World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

4
NOG WAT IS... Dat de beste tennisser aller tijden volgende week weer naar Ahoy komt is niet gek. ,,Ik heb een speciale band met het ABN AMRO-toernooi,’’ benadrukt Roger Fede- rer telkens opnieuw. In 1999 kreeg hij als 17-jarig broe- kie verrassend een wildcard voor het kwalificatietoer- nooi. Dat vertrouwen beloonde hij met een kwartfina- leplaats op het hoofdtoernooi. Het was een van zijn eer- ste kansen om zich te bewijzen op de ATP Tour en dat is de Zwitser nog altijd niet vergeten. Na zijn zege in 2005 volgde weliswaar een lange periode van afwezig- heid, maar vorig jaar keerde Federer terug in Rotter- dam, en hoe. Zijn professionaliteit en gentlemanship straalden af op het toernooi. Het bezoekersrecord werd verbroken, ook omdat hij op sportief vlak deed wat van hem werd verlangd: winnen. Volgende week wordt meer van hetzelfde verwacht. De inmiddels 31-jarige tennislegende is wederom dé publiekstrekker. Nu al zijn er meer kaarten verkocht dan vorig jaar rond deze tijd en Federer zelf, topfit en in topvorm, lijkt ook maar met één doel naar Rotterdam te zijn afgereisd. De nummer twee van de wereld: ,,Ik hoop als eerste mijn naam voor de derde keer op de boarding in Ahoy te krijgen.’’ ROTTERDAM • 14 jaar geleden startte hij in Ahoy met een wildcard, de laatste twee keer ging hij er met de kampioens- schaal vandoor. Ambitie nu: de eerste speler worden die het toernooi voor de derde keer op zijn naam schrijf. ABN AMRO mogelijk tot 2017 verder ROTTERDAM • ABN AMRO is al sinds het eerste toernooi in 1974 be- trokken bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Het is de langste sponsorrela- tie binnen de ATP World Tour en de verwachting is dat het huidige drie- jarige contract, dat loopt tot en met 2014, deze zomer met drie jaar wordt verlengd. ,,Voor 1 september nemen we een besluit of we doorgaan als hoofd- sponsor,’’ zegt Ernst Boekhorst. De manager Sponsoring & Events bij ABN AMRO roemt de betrokken- heid van Krajicek als toernooidirec- teur vanaf 2004: ,,Doordat hij het nu al voor de tiende keer doet, is er een mate van stabiliteit ontstaan en dat is prettig werken. Toch is het wel een lastige fase nu. Je ziet dat veel sponsors zich terugtrekken uit de sportwereld, bijvoorbeeld Aegon en ASR in het voetbal en TVM bij het schaatsen. Maar we werken nu al 40 jaar samen en hebben dus een be- hoorlijke staat van dienst en een speciale band met elkaar opge- bouwd. Daarom kijken we met een positief gevoel naar de toekomst.’’ Met nog een kleine week te gaan, kan ik bijna niet wach- ten totdat de eerste bal van het 40ste ABN AMRO World Tennis Tournament wordt ge- slagen. Ik denk dat we er op- nieuw in zijn geslaagd een prachtig deelnemersveld bij elkaar te krijgen in Ahoy. Net als vorig jaar is ook de beste tennisser aller tijden, Roger Federer, weer in Rotterdam te bewonderen en daar ben ik natuurlijk blij en vereerd mee. Verder staan er met Juan Martin Del Potro, Jo-Wilfried Tsonga en Richard Gasquet nog drie spelers uit de top-10 aan de start, dus de tennislief- hebber kan vanaf maandag weer zijn hart ophalen en ge- nieten van prachtig tennis. Hopelijk blijven de topspelers én de Nederlanders Robin Haase en Igor Sijsling lang in het toernooi! Laat het toernooi beginnen RICHARD KRAJICEK VIPS & STERREN Wie zijn het, wat doen ze? >> P4 Richard Krajicek is toernooidirecteur Rolstoelers nog nooit zo sterk 40 Love ROTTERDAM • Tegelijk met het ‘gewone’ toernooi vindt voor het vijfde achtereenvolgende jaar ook het ABN AMRO World Wheelchair Tournament in Ahoy plaats, van 13 t/m 16 februari. Nooit was het deelnemersveld zo sterk, met acht spelers uit de mondiale top-10. Zo is oud-win- naar en nummer één van de we- reld, de Fransman Stephane Houdet, weer van de partij en komt de Japanner Shingo Ku- nieda, tweede op de wereldrang- lijst, voor het eerst naar Rotter- dam. Maikel Scheffers en twee- voudig winnaar Ronald Vink zijn de Nederlanders die deelne- men. Beiden gelden als kansheb- ber op de eindzege. De Franse voormalig nummer één van de wereld, Michael Jeremiasz, doet voor het eerst mee. Het spelers- veld wordt gecompleteerd met de Zweed Stefan Olsson en twee jonge nieuwelingen in Ahoy, Joa- chim Gerard (België) en Gordon Reid (Schotland). 6 0 0 Als een speler de eerste drie punten van een game wint, komt hij op 40-0 te staan, in tennistermen uitgespro- ken als 40 love. Love is waarschijnlijk afgeleid van het Franse woord ‘l’oef’, wat ei betekent. Dat werd later verbasterd tot love. Bankgeheim: Federer speelde tot nu toe 76.541.427 dollar prijzengeld bij elkaar. Federer terug in Ahoy DAGEN ABN AMRO World Tennis Tournament Op jacht naar historische derde titel dinsdag 5 februari 2013

description

Speciale ABN AMRO World Tennis Tournament bijlage uit het Algemeen Dagblad van 5 februari 2013.

Transcript of World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

Page 1: World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

NOG

WAT IS...

Dat de beste tennisser aller tijden volgende week weernaar Ahoy komt is niet gek. ,,Ik heb een speciale bandmet het ABN AMRO-toernooi,’’ benadrukt Roger Fede-rer telkens opnieuw. In 1999 kreeg hij als 17-jarig broe-kie verrassend een wildcard voor het kwalificatietoer-nooi. Dat vertrouwen beloonde hij met een kwartfina-leplaats op het hoofdtoernooi. Het was een van zijn eer-ste kansen om zich te bewijzen op de ATP Tour en datis de Zwitser nog altijd niet vergeten. Na zijn zege in2005 volgde weliswaar een lange periode van afwezig-heid, maar vorig jaar keerde Federer terug in Rotter-dam, en hoe. Zijn professionaliteit en gentlemanshipstraalden af op het toernooi. Het bezoekersrecord werdverbroken, ook omdat hij op sportief vlak deed wat vanhem werd verlangd: winnen. Volgende week wordtmeer van hetzelfde verwacht. De inmiddels 31-jarigetennislegende is wederom dé publiekstrekker. Nu al zijner meer kaarten verkocht dan vorig jaar rond deze tijden Federer zelf, topfit en in topvorm, lijkt ook maar metéén doel naar Rotterdam te zijn afgereisd. De nummertwee van de wereld: ,,Ik hoop als eerste mijn naam voorde derde keer op de boarding in Ahoy te krijgen.’’

ROTTERDAM • 14 jaar geleden startte hijin Ahoy met een wildcard, de laatstetwee keer ging hij er met de kampioens-schaal vandoor. Ambitie nu: de eerstespeler worden die het toernooi voor dederde keer op zijn naam schrijft.

ABN AMRO mogelijk tot 2017 verderROTTERDAM • ABN AMRO is alsinds het eerste toernooi in 1974 be-trokken bij het ABN AMRO WorldTennis Tournament in RotterdamAhoy. Het is de langste sponsorrela-tie binnen de ATP World Tour en deverwachting is dat het huidige drie-jarige contract, dat loopt tot en met2014, deze zomer met drie jaarwordt verlengd. ,,Voor 1 september nemen we een

besluit of we doorgaan als hoofd-sponsor,’’ zegt Ernst Boekhorst. Demanager Sponsoring & Events bijABN AMRO roemt de betrokken-

heid van Krajicek als toernooidirec-teur vanaf 2004: ,,Doordat hij hetnu al voor de tiende keer doet, is ereen mate van stabiliteit ontstaan endat is prettig werken. Toch is het weleen lastige fase nu. Je ziet dat veelsponsors zich terugtrekken uit desportwereld, bijvoorbeeld Aegon enASR in het voetbal en TVM bij hetschaatsen. Maar we werken nu al 40jaar samen en hebben dus een be-hoorlijke staat van dienst en eenspeciale band met elkaar opge-bouwd. Daarom kijken we met eenpositief gevoel naar de toekomst.’’

Met nog een kleine week tegaan, kan ik bijna niet wach-ten totdat de eerste bal vanhet 40ste ABN AMRO WorldTennis Tournament wordt ge-slagen. Ik denk dat we er op-nieuw in zijn geslaagd eenprachtig deelnemersveld bijelkaar te krijgen in Ahoy. Netals vorig jaar is ook de bestetennisser aller tijden, RogerFederer, weer in Rotterdam tebewonderen en daar ben iknatuurlijk blij en vereerd mee.Verder staan er met JuanMartin Del Potro, Jo-WilfriedTsonga en Richard Gasquetnog drie spelers uit de top-10aan de start, dus de tennislief-hebber kan vanaf maandagweer zijn hart ophalen en ge-nieten van prachtig tennis.Hopelijk blijven de topspelersén de Nederlanders RobinHaase en Igor Sijsling lang inhet toernooi!

Laat hettoernooibeginnen

RICHARDKRAJICEK

VIPS& STERRENWie zijn het, wat doen ze? >> P4

Richard Krajicek is toernooidirecteur

Rolstoelers nog nooit zo sterk

40 LoveROTTERDAM • Tegelijk met het‘gewone’ toernooi vindt voor hetvijfde achtereenvolgende jaarook het ABN AMRO WorldWheelchair Tournament in Ahoyplaats, van 13 t/m 16 februari.Nooit was het deelnemersveld zosterk, met acht spelers uit demondiale top-10. Zo is oud-win-naar en nummer één van de we-reld, de Fransman StephaneHoudet, weer van de partij enkomt de Japanner Shingo Ku-nieda, tweede op de wereldrang-

lijst, voor het eerst naar Rotter-dam. Maikel Scheffers en twee-voudig winnaar Ronald Vinkzijn de Nederlanders die deelne-men. Beiden gelden als kansheb-ber op de eindzege. De Fransevoormalig nummer één van dewereld, Michael Jeremiasz, doetvoor het eerst mee. Het spelers-veld wordt gecompleteerd metde Zweed Stefan Olsson en tweejonge nieuwelingen in Ahoy, Joa-chim Gerard (België) en GordonReid (Schotland).

600

Als een speler deeerste drie punten

van een game wint, komthij op 40-0 te staan, intennistermen uitgespro-ken als 40 love. Love iswaarschijnlijk afgeleidvan het Franse woord‘l’oef’, wat ei betekent.Dat werd later verbasterdtot love.

Bankgeheim: Federer speelde tot nu toe 76.541.427 dollar prijzengeld bij elkaar.

Federer terugin Ahoy

DAGENABN AMRO World Tennis Tournament

Op jacht naar historische derde titel

dinsdag 5 februari 2013

Page 2: World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

NL

2

Zelf tennissen is er niet meer bij voor TomOkker. Twee kunstenkels maken dat onmo-gelijk. Deze maand wordt hij 69, maar tochziet Okker er nog even rank en slank uitals eind jaren ’60, begin jaren ’70, toen hijgold als beste Nederlandse tennisser enzelfs de derde plaats van de wereldranglijsthaalde. ,,Tennissen kan dan helaas nietmeer, maar ik speel nog wel regelmatig enmet veel plezier golf. En ik probeer twee,drie keer in de week te fitnessen, om tochfit te blijven,’’ vertelt Okker kort na een vandie sessies in de sportschool.Okker wint in 1974 in Ahoy het eerste

toernooi met als naamgever de bank diewe nu kennen als ABN AMRO. In de finaleis hij in drie sets te sterk voor de Ameri-kaan Tom Gorman (4-6 7-6 6-1). Hij kanzich ‘niet veel’ meer van het toernooi her-inneren, zegt Okker aanvankelijk. Pas bijhet noemen van de tegenstanders die hijdat jaar versloeg, gaat er een lampje bran-den in zijn geheugen. ,,Mike Estep in deeerste ronde? Ja, een Amerikaan. Was eenmatige speler. Daarna George Goven? Ohja, dat was een Fransman, ook geen grotetennisser. De concurrentie was toen veelminder groot dan nu. De topspelers zittentegenwoordig veel dichter bij elkaar.’’ Over zijn tegenstander in de derde

ronde, de Amerikaan Marty Riessen, isOkker vriendelijker. ,,Hij was lang mijndubbelpartner, we hebben samen veeltoernooien gespeeld. Goeie speler. We zijnechte vrienden geworden en hebben nogsteeds veel contact. Later dit jaar ga ik hemweer opzoeken in Californië.’’ In de halve finale is Okker te sterk voor

Cliff Drysdale. ,,Een Zuid-Afrikaan, meteen dubbelhandige backhand. Dat zag jein die tijd niet zo veel,’’ aldus Okker, die tenkoste van Drysdale in drie sets de eind-strijd bereikt (6-3 3-6 6-3). ,,Het was ookeigenlijk logisch dat ik die finale zou win-nen. Ik stond hoger op de ranglijst danGorman.’’ Appeltje eitje dus voor Neder-lands beste tennisser van dat moment, algaat de eerste set nog wel naar de Ameri-kaan (4-6) en heeft Okker een tiebreak

nodig in de tweede. In de laatste set wordthet krachtsverschil duidelijk: 6-1.Na het traditionele Melkhuisje, is het

‘nieuwe’ toernooi in Ahoy begin jaren ’70het tweede internationale tennisevene-ment in Nederland. ,,Dat was leuk, want zovaak speelden we in die tijd niet in Neder-land. Tegelijkertijd was het ook niet ge-makkelijk,’’ zegt Okker nu. ,,Je legde jezelfeen bepaalde druk op, omdat je voor eigenpubliek natuurlijk probeerde om extragoed te presteren. Maar dat lukte niet al-tijd en als het niet goed ging, hoorde jevanaf de baan in Ahoy de mensen op detribune soms echt zuchten van teleurstel-ling. Vervolgens kwamen er dan allerleiverhalen in de pers, zo van: ‘Hij kan nietin Nederland presteren’.’’

THE FLYING DUTCHMANOok in 1975 haalt The Flying Dutchman,zoals Okker vanwege zijn flitsende snel-heid op de baan werd genoemd, opnieuwde finale in Rotterdam. Onderweg verslaathij onder anderen Björn Borg in twee sets.De finale gaat echter verloren tegen de le-gendarische Amerikaan Arthur Ashe (3-66-2 6-4). Die partij staat Okker wél helderop het netvlies: ,,Het was close en in deeerste game van de laatste set gebeurdeiets opmerkelijks. Ik had de service vanAshe gebroken, maar de umpire, de Neder-lander Eric Savalle, liet het punt overspe-len. Daarna won Ashe de game. Datscheelde wel natuurlijk.’’Nadat hij in 1981 stopte als professioneel

tennisser, legde Okker zich toe op moderne

kunst. Hij dreef samen met fotograaf NicoKoster ruim twintig jaar een galerie in hetcentrum van Amsterdam, gespecialiseerdin het werk van de CoBrA-groep. Sinds2005 heeft Okker in zijn woonplaats Ha-zerswoude een galerie, gericht op dezelfdestroming en latere artiesten als JanCremer en Herman Brood. ,,De liefde voorkunst is al halverwege de jaren ’70 ont-staan, nog tijdens mijn tenniscarrière,’’zegt Okker.

KUNSTHANDELAAR,,Ik speelde in die jaren veel samen met dePool Wojtek Fibak. Hij verzamelde kunstvan landgenoten, die in die tijd veelal inParijs werkten. Tijdens toernooien gingenwe na de wedstrijden vaak samen naarmusea en galeries, om schilderijen,maar ook beeldende kunstte bekijken en te kopen.Als tennisser reis je dehele wereld over envooral steden als NewYork, Parijs en Londenzijn voor kunstliefhebbersnatuurlijk geweldige kunst-centra. Later leerde ik kunstenaarsals Karel Appel en Corneille ook per-soonlijk kennen en ging ik me nog meervoor hun werk interesseren en dat verza-melen. Zo is dat een soort hobby gewor-den, waar ik na mijn carrière met heel veelplezier mijn vak van heb gemaakt. Al doeik het tegenwoordig wel wat rustiger aanhoor, de galerie is alleen nog op afspraakgeopend.’’

OKKER, EERSTE NEDERLANDSE WINNAARROTTERDAM • In 1974 wint Tom Okker het eerste ABN AMRO WTT in Rotterdam. ‘Als je in Ahoy niet goed speelde, hoorde jeop de baan de mensen zuchten,’ zegt Okker,die zich na tennis toelegde op kunst.

JOOST DE JONG

dinsdag 5 februari 2013

Omar Campo-rese wint ver-rassend denieuwe kampi-oensschaal. De Italiaan ver-slaat in de fi-nale Ivan Lendlin drie sets (3-6 7-6 7-6).

De eerste editievan het ABNAMRO WTT inhet ‘oude’ Ahoy,toen nog metvaste wieler-baan. Tegen-woordig is dewielerbaan demontabel.

1991 1998

Ter gelegenheid van het 25-jarig ju-bileum van het ABN AMRO WTT spe-len John McEnroe en Yannick Noaheen demonstratiepartij. Na afloopgeven de twee ook nog een concert.

GEBOREN22 februari

1944,Amsterdam

PRIVÉGetrouwd,

drie kinderen

HOOGTE-PUNTEN

22 toernooi-zeges (enkel),78 toernooi-

zeges (dubbel),finale US Open

(1968),halve finaleWimbledon

(1978),halve finale

Roland Garros(1969),

halve finaleAustralian

Open (1971),Nederlands

kampioen van1964 tot 1968,3de op wereld-

ranglijst(1969)

TOMSAMUEL

OKKERTHE FLYINGDUTCHMAN

1974

‘Dat ik won, waseigenlijk logisch’

40 JAAR LIEFDE VOOR

TENNIS

FOTO

MAR

NIX

SCH

MID

T

Page 3: World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

3NL

dinsdag 5 februari 2013

Tom Okkerin Rotter-dam op wegnaar zijnoverwinningin 1974. Eenjaar later-haalt Okkerweer de fi-nale, waarinhij nipt ver-liest van delegendari-sche Ameri-kaanse tennisser ArthurAshe. FOTO HENK KOSTER

Met dank aan de ruimtevaart: Houten rac-kets zijn vervangen door het lichte gra-

fiet en glasfiber. Tennissers als RafaelNadal (foto) kijken voor hun outfitnaar de catwalks van Milaan en Parijs.

FOTO REUTERS

Het eerstetoernooi na degrote verbou-wing van Ahoy.De toeschou-werscapaciteitging daarmeevan 8.500naar 10.000per sessie.

Technische inno-vatie in Ahoy: deintroductie vanhet Hawk Eye-systeem, om mo-gelijk foutievebeslissingen vande lijnrechterste kunnen her-roepen.

2007

Hoe een trage baanbeter is voor publiekJOOST DE JONGROTTERDAM • De oervorm vantennis werd al in de 11de eeuw ge-speeld. Rackets en rubberballen be-stonden nog niet, een met haar ge-vulde bal moest met de hand wor-den geslagen. Niet ongevaarlijk, hetzware projectiel kon flink watschade aanrichten aan hoofd of le-dematen. Daarom werd de tegen-stander voor het op-slaan eerst met eenluide kreet gewaar-schuwd. Op afbeeldin-gen uit die tijd comple-teren de toen gangbarepofbroeken het beeldvan middeleeuws ten-nis, destijds veel meervolkssport dan het inonze recente geschiede-nis lange tijd was.Ook het ABN AMRO

WTT in het Rotter-damse Ahoy heeft in de40 jaar van zijn bestaaneen ware metamorfoseondergaan. Om te be-ginnen op de baan zelf.Veertig jaar geledenheersten houten racketsen strak om de heupengesneden, hoog opge-trokken witte broekjes.Vandaag de dag zijn dezware houten racketsvervangen door lichtge-wicht materialen als

grafiet en glasfiber en worden zezelfs gemaakt met behulpvan ruimtevaarttechnolo-gie. Wat hun kle-ding betreftlijken de top-spe-lers

2000Om de rally’sen wedstrij-den langer telaten duren,wordt debaan meteen andereondergrond‘trager’ ge-maakt.

2011

TOM OKKER

‘De concurrentiewas toen veelminder groot. De topspelers zitten nu dichterbij elkaar’

van vandaag de dag haast op dress-men op een catwalk: fleurig en kleu-rig, de shirts en broeken wijd ofstrak, lang dan wel halflang, al naargelang de laatste voorschriften uitParijs en Milaan.Op de baan zelf is in vier decennia

het meeste hetzelfde gebleven. Hetspel draait nog steeds om zes ge-wonnen games en twee gewonnen

sets. Wel is in Ahoy hetsupersnelle hardcourteen paar keer trager ge-maakt, om het service-geweld in te tomen enrally’s en partijen te ver-lengen en daardoor aan-trekkelijker te makenvoor het publiek.Juist voor dat publiek

is wél veel veranderd.,,In de eerste jaren vanhet toernooi draaide hetalleen om tennis. Jekeek wat wedstrijden,dronk een kop koffie enging weer naar huis,’’zegt Roelf van der Kooij,die in de jaren ’70 alssportverslaggever voorde Rotterdamse krantHet Vrije Volk de eersteedities van het ABNAMRO WTT versloeg.,,Tegenwoordig is heteen compleet dagje ofavondje uit, metrondom de banen di-

verse eet- en drinkgelegenheden,modeshows, productpresentaties,winkels om tennisspullen te kopenen kun je zelf allerlei spelvormen

beoefenen. Ook commercieel ishet toernooi nu een hele hap-pening, met uitgebreide moge-lijkheden om zakelijke contac-ten te leggen en te onderhou-den. Van sponsoring en een

VIP-dorp had niemand in ’74nog gehoord, de laatste jaren zijn

dat niet meer weg te denken succes-factoren van het toernooi.’’Samen met het steevast door top-

spelers bezette deelnemersveld, ishet uitgebreide activiteitenpro-gramma op het zogenoemde TennisPlaza en Sports Plaza de motor ach-ter het vrijwel jaarlijks groeiendetoeschouwersaantal. Bezochten in1971 nog 41.946 mensen de eersteuitgave van het ABN AMRO WTT,vorig jaar waren dat er maar liefst115.894. Ook al door de recente ver-bouwing van Ahoy, waardoor de ca-paciteit rondom het centre courtsinds 2011 verhoogd is van 8.500toeschouwers naar 10.000.

TOEN

NU

Page 4: World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

dinsdag 5 februari 2013NL

4

Zakenlui en BN’ers laten zich graagzien op het ABN AMRO World TennisTournament. Vanwege het toptennisnatuurlijk, maar ook vanwege de at-mosfeer. ‘Ik zie en hoor en geniet.’

ANTON SLOTBOOMSushi, champagne, oesters en bitterbal-len: het is zo smakelijk niet te verzin-nen of het wordt geserveerd in het ko-lossale VIP-gedeelte van Ahoy. Tallozezakenlui, BN’ers, topsporters en anderegasten laten zich in de fraai aangekledelounges vlakbij het center court flinkverwennen. ,,Richard en ik kun je uitte-kenen aan de lopende band bij desushi,’’ zegt Daphne Deckers, vrouwvan tournooidirecteur Richard Kraji-cek. ,,Daar zijn we stamgasten.’’Zo ook televisiepresentator Rob Geus.,,Met de smaak van de hapjes is niksmis en ik denk dat de keukens er ook

wel goed zijn, dus de witte jas laat ikmaar thuis,’’ grapt de presentator vanDe Smaakpolitie, die vaak te gast is. De omgeving waarin VIP’s worden ver-troeteld maakt ook flink indruk op zijncollega Harm Edens. ,,De omvang vanhet VIP-dorp is imposant en de sfeer iser bovendien goed. De grote horloges,de stoere praat over investeringen enkansen en soms ook de eerlijke verha-len over zakelijke blunders, ik zie enhoor het allemaal en geniet ervan.’’Toegegeven, een klein deel van de VIP’s,BN’ers en zakenlui komt niet voor hettennis. Dat bekent Hans Rijnierse,CEO van cateringbedrijf Sodexo. Zijnbedrijf huurt al jaren een kolossalelounge af. ,,Maar er zijn ook gasten diewe daar nauwelijks zien. Die drinkeneven snel koffie en gaan twee of driewedstrijden zien. Dat zijn de echte lief-hebbers.’’

Fatima Moreira de Melo komt vooralvoor de sport. ,,Ik vind het fantastischdat we in Rotterdam en Nederland demogelijkheid hebben om toptennis tekunnen zien.’’

Het ging er 25 jaar geleden eenvoudigeraan toe in Sportpaleis Ahoy. ,,Ieder be-drijf kreeg een eigen tafeltje en de gas-ten kregen wat consumptiebonnen,’’zegt Hans Rijnierse. ,,Het stond alle-maal nog in de kinderschoenen.’’Relaties ontvangen en topsport zien zijnin de wereld van nu even belangrijk,weet zakenman Alex Klein van uitgeve-rij Z-Press. Hij heeft sinds 10 jaar eenunit en een loge. ,,We ontvangen de heleweek gasten uit het hele land, in tweesessies per dag. De finale op zondag re-serveer ik vervolgens voor de familie.We hopen echt dat Federer de finalehaalt.’’

Societyjournalist Anton Slotboom loopt alle belangwekkendebijeenkomsten af. Deze keer blikt hij vooruit.VIPBOX

Van links naar rechtsmet de klok mee: Het VIP-dorp in op-bouw en de trouwebezoekers HarmEdens, Fatima Mo-reira de Melo, DaphneDeckers en Rob Geus,die nu eens niet in dekeuken kijkt. Tussen sushi en

consumptiebon

OFF THE RACKETJohn McEnroe speelde zijnlaatste enkelpartij in 1994in Rotterdam Ahoy.

23 zegesHet recordaantal overwinningenop het ABN AMRO WTT staat opnaam van Anders Järryd en RogerFederer. Beiden wonnen 23 keer.

‘Rotterdam voeltbijna als thuis’Roger Federer heeft het goed naar zijnzin op het ABN AMRO WTT.

Oud-ballenjongenRaemon Sluiterwilde, als hij geentennisser wasgeweest, graagvoetballer worden.Feyenoord is zijnfavoriete club.

Bekijk de finaletussen RichardKrajicek en PaulHaarhuis op het ABNAMRO WTT van 1995. Scan de QR-code metje smartphone.

RAEMON SLUITER

1. Tennis je nog?,,Nog regelmatig, twee àdrie keer per week.’’

2. Hoe vaak was je ophet toernooi? ,,Vanaf mijn 10de elk jaar.Een jaar of 4 als ballen-jongen, daarna als toe-schouwer. Vanaf m’n17de tot mijn 31ste alsspeler. Nu: toeschouwer.’’

3. Wat is je eersteherinnering?,,Toen ik voor het eerstballenjongen mocht zijn.Ik was zo blij en trots datik een rol mocht vervul-len in dat grote toernooi.’’

4. Wat is je mooisteherinnering?,,Mijn kwartfinalepartijtegen de SpanjaardJuan Carlos Ferrero in2004. Ik verloor welis-waar, maar de sfeer wasdie dag echt geweldig.’’

5. Wie gaat er winnen?,,Ik ga voor Federer.Dat is het veiligst enhet is ook het bestevoor het toernooi als hijer tot de finale in blijft zit-ten. Maar dan zou hij ookmogen verliezen van eenNederlander!’’

5 VRAGEN AAN...

Raemon Sluiter kreeg bij zijn(eerste) afscheid als tennisser in 2008 een replica van dewinnaarsschaal.

ADVERTENTIE

Naar de WTT-kampioen van 1998, JanSiemerink, iseen witte tulpvernoemd.

Beelden van het ABNAMRO WTT worden in 172 landen uitgezonden.