THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE) · 2019-03-12 · Emiel ontdekken, het moedige...

11
GROEPSFORMULES 2019–2020 Scholen THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE)

Transcript of THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE) · 2019-03-12 · Emiel ontdekken, het moedige...

GROEPSFORMULES 2019–2020 Scholen

THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE)

Presentatie van het herinneringscentrum

Aanbod voor scholen› Vrij bezoek met audiogids › Bezoek met animaties rond vier thema’s

Partners › Partnership tussen Caen Memorial en Tempora › Aanbod Caen Memorial: scholen

75e verjaardag van de Slag om de Ardennen

3INHOUDSTAFEL

p5

p 7

p15

p19

5PRESENTATIE VAN HET HERINNERINGSCENTRUMEen nieuw herinneringscentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Ardennen opende haar deuren op 22 maart 2014 op een boogscheut van het befaamde Mardasson Memorial. Het biedt de bezoeker een meeslepende, multisensoriële ervaring dankzij decors, getuigenissen, multimedia-installaties en films die het verhaal van vier personages weergeeft in de beroering van de oorlog. Merkwaardige voorwerpen roepen het verhaal op van iedereen en de geschiedenis van ons allen. Met om en bij 750.000 bezoekers* in vijf jaar tijd bevestigt het Bastogne War Museum zijn positie als voornaamste culturele en toeristische bezoekersplaats in Wallonië en België en zelfs op Europees niveau. Een waar belevingscentrum met een ruime cafetaria, een groot zonnig terras, een mooie museumshop alsook talrijke activiteiten en evenementen (colloquia, geleide bezoeken aan de slagvelden, spektakels, tijdelijke tentoonstellingen... Het Bastogne War Museum is tevens lid van de European Liberation Route, een uitbreidende internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt (liberationroute.nl). Deze gebruiksvriendelijke groepsbrochure zal groepen helpen in de voorbereiding en reservatie van hun daguitstap naar Bastogne en omstreken.

*cijfers maart 2019

AANBOD VOOR SCHOLEN

VRIJ BEZOEK MET AUDIOGIDS,met of zonder pedagogisch dossier

Het Bastogne War Museum biedt een vrij parcours met audiogids aan waar de bezoeker het conflict beleeft doorheen het verhaal van 4 personages: Emiel,een schooljongen van 13 jaar; Mathilde een jonge leerkracht uit de streek; Robert, een Amerikaanse parachutist en Hans, een Duitse officier. Ze brengen elk hun verhaal en mening over dit belangrijk conflict in onze geschie-denis, van de oorzaken tot de gevolgen. Het parcours wordt onderbroken door 3 scenovisies, realistische en meesle-pende scènes. Het bezoek is evenwichtig (op het vlak van de standpunten) en volledig (op het vlak van de tijdslijn) en is de meest klassieke manier om het Bastogne War Museum te bezoeken. Een voorbereiding in de klas en/of een afsluitend gesprek na het bezoek aan het Bastogne War Museum is echter aangeraden. Een pedagogisch dossier per leeftijdscategorie (10-14 jaar en 15-18 jaar) staat ter beschikking om de leerlingen ondersteuning te bieden tijdens of na het bezoek. Het is downloadbaar en opgesteld door leerkrachten voor leerkrachten (www.bastognewarmuseum.be). Het stelt een paar relevante vragen aan de leerlingen in verband met hun leerprogramma en trekt de aandacht op sleutel-momenten van het parcours.

De audiogids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

www.bastognewarmuseum.be

— FORMULE 1

6 7

Publiek: vanaf 6 jaar Duur: 2u Prijs: €7/lln (audiogids inbegrepen) Pedagogisch dossier is downloadbaar op de website van het Bastogne War Museum www.bastognewarmuseum.be

Vergezeld door een animator zullen de leerlingen de realiteit in het leven van Emiel ontdekken, het moedige kind van het Bastogne War Museum, van de burgers en van de militairen, temidden van een dodelijk conflict. Deze anima-tie zal aanvangen met een korte inleiding die de Tweede Wereldoorlog terug in zijn context plaatst. Hierna zullen de leerlingen de echte getuigenissen van deze periode evenals gehoorateliers en multimediazalen ontdekken.

De leerlingen zullen het dagdagelijkse leven van onze voorouders ontdek-ken door manipulatie van voorwerpen, door uitwisseling van oogpunten en door het vergelijken met onze hedendaagse leefwijze.Facultatief : Het bezoek met Emiel kan 's namiddags worden verlengd met een schattenjacht. Dit spel laat toe de tijdens het bezoek opgedane bevindingen op een ludieke wijze te integreren.

Doorheen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt de harde realiteit van overleven in ballingschap concreet toegelicht door middel van getuigenissen en voorwerpen van toen. De migratie van een groot deel van de bevolking die in 1933 vervolgd werden door het nazi-totalitaire regime en de massale uittochten als een direct gevolg van de gevechten, laten de bezoe-kers nadenken over de hedendaagse migraties. De natuurlijke behoefte aan veiligheid van een persoon, die vermeld staat in het derde artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zal als rode draad dienen tijdens het bezoek. Het zal ook het dubbele gevoel van angst uitleggen dat zowel de migrant als het gastland ervaren. De ene vlucht voor de oorlog om zijn familie in veiligheid te brengen, de andere vreest voor de bedreiging van zijn eigen veiligheid.

Een bezoek met EmielPubliek : 6-13 jaarToegankelijk voor leerlingen van het lager, secundair en ook het buitengewoon onderwijsDuur : 2u of 4u (met 's namiddags schattenjacht)Tarief : €7/leerling + €60/animator+ 60 €/animator (max. 20 leerlingen/animator)(1 gratis begeleider per 15 leerlingen)Lunch : picknick mogelijk mits één consumptie per leerling.

8 9

BEZOEK MET ANIMATIESrond vier thema's

Het pedagogisch team van het Bastogne War Museum heeft het genoegen u het onuitgegeven school- en burgerprogramma voor te stellen: Legers, Oorlogen, Democratie en Burgerschap genaamd.

Halverwege tussen burgerschapsvorming, geschiedenis en beleving beoogt deze globale en multidisciplinaire aanpak de toekomstige actoren van de politieke en culturele wereld er toe te brengen, de wereld waarin ze leven te begrijpen. De doelstellingen die nagestreefd worden zijn veel meer dan een bezoek aan een historishe site van de Tweede Wereldoorlog, namelijk een constante link leggen met de actualiteit, het creëren van interactiviteit en een voortdurend in vraag stellen van de gebeurtenissen.

Het eerste objectief is het ondersteunen van de schoolinstanties bij het vor-men van open en autonome burgers die in staat zijn zich kritisch op te stellen en tevens openstaan voor filosofische bedenkingen.

Om dit te bewerkstelligen maakt het Museum gebruik van actuele, afwisse-lende pedagogische middelen: ateliers, technologische ondersteuning (drie immersieve spektakels), pedagogisch dossier, spelletjes, uitwisseling van standpunten, debatten en kritische opmerkingen.

Deze reflex wordt ondersteund door middel van verscheidene actieve peda-gogische principes zoals het in vraag stellen, de verwondering, de problema-tiek, de actualisering, de neutraliteit, het aandachtig zijn voor iemand anders zijn standpunten, het woord nemen, de argumentatie en de interactiviteit.

Dit programma richt zich tot de leerkrachten geschiedenis, humane weten-schappen, aardrijkskunde, Frans en zelfs filosofie.

AnimatiegroepOm zo'n ingewikkelde situatie als deze van de Tweede Wereldoorlog te be-grijpen dient men beroep te doen op een brede waaier van competenties. De interdisciplinariteit is dan ook een evidentie.

— FORMULE 2

AANBOD VOOR SCHOLEN

Vluchtwegen Publiek : 13-16 jaarDuur : 3uPrijs : €7/lln + €90 per animator (max. 20 lln per animator)Schrijfgerief meebrengen

AANBOD VOOR SCHOLEN

1110

Oorlogsrechtbank - Als justitie haar recht in handen neemt Publiek: 15 en ouder Duur: 4u Prijs: €7/lln + €120 per animator (max. 20 lln per animator) (1 gratis begeleider per 15 lln) Eten: picknick mogelijk tegenover één consumptie per student

Na een korte samenvatting over de rechten van de mens, van de Franse Revolutie tot de Universele verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, vertrekken de studenten in kleine groepen op ontdekking van het her-denkingscentrum. Voorzien van een document waarop een artikel van de Verklaring staat en een paar vragen in verband met de invloed van de Tweede Wereldoorlog, bereiden de studenten een korte voorstelling voor met hun conclusies die ze achteraf met de andere groepen delen.

Het Bastogne War Museum is verheugd u deze unieke activiteit aan te bie-den die uw leerlingen in een echt rollenspel zal onderdompelen. Om zoveel mogelijk kennis uit hun bezoek te halen, zullen uw leerlingen op een leuke en originele manier de tragische aspecten van onze geschiedenis en haar sociale en juridische vraagstukken kunnen ontdekken.

In de ochtend wordt elke student door de begeleider vergezeld met een individuele briefing, ter ondersteuning zijn of haar personage op zijn best te belichamen voor het gebeuren van de namiddag. Steunend op getuigenissen en verzamelingen, zullen uw studenten de complexiteit en de verscheidenheid van de menselijke reactie in extreme situaties ontdekken. We verhelderen de onderdrukking van het totalitaire naziregime, evenals de concepten van weerstand, samenwerking en oorlogsmisdaden.

In de namiddag zullen uw studenten zich in een rechtszaal bevinden om een onvergetelijke meeslepende ervaring mee te maken. Met behulp van een volledig karakterblad en met de tijdens het bezoek besproken elementen, zul-len ze een argument moeten ontwikkelen en hun besluit rechtvaardigen. Op basis van echte historische gebeurtenissen, zal het resultaat van dit proces eindigen met een vonnis bepaald door hun kennis en de keuzes van de pro-tagonisten, of ze nu advocaat, procureur, getuige, of zelfs beschuldigde zijn.

Op ontdekking van de Rechten van de mens Publiek: 15 en ouder Duur: 2u30 Prijs: €7/lln+ €75 per animator (max. 20 lln per animator) Schrijfgerief meebrengen

AANBOD VOOR SCHOLEN

PARTNERS Partnership tussen Tempora en Caen Memorial

Partners sinds lange jaren rond verschillende projecten in verband met de hedendaagse geschiedenis. In 2016 besloten het Caen Memorial en Tempora hun partnerschap te structureren en te versterken in de vorm van cross - shareholdings.Samen verwelkomen de twee instellingen meer dan een miljoen bezoekers per jaar in hun permanente of tijdelijke tentoonstellingen.

Elk van deze twee instellingen heeft een groot aantal tijdelijke tentoonstellin-gen en culturele evenementen geproduceerd en ontworpen om de sequenties van de hedendaagse geschiedenis te duiden. Dit gebeurde in de overtuiging dat onwetendheid angst met zich meebrengt die het samenleven bemoeilijkt en het perspectief van een onzekere toekomst bewerkstelligt.

Tempora

Tempora is de Belgische specialist in de ontwikkeling, het design, de realisa-tie, de promotie en het beheer van tentoonstellingen en culturele projecten. Tempora werd opgericht in 1998 en heeft heel wat realisaties op haar actief staan, waaronder een paar van de belangrijkste culturele evenementen van de laatste jaren. Ze behoort tot de leaders in haar domein op Europees vlak. Tempora is een geïntegreerd en multidisciplinair team met een kern van vaste medewerkers die elk een toegevoegde waarde betekenen met hun ervaring en specifieke kennis: architecten, historici, museologen, scenografen, weten-schappers, grafische vormgevers, multimedia ontwikkelaars, 3D-specialisten en monteurs...

Tempora beheert en promoot het Bastogne War Museum.

Caen Memorial

Het Caen Memorial brengt de evenementen en vreselijke geschiedenis uit de 20e eeuw naar voren in haar parcours. De tijdslijn loopt vanaf de aanlei-ding van de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de Koude Oorlog. Naast het bezoek aan het Memorial zal je twee uitzonderlijke sites gelinkt aan onze gemeenschappelijke geschiedenis ontdekken: de film "De 100 dagen in Normandië" in de 360° panoramabioscoop van Arromanches en het Memorial van de burgers tijdens de oorlog in Falaise.

15

CAEN MEMORIALOntdek de landingsstranden van D-day in Normandië met de gids van het Caen Memorial!

SPECIAL

75E VERJAARDAG VAN DE LANDING IN

NORMANDIË

17

Nieuw in juni 2019: herbeleef de constructie van Europa, zijn geboorte en zijn geschiedenis in ons gloednieuw immer-sief auditorium. Een uitzonderlijke film, geprojecteerd op een 360° scherm van 19 minuten. Kom en ontdek onze nieuwe tentoonstelling georganiseerd door het Norman Rockwell Museum: Rockwell, Roosevelt & les quatre Libertés, die voor de eerste keer de beroemde schilderijen van Norman Rockwell buiten de Verenigde Staten presenteert (vanaf juni 2019).

SPECIAAL VOOR schoolgroepenJE PROGRAMMA Voormiddag: Bezoek aan het Caen Memorial Lunch: Lunchpakket Namiddag: Rondrit met gids in drie sites gedurende 3,5 uur langs de stranden van Normandië

WELKE BEZOEKEN? › Rondrit met gids langs de landingsstranden speciaal aangepast voor je leerlingen. › De Duitse kustbatterij van Longues-sur-Mer, het strand van 'Omaha Beach' en de Amerikaanse begraafplaats in

Colleville. › De kustbatterij van Longues-sur-Mer ligt op een klif hoog boven de zee en is nu een van de interessantste

overblijfselen van de Atlantikwall. › 'Omaha Beach' en de Amerikaanse begraafplaats van Colleville geven de gelegenheid om de zware gevechten in de

ochtend van 6 juni 1944 en tevens de hele D-Day operatie te belichten. › De rondritten vinden plaats in je eigen bus (die met een microfoon moet uitgerust zijn) en beginnen en eindigen bij

het Caen Memorial. Een gids zal jullie begeleiden.

Tarief: vanaf €19/leerling (incl. BTW)Info: +33(0)2 31 06 06 45 – www.memorial-caen.fr - [email protected]

1975E VERJAARDAGSLAG OM DE ARDENNEN

2019 is een belangrijk jaar voor het Bastogne War Museum: het is de 75e ver-jaardag van de Slag om de Ardennen, alsook de 30e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. Dit moment wordt door sommige historici beschouwd als het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog.

Deze belangrijke gebeurtenissen worden herdacht in 2019. We beginnen met de tijdelijke gratis expositie ‘Art Liberty. From the Berlin Wall to Street Art’.

Dit cultureel project vindt plaats rond het prestigieuze Mardasson Memorial, op het plein voor het Bastogne War Museum.

Art Liberty brengt hulde aan de voorlopers die de Muur, symbool van onder-drukking, ingenomen hebben om er een medium van creatieve vrijheid van te maken. 30 Street Art artiesten hebben elk een kunstwerk gecreëerd op een origineel fragment van de Berlijnse Muur.

Een rode draad verbindt de Ardennen met Berlijn: de strijd om Vrijheid!

De tentoonstelling in een notendop: › 30 kunstwerken op authentieke fragmenten van de Berlijnse Muur, onder-

steund door metalen structuren ontworpen door de Amerikaanse artiest Adam Steiner

› 30 films met interviews en toelichting van de artiesten › Grote fragmenten die emblematische pop stars voorstellen: David Bowie

& Iggy Pop geschilderd door de Franse Street Art artiest Jef Aérosol en Lou Reed door de Australische artiest Jimmy C.

› 3 beschilderde ‘Trabant’ door gerenomeerde artiesten van de Berlijnse Muur: Thierry Noir, Christophe-Emmanuel Bouchet en Kiddy Citny.

› De film “Éphémère” die gebaseerd is op de archieven van de Berlijnse fotograaf Heinz J. Kuzdas.

› Een groot fresco van de Braziliaanse artiest L7M. › Ieder kunstwerk wordt ingeleid door een poëtische post-it bedacht door

de Franse dichter Jean-Pierre Lemesle.

GRATIS TOEGANKELIJK15.04.2019 tem 05.01.2020Bastogne War Museum(Mardasson Memorial)

In december staat ook het Nuts weekend op het programma (13-14-15 december 2019).

E.R

. : B

. Rem

iche

, Rue

des

Anc

iens

Eta

ngs

44-4

6, B

-119

0 B

ruxe

lles

- 201

9

INFO EN RESERVATIE

Bastogne War MuseumColline du Mardasson, 5

B-6600 Bastogne+32 (0)61/21 02 20

[email protected]

www.bastognewarmuseum.be

FOLLOW US ON FACEBOOK & INSTAGRAM@BASTOGNEWARMUSEUM

MANAGED BY