korten tijd geleden, ook In Nederland het geval is geweest. —• Onder kommando van de eertijds in Duitsche gevangenschao vertoevende Russi- sche generaal Wlassow wordt een Russisch vrijwilligersleger gevormd dat samen met de Duitsche en verbonden legers, het bolsjewis- me zal bekampen. Reeds meer dan too.ooo Russen lieten zich bij dit vrijwilligersleger in- lijven. i'e Holsbeek was bij een boer een koe ge- stolen. De politie vond de heele zaak echter zeer verdacht en onderwierp den landbouwer aan een verhoor, In het nauw Bedreven be-. ^efteojfetuuiipe V.oxvdÜcA- Uhq. daa* VxnikóOL*ideAwiji door Geneesheer OEt-lLLE-LAGAE VERVOLG Nx 819 Wat verstaat men door de «schele kop- pijn » ? Is de schele koppijn wel iets anders dan de koppijn die we ktnnen veroorzaakt te zijn, door ooginspahninf, bij gemis aan oogscherpte, door hergi-noloedarmoede, door vereluizing der beenderholten van neus en voorhoofd ? Ja, de schele hoofdpijn is degene die af- hankelijk ia van het orgaanstcl3el van het heele •lichaam, voornamelijk van den lPver. Daarom kan die hoofdpijn gepaard gaan met braken en met draalingen. Indien men een door schele hoofdpijn gevat mensch oen dag laat vasten oip fruit- en groentenkost kan die hoofdpijn voorbij zijn. Leverbelas- ting door slecht verteerbare spijzen roept bij menigieen schele hoofdpijn op. Er zijn lieden die geen eieren, geen haring, geen sardienen, geen f ritten mochten eten of ze hadden hoofdpijn. Lieden slepen met hoofdpijn, ze weten niet waarvan, het duurt weken, ja, maanden. Als men onderzoekt dat die hoofdpijn niet voortkomt van de oogen of van gemis aan lucht in de holten, enz. zet dan die menschen ap vetarme kost. Ook de vooroorlogsche vetberelde koolsoor- ten waren lastig te verteren. Het Ingelegd ei Is voor sommigen een groot leververstoor- der. Eenieder moet zijn vatbaarheid zelf proeven. In den drulventijd heb ik lieden dagen naeen op louter druiven gesteld om eens flink de lever aan te pakken. Hun koppijn verdween. Wie zegt lever, zegt gal : de sche- 1" hoofdpijn is dus grootelijks een galkwes- tlo. Daardoor geschiedt het dat de betreffende persoon des morpends opstaan kan en nog immer zijn hoofdpijn heeft. Hij kan zelfs derwHsre «draaien» dat hg voor het bed tuimelt. Dat Is niet het preval voor de hoofdpijnlii- dende personen wier hoofdpijn als oorzaak heeft, een oogzwnkte. Binst den nacht heb- ben deze oogen jrerust en staat de persoon frlsch op. Is bloedarmoede oorzaak van kop- pijn. dan Is de kop ook helder bij het op- staan : des nachts namelijk door plat te liegen heeft het bloed beter de hersenen be- sD~oeid. Eenigermate kan schele hoofdnifn ook veroorzaakt zifn door hooeen bloedsdmk en aderverkalking. Het-i-is-verstaanbaar dat de hersenen vermoeien en Hiden onder eeuwijfen nooit loslatenden cv^rd-.uk Zoo kan "het. netvlies der oogen nlekken krileen waardoor m»n vliegen voor d» ocigpn ziet. Het Is van zelforeken d dat de wrnlperlng van den eeheelen mensch hier noodz-akeliik is. He* begrip «Hoofdnilni meHt .nns dat In het algemeen de mensch onnatuurlijk opge- kwnev*'te of nnnatnu'lHk voor+iepft De Natuur herwinnen is derhalve ook het heritpl nnrfer do natuui^"i' ; 'd' , lon noe- men we or vooral fw»o : do natnurlHke voe- dinc „r, het ivffter Wat «W laatste betreft, ppninrinr weet hoe koudwatprwassehln^en haH»r> hosnroelingen enz. den lüdenden kop deugd doen. geneesheer Detllle taeae kende den bestolene boer dat hij «oor zijn koe 28.000 frank had gekregen en noemde dan-Mi ook den naam van den « dief met r^rrri'.snV ,,. Den dief en den boer mnr /iin h^ele gezin wer- <Tcn aangi'fiden en zullen er reker n'et gofd- koop vin-F komen. Te Izegem werd e n bij twee landbouwers 1.900 kilo tabak, die nog in de bladeren was, gestolen. In Frankrijk .werd er door de boeren van Mont-Cassel en omliggende, ten getale van 1.000, aan de algemeene bevoorrading van het Noorden, 47.000 liter melk meer geievard dan ze moesten, en dit in het tijdbestek van amper één maand. D-; Londensche pers handelde ileze week over de buitengewoon groote explosieve kracht der Duitsche bommen die tijdens de laatste luchtaanvallen op Engeland werden neer ge- gooid. Deze bommen zouden namelijk eene vernietigende uitwerking hebben in een straal van --00 to: 800 meter. In de Kngelsche bladen worut er ook gesproken van een nieuw soort Duitsch bommenwerpen. Het Waalsch Legioen kent een zoo groo- ten toeloop van vrijwilligers tot het tot een brigade is moeten worden omgevormd. Deze noemt : « SS-Vrijwilligersbrigade Wallonië». De Sovjetunie dreigt voor een Hongers- nood te komen te staan, lijk men er in Rus- land nog nimmer een gekend neeft. Tengevol- ge het verlies der vruchtbare landen der Oe- krajiena en de grootere niobilisatie welke de bolsjewisten verleden winter hebben uitge- voerd, waardoor de vooriaarsijebouwing : hoog- stens voor de helft is kunnen ni'g«voerd wor- den, zai men voor een tekprt van 5 a 6 milli- oen * on graan kómen te srann. De Anglo-Amerika.insche hiehtpiraten ontzien niets bij luin helsche tochten, en doo- den niet alleen duizende vrouwe n on kinde- ren, doch vernielen tevens ook tal vnn kerken en andere heiligdommen. In Tialie werd .de kerk van Reggie, waarin 8 kloosterzusters den dood vonden, in puin geworoen. Te Ga- tiana werden 31 kerken vernield. I'e Reggie t alatria werden bommen' op de kathedraal ge- gooid waarbij ook de Heilige-Sacramentskerk werd vernield evenals het Seminarie van het Aartsbisdom D.- kerken van d e n H. Paulns, i!e H Lucia en van den H. Nugustiims wer- den eveneens zeer'zwaar beschadigd. De 22-jarige student in de Rechten, Jean Ccnpens, die de journalist Fonsny neerschoot, is door het Duitsche Krijgsgerecht ter dood veroordeeld en tereohtg»i!eld geworden. Vielen in den heldhaftigen strijd tegen hei menschonteere.nd'--.--I«,lsjevis-.iie : Marcel Mortier uit St.idon, n'ig geen twintig jaar oud ; Eugeen Deplae. uit Kortrijk, 21 jaar om' en vereerd met het IJzeren Kruis 2de klas en het Verwon-dingsfockon ; Jozef. V a n 5teenkiste, eveneens uit Kortrijk, 7% jaar ona en Jan Van Roy uit Waterschei. Ook in Engeland heeft de moord van ICatyn door de bolsjewisten op ':neer dan 10.000 Poolsclie officieren bedreven, <elen de oogen geopend. Het F.ngelsch tijdschrift a llie Ta- ble i> schreef letterlijk het volgende • «Het mrssagraf van Kntyn scheidt de bolsjewisti- sche leer practisch van de etisch-politieke tra- ditie van de westelijke wereld. Deze breede en diepe afgrond wordt veroorzaakt dotir de wet- ten en de methoden va» het Marxistische heerherstel. Het is onmogelijk de geschietjkun- dig bewezen waarheid te loochenen. De po- ging het van 1918 tot IQ4I in Engeland in de somberste kleuren afgeschilderde Sovjetregiem thans op den hoogsten toon te loven, betee- kent een bedrog voor de. lezers ». OOIGEM. Bij Maurice Claerhout, wonende wijk «Het Sas». werd door de Rijkswacht van Oostrooaebeke een kuip var- kensvleesch van een geheime sluikslaoht'ng en eene zeepzlederij ontdekt. Te WIELSBEIIE ontstond in den vroe- gen morgen brand in do vlasfabriek van Henrl Vollens. De brandweer kon het vuur blusschen. 2.600 tot 3.00 k g . vlas ble- ven in den brand, evenals 800 kg. kroten en 500 kg. vlasafval. OOSTROOZEBEKE Bij Van Hoor- ne en Mabbe Jos., beiden uit de Papegaal- straat alhier werden 4000 k g , lijnzaad en < 2000 lijnzaadkoeken ontdekt. MEN MAG CONTRACTEN AFSLUITEN TOT 10 JUNI. De aardappelkontrakten dieneu verplichtend door de gemeentebesturen te worden gestem- peld voor 10 Juni 1943 (in plaats van 31 Mei 1943) en de exemplaren voor de Hoofdgroepee- ring « Aardappelen » bestemd, moeten haar voor 15 Juni 1943 (in plaats van 10 Juni) daar- opvolgend worden overgemaakt. ROOIVERBOD VAN VROEGE AARDAPPELEN. Het rooien van vroege aardappelen is ver- boden/ De producenten zullen enkel tot de rooiing van vroege aardappelen mogen over- gaan vanaf den datum welke door de Hoofd- groepeering «Aardappelen», zal vastgesteld worden. Deze datum zal door een bericht in het Staatsblad bekend gemaakt worden. DE VERKOOP VAN LICHTE SCHOENEN. In afwijking van artikel 1 van het zevende uitvoeringsbesluit van 21 Maart 1942 mogen de bij de fabrikanten, proot- en kleinhande- laars thans in vooraad zijn lichte schoenen tot op 30 September 1943 tegen machtigingen tot bevoorrading voor lichte schoenen (roode druk) verkocht, gekocht, geleverd of in ont- vangst genomen worden, op voorwaarde dat deze schoenen aan de volgende bepalingen be- antwoorden : a) Marschschoenen met zolen uit licht le- der, waarvan het bovendeel bestaat uit weefsel dat met leder mag gegarneerd zijn ; b) Zomerschoenen met zolen uit licht leder, waarvan het bovendeel uit gevlochten Ieder bestaat of een open tip vertoont. DE BEVOORRADING IN KOLEN. De Algemeene Dienst voor de Distributie van het Ministerie van Economische Zaken vestigt de aandacht van de verbruikers-gezins- hoofden, die op den 31a Mei ig44 al de rant- soenen huishrandstof, schlam inbegrepen toe- gekend voor het kolenjaar 1942-1943 (1 Juni 1942 tot 31 Maart 1944), nog niet zouden ont- vangen hebben, op de mogelijkheid die hun geboden wordt om met goed gevolg een klacht in te diepen bij den kantrooldienst van hun distrikt. Deze klacht zal den naam van den leverancier, de maand sedert dewelke de konfroolkaart 4o door den Gemeentedienst voor de Bevoorrading en de Rantsoeneering werd geldig gemaakt, en het of de tijdperken waarvoor het rantsoen niet geleverd werd, vermelden. VERLAAGD BUURTSPOORTARIEF VOOR OUD-MILITAIREN EN 1NVALIEDEN, Op vertoon van de door het bevoegd mir^- terieel departement afgeleverde en <joor de Nationale Maatschappij van .Buurspoorwegen afgestempelde bijzondere identiteitskaart wordt 75 t.h. vermindering op de gewone prijzen van de enkele plaatsbewijz en verleend : 1. Aan de oud-militairen erkend als invali- den van den oorlog 1914-1918. 2. Aan de oud- militairen, erkend als invaliden van den oor- log 1940, met ten minste 50 t.h. invaliditeit. fn de bijzondere tarieven voor ieder lijn staan de door de door de ocrlogsinvalieden te betalen prijzen vermeld. De geleiders welke deze oud-militairen die blind of gebrekkelijk zijn, vergezellen, worden kosteloos vervoêrd.- Worden ook kosteloos vervoerd in de treinen met bagagewagen, wanneer de grootoorlogsin- validen er bij zijn : a) De kleine rijtuigen met inbegrip van deze voorzien van een benzinemotor en van deze getrokken door honden : b) de voor die rij- tuigen gebezigde honden ; c) de rijwielen, (tweewielers, driewielers, enz.) die de invalie- den met één been bezigen. Voor dit vervoer gelden de formaliteiten on- derscheidenlijk te . vervullen voor het vervoer van bevrachte zendingen reisgoed en bevrach- te honden. OM NAAR FRANKRIJK TF KUNNEN REIZEN. Wanneer'.r.'.ei' een geldige r-;d<n heeft om naar Frankrijk te gaan kan r.i-jn een vrijg^- le <i" vrc-r •, maanden voor versc'ie'cenu rei- zen bekomen. Om dit vrijgeleide te bekomen moet men zich in de kantoren, 23, Broekstraat te Brus- sel, aanmelden in het bezit zijn-le van } pas- foto's, een identiteitskaart van 1943 en een — ONZE KORRESPONDENTEN WOR DEN VRIENDELIJK VERZOCHT REKE- NING TE HOUDEN MET HET HOOG- FEEST VAN O. H. HEMELVAART EN HUN KOPIJ DEZE WEEK EEN DAG VROEGER IN TE ZENDEN. BRIEVEN VAN ONZE ARBEIDERS UIT DEN VREEMDE Berlin 17-5-1943. Geachte Heer Opsteller, Met deze gelegenheid komen we U een briefje toe te sturen uit het verre land. Wij krijgen hier regelmatig het Getrouwe. We zijn hier al- len goed gezond en het is hier goed van de kost. En 's Zondags spelen we hier veel met de kaart. Nu Zondag laatst den 16-5-1943 heeft onze mak- ker Marcel Coopman uit Waerschoot een acht- tiender van koekens getoond : medespelers wa- ren Pauwels Noel en Boone Jerome uit Waar- schoot en Geeraert Cyriel uit Zomergem. Ge- tuigen waren : De Groote Leun, Van Maldegem Valére uit Waarschoot. Van de Velde Etienne. Vincke Jozef uit Gent, Coysman Cyriel, Hoeck- tnan Krans uit Oüsïacker, Georges Cazaerek, De Canq Oscar uit Vinderhoute en Van Ler- berghe Marcel uit Lovendegem. We hebben er allen een goed malzbier op gedronken. Hopende Geachte Heer, du in L\v wekelijks blad later eens te mogen lezen, danken'wij U bij voorbaat. Uw trouwe lezers, De mannen van het Unterkunftslager. — 0 — Bij onze arbeiders in Duitsehland werd een achttiender getoond door Petrus Gorre- beefc. Basèl Waas en maat Van Coillie Hen- rl, Bassevelde. Tegenstanders waren Lasoen Urbaan en Blomme Pieter van Maldegem. Getuigen : Antoon De Coninck, Omer Van Hooreweder, Adelin Ginneberge, Remi Gor- rebeek en Frans Slijpe. 0 — Geachte heeren Delille, In ons goede boerendorp Golmbach gaat het ons nog altijd goed en voornamelijk 's avonds al3 wij een spelletje kaart doen. Wij zijn hier met zes Maldegemsche jon- gens aangeland, en goed hoor ! En nu vragen wij u allen of ge hier ons simpel ge- beurde in uw gazet zoudt willen drukken. Dit gebeurde ia een achttiender met de kalrt. De vier spelers waren Van Rle Mar- cel. Cromheecke Maurice, Verheire Bertrand en Longueville Prosper. Getuigen : Jonck- heere Prudent, die goede bolder van Vaecke en Van Landschoot Maurits. We hopen allemaal dat u ons dit genoegen ruit doen, met een plaatsje in 't Getrouwe. We zitten hier goed en in goede gezond- heid en de menschen zijn ook heel goed en we zitt-en hier in de goede berglucht. Een hartelijke groet aan Maldegem en voor u die ons al het nieuws verschaft, van zes goede kameraden. Van Rle Marcel. — 'T GETROUWE MALDEGHEM WORDT NAAR ONZE ARBEIDERS IN DUITSCH- LAND GEZONDEN AAN 1 FR. PER WEEK. BEDE DUIDELIJK ADRES MEDE TB DEELEN. Tsoeshima. De Duitsche Nieuwsberichten deelden vori- gen Woensdag .mede dat Berlijn gelukwen- schen gestuurd had naar Tokio, naar aanlei- ding van den verjaardag van den zeeslag bij Tsoeshima in 1905. Toen de radio deze mede- deeling uitzond, lag voor ons het zeer mooi uitgegeven; boek TSOESHIMA, dat als .bijtitel draagt cc roman van e e n zeeoorlog )>, en dat we precies hadden uitgelezen. Dit boek heeft ons veel geleerd. Niet alleen bracht het ons een spannend relaas van den Japansch-Russischen oorlog uit den aanvang onzer 20e eeuw, maar tevens schonk het ons het verüaal'van een jaar manschelijk leven in den hoogsten graad van belevenis, wils- en getuigschrift van goed gedrag en zeden. Daar zenuwspanning. Terwijl het ons een diep • - moeten dan twee vragenlijsten ingevuld wor- zicht bezorgde in de psychologie van die dui- zenden Russen, die, om Rusland, den dood in- den. D-ze diensten, die zooals gemeld ondci°e- hracht zijn in het lokaal Patria, Broekstraat, laten dan het dokument geworden langs de Rompensatiekas en de Fransche -Handelslui-' mer om, aan de Duitsche overheid, uie het. na afstempeling, terugbezorgt aan den betrokken dienst. E H. CYRIEL VERSCHAEVE SPREEKT TE MECHELEN. Een spreekbeurt van E.H. Dr. h.c. Cyriel Ver- schaeve, voorzitter van den Nederlandschen Kul- tuurraad voor Vlaanderen, is steeds een gebeur- tenis van groote heteekenis voor,bet strijdende Vlaanderen. Een zeldzame gelegenheid om den geestelijken leider van ons volk aan het woord te hooren. is xvel de spreekburt die E.H. Cv- riel Verschaeve on Zondagvoormiddag 13 Juni, Sinksendag, te Mecbelen zal houden over « De erootheid van onze.kuituur » op de Academische Ooeninp-cziting der Eerste Nationale Kuituur- dngen aldaar. LANDELIJKE TENTOONSTELLING VAN HFOt-NDAAGSCHF KUNST. D* T.andskame— van Schilders en van Beeld- houwers zullen te Mechelen van 12 tot 20 Juni a.s. een landeliike tentoonstelling van Heden- dnagsche Kiins' nrganiseeren. Aan deze belang- riike tenioonst- " ; ng, die doorgaat in her kader van dp Kerste Nationale Kultiuirdagen. zutlen de meest vooraanstaande Vlaarnsche schilders en VippMViomvprs met hun meest representatief werk Hprlnomen. UIT KNËSSELARE. Heden Zondag, 30 dezer, is « 't Pintje dek» bij Mi-crit* Roelandts, beter gekend onder de naan- van Bert, in café Ursel aan do tramsta- tie. Aan . muziek en gezang zal het u niet ont- breken Allen hartelijk welkom I Bevoerradingsdiènst : Maandag, uitreiking der zegels krachtvoeder voor de niet landbouw- paarden, winkel nr. 4. Het is ook den iaatsten dag van inlevering der week. Dinsdag : 9 tot 11.30 ii. uitreiking melk en bij zegels voor bevallen en zwangerige vrou- wen ; bijzegels voor tuberculoozen en omzet- ting boterzegels voor zieken. Winket nr. Woensdag : 9 tot i f u u r bijzegels voor werk- lieden, zegels voor afgeroomde melk en aard- appelzegels. Winket nr. 2. BELG LOTENLEENING 4 T.H. 1932 186e TREKKING van Z5 Mei 1943 De reeks 249.585 wint : 100.000 frank. Volgende reeksen winnen elk : 25.000 fr. 115560 122722 127455 132571 133023 208705 .233093 268340 285978 293714 297316 klaart ook de strijdkracht van het roode lege/, dal gelooft dat het zijn land verdedigt en dat daarom alles op den koop toe neemt, ook: het bolsjewisme. Zoo streed Rojeswenski bij Tsoeshima, voor Rusland. En om Rusland zweeg hij bij het pro- ces, dat achteraf ingespannen word tegen zijn officieren en tegen hem, al kende hij den af- grond van corruptie, en al * vas hij misschien de meest populaire man bij het Russische volk, het ware volk. TSOESHIMA door Fr. Thiess (vertaald door D. Lateur en W. Veerbeek. — Uit- gingen, en van het taai-willende, zwijgende, werkende en vechtende Japan. Togo, de Japansche admiraal, die in den ' zeeslag bij Tsoeschima de zegepraal behaalde, is ongetwijfeld een groot man. Zijn grootheid als vlootaanvoerder en als mensch blijft noch- tans in de schaduw van dien eenzamen reus, die Rojeswenski heet. Nadat Rusland de eerste klappen ontving, Port Arthur en zijn Oost-Aziatische vloot in dreigend gevaar wist, duidde de Tsaar Rojest- wenski aan, om met het Baltisch eskader het gevaar te gaan bezweren. Rojestwenki weet dat hij den dood ingaat, omdat de Japanners onder alle opzichten de Russen baas zijn, want stoffelijk is dé Russi- sche vloot totaal ondermijnd door vasthoudisme gebrek aan inzicht en aan durf ten overstaan van elke verantwoordelijkheid, betweterij en corruptie. Maar Rojestwenki ontving een bevel. Hij en zijn twaalf duizend ondergeschikten zullen gehoorzamen. Ze varen naar den Atlantischèn Oceaan. Terwijl Rojestwénski Afrika omtrekt, deta- cheert hij een deel van zijn vloot langs de Mid- . dellandsche Zee naar MSdagascar. Daar vinden ze mekaar terug, en zullen samen den Indi- schen en Stillen Oceaan bevaren. Tc; rs versterkt (of verzwakt! door de b'ikken poften en strijkijzers van Njebogatow, den strijd te- gen Togo aanpakken. Op heel dezen tocht wordt Rojestwenki ge- hinderd en tegengewerkt door Engeland, den bondgenoot van Japan, en de an'ipathie van de V.S.A. Alleen de vriendelijke correctheid van Frankrijk en de gulheid van Duitsche ko- loniale instanties zijn der Russischen admiraal ^virlijke steun. \ Allen, Rojestwenki, zijn officieren en zijn manschappen, weten dat ze de onvermijdelijke nederlaag tegemoet gaan. Toch varen ze.' Ze varen voor Rusland ; ze zullen vechten met den verschrikkeliiken moed der wanhoop, voor Rusland l Er zijn er die bezwijken voor de verleiding honderden jonge levens te kunnen redden. Andere zwaaien in het laatste oogen- blik de roode vlag van den opstand. Doch heel liet vreeselijke gebeuren groeit uit tot een reusachtig, duizendvoudig offer, niet voor den persoon van den Tsaar, niet uit een opgevoer- de vaderlandsliefde, niet voor een overtuiiging ; doch voor Rusland een vaag, bijna ondefinieer- baar Rusland. Men moet het boek lezen om dit te begrij- pen. Maar dan wordt men ook gewaar dat deze zielsgesteldheid gelijkaardig is aan deze, die men ontdekt bij de per5onnng?s vnn Tol- stoy en Dossojefsky, bij Gogol en Gorki, bij Sjolorhow en Rachmanowa. Het is Rtiss'sch. Dan ziet men een verband met den duidigen tijd. En men vraagt zich nf : hebben dip roo- de legers in 't Oosten dezen en vorigen win- ter ook gestreden om ditzelfde vage Rusland ? Dus niet om Staiin ? niet om het bolsjewisme ? Men leest dan het intervieuw dat generaal Wlassow zoo pas liet bekend maken (dagbla- den van 27-5-43) en men is niet meer ver- wonderd daarin te lezen .- De Russische revolutie van 1017 was nood- zakelijk en natuurlijk, omdat bet land poli- tiek, ekonomisch en moreel ziek was. De re- volutie was In haar opzet nationaal en niet kommuniitisch. De bolsjewisten hebben deze revolutie echter misbruikt en door een handi- ge propaganda en een gewetenloos optreden de macht verworven. Zij deden het voorkomen alsof zij de organisatoren van den strijd voor de bevrijding van het Russische volk waren, gave van N.V. Zonnewende — % deelen , -.. . , .. . . . f 3 4o en 4 5 4 blz.). Srijs : >50 fr. ( Het net zooals z., z.ch_ thans voordoen als de ver- boek is voornaam uitgegeven en goed ge-1 ded.gers van het Russisch vaderland. Dit ver- s c b r e v a a Z i e vervolg onderaan vorige kolen»

Transcript of ZONDA 30 G een reusachtige gebeurtenis...

Page 1: ZONDA 30 G een reusachtige gebeurtenis vanmail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1943_05_30.pdfvan IMKR velde BLOY r teel) : aanne-gewone orceloln. en, ene. om de lug op 1.30

van

IMKR

velde BLOY

r teel) : aanne-

gewone orceloln. en, ene.

om de lug op 1.30 u,

toMeloos

orden » . Oent

A.s. Vrijdag 4 Juni KAN BR VOOR U

een reusachtige gebeurtenis PLAATS GRIJPEN BW DB

trekking der Loten Winterhulp. MISSCHIEN WORDEN d i e n d a Ö

al uw droomen vervuld. SyPliR GROOTE LOTEN :

één en twee millioen. 8 groote loten van 100.000 frauk.

1,628 loten van 100 tot 50.000 traok. 'ie» : 5o if. Het vijfde : 11 tr

mmmmmmSOmmmmmmm X -.'T" * . * •• - .- ï 11

ift m V- -

« S 3 * ^ &

' j n

• 'ir „ j

V

» I V«. wj M

<&

MEEST VERSPREIDE WEEKBLAD IN VLAANDEREN GESTICHT IN 1888 DOOR

V o l k v e r t e g e n w o o r d i g e r

VICTOR DE LILLE

BRIEF EN TELEGRAMADRES

DRUKKERIJ DE LILLE. MALDEGEM Tel. Mr. 1. — Füotüueukrekenine: ;Nr 52

ABONNEMENTSPRIJS Voor heel 't Jaar 1943 : 21 f r . Voor 't buitenland per Jaar 60.— fr.

AANKONDIGINGEN Vraag pr$t en regelmaat.

PRIJS PER NUMMER : 75 Cts

ZONDAG

30 Mtti 1943

22e ZONDAG

. 55e J A A R G A N G

le Week te Zomen Gevat. ten nog Immer op de komende

El 1943. JUNI 191 ter herbei t, «an : int. i'OONHUI ttestrant m lauricc- Cl: maande. OONHU1 ttM!ii).1t lil lw Mortiei naandc. 'OONHUI tteätraal nr Marcel La

OS fr. t kvltxtr», J rider . Ci oi

I I M ] NI 19«. ter herUrg

miraa«. afh andern

ren, Kul». Bewoond

Tl. afhanReru

i voorgaat» i M . w mj . Tlelt.

«( tuin. te voort unda f o o n j iJoorj

I« met nog

'9

1 IMS 'NI IMS tr herbers ) bU Mc)

; nr ö 50 EN

n gelegen B «tint.', 2 , kotterlj. ra en rui-kadostea

•icrnleuwden mis lukten aanval bp hot Koobanbruggonhoofd,

lolden divisies wilden zo de fepan bulten den Kaukasus wer-

|or Ingrijpen der Duitsche lucht-f>p bet Russische front de over-•udt, weiden do Russen terugge-Iwton 62 pantsers achter, van de Ijo ze begonnen. t t dat hiermede de groote zomer-(op bet .HuaslBch front waren In-

6ill, na ruimten» veertien dagen velt den wereldbol bekeken te

•wt zonder oonJg besluit naai- En-'rui 'keeren.

A tngeland en Amerika wachtten met ongeduld op Ue officieel» ver-Iclarii^j

C!l j ie t Kui

Kelana i k

pomp- c

ljzerer 'a jaatt»

2

RIS

stjgarnitu-oaimachle->on Mobl

e Aarwle.

m i IMS a De Bo-

itie E Nr. 1 huur bij ler maand

»9

imook op ng. , alsook Schrijven

boldo staatshoofden beloofden ta. Want eindelijk zou men weten

wen zo«. e kwam er niets, Woensdag nletó, L>onderdag, tegen den avond, liet

. alleen het < comunUiué » verschil-der 8 woorden lang : «Volledige «uimln« voor de militaire operatie» cl kt.» iedereen voelde dat zulks heelc-

n waar wag. j t ChurchlU had beet de woek ge-[Tve kunnen onmogelijk lata afhando-flueer Stolln er niet b(J Is. I k wil jijk welk oord van de wereld relien,

cr non toe, om tegeiykertyd met Vi en stolln »ainou te kunnen il)n.»

ge reeds een opperbevelhebber geallieerde legers In Europa aange-•„•roeg een der dagbladschrijvers op

(uaterentla In bet Witte Huls. c EEel, irchll), boort gij my het daar JuUt gen. dat wc «Uloreem ' nog met moeten slen samen te komen ». ider vroeg of er u«g goen moge-

fbesloud dftt Hualond mee zou voch-i n Japan ? CbuxehiU ontweek : tHoe :aar aan de Sowjeta onderrlehtliigeü

k u t » over geveu hebben ? UvulAnd heeft iwdficrllcMn geleden. Knn men er nog

nu verlangen ? Andenttin* welsn de wellicht «van goed «1* wU. dat >1J

: Japannor» met een ioetiscb oog aangekeken,»

ïrwjg er aan xtt maïs toeb. niet l o u

verkrijgen om, van uit Ruealaoh Japao door de lucht te kunnen bom-

ba-Vtn T < Qmtoo genoeg antwoordde Üh lil, TOMI ï ! »

t * <n de Amerlkaaoiebe uitgeven ui Ui rerden, moet ChurcblU hen d*n gov :nd gewenitcht hebben en gexegd : udt dit, tnllo« boe reu, «r tljn van die die eerder ge*«gd üijd, dan gedaan. > « beduiden : «Ut ll|»v«r wat voorxlch-t t u w gwwhrljt otver oen a«nval óp

u l aden in Amerika hadden «r immers

pronostlekwedstiijd van gcmaAkt. «a4 aanval ging losbreken : Op Noorwe-j»i f Griekenland ? op Slcllle of Rol-au A In Spanje of Frankrijk ? «n de nt -dert dienden zoowal tnge«ondon voor c4 Mei, meenende dat de «koers* dan ^eoiooiMin »ju geweest Ktyn. i4al in Amerika nog vele ontgoo-

aejm oploopen. •

—> RljksltommUearlj voor Nederland, r.H Imiuart, heeft, op het laatst der •r!» week. over den overval op Europa «fcn, ter gelegenheid der sindsdien ge-nj beweging van verlet, die ontstaan uitSat d» Nederlandsche soldaten, rif-li n»or Intemeerlng moeten molden. OtjkJkoinmUearis zei dat deze mo-at-Tllst een bewijs was. dat Dultscbland

1 ^mogelijkheden weuscht voorbereid I. /iangeslen de betonversterkln-

»np de ku»l onoverwlnbaar t i jn, uiet Immers kunnen dat En-la het met valschermtroepen wil bo-

proij en op de oud-militairen In Neder-lantjikent, om ermode «partlsanen >• striji achter do Duitsche vertlcdlglngs-i'jnei vormen.

H o e dr. Seyss Inquart daarbij mo-lt) over den oorlog in het algemeen sontler bomerketiswaard. HIJ zei :

tV'eer de Engelachen een poging zul-iO san hebben, dlo hen tienmaal meer •rlti zal hebben gekost dan den »trljd •"> >rd-Afrika, zulle.i ze plots tot be-l u i komen, en Inzien 3at alleen hun rler), die hen opstoken In den oorlog te-en Itschlnnd, werkelijk, hot Engelsche Jjk Irelgen. Daarbij zullen ze zich af-

»fragjimt het zou worden wanneer de bol-Jjewh tot aan de kust van den Atlan-Uchpceaan zouden opmkken ? En ze l o é h do vraag «tellen of ze dezen oor-; *tot het einde moeten voeren, alleen

om de Joden hun wraak to laten nemen ? « Want dat la de oorzaak vaa dezen oor-

log, en de oorzaak dat hij nog niet lang ten einde is. De Joodsche raadgevers bij de re-gcerlngen vau onze vijanden zijn daaraan de schuld. Wanneer de volken bij zich zelf te rade zouden glan, waarom het gaat, dan stoudeu aij elkaar reeds lang de hacd voor een vreedzamen arbeid gereikt hebben.

« En ook de Amerikanen zullen eens gaan denken, Zij die de halve wereld ten koste van hunne bondgenooten met zeer geringe middelen hebbon Ingepalmd, zullen er voor terugdeinzen nog vorder Europa aan te val-lon, en bet honderdvoudige aan verliezen te lijden, zonder kans op meer succes. *

— De Rljkskommlesarig haalde nog &an, dat een zekere heer C'lapper, journalist van bat Witte Huls, gezegd heeft : « Hoe meer de Amerikanen er op vertrouwen dat zij den oorlog winnen, des te minder gelooven zij dat de vrede van langen duur zal zijn. En Sumner Welles, de onderstaatssecretaris der Vereonlgde Staten heeft een nachtmer-rie wogons de werkloosheid en bet produc-tieoverschot na den oorlog. Omdat hij alleen aan goud en geld denkt, zei dr, Seyss In-quart.

Ea bij voegde erbij : «WIJ echter verlan-gen or koortsachtig naar dat de vrede komt, omdat de enorme krachten bij ons gebruikt worden voor werken der volkswelvaart en dor sociale rechtvaardigheid,

< GtJ kunt er zeker van zijn, riep hij uit. wanneer de vrede komt, zal hier een opbloei ongehoord door Europa varen. Dan zal elk blijmoedig aan het work gaan, dan komt de levensvreugde, met geon andere verplich-ting dan hot gemeenschappelijk optreden voor het gemeenschappelijk welzijn.

En hU besloot: « Kameraden, de militaire gebeurtenissen zullen de politieke ontwikke-ling doen ontstaan die tot het einde van den oorlog leidt. En hoe eerder zich bet ver-stand laat galden, des te eerder «al de vrede komen I »

* « •

— Do Eng-elschen hebben Zondagnacht bij een aanval op Dortmund, U bombarde-mentsvliegtuigen verloren, en 48 uren later nog eens 38 vliegtuigen, toen se Dusseldwf wilden bereiken.

Toon hingen er lage wolken, en de stad konden ze niet vinden.

Wanneer do Engslschen of Amerikanen overdag boven West-Europa komen, laten se Insgelijks van hun pluimen. Ze ontploffen soms in de luc&t, zoo geweldig, dat ze ln-bonderduizend «tukken kilometers wijd uit-een vllogen.

We hebben een vliegtuigmotor met de 18 cyllndera af gerokt ge vond ea, voorzeker op vier of vtjf duLeend meter hoogte wegge-slingerd. Een eiletooy en de teem«, van een man, lagen Ia de nabijheid. Een paar honderd muür verder, nog een stukje g*-Utoueerde erm, on dat was alle». Geen romp of goen der beide vleugels van een vlieg-tuig diuirblj, g«en staart of geen wielen.

Do Engelsche bladen self ramen de ver-liezen der Engelsche luchtmacht op <7,000 man aan personeel.

Het is voorgekomen dat de Engelschen tijdens een rit meer gedrilde piloten en manschappen vorloren, dan dat er vrouwen en kinderen door al hunne bommen gedood werden.

En het komt zeer voel voor dat zo zwaar-dere verTlezen HJden aan vliegtuigen, dan dat ze schade hebben kunnen aanrichten.

* « — De twee aanvallende wapens tusechen

Engeland en Dultschland zijn cenerzijds de vliegtuigen, anderzijds on dulkbooten.

Het verschil in de aonwendlngamogelijk-held dezer wapens Is echter het volgende : Engeland kan nimmer het dufkbootwapëh tegen Dultachland gebruiken, doch DufJscli-land kan eenmaal duizend bombardements-vliegtuigen als vergelding, dag in, dag uit naar Engeland zenden.

We moeten er zelfs geen oogenblflt aan twijfelen. Even sterk als de Engelschen bo-ven Berlijn komen, zullen de t>ultache vlieg-tuigen eens boven Londen hangen. En wat don T

Jozef Do Lllle.

ONS W I N D L A D E R H O E K J E . Als een rijwiel behoort de windlader tot de

waardevolste uitvindingen onzer eeuw, wc be-<liw!oti tot d< meest behulpzame.

Kosteloos, vrm zelf gerogelii licht door den »•inii ! Onafhankelijk van welkdnnice centrale of van wrlkdanigB groitdstrof. En bijna geen toezicht.

De schoonc gecompenseerde windaders, kos-tende 6750 frank, zijn onze uitvinding. Klke week verrijzen er, op het hoogste «lak der hoe-ven en flikkeren er lachend in de zon.

Wc hebben er nog alles voor : batterijen, leiding, lampen en radiotoestellen, recht-streeks spelend op 6 volt. Ook nieuwe droge 110 volt batterijen var degenen die een batte-rijtoestel hebben.

Alles in den Winilladerbouw van 't Getrou-we, N'ooriistraat 17, telefoon 150, MAl .DEGEM

KORTE BERICHTEN i

De rantsoeneering der levensmiddelen intsoen suiker met 500 gr. verhoogd. Vleesch met 300 gr. vermindert

11 Mei al tot en met 26 Juni Is de vertieellng der eetwaren geregeld volgent >r«tun<fe t«bei, tegen afgifte van de zegels, waarop de datum 27-S-'43

voorkomt

disc ige! PRODUCT

Dago-lljksch

rantsoen

d; 10

12 en 13

lo Burt-le.'fViion. :e man

IVtaan-pioeg-

20

N a a r k e u z e : a ) K e u k e n b r o o d . . . . . b) W e t t e l i j k m e e l . . c) D e e g w a r e n . . . . , . d ) B l s c o t t e s e n b i s c u i t s . . e) D l ü e W e v e n s m l d d e l e n . . f ) P e p e r k o e k K) B a n k e t g e b a k h) Z e t m e e i h o u d e n d e p rod . . O e b r a n d e g e r s t . . . . . . Voorlooplg ongebruikt . . . Boter Cichorei . . . . . . . . Geraf f ineerde suiker . . . Voorlooplg ongebruikt . . . Voorlooplg ongebruikt . . . önioericaas . . . . . . . Vcrsch en bevroren vleesch alsook vleeschkonserven . . Naar keuze:

Konf l tuur en gelei, f r u l t -of bietensiroop, v r u c h t e n -

. moes, compote . . . . . D ' Kunsthonig, lnvertsulker

en vloeibare suiker/suiker-en kandijsiroop, brood-smeersel .

c> Gekonf i j te vruchten . . d> Suikergoed . . . . . . e) Gevanil leerde suiker . . Aardappelen . . . . .

225 gr . 166 gr . 126 gr . 125 gr . 175 gr . 200 gr . 225 gr . 175 gr . 1.66 g r .

11,66 gr . 3.33 gr .

50 gr .

5 g r .

20 gr .

20 gr .

15 gr . 15 gr . 12 gr . 12 g r .

600 gr .

Totaal rantsoen

»oor 30 dagen

Hoeveel-heid por

negel

Aantal zetsels

por pe-

riode

8 kg. 750 225 g r . 30 4 kg . 080 166 gr . 30 3 kg . 750 125 g r . 30 3 kg . 750 125 gr . 30 5 kg . 250 175 gr , 30

6 kg . 200 gr . 30 8 Kg. 750 225 gr . 30 5 kg . 250 175 gr . 30

50 g r . 16,6 g r . 3

350 gr . 113,33 g. 3 100 gr . 33,3 g r . 3

1 kg . 500 500 gr . 3

150 g r . 50 g r . 3

600 g r . 20 gr . 30

600 g r . 100 g r . 6

450 g r . 75 gr . 0 450 g r . 75 gr . 6 360 g r . 60 gr . 6 360 g r . 60 gr . 6

15 k s . 500 gr . 30

. De aardappeidcelzegels geven roeht op 600 gram aardappelen per JBegel De drie volle zegels zijn zonder waarde. - «• ' '

— Onder het toezicht van geschikte lectkrach-t ? n hebben jongens en meisjes van d e i land-dienst in Aulhausen (Hessen-N assau) dajr een moderne boerenhofstede aangelegd. Heti com-plex omvat 500 morgen land. i'hans worden daar 60 jongens en meisjes tot landdiepst-lei-ders opgeleid. j

— In Estland werden dit jaar 222.000 ^ a met vlas bebouwd tegen 135.000 Ha v e r l e d e n j a a r . Dit jaar wordt de lijnzaadvoortbrengst op 75.000 ton geraamd.

— Een bureelhoofd van het Minister», van Binnenlandsche Zaken en Openbare Gfeond-held, werd wegens het plegen van verquiste-rlngon voor een bedrag van 4 millioen rfa;il<, aangehouden. Nog twee andeire hooge ftatctie-onanssen, die eveneens ongure zaken he iden gepleegd, w e r d e n eveneens onder aaphou-dingsmandaat gesteld. J;

— Het tijdstip tot het afsluiten van aaWap-pel'tontrakten, is verlengd tot 10 Juni eerst-komend.

— Donderdag zijn 4o Vlaamscbe jongens naar Duitsehland veftrokken om er opgeno-men te worden in de Junkers-fabrieken.

— Aan do Millstatter See in Karimhie is het tweede « Wehrertuchtigungslager » van de (jroot-Germaanschc jeugd ingericht. Er hebben zich daarvoor 154 Nederlander», Vlaarnsche, Duitsche, Noorsche en Waalsche jongens vrijwilig aange-meld. Temidden van het heerlijke grootsche Al-penlandschap krijgèn zij van beproefde frontsol-daten onderricht in weerdleilst en sport, terwijl zij ook Duitsch leeren. Na afloop van dezen kamptijd zulen zij in staat zijn, in hun vaderland de roeping van de Germaansche jeugd te verkon-digen.

— In Nederland werd de met hroodgraan be-zaaide oppervlakte van 389000 op 4ioooo ha ge-bracht, voor aardappelen van 119000 tot 208000 ha, voor groenten van 30000 op 4oooo ha, en voor oliehoudende planten van 3000 op 10000 ha. Dit maakt dat Nederland niet langer meer aan-gewezen is op eon buitenlandschen aanvoer. Dit jaar zullen opnieuw 75000 ha weide gescheurd worden, Wat de oliehoudende planten betreft znl de bebouwde oppervlakte op 50000 ha ge-bracht worden.

— De Spaansche kalivoortbrengst bereikte in 194a bijna 120.000 ton, een hoeveelheid, welke de behoefte van Frankrijk en verschillende andere landen dekt.

Gezien de vergrooting van de bebouwopper-vlokle rekent men in Spanje met een vermeer-dering van den oogst van too tot 110 milj. ton.

Ue Spaansche katoenvoortbrengst van 1942 ba-droeg 20.000 balen. Vooral de Zuidelijke kust van «te Middellandsche Zee «n de provincies Ma-laga en Murcia komon voor een verdere uitbrei-ding van deze teelt in aanmerking.

— Ter bestrijding van de in het land woeden-: de pokkenepidemie, gebruikte men tot hiertoe Engelsche entstoffen. Daar het bleek dat deze niet de gewenschte resultaten opleverden, heeft de Turkiche regeering de hulp ingeroepen ven. Duitsehland. Daarop heeft de Rijksregeering een hoeveelheid doeltreffende entstof afgeleverd.

— Het krijgsgerecht van de O . F . K . te Luik. heeft den advocaat Georges Jacque», van de Luituche ballie, beschuldigd van smaad aan het Duitsche leger, tot een jaar gevangenis veroor-deeld.

De beschuldigde had ten gunste van een werkman, die aanzegging gekregen had naar Duitsehland te gaan werken, vrijstelling of t e j j minste uitstel aangevraagd.' Daarvoor had de werkman een eereloon van 4.200 fr. moetan betalen. De advocaat beweerde dat hij om vol-doening te verkrijgen 3000 fr. aan een Duit-, schen ambtenaar, 800 fr. aan dienstsecretares-se en 200 fr. aan een Belgischen bediende van de werbestelle had moeten betalen, en zoo-doende slechts 300 fr. voer zichzelf behiel-1. De-ze uitleg werd volkomen valsch bevonden.

— In den trein Doornik-Brussel stelde eene vrouw uit Anderlecht vast dat haar handtasch-je -open stond en dat 'n brieventasch, inhou-ilemi 10.000 frank, eenzcWipheidspapieren en rantsoenzeg<?l9, er uit gestolen waren.

— Te Opitter is brand uitgebroken in de gemeentebosschen. Ruim 15 hectaren den-nenaanplantingen werden vernield.

—- Tc Brussel werd door het veldgerecht den Belg Julien Ferrntit wegens spionage ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Ferrant had ge-poogd, hem belangrijk toeschijnende berichten met behulp van een door den vijand uitge-worpen reisduif aan dezen te laten toekomen.

— De Bulgaarsche minister. van Binnen-landse!« Z a k e n heeft een verordening uitge-vaardigd krachtens dewejke alle Joden bin-nen de 'drie dagen Sofia moeten verlaten en zich in de provincie moeten vestigen. Zij die n.i de drie dagen nog in Sofia zullen aange-troffen worden, zullen eenvoudig over de grens worden gezet.

— Uit het Vatikaan wordt opnieuw officieel bekend gemaakt dat de Sovjet-Russische over-heden tot dusver elke inlichting over het ver-blijf van krijgsgevangenen in Rusland heb-ben van de hand gewezen en ook verder wei-K e r en .'.welke inlichtingen ook, te verstrek-ken.

— De Opperbevelhebber der vereenlgde Ja-pansche vloot, Admiraal Yamamato, is tijdens een luchtgevecht, waaraan hij zelf deel nam, op heldhaftige wijze gesneuveld.

—- Te Poppel is eon smokkelaar, die een dreigende houding aannam, door een . kom-mies doodgeschoten.

— Een bommenwerper van het Ameri-kaanse!) leger, die bemand was met 12 man is tegen een gashouder te pletter gevlogen.

— In 19Ï2 voerde Belgie ruim lwee en half maal meer uit dan er iiigevoevrd werd.

— Te Waregem zijn Zondag verscheidene hectaren sparhout in de vlammen opgegaan.

— Te Gent zijn de gezusters Mathielde en Kmilienne Vande Wiele, 35 en 33 jaar oud, die bij familie op bezoek 'waren geweest, bij hunne tehuiskomst, waarschijnlijk aan vergif-tiging overleden. De lijkschouwing werd ge-last.

— Te Bree is een landbouwer, die 5.000 li-ter melk te weinig had geleverd, er niet al te goedkoop vanaf gekomen. Men heeft er namelijk niet minder dan 12 koeien, 4 vette zwijnen en 4 schapen in beslag genomen «loze aangrilai-^- lieren werden naar de vee-markt overgebracht.

— Te Ghlin is de 49-jarige ajusteur Fer-n.ind Duveau, toen hij naar zijn wesrk fietste, door een onbekende neergeschoten.

— In Rusland heeft Lzare Kaganovitsj, kom-missaris voor de. spoorwegen in de Sovjet-Unie, tijdens eene inspectiereis in het Oeral-gebied en in het Zuiden van Siberie, niet min-der dan 20.000 spoorwegarbeiders doen aan-houden. Sa ten honderd dezer arbeiders, die van slordigheid tijdens den dienst beschuü digd werden, zijn ter plaatse gefusiljeerd of tot vele jaren dwangarbeid veroordeeld.

•— In den Noord-Atlantischen Oceaan en tijdens afzonderlijke jacht, werden 10 Anglo-Amerikaansche handelsschepen met een ge-zamenlijke tonnemaat van 55.000 brutoregister-ton, door Duitsche duikbooten in den grond geboord.

— Na Engeland zou nu ook Amerika van plan zijn de groote bankbiljetten in te trekken, riet gaat hier denkelijk om dezelfde reden ats dit korten tijd geleden, ook In Nederland het geval is geweest.

—• Onder kommando van de eertijds in Duitsche gevangenschao vertoevende Russi-sche generaal Wlassow wordt een Russisch vrijwilligersleger gevormd dat samen met de Duitsche en verbonden legers, het bolsjewis-me zal bekampen. Reeds meer dan too.ooo Russen lieten zich bij dit vrijwilligersleger in-lijven.

— i'e Holsbeek was bij een boer e e n koe ge-stolen. De politie vond de heele zaak echter zeer verdacht en onderwierp den landbouwer aan e e n verhoor, In het nauw Bedreven be-.

^ e f t e o j f e t u u i i p e V.oxvdÜcA-

Uhq. d a a * VxnikóOL*ideAwiji

door Geneesheer OEt-lLLE-LAGAE

VERVOLG Nx 819 W a t verstaat men door de «schele kop-

pijn » ? I s de schele koppijn w e l iets anders d a n de koppijn die w e k t n n e n veroorzaakt te zijn, door ooginspahninf, bij gemis aan oogscherpte, door hergi-noloedarmoede, door vereluizing der beenderholten v a n neus en voorhoofd ?

Ja, de schele hoofdpijn is degene die af-hankeli jk ia van het orgaanstcl3el v a n het heele •lichaam, voornameli jk v a n den lPver. D a a r o m kan die hoofdpijn gepaard g a a n met braken en met draal ingen. Indien men een door schele hoofdpijn g e v a t mensch oen d a g laat vasten oip fruit- e n groentenkost k a n die hoofdpijn voorbij zijn. Leverbelas-t ing door slecht verteerbare spijzen roept bij menigieen schele hoofdpijn op. E r zijn lieden die geen eieren, geen har ing , geen sardienen, geen f ritten mochten eten of ze hadden hoofdpijn. L ieden slepen m e t hoofdpijn, ze weten niet w a a r v a n , het duurt weken, ja , maanden. A ls men onderzoekt dat die hoofdpijn niet voortkomt v a n de oogen of van gemis aan lucht in de holten, enz. zet dan die menschen ap v e t a r m e kost. Ook de vooroorlogsche vetberelde koolsoor-ten waren lastig te verteren. H e t Ingelegd ei Is voor sommigen een groot leververstoor-der. Eenieder moet zijn vatbaarheid zelf proeven.

I n den drulventijd heb ik lieden dagen naeen op louter druiven gesteld om eens f l i n k de lever aan te p a k k e n . Hun koppijn verdween. Wie zegt lever, zegt g a l : de sche-1" hoofdpijn is dus grootel i jks een g a l k w e s -tlo.

Daardoor geschiedt het dat de betre f fende persoon des morpends opstaan k a n en nog immer zijn hoofdpijn heeft . H i j k a n zelfs derwHsre « d r a a i e n » dat h g voor het bed tuimelt.

D a t Is niet het preval voor de hoofdpijnlii-dende personen w i e r hoofdpijn als oorzaak heeft , een oogzwnkte. B inst den nacht heb-ben deze oogen jrerust en s taat de persoon fr lsch op. Is bloedarmoede oorzaak van kop-pijn. dan Is de kop ook helder bij het op-staan : des nachts nameli jk door plat te l iegen heef t het bloed beter de hersenen be-sD~oeid.

Eenigermate kan schele hoofdnifn ook veroorzaakt zifn door hooeen b loedsdmk en aderverkalking. Het-i-is-verstaanbaar dat de hersenen vermoeien en Hiden onder eeuwijfen nooit loslatenden cv^rd-.uk Zoo k a n "het. netvlies der oogen nlekken kri leen waardoor m»n vliegen voor d» ocigpn ziet. Het Is van zelf oreken d dat de wrnlperlng v a n den eeheelen mensch hier noodz-akeliik is.

He* begrip « H o o f d n i l n i m e H t .nns dat In het algemeen de mensch onnatuurl i jk opge-kwnev*'te of nnnatnu'lHk voor+iepft

De Natuur herwinnen is derhalve ook het heritpl nnrfer do natuui^"i' ; 'd' ,lon noe-men we or vooral fw»o : do natnurlHke voe-d i n c „r, het ivffter W a t «W laatste betref t , ppninrinr weet hoe koudwatprwassehln^en haH»r> hosnroelingen enz. den lüdenden kop deugd doen.

geneesheer Detllle t a e a e

kende den bestolene boer dat hij «oor zijn koe 28.000 frank had gekregen en noemde dan-Mi ook den naam van den « dief met r^rrri'.snV ,,. Den dief en den boer mnr /iin h^ele gezin wer-<Tcn a a n g i ' f i d e n en zullen er reker n'et gofd-koop vin-F komen.

— Te Izegem werden bij twee landbouwers 1.900 kilo tabak, die nog in de bladeren was, gestolen.

— In Frankrijk .werd er door de boeren van Mont-Cassel en omliggende, ten getale van 1.000, aan de algemeene bevoorrading van het Noorden, 47.000 liter melk meer geievard dan ze moesten, en dit in het tijdbestek van amper één maand.

— D-; Londensche pers handelde ileze week over de buitengewoon groote explosieve kracht der Duitsche bommen die tijdens de laatste luchtaanvallen op Engeland werden neer ge-gooid. Deze bommen zouden namelijk eene vernietigende uitwerking hebben in een straal van --00 to: 800 meter. In de Kngelsche bladen worut er ook gesproken van een nieuw soort Duitsch bommenwerpen.

— Het Waalsch Legioen kent een zoo groo-ten toeloop van vrijwilligers tot het tot een brigade is moeten worden omgevormd. Deze noemt : « SS-Vrijwilligersbrigade Wallonië».

— De Sovjetunie dreigt voor een Hongers-nood te komen te staan, lijk men er in Rus-land nog nimmer een gekend neeft. Tengevol-ge het verlies der vruchtbare landen der Oe-krajiena en de grootere niobilisatie welke de bolsjewisten verleden winter hebben uitge-voerd, waardoor de vooriaarsijebouwing : hoog-stens voor de helft is kunnen ni'g«voerd wor-den, zai men voor een tekprt van 5 a 6 milli-oen *on graan kómen te srann.

— De Anglo-Amerika.insche hiehtpiraten ontzien niets bij luin helsche tochten, en doo-den niet alleen duizende vrouw en on kinde-ren, doch vernielen tevens ook tal vnn kerken

en andere heiligdommen. In Tialie werd .de kerk van Reggie, waarin 8 kloosterzusters den dood vonden, in puin geworoen. Te Ga-tiana werden 31 kerken vernield. I'e Reggie t alatria werden bommen' op de kathedraal ge-gooid waarbij ook de Heilige-Sacramentskerk werd vernield evenals het Seminarie van het Aartsbisdom D.- kerken van d e n H. Paulns, i!e H Lucia en van den H. Nugustiims wer-

den eveneens zeer'zwaar beschadigd. — De 22-jarige student in de Rechten, Jean

Ccnpens, die de journalist Fonsny neerschoot, is door het Duitsche Krijgsgerecht ter dood veroordeeld en tereohtg»i!eld geworden.

— Vielen in den heldhaftigen strijd tegen hei menschonteere.nd'--.--I«,lsjevis-.iie : Marcel Mortier uit St.idon, n'ig geen twintig jaar oud ; Eugeen Deplae. uit Kortrijk, 21 jaar om' en vereerd met het IJzeren Kruis 2de klas en het Verwon-dingsfockon ; Jozef. V a n 5teenkiste, eveneens uit Kortrijk, 7% jaar ona en Jan Van Roy uit Waterschei.

— Ook in Engeland heeft de moord van ICatyn door de bolsjewisten op ':neer dan 10.000 Poolsclie officieren bedreven, <elen de oogen geopend. Het F.ngelsch tijdschrift a l l ie Ta-ble i> schreef letterlijk het volgende • «Het mrssagraf van Kntyn scheidt de bolsjewisti-sche leer practisch van de etisch-politieke tra-ditie van de westelijke wereld. Deze breede en diepe afgrond wordt veroorzaakt dotir de wet-ten en de methoden va» het Marxistische heerherstel. Het is onmogelijk de geschietjkun-dig bewezen waarheid te loochenen. De po-ging het van 1918 tot IQ4I in Engeland in de somberste kleuren afgeschilderde Sovjetregiem thans op den hoogsten toon te loven, betee-kent een bedrog voor de. lezers ».

— O O I G E M . — B i j M a u r i c e Claerhout, wonende w i j k «Het Sas». werd door de R i j k s w a c h t van Oostrooaebeke een kuip var-kensvleesch van een geheime s luikslaoht 'ng en eene zeepzlederij ontdekt.

T e W I E L S B E I I E ontstond in den vroe-gen morgen brand in do v las fabr iek v a n Henrl Vollens. De brandweer k o n het v u u r blusschen. 2.600 tot 3.00 k g . v las ble-ven in den brand, evenals 800 k g . kroten en 500 kg. v lasafval .

— O O S T R O O Z E B E K E — B i j V a n Hoor-ne e n Mabbe Jos., beiden uit de Papegaa l -s traat alhier werden 4000 k g , l i jnzaad en < 2000 lijnzaadkoeken ontdekt.

MEN MAG CONTRACTEN AFSLUITEN TOT 10 JUNI .

De aardappelkontrakten dieneu verplichtend door de gemeentebesturen te worden gestem-peld voor 10 Juni 1943 (in plaats van 31 Mei 1943) en de exemplaren voor de Hoofdgroepee-ring « Aardappelen » bestemd, moeten haar voor 15 Juni 1943 (in plaats van 10 Juni) daar-opvolgend worden overgemaakt.

ROOIVERBOD VAN VROEGE AARDAPPELEN.

Het rooien van vroege aardappelen is ver-boden/ De producenten zullen enkel tot de rooiing van vroege aardappelen mogen over-gaan vanaf den datum welke door de Hoofd-groepeering «Aardappelen», zal vastgesteld worden. Deze datum zal door een bericht in het Staatsblad bekend gemaakt worden.

DE VERKOOP VAN LICHTE SCHOENEN. In afwijking van artikel 1 van het zevende

uitvoeringsbesluit van 21 Maart 1942 mogen de bij de fabrikanten, proot- en kleinhande-laars thans in vooraad zijn lichte schoenen tot op 30 September 1943 tegen machtigingen tot bevoorrading voor lichte schoenen (roode druk) verkocht, gekocht, geleverd of in ont-vangst genomen worden, op voorwaarde dat deze schoenen aan de volgende bepalingen be-antwoorden :

a) Marschschoenen met zolen uit licht le-der, waarvan het bovendeel bestaat uit weefsel dat met leder mag gegarneerd zijn ;

b) Zomerschoenen met zolen uit licht leder, waarvan het bovendeel uit gevlochten Ieder bestaat of een open tip vertoont.

DE BEVOORRADING IN KOLEN. De Algemeene Dienst voor de Distributie

van het Ministerie van Economische Zaken vestigt de aandacht van de verbruikers-gezins-hoofden, die op den 31a Mei ig44 al de rant-soenen huishrandstof, schlam inbegrepen toe-gekend voor het kolenjaar 1942-1943 (1 Juni 1942 tot 31 Maart 1944), nog niet zouden ont-vangen hebben, op de mogelijkheid die hun geboden wordt om met goed gevolg een klacht in te diepen bij den kantrooldienst van hun distrikt. Deze klacht zal den naam van den leverancier, de maand sedert dewelke de konfroolkaart 4o door den Gemeentedienst voor de Bevoorrading en de Rantsoeneering werd geldig gemaakt, en het of de tijdperken waarvoor het rantsoen niet geleverd werd, vermelden.

VERLAAGD BUURTSPOORTARIEF VOOR OUD-MILITAIREN EN 1NVALIEDEN,

Op vertoon van de door het bevoegd mir^-terieel departement afgeleverde en <joor de Nationale Maatschappij van .Buurspoorwegen afgestempelde bijzondere identiteitskaart wordt 75 t.h. vermindering op de gewone prijzen van de enkele plaatsbewijze n verleend :

1. Aan de oud-militairen erkend als invali-den van den oorlog 1914-1918. 2. Aan de oud-militairen, erkend als invaliden van den oor-log 1940, met ten minste 50 t.h. invaliditeit.

fn de bijzondere tarieven voor ieder lijn staan de door de door de ocrlogsinvalieden te betalen prijzen vermeld.

De geleiders welke deze oud-militairen die blind of gebrekkelijk zijn, vergezellen, worden kosteloos vervoêrd.-

Worden ook kosteloos vervoerd in de treinen met bagagewagen, wanneer de grootoorlogsin-validen er bij zijn :

a) De kleine rijtuigen met inbegrip van deze voorzien van een benzinemotor en van deze getrokken door honden : b) de voor die rij-tuigen gebezigde honden ; c) de rijwielen, (tweewielers, driewielers, enz.) die de invalie-den met één been bezigen.

Voor dit vervoer gelden de formaliteiten on-derscheidenlijk te . vervullen voor het vervoer van bevrachte zendingen reisgoed en bevrach-te honden.

OM NAAR FRANKRIJK TF KUNNEN REIZEN.

Wanneer'.r.'.ei' een geldige r-;d<n heeft om naar Frankrijk te gaan kan r.i-jn een vrijg^-le <i" vrc-r •, maanden voor versc'ie'cenu rei-zen bekomen.

Om dit vrijgeleide te bekomen moet men zich in de kantoren, 23, Broekstraat te Brus-sel, aanmelden in het bezit zijn-le van } pas-foto's, een identiteitskaart van 1943 en een

— ONZE KORRESPONDENTEN WOR DEN VRIENDELIJK VERZOCHT REKE-NING TE HOUDEN MET HET HOOG-FEEST VAN O. H. HEMELVAART EN HUN KOPIJ DEZE WEEK EEN DAG VROEGER IN TE ZENDEN.

BRIEVEN VAN ONZE ARBEIDERS UIT DEN VREEMDE

Berlin 17-5-1943. Geachte Heer Opsteller,

Met deze gelegenheid komen we U een briefje toe te sturen uit het verre land. Wij krijgen hier regelmatig het Getrouwe. We zijn hier al-len goed gezond en het is hier goed van de kost. En 's Zondags spelen we hier veel met de kaart. Nu Zondag laatst den 16-5-1943 heeft onze mak-ker Marcel Coopman uit Waerschoot een acht-tiender van koekens getoond : medespelers wa-ren Pauwels Noel en Boone Jerome uit Waar-schoot en Geeraert Cyriel uit Zomergem. Ge-tuigen waren : De Groote Leun, Van Maldegem Valére uit Waarschoot. Van de Velde Etienne. Vincke Jozef uit Gent, Coysman Cyriel, Hoeck-tnan Krans uit Oüsïacker, Georges Cazaerek, De Canq Oscar uit Vinderhoute en Van Ler-berghe Marcel uit Lovendegem. We hebben er allen een goed malzbier op gedronken.

Hopende Geachte Heer, du in L\v wekelijks blad later eens te mogen lezen, danken'wij U bij voorbaat. Uw trouwe lezers,

De mannen van het Unterkunftslager. — 0 —

— B i j onze arbeiders in Duitsehland werd een achtt iender getoond door P e t r u s Gorre-beefc. Basèl W a a s en maat V a n Coillie Hen-rl, Bassevelde. Tegenstanders w a r e n Lasoen U r b a a n en Blomme Pieter van Maldegem. Getuigen : Antoon D e Coninck, O m e r V a n Hooreweder, Adelin Ginneberge, R e m i Gor-rebeek en F r a n s Slijpe.

— 0 — Geachte heeren Delille,

I n ons goede boerendorp Golmbach g a a t het ons nog alt i jd goed en voornameli jk 's avonds a l 3 wi j een spelletje k a a r t doen. W i j zijn hier met zes Maldegemsche jon-g e n s aangeland, en goed hoor ! E n nu v r a g e n wi j u allen of ge hier ons s impel ge-beurde in uw gazet zoudt wil len drukken. D i t gebeurde ia een achtt iender m e t de kalrt . D e vier spelers waren V a n R l e Mar-cel. Cromheecke Maurice, Verheire B e r t r a n d en Longuevi l le Prosper. Getuigen : Jonck-heere Prudent , die goede bolder v a n V a e c k e en V a n Landschoot Maurits.

W e hopen al lemaal dat u ons dit genoegen ruit doen, met een plaatsje in ' t Getrouwe. W e zitten hier goed en in goede gezond-heid en d e menschen zijn ook heel goed en we zitt-en hier in de goede berglucht.

E e n hartel i jke groet aan Maldegem en voor u die ons a l het nieuws v e r s c h a f t , v a n zes goede kameraden.

V a n R l e Marcel .

— 'T GETROUWE MALDEGHEM WORDT NAAR ONZE ARBEIDERS IN DUITSCH-LAND GEZONDEN AAN 1 FR. PER W E E K . BEDE DUIDELIJK ADRES MEDE TB DEELEN.

Tsoeshima. De Duitsche Nieuwsberichten deelden vori-

gen Woensdag .mede dat Berlijn gelukwen-schen gestuurd had naar Tokio, naar aanlei-ding van den verjaardag van den zeeslag bij Tsoeshima in 1905. Toen de radio deze mede-deeling uitzond, lag voor ons het zeer mooi uitgegeven; boek TSOESHIMA, dat als .bijtitel draagt cc roman van e e n zeeoorlog )>, en dat we precies hadden uitgelezen.

Dit boek heeft ons veel geleerd. Niet alleen bracht het ons een spannend relaas van den Japansch-Russischen oorlog uit den aanvang onzer 20e eeuw, maar tevens schonk het ons het verüaal'van een jaar manschelijk leven in den hoogsten graad van belevenis, wils- en

getuigschrift van goed gedrag en zeden. Daar zenuwspanning. Terwijl het ons een diep • -moeten dan twee vragenlijsten ingevuld wor- zicht bezorgde in de psychologie van die dui-

zenden Russen, die, om Rusland, den dood in-den. D - z e diensten, die zooals gemeld ondci°e-

hracht zijn in het lokaal Patria, Broekstraat, laten dan het dokument geworden langs de Rompensatiekas en de Fransche -Handelslui-' mer om, aan de Duitsche overheid, uie het. na afstempeling, terugbezorgt aan den betrokken dienst.

E H. CYRIEL VERSCHAEVE SPREEKT TE MECHELEN.

Een spreekbeurt van E.H. Dr. h.c. Cyriel Ver-schaeve, voorzitter van den Nederlandschen Kul-tuurraad voor Vlaanderen, is steeds een gebeur-tenis van groote heteekenis voor,bet strijdende Vlaanderen. Een zeldzame gelegenheid om den geestelijken leider van ons volk aan het woord te hooren. is xvel de spreekburt die E.H. Cv-riel Verschaeve on Zondagvoormiddag 13 Juni, Sinksendag, te Mecbelen zal houden over « De erootheid van onze.kuituur » op de Academische Ooeninp-cziting der Eerste Nationale Kuituur-dngen aldaar.

LANDELIJKE TENTOONSTELLING VAN HFOt-NDAAGSCHF KUNST.

D* T.andskame— van Schilders en van Beeld-houwers zullen te Mechelen van 12 tot 20 Juni a.s. een landeliike tentoonstelling van Heden-dnagsche Kiins' nrganiseeren. Aan deze belang-riike tenioonst- " ; ng, die doorgaat in her kader van dp Kerste Nationale Kultiuirdagen. zutlen de meest vooraanstaande Vlaarnsche schilders en VippMViomvprs met hun meest representatief werk Hprlnomen.

UIT KNËSSELARE. Heden Zondag, 30 dezer, is « 't Pintje dek»

bij Mi-crit* Roelandts, beter gekend onder de naan- van Bert, in café Ursel aan do tramsta-tie. Aan . muziek en gezang zal het u niet ont-breken Allen hartelijk welkom I

Bevoerradingsdiènst : Maandag, uitreiking der zegels krachtvoeder voor de niet landbouw-paarden, winkel nr. 4. Het is ook den iaatsten dag van inlevering der week.

Dinsdag : 9 tot 11.30 ii. uitreiking melk en bij zegels voor bevallen en zwangerige vrou-wen ; bijzegels voor tuberculoozen en omzet-ting boterzegels voor zieken. Winket nr.

Woensdag : 9 tot i f u u r bijzegels voor werk-lieden, zegels voor afgeroomde melk en aard-appelzegels. Winket nr. 2.

BELG LOTENLEENING 4 T.H. 1932 186e TREKKING van Z5 Mei 1943

De reeks 249.585 wint : 100.000 frank. Volgende reeksen winnen elk : 25.000 fr. 115560 122722 127455 132571 133023 208705 .233093 268340 285978 293714 297316

klaart ook de strijdkracht van het roode lege/, dal gelooft dat het zijn land verdedigt en dat daarom alles op den koop toe neemt, ook: het bolsjewisme.

Zoo streed Rojeswenski bij Tsoeshima, voor Rusland. En om Rusland zweeg hij bij het pro-ces, dat achteraf ingespannen word tegen zijn officieren en tegen hem, al kende hij den af-grond van corruptie, en al * v a s hij misschien de meest populaire man bij het Russische volk, het ware volk.

T S O E S H I M A — door Fr. Thiess (vertaald door D . Lateur en W. Veerbeek. — Uit-

gingen, en van het taai-willende, zwijgende, werkende en vechtende Japan.

Togo, de Japansche admiraal, die in d e n ' zeeslag bij Tsoeschima de zegepraal behaalde, is ongetwijfeld een groot man. Zijn grootheid als vlootaanvoerder en als mensch blijft noch-tans in de schaduw van dien eenzamen reus, die Rojeswenski heet.

Nadat Rusland de eerste klappen ontving, Port Arthur en zijn Oost-Aziatische vloot in dreigend gevaar wist, duidde de Tsaar Rojest-wenski aan, om met het Baltisch eskader het gevaar te gaan bezweren.

Rojestwenki weet dat hij den dood ingaat, omdat de Japanners onder alle opzichten de Russen baas zijn, want stoffelijk is dé Russi-sche vloot totaal ondermijnd door vasthoudisme gebrek aan inzicht en aan durf ten overstaan van elke verantwoordelijkheid, betweterij en corruptie.

Maar Rojestwenki ontving een bevel. Hij en zijn twaalf duizend ondergeschikten zullen gehoorzamen.

Ze varen naar den Atlantischèn Oceaan. Terwijl Rojestwénski Afrika omtrekt, deta-cheert hij een deel van zijn vloot langs de Mid- . dellandsche Zee naar MSdagascar. Daar vinden ze mekaar terug, en zullen samen den Indi-schen en Stillen Oceaan bevaren. T c ; rs versterkt (of verzwakt! door de b'ikken poften en strijkijzers van Njebogatow, den strijd te-gen Togo aanpakken.

Op heel dezen tocht wordt Rojestwenki ge-hinderd en tegengewerkt door Engeland, den bondgenoot van Japan, en de an'ipathie van de V.S.A. Alleen de vriendelijke correctheid van Frankrijk en de gulheid van Duitsche ko-loniale instanties zijn der Russischen admiraal ^virlijke steun. \

Allen, Rojestwenki, zijn officieren en zijn manschappen, weten dat ze de onvermijdelijke nederlaag tegemoet gaan. Toch varen ze.' Ze varen voor Rusland ; ze zullen vechten met den verschrikkeliiken moed der wanhoop, voor Rusland l Er zijn er die bezwijken voor de verleiding honderden jonge levens te kunnen redden. Andere zwaaien in het laatste oogen-blik de roode vlag van den opstand. Doch heel liet vreeselijke gebeuren groeit uit tot een reusachtig, duizendvoudig offer, niet voor den persoon van den Tsaar, niet uit een opgevoer-de vaderlandsliefde, niet voor een overtuiiging ;

doch voor Rusland een vaag, bijna ondefinieer-baar Rusland.

Men moet het boek lezen om dit te begrij-pen. Maar dan wordt men ook gewaar dat deze zielsgesteldheid gelijkaardig is aan deze, die men ontdekt bij de per5onnng?s vnn Tol-stoy en Dossojefsky, bij Gogol en Gorki, bij Sjolorhow en Rachmanowa. Het is Rtiss'sch.

Dan ziet men een verband met den duidigen tijd. En men vraagt zich nf : hebben dip roo-de legers in 't Oosten dezen en vorigen win-ter ook gestreden om ditzelfde vage Rusland ? Dus niet om Staiin ? niet om het bolsjewisme ?

Men leest dan het intervieuw dat generaal Wlassow zoo pas liet bekend maken (dagbla-den van 27-5-43) en men is niet meer ver-wonderd daarin te lezen .-

De Russische revolutie van 1017 was nood-zakelijk en natuurlijk, omdat bet land poli-tiek, ekonomisch en moreel ziek was. De re-volutie was In haar opzet nationaal en niet kommuniitisch. De bolsjewisten hebben deze revolutie echter misbruikt en door een handi-ge propaganda en een gewetenloos optreden de macht verworven. Zij deden het voorkomen alsof zij de organisatoren van den strijd voor de bevrijding van het Russische volk waren, gave van N.V. Zonnewende — % deelen , -.. . , .. . . .

f34o en 454 blz.). Srijs : >50 fr. ( Het net zooals z., z.ch_ thans voordoen als de ver-boek is voornaam uitgegeven en goed ge-1 ded.gers van het Russisch vaderland. Dit ver-

s c b r e v a a Z i e vervolg onderaan vorige kolen»

Page 2: ZONDA 30 G een reusachtige gebeurtenis vanmail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1943_05_30.pdfvan IMKR velde BLOY r teel) : aanne-gewone orceloln. en, ene. om de lug op 1.30

1 - m I

T V V E E O Ë B L A Ö Z W D K « ' t Getrc-uwo Maldeshont» 30 H e l 1948 «wu uiij H m i r r - r ^ ™

lat UIT W A A ö S C l i O O ï

L a f f e aehelajsn bebOBP veneden week nog «sus den peimtng gejond aan een onzer briuusie en gedieusti^gte inwoners, nauvj luk aati uonstaai toilUWK esu koehouder vau 4en uosmioer. Toen Stunt Zateruag »au-jjend op zijjju wenie Kwam w a s hij nu?t wei-nig omsteifj te boataUyuii dat «cue koe van «j'us>eos ü<XH)0 fr. waarde, dat «ie» m nu «loest koopen, en die bij z i jne andere beesi-jed liep ivas. Eerst dacnt S t a n t dat ze vau de weide kon gObl'OKen zijn, en g i n g Op zoek in liet ïonde, als ze niet te Ha-Speuren was, i n t u e s o b w overal er naar in-ioimeerenae, doch vrucnteloös, Biesso was, «O Blesf weg. üi»J beeft- bij S<?«ens jpken geuaan oij de politie, met dewelke hij samen op gn«94i,Q<jH ia gögaau, doch oerguns een spoor van de veruwenfin of beter geatoic'ii kue te oiitdukken.

Het is wel eu» beatje o n v w r e i c h t i x in de-zen ujU, nu «ut men van niets anders jiooit dan vau- steien v a u a l l e r o u d e vee, van koebeesten 's nachts buiten op de weide te laten loupen, doch Stant had gedacht mi jne weide ügc ginder wlijk weggstyjii)«, Ui moeiiyis ym vindon, maar w e n «iet dat v o o r de dieven, «iats ouviudbaer is. Het ia m> tusschen zeer bokiagolijk dat het juist aan onzen braven vriend Stant moet gebeuren, die zooala w i j hooger zegden slechts gewil-l ig nen koehouder is, en voor wlen deze Qieistul won sroot veil les ootoekeut, omdat hi j minst van al daar tegen kan .De laf fe schelmen die dat doen. maasten er bij stijf staan.

— W i j lazen deze week in het parochie-blad, Bene stem uit liet Vaderhuis, w e l k e terloops gezegd, zijn getal abonnenten van w e e k tpt week ziet aangroeien, dat nu Zon-d a g a,s. plechtig het ziivei-en Priesterjubi-leum wordt gevierd van den Z.E, Heer U r b a a n Bauwens, en dat tor dier gelegen-heid een kunstig gesneden paaschkandelaar a a n de kerk zal geschonken worden, ten slotte dat leder huisgezin een schoon beel-deken zal ontvangen als blijvende herinne-ring- aan dienen dag. Meer daarover stond e r niqts in, en daarmede weten wij niet wat er al te doen is in de kerk (want dat zal natuurl i jk in de kerk herdacht worden.)

Geene die bet beter verdien clan onze volksgeliefde herder, dat hij eens w a a r d i g gevierd worde, want bi j Is nauwel i jks een Jaar op de gemeente of h i j heef t reeds alle harten gewonnen en zijne parochianen zou-den hem op de handen dragen alzoo nen pas-ter , gelijk desen, dat er heeft men te W a a r -schoot nog niet gehad zeggen zij, en inder-daad, door iedereen wordt hij gaarne gezien o m zijn vriendelijkheid en joviaal karakter . B e l e e f d en gespraakzaam tegen iedereen 2oo\vel arm en rijk, welke hij bijstaat w e t r a a d en daad.

V « r hem was het niet moeilijk, het hier gewqgn te worden toen bij verleden j a a r hier aankwam, want hij kende ai van te vo-r e n z i jn parochianen want hij w a s hier vroe-g e r weg, ais onderpaster, e» van dan af •Was bij hier algemeen geacht en bemind. Intuaschen wenschen w i j den achtbaren en zeer S e r w . heer Jubilair van harte proficiat m e t dese blijde gebeurtenis, en onze vurig-ste wensoh is hem nog lange jaren aan het hoofd te zien zijner parochianen dia hem zoo nauw aan het hart l iggen.

— : Donderdag a.s. 27 dezer koepokinenting In het klooster ajfaier van 10 tot 12 ure door de heoren dokters De Wispelare, V a n H e c k e en. De Prest. Men vergeet intusschen niet d a t de koepokinenting het voorbehoedmid-del bij uitstelt is tegen de gevreesde pok-kenziekte,

— HUIS ERflEST C L A E * S - Meubelen, Eerplaatsen, Slaapkamers, keukens en Amerï-kaansche hureelen, Klnderrijtuigen. Kinderbed-deun, en/:, Burgstraat 39, of Vlsumarki 5 (aan Si F;]c'nhs) tleni

— Degene walke zioh begeeren tn regel te stellen met da wet v a a 10 Juni 1937 op de niet loontrekkende mogen zich wenden tot den beer Pol Heyde in de Guido Gezelle-laan.

— Schoon Mietje trok In den tijd van voo-dec oorlog eens naar Gont, en z a g daar aan het Belfort , waar den vroege ren Raths- of rat tepkelder was, op een uitsteekberd, «Bu-reel van Inlichtingen voor toeristen». Mie-t j e stapto daar stout en bout binnen. Men-heer, zei zij daar tegen eenen die daar zat te schri jven, is het hier bet bureel van in-l ichtingen ? Ja zeker jufrouw. antwoordde de schri jver heel beleefd. W a t znudt ge wil-len weten, als 't u b e l i c f t e ? Hewel, Mijn-heer , zoudt gi j mi j niet kunnen zeggen als m i j n e n hoed goed «iaat ? •— Tot hiertoe we-ten w i j nog niet hoo het antwoord op deze v r a a g luidde.

UIT URSEL. Hultalaclitingim : Het. sk.cluen van varkxin

is slechts toegelaten tot op -51 Mui i<)4;. Levering granen : De landbouwer? «elite

nog de granen niet leverden welke • ze ter be-schikking »lelden op de bijeenkomst met de kontrolcdiensten op JO Mei IJ. moeien deze onmiddellijk leveren aan den werkenden ina-kclaar...\Vie hieraan niet voldoet voor t Juni ig4e zal-aangeklaagd worden aan de hoogere Overheid.

Anrdapiielkontrakten l>p personen welke geen ^landbouwer kennen om een kentrakt te s luit e n tot het -'leveren, van. lm« r;sn:soen aard-appelen, moeten -jrlrh onmiddellijk aanmelden' op den Revnorrad inpjsdienst. De j^envgnie ^al zelf een landhnuwer aanduiden die di' zal doen.

Ulldecling der voederzegels xn .r niet-land-boiiwpaarden : Mannria{rv'»ormi<l<t.i« Mei fj-il.

Uimeellng der niaalvenJunnirgen vonr de maand Juni 1043 : Vanaf MAandae- u Nfei tot-en niet Zaterdag 5 Juni' '4; .-Heen voormid-dag van 9 .tol 12 ure. Al de roede nnisoftn-k't 'jten medebrengen.

I^MfMTc H TE NËS( nieuwe — als nieuw - occasie? gansoh hersteld - alle modellen -Naalden. WisselBtukken en Omlerdet«-lon (gewone en speciale) passende voor : Adler, Anker. Durkopp Phoe Qix. Pfa f f . Naumann. Singer Fax.-enz

V A K K U N D I G E H E R S T E L L I N G E N S T R K N I U M ! » - OKN'I > *

2-1

Het Betooverd hlof DOOR

6 0 W A R D V E R M E U L E N

( W A R D E N OOM» - O -

— Da's aardig, «nvt, ,1uul. tint geernc2ien? 'k Wil ztgjïen dat een munsch z.jn jadach-*cn kan luten vallen op eon vri-vmd ding en dat liever 2iet dnn zijn vader er, zijn rn'ifder er ai zijn eipon volk. en pti:,» dat

daat ge< n (<•? nho-.tdcn nr.n is. aan die ?-'»-rr. ri ' ir-:!r :d 'r.oet ik zcRpen.

— >r-Jl rl.' dovie • r | f p Juk-'. z-io venijnig ••«.»••' }•• n -o!t Rehejen. En c i j Wol ?

— I k ? J a ' 'k zr.n moorden t-n ! .rnid-n. 7a,,1 m'i ook. Ik ben er

— i- •'••r kop sepak'. peins jc. — '1 T-j alicp-in- betet dan in den prip tre-

' ' " • / , n ven i-r»e np 't jjr.drr te

DIT ADEGEAI — Sportmannen i 'MM' I H«d«n KOndeg

dn grootsche sportdag aftngabroks», OP» WOR (Je slomgelicnde sportmannen van 't Kruls-ken. Heulendock en Verbrandenbosch ten toon gespreldt, door de Inrichting van een puike koers vow beginnelingen, genaamd •nGroote prijs Creem Zoes, deze koers is be-giftigd met 1.60O fP. prijzen en honderde franken premies. De inschrijving heeft plaats bij Cyriel Thygebasrt, Het vertrek en aankomst bij Aug. Longeville. Café «Nieuw Leven». Begin om 3.80 u. ïaer stipt, Pe koers wordt opgeluisterd door niu?-iek en ge-durende gansch het koersverloop, uiUen-ding langs de micro van aangevraagde pis-ton. beter gekend door «U vraagt, w J j draal-

A u t o - K e r k K o t - M e r i a k e r k e peeft de grootste pryzen voor «.II» oude autoa. Groote voorraad wis selstukksn |n magazijn Verkoop van autos in ieders bereik EUGARD VKHVAFT. «njewhe Steenweg 332 (dicht Mariakerke.brtiR) H.-irl« kerke Gent Tel 509-4«

UIT K A P R I J K E , s.

Maandag j.l. word de heer Rinicl Dobbelae-re onder groote belangstelling ter aarde besield Emiel Doblielaere was in en rond de gemeente populair. Van klein en trruüi v\erd hii /ter graag gezien. Het was e^n ''chii* smirur-Mi. een sappige verteller en was.de croedheid ?elf. \ ;ui de offerande zijn veel meiüclien ter^^^e-koerd zonder doodsbeeldeken. wat een bewijs is dal hij een grooten volksvriend was. Aan zijn beproefde weduwe en

zijn eenige dochter bieden wij langs 't Getrouwe onze Innige deel-neming aan.

-r- A P. van Bent li Ie Werd in voorloopige hechtenis genomen, wegens een zaak van af-troggel~rii teii natteele van Winterhulp afdee-ling Wat-Oiidomnn, •

— Aan de ïleineweg deed zich een ongeval voor tusschen twee fietsers. Zekere D.M.A. van Kvergem was er het ere-st aan toen en brak zijn linkerarm.

AUTOS TE KOOP R E N A U L T 1939 Pr ima Sport 10 P K O P E L 1938 Kadett 6 P K . M O R R I S 1938 coach 6 P K . B U I C K 1BSS Touring Sedan 22 PIC. P A C K A R D 18SS Touring Seiisn 19 P K . C H R Y S L E R 1933 Imperial 21 P K . P O N T I A C 1937 Sedan IT PK. C H E V R O L E T 1932 oabriolet 17 P K ,

ETABL. ÜH1SLAIS MAHY St.'Jacohiniemvslr. 41. fieol.

Tel. 506.91 Waterloolaiui. 51. B R Ü S S E L

Tel, 11.S8.S3. t.x.

VIT BUrSEtEOE B-V OMUOt.li.VDE — Het raadsel van Zo:idag j l . lost l p als

volgt, de 3 eerste letters zijn «nats de 3 vogende «uur» de 3 laatste «hjlo. Deze 3 letters te samen maken «natuurlijk» het Ue-velingswoord, dat men in onze taal hoort. De 6 eerste letters zijn als een festijn, nu wijd en ?ijd, van jeugdjg groen, voor al in dezen tijd. A propos: Over de schoonheid der natuür gesproken ! Weinige ;aren iij het verleden, heeft de lente pracht in schoon-heid en in gtfur, zich zoo met volheid kun-nen ontwikkelen als dit jaar; zij doet niet mede met 'do booze en ikzuchtige menschen, die, niettegenstaande zi j schatten vergaren, op de ontbering cn nood van hur>. svarv mensch, met de mond wraakplannen koes-teren. Mat een zucht uit het hart roep ik uit : wat do geldduivel van een menscb toch maken kan ! Doch laat ons terugkeeren tot do schooneden der natuur en met volle teu-gen genieten met ten minste nog twee zon dagen achtereen naar het Ruiseiedc-Velcï, naar de groote serieballing ;e -'-eveaan, pil Cyriel Van Laecke, in de «Reisduif». Dit £al u telkens eene pint verscb bloed verschaf-fen, heden den 30ii Mei en Zondag e.k., den 6n Juni, telkens van 11a de S uur mis tot 'B middags en in dau namiddag van 1 u. tot 's avonds. Pelotons van 8 man. Van ieder se-rie bl i j f t 10 fr. staan voor de afkamping, voor de 8 man die het grootste getal series gewonnen hebben, met. nog 100 fr. er bij. Met de medewerking van 't Getrouwe Mal-deghem. E l k zegge het voort.

— De uitslag der seriebolüng bij Ch. Hos-te : l e prijs tn de schoone paiuu: werden gewonnen door 2 jonge wijd gekende kam-pioenen. Adams Emerick en Van de Walïe Gerard; 2. Ivo en Marcel Dc Bruyne; 3. G. V a n Compernolle cn Hoste Rem 1; 4. De Bruyne P. (14 jaar) en Hüys R.; 5. Baecke-landt Jules en Van. de Walle Jules (broeder der Xste pr i jswinner) ; 6. Coorenian en Van Compernolle J.; Charles bedankt alle mede-dingers, prijgwinners en andere, die er aan doel genomen hebben, en roept hen toe : Tot op een volgende maal !

— Hallo ! Ruiselede ontwaakt ! Enkele moedige sportieve mannen, die den klets-praat van sommige oorlogspiofiteurs (al is het nu den tijd niet om velokoersen te ge-ven) beginnen aan de hielen te vagen, heb-ben de handen uit do mauwen getrokken en dc hoofden samengestoken. Men heeft mi j verzekerd uit goede bron vernomen te heb-ben, dat er op -Ruiselede mei dt kermis, 'n groote beioepsrênnerskoors t a misschien ook nog een voor Juniors zal verreden wor-den; — N.J3. Daarmede zullen rie sportman-nen van andere gemeenten, die den mond vol hobben over de bangerikken en droge bazen; en sportlui van Ruiselede, moeten hunner mond sluiten. Met de vrouw van Ko was het ook zoo gesteld. Deze zei tegen haar goeden man : G'hebt de deur der kas weer-om laten openstaan, is z i j er niet aan om te sluiten ? A a n uwen mond z i jn er twee deu-ren zei Ko. oen van lippen en eene van tan-den, cn toch staat h i j den ganschen dag epen om te ki.iven — Leest en verspreid 't Getrouwe Maldeghem, het onmisbare blad in Vlaandoren.

UIT EEKX.OO — Wij vestigen er de aandacht onzer le-

zers op dat de 31 Mei, dus Maandag e.k. de uiterste en laatste dag is voor het afstem-pelen der aardappelcontracten op het bu-reel der bevoorrading.

— Daar de voori'aadkontrakten welke het Stadsbestuur met do landbouwers heoft af-gesloten ten goede komen a&n de talrijke gezinnen met 4 kinderen af, zetten wij on-ze lezers aan die nog geen kontrakt hebben afgesloten, een laatste poging te doen hij de landbouwers.

— Wet p i n k e r e n zoï het fee«t zijn in onze Pt»4. Het kulturverbond van 't Meet-Jaelsnd h«eft voor de*o dagen een nang-feest ingericht te Eekloc» met medewerking van Willem De Meyer, de man die de grootsche Vlaamsoha nationale zangfeesten heeft op uitgebouwd, van de tot ver bui-ten de grenzen gekende komponiet Lieven Dtiyoaai met Jijt) koor de scholen,, Vlaam-sche Arbeidsdienst, orkest, en vendelzwaaier.

Het Vlaaroscbe lied moet en «al dien ov?r onze stede galmen en ons zingende vojk zal, voor het historisch stadhuis, de getuigenis afleggen dat, wij Meetjeslanden e.' van bewust ziïn dat wij een volk zijn, en de verloren grootheid van 't verledeo, wil-let» terugwinnen,

Yolk van Eekloo en 't Meetjesland houd di«n dag vrij, de afspraak moet aUr. op IS Juni te Eekloo^ op t Zangfeest.

- - Donderdag 1.1. sprak in kinema Luxor Kcl. Schepen De Meulenaere van Gent, over het »00 «ktireel onderwerp vsHoera ouze fw-gloflelen». Met zijn gekende weisprekenheid pntt»3skerde hij voor de aanwezigen wie onze 8-ngloflelen sijn, die dcar valsche geruchten onze bevfjJkinjj tracht op te zweep«», tegen over deze, die in de roo moeilijke tijd zooals wij er een beleven, verantwoordelijkheid op-neme». om ons volk to dienen.

Hij kamde de Keerer, anglofielen af, dia zich achter dij schermen, Dultsche bestellin-gen trachten te verkrijgen en millloenen verdienen terwijl Zij ons volk uitzuigen, Na de oorlog, roept Spreker uit, zullen zij beide hande» ten groet uitstrekken.

Hy verwittigt de heeren anglofielen dat bun houding doorzien w^s en dat de dag der vergelding nakend is.

Do<3«r talrijke toejuichingen, betoogden de aanweiigen dat zij hot met de spreker eens waren,

T- Wij vernemen dat er In onze stad bin-nen korten tijd een leergang voor beschaaf-de omgangstaal gegeven worden, welke zal doorgnan op de boventraa' van het stadhuis. Do toegang zal kosteloos zijn.

—* Apotheek van dienst Zondag 30 Mei : Gilson, Markt. Op Donderdag S Juni, O.H. Hemelvaart Roegiers, Statiestraat.

M G A - R I E L S

T A N D A R T S to. KONING A.I-BKRT8TRAAT

E E K L O O RAADPLEGINGEN : .

Dinsdag. Donderdag en Zaterdag vau 9 tot 12 en van 1 tot 5 uur

S3 V

Z A N G F E E S T TB KBKI.OO, Zondag 13 Juni a,«. te 15 u. zal op de groote

MafUt te Eekloo een grooi iangleest voor het Meetjesland plaats hebben. Als dirigenten tre-den op : Lieven Duvosei, Juf Tinei en Wil-lem De Mfiver, Zingende schulen. aiueelinKen van de Vrijwillige arbeidsdienst, lie: Lieven Du. vosel-koor V4n Gent, vondelrwaainr en voorzeg-, ger \'crleenen bun medewerking. Bert van Wie-niee^ch leider van he: Kuhuurverbond in het Meetjesland zal et* het woord voeren. Het zang-feest moet uitgroeien tot een h -ogstaandé en «•«rkelijk nationale volksprestat'-. Doir h«.1ie<J nilleu we Zondag a.s. 15 Juni te Eekioo getui-gen voor het vefieden, heden en toekomst van h«t DIetsche Volk. Alle Vlamingen worden ver-wacht.

GENTSCHE

T A DHEELKÜMDtCE KLINEK

i GKDIPLOMiaiRDE TAND ARTSEN M A T I G E P R I J Z E N

1 a . U E M E N T ^ N f l i .

1 L A A N . 2 a oswr 100 m. v*a Stilt Pietorsstntie

• Trama 7-8-9-W.L.O. : stilstand voor de kl iniek

Alle andere trams : stilstand St. Pleteristatle

Open alle dagen van B tot ID uur. K R E D I E T O P AANVRAAG

VIT BEEKNEM — Cinouta PLAZA. — Voor deze week nu

hebben we in Cinema Plaza weer eens 'een tiltatekand mooi progrmma. We krijgen er namelijk Willy Porst in «DE GUOOTE OPEKBTÏE». De vertooningen voor deze prachtfilm gaan door op boden Zaterdag 29 Mei te 8 ure «n Zondag 80 Mei te 4.30 en te 7,30 Ure,

Vergeet niet dat eT van nu af eiken Za-terdagavond te 8 ure gedraald wordt. Voor-al voor de Beernemnaars die 's Zondags moeilijk naai* den Cinema kunnen gaan, is dit een gelukkige beslissing:. ,,,

Het Is m» de tijd, — Begin juni, tUd-etip van werkelijk mooie tomerdagen, Lang zal het dan ook niet meer duren of tal van zwemmers cn zwemsters zullen komen opda-gen om zich t» w e l a n en te wentulsn in liet heerlijke nat dep uitge»tr«kU waterput-ten langs do autostrade. We vragen on» dan ook af, en met ons zeker nog vele andere menschen, of het nu niet het oogenbllk iou Bij» om een nian aan te stellen die uitste-kent goed ïwenimon kan, oin desnoods b{j te springen en tevens ook om een Wgje in 't zeil te houden op gebied van zedelijkheid onder de bader», want dat er voorgaand« ja* ren op dit gebied een en ander niet In or-de was, heeft ledereen die «r w u , u i t boet kunnen bestätigen.

Dat dergelijk toezicht wmral geld zou nioetcn kosten is een feit, dooh dit kan best betaald worden door de baders zelf. dia bij-voorbeeld o«n of twee frank «ouden te be-t t e n krijgen am In de onder to<iricht gestel-de zwemplaats te baden. De anddra, niet be-waakte putten, zouden dan natuurlijk tan strengste' moeten verboden worden, ieta wat, wanneer do politic ziftft daar eanigcin« wil mee bemoeien, «eker niet moeilijk ïou zijn.

— Brtuvlj^vaar. — Bwrnem is no« een der weinige gemeenten die rijk ts aan bo«-schan. Onze bewoners worden «r dan ook attent op gemaakt, dat men alle voorzorgen in acht nemen most, om geen bosohbrnnden te veroorzaken. Het ia ten streng» sta verboden zonder noodzaak deze bossaben to betreden of wat nog erger is, er te rooken of eindjes brandende sigaretten ach-teloos weg ta gooien

— P " Wild plaag, — Tijden» een oorlog Hjdt een deel der bevolking onder heel wat plagen : de arms manschen en kldne bur-gerij onder de woekerprijzen, de Imofeke-laars on woekqraars onder de controleurs, da hurgerbavotking onder de bomaanval, enz..

Dat echter hier op on?o gsmoent« ook onder de twildpl8ag» te lijden heeft kan aardig klinken, maar to«h to het so«. De hazen, konijnen, f ^an ten cn patrijsen loo-pen en vliqgen hier namelijk zoo dik dat de veldvruchten van sommige boeren als hot wara ten gronde worden afgewreten,

Het wordt dan ok tijd, ja meer dan tijd, dat er op onze gomeenTe eene «en ernstige klopjacht wordt gehouden, zooniet ïftl hst wild voor den landbouw een niet ta onder-schatten gevaar worden lata wat vooral tn

tijden van hel allergrootste belang lk

Prachtige Pianos Nieuwe en oocjuien. Tien Ja** waarborg

HUIS n n f A t f w KFI7TKR K\*ÏF.T S T R AT R5 Ofï?«T

UIT B E H E S f . Heden Zondag 30 M»i laatste Zondag dor

maand, dus om uren kaarting noar de leden der kaartmaalschappij. De Broederbond heeft terug een ontspanningsavond in 't vooruii-mnand, dus om » uren kaartlng voor de leden

— De kermis op het Dorp i j toch e'tuWlTk voorbi'. want er scheen geen einde In ic ko-men De fonrekramerf! met dan aulo-ichotter en de Psardemolen haddon zulke goeds » k e n gemankt dat «e maar verkogen 8 dagen lsn> g«r hier te blijven,

f r De koers voor Junior« welk« r««d« «Jon ui{s!»g er van in 't Getrouw» verschenen k«n-dojinnk een schoonen bijval.

Èaat nu uwe Pelsmantels herverven.

I - 0 -

Pelswarenfabriek V e l l e n r e e d e r i i e o V e r Y e r i j

3 . B O U C K A E R T IZEGEM

Telofoo» 484. 235.36

U i t E E K L O O . — O S S B U K S A T H E N E U M . ' Menigeen, on wel ipzonderhoid belangstellende

ouders, zullen rich wel een« de vra:.g gesteld hebben : hoe is het nu n e t de inrichting van he; Rijksatheneum verlixipan •

Het is ons «en opfecht genoegen te kunnen meiden dat deze alhier nieuwe onderwijsinrich-ting, or,der het verzorgd baleid van den Heer Studiepr.-fekt, Gocthals, bijgestaan dooj- een stel van degelijke leerkrachten, flink en gezond op-schiet. . Elk kwartaal brengt nieuwe leerkrachten, zoo-wel u;: i>k!oo. als uit de omliggende gemeen-ten. He: is dan ook te verwachten dat dc toe-vloed van iewlingan voor het komende school-jaar iq-ij-14 alle verwachtingen zal overtreffen. "'!} meenen het van belang te herhalen dat dc gepaste le'.-frijd om van de* lagere school naar h'-r Atheneum ov-r te ?aan &C2P. is van elf lot :ien jaar. Alle nuttige inlichtingen worden itücds 'gaarn" door den Heer P-'efck1

ter school, Oua-Vredegcrecht, Stationstraat, 23 Ke'd.irj.

S M I N K . C R Ê P E , e n z tnstaliatien, meubels. Zete ls . , toestellen Produkten en alle bon.owiigdbeden voor haarkappers. Et. F I G A Ï Ï O S Te l 50X6Ü

t x n Sint J^roh^-'f-iu = Gent

UIT WAKKEN — D e s nachts werd ingebroken bij t r m a

Baertsoen, a l w a a r 7 prachtige konijnen werden gestolen,

— In den naoht hebben kerels Ingebroken in de maalderi j van Modest V a n H o m t s . Hioruit hebben de schelmen 18B kg. gebul-derd meel kunnen stelen toebahoorenda aan verschil lende personen

U I T VVLVGENE — D e s avonds k w a m Daniël Bogaert met

zijn moto in de Bruggestraat gereden. Tor hoogte v a n het gemeentehuis viel h i j en liep ernst ige verwondingen op.

— O p Donderdag 27 Mei a.». Is op de volk-ri jke wi jk «St. Amanduus». op eerder be-perkte wijze, het Gouden Priesterjubi leum van Z.E.H. Pastoor Ach. Slx. door de In-woners gevierd geworden.

UIT AARSKT E. — J a In de Statiestraat ia het 'a l veel ver-'

andei-t, de voetpaden zijn rec-ds van achter de- doornhagen gekomen dat wil zeggen dat die oude vuile hagen in aamenwerking van schepencollege en eigenaars uitgeroeid zijn. Wat is het toch verandert en verschoont 'n de Rodenbachstraat .

— De 2 zonen van Adolf Noussens zijn de-ze week met verlof uit Duitaehland geko-men. wat zien die kerels er "jojd uit, ze blozen van gezondheid. Voor ze vertrokken leerden zi j de smidsliel aan. maar nu zijn ze reeds mecanicien en za ïeeren nog alle daeon bij, ook werken zij met alle soorten msehtenen en zoo zullen zij als echte vak-mannen torusrkeeren.

REUKWERKEN voor haarkappers alle merken aan fabriek pn;s Shampooing Ol-Flap. behandeling met schuimolie- Cadoricln. Producten voor blijvende haargolving Koyal en Bova Spoe-dige en vertrouwde bediening bij de Par fu merle Gimtoiw, E.'.-taliorte Keizer Karei-«SrtHit.'Sn Ofiit . Telpf s i««8

h'iar !."••" id

— Ja. tt&a wis V Dat is nu een ^ a a g . vVei,

aan 't meisje dat je geerne z i e t ! — Neen ik: 'k heb het al wel tien keeren

goj;(,-iiiüd te zoggen,, 'k weet gel i jk niet, a ls ik dat peins te zeggen, kan 't van mijn lip-P«r. n i i t : 't iigt er op en 't kan cr niet van. Zo:j. jc gt-lwjben.' Juulien, 'k beef ik dan pi . ctes als con je frouwhondjo van klare ding. Kadomme ! .

— Hamuüi' menschen toch ! — S!l jn zic-iens ! — K:. mag het geweten zijn, wie het ult-

veriio'! ii schaap is ? .Bruin speelde wat met de vingers, ioech

onnooznl cn. kc?k naar den grond. — Thilcke. smachtte hij . — Wiens Thilcke ? — Uw zuster — O - zijt cv w°ï meè '. snakte Jules, ze

gaat n ? j r 't klooster. — r'be'.i. keelde Rniln ongcloovlg ra hij

draaide .lul^b don rug toe en gir.g voort. T w e e d " tcdoii waarom hij hier w e g moet,

zinde Jules... Xn di> Urn.'mis hadden Mare en Jules een

trehcim ondcrhiud cn dan zochten ze snnirn

v.'it i:'.>-,< h r 'p^n om Bruin een yoets ts spelen ? vroeg Mare hem,

— Geerne geno':«;. .iternde P l k k e ' l n . — E n als 't uitvalt, k r i j g jc drink

geld, bekoorde Mare. — T e liever. En wat moet ik doen ? 'vroeg

't jongent je . — Luister : ir. f.!a;i':, van te gaan slapen,

zult gc t' avti . f l :c!.t .- ki"or<jn a a n t r e k k e n cn Bruin b c w a k ' r, 1 - j . r . f i i n n » ' - doornhaag als g 'hem ziet *fk»ru*i>. sluipt ge door de doornhaag recht nusr het tootpul je tejjt-n ons hof; daar stea'. n : r . l-.viie kopwljg , h 6 e ?

— W a a r - i k met h j l <;r. 7.».; in kan. knik-te F i k k e .

— ' P r o o i « . Y'.'k au klauter» In ' die kop-wi lg en ul ï XJruun Pit'' ver rneer verwijde-rd is, steekt go den koy uit on ge biau'- als een geit, ju ist . zocalu gi.- d i t ilo-t, a , i n uw zotte tooien zij'.; Rr:-j;i xi! v-rbau'.v«-reerd staan en rtrt;i Is:'- u r . " :/!r.k'-n cn blaat van Wr.non in d:- v/,l;;i. b i j v/f.gloopen «n m"t volk t - i ' . tKkc. ' fn . b'-r,' nog .esn paar fcceren, een l'.^'T bovr i . <•< n keer bent-én en poets dan dc pU'-it: rx.ht Tivv.r uw bod B n ' g r b a a r te Elap?n. A'-: >•<•

: 'Mr - tó»r Koe-1 spcc.lt. k r i j g t vijf f rank ' ' : .' ld • . ViJr ft :>: 1*1 ' t;'a: ii FIHko,

E e r l i j k waar, b^vesligde Mare,

U I T O E B E U B M — Beiastiiig&ïainiul»t>roa. ~ Ouze belas-

tingspllchtigen kregen voor enkele dagen een in to vullon formulior van belang toege-stuurd 0111 zolf in te vullen en dan naai- den Ouden Zak te Brugge op te sturen of in to dragen. Dat maar weinig menschon, en ze-ker geen enkele boer deza zeer ingewikkel-de brieven Invullen kan, betwijfelen we geen oogenbllk en we vragon ons af waar-om alles filet veel eenvoudiger zou kunnen gebeuren. We weten het : men mag deze brieven ook door derden doen invullen, doch >vie la er bereid alles wat deze zaken aan-gaat , aan den neus van vreemde personen te gaan hangen ? Qf denkt men in dc stad soms, dat onze boeren er oen bureulbe-diende op nahouden ?

Vraag van onzo boeren «U wat u wilt, doch stuur hen zoo weinig mogelijk ln te vullen ingewikkelde papieren, Wever zouden ze een hcclun dag op hun veld met de ploog labeuren, dan een uur plaats nemen aan den eoiu'ijttulel.

— Yl. l'eord-kormls. — Zondag 13 Juni Is het Vliegende Peerd kermis on tor dezer gelegenheid krijgen we lijk alle jaren eon groote prijskamp met de krulbo!, mot 1.000 fr, prijzen, bij de wed. Senr i Huys. Hon. Plaey, Leon Maenhout en Pol Lamiuyt. De inlog is 10 fr . on men begint to 6 uro. Ie-dereen mag zijn eigen maat mede brongon.

Daar er op t Vliegende Poerd ook nog andera heel wat verzet *al zijn, zijn wo er van overtuigd dat hot er niet aan kermis-vlsrders ontbreken zal. Bij H. Plaoy speelt een mooi orkest.

— Qemeentn&rbeider*. — AJs vaste ge-meentearbeiders z(J hier verkozen en aan-gesteld geworden ; Landuyt Ahsalon, Van Den Prlessghe Ajthur, gchatteman Roml on Clasys WauritB.

— BtJ de Corporatie. — Als bediende bij da Boerencorporatlo is aangesteld ge wor-dtin Mejuffor Marle van Moerbeke.

— DrleplkkM-kemi!«. —• Ter gelegenheid van DriepikkoVkcvmis. hebben wc aldaar op Donderdag 8 Juni, lijnde ons Hoeren Hemelvaart, een groote besehrijfschietin«: op de liggende pers, met 700 fr. vooruit en 100 frank gratis. Do inlog ls Ï8 frank on men begint te 3 ure, flus na de aankomst van den tram uit Brugge. Het iaat geen twijfel dat hot aantal schutters (jroot zal »Un. want.... wlo gaat or niet gaarne eens naar den Driepikkel ? Er Is ook voor eon pulk orkest gezorgd.

— Tabak. — We kunnen niet gelooven dat er op onze gemeente al ooit zooveel tabak la geplant geworden, als dit janr nu hst geval Is. Overal treft men tabnkplanta-gas aan en er zijn er *elfs b(j die vrij croo-te afmettngen hebben. Dit bewijst klaar en duidelijk, dat de tabnkrontsoeneerlnf,» gewel-dig spaak loopt, cn dat a! do mokers, dlo dit eenlgzlns kunnen, zooveel m-vjcHjk ze" hun rookgerlef trachten op te doen. Voegen we er ook bij dat de tnbakteolt, heden ten dage zeer winstgevend is. ' — Onweer. — Maandagnamiddag kwam plots, samen met een dondervlaag, een ge-weldige storm opsteken die oen s:»ki!!o streep van ouzo gemeente btstfcuk. Zoo wei-den er van scuiimigo woningen op 't itolen-elndeke tal van dakpan.nen afgerukt. Ook werd-er - hier 'en daar door hei tioorvplleii van hagelsteencn. schade aan da hovenie ringen aangebracUt.

— VtoaoBOho korulls. — Op Zondüi; 37 cn Dinsdag 2iJ Juni krijgen we dus wcur lio'. door Winterhulp itigurichU' groot Zuuicrfvcst in de mooie hovingun van den Wuledclen Keer Baron R GUlts de Pclichy. nabij den Bcukeboom.

Bvanal* dit verleden zamef lu t yovol wo», zal #r ook nu gezorgd worden vuor tal van vermakelijkheden waaronder we nu reed» vermelden kunnen : Circus tuut een gezel-schap van 30 artlsten <m verechtlleisüe vor-toonlngen; Kinema met moderne luimige films; Paardenmanen en andvre attractie» voor kinderen; Fa 11 faro; Lu*1-« Kaluirtt; Aangevraagd fonoplaten mst veJ-schillendc luidsprekers: Slonsterboliioi{ met 150«) fr. prijzen; Grooto baechrijfschicting op 2 lig-gende persan; Drank- eri Spijshuistt» met verzorgds bedlenln».

Begin telken» om 3 urö, Itigans P,uwo BchuursUaat. Ingangsprijs 5 ( /snk en voor de kinderen 2 frank.

Zooals men alen kaa is het do moeite oin van nu af reeds minstens een van deze 2 dAgan vrij te houden, en dit niet aJlccn om-dat ieuta en plezier er sullen hoogtij vie-ren. doch tevens ook omdat het hi?r guat om het steunen van het b(j uitstek liefdadig werk van Winterhulp.

We voegen er nog aan toe dat ook wij zelf or zullen ter pluats zijn, voor hot foto-grafeeren van tal van leuke taforeeUJes.

-T. Bericht aan diV T:'baktrH'l^rH. — lertcrc tabakteelcr wordt er van verwittigd, dat hij voor .15 Juni aangifte moot. doen van, zijn tnbakteelt, deze kan gedaan wa.-Jcn bü veldwachtor Oeorges Martcns, B.uysche steenweg nr. 148. eiken voonnlddn«- , an i> tot 12 ure ten zijnen huizo. Na datum zullen geen aangiften meer aan voord wor-den. Indien na dion datum noc.t.iibak «o-planr wordt, most do aangifte Rsd&an wor-den, ten laatste S dr.pon n* do pl.nitiiur. Ken speolHle asneifte zal gedasn worden op 3 Juni. zijnde O.H. Hemelvaart. Voor d.' tabak-planters van lmt OoMv^h! hi' W.'i-.-.i- }«'»-reh«.

niihhp!f>.haiultionipiphietSrnr — Op Xnrniitr 30 Mej bij Aug.:CnUownwt hcrl.org « Ho drie klokken», 2 ' besehtijfRcM<-';'uron "P de staande en llgponde p o r s 4 . 0 0 0 fr. voor-uit 100'fr. 'gratis.-Berin te 3 u stipt.

Paardenvoeder. -- Vanaf héden Maandag worden op het geme^n'^-huis de ?.e<tf>is voor paartir-nvoeder ulrgi"p»"ct.

Diefstallen. -- Dc laatste da;;en zijn hier weeral een drietal koebeesten gestolen, dit ten nadeele vanH." Vlaomlnrfc-en , Deschop^ per.

tm&mum $T&m TROUWRINQEN

Gabr iö l Oeliila. N o o r d s t r a a t ' MALOEGEM

M,\LüKOEM. Ü Ï B O O U T 8 N : Hendrik Jaiiel Herman,

z.v. Retiti Debacker en Murcvlln Standaert, Holleweg : Victor l-'rimky, ü.v. Jozef Schei-straete oa l i l a Knemun,'Aiu-denburckalseiile

O V E R I U D K N S : Krmielsciis N'erbvke, 98 j. wed van Eugenie Van l.titidttyi, Warme-stroat ; CamiUus Van lie Mocre, l'anilb. 71 j. cchtg. vnn Amelie l.oiigiievlllc, Otidon Brug» gewei; ; Heni-icus Vwbekc, z,b. j, ccbig. van Niitbalii; Kodts, Mevrouw Coiii-imansiaaii.

B E L O P T B N : Jerome Chcrlot, fabriekwer-ker, j. te Sijsele en Rcgina Wieme, z.b. »1 j. alhicw ; Jerome Bonntni«, vlaslu w crUcr, j<1 j. le St. Laureins gjj Clara fX-ciij-|>or, klccr-msaksler, 23 j. alhier ; Triphun Do Roo, vlsch-linndelaar, .15 i. on Antoinette Geyssons z.b. 38 jaax, beiden alhier ; Kichard Raenian,-timmer-. niiin, «Ihicr on Stuslina Vernlest, hulawerle-sti'r, Kii.-<sr-!arp.

H U W E I . U K E N : Rortratid Cocthal? cn Beriha Rocges ; F.micl Coene en Irena Van l'oalvoorde.

HEKI.OO. Bufgclljke Stand vau 1 lat IS Me) 1043.

G E B O O R T E N : Debbaut Udilbcrt, Karrc-weg 39, Miidggcm t Ryckaert Myriiim, Coc-ijuytstraat, 60 ; De Macrtilaerc Ghislcen, Ja-gerpad 16 ; Schelstraote Min, Ouden Aarde»»« burgweg 111 bis : Dt' Coninck Maria, Unlcer-hoekslratit 21 : Van M.iid^gcm l'roddy, we», telndestrant 175, M.tldegem ; Oo Toorter Jsc-ques, Lfkestr, ti) : fiwihals Riia, Calusstr. al?A ; Vau Brani^glietn Annïc'. Roelnnrstr. 6 • "Van HoccUe iVrtlmr, Sctiouwburgpt.i,its i , Mnldegem ; Van ü r Worslym' Ircna, Molen-itr. 100 ; D'hondt Beatrice,'Mosphnslstr, 30 ; Pauwen? Maria. Koning Allwrtitr. 18 ; Vnn dp Vrek en Monique, Kroonstr. xS : Goossefts Jenny, Smls5csir 2! : Vrrlé Koü.imii», Snuif» inolchstr. 3S : Roi'shpkf T'dttv^id. ruilden-tiw-retistraat .-6 ; ISntsleer. Mntrda. OostvrUklr. 1C6 ; Fodjuncrt Iri'il!', l ! rsel»cg y i , Mnlde-

-. Kouman Ticrte, liiitsworve-naar Vaeko i4. ; Smit* Ktna. Molenstraat

O V ü n U J l U ï N S ; Ikdatrave Cl.va 6? !. t.b. wfttolijk gon-iieiilon • vil» • O» Reu Julianus, «rlilR. Van Hoste. Etlmumliw, Schaixrilstr.

; C<-cq;i\t Uonri. <jt i- *.t>. wed. Vatulen-)nv>do Rerjildis, Knninc Allwrutr. Hl ; Hurny Miu-i.i, So j. wed. Piopfr$ Scrnphln, Markt Pjc|>i' Kduiifdus. 67 j. vln<hf»-prker. wf<l. Van KI- Mrlanio, ochï£. van \'.in Hf» W.slïe Ma-, (hiliio, O.-xivci.^.'r S.' ; Drwf.' Mirr. ia }. J.b. r>rimlx'r{:en. IWjjsir.i.ii 10 : VVr«imeto U v i -nu-:. 2 m. M.-'.rïcï rt : Krarifitnt«, HJ j. f.b, *ved Anc!r:(>s Cis-ment?» ('aihannn ^n V i n da v i n ' l.conf«. Konin/» Alh/rUtf. üi ; Ver~ c.-mi-rcn Sv.iphint:"!, 02 'i. wed Vn.il D? AVle-le |(«»phliu* t n IV nocv»rr Am«lif, Kontng AtliTivtr. •; V'-rv\!<t f*.<s>feet», 6 m. 7.:\«d.«tr. 1 ; Pi- ^ c n i f-'^rdin t'id. i tvr/i. Ray-\cetu ri-n'-cmirt. Wük ft-.«lg<-rhoeke to.

H UW KI. IJKEN ; V.mJen no«v».e V.u«ta»f i>«>|k«(ivo<<r<)<<r te - K e k W «im Reg*tJi«ig<pi l'lar.i, rrspi'f t» BeU-lon : He Hn>'!« Mrmri!* landb. !0 K'klno. <ü*!r. O.niwir.k'l mot He Witti» ïtit^ii.i, ïandb. ït* K lcirtr- dUtr. winkel : <'<-.M*'h-< ArMHc« . .Intel, vlaih.m-

tr M • } v-'k -ns-loiwVüsstpr '.!• Keltic» : ' Vertooek . An» d-'-.-i .- -HtMnn -r l;'»ïiloo tv.«*' -V fl Mas:«l-ilciin, > b. ie K ^ l o o : Vandcr S'lüuis^ft rhi!«non, lan-Sb. lt Wnaneliool niet t'lft-iy» M. ' i ihx t.M. t- V.'Woq -, IV* Viorf f fc Omani i

lc Kt''.-.!;« met V.-iicn; l>c-niv>, dlon-m'-id , Uppciv-HgmM»,>i- so I^;vi?r,.!--frrn met .Mrcnhoii! Jults t h . • ''-

K . \ P ! i U K R . O E B O O R T E X •• I - ! 1 . — R i t » '<».v An^ré;

VVrsir t-Tc r.- ; ; v. ;-! : -.ff'rn t , r .-v r-vr,.'l : M-rv!»M<> r><itMtrw> <! V. . Tltrnjh» «inw.«» - d v ; O» H'.'it \f >n>k tï"v hiht r . p i i tVüfrlr;! j . l M ' -M<H»nt With r.y ("vi-ir! ; Dmw» R«, lat-.« i.(. M irf.»*l H-li^^rt l ' frilc d.v. Mi>Ja«f !

fV-ftï^ d v lv<sminl ; ÏV Kenne Antoaa, .».v. 'VtiüiA.if : Po Vt.v*it»{!< Nod i.». C yrs'el; H j v « M » W l ü i W i.v. Virtiïin • IV t'tevi» Rr» ra <( v. . Vun.'öl» HCHJC? ''.wl-'iicve

v K,r>'-> V.,„ Mfdflfd j Hirul f )",..•,•, 11' /.v F,an».

OVJ-ni .UDEJfS : H. !.. -v,. I'ni.i Vnn ,Aj. : «tl Ktnli-l, S„ J. ; t " « f l i l l l « f*t j. f P»».' ' nier n-jjïvrn ; : }» 1

I . s i i f - v n i K i t ü tr«t 7 5 j . : t s * f < ! l 01» j. : I. 'irvv-i-»a Kït.i t m. : Mitji, in J Vc««»-«rh Alfisi S| ). i O» Wolf I .veten I* i ; lv.iv*<ir i.^h--!ti3> 77 ; : JU Waïf lliifv term- Si }: : Ik- Schttmai-kfr M 1 WMi <1; i, V.m <h- WiW:»l S. 5. TV Snit' '{'ui!« Sar, } . Ooi-.'iclif-ri- Km.ti f/j i,

l lUWEI.IJ l tnN : IV m^t i'r : V,t I P"1 r\js rift

' V Wii|»t.v 1» Ann; IV ' V . 1 » .Ou-tt eil I'U Ki'r» Oi«*t en Vermcif ' Sitnonno ;

Owk* Cvfi-i f»rt«> iiu-t \->t l^'t-vir» ; V«r» Jm--*(V- M-utfin mv' V.-iv Veoren \->«s.

Dames î

MimimnM^MM OEWP.SïEr.uKi:

RIJKSTIH.VBO U W S t 1HX/ L, ll v.l. t. l-0isen op /ontlag 3nn .M1.-i t. u.s<, uur. On-

derv-erpen . Bio<:inoni..-ult «n \\'>-tun-<h:i|>iion. Zaterdag it>n M«i te. «v 0.. Fr«>i«-i Itjiral-.iijU.'

— En toon nu.ne keer, dat je geen kind m <o-Qoikcn meer zljt, k w a m Jules tus -ciH-n.

- l ïn zwijgen, d'l' voren cn d'r na, ver-Hare,

Zl- mogen m i j levende villen, pochte !• i . -

— T ' meer, dat vader geen duts is en ik hc-t bvzaicn «JU, voltrok Mare.

— Ja«iaar, Marcako, j o n g e n t j e , lk ben van gisten;:, niet mttti, mijn inou'4tache k o m t ' al uit, zw- t«;e f ikke.

Ze 2we«'. . . want z'hoordcn dt>n stap van n n j i p dio i.au'-ido ea gebaarden W wer-ken. P n i i n kwam bij &n zag cr danig blij-fr ïm'l uit.

— Bl i j f t ' -or j iotr wat de doen ? vroeg hij. — Neen 't tr, l,oveiidicn 'k g a kijl<«n of

Uuunis getobd :» i/.-at 't n u e n m a a l , zei Mare. -Ja, mijn buii; tnrr.rooit vart don honsar.

Jules ruüij en hij g in« de paaiden be--.-t*ï i f • -fi,

iïi-uiri «tl Flltke bluven alleen In den ko«)-d a l . .

- Flltke, fezelile Bruin, 'k hsb Thi lake K(|. • 1'-.-.

Wat aou' Je, ' b e s l a g m a k e r ! kv/elit'- 't kcolertj«, Thlioke gaat a l ls s o n d a y t n t* oum-

: UIT M i a u - ; B i : u i : — Vrouw Ccl ina- i lar ia Uts;;i:U>:r, achtjic-

noots van Ai fons ü c w i t t e , woitcudu ste»i. ' weg n a a r Marialoop, is plotSL-linj; ovt-ricdun.

— Langen tijd van hier werd i lculobekt-van diefstallen 'Kespaard. T h a n s werd bij k laarl ichten dag. d e ' fiets <-' -.jlun van M-Dcwitte , aan het Geniec-ntchj..,.

—Meulebcke dat door de j.ircn . heen, 'n zeer wélgekónti hedev&ardomu hov(t naar 'la K a p e l van O.I„. Vrouw van Bijstand, kende gedurende dc- laats«© -Mei^:-.K;n torug' een enorm bezoek, t j i t alle hof-U'Mi v u n - W e s t -Vlaandernn komen - botlev.. -. r? van don vroegen morgen tot d e n . l a U n avond ten bü-zoek brengen aan dezo fjoSBhiudiiuiidlgo.Ka-pol.

De groote jaarlijksciio bf'dnvnart naar de Kapel h'.-r-ft plnats op p->r,f'.rr.lag 3 Juni a. 8. zi jnde O H Hemelvaartdafi!

munie in de vroegmis. — Jamaai-, 'gc stoelt de woerden van mijn

lippen : Thi ieke is dezen ochtend Manten Dyckaorts vuil kot f a a n kuischen en de -jtingons..oppassen; Meie iB wel aan 't bote-ren m a a r nog ti: bedde on zoo • i* 'l'hllekc-naar d ' i fooginis g-:.-gaan ,'|< Zug u ik hel zag.

— Ge zi j t daarmed vet I gokt«. F i k k e . - Jarnaaf , 'k hob een z a k j e koekt-n'aan

Ursel Poolbeke «cKcvc-n — ze- woont ln 't einde van d < ; V e r d o n o k s vó«r ' ThIU-he 25a 1 't aardig k i j k e n I.

— E n gr: peinst er alzoo buvcnoj/ to zijn met een z a k j e suikargoed 1

. — J' ia 'k gadammö '. juliuldc Bruin .cn-hij maakt.« een bokki:Hpr«iig. . - . . ' . .

't l i lok«ke tin;«illn.';dn boven hol huis e» elit liet «taan wat stond cn zocht, zijn plaats twr. <','• tafel . Uien noon krej<on ze vctU-lvmnuKOcp ftn dan 't Ktkapte vlccKcfi vnn dc hen, bc.'Hpreiiltcki met een traantjo' citroen on ri jst . KUKenle ' en de tnnld hadden haai jakrnouv/cn. opgeHloofd tot over 'do -ell'-ho hogen 011 ilc nianslcni'olH ziitf-r. in hun honuia m'-ir-vn. zr.ini |- vb*' Of onf l ' ivv ' f t . :'.'.;l<-:i <lat ze zvz- Hmi cn dc b<,< r ;<-,n "• •••'!<• v u : 4« J^fel, Eujjsnl» e«u s loot je en wees

AI.«; VOOR n i : \ o n n t o o r i K W A M T B I T !

Ceratttrn JUMP.NNE SCMl?rP«Ot!T

li. Rrsl-anldam HP»-r ' »• SI7.ÏS Ï3 DiinpeorOtrast, <;B?fT

\nlu«rpeniil» ->• nHStvâii. i>, Wilh<»«la»n. «ENT l.ia VooniinU« GENT ( t.

» . „nr rVl-l.T. -(iEHDOHTE.N ; \ . , t t , -c V,ln Kruwssns,

7V . M . i n l 611 l-'ï-,.i Ai'iv M'-n-iiu'- li'i V o j , • i -, pf. M.-iria i )- Uiiy,i< : H-. —•'-a,. » (..., I.-H I-1-. V! A(i,,i,! ; (••r.it;,uU r.iss,i-ti. t V t."-f..ril en Atulrcg f.an i.iyt , (j.-.:i:i-! .- v ICitl^ihi\re on Mari» .-.-lu- . Itcmard Vaotwe, ï.V. Allw-ti en A110.1 <"' •-i-itciiü . Julien De Mnyt J.'. <r".!i;»s en M • 1 -gaver Sllverc M'-u» -.. i.v • A't-ift- on ('lor.i.. - iïuddarrl : O : - - - : n>- \\' 'Mi. v .| ... r,.-r.,-,) m Martha V-r- ' i -"-- i >• I-- t . .{ \ tlerard «n r,,..i-ii-v- v.<!-i)>'-u.»«nhuv.-<! . l'.-iula Vaiulen-dr|.--cl-'-, d v K.-.i* en • M.iil« l'»r«vn ; Eten air M «».,>> / v n„i.;. I f.,v |.'!/n i,i.iin!)n/

H t ' W l ü . U K : 1. 1:- Î Ji cht. handelaar ,.r, \i - .-,... Jl. t I, () v a i ,

. O U i l l I i n r v . ..»«I„m. VMI' de Walle, -i; i • « f l I. • ;.•»" ..(.<, vrou-'--• l »'- f ' •'• ri I >' l.-i'si» o. t m. z.v. <'\r. l. K'.ut'-r wir,- • <\.i. U« . |«n«ens, 71 j. >•1 l i i y i-.(. • \"l • • ' - - . \ - Stati"slr.ial ; (i..tu-.m i ,-i ; ..ui • . I.i,, rsfr.iat ; (,..<' • • \. v.. '.! • !-. 7 - 'I v. Raymond,

U'i, - \il,l -,•-. A- lt' II,. I.-, , -1 i Wed. > ••- ••• ' • . H - • •-.!

Haarkappersschool. Hij/nnit'-r in^or/rh! vfior. hft vnn On*

• i-t'"'-fi-n. 'ii;s on ïi.i.irw«T\on, '.manicure. i)n.'.'tr f.» "K.imtn ! Uorîuuistrjinf

( cm

Reukwerken Zetels VToestellen

T'rodnktt;) en •••.. :.. m., .i;gdheden voor . hit.-uktippera

Alle het- ' 1 ' 1 ' . • 'nestellen IC. li-Vli Uti.N'S

AiiririjUKciii pooi-tsiiitiit, Kia. <}«l»t Tel . 627113 onz, l(. r. ' •-. U<. ,t . >I"!!VISU1(! . t.x.

iiioiild-lcnd zijn voll; ;uui. - - Wol knupper», s m a a k t tiiljn k o s t ?

vi ui g ze, ~ Kaateolkost ! smekto Jules.

— d e mo-.'t t-r dun eer uan doen , zel d a hoer.

't (Cof.-ieiku laudild oen vorsch voer op zijn vorku-t. :

— 'lt Zou eten da 'k opunapljto, zei het, — Go zoudt nooit oen gezond utjr moer

In-leven, maar dut upiut, k w a m Kugeil lo lu.'.'.t-iicn, ze k r i j g e n uiot overal zooveel on-der 'it-n nou». Oa maar eens loaron bi j do bo'Ton : s zondag« preciou alß lil do w e e k ; mi.'-sclik-n een stulmko fjobradon «pek, m a » r 'i mai; niet waaien, w loot- ceim bi j i e f t o n Frooyman : zulke di igfn, zulk« 'spijs on 's xcDÛiif;» jKii-Jifp.'if). }"'i-ofjoint ;

— ?ln':i ov;ini;<'lle. boveidij«!». Maro, m a a r Firms, dam-. If f t liet. goed aan liooid : '3 zondii^a 'h l i ' i i i i j Is h i j nooit Uut'.H-, h i j hoort mis in (Ie Kt;id 011 bil i ft er plc-n In een npijsliuiii. y;< - t je wnt hij z e g t ? Dit : Go<l

o- •;.'.• v. '< < •>. mitnkip vnn den zi)ii,:,"g /'. ; ju f >!:••' .:-.•-.!. r " jn D;tg '.3 r,cl< O n z e Pr,«,

il:- - '-•-. ;• urn w i j tot Hein, pi'ce.itói -il-i in fjimilie (-11 op ffimlüi.-i'.ugoii i.-a«ût ot w a t afmoß'- n.

Page 3: ZONDA 30 G een reusachtige gebeurtenis vanmail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1943_05_30.pdfvan IMKR velde BLOY r teel) : aanne-gewone orceloln. en, ene. om de lug op 1.30

I f i( ,jen oflLTbloU van t ®TEN ! so '•'. mei moUluij! : f r-ETroMios'"1!"'1 ,.', overleden vriendin »an « j . Mis vuur. ' (.».^ z i i n d f a , ,u u|(t,i i a voor Morgonjon '• Sell werk. n i il m il I '«" • " h " In den Heer ont-l l h i e r i« V.'rl Verbekt', echtgenoot i Mij»":" iie K«<U», HU word ffi'bo-t o u v v N-'1"., ,«.i0 en overleed <1m 25

Ii 21 •Mna. ...h«!«« li jkdienst gevolgd ID pi' |l- . .'.n ..lnnfu ill rin nitro-

,, i,«tiO IXI overleed den A> Hue lijkdienst novo

p<" !!;>.' !»'c f t i ) , B a t » i n ' ' " î î 0 ; A l t e r n »I» Maandag 31 Mel

Bk te M,,J • • ln"l>!° deelneming.

Ie ? ( , ; r lV . „oir nltïW wol te pas en hoop-lrrmrd W. - [ 0 ^ r e i s ^ n ongelukkig ï Tr> r.^«1«11 b 0 e n e n d e Z e

I « ..'..»'einde HUI» zijn loven gestold. neeft ( 0 i n i w r ) 0 6 n ^ „ n d o r a j a -

»l.locot.i n -t h ( ? o f t n l o t ,„OKOl) s-yn. | to ylcy . ..inoinltig- nan <Ip beproefde hjp UlU'J- t

l i e

De Schouwburg Zaterdag, Zondag en Maandag vertoonen

wij het dramatisch *P«1 «BK WEG NAAK MET GELUK ». Een film met Edward Bal-w r . Victor Stattf en W Mn«ov(?r, H e t is e«n zeer «panmsniie band,

PROGRAMMA 1. VlBamnoh gesproken dngbiad met de

verdere oorlogsgebeurtenissen. 2. Paoumcntft ir , 3. P e grooto film

« P E VVEO NAAR HET GEI.UK » niet Lil Piigover «n Victor Staal

ER ZIJN VIJF VERTOONINGEN : Zaterdag te 8 mir. Zondag t» 2.30, 5 en 8 uur. M a a n d a g to 8 uur.

E n op Donderdag. 3 Juni, zijnde O. H. Hemelvaart vertoonen w i j « R O B I N S O N ». Eon avonturenf i lm met B . B ö h m e en Marlt* l.ouUo Claudia». Dit spel epaelt na den vo -rigen wereldoorlog op een verlaten eiland.

Er ssijn v a n dates a v o n t u r e n f i l m slechts tlrio vertooningen on uitel'uitend o p O. I/. K . Hemelvaart to 2.80, B «n 8 u u r .

Volgende week do beroemde lUllaan*che film « " M O U T I N D E p V I S T E R W I S » met de bekende flimeter Alid» Vftjt,

Ijl.) en " lUh'-en

ft?

, , (V b-tnllng v.in do npeOAi'clv-I " p n ' 1

f, inori ov/*rgïïan, worden be-vrrznrht het ontvangbewijs

ben door do ' ov.-v-fnle ovorhool ...I. op liet l'oütirl.nri'el binnen .r in Juni !')>!• . Op hot 0!)t-

r.' den vellcdlgon naam en "i','-.- '<cn n-1»"'1 v n n l!°n opgeeisclite

A , .f, op de tvmeont" bptiflandé tt-»ak-• V.'.'» •-'en /Rh in dn eerste plant»

n" 'enen. dl» niet'tot gewoon hand-v' '""„ zijn. Aanmelding ten poruiebu-

l l F v « t * f l VAN BALLAST VOO» ' ' Vl V.TGEN. — De t.mgsf priisop-

vsn fin TON.bal lMt jo'tft, i „wtv v»n Quen*«- te leveren op voet

In R'ade«tr»r.t en/of Niyirthem-• <it tot <vj fr

rjltiCHT. — De liijïcgnis vr.or ili> »wen-:.vcn. evenol» de asrdnppeliregds.

.. -.»»riti Juni. rullen uitgereikt worden lps(,<K t en Woen»i!«tr > J'tni, vanaf

."•v n . to uur. MfDICHT' AAN PR K L K I N M A N D K '

i)-? laat«« dag voor het Inbren-zvaone wg«l» i» vattgmteld op j Juni

B, ,< '! fcepjegei» 8 Juni *.k.' ook verrueht i<r tegel» op het einde

tM ijxMdlg migslljk In te bren-' u niet te ».tihtea tos den laamen Atn hut inntf *'mKhulv«n vermij-

-ijn diensten ni't t» ov<-clu»ten.

A R R E t D Ö M O G B r j J R i l B X ü I N MALI» KG E M

til di»y<>iu)u dln naaien kuunen. I , .„üulijkiiwld. twUi-At dat er in U»ld«* ^ Nt, BtsiukWge huuwiijk* u r b M komt. »['„ k:. tiuaimachieE en asuvisn kan , isïciyk werk b.v. kieU *• broeken

ial Ujuta u n tear goodeii etwivcr «a zoo do pisraoon lieb behortlgt

-.scvoegdo nkfv'.aoeiisegel» bekomen, ^ii 'gcm «ai et eon depot ïijn. d«t do

. . . . :< «tof aflevert en bet afgewerkte ti ' . ^nwui . Wie $-*en nAKUaachien be-

-.'i naaien kan. kan tioh ook leutebii-: '-r ptaaU». v .»r alien wordt go-. EüsUvunde Rtoüur» miüen »Ich ook in-

OjKlftt de ïiuilt to Mat<1*K«m kunn« . -p...:), moetoc we onmiddellijk snelden

=:. ïjoevelen »ich daartce hebben naii-t2 Ddsroia : W e or fc«lang la «telt,

> K.'fani nsvam en ndrts op in deo De-j t j inj m»t bUvcojfin* va» bet bcJÜ al of

>'.:. een ruuümurhter,, De Devlagfeaard ook dcai:ii Zondag voorin. v*n

j ' . t i J a u r , " [Hit li •>»« «rbeU w t a r o p j t m g «n

vrouw, die nuilen kAn, «leb toeleg-: uk en een rastq verdienst« v»nr«rv«n.

-sauter RS3 b v. tbijl» tooreel vordle-; a l s 'b man Î

BOERBNHUH' AAN STADSKINDEREN l a n d h o u d e r s ,

IVrug i» in Uw midden een bureel vstl « lloi renbulp nan Stadskinderen» openge-itcld. Wekelijks /uilen wl] U over «en of an-der aangaande dit werk ven Nationale Soji-«inritBit ondsrltpuilen. Plaatselijke meflewar-kfM <u!)en deMii weg aangeduid wor» den.

Wie stelt deze koop in ? Ren onderkomen stadskind]« mlnstaui ttgrie tai«nd op te ne-men. Vranaf de derde m*flnd ontvangt U daar. voor dubhol rantsoen (wood, v!ee»eh en mar-garine. He kinderen wordefl v«i> minstens co Km var geplaattt om on^owentcht betoèk van ile ouders Ie vermijden. Richt uw a»n-vragen 'ot «Bö«r»nh«lp n»n St«4«Win<ie-ren n Arröndiss"montssi<kr<3tariaat, Hrugsche Stuenweg 07b. Eïi^iijo.

».M.8. Zaterdag te 4 uur ledenvergadering. Ver-

zamelen non den Schouwburg. 's Avonds te 8 u. film op 't yemeentehuls. Meisje« die sympathiseren rijn welkom !

V.T.B. - HEBMKUÎÏDB De h«mUun<iige wandeling, voonrien w

Zomlog. 93 M«i, werd virpleetst te» de volgen d<' w<>ek, den ion Mei. Ondtrwtfp : Gcschiod«nlsov»riicht der gemeen'

, VERBOM) VAM V U A M 8 C H 6 i R a r U U R K K l J i t i E ! « - TE S l A L D E f l E M . 1 l o n d n g , t j a J.mi Olitkseu) gaat te E*k-

i* GewiMKalIjk Z«ngf«»« door »oer het >«und. Ook V,,t,j«gem«ha achootUln-î «on dit /an^/te^t de«l. W« sporen

gemmer* «ja dien «en ral«)« naar ; te wat;«« «tntó I*« «I« btrlehlefl v««

iïltuurv«rl>ond »»n <ion V . T . B . hier-

'•»i '«rwatht«n i n eertie weken de »eor-• »ia prof. V w DER MOERUN <mr K< ;<uu vnn > laamtchen Muti»k in de

-Mui** » S Ü L T Ü R T I M O E S V A S » i ß t

MEETJESLAND. : s ie kuiiijur>!-ijen di« dixircaan van tn

' i - Juli »»! c- !. M»K!«g?m >;jn heb-~ •'-•er n!{i."ii .l.iarover aïiulaiUitie weck.

J'Et.ROÜTE KiiL'S IlHiIA,\ßSELPAPIBR « IN DE'ST KR

i:>M0ND MARTBNS-VERM1NCK 'If-UWSTIHAT SS. MALDEfiBM.

<king ' m^lstirengen -a.u.b, p.305,^5

'EDEK ZONDAO, op da merkt w MaMe--r<t;ti vi," '.r'iitajirsîe koor<j«n'j.t"»,'r». de

r.i- . vrouw cti twee j'r^erij, i»ccord«oni»ton ".«'gen dr.livî.

• voomttl! • ;.' n« d« Hoogml»- tweede injf '« rvamnJdagj oti il«rde <!»« avond».

î , - iß DKKOMEN schoon» kloeke tabak, f'-- porei, aju'.n en raapkooiplanten, in

er. losâP, by Rich. CAinVELS, Ätntie-MM. MnJOoym. p.aSSJ4

. I.R1T, - T A H A K PI. A N T £ R S. _ " ' - idag 6.6.4. en 11 (>Ai telken? '$ voor-

.5 van S to: u uui.bij Cyrlel P« Bïicts, !JV 5ti asngifte '..iti.ikio.-lt 1 yi j , de planter»

't'i aangifte .nitv.itipen hebben moc.ten ••-dîbrengen en *elt onderteekenen.

n.m : • P'.1i0.'i'Y<!' r'l>ENING VAN EEN NIEUWEN

Weu belwinkel keus van slaapkamers, eetplaatsen,

:"'<hn, »piegelR zetels, stoelen, enz. bij ^'»KE I1R C'ONINCK • VAN HAECKE

Kleit ri<>ln löSbis. ndèlijk nftiib.'Voleii. p.165.23

UX OE BlïVOi.KlNIi VAN MALDBüEM DN OMLtlifiENDE.

•:int ondergfteeketifle weten dat hij • altijd, rrr in blijft met

lijkwagens voor alle lijkplcchtiglie-en ook lijkenvervoer uit hertpita-:

'•••ook met r.uxe voituren voor Hu-!<on, Pnopon. Plechtige Kommu-•nten en/.

Arlhur Van Hnatiié en 7,000 1 2» Ktttivvicrt, nr- 2.

'•'.omen . r<kmI htrc.inM'1, botorkltuir-• 'HF>iHMVIIT om variJDebloeru te molisn

•lapiK'ïblooi.is. ApotilcoU .1. I.ENSSEN

Markt, l-J, Maldcgom. 165 22

1-bouw«' BariHeïaar i> mm • VOORDKKI.IGI'" i'UIJ-•'liii fi{|ïc»«ikte lîjitiiî.ftars, dioti-

,, • >r all.- ({i'briiiken /.ichlh.iiU' ei) :>,en hij

'!!TALUNIO,N SAM. VEN.N, ',UJ 'i'iis f A. 'I' V Tfi A i > T • S ß ( J fl ïi H H

MARKT, MM.t t l ' .nm • » „ l ' a . - . ' l ' I.

I Jl.-I • ervoor L.j

Hi iniM«o. ! ; i>t »1,1 HKlUi, Maldefai Ii zitli 00k yi iendelljU lion voor ».""Ä1, m'imüu Moiä*frw.Jetk*k*rk

' » « J . K - V M , T R O U W P N - votturon. Ook ;i!le verder vervoer

y.iBt X

ie (leiding t C, Albrecht). l«HMK)ltaa«t I op de Markt, te ».jo u. Vertrek t« 1.35 u-

— V-T.8. — Op Zondag 6 Juni Ltnddtff us Gent. Per fiet» of trein natr Oetvt, Traioreiji. ger» vertrekken te 7.18 over Brugge, uit Gent terug u 18.30 uur. P t (i«t*<n vertrekken om 8 uur, «amenkoinst Oomtche »te«awe$ ti ets-vlag aanbinden «0 k n * p i a i m»». PrO(fr«nma : Om 10 uur be/oek a*n h«t merkwaardig it»d-hufct onder de kundige leiding van den Heer Vijn 'Ier Sluis bestuurder vtn den tO«ri»tï«chen <!:gn«t van ,(« stad Gent. Te «i uur jnerlijksche algi'iReene vargedertns In den Kon. Nederland-»chen Schouwburg, 81. B«»fpl«et». Inleiding door Prol. D. St. l.eur* ; jaarverslag door on-tl/;rvoo«ltter J. Van Oir*rure«(*n. <^p(redeii de/ Voja-grotpên en den Jeugdkring «Alrfe-eond ». Tc i j . 1 0 uur bcüotk aan dt Ht. Beafa-It ïihedfstl ontier leiding van Prof. P*ul He K f y « r , T« i j , i j uyr in den Kon. N«d»rl»n4-«chen ScbouwtHirg, opvoering v»n h*t fijne too-neeUpal n O l u k k i g e d a g e n » door h«t gemi-Khap Staf Hrust((ett. Inachrijvinjftn »oor t Ju. ni bij R. V»nt!»rb«ke met opgave der i e -»enteilt« plnatjen voer de cprotrhig In qejj Scheuwliurg Prij/en der plaatsen 4 t"t 'a f '

Maandeg t l Juni (Toreède Stnkaendag} per n«t« naar enae Gouwdag te Overmeire. AlUrtal vo!lt»»t>»len, «wammen, bootjevaren, wandeiinf Ung» h«t i n w , vol iodtf iwn 5am»nkoni*t bij K. Veedsrhek« om our vertrek te 8.*s knapnek m»c en fietivleg ««abladen.

OEVUÖBi5RlCHT8ll

Winterhulp. PROPAGANDA I JCr werd deze week aan

oildergetccUende gevraagd waarom iiij in zijn wekcl[jk«U u Wliiterhulp-lioejije >1 niet ^tijrlw den nadruk legt op de propuganda voor Win-terhulp,

Oni(jat bij van meenliie is dat Wintcrluilp im voldoende bekcn'j is bij »He volkagenooten, Bipdat ioder mensch pp in1-'«1' dan genoegzame wijze waet dat or ivl'icendo nood heerscht in vaci getliuiBr). IVp|JSSH»da kan du* alloett maar bettaan in een opwekken van het plicht' gevoel. Weet nu chter ook met ieder menscli die h»t weten wil, «lot het volksche, tjiensche-jijke on Christelijk» plicht in d<- armste bij te itaanstuan, dit bcieeketlt ; Winterhulp te steunen ?

BEDEP.LINCi van nanst. Maandag: Weer brengen de belangstellender* de noodige ver» pakking fii^c om vlscji mede te neniSn.

VOOR I>E KLEINE KIHPERS : Nfttionasi Werk voer Kll«lerw«lïilt> ; op Dinsdag 1 Ju-ni avn 3 tot 5 uur. Suiker liodeeling voor kin-doren beneden het jaar, voor de maanden' Ja-nuari, i'abr., Maart. Gfyu. ago gr. tegen af-gifte van 2 . zegels nr. 1. Hnverkt«eni 330 gr tegen afgifte vmi / zegels nr. 1. HlverPiOltl 33P g'- 'etfOn nfgift« van i zfigets nr. 1,

MqB wordt evizocht de Kavitailleeringskaart lle^: kinderen inetja |o brengen.

Het Betretsrlpai 1« e l ken dag epon. Voor de bedeeling komt men op het bestelde uur, den Maand.'tg- Nieuwe gavellen melden aich tus-nchen f' u. cn 7 u. friet op Maandag)

1- De greel v»n on«e cel en v*u ae De-vlag in bet Klgemoon is in de laatst* paar maanden overweldigend g«weost. De Devlap huldigt nHmelijk het on«onveehtbanr hou-v u t beginsel van de Bloedsoigetiheld onzer Germaansche nfkomat, waardoor de toe-komst van een volk bepaald wordt en van-zel/sprekend er de grootsehe Welvaart voor een Voik uit voortspruit.

— Aan de eehonwvenstere van den De-vlnghnui-d bemerkt men thans een kon-trast, Een bceldberlcht vim de Volkswel-vaart onder het Nat. Socialisme eëhorzMd«. een beeld van de gruwzaamheid van hst Bolsjewistisch procédé, nam«®» 4e woud-«itoord van Katyn anderzijds. Tevens zijn tcntocngtwteld een reek» beelden van on-ze celaktie sinds Januari. Eenieder die een af «{ruk verlangt kon de Dev laghaard r»|d-plogen.

— Ondertusscben jubelen onïe kinderen in Dutiechlond binst bui) zesmaandeo ver-lof. En 0117.0 arbeldors die volgepropt wer-den van al het hatelijke tegenover Dultach-land moltlan negentig op honderd hun ge-"OvË tJ Sm voldaaiihsld. Lazen nve zelfs niet dat een Anglofiel thans met zijn patroon in Piiltsehiand op café gaat. de kino bezoekt en als een flinke werker san?l<m wordt ! Zoo moet het zijn. Dat is ict^vCbondanheiii. d»t Is kameraadschap, dat I9 bewuste Uuet om den oorlog te helpen gewinnen. Zijn ar tien ten honderd onzer arbeiders, die nQS niet ' tot een'bemoedigenden'Inzet gekomon zijn in Duitscliiand, voor dese spant zich hot D.A.F. tDultsclie Arbpldefronf) ia- en tic Devlag en de Unie, om het beste te be-relkon. Wij van onzen kant in Maldegem wliltr. dat het onae arbeiders in 0u5lschland allen goed go. Wo »taan bereid tot de grwtr ste hulpvaardifc'hold. Pftgolijks worden or tientallen brieven, ook pokken verzonden.

— Kameraad Cookhoyt Raymond, Oost-frontsoldaat, la terug in Verlof. Hij is thans dragor van het IJzeren Kruis 2o Klae.

— Op 12 Juni e.U. vertrekt een tweede groep jongens cn meisjes} van 10 tot l i jaar voor zus maanden in Verlof naar Duitsch-laiid. Inschrijvingen kunnen nog aanvaard worden. Onze eergta groep, voor anderhalf mmitid vertrokken, stelt het uiterst best. De Jongens en Meisjes zijn op-en-top begees-tord. Harde t_jiutit, doch een leven vol aan-genaamheid cn wereldaanschouwelijkc be-leering. Ook uioffon zich nog enkele onder-wijzei-y of ondonvijneeoeaen, Jeugdleiders ot lcidutcre aanmelden. Tevens itokiiiiteti, lielp-stera in de keuken en hulehouden,

— Ouder« ! Hebt u verder nagedaoht over de Rijksschool in VJanndaren. voor uw kna-pen vun 10 tot 12 Jitur. De Rijksschool lü do weg naar du ucliftonste toeUomat die een tnaji lu wachten uttiftt. De ingohrijvingen worden straks slopgezet.

— Nieuwe broohuren zijn In den Devleg-haard aanijokomen. Eonloder treedt vi^ den pcvltighattfd in en schfift zleh kosteloos lelt-, tuur aan. Doviagiid. hebt u reeds uw Dovlag-sjiold, hot hetkemiingsteokon dat u fierheid «oven moet ? Hebt u reeds uw boek : het boek van Pr. Van de Wiele ! « Op zoek naar «en Vaderland ? »

— Thans draait inderpn Vrijdag «en De-viagfiim. Hot vereenlgt ons allen. Kamera-don, mankt ook gebruik van don Soldaten-kiuo !

— De P.K. mannen en al de Kaderleden worden dezen Dlnutlag avond om 8 uur In den Pevleghaard ultgonoodigd. Jongens on tiKiisjo*. mannan on vrouwen, wilt u mode-Hibcidon uiin ons groote Duvliig-ideaal, niuidt u in den Pevlaglmard. We vormen : bloit- en wijkloldci'B, Ptopagunda-mannon fP.K.niannun) Arbeldaverzorgora, uM. Op Kondtig 0 Juni iya«n wo allen naar Gent Mlddnn Oogat allen naar Brupsel. — füe verder in hf t blad de worJtmoge-

jyUboki voor nsaietors,

HtiJen Zatefdag I in het raam der Werf-vergiiiferingen ,I,L' «ertgeld Vdoor onze rifileeling ingericht worden, hebben we doien Zatenl.tg «en buitengewone »vond. J uren i'ilm, waar-onder 1 « 6« *Uï«»rt v*a den l.eM»». Pe weerggve van de Koninklijke ultvfinrt van den eerst on I:ei«Jer van de Eenheidsbeweging. V.N-V. Daarbij een mooie aktualiteiieniiim ov«r a» N.S.j.V. Wü noodigen al!'-" '("iangstcl-ienden uit me! hun kinderen. J.eoTn moeten aanwMig zijn ! Heden Zaterdag, 29 Mei, om 8 uur U) de feeauaal van hm Gemeentehui«. (7,le aankondiging hierboven).

Kalonder voor luul : 6 Juni : Landskadcr-d.ijf der Beweging i 12 Juni : Afdoelingsver-gadering ; j i juni : Pilrnvertooritig.

Wat wil bet V.N.V, ? Kr hewscht in Vlgan^ deren verwarring. Sommige monschen begrij-pen ons niet, of willen 011» niet begrijpen. Voor dezen die met hun volk iijn en het in de moeilijke omstandigheden die wij beleven wil-len helpen groot malton, zullen wij. kort en klaar, de punten ten » van het V.N'.V.-pro-gramma opgeven ! 1. Het V.N.V. sielt »ich ten doel de vestiging van de Nationaal Socia-listische orde in Vlaanderen, nis deel van het Nederlandsclie Volk«g«heel. 2. Deze orde kan alleen tot stand worden gehrsebt op den grondslag van oen zuiver en waarachtig vo|k!th bewustzijn, hetwelk voor het volk in Vlo:-.ad' ren inhoudt : het be»ef van zijn Neder-luiidücb (Pietsch) Uarakior en den zin voor 4e Gisrmaansche ssmOnboorighnid. voor wat Gcr-maanscho eer «n plicht gebieden. Volksgenoo-ten in Vlaanderen, wet hebt gij daartejren ? Hebt gij daarop reed* go«d nagedacht. Draalt niet langer meer- Wordt, vandaag nog een trouw lid van de Eenheidsbewaglng V.N.V. 2!oo ruit gij uw volk#zljn bctchermen.

Pet Me«tjt>i»nd rinjit ! Het eerate Meetje»-Und-zangfeest ial schitterend tijn. Koorzan-gen door Mcei}e«lnnd«chc «choo!kinderen, Op-treiien van het groot I.ieven PtivoseSkoor uit Gent. Orkest, Zangkoor van de V.A.V.V., Vendel zwaaien. M«<JïwerkUjg van Lieven Pu-vofei, Wieskon Acrt» en 'Willem De Maver, Het wordt een hoogdag ! 5?ondeg u Juni (Sinksen) op de Groot» Markt tt Eakloo-V.N.V.-en rullen er jijn I

Spreuk T U 4* * * t k t w i j ii|n Veilt I Wie dat in twijfel trek», is onze vijand I

M«n praat ni«t m« vijanden t men bakampt «e, ongenadig en zonder respijt. Wie dnt aan-vaardt of moet aanvaarden dat w!) eigen volks-leven zeif bepalen en dut, dat wij daarvoor eisen Wdine h»bb«n. Pat ii <1« »telling ven de I3«w«gin(f. Aan dis «telling laten wl) niet tor-ne».

ZONOAQ 13 JUNI 1943.

ZANGFEEST VOOR HET MEETJESLABD.

TK BHKLOO ep de Oroete Merkt Aanvanjl 15 uur «tipt

ALLE» DAARHEEN I -k>s.»i

ÏOMJCRAVOND OP DEN PUITEN

Ale de avondkoolte ligt gespreid Op d» aftrde fel beschenen. Het werk gp 't veld, in binnonhuU ttn de avondbet »ijn henen, Dan steekt de boer zijo pijpkeo na" En gaat eun luchtje scheppen; De jongeilo^en volgen hem En gaan de lenden reppen. Hoort ze daar aan de buitendeur, Op «loei of bank gezeten Op dorpel of op blooten grond Vertellen wat ze wetpn. Van werk cn vee en staande vrucht, Van slecht of gunst ig wedeT, Van levenspeil en prijztmwaax, Die schommelt op en nedqr, Weieens zit In de'buuct een groep Van Jonge on oude mannen. Waar grappen worden voorgebracht Die lachen doen met tranen. Du grijsaard haalt histories aan ; Vanaf zijn kinderjaren, , Van hongersnood, van roof en moord. Van brand- on doodsgevaren. Ginds op een afgelegen buurt Kan 't volk van vreugde titoomen, Daar op het open groone plein Onuoond mot betikenboomen; De lladren galmen heinde en ver Uit breede, volle longen; Daar wordt de volkse!»» molodlj Als feestlied ultgezongon. In andro buurt i» ' t avond feostj Wie jong is, komt er kwaeleni Een virtuoos «ai uren lang Akkordeon bespelen. Het volkslied wordt nu begeleid Mot zoeta en lieldre tonen, Kn 't tusschenspel zoo roerend schoon Zul 't avondfeoat bekronen. Zoo wordt bij zomeravond zoel Een uurtje blij gesleten; Het doet don landman wotidergoed, ZUn zwoegen wat vergeten. In zulk gezellig samenzijn Vervloeien werk en tt>rg<m; Gevleid in de armen van dc rust Schopt hij weer moed voor morgen.

C. De Suttor.

Filmavond «UITVAART VAN DEN L E I P E R » : AKTUALITEITBSMAJWILMEN

OVER DE JEUGDBEWEGING 'i uur film,

Genieoiitoliui«, foestiMal.

H e d e n Z a l e r c a g M e i , 8 u u r .

V E R K O O I ' I N G E N IN 'T O P E N B A A I t E N U I T D E I I A N P V A N

Mobilair ; Oude- en St l j lnieubelen Oostersche Tapi j t en ; Schi lderi jen ; K u n s t v o o r w e r p e n ! Ant ik l t e i t en ; P o ^ se io inen, Kris ta l len , enz. enz. ,

Wij a a n v a a r d o n olio sohoone artike-len in verUoop-bewaving.

I N T E R I O R ( V A N K O O P - O K J C A S I E 3 - Vf f lHHOOP - 14 BRABANTDAM U. GENT -

K o m p t a n t e beta l ing — V o o r s c h o t t e n

I

N i ) v e r a a r s ! H a n d e l a a r » !

S t u d e n t e n , e n z !

Voor uw kopijwe/U voor schrijfmachine duplicator, spoedige en nette afwerkinu bil

FIRMA A. P R COCH St, Mlchl»l«tr»«t i , Oent (bil Koorntnarhi) Cmpacialisasrd werkhuis voor hitratel von «!•

I« schrijf' cn r»l(enniBchinfs. t-z.

en

S P O R T K R I N G MALDEÜEM-Alüci'liiij} A T H L E T J B K .

Maldegem bloeit. Pat Uunnf ln du uitslagen rwezenlijkt tiij Olympic liruggi: bewijzen :

een . io-tal Malrfugenirche atlileteii waaronder P e l.iilo, De .Sciiqipei-, • D'imlslers, lllmscho.l!, Tijtgat, Van Hoecke, Vindevogel on Willems haaiden daar op> 10 en 13 Mei aio maar even-'jes 7 overwinningen en 6 eereplaatjg^ thuis, on dat op dc'.beste IJrugsulie athletqn.

We wijzen e f op dat Sportkring Maldegem bij Ol. lirugge aangesloten is, on daar als de bestu blj-afdeellng geldt. Maar we wenschen niet alleen enkek: gt.ede, maar vooral veel ijoede atliltnen. Püiiroiu jongens vanaf j j ja«r komt naar de oefeningen, iederen Woensdag en Vrijdagavond vanaf ;.ji> uur. o;- '. • • • . fei:i Molenberg. Daar kunt ge eon i'-tar uur-tjes per week aan gezonde athletiek doen on uw lichaam, uw spieren stalen. Alles gebeurt onder leiding van onzen bekwamen oefenmw:s-ter A. De Schepper, We verwachten natuurlijk ook alle leden die sedert verleden jaar aange-sloten zijn. WAV.

S P O R T K R I N G MALDIJOBM — Voftbal. Op Zondag jun Mei ,iQi(. Terrein Molen-

berg oni 3 ure. Groote match tusscben S.K. 1 - t l'-C- Stadium . Iiruggo. Het belooft een apannende ontmoeting te worden tusselien on-ze jongens en. een elftal van Brugge gevormd door juniors en reservon van Cercle Brugge.

P.C. Stadium stolt op : Van Ghetuwe R., I)e Kevser R., Pevooght F., De Vos G., Staes M. De'Vilder E-, V B I , Heel A., De B a c l w A., Coene C. , De Bisschop 'J.',. Verineulop H.

S.K. stelt een paar nieuwe aanwinsten op ter vervanging van onze spelers die in het bui-tenland werken. Supporters allen op post. 't Zal er spannen. P.V.M.

moHPP£ÙuPUN*,2£NÙWPU> CWe Opottoben 17 »f 52 c da ärtos.

HERINNERINOBN BN R E I S I N D R U K K E N »«n een V Q E T I W L - S C H E I D S R E C H T E H . Van den bekenden voetbal-scheidsrechter John

Langeust, die menlgen internationalen voet-balmatch leidde. ' verscheen • dezer dagen een goede 300 hlï. dik boek, dat de belangstelling zal wekken van al wie van voetbal en (of) van reizen houdt. Het levendige reisverhaal naar Noord of Oost, over 't kanaal en over den groo-teti plas naar den Balkan, liet [.and der Corri-da's, Italië, en de menigi'uldige anecdoten in verband met voetbalwedstrijden, die de aan-dacht van heel de wereld trokken, 2uilen duizen-den lezers boeien. En, wat vslen van eer> boek, dat door een sportman geschreven werd, niet zullen denken, doch wat alle sportlui slechts verheugen Tfan, deze herinneringen zijn vlot en aangenaam neergepend.

Het boek is «loor de firma Snorck-Durniu te Gent >"'£< g'*ven, en wordt door het Agent-schap Dfrchenne verspreid in volksuitgave, die amper 10 fr. kost.

IS.SERPENISTR. G E N T +el. '594.16

Voor Oen

Voorjaarsopschik UWER WONING

Beieekt de jchoonste en metst moderne

SPIEGELWINKEL DER V L A A N D E R E N

MEYVAERT Donkersteeg 2 Gent

O N V E R G F . L I J K B A R E K E U S VAN S P I E G E L S , K R I S T A L , GLAS A R T I K E L E N , G E S C H E N K E N , Dli S C H O O N S T E NIEUWIG-HEDEN voor V O L T O O I I N G van INTERIEUR

Ware Kuiholiekfiii er ia maar iCn e.nkel adree em «on krlsttlijke levensgezel (lin) te vinden : De (iclukkige Kristelijke Haard, Postbus 74 Antwerpen, üeen onkundige bijliuizen. öeel Uw vertrouwen eau da oiachtigtle Vlaamsche Injtellhig vau gansch het land. Verzekerde medewerking der Geestelijkheid. Veliedige ge< beiznhouding gewaarborgd op eereivoord. Vraag on« de talrijk» gelcgpnhcdun die U tot op heden ontbraken. Brochure en Lijsten Kosteloos.

OOCB ' itH /t VOLK. OP ( ' . ' ' / « t BOOEM sa. Fjankdikliil AjJ 1 VVtiiPgfi

L ™ ^ ™ — J k

H a a r j i a p p e r s s ç h o o l

F L O R I D A Z A N D B E R G . 11. G E N T

(bij C o n s o i r a t o i r e ) Ondulc-eren. Haarsnijden, vvatergo ivmg Miae en pli^, P e r m a n e n t e , Haarverwen, manicure , enz. Diploma's nn Pxnunn

PER BRIEI'WISSPl. lN.«: EN MONDliLINO O N D E R W I J S .

t. B O E K I l O l J D l N t i . Steno, Fransch j Duitscb, Engülsch, 'Publiciteit. 3. T l t C H N I l i K , lieton,' Centrale Verw,

j Mechan. .-.Kicctr T . S. \lv. Vliegwezen. j Scheikunde, Textiel.

13, L A N D B O U W , Mnlkiiri) Verzek. lntpekt. Mi-i-tlvjmd. Schatter.

ADMIN1STR. EX AAI. Secretaris, Komniiss:u is, Spaarkas, en2. S. KUNS'I HN L E T T E R K . TreUcneii, Muziek, Jotirnalisme.

[8. M i D D E N J U R Y . I.aiiin. Griuksch. : Wijsbegeerte, Philologii', Rccht.

Di|ilotria oitule studio Vraag kaltilogtis

P H I I . O T E C H M S C H I N S T I T U U T Ü7. M. I.enmunierlnan, lirnsscl

Neen, nietwaar! In dezen besuinigingstijd wil P«rsilf meer dan ooit, de zeepbasparing aantoonen, eenvoudig csn waschmethode aanbevelen die linnen nSet schaadt, uitsluitend aanmanen tot het doel-matig gebruik van hare producten, de onmisbare helpers van de huisvrouw.

WMfJjdoA. V E L O D R O M M A L D E G E M .

Donderdag 3 Juni, O. H. H E M E L V A A R T . Groote koersen voor Öeroepsrenners en Ju-

niors. Omnium lil i reeksen, Snelheid jqo me-ters vliegend vertfek, Achtervolging e n Pun-lenkoers over 5 km. tuaselien

VAN H E U L E — AI .LEMEER8CH en

D 1 E R I C K X — L A M B E R T J U N I O R S

Snelheid, Achtervolging, ie m. op eigsn kracht en 30 Km. Piqegkoera 3 kl. met de volgende junior» t

Huwel O., Saen L., Knaepkens F., Mer-tens Joos., Van Ootegem M , Verstuvft F. , De Meyer A,, De Meyer J., e m .

Onderhandelingen zijn nog gaande met twee Waalscba ploegen.

Poorten open om 2 uur. Start om 3 uur. Prijzen der plaatsen 7 10 15 fr. Het Bestuur.

— Sportmannen op Donderdag % Juni allen naar het Velodrom van Maldègem. André Van Heule viert 2ijn heroptreden in gezelschap van Ailemeersch. da beste Brugsc'n» renner, tegen het rappe iteppei DiericUx—Lamfcart.

V E L O D R O M MALDEGEM. Qnlameeting op 13 Juni (Sinkiem met

Witten Van der Meerschaut, Rik Van Steen-bergen, Gust Danneels, Albort Biljiet, De Bä-cker A., Sercu Albert, Ollevier V., Van Heulo A.. V. D. Berghe G. enz.

Zondag volledig programma. Het Bestuur

G R O O T S P O R T F H E 8 T T E O O g T K A M P . Heden Zondag krijgen we op het Sport-

plain _ Gruuthutise te Oostkamp andermaal een « inrichting Blnndeel 11 wat zooveel al« zeg-tren wil : iets uit het bovenste schof. Buiten de enkele seniors die in Frankrijk atarten moeten, kri jgen we tn Oostkamp al de kam-pioenen aan den start, allen bezield de dui-zendgn toeschouwers te toonen tut wat ze in staat zijn, en met de hoop óp de overwinning. Veen.. nop nimmer zijn voor een koej's de verwachtingen zoo hoog gespannen geweest als dit het geval is voor den SeniorsUoers van heden Zóndog op het prachtig terrein van Gfuwitmis'. Inrichter en ongeëvenaard sport-man Firrnin Biondeel haalt eere van zijn werk en, wanneer hst weder een beetje mee wil, on-getwijfeld een reusachtig tukaes;

— In bet V E L O D R O M van B R U G G E was er Zondag zeer veel volk en van die vele men-scheu zal er zeker wel niemand geweest zijn die niet te vreden was over hetgene hij er heeft te zien gekregen. De renner« hebben er name-lijk allemaal hun uiterste beit gedaan om zoo goed mogelijk te presteeren 'ets waarin voorai 3e jongens uit de «treek, namelijk Van Pycke, Ailemeersch, Huvaere, Janssens en Paepe best gelukt zijn. Vooral twee eerstgenoemden waren prachtig op dreef en reden een verbluffenden wedstrijd. P ï overwinning g ing naar R 1 L L I E T VAN DIJCKE voor Clautier-Paeps, AHemeersch-Van Hputte, enzoovoort

Het omnium der vier werd Bruggelingen door Nesten Ailemeersch in de wacht gesleept. Naar we hoor-den zal Nesten zich voortaan in de eernte plaat» toeleggen op de pietewedstrljden en dat hij er <c de» man zal worden betwijfelen we geen oogenblilc,

— TE A N T W E R P E N werd ei een Criterium voor Seniors verreden, en dit Critesrium, dat een ware afvalingskoers was, werd gewonnen door de puik rijdende en zeer rappe renner LO-DE POULS, dit voor Frans Stercki;, Jules Pouws, Georges Claes, Busschops, Blendeman, Dolf Verscheuren, Jos, Wpytack en J01 Labros-se.

— Toen we een drietal weken geleden durf-den beweren dat Marcel Ryckaext weer alle-man de baas zou zijn, waren sommige sport-liefhebbers geneigd on* uit te lachen en ons te beschuldigen va» vooringenomenheid. Sindsdien hebben we Marcel gnvolgd in den eersten rit van den Omloop van de beide Vlaanders, waarin hij, na prachtig werk geleverd te hebben, op de tweede plaats eindigde na Roger De Corte. 's Anderendaags reed hij tegen dezelfde Pe Cor-ie in bet Velodroom van Gent een Snelheid en een Achtervolging en won ze alletwee met klank. Dan reed hij in Maria-AaKer gn zou zonder die noodlottige bandbreuk zeker gewon-nen hebben. Den Zondag daarop reed hij ter velodrom van Maldegem en was beslist de beste man in piste, 's Anderdaags trok hij naar Bei-'eiti en-won er met klank en nu vefTeden week was hij ook weer eerste tt- Sinr-N'iklaas op om zoo te zeggen al'de beste juniors van het land. Dit alles bewijst dat we wel goed gezjon had-den. .

Marcel Ryckaert was te Sr.-N'IKf-AAS dus weer eerste en wel vooir Marcel Van Ooteghem, Verscheuren 'Maurits. IVhat-re Karei, Hen-driekx .-\itons, .Mertens Jos., Hoibrechts Krans Spelte Ferdlnand en nog i j andere renners die allemaal in dén spurt geklopt werden

Maar dit is nog niet alles : den dag daarop-volgend, dus Zondag, trok Marcel naar Al-semberg, waar hij andere maal met de bloe-men ging lonpen. l i f ter .kan het dus wel niet.

— Aan den '« WAAJ,SCHEN PIJL » namen Zondag niet minder dan So ^eniors deel, iets »at zeker oen sukses mf.g worden genoemd. \ran deze 80 flinke kerels, was onze wereld-kampioen M A R C E L K1NT weer eens de on-genaakbare grootmeester en won dan ook met een brio die geen commentaar duldt. We gr-iooven n|et dat er in de iieele wereld een en kelc renner te vinden is, die het heden 'en dage tegen onze Zwt-vegèmsche crack opne-men kan. N'a Marcel Kindt, eindigden in drze ortic : Georges CEaes op 10 sectintïen ; Ketc-ienr op 20 cm. ; Putzeys, Sterckx. Gons, Pu-frotiHHH, Lowi.', Omer Tlivs, Moerenhout, Bonduel, enzomoort.

' — T E B A A S R O D E toon.k- Doifke VAN DEN B O S S C H E - n o g eens beslist can onzer rapste k't misl^uersers te /.ijn. Hij klopte in den .spurt : Wnvt.ick, Jan Van Steen, l.ode Janssens, l'otls, Bonduei, Moerenhout, Gxy-eolle, Versiraeten, l-"laiider Janssens, Somers onzonvctort.

— TE ALSEMBBRG vondt HOTAG niijts beters op dan met 1 minuut voorsprong de u meet » over t« bollen. Volgden dan in ilive orde : P e : Boeker, Stadsbueder, Schoon-jans, Vandei Kist. llooyUcns, enz.

— TE E V E R t i E M Uregen de Inrichters een Sn-tal boroopsreimers a:m den start, een aantal dus dat beslist meer dan bevredigend te noemen is. Valeer O I . L E V i E R . die op 't laatste mot Roggiie alleen aan de leiding lag, wou in don spurt. Volgden dan verder op 30 smuidon : V.m Tnt, I);!smiiok>. Van C.cysie-leu, V.ind" Wailt-, Hautekeei, Deschacht, Car-priaux. rutt'-nian, eilzoovoort.

— TE HANDZAME heeft O R K E L zijn la.itsi•• .juniorswodstrijd . verreden en vondt er niets b-.i^rs op dan zijn afscheid bij deze ka-:cgorio, mei -cn puilde z.ogo te bekronen. Wat kon liii ilin ook beter, dan op hot gepaste oogenhlik m.-t C.mvrour liet hazenpad ki'^en en 'dozen i.iaisio dan ter aankomst in den spurt, te vloeren 'f Volgden dan op meer dan 1 minuut ' Do Splem-r, l.eli.iort. Van den Pri'-ssoho, DoUrvscr. Iluwol enz

— TE ST..LIEVENS-HOUTEM was het JAAK E\<iKt.l"\" die v mot <1-- t>ijp ging Ion-p e i l mot den ''Indspuri to winnen op Rcvgiers Schopens. H.irdvn, f.vs'liock, enz

l|.-t' wondor is ^obonrt • <lo jonqo V . W I.OOVI"KI-:\' klopte Zondag tor Velodroom van S: -N'ikta.is do kamp oenen' I'oosko Sch"-reiVi on C.ossolin in pure sni-llv-id . Daarmede hóóft' do* j<>n-;c sinioor tut nog i-'Clïs kVi.'ir en duiiiolljk' hi-w.vcn dat bij op weg is, om in <!" •1 ïr.s'o-|..o!;om<t r--'ds, . on drr sterkste «priii-| >I- v in i-an-iipa to worden. W'f zijn lootls lo-a'"^mvd .to /ion bo- >-ii hot or .nu boden Zon-dao in hot SpoMi'ah'is to Antwerpen 'ai :'f-, broi'""ii . w.tar lii) nndormnnl tegen Scherens en Uossolin wordt goplaatst.

— H e d s ^ Z a ï i i l m . » M t t K » s i t .ii» ?jr««Kb«

klassieker PARIJS-TOUKS verroden. Een a^tal Belgen nemen er ann titel, waaronder om zoo te zeggen al onzo sterk,sr.o Vlaamsche jongens zooal», .Marcel Kint, Sercu, Vlae-minck, Danneels, Declorck, Ach. Buysse, D--simpelaere, Juul Lowie, enz. We wenschen onze jongens veel geluk en... . de overwinning.

— Onze Oostend,che kampioen K A K E L SYS, is naar Stockholm vertrokken, om er beden Zondag uit te komen tegen Olie 'fand-berg om dan Europseschen titel aller gewïch-teo. We zijr, <1,.- meoninig toegedaan dat Ka . rel Öyi ijeol' veel kans heeft 'leze kampioensti-tel te bemachtigen.

GEMEENTE V A R S E N A R E . Donderdag i Juni 19A3, ie »4 uiU" eerste

groow prijs Cl Sijcvrt en Woizijn », voor be-roepjrenners B . W . B . V .W.U.

Kriterium, ingeriicht door Sport en Welzijn, ten voordoek- dor Antw.-rpsche geteisterden en plaatselijke- arbeiders naar het buitenland vertrokken. K.000 fr. prijzen en meer dari 2000 fr. premien.

R R U G S C t l E V IJ I.O DROM. Op Zondag 6 Juni aanstaande om 15 uur, de

Derde Groote Prijs Jules Van Hevel met een twee uren ploegkoers, een snelheid, een ach-tervolging en ten groote afvallingskoers.

Volledig programma toekomende week. Qemeeate ADEGEM KRUISKL'N

Op Zondag 30 Mei iq-1; k^ers voor alle begin-nelingen. Met I£00 fr. ijrijzeri en premien. Af-stJind 60 km. Goede baan. Begin om 3 1/3 u. Met vertrek en aankomst aan caft «Nieuw le. ven». 165.93

GEMEENTE I .EMBEKE. Groote heitieprij's voor Seniors op 2«! Junt

aanstaande. Kriterium 15.000 priizdn e n pre-mien, Afstand 150 km. praciitigc omloop. In-schrijving te sturen vanaf heden tot 15 Juni aan Oscar Ingels, Kivksrraat 8b. I.»mb»ke.

fhyskomp&u G E M E E N T E 5 I A L D E G E M K I 0 5 I T

Op Zaterdag 29 Mei, Groote Monaterbol-l ing bij Joos Quil laume C n V a n Landschoot A u g . lOOO fr. prijzen. In leg 10 fr . per man. Loten voor maat . B e g i n te 6 uur.

Op Zondag 30 Mei, Monsterbölling m e t 5000 f r . prijzen. I n l e g 20 fr. Insohrljving v a n 1 tot 2 uur. Loten voor maat . PeletonB v a n 3 man. Bollen tot 22 cm. zuiver van üout.

D e Commissio : Tae ldeman Camiel e n V a n Landschoot Triphon. 165.23

GEMEENTE M A L D E G E M Akkers. Oaaiboldersmaatfdiappij « Ons Genoegen ».

Op Zondag 50 Mei bij Henri Deyne 3de boi-iing voor hot kampioenschap met achoone prij-zen. Men mag bollen vanaf 10 uur 's morgens voor die geene die wacht hebben of die momen werken. Men mag nog altijd zijn achterstalli-ge bollingen hollen vooir de-punten. Ook aan-vaard men met dank nieuwe leder;. Alle bolders kunnen nog even goed kampioen wezen.

Het bestuur : Pe Meyere Henri, Van de Stee-ne Charel, Geyssetinclc Presper, Van Maldegem Ed., Deyne Eliodoor. 305.23 G E M E E N T E ST. M A K G R E E T E ( K o m e r )

Zondag 30 Mei 1943 Groote Bol l ing bij Al-fred Accoe, 1000 f r . gewaarborgd. Inleg 10 fr . per man. Loten voor maat . B e g i n te 4 u. stipt. Bollen tot 22 cm. en zuiver.

De inrichters : Hat bestuur van Sportclub « K l u c h t en V e r m a a k ». 165.22

BIJ R I C H A R D BAUWBNS Balgerfroekstraat.

Op Donderdag 3 Juni (O.H. H.) Jaarlijksche monaterboliing 10.000 fr. gewaarborgd. Inleg 27.50 fr. Peleton van •} man. Loten' voor maat. Inschrijving vanaf 12 uur.

De Inrichters : Omer Van der Jeugdt, Leon Van Do Geuchte i Adoff Coppé Fe rei. De Ciercq. »5.23

GEMEENTE ST. L A U R E I N S (Ceiie) Jaarlijksche bolling bij T . Van Canneyt

zijnde (O. H. Hemclv.) op Donderdag 3 Juni. 200 fr. gratis en het inleggeld. Bollen van a i cm. zuiver van hout. Alle spelers loten voor mast. 95.»3

GEMEENTE MALDEUBM Akkers. Groote krulholling bij Henri Deyne op Zondag

6 Juni 19-ii met 2500 fr. prijzen. Inleg 15 fr. per man. Pelt rons van 'i man. ïngeva1 v.m moor bol-ders wordt alles er bij verbold. inschrijving om 2 uur. Zoodas liefhebbers allen naar den Akker.

Het Bestuur : De Veisenigde bolders van den Akker. Elk zegt her voort. 305-adi.

GEMEENTE M A L D E f i ) M AKfecrj. Gaaiboïtl'-rsninatschappii Ons Genoegen»

bij Henri Dovne. Groote beschrijfbolling op het gaaroerd 00 Zondag 6 Juni met volgende prij-zen : So, ',-• . tio, 50, 4o, 30, 25, 20, 15 10. Drie pelotons ven.: ; ir. -NI011 mag bollen vanaf 10 uur voormiddag. Afkarr.ping 0111 8 uur. Men mag ook een ander voor u laten bollen!

Het Bestuur ; De Meyere H., Van De Steene Ch., Geyss.'linck Pr., Van Maldegem Ed. Dey-ne Eiiodoor. 305.24

M A L D E G E M — Donk. Zondag ó Juni bolling op hot gaaibard bij

F.duard Do Deyne. 4oo fr. prijzen. Gelegen-heid tot bollen na de Hoogmis en 's namid-dags van 1 tot 8.30 u. inleg 5 fr. voor 2 pele-, tons van 6 bollen. Het Bestuur. 405.2*1 Gemeente ST. J A N I N E R E M O , Wijk Zonno

Op Zondag 6 Juni bij Cyriel Cornelis en Omer Boelens, Boll ing. .2500 fr, gewaarborgd Inleg 20 fr. per man, drank inbegrepen. Per letons van 2 man. Loten voor maat. Bol-len tot 22 om. B e g i n te 3 uur. 165.24 Dc Vereenigde Bolders

G E M E E N T E M A L D E G E M M O L E N T J E Do Lustige ZasidboldorstAlub bij A l b Braefc

Groote P r i j s k a m p met de Krulbol op Zon-dag 13 Juni, l e Sinksen. 5000 fr. prijzen. In-leg 20 fr . pelötonï van 3 man. Bollen tot 22 cm. zuiver. B e g i n stipt te 2 u. 't B e s t u u r

GEMEENTE MIDDELBURG.'"• Tor gelegenheid dor kermis, monsterbolling

op .Ma.-ind.-ig 20 Sinksen bij Arthur Standaert aan de grens. 2.1 o 'r. prijzen. Inleg 15 fr. Bollen tot j ; cm. zuiver van loop. Begin om 2 uur. Do Commissie. 35.35

GEMEENTE ADEGEM. Helle. Ter gelegenheid der kermis op Maandag t4

Juni (2e Sinksendag). Jaarlijksche prijskamp met de krnlbol bij Henri Claoys. 1000 fr.. prij-zen. Inleg 10 fr. per man. Loten voor maat. Rollen tot 22 cm. zuiver van hout. Inschrijving te 4 uur. Do Commissie. >05.25

G E M E E N T E ZO.MERtil 'M. Neeke. Groote jaorliikscbe bolling op «Ie Sinksen

ft4 Juni) bij R":ni Willemi. -• •>••» ir. gew;..ir-horgil op 5,1 pelotons. Maat medebrengen. ln-l-'fT '5 fr. por man. Vrij van irank.

• nschrijviiig van 2 t;H uur /off. tij.'Ij. Eigen bollen zijn ioegelaten van iS tot cm. en zuiver van hout.

De Coftin.iiSte : K>*.T> Van V.,!srm, André Re Kror cn V „trits l'iilo. ? '5 2 v

M A L D E G E M , Bruft-sche stcomveg Op 'Zondag 30 Juni : Pri js ltamp met de

krulbol bij Mauri ts Martens (aan 't kasteel) . 3000 "fr. pri j ivn. I n l e g ' 1 5 fr. per man. pele-tons S man, loten voor maat. bollen tot 22 cm. zuiver. Kotfiti to 3 uur stipt.

On ï a t e r d i t a 10 Juni : 1000 fr. op dezoli-do ba»en lr, do schaduw. Boglr. 0 uur.

Op beide tiafccn pr i jskamp op gaaiberd. 500 fr Gewone-voorwnnrdon

Het Bestuur : T i m m e r m a n Alfons, Ar-maticl.' V r v v i o ; Mavcol 235.20

GEMEENTE KAPRIJKE.-'Ziiiiisfraat. Bij 11. Pr'.IK1'.!-. volo.len j.iar >s<v spolors.

. .Op Zondag Juni « Grucningepi'ijs » nut do krulbol.' ion i'r. gratis en het Inleggeld. _•!> fr. ' por mail drank inbegrepen. M a n :,-. en inaii. Hallen tot 2* cm. en zuiver. Pe gintis -Is _gew»arborgd onverschillig het getal,

l i i ' PestQUr : l,cdcn --/.in c!e,c!ub. •i'i-

a

Page 4: ZONDA 30 G een reusachtige gebeurtenis vanmail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1943_05_30.pdfvan IMKR velde BLOY r teel) : aanne-gewone orceloln. en, ene. om de lug op 1.30

m?

" ^ ^ f l nwigiiîirwii «•t Gefaonwe M a l d e g h e m » SO Met 1943

GEVRAAGD

M E K A N I E K ï S K S : Garage Aimé Vos-saert, Molenstr. 106, Eekloo. 16o.x

_ L E E R M E I S J E om te naaien bij Valere De Lille-Roeygens, Vaekelcerkweg R0, Mal-degem.

. - GEVRAAGD : Goede meid bij Madame Duvieusart, Korte Mooie, Eekloo. 303-'*

Voor L O O D - Z I N K W E R K alsook GAS • W A T E R L E I D I N G wendt u tot

V A L E R E D E UXJUe loodgieter

Vaekokerlnvog, nr 50, Maldegem. _ 2O5«6IJ

L A N D B O U W E R S , E I G E N A A R S Voor e f fen en golfplaten, betonblokken, sinfrelsteen,

Maur. Roeiers-De Koning R U W A A K T L A A N 607, G E N T

Tel. 50-103 If.R. 8531 235.27

^Aanvaarding van alle H E R S T E L L I N G E N sn R E P A R A T I E van S C H O E N E N . .

Ook te koopen : een paar mansbotten m Ieder, nr 41, een paar jongensschoenen nr 39 en een paar mans-werkschoenen nr 42 bij R O E L A N D Petrus, Gediplomeerde Schoen-maker Celiekerkweg 1. St. Laureins. 235.23

— L A N D B O U W E R S , brengt U w e K O P E R B O N S bij Ach. V a a Parijs, te Beer-nem, Dorp. Kopersulfaat, cuperit, enz. be-schikbaar. Koperen rugsproeiers to koop.

M E C A N T E K E S C H R I J N W E R K E R I J Houten riemschijven (Poulies). Ronde

stokken. Henri S"iitz De Smet. Zuidmoer-straat 55. Eekloo •

HANDELAARS - LANDBOUWERS t " " t uwe oude bacnen en zakken herstellen bij :

GEORGES DE BREE-LELOUP NOORDSTRAAT, 61, MALÜEGEM

Nog tc bekomen 3 occassic bachen en beste wagensmeer. Aankoop en verkoop van gebruik-te bachen en zakken. 7-3-X

— PARTICULIER heeft roaooo fr. tot 150.000 fr. beschikbaar voor plaatsing als eer-ste hypotheek op te nemen met fracties vanaf 20.000'fr. Schrijven onder letters J. B. naar het bureel var. dit blad. 213-*

VAN HEDEN AF Beschikbaar Cupérit 50 t.h. en 20 t.h. tegen af-gifte der vereischte bons.

Vraag inlichtingen gratis over wat betreft de verdeeling dezer bons eiiz. 1

Verder ln magazijn : Lood- en kalkarsenaat, aluin, entwas, soltex, sproeikalk, uraniagrpen, senetos,'nicotine enz.

GEBROEDERS LAMMERTIJN KOMING ALBERTSTRAAT, 82, EEKLOO. H.R. 37829 — P X . 1511.85 283.23

Naaimachienen G R O O T E K E U S

verscheidene merken ln magazQn s kasmeubelmachienen, platte (inslaande kop) snelnaalmachlenea, enz. Occasien na-gezien en gewaarborgd vanaf 500 frank.

Naalden, olie en vervangstukken Heistell ing aller merkfen. H o l s O M E R D E T A E Y E

G K N T S C H E S T E E N W E G . 87. &IALDEGEM ' 143.2!

KINDER W A G E N S S T O E L E N B E D D E N

S T A L E N M E U B E L E N

Pr Van r e Velde & Zoon 78. Molenstr. E E K L O O . 88-87 Boel aarstr.

Automobilisten Zoo U geen nieuwe banden kunt bekomen, breng ons u w bandenkaart om te rechapee-ren. Met u w bandenkaart kunt U van het vervoerbureau die vergunning bekomen.

E T A B L I S S E 3 Ï E N T E N

"VULCAIN „ 33 B L A N H E N B E R G E STW B R U G G E T E L . 31388 20. E G G E B M O N T S T B A A T , L E D E B E R G T E L . 511.67 is aangenomen door het Central Of f ice als officieel réchapeerder.

HET OKKASIEHUIS GENT

K o o p t a a n den hoogsten prijs ••

Antikiteiten Oude meubelen

Porselein Schilderijen

Zilver, enz. R A A D P L E E G E E R S T

Kalandérberg 10 Rechtover Handelsbank

Geen Bijhulzen

TE K O O P GEVRAAGD.

Beste S C H A A F L A M bij Andre H e n d n c k x St. Margriete. A - l s

- P O H R I J F M A C H I E N , klavier azerty Aanbieden bureel van 't Getrouwe. A.20

TE KOOP AANGEBODEN

Leghorns, R.I.R. en Koeisoes. Laat U inschrijven vanaf he-den. Voor k-i-hge prijzen.

L. D E O R A E V Ë DE PINTE.

Voor G K L U F L A A T S I N G E N spaarkas : Intrest 3 tot 4 t.h. netto

raadpleeg in vertrouwen Hitairc D E L I L L E

K A R K E W K G 21, M A L D E G E M Agvnl (1er Hypothecaire Bulegglngs.

en Df positokas N'.M 241.5!

Fransch & Duitsch Engelsch, andere talen.' Boekhouden, Snclschrift — Alle Examens — Stielen

leert ge best per brief ln

«S s i g e g ? »

A M E R I K A L E I 225, A N T W E R P E N "ffV-throohuur kosteloos op aanvraag

— TE K O O P : Schromolen in goeden staat. Eedeslraat iS, Maldegem. 95-aI

K A M I O N - M O T O R Dodge 193S, kompleet. Automatisch regelende B O O R M A C T I E A

tot 13 m.m. Nieuw, KubenSlei, Maldegctu. — Te koop een laatste model Philips radio,

geen veertien dagen gespeeld, als nieuw. 'Prijs 5000 fronJs. Adres ten bureele van dit blad.

— Z w a r e vier dulmscbe W A G E N . A a n v r a -gen bureel vS-n 't Getrouwe. A.20

— Beste H E E R E N R I J T U I G op caout-choucwielen met kap bij Gabriel A-'thur, R a verschoot (Brug), Adcgem. 235.

— Gelegenheidsaanbiedingen : Te koop een zeer schoone electrieke ntotor van 20 P K . met sleepringen, sao/jSo Volt, voorzjgn van bij-passende aanzetter. Uitzonderlijke occasie aan voordeeligen prijs.

Ook een zelfde 30 PK. motor, 220 volt. _ Electrlsche motoren van 1/2 en 1 P K .

twee of drledraads. Een zelfaanzuigendo cenüifugaalpomp van

1/2 PK. en eene van 1 1/2 PK. geschikt voor besproeiing of waterdruk. Te bevragen bij Jo-zef De La'.e, Noordstraat 17, Maldegem.

Z A A J B O E K W E Ï T bij C lement Efermte Staatsstw. 27 Adègem, Tel. Maldegem 28"

235.23 — TE KOOP : Boscholms alsook droog e Jf

en olmenhout bij Pr. Van Mechelen, St. Lau-reins. V. jos .as

Te koop een Philips geliikrichter, in staat van nieuw. 6 en 12 volt, 2 1/2 ampère, bij Jo-zef De Lille, Maldegem.

REKKNTtfACHIEIN T e koop rekenmachien « T r l u m p h » 4 be-

werkingen djenstig voor alle w e r k , zoo goed als nieuw, bijna niet gebruikt . M e t waarborg . Haspeslagh Cl1.. 138 Sportstr. Gent. 235.23

TE KOOP : 80 meter heel zware elektrische kabel voor motoren van 50 P.K- Aanvragen bu-reel van "t Getrouwe. V.aoA

— Voordeelig te k o o p : e e n allerbeste A A L P O M P op ijzeren wielen, vol ledig met darmen en gepaste electrieke motor. T e be-vragen fén bureele v a n <JTt "Blad.

— E e n automatische P I C K - U P , spelend 9 platen van 25 of 30 cent imeter op gewoon 78 toeren of 33 toeren. T e b e v r a g e n ten buree-le van dit blad.

— LANDBOUWERS brengt uwe koper-bons bij Ach. Van Prijs, Beernem Dorp. U bekomt daar kopersulfaat, cuperit, kalk, kalk-arsenaat enz. Ook beschikbaar Boekweit om te zaaien. 0 30S-sj

— I N T R I E T H U I S , Schouwburgplaat», Maldegem. Reisvaliezen, zetels, manden, visschersgerief. 283.23

— HANDELSREGISTER voor Coiffeurs-zaak over te hemen. Zich wenden bureel van 't blad. 3 "S-3S

KATHOLIEKEN om krist. Huwel. aan té gaan, wendt U tot de « Kristen Haard >, Nat. Huwel. werk, P.B. Verviers of san een van vele. kantoren : A N T W E R P E N P.B. 107 ; BRUSSEL 934. Inricht, v. vertr. Ref. priesters. Geheimh. op eerew. Talrijks gelegenh. ; r -.eer dan 15c huwel. in tg42. (2 fr. zegels bijvoegen v. VI. docum. en lijsten. )

p C I n op l e en 2e bypoth., affiooK op V J E J I ^ L ? handteek. en borgstel l ing. M I TI P l n 3 1 1 6 m o e U U k h e d e n , alsook i l U L « r discrete opdrachten. — Schrijven MAGO. Handboogstr.. 6. K o r t rijk. 1.8.3

Overat verkrijgbaar! Vo het xroot : R. SA-NOEft, 24?, Abdijstraat. Antwe-pen. VerUooptadreS*. sen worden op aaivrajR toegezonden.

met of zondr-r kweekvergunning W. Leg-horn, M. Koekoek, R. lslnnd, Brakel-sche. Ond<?r controle N.L.V.C. Op voor-hand bestellen a.u.b. Verzenden vanaf zo stuks. Kiurbroederij BERNAItD STOCKMAN

ADEGEM. 212 X.

Wanneer- gij den nadeoligen in-vloed der microben in Uw mond doelmatig wilt bestrijden, moet gij 's morgens en 's avonds Uw tanden poetsen met Diamant Rose, het wetenschappelijke tandmiddel, het resultaat van langdurig laborato-riumonderzoek. Hel dagelijksch ge-bruik ervan zal U in staat stellen onbepeiit lang de fraaie tanden, uit Uw jeugd te behouden.

EiscH

Eeniqe étmisS volstaan / s

'AVI0L,, ia «en machtige tnikrobendoo-der dis aan da kuikens e«n volmaakt» qetondheid var schalt Hii regelt hel ruiven, bevordert den groei on maakt dt bennen vroeg legrUp.

IN AIXE APOTHEKEN 1

e FRANK DE FLESCH

O KKA SIE NP AL EIS V E R K O O P H U I . SLIJI 'STl j A.VT. 79 B E N T (tram

Belangrijke Openbare Verkooping van Schoone MOBILAIREN

AUTOSCHOOL M 0 D E R N A

Woadefgemsfrsat 60 GENT Haawerstraat 10 B R U G G E . P .C. 4597.54 H.R. 40271

W O R D T C H A U F F E U R D E P A N N E U R V O L G T ONZE P R A K T I S C H E A U T O L E E R -GANG,

ongeveer vijf maand. 2JO l'r. of drie stortingen van too fr.

Leertijd Leergeld

INSCHRIJVINGEN EN tiRATIS I N L I C H T I N G E N op Zondag 30 Mei van 9 tot 12 u. in de Bureelen :

W O N D E L G E M S T R A A T 60 GENT. Men kan zich laten inschrijven op eender welken ouderdom : DIPI.O» MA EN RIJBEWIJS W O R D E N NA EINDE S T U D I E S A F G E L E V E R D . A L L E LEERLINGEN ZIJN D O O R V E R Z E K E R I N G G E D E K T . Te K A P R I J K E : Lokaal de S A L A D E Voorstraat 46, heeft op Zondag 30

Mei van 10 tot 12 u. de inschrijving plaats voor een kur-sus : A U T O - D E P A N f f E l / R . Zeilde voorwaarden «Is hier-boven, -

I Moderne slaap- en eetkamer», Porceleinen en mobilaire voorwerpen,

chlö&en, matrassen, schilderijen, balatum, alsook een partij afzonderlijke

M E U B E L E N O P MAANDAG 7 J U L I 1943 om i 1/2 nor namiddag.

Door het ambt vnn deurwj'irder Albert P H I L I P S . Zie plakbrieven.

naaima-

O F E N U A l t K V E R K O O P I N G — 0 —

Notaris DAUWE te Eekloo zal openbaar verkoopen :

GEMKENTK LEMBEKB 1> Twee percoelen I*AND aan den Heir-

weg, groot 60.80 aren ; palende de straat, de erven Aug. De Deckor, N. Polfliet en An-dries. Gebmlk't door Kd De Kezol mits 400 fr . 's jaars bovon de lasten. Valdag 25.12.

2) Een WOONHUIS mot stal en erve, Mo-tenstraat, groot 11,40 aren ; palend Mr. Pol-fliet, Aug. Engels e.a.

Gebruikt door O. Van Steonberge mits 600 f r . j a a r a valdag 1.6.

EENIQE ZITDAG > MAANDAG 81 MEI to S vat

te BJekloo, Boerenhol, Prinaonhoofstraat. 20

V E R L A N G T E K O O P E N . B U R G E R S * o! H A N D E L S H U I S te Eekloo.

In of rond centrum der stad. Offers ter studie Notaris Dhavi te Ksprljcke.

(Tel. IQ Basscvelde). i4\X

J O a ù u v * t o k k o M ! t

0*09«. Sdtapon, Oeüea, Ko*j|Mat MbÓmT»»)

y U z o e n n a a r h e t m i d d e l o m :

J ü w k l e i n v e e te v e o n e e a d e r e a

j ü h e f c t < H t b i j d e h & B c L \

' H e t w e r k u i t s t e k e n d e n h e e t '

V I T A M I N E E NOURY

L A B O R A T O R I A DEMBA r v . 7 , d e P a s e d b M r o c r t • B R U S S E L .

TeWoW "S1«M9

AAN DE HEEREN L A N D B O U W E R S . Te bekomen aan de beste voorwaarden :

S I L O ' S doorsnede van 3 meter of volgens aanvraag.

HENRI R O E r S Betonïabriek, M A L D E G E M .

( DONK, Kroone). Hoofdgroepeering Bouwbedrijven Brussel 13386.

H. R, Gent 3321-4. 305.26

W E I D E N E N Z A A I L A N D T E K O O P E N

Besta H O F S T E D E N , vette W E I D E N sü eerstklasstge Z A A I L A N D E N te koopen in Wallonië. Voor nadere Inlichtingen schri jven bureel van 't Getrouwe.

Brussel

Geldbelegging A N T W E R P E N H U I Z E N

U I T T E R H A N D T E K O O P

MAGNIFIEK R E N T E N I E R S H U I S BIJ RELGIELEI centrum stad 765 M2. Gevel 9.50 tn. entrc-e in marmer vestiaire II plaat-sen terras hof en voorhof, ie verd. 6 pl. en badk., geinsr. 2e v-'-rd. C pl. badk. geinst. ter-ras hooger 4 mansarden en scheerzolder. Lu-xueus ingericht 1.100.000 fr.

33URGERSHU1S HOKOKEN 7 plaatsen 195.000 fr.

OPBRENGSTIIL'IS D R U K K E WIJK 216 M2. gevel.6.75 met. Bened. 5 pi. ie en 2e yerd. •i pl. w.w..: w.c. Ganscn verhuurd. 190.000 fr.

OP D R U K V E R K E E R S A D E R OP. BREiVGSTHUIS 130 Mi Beu. 6 pi. hof 3 verd. van i pl. w.w. w.c. gevel in gele steen 325.000 fr.

AS'f WERPEN ZUID HANDELS OP-B R E N G S T H U I S 101 M2 grv. h mpt. Ben. i pl. koer 3 verd. van 4 pl. Goede gfddplaatsing 250.000 fr.

W I N K E L H U I S EERSTE KLAS LIGGING BIJ C A R N O T S T R A A F Gev. 5.50 nv.t. Ben. winkel 2 pl. koer 2 verdiepen van 3 pl. eenige gelegenheid 235.000 fr.

M O D E R N H O E K B L O K DEL'R.N'H NOORD B H S P O R T P A L E I S 1.5S Mi Len. cafe 2 pl. koer 2 vf-jrd. van 4 pl. overdekt terras parq vloe-ren gansch in olieverf 625.000 fr.

MAGNIFIEK HEERENHULS i'IJ \.ME. ItlKAI.EI inkom in marmer 5 pl. kMrWng te ver-H. 4 pi. 2r verd. 2 pl. h'.oger nttrnsarden en ?r,!d.jr riikclijk ingericht overa1 n.armeren srhntuvfïn. r/0.000 fr.

DEL'RNE ZUID DEGELIJK OPBRENGST-IIL'IS I50 M2 gev. 6.50 met. ben. 5 pl. ate-ü'-r kotr hof fruitboome n ie verd. 5 pl. 2.? v-rd. 5 pl. badk. overal centrale verwarming 37 vorjo fr.

Ï1U C A R N O T S T R A A T C E N T R U M STA!) OPBIfE.NGSTffUIS ben. inkom 3 pi. ie verd. , pl. v.. v-.'. w.c. 22 v rd. : pl. w.w. w.c. hofi-ï'.-r 2 mansarden uitsfokend onderhouden. <,.-,n«!«. v-rhuurd ijo.oon fr.

NET l i l ROERS O P B R E N G S T H U I S IN NIEUWE WIJK gev. 5.50 met. ben. inkom 3 pi. k-vr t v r d . 3 pi. w.w. w.c. 2e verd. groote v'. .rkamer mansarde kamer Fransch dak r-Tc'-rcnrr- staat t4o.ooo -fr.

NIEUW ÜLRfiF.RSHUIS W I L R I J K 5.50 met. gev. l.cn. ink .m marm. 3 pl. overd. koer hoven 3 pl. -.v.w. w.c.' g.insch.in olieverf ver-huurd voor 6 7".<, fr, 1 ,5.000 fr.

Sclirijl ons urn inlichtingen ol kotn ons bejoe' knn alles ™nder lerhtntenis of koslen.

W o n i n g b u r e a u B . H a n s

SCHOENMARKT, 18, A N T W E R P E N (tegenover Torengebnow

Tel. 332.37

O k k a s i e h u i s E E K L O O

A L L E O K K A S I T C t f E U B E i a zooals slaapkamere, eetplaatsen, klecrkae-sen, buffetten, lavabo's, nachttafels, bedden' tafels, zetels, stoelen, kinderwagens, wasch-en naaimachienen, stoven, kachels, enz.

INKOOP en VERKOOP. JULES VAN DE WALLE - VEBNAET Dt». GoaUislsstraat. 4 — tt.lt. C. 44861

EEKLOO 166.53

ALS B E S T E G E L D P L A A T S J N G . Neemt een levensverzekering bij dc R.V.S.

met inbegrip van oorlogsricico in binnen en buitenland. Verzekeringen op kortgn of lan-goren termijn. Uitzet en btudiebeursverzeke-ringen. Verzekeringen tegen koopsom !

Onze overal bekende ramiliepolies R.V.S. Speciale tarieven van Volksverzekeringen van ai 1.25 fr. per week.

Reeds meer dan 1000 verzekerden in Mal-degem. Geheimhouding indien gewenscht.

Wendt U in volle vertrouwen tot R I C H A R D ROELS,

K A R R E W E G 23, A1ALDEGE.M. Gediplomeerd agent der R.V.S . (Rotter-

datnsche Verzckering-Societeiten) opgericht in 1S38 .... J05X

Stadie van den Nolarit V E R S T R A B T E te tóolenhutl«.

I. I N S T E L 1 MAANDAG 14 JUNI 1943.

TOBSLAQ i MAANDAG 21 JUNI 1943. Telkens om j uur namlOdog te i.ootenhulle

ter herberg tt D e n Handboog n bij Mr. Gustaaf Debbsut.

G E M K E N T E I . O O T E N H U L L E Dorp-Bsrelhoek.

Een landich huls met afhangotts, boom-gaard, zasilsnd etx uitweg op da Hullaertstrsat Secti» A. nrs. 8, 58a en nr». 6A on 7 groot at «ren 17. Gebruikt door Mr. Emiei Van Haesebroek. Vr i j 1 Oktober li^ij. 1/2 t.h. ln-stelpreml«.

II . UIT TER HAND TB KOOPEN.

Circa t Ha. bosch beplant met slsghout In volle opbraDgit te Ursel steenweg nasr Ivnes-selaere nasst cte planterlj van Mr. Henri Claeys. 12

Studiën vnn notarissen J E & N O O E M I N N E to A A L T E B c n

B . V E B S T K A E T E te L O O T E N H U I J L E — 0 ~

O V E N B A R E "VTEELINO V A N M O B I L A I R on H U I S R A A D

t e VoMeiacwe, D o o m p l M — 0 -

De notarissen JTEAN GOEMINNE ta Aal-tsr en ROBEÏtT VER3TRAJSTE to Loo-tenhullo rullen openbaar verkoopen :

Kleerkassen, tafels, stoelen, pupltre, keu-kenkassen, bedstoelen, wollen en pluimen matras, 16 kilos wol, kussens, lakens, sprei, zetel, stoven, kapstokken, spiegel, Heilige Beelden, kandelaars horloge met houten kas, riek, krabber, koperen waachketcl, glcla-wark en allerfel,

op DINSDAG 1 JVXI te ï u. (off. u.) Dia goederen, afhangende van de nalaten-

schap van Mw. Th, Do Wlnter-De Jacgor. worden verkocht ten hove van U. iiobert Van Wonterg«3a-Coon. to Voaaelare, Doorn-plas, grens van Landogem. 21

VIT T E R H A N D T E K O O P E N 1. — Part i j beste Z A A I L A N D groot 84

aren 31 ca. in eenen blok. gelegen to Malde-gem, K l e i n e Bogaerde.

2. — P a r t i j beate Z A A I L A N D , groot 92 aren 89,5 ca. in eencn blok, gelegen te Mal-degem, Noorthern, Mottedreef.

B e v r a g e n bureel van 't Getrouwe. A.18

B L O K B O U W G B O N D , gelegen te Malde-gem langs de nieuwe baan naar K n o k k e . Voor verdere inlichtingen bureel v a n 't Ge-trouwe. A.18

t j p H A M E R h"! rijk tHlhis'r-rrde V L A A M S C H E maandblad v,-,r

V O L K 8 K U N D E Leesg'-W 22.50 fr. tot 'rimln jaar •<; storten op postrekening

op naarn van

J . B E R N A 6 S T S - B r u s s e ' r.oii:z:ilf.an, 'i ' Br-nu-l, — W'-rv-rs gevraagd 1874 ?

T E K O O F Walenstrtiek : Allerbeste H O F S T E D E , IS

H a . dadeli jk vri j en s e f f e n s Ingenottreed-baar. Prijs : 75.000 fr . d'Ha.

Henegouwen : Strock NIJvel : Goede H O F S T E D E 5 Ha. 27 a. een blok beste grond, prachtige gebouwen, vrij 15 Septem-ber 1043, zeer dringend te koop. Openbare verkooping 25 Mei a.s.

F r a n k r i j k op 6 k m . der Belg ische grens : Zeer goede H O F S T E D E , '6 Ha. 78 a. een blok, verhuurd aan 500 fr . te maande, toebe-hoorende aan Belgische eigenaar. Gevraag-de prijs : 300.000 fr.

T E P A C H T E N : Wateiujtreek : H O F S T E -D E 12 Ha.

Spreken : V A N n ü F F E L , 7 Noordstraat te H A K E L B E K E Telef . 206.

V i N D I T I Ë N Studie vu.n den notaris

B A U W E N S te ST. L A U B E I N S — 0 —

Notaris B A U W E N S te St. Laureins zal met de pleegvormen <ier wet v a n 12 Juni 1910 openbaar verkoopen :

G E M E E N T E M A L D E G E M 330 m2 volgens kadaster W O O N H U I S met

erve te Maldegem, Noordstraat , «ectle B a r 220/0.

Bewoond door Mr. Albert Lazoen. E E N I G E Z I T D A G :

« O N I J E I t D A G 17 J U N I 1013 te 3 uur namiddag op het Vredegerecht te Eekloo. 21

Stsxilt taa den NoUrl» C A L M E Y N te Waartckoot

— 0 -U I T T E » H A N D T E K O O P E N

G E M E E N T E W A A R S C H O O T Sectie C . Ksbij de Bo»c)ivtraat-Dj«donck. Kocp . I ; o j «. 10 co. zaailand nummers 15,10

'5* en 'S78-Koop l i : 69 s 80 co za»iland nvrninw 71a. Koop 111 : 37 b 60 ta zaailand iwroraw 750. Koop IV : 44 a 60 ca lasHsnü nummer 174. Koop V : i Hu to a 50 ca i*siland num-

mers 172 en 173. Koop VI : t f i s . j i a 4o c.i isniland en weide

nummers t;8, 170 cn Koop VII ; 1 ll.i ;4 .1 90 c* i««iland num-

mers iSt en 181. Koop VIII : 67 a 90 ca. zaailand nummer 185.

G E M E E N T E S f . E I O I N ü E : Setfl« A. Koop IX : 56 ii 50 ca weiland nummer 177. Voor verUer inlichtingen ea plans gelieve men

zich te wenden ter studie van den notaris Cal-m»vn I" VV-nr-whf.tit l é j , i

Stwli© noteHs n U Y S S E te Z O M K K G E M - 0 -

N o t a r i s B U T S S E te Zomergem. daartoe In rechte benoemd, zal openbaar verkoopen :

Welge legen W O O N H U I S met erve te Bei-lom. Stekelbeekweg, groot 3 a. 60 ea.

Laats t bewoond door Aio(8 Dc Boavcr-Van D a m m e ,

Onmiddelli jke lngebruiktreding, E e n i g e z i tdag voor vnri>HJf :

• D I N S D A G t J U N I 1W3 om S uur namiddag ter herberg gehouden door Mr. Theof ie l De Vreeze, , te Bollem, Brug. 21

UIT TER HAND TE KOOPEN Verschelden« partijen L A N D en W E I D E . Voor inlichtingen zich wenden ter studie

van notaris V A N D E R P L A E T S E N te Lo-vendegem 24L*

V E R K O O P Z A A L G. P1ESSEN Ajuinlei, 8 Gent. Achler de Baiar der Veldstr.

TeltJ. 51142.

DOOR OVÈULIJDEN G R O O T E O P E N B A R E V E R K O O P I N G VAN

SCHOONE M E U B E L E N .Moderne slaapkamer» en eetplaatsen, 13

schoone slaapkamers in acajou, eik en noten, hout, clubs, divans, catisi, 500 btcn allerjei meutelen, elektrische vk-t-schinolen, beste keu-kenvuren, porceleinen itifi-Uervies, 250 kooperj allerhande huisraad, kli-ecfc-ren enz. enz.

DINSDAG 1 en WOENSDAG 2 JUNI telkens om 9.30 u.en om 2.30 u. P.rzi.'-k de tentoonstelling v;m Maandag Mei Afba-ling ten huize van alie voorwerjten.

V I E R G S S J ^ . C M T E N T E M / . f X K G K M

Studio v a n de« notaris S P A E Y te E E K X / J O

- tl — De notaris S P A E Y te Eeklof j .daar.ro io

recht'! benoemd zal op W O E N S D A G i J U N I 191,'J voor i j , n instel en WOE'NHfJAG 16 J U N I IDt't vuoi ile« toeslag te lkens to 15 uur te Eekloo, Tieltcruteonwog bij Mevrouw Weduwe Herman De Vent-De Cooyere, openbaar verkoopen :

S T A D E E K L O O

E e n W E R K M A N S W O O N S T gelegen te Eekloo, Ooatveldstraat, nummor 172, kadas-traal bekend Sectie D nr 792, groot 440 m2.

Onbewoond, onmiddell i jke ingebrulktrc-dlng. 21

Verkoopzaal Artevelde Voorheen « M A 3 1 N Ï X »

B E S T U U R : S T A J S U ' A ^ l t T E L O T

K R A A N I i E I , as, G E N T (26 meters van Gravenkasteel)

Het bestuur gelast zlcb mot aanne-mingen van prachtige en gewone meubelen, oudheden, kristal, porceleln. schilderijen, gravuren, bookon, onz! Voor openbare vorkooplngou om dc

16 dagon.

Schatt ingen, voorschotten kMtoloos A f h a l l n g ten huis».

U i t e n t voordceUge Toorwaarden. H.R. 80493. Bureel Shifeeken, 80. Gont

Studien van Notarissen VAN DER BBKE | t« BruftA« St« Ca'barlnutraat en

VAN HOnSTENBERGHB te Jsbbtka. — 0 —

TOESLAG : DINSDAG 8 JUNI i m om j.30 ure namiddag in bet Hotel des Br^i seuïs bij N'ermuy» te Don Haan van :

liet Hoiel-PciUlon t AU BIBNVENUtu j Clsmsktrke Den Haan a/Z«« Driftwe^ 11

B) (tontrnm bij do (rainttalio voor e«a oppervlakte v, .0 vkrn. Ga», elcctriciteit, loopond vsu rij 2 maanden na tien toeitng. Zlchtbtor s

dagen van 2 (ot s ure. INGESTELD : MS.tt» fr.

N.B. De meubeU zullen op >5 Juni asnstz: de '» namiddags ter plaats verkocht worden.

Studie iao 4ea netsri» P E R S Y N te RnisaMe.

— 0 — UIT TBR HAND TE KOOP.

Versehillige eigondommao (huizen met et l 10 Ruiselede, W'tnsen«, J'ittem e n Ardooio. I

Voor iillcr Inlitlumgon «ich wenden ten I reete.

Sttili* (sa den Nstsris VBRKEST t» TUlt..

— 0 — OVERSLAG 1 DONDERDAO 1« JUNI IM:

om 1.30 ure nsuuldiisg tt Tioit, (er berbt: n Het Damberd s tn ü» leperttrsat, rad :

STAD TIKI.T — WSttMtraot. Koop 1 ~ Een Bleowgebonwd WOON Hl

met afhangen» en koer, le Tleit, Wlltsstrsst I 2<n& groot 80 . ea. Bewoond door Mourice Cf riKM. wever ie TSeh, rolt» 1 t j Ir. te ma.mtfe ]

Koop 2 — Een nicuwgtbuawd WOONIIL^ met afhangtn» ea koer, te TWt, WiiuMtraa'. -193b, groot 83 ca. Bewoond door Jules Mort« mefcamsker K Tfeft, mits 115 Sr. te njaondf.

Koop 3 — Een oUagtbisvrd WOONHll met alhangcR» en koer, te Tiels. WHiettrsat ^ 293c, groot 81 ea. Bewoond door Marcel 1 pkuw, schrijnwerker w Tit'.t, mits 135 fr. maande.

ieder woonhuis bevattende gelijkvloer*, . plaatsen, 1« «rdlap, 3 kamers «n rolder - C» electricttelt - pomp en ff go nwatsr.

Sud te tan den Notaris VERKEST t i tlett..

— 0 — INSTEL : MAANDAG 7 JUNI IWI

OVERSLAG ! MAANDAG Jl JUNI IMJ-om a.30 ure namids!>g le TVell, tor herbetj u De Botermarkt c von :

STAU TIEl.T, Brugjtrsat en hosk der KapcBettrtist.

Koop I ! EEN WOONHUIS met afhangen . i tuin, gestaan en geïegen sl»ïor«n, nu -mim.mer Ai, «amen groot 93.70 OM. fWwoo-v door Mevr. Wwe. Vwmcoten te Tlelt

Koop tl ; EEN WOONHUIS met afhangen en tuin, gMtaon en gelepen nevens voorgons de, huiinummer 139, sasten lïroot >64,35 Bfwooml door Mr. Aug. Anwy» te Tic!:.

Koop III : EEN WOONHUIS mat tuin, » Tleit, Bfugïlrsst ta. 4>a, «chler voorgaan -koon 2, «amen groot $7 nu. Bewoond <k>< Mr.' Robert Nag»l* <« Ticlt.

Ir der pachter mits 100 fr. ta maands UMt nc; snd«re. getderen.

th 1 h In»iel|»nnlng.

Maldegem heeft nu ook zijn vier geslach-ten ln de personen van : Loulrfo Cor lhals , gcb. 22 Maart 18.r)9; Helena Do Conlnck, geb. S A u g . 1891; Martha V a n der fiteon, gab. 31 Oct. 1912 en Anita V a n K o r s e h a e v e r gob. 23 October 1938»

SluJie ven don Notaris DE BRABANDERE te Meiilebeke.

- 0 — la.-iriijk^t lif firasvcntlitie rond het Ka«

van Mr \ .a I'••V'-grni-T'hiCri|.onl, 2e Sin-da ' . -ttniddag. Kraaptant.

U l l i

VlClïPltMSKAMP EEKLOO. -prnrhtlpo stiet « Tijl a van do iandboir Mestdag!» van Waarschoot had goon ho" renten VOOÏ- do lo plaat».

Foto H. De Jong h'

Studie \tut ilnrt notarta V E Ï I K E 8 T t« T I E X T

. - 0 -INSTEL ; DINSDAG 8 JUNI 1M8

OVERSLAG : DINSDAG 16 JUNI I94S te 2.30 uur namiddag te Pittem, ter herbcr. <'t Brouwershof» Statlestr. nr 10 btj M«J Maria Lootens, van :

Gemeente Pitteen, Statiestraat nr 0 EEN SCHOON EN WELGELEGEN

BUKGKBSIIUIS met afhangen» en koor, gestaan en gelest alsvoren, bevattende op gelijkvloers gaoir. plaatsen, keuken cn achterkeuken, kottei en en koer : op verdiep drie kamers en • ' me zolder, samen groot volgena kad 2 aren 50 centlaren.

Voorzien van gaz, electrloltelt, pomi J

regenwater. Verhuurd aan 'Mr. Maurice Poma, IJzeri

wegbedlendo te Pittem, mits 1800 fr. '8 Jaar T/2 t.h. Insfelponning.

V e r ï o o p z a 7 ' ; S Ï N T - J 0 0 R Ï S „ |

KiarcrslMSt M Bmgg«. (bij de Normaalschool)

Groote keu» van slaap- on Eetplaattgornls.-ren ; Hotel en Café installatie« ; Naaimach -nen ; Matrnssen en allerhande schoon Mob-| lair.

|||eS zal vo

Ldig °Pro1

f i o t e r i j W i 1 liW ELKE

fUl'ER GROO

i n e n t w e

i 0ÏlCN VAN SO.OO • 1 jO andere loten

TreR j Vrijdag î

• Ml jet : 60 fr. P - 0 1 1

0e Wc „ j sohrl jvcu o p

I ' stcmolvaart, 3 . Rt' v a n he t jaar, ( Fj ion ln hot Ooste

do Europeesc l ,1 een ieder veri , las, d a t do A n

Brons va» Sardln: f / i ibardecrdon, zot Rcosevelt van pla K-e I t a l i a a n s c h e luk te beproeven Tni lsschlen w e l h | ; 1 he t blzondor ( I v a l l o n . N i e t dat [ l e n v a n het e i la i L n teen van Ital [ d e n , doch hij w " |<o heele overzet t s s l n a lam w e r d Tjuldcn zou trach Uussolinl h e e f t d [Marlu Koat ta , J I ta l iaansche tro beid voor Koosev

J la e c h t e r v a n d a o l a or ln do have i J i t s chepen , w a a i • r o mot o 1 '» J inneer wij voroec

t e r u g v a n Waa Lou wil reizen, d

g a a t aandr i t j ia ler ta o n t k e t e n

w a a t o p h e t E t .. een a a n v a l vat

we l w a c h t d o h I v a n die gelijktljv I c h U I ea H o o s e v e | a i nog niet to m Tlo d u i v e l bij den I s taart te veHiez'

1

Terwijl hot Vah kzoo op zee. Wol Ie Dultseho vliegt'

Johopcn m o t 430 .« | l e soort glsssingi ikt waarom dlo i

t Werd or miss •der gevaren door i en konder er dut kbooten komen ?

Jden misschien ti Jcrikaanscho have " Jaar gedaan hebl ,naar Afrika togei

J^lj hebbes or bat •schien, tn ptaab» psbootaii, op een t U«n af to wacittsi

J voor kort gescbU •vierde djJAfebooterv |>r <lo Kngekcba er

' ticL niet bij nu jïüi, om te bert Imarikaafische Loot van wal i }uifcbooten kü< > draad loo» nu Een zieo. En |>.(-r)èldtna: va

kelo dagon < ! \ oosevelt he«j

ls trouwonji ird.

\ ien oorlog bi orpat van Eni

ton. Sinds h i)n 32 miijoe

I door niouwi joten In besl inden, dat E

21 mtljoun 1 doen ton zlji I o dulkbootoi

miljoen to moeten Em

;n steken.

- >ala wU ver t irdt op een

"o ch zwaar g< ;t banbruggenl S uot Ir. den 1

owe) na ach izetten van

nog goon inden brek« i derden mc il. Ze ver en. iltsche lu liap en ar

Studiën der Notari>s«n HENSMANS te Tlel; en VIAENE te Aartcltfl

— 0 — TOESIAG : DONDERDAG 10 JUNI 10-1:6

om 3 ure te Tlelt ter herberg u De B( termorkt a van t

STAD TIELT. Groote Bsaii np Deinze

WOONHUIS met koej- 5de Wijk Stle E Ni ex 468 u en v groot 95 ma 4o dmz. In huur Heer De Pm-pe Arthur mits Joo fr. per mo.'-ij /.onder geschrift

i op het M: ï btmacht bU • tulgen wer

i t st?.d Koor, ihten te rei

1 raagt zich ( ui Ji ,1 zoolani nj 10 vliegers

n op Londe [berichten 0

bedenking uitni-hland

Jht grootoll geweldig ven vllog

isten

3

81'OHTBIÏÏEI lydons do wolgol klelno Bllllot en < strijd, Links : E dor Bruggellngon omringd van zijn 0en dor vele onti