Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

of 15 /15
Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

Embed Size (px)

description

Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010. Doel van de Wmo: Participatie. Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving Principes: wederkerigheid en verbinden. Kenmerken van de Wmo. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

Page 1: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

Wet maatschappelijke ondersteuning

kracht van verbinden

September 2010

Page 2: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

2

Doel van de Wmo: Participatie

- Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving

- Principes: wederkerigheid en verbinden

Page 3: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

3

Kenmerken van de Wmo

- De Wmo is gericht op alle burgers, niet alleen op burgers met een beperking

- De Wmo is een participatiewet en geen zorgwet- Horizontale verantwoording, gemeenten zijn verantwoordelijk- Beleidsvrijheid voor gemeenten- De Wmo draait op de kracht van welzijn- Lokaal maatwerk, dus verschillen per gemeenten- U kan als wethouder het verschil maken

Page 4: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

4

Financiën van de Wmo

- Wmo-middelen zijn niet geoormerkt- Het totale budget bedraagt 5 miljard euro (circa 1,5 miljard voor

de ‘nieuwe’ taken)- Budget 2007 historisch verdeeld onder de gemeenten (‘schoon

aan de haak’)- Budget 2008 en latere jaren op basis van een objectief

verdeelmodel- 2011 verfijning van het verdeelmodel

Page 5: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

5

De compensatieplicht bestaat uit vier gebieden, het gaat om hulp en ondersteuning zodat een burger…

…een huishouden kan voeren- hulp bij het huishouden

…zich in en om de woning kan verplaatsen- rolstoel- aanpassing in de woning,

zoals een traplift

…kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan- welzijnsactiviteiten - maaltijdverzorging- gemeenschappelijke

dagbesteding

…zich lokaal kan verplaatsen- vervoersmiddel in de regio, zoals een taxibus of scootmobiel

Page 6: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

66

Evaluatie Wmo na 3 jaar – conclusies van het SCP

- De kracht van welzijn kan meer én beter benut worden- Veel nadruk op de hulp bij het huishouden - De Wmo werkt: gemeenten voeren de wet uit zoals bedoeld- Meer vraagsturing leidt tot hogere zelfredzaamheid- Samenhangend beleid leidt tot betere participatie- De burgers zijn grosso modo positief- Kleine bijzondere doelgroepen niet scherp in het vizier

Page 7: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

77

De kracht van welzijn

- Bijdragen aan het oplossen van samenlevingsproblemen- Niet alles individueel oplossen maar via collectieve/algemene

aanpak benaderen en burgers daarbij betrekken en laten samenwerken

- Nadruk op wederkerigheid, burger leert zelf zijn problemen op te lossen

- Zichtbare baten: schooluitval, veiligheid, betrokkenheid, cohesie- Breng bij bezuinigingen ook de baten in beeld

Page 8: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

88

Het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’- Programma van het ministerie van VWS, de VNG en MO-groep

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening- Het programma richt zich op twee speerpunten:

1. Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen gemeenten en welzijnsinstellingen

2. Het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnwerk

Page 9: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

99

Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer

- Lokale politiek benoemt welke maatschappelijke problemen aangepakt worden

- Welzijnswerk kiest op basis van professionaliteit welke (liefst effectieve) interventies ingezet worden

- en toch is het complexer…Het welzijnswerk weet en ziet veel De wethouder weet ook wel hoe het moet

- De politiek en het welzijnswerk hebben niet dezelfde relatie met de burger

- Die andere stoel zit soms lekkerder…

Page 10: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

1010

Kwaliteit welzijnswerk, vertaald in 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

1. Gericht op de vraag achter de vraag2. Direct er op af3. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger4. Formeel en informeel in optimale verhouding5. Doordachte balans van collectief en individueel6. Integraal werken7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht8. Gebaseerd op ruimte voor de professional

Page 11: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

1111

Het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’

- Programma is van én voor het veld - Het begint bij een lokale /regionale gezamenlijke analyse: wat is

nodig voor de concretisering van de maatschappelijke agenda- Probleemanalyse én oplossingen komen vanuit de lokale setting- Nadruk op het verspreiden en toepassen van bestaande kennis- Het programma loopt van 1 oktober 2010 t/m 31 december 2011

Page 12: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

1212

Doelgroep programma

- Primaire doelgroep:gemeenten en instellingen; zowel bestuurders als uitvoerders

- Secundaire doelgroep:Afhankelijk van de lokale maatschappelijke agenda – zorgaanbieders, Wmo-raden, politie, sport, onderwijs, …

Page 13: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

1313

Programma biedt u ondersteuning op maat

Vanuit het programma wordt ondersteuning geboden:- Dit kan in de vorm van o.a. workshops, trainingen,

informatiemateriaal over best practices en visiteteams. - Denk hierbij ook aan:

Regionale en landelijke bijeenkomsten over een bepaald themaMethodiek om maatschappelijke agenda op te stellenKennis uit de Movisie programma’s ‘Beter in Meedoen’, zoals de professionele competenties en de effectieve interventiesKennis vanuit Verweij JonkerKennis vanuit de Wmo-werkplaatsenLokale ondersteuning om lokale programma’s op gang te brengen

Page 14: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

1414

Aanmelden voor het programma

- Gemeenten en instellingen kunnen zich vanaf 30 september 2010 tot 1 december 2011 aanmelden via de website www.invoeringwmo.nl.LET WEL: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

- Om een beeld te krijgen van de aard van de aanmeldingen willen we u vragen uw ondersteuningsvraag alvast te mailen naar [email protected]

Page 15: Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010

15

Tot slot

- Meer nadruk op preventie en voorkomen van onnodig zware zorg- (mogelijke) overhevelingen zowel ideologisch als financieel gestuurd- Meer prikkels in het systeem: ontschotten- Burgers en professionals zorgen samen voor meer en betere

participatie- Wethouders kunnen het verschil maken!

Dit is dé kans om méér van de Wmo, meer van participatie te maken.

Laten we die kans gemeenschappelijk pakken.