West Twente week34

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  9

Embed Size (px)

description

West Twente

Transcript of West Twente week34

 • Kijk voor het actuele

  woningaanbod in onze advertentie

  elders in deze krant.

  T. 0548 54 35 33 www.tiptopdesign.nl

  zandstralen van meubels schuifwanden op maat brocante kasten

  www.westtwente.nlDinsdag 18 augustus 2015

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

  WEBWINKEL

  Start seizoen SV BatoHOLTEN - SV BATO Holten start het seizoen 2015 - 2016 in de week van dinsdag 1 september met een duide-lijk en herkenbaar program-

  ma. Er zijn diverse sportieve mogelijkheden voor iedere leeftijd.Alle informatie is te vinden op www.batoholten.nl.

  WMO Zorg In NaturaRIJSSEN - Diakonia Dagop-vang voor Ouderen heeft wegens de nieuwe Wmo toestemming gekregen om als onderaannemer WMO Zorg In Natura te mogen le-veren. Omdat er dit jaar geen nieu-we aanbesteding plaats-vindt, heeft Diakonia voor de zomer bij de samenwer-kende Twentse gemeente gevraagd of men de maat-werkvoorzieningen als on-deraannemer mag leveren in het kader van de Wmo 2015.De beoordeling wees uit

  dat Diakonia voldoet aan de gestelde eisen. Op basis hiervan is men n van de aanbieders die maatwerk-voorzieningen levert op grond van de Wmo. Diakonia Dagopvang voor Ouderen is een kleinschali-ge organisatie die in Rijssen identiteitsgebonden onder-steuning levert aan mensen uit de Syrisch orthodoxe doelgroep. De ondersteu-ning is erop gericht om zo zelfstandig mogelijk te kun-nen blijven wonen. De dag-opvang is gevestigd aan de Roelf Bosmastraat 35.

  Gratis cursus Politiek ActiefRIJSSEN - Wie interesse heeft in lokale politiek, kan via de gemeente een gratis cursus volgen. Deze wordt verzorgd door ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos werkt lande-lijk en heeft Rijssen-Holten uitgekozen om een gratis cursus aan te bieden voor mensen met interesse in de lokale politiek. Uniek, want na een zorg-vuldige afweging is Rijs-sen-Holten als n van de acht gemeenten geselec-teerd waar deze cursus gra-tis wordt aangeboden. Op 28 september gaat de cursus Politiek Actief van start.

  De cursus biedt inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Raadsgriffi er Hendrik Jan van de Vliert: De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover na-denkt politiek actief te wor-den en nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast zijn er inwoners die niet direct politiek ac-tief willen worden, maar die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming, of gewoon willen weten hoe de lokale politiek werkt.Burgemeester Arco Hofl and

  is blij dat ProDemos Rijs-sen-Holten heeft uitgeko-zen: Deze gratis cursus is een mooie kans voor onze inwoners om kennis te ma-ken met de politiek. ProDe-mos legt in de cursus uit wat de spelregels zijn van onze democratie en laat zien hoe en wat jezelf kunt doen om invloed uit te oefenen in je eigen gemeente. Genteresseerde inwoners uit Rijssen-Holten melden zich aan door een e-mail te sturen naar griffi e@rijssen-holten.nl of te bellen met de griffi e 0548-854 531 of 854 532. Dit kan tot 21 septem-ber.

  Gerrie Marsman van Natuurboerderij Zorgvliet aan de Larenseweg 106 in Holten bakt samen brood en koekjes in haar authentieke veldoven. Gerrie gaat elke woensdag brood bakken in de buitenoven. Vanaf 10.00 uur is men van harte welkom om de voorbereidingen van het brood bakken te volgen. Rond 12.00 uur gaat het brood de oven in. Na de

  middag kunnen kinderen zelf koekjes bakken in de oven.Neem gerust appels mee, want aansluitend kunnen deze appels in de oven opgewarmd worden. Hiermee worden de appels gedroogd. Kijk rond in de biologische groente- en fruittuin. En kruiden- en bloementuin.De toegang is gratis. Meer informatie: 0573-221102.

  Brood bakken

  Adopteer stukje veld Enter Vooruit

  ENTER - Het veld zou 24 juli opgeleverd worden. Er werd echter tijdens de graafwerk-zaamheden een kleine hoe-veelheid asbest aangetroffen in de noordoosthoek van het veld.

  Vroeger heeft hier een kleedkamergebouw gestaan en waarschijnlijk zijn de

  resten hiervan aangetroffen. Ook heeft er een paadje ge-lopen tot voor de tribune en tot achter het doel. Uit alle onderzoek is gebleken dat de bodem gesaneerd moet worden.Zo het nu lijkt kan de sa-nering starten rond 1 sep-

  tember en zal aansluitend verder worden gewerkt aan het kunstgras. Dit heeft als gevolg dat de oplevering dan plaats kan vinden me-dio half oktober.

  Als club huurt men de vel-den van de ESF dus is men geen eigenaar, maar gebrui-ker. Men kan dus niet aan-sprakelijk worden gesteld voor de kosten, maar er is ook geen invloed op de tijds-duur.De fi nanciering wordt ver-strekt door de gemeente Wierden aan de ESF en En-ter Vooruit betaalt deze in een aantal jaren af.

  Om de kosten voor het veld te drukken is een crowd-fundingprincipe opgezet, hier kan men een deel van het veld adopteren: kunstgras.entervooruit.nl

  AANTREFFEN ASBEST ZORGT VOOR EXTRA VERTRAGING

  Enter Vooruit is gestart met een crowdfundingactie om een kunstgrasveld te kunnen fi nancieren. De vondst van asbest in de grond, zorgt voor een grote vertraging voor wat betreft de aanleg ervan. Belangstellenden kunnen nu een stukje veld adopteren.

  Uitstel aanleg kunstgras

  SamenLoop zoekt vrijwilligers HOLTEN - Op sportpark Meer-manskamp in Holten wordt de SamenLoop voor Hoop gehouden. Met dit 24-uurs wandelevenement op 10 en 11 oktober wordt door ver-schillende teams geld op-gehaald voor KWF Kanker-bestrijding. Hiervoor is men nog op zoek naar vrijwilli-

  gers die willen helpen. Daarom is er dinsdag 25 augustus om 20.00 uur in de kantine van sportpark Meermanskamp (Valken-weg 4, Holten) een informa-tieavond. Voor meer informatie: sa-men lo opvo orho op.n l /holten.

  CURSUSJAAR MUZIEKSCHOOLMuziekschool Rijssen start 24 augustus met het nieuwe cursusjaar

  25

  OPEN DAG MUZIEKSCHOOLToneel, musical, streetdance, mode ontwerpen, kinder-werkplaats in De Reggehof

  4/5

  EvangelisatieRIJSSEN - In de Ontmoetings-kerk aan de Boomkamp in Rijssen wordt zondag 23 augustus in de avonddienst van 19.00 uur een Evange-lisatiedienst gehouden met als thema Waar maak jij je zorgen over? Ds. G.A. van der Berg zal in deze dienst voorgaan.

  ZmpkeENTER - De eerste wedstrijd van de najaarscompetitie van HSV t Zmpke werd zaterdag gevist in het Over-ijssels kanaal bij Hancate. De vangst was niet gewel-dig. Er werd ruim 4 kilo vis gevangen.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 4cd-box Magic of Disco deel 2Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • GEOPEND:

  VOOR DIVERSE PROJECTENIN DE REGIO ZOEKENWIJ:

  maureen@ctstechniek.nl - www.ctstechniek.nlPr. Bernhardplantsoen 306

  Postbus 399 - 7550 AJ Hengelo

  TIMMERLIEDENMETSELAARS /TEGELZETTERS

  ONDERHOUDSSCHILDERSMONTEURSMACHINEBOUWINSTALLATIEMONTEURS

  CTSTECHNISCH PERSONEEL

  Interesse? Neem dan vandaagnog contact opmet

  Maureen van de Scheur: 074 291 73 36

  Kijk voor meer informatie opwww.kappersakademie.nl of bel 0900-8620

  N inschrijven voor dag- of avondopleiding in AMERSFOORT.

  Erkende kappersopleidingen. Studiefinanciering mogelijk.

  www.buiterbeton.nlwww.buiterbeton.nl

  BUITENLEVEN INSPIRATIESierbestrating, verlichting, tuinhuizen, tuinhout, verandadaken enz...

  Wegdromen in n van onze 13 themaTuinen

  Wij werken aan het spoorOm het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken,slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 2 op 3 september op het trajectZutphen - Hengelo een slijptrein.Woont u in Diepenheim of Markelo in de buurt van dit spoor,dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

  Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken.Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

  Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing.

  Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten:www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

  foto:P

  eter

  Hon

  ig www.westtwente.nl West Twente dinsdag 18 augustus 2015 2

  Zwemvierdaagse in KoerbeltRIJSSEN - De zwemvier-daagse wordt van 24 tot en met 28 augustus gehouden in zwembad De Koerbelt in Rijssen. De voorverkoop is inmiddels begonnen en loopt tot en met 23 augus-tus. In de voorverkoop kost

  deelname 4 euro. Vanaf 24 augustus kost deelname 5 euro. Er kan elke avond vanaf 18.05 uur worden ge-zwommen. Starten kan tot 19.30 uur. De randactiviteiten worden gehouden door Rijssense

  Zwem- & Poloclub de Mors, zoals lollyspel, touwtje-trekken, snoep-, koffie- en popcorner, glazenspel en er zullen olieballen verkocht worden. Tevens zijn er tal van springkussens aanwe-zig.

  Cursus over God en bijbelRIJSSEN - Wie de kennis over God en de bijbel wil verdie-pen, kan terecht bij de cur-sus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG). De cursus is nadrukkelijk bedoeld voor de wijde regio. De cursus TVG wordt ge-geven onder de vlag van de PKN, maar ook mensen van andere kerkgenootschappen zijn welkom. Uitgangspunt van de cursus is dat de bij-bel het woord van God is. Wie dat uitgangspunt deelt, kan meedoen.De TVG is een cursus van 3 jaar. Gedurende die 3 jaar ko-men alle vakken van de the-ologie aan bod, zoals Oude en Nieuwe Testament, dog-matiek en kerkgeschiedenis.

  Deelnemers schrijven zich per jaar in. De lessen wor-den 1 keer in 2 twee weken gegeven op zaterdagmorgen, in kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2. Het cursusgeld bedraagt 165 euro per jaar; echtparen be-talen samen 250 euro.Op zaterdag 22 augustus gaat de cursus van start. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Men kan ook geheel vrijblijvend komen kijken of de cursus iets is. De ochtend begint om 9.00 uur. Voor opgave voor de hele cursus of alleen de eerste l