VLIO Folder 2011

2
Sport Je bent sportief, kickt op een fysieke prestatie, houdt van sociaal contact en je bent bereid om voor je stu- dies te werken, dan ben je in onze sportschool aan het juiste adres. Vanaf het eerste jaar kan je kiezen op TSO-niveau voor 4 uren sport per week. In de afdeling L.O. & Sport (TSO) kan je vanaf de tweede graad al je ener- gie kwijt tijdens de 9 uren sport. Naast verschillen- de balsporten en slagsporten, krijg je in de sportles- sen ook zwemmen, atletiek, turnen en dans. Dit aangevuld met een wetenschappen, in de derde graad specifiek naar sport gericht. Sporten die in de lessen niet aan bod komen, worden je via dag- of weekstages aangeboden. Na het volgen van deze opleiding ben je klaar om hogere studies aan te vat- ten, waarbij vooral pedagogische en paramedische richtingen je voorkeur zullen genieten. KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR PLANT, DIER & MILIEU, LANDBOUW, TUINBOUW, BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN, SPORT HOOGSTRAAT 20 - 9700 OUDENAARDE TEL. 055/33.46.80 - FAX 055/33.46.82 WWW.VLIO.BE - [email protected] OPENDEURDAG 29 mei 2011 Als enige in de streek bieden we je ook de kans om in een 7e jaar TSO (Secundair-na-Secundair) je te specialiseren in de sportsector met de richting sport- club- en fitnessbegeleider. Met de behaalde attesten en diploma’s ben je klaar voor de “sportieve” arbeidsmarkt. Naast ons TSO-aanbod hebben we voor jou op ASO- niveau de afdeling Sportwetenschappen, 5 to 6 uur sport aangevuld met een stevige brok wiskunde (5 u/week) en wetenschappen (6u/week). Op die manier een ideale voorbereiding voor alle mogelijke hogere studies, zowel master- als bachelorniveau. Sport

description

VLIO Folder 2011

Transcript of VLIO Folder 2011

Page 1: VLIO Folder 2011

Sport

Je bent sportief, kickt op een fysieke prestatie, houdtvan sociaal contact en je bent bereid om voor je stu-dies te werken, dan ben je in onze sportschool aanhet juiste adres.

Vanaf het eerste jaar kan je kiezen op TSO-niveauvoor 4 uren sport per week. In de afdeling L.O. &Sport (TSO) kan je vanaf de tweede graad al je ener-gie kwijt tijdens de 9 uren sport. Naast verschillen-de balsporten en slagsporten, krijg je in de sportles-sen ook zwemmen, atletiek, turnen en dans. Ditaangevuld met een wetenschappen, in de derdegraad specifiek naar sport gericht. Sporten die in delessen niet aan bod komen, worden je via dag- ofweekstages aangeboden. Na het volgen van dezeopleiding ben je klaar om hogere studies aan te vat-ten, waarbij vooral pedagogische en paramedischerichtingen je voorkeur zullen genieten.

KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR PLANT, DIER & MILIEU,

LANDBOUW, TUINBOU

W, BIOTECHNISCHE W

ETENSCHAPPEN, SPO

RT

HOOGSTRAAT 20 - 9700 OUDENAARDE

TEL. 055/33.46.80

- FAX 055/33.46.82

WWW.VL IO.BE - INFO@VL IO.BE

OPENDEURDAG

29 mei 2011

Als enige in de streek bieden we je ook de kans omin een 7e jaar TSO (Secundair-na-Secundair) je tespecialiseren in de sportsector met de richting sport-club- en fitnessbegeleider. Met de behaalde attestenen diploma’s ben je klaar voor de “sportieve”arbeidsmarkt.

Naast ons TSO-aanbod hebben we voor jou op ASO-niveau de afdeling Sportwetenschappen, 5 to 6 uursport aangevuld met een stevige brok wiskunde (5u/week) en wetenschappen (6u/week). Op diemanier een ideale voorbereiding voor alle mogelijkehogere studies, zowel master- als bachelorniveau.

Sport

Page 2: VLIO Folder 2011

3de graad (5de, 6de en 7de jaar)Landbouw (BSO)Ben je gebeten door het landbouwvirus en droom jeervan te werken op een boerderij of werkzaam tezijn in de landbouwsector (toeleveringsbedrijven…)? In de studierichting landbouw leer je dieren ver-zorgen en kweken of land¬bouwgewassen telen,vruchten ervan oogsten of wer¬ken met allerleilandbouwmachines.

Tuinbouw en groenvoorziening (BSO)Heb je groene vingers en droom je ervan om tuinenen parken aan te leggen en te onderhouden of wil jegraag een eigen bloemenzaak openen of werken ineen tuin¬centrum? Dan is deze richting de juiste !In de studierich¬ting tuinbouw leer je ook plantenkweken, verzorgen en verkopen.

Biotechnische Wetenschappen (TSO)In deze sterk wetenschappelijke richting leer jewelke processen zich afspelen in plant, dier en mens(levende wezens) en in hun omgeving. Je ontdektook welke rol levende organismen vervullen bij de

bereiding van voed¬sel en maaktkennis met technieken en proces-sen uit de biotechnologie. Eenrichting met ruime mogelijkhe-den naar het hoger onderwijs.

Dier- en landbouwtechnischewetenschappen (TSO) Je hebt belangstelling voor landbouw, machines,teelten… of specifiek voor de teelt en verzorgingvan dieren Deze studierichting biedt je een weten-schappelijke, brede en polyvalente vorming metmogelijkheden naar directe tewerk¬stelling en ver-volgonderwijs in de dierlijke ver¬zorging en produc-tie. Een eigen bedrijf leiden of opstarten of eenopleiding op het niveau van professionele bachelorbehoort tot de mogelijk¬heden.

Planttechnische wetenschappen (TSO)Je hebt belangstelling voor het landschap en detuinbouwsector. Deze studierichting biedt je eenwetenschappelijke, brede en polyvalente vormingmet mogelijkheden naar directe tewerkstelling envervolgonderwijs in de plantaardige productie enverzorging, tuinaanleg en -onderhoud. Een eigenbedrijf leiden of opstarten of een opleiding op hetniveau van professionele bachelor behoort tot demogelijkheden.

PPlant, Dilant, Dieerr

& Milieu& MilieuPPlant, Dilant, Dieerr

& Milieu& Milieu

TuinbouwTuinbouwTuinbouwTuinbouwTuinbouwTuinbouw

LandbouwLandbouwLandbouwLandbouwLandbouwLandbouw

1ste graad (1ste en 2de jaar)1A en 2A (TSO)De eerste graad start met het eerste leerjaar A, meteen beperkt keuzepakket agrarische technieken. Hettweede leerjaar Agro-Bio met een uitgebrei-der pakket agrarische technieken en reali-satietechnieken bereidt je voor op agrari-sche onderwijs in de tweede graad.

1B en BVL (BSO)Als je wat moeite had met theoretischeleerstof in het basisonderwijs, dan kies jevoor het eerste leerjaar B. Vanuit hetberoepsvoorbereidend leerjaar 2B ga je naarPlant, Dier en Milieu (BSO) in de tweede graad.

2de graad (3de en 4de jaar)Plant, dier en milieu (BSO) en Plant,dier en milieutechnieken (TSO) Hier maak je ruimschoots kennis met allerlei plan-ten, dieren en hun milieu. Je krijgt inzicht hoe jeplanten en dieren kunt verzor¬gen, beheren, produ-ceren en vermeerderen. Dé basis om het agrarischonderwijs aan te vatten in de derde graad.

Biotechnische Wetenschappen (TSO)Ben je een geboren onderzoeker, natuur- en milieu-be¬wust ? Kies dan al van in de tweede graad voorbiotechnische wetenschappen, waar je een sterkebasis krijgt om op wetenschappelijke wijze te lerendenken over en werken met de natuur.