Wonen op maat

of 16 /16
Wonen op maat Woonvoorzieningen van SEIN INFO

Embed Size (px)

description

wonen bij epilepsiecentrum SEIN

Transcript of Wonen op maat

Page 1: Wonen op maat

Wonen op maat Woonvoorzieningen van SEIN

Info

Page 2: Wonen op maat

Inleiding

Epilepsie en de meest in het oog springende uiting daarvan, de aan-vallen, komen in vele variaties voor. Vooral de complexere vormen van epilepsie kunnen diep ingrijpen in iemands leven en in dat van familie en vrienden. Bijvoorbeeld als epilepsie zich niet beperkt tot aanvallen alleen. Of als iemand ook een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft.

Onder andere met haar woonvoorzieningen levert Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) intensieve zorg aan mensen met epilep-sie – al dan niet in combinatie met bijkomende handicaps. Veelal gaat het om complexe hulp- en behandelvragen, waarvoor behandelaren zoals neurologen, gedragswetenschappers, huisartsen en persoonlijk begeleiders intensief samenwerken in een zogenoemd multidiscipli-nair team. In epilepsie gespecialiseerde begeleiders ondersteunen bij het wonen en het dagelijkse (en nachtelijke) leven.

Ook biedt SEIN aangepaste woonruimtes aan die veiliger zijn voor mensen met epilepsie. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen bij het vallen letsel oplopen, zitten er in de woonruimtes geen trap-pen, drempels en scherpe hoeken. In de woningen is apparatuur aanwezig die aanvallen signaleert en de dienstdoende medewerkers waarschuwt.

In deze brochure leest u voor wie onze zorg geschikt is en welke woon-voorzieningen SEIN precies biedt. Daarnaast komt u meer te weten over onze locaties voor epilepsiezorg: De Cruquiushoeve in Cruquius, Meer en Bosch in Heemstede en Fonteinkruid in Zwolle. Ook vindt u hier informatie over onze dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding en over onze visie op zorg. Tot slot leest u hoe u bij ons terecht kunt komen.

WE

LKO

M

2

Page 3: Wonen op maat

1. Woonzorg: voor wie? 4 Kinderen en jongeren met epilepsie 4 Mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie 4 Mensen met onbegrepen gedrag en epilepsie 5 Mensen die ambulante begeleiding ontvangen 5

2. Wonen bij SEIN 6 Diverse woonzorgvormen 6 Logeerhuis 7

3. Onze locaties 8 De Cruquiushoeve 8 Meer en Bosch 8 Fonteinkruid 9

4. Individueel ondersteuningsplan (IOP) 10

5. Behandeling 12

6. Dagbesteding 13

7. Hoe kunt u bij ons terecht? 15

InhoudIN

HO

UD

3

Page 4: Wonen op maat

Woonzorg: voor wie?

SEIN staat garant voor woonzorg voor mensen van alle leeftijden: van kleine kinderen tot ouderen. Van al onze cliënten heeft ongeveer zestig procent een meervoudige, complexe beperking. U kunt hierbij denken aan epilepsie in combinatie met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of een mild psychiatrisch ziektebeeld. Hieronder leest u hoe wij onze ondersteuning specifiek per doelgroep afstemmen.

Kinderen en jongeren met epilepsieBij observatie, diagnostiek en begeleiding houden onze specialisten speci-fiek rekening met de ontwikkelingen die een kind doormaakt, zowel licha-melijk als verstandelijk als sociaal/emotioneel. Ook adviseren - en indien gewenst trainen - wij ouders, zodat zij beter toegerust zijn om hun kind te begeleiden. In onze woonvoorzieningen hebben wij niets aan het toeval overgelaten: onze wooneenheden hebben geen open keuken en in plaats van radiatoren is er voornamelijk vloerverwarming aanwezig.

Mensen met een verstandelijke beperking en epilepsieWij leveren dag en nacht volledige epilepsieondersteuning aan mensen die naast epilepsie ook een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Daarbij willen wij de sociale zelfstandigheid natuurlijk maximaal ontwikke-len en behouden. De ondersteunende teams die in de woningen werkzaam zijn, kunnen standaard een beroep doen op een neuroloog, epilepsiever-pleegkundigen en vaktherapeuten.

1.W

IE

4

Page 5: Wonen op maat

Mensen met onbegrepen gedrag en epilepsieEpilepsie is verweven met gedrag en beïnvloedt vaak de stemming van cliënten. Sommige van onze cliënten vertonen dan ook onbegrepen gedrag naast hun epilepsie. Om op de juiste manier met hen om te gaan is een grote inzet van deskundigen vereist. Zij stemmen de diagnose uiterst nauw-keurig af op complexe hulpvragen. Onze medewerkers zijn erin gespeciali-seerd om mensen met epilepsie en onbegrepen gedrag op alle levensgebie-den te begeleiden en te ondersteunen.

Mensen die ambulante begeleiding krijgenVoor mensen die ambulante begeleiding nodig hebben, staat er altijd een deskundig begeleidingsteam klaar dat eventuele risico’s samen met de cliënt afweegt. Als iemand de wens heeft om zelfstandig op vakantie te gaan, bespreekt ons team dit uitvoerig met de cliënt. Samen streven zij ernaar deze wens optimaal uit te laten komen. Neemt door aanvallen de behoefte aan ondersteuning tijdelijk toe, dan kunnen wij dit opvangen. Ook heeft SEIN gespecialiseerde maatschappelijk werkers in dienst die cliënten ondersteunen om deel te nemen aan de maatschappij.

5

Page 6: Wonen op maat

Wonen bij SEINw

on

en

2.SEIN biedt ondersteuning bij het wonen en in het dagelijks leven. Dat is mogelijk in diverse woonlocaties, variërend in grootte en doelgroep. Mensen kunnen kiezen voor wonen op een van onze locaties en voor een specifieke woonvorm. Daarnaast hebben wij een logeerhuis waar mensen met epilepsie voor kortere periodes kunnen verblijven.

Diverse woonzorgvormenEr zijn bij SEIN verschillende vormen langdurige woonzorg: groepswo-nen, aanleunappartementen, cliëntappartementen, begeleid zelfstandig wonen en ambulante begeleiding.

Bij groepswonen leven cliënten met een groep van vier, zes of acht mensen in dezelfde wooneenheid. Er is onder meer een gemeenschap-pelijke woonkamer of ontmoetingsruimte en iedere cliënt heeft een eigen zit-slaapkamer. Er zijn altijd medewerkers aanwezig (of oproep-baar), als er cliënten thuis zijn.

Naast onze reguliere wooneenheden voor groepswonen, zijn er in dezelfde gebouwen ook aanleunappartementen te vinden. Over het algemeen wonen hier cliënten die meer behoefte hebben aan veilig-heid en ondersteunende begeleiding dan in de gebouwen waar uitslui-tend reguliere cliëntappartementen zijn.

Wonen bij SEIN

6

Page 7: Wonen op maat

Cliëntappartementen zijn er voor mensen die min of meer zelfstandig willen wonen op het terrein van SEIN. Als er behoefte is aan ondersteuning naast de epilepsiezorg, zijn er zorgverleners aanwezig. Deze zorg wordt voornamelijk volgens afspraak verleend. Bewoners van een appartement kunnen, als zij hier behoefte aan hebben, terecht in een inloopruimte waar soms gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.

SEIN biedt begeleid zelfstandig wonen aan in Hoofddorp. Hierbij woont de cliënt zelf-standig, maar kan hij of zij specifieke ondersteuning aanvragen. U kunt hierbij denken aan leren hoe om te gaan met epilepsie, hulp bij de administratie, hulp in het huishouden of hulp op sociaal-emotioneel vlak.

Onze ambulante begeleiding is epilepsiezorg aan huis, bijvoorbeeld thuiszorg of opvoe-dingsondersteuning. Bij onze mogelijkheden om ambulante ondersteuning te leveren, speelt afstand een rol.

LogeerhuisIn het logeerhuis op De Cruquiushoeve in Cruquius kunnen kinderen en jongeren een tijdje logeren. Dat kan een nachtje zijn, maar ook meerdere nachten, een hele week of een hele schoolvakantie. Voor kinderen die onderwijs volgen op de nabije school De Waterlelie kan het een goede optie zijn om bijvoorbeeld doordeweeks een nacht in het logeerhuis door te brengen. Daarnaast kunnen de kinderen van De Waterlelie buiten schooltijden enkele uren in het logeerhuis verblijven. Ook in het logeerhuis werken deskundige zorgverleners met een mbo- of hbo-opleiding, die zich hebben gespecialiseerd in epilepsie.

7

Page 8: Wonen op maat

8

Onze locatiesLO

CAT

IES

3.Voor gepaste woonvoorzieningen kunnen onze cliënten bij SEIN op drie locaties terecht: De Cruquiushoeve in Cruquius, Meer en Bosch in Heemstede en Fonteinkruid in Zwolle. Daarnaast beschikt SEIN, in samen-werking met een woningbouwvereniging, over zeven appartementen in Hoofddorp.

De CruquiushoeveOnze woonvoorziening op het terrein van De Cruquiushoeve, die ruimte heeft voor 240 cliënten, ligt op enkele kilometers afstand van nabijgele-gen dorpen als Vijfhuizen en Hoofddorp. Het parkachtige terrein kent veel laagbouw en er rijdt uitsluitend langzaam rijdend bestemmingsverkeer. Het terrein is beschermd en beschut, waardoor het voor cliënten met veel aanvallen toch veilig is om te wandelen of te fietsen, alleen of begeleid. Er is een groot aantal voorzieningen aanwezig, waaronder een winkeltje, een activiteitencentrum, een gezondheidscentrum, een manege en een kinderboerderij. Ook zijn er enkele klinische afdelingen en is de school De Waterlelie op het terrein gevestigd, speciaal voor kinderen met epilepsie en een ontwikkelingsstoornis.

Meer en BoschIn diverse negentiende-eeuwse en nieuwe gebouwen op ons terrein in Heemstede verlenen wij zorg en ondersteuning aan ongeveer 130 cliën-ten. Hiervan zijn 40 plaatsen voor cliënten met onbegrepen gedrag en epilepsie.

Page 9: Wonen op maat

De gebouwen zijn volledig gerenoveerd en geschikt gemaakt voor mensen met epilepsie. Meer en Bosch is een autoluwe locatie midden in Heemstede. Winkels, openbaar vervoer en andere openbare voorzieningen zijn binnen handbereik. Het park staat open voor buurt-bewoners en bezoekers. Een deel van het terrein is bestemd voor particuliere woningbouw. Door de centrale ligging is het voor de cliënten van Meer en Bosch gemakkelijker om in contact te komen met de maatschappij.

FonteinkruidOp deze locatie in Zwolle huisvesten wij 40 cliënten, jong en oud. De appartementen liggen midden in een woonwijk en sluiten qua kleur en architectuur goed aan bij de omliggende bebouwing. Cliënten kunnen genieten van een mooie binnentuin. Op de begane grond bevinden zich spreek- en behandelkamers en ruimtes voor dagbesteding. De woonruimtes zijn geheel aangepast aan cliënten met epilepsie, al dan niet met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Bovendien is de omgeving bijzonder veilig: er zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig en er is medisch-specialistische zorg op afroep. Ook in de techniek van dit gebouw is apparatuur opgenomen (een akoestisch waaksysteem) om aanvallen te kunnen signaleren en door te geleiden naar de dienstdoende medewerkers.

9

Page 10: Wonen op maat

Individueel ondersteuningsplan (IOP)

IOP

4.Ons uitgangspunt is altijd eerst de mens en dan epilepsie. Wat willen de cliënten, wat zijn hun dromen, wensen, hoe zien zij zelf hun toekomst? Daarbij verliezen we niet uit het oog dat deze mensen epilepsie hebben. Dat epilepsie behoorlijk ingrijpend is in een leven. En dat epilepsie een aandoening is die niet constant is, maar verandert en soms erger wordt.

Aan ons de opdracht om cliënten die bij ons verblijven, zo te ondersteunen dat zij de baas zijn over hun eigen leven, zelf hun keuzes maken en zich kunnen ontplooien. Hierbij gaan wij vooral uit van de mogelijkheden die zij hebben, en minder van de beperkingen. Wij benadrukken dus niet wat er allemaal niet kan door epileptische aanvallen, maar juist wat iemand ondanks de epilepsie wenst te doen en zelf kan. Dit vloeit voort uit de overweging dat mensen met epilepsie:

de regie voeren over hun eigen leven; zelf keuzes kunnen maken; de mogelijkheid hebben zich te ontplooien; een gewaardeerde maatschappelijke rol kunnen vervullen.

10

Page 11: Wonen op maat

Het doel van SEIN is een woon- en leefklimaat te scheppen waarin cliënten optimaal kunnen functioneren. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

De wensen van de cliënt staan voorop. Het ondersteuningsplan verheldert allereerst de vraag van de cliënt. Als duidelijk is wat de cliënt graag zou willen in de nabije of verre toekomst, kijken wij hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden.

De mogelijkheden van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de zorg. Als een cliënt een wens heeft die vanwege beperkingen niet zomaar uitgevoerd kan worden, kijken wij naar wat de cliënt nog wel zelf kan en zoeken wij naar mogelijkheden om met aanvullende maatregelen of ondersteuning de wens toch te vervullen.

SEIN organiseert de zorg rondom de cliënt. Dit betekent dat de cliënt altijd het uitgangs-punt van ons handelen is.

In de dagelijkse praktijk verlenen wij zorg binnen de mogelijkheden en de grenzen die de indicatie van de cliënt met zich meebrengen. Dat betekent onder meer dat wij samen met de cliënt en zijn of haar naaste omgeving altijd realistisch moeten kijken naar de uitvoerbaar-heid van de wensen. Informatie over welke zorg aan cliënten verleend kan worden vanuit de indicatie of het zorgzwaartepakket (ZZP), kunt u vinden op www.zorgzwaartebekostiging.nl.De afspraken over de zorg en ondersteuning worden vastgelegd in de Zorg- en dienstverle-ningsovereenkomst, waarvan het individuele ondersteuningsplan deel uitmaakt.

Page 12: Wonen op maat

Behandelingb

eh

an

de

lin

g

5.SEIN heeft een groot aantal deskundigen in dienst zoals neurologen, huisartsen, gedragswetenschappers, vaktherapeuten en paramedici (voor disciplines zoals ergotherapie, fysiotherapie en logopedie). Zij hebben veel ervaring in het ondersteunen en behandelen van mensen met een verstan-delijke beperking en epilepsie. Daarnaast ondersteunen zij begeleiders, ouders en andere verzorgers. De deskundigen werken intensief samen in een multidisciplinair team. Ook als u nog geen cliënt bent van SEIN, kunt u een beroep doen op onze deskundigen.

12

Page 13: Wonen op maat

6.d

ag

be

ste

din

gDagbesteding

Naast alle noodzakelijke medische, sociale, maatschappelijke en edu-catieve ondersteuning die we bieden, hechten wij er veel waarde aan dat cliënten hun dag zinvol invullen met werk en/of activiteiten. Zo hou-den wij bij alle activiteiten zorgvuldig rekening met ieders individuele wensen en mogelijkheden. Hieronder volgt een greep uit de mogelijke dagbestedingen bij SEIN.

Zelfontplooiing Als cliënten er behoefte aan hebben, kunnen ze via ‘Work@SEIN’

montage- en verpakkingswerk doen voor een opdrachtgever, of ser-vicewerkzaamheden voor SEIN.

Voor creatieve activiteiten heeft SEIN een schildersatelier, een kaar-senmakerij, een houtwerkplaats en een textielafdeling.

Cliënten kunnen genieten van belevingsgerichte activiteiten, zoals snoezelen en zwemmen.

Bij de kinderboerderij en manege kunnen cliënten dieren verzorgen, in de tuinderij werken of onderhoud verrichten.

Onder begeleiding van een muziekagoog kunnen cliënten een instru-ment leren bespelen, zingen en/of spelen in een band.

Page 14: Wonen op maat

Groepsactiviteiten Cliënten kunnen aan veel ontmoetingsactiviteiten meedoen, zoals

samen puzzelen, computeren, televisiekijken en spelletjes doen. SEIN biedt op verschillende dagen en tijden ontspannende acti-

viteiten aan zoals bloemschikken, koken en dagtochtjes onderne-men. De verschillende tijden zorgen ervoor dat zo veel mogelijk cliënten overal een keertje aan mee kunnen doen.

Gemiddeld twee keer per maand organiseert SEIN een grote activiteit op de locatie De Cruquiushoeve, zoals een disco, bingo of een optreden van een popband of artiest. De jaarlijks terugke-rende traditionele feesten zoals Sinterklaas, kerst en zomeractivi-teiten worden op alle locaties georganiseerd.

1414

Page 15: Wonen op maat

CO

NTA

CT

6.

15

i

Hoe kunt u bij ons terecht?

De woonzorg van SEIN wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om opgenomen te kunnen worden in een van onze wooneenheden, logeervoorziening of begeleiding in de thuissituatie is daarom een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie geeft aan of u aanspraak maakt op gespecialiseerde epilepsiezorg. In de meeste gevallen bepa-len de ernst van de epilepsie en de bijkomende beperkingen of het CIZ een indicatiebesluit afgeeft voor deze zorg.

In sommige gevallen is andere financiering mogelijk. Logeerhuiszorg en ambulante epilepsiezorg kunt u ook financieren vanuit het per-soonsgebonden budget (PGB). Een PGB kunt u eveneens aanvragen bij het CIZ. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.ciz.nl.

Mocht u vragen hebben over opname, dan kunt u contact opnemen met de opnamecoördinator van SEIN, de heer K. Tiebie. Zijn telefoon-nummer is 023 – 55 88 416. E-mailen kan ook: [email protected].

Meer informatie vindt u op onze website: www.sein.nl.

Page 16: Wonen op maat

Vorm

gevi

ng: L

isco

m, T

iel.

Foto

graf

ie: S

EIN

Joh

an M

oere

nhou

t en

arch

ief a

fd. C

omm

unic

atie

. Dru

kwer

k: D

elta

bach

. Opl

age:

200

0. T

ekst

: Taa

lcen

trum

- VU

SEINTelefoonnr : 023 – 558 8000 email : [email protected] : 023 – 558 8009 internet : www.sein.nl