Ss guj 29 12 2015

Ss guj 29 12 2015
Ss guj 29 12 2015
Ss guj 29 12 2015
Ss guj 29 12 2015
download Ss guj 29 12 2015

of 4

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SUNVILLA SAMACHAR (Gujarati Daily) Morning Leading Reputed News Paper, Ahmedabad. Date : 29-12-2015

Transcript of Ss guj 29 12 2015

 • MkLkrk MkBkkkkhxke r kwt wshke irf ykh, y{kk

  ktke : ykufw{kh Mkkrk n tke : fr rnhhk r{ t 2072 {kkh - [kik, k.29-12-2015, {tkkh Vku : 98250 98053 sunvillasamachar.com

  fkukuo. yuzu : A-41, {k [uBo (eu {k), khk fkukue, kkuk ykfuoze k{u, ru [uBoe ksw{kt, y{kk-380024. Email : sunvillasamachar@gmail.com Vku: 98250 98053

  SUNVILLA SAMACHAR DAILYMORNING GUJARATI NEWS PAPER

  RNI NO. : GUJGUJ/2013/50752

  Year : 03 Issue :155Price : Rs. 1.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 300/-Edition: Ahmedabad.

  kkfkhLkku rfkh kLkue rfkuheLkk fuMk{kt kwshkk nkEfkuxoLkku yrk{nkqo ykuMkkukLke kk rLkokLq keVUkhLke ykuMxurLk fku[ khefu xqtf{kt rLk{qtf ku

  eLkk kkuhk : kexhLke fMxze{kt Vhe khku

  fkUkuMk oLk : fLxuLx yurzxhLke nfkke

  (yLkwMktkLk [kukk kkLku)

  16 keo kkfkhLkku rfkh kue rfkuheLku {tswhe ykkE : yksu {urzf rhkkuxo hsq fhkLkk nwf{

  yusLMke, rMkzLkeykuMxurkLkk qkkqo xuMx

  ykukLkk kuxTMk{uLk sMxLk Ukh fuhurkLk{kt ykkk{e koke Lkzu rkfkue ue hr{kLk ykuMx-urkLkk fku[ khefu nu{LkLke sk u kue kk Au. rfux ykuMxurk khk yksu yk {wskLkku Mktfuk ykke uk{kt ykku nkku. un{Lku xuMx xe{Lkk Mkkke uk-zeLke skyu hkk{kt yku. ykuMxurkLkk ykkk{e fku[ khefu ku{Lke rLk{qtf fhk{kt ykLk-kh Au. un{Lku yksu MkeyuLkk yrfkheykuLku fkwt nkwt fu, ku k-kuzkf Mk{ {kxu kuf ukLke RAk hku Au. 2013ke ku hkxe fku[ khefuLke qr{fk{kt Au.

  yusLMke, {wtkEMkLkMkLkkxekqo eLkk kkuhk

  nk fuMk{kt {wtkELke {ursMxux fkuxuo yksu kexh {wSoLke wrzr fMxzeLku 11{e Lwykhe Mkwe khe ee nke. wrzr fMxze 11{e Lwykhe Mkwe tkke ukLkku yku {ursMxux ykhe yuzku{ khk he fhk{kt ykku nkku. ykkW 14 rMkLke fMxze su {tswh fhk{kt yke nke kuLke yr yksu kwhe kR kR Au. kexhLku fkuxo{kt kku Lk nkku khtkw ku{Lkk fe fwk {kuh fkuxo{kt WkMkk hkk nkk. MxkVLkk yk Mkkku Mktktrk fuxkf {wkykuLkk fkhu su{ktke {wSoLku ke fkk Lk nkk. yku WuLke Au fu, kMk ykku knue rzMkuBkhLkk rMku kexh {wSoLku eLkk kkuhk nk fuMk{kt Mkkike knuk 14{e rzMkuBkh Mkwe wzee fMxze{kt {kufkLkku yku fkuo nkku.

  yusLMke, LkernefkUkuMk kkxeoyu MkkkLkk

  rMku s fkUkuMk oLk{kt fkrk uLkk Mkto{kt khu nkukkku kk kk fLxuLx yurzxhLke nfkke fhe ee Au.Mkkku Mkkku kkLkk rhc Lkukk Mkts rLkk{u {kVe k {ktke Au. ynuk {wsk fkUkuMk oLk{kt fLxuLx yurzxh ykk kku yk u {kxu Mkk{ke yufrkk fhLkkh yurzxh Mkweh ueLke kkxeo khk nfkke fhe uk{kt yke Au. kkLkk {wkk{kt fkrk u{kt kteh ykkukku fhk{kt ykk nkk su{kt skk{kt ykwt nkwtfu, ko{kLk fk~{eh Mk{Mk {kxu sknhk Lknu skkkh nkk. MkkurLkk kkteLkk rkkk VkMkeke MkirLkf nkk kue kk fhk{kt yke Au.

  MkLkrk Lw, y{kk,kk. 28

  k wshkk nkEfk ux u o k u kkeke fkS nuX ykhu 8 MkknLkk wLkk kokkk fhkk 16 keo kkfkhLkk u rfkh kue rfkuheLku {tswhe ykke ee Au. kuLkk {kkk-rkkk khk k fhk{kt ykue yhSLkk ykkh kh kwshkk nkEfkuxuo yk {tswhe ykke Au. kkfkhLkk u rfkh kue rfkuheLkk ykX MkknLkk wLkk kokkkLku {tswhe ykkkk krhkhLku yktrf hknk kR Au. {urzf x{LkuLk ykuV uLkuM-ke yuxLke [kuMk ukkEku Wu fhe nkEfkuxoLkk sMxMk fusu Xkfhu MkkrLkf kkueMkLku Mkkuk rMkr nkuMkx{kt yk rfkuheLku Ru sk yu ykkefk Mkwe

  kkekku Mk{k Aue zeLkku kkeke ynuk hsq fhk {kxu yku fkuo Au. wLku kzke uk {kxuLke rk khkk nkk he fku. ykkLkku yku kkfkhLkku rfkh kue rfkuheLke {kkk-rkkk khk k fhk{kt ykue yhSLkk ykkh kh ykkk{kt ykku Au. 12{e rzMkuBkhLkk rMku Mkkuk rMkr nkuMkx{kt {urzf xuMx {kxu khu yk rfkuheLku R sk{kt yke khu kkukkLke kwke kh huk kku nkukLkk ynukLke {krnke Mkkkxe Wkh yke nke. Mkk uk kk ueMkMxuLk{k t k fhk{kt ykue yuVykEykh{kt rfkuheLkk {kkk-rkkkyu ykkuk fkuo Au fu, Auk k {rnLkkLkk kkk hr{kLk yuf wkLku kuLkk kh

  rfkuheLku kokkkLke {tswhe : nkEfkuxo

  yusLMke, Lke rne,kk. 28

  ykuxku rhk kh{ex fkiktzLkk Mkto{kt rneLkk {w{tke yh fushekLkk hkSLkk{kLke {ktke fheLku kskLkk fkofhkuyu uhkh ukku fko nkk. fushekLkk rLkkMkMkkLkLke knkh yk ukku fhk{kt ykk nkk. kskLkk rne yuf{Lkk zk Mkkek Wk-kkLkk Lkuk]{kt ukku fhkk nkk su{kt krhnLk kLk kkukk hkLkk hkSLkk{kLke {ktk k fhk{kt

  yusLMke, Lke rne,kk. 28

  fkUk uMk kkxe oLke MkkkLkk rMkLke Wse fhk{kt yke hne Au khu fkUkuMk kkxeoLku Vxfku kzu kuk yuf xLkk{{kt kkLkk {wkk fkUkuMk oLk{kt qkkqo zkkLk sknhk Lknu yu kk {w MkkurLkk kkteLke uhkh kxfe fkZk{kt yke Au. yk ktLku Wkh ktksLkf u fkrk kkkt kkx-eoLku yk{kLksLkf MkrkLkku Mkk{Lkku fhku kzku Au. yk u{kt kkxeoLkk Lkuk] Wkh &ku WXkk{kt ykk Au. kuLkk s {wkkyu fk~{eh {k{k kh ktrzk sknhk Lk-nuLke LkerkLke kxfe fkZe Au yLku

  MkLkrk Lw, y{kk,kk. 28

  yBkkkk ~knuhLkk kkLkkh kezktsLk nLBkkLk Bktrh kkMku A BkrnLkk knukk Gkuke kkuheLkku ku ykkhu WfukkE kGkku Au. yk Mk-tkoBkkt Akhk kUkLkk ku MkkkrhkkuLke MkkuLkkLkk ku xwfzk kk hkufz Mkrnk 439300Lkk Bk Bkkk Mkku 15 rkMk knukk s khkfz fhe kukkBkkt ykke nke, Gkkhu ku rkMk knukk k yuf Mkkkhek kkLkkh kkukeMku zke kekku Au. kEBk ktku zkk-Gkukk ktLku ykhkukeLke AkhA nk khkkBkkt ykke nke yLku kuykuLke kkMkue Bkuke Bkkrnke Bsk fwk 4 ~kMkku yk kkuheBkkt MktzkukkGkukk nkk. ykMxkurzGkk ZkLke kku kk hMkk kkkue rMkko WVuo LkhMkn yLku rkf WVuo kkzkuLke khkfz fhe kukkE nke, ktLku AkhkLkkhLkk nkukkLt kk BkGt Au. ykh-kukeyku kkMkue MkkuLkkLkk ku xwfzk suLke fBkk YrkGkk 3,88,300 yLku hkufz hfBk Y.21,000 fksu fhkE Au, Wkhktk kkEf Bke Au sue fwk 4,39,300Lkk BkBkkk Bke ykGkku nkku. kfzkGkukk ktLku ykhkukeykuLke MkkLk AkhA fhkkt A BkrnLkk ykkW ktLku ykhkukeyku

  11 kkkLke kkuheLkku ku WfukkGkku : kuLke khkfz kk Vhe yuf zkkGkku

  kuBks kuLkk ku Mkkkhekku khB (kB-kku) Akhk kk ykMkkuk Akhk WVuo ykr~kk Mkku kkEf yLku yuxekk kE kkLkkh kezksLk nLBkkLk Bkteh kkMku kGkk nkk. Gkkt kez kkkhu nkukke Bkteh ykk kkfo fhukk kknLkkuBkkte MkVu fkhLke yufxekkLkk zufeBkkte kMkoLke kkuhe fhe Vhkh E kGkk nkk. kkuhe fhuk kMkoLku ukk kuBkkte MkkuLkkLkk kkeLkk kk MkkuLkkLkk xwfzk kuBks hkufz hfBk 30,000 Bke ykGt nt. suBkkte MkkuLkkLkk kkeLkk kuLkk Mkkkhek kE kGkku yLku MkkuLkkLkk ku xwfzk ykhkukeBkkt yu kkukkLke kkMku hkke BGkk nkk. yk ytku kkLkkh kkku Lkku LkkUkkGkku nkku. kfzkGkukk ykhkukeykuLke AkhA fhkkt ktLku ykhkukeyku sLBke AkhkLkkh hnu Au. ykhkukeyku ykkW yBkkkk ~knuh kk yLGk ~knuhkuLkk Bkkuk fu kkxeo kkux fu kkfk kke sGkkyu

  kkfo fhukk kknLkkuLke kkuhe fhe ykh-kukeyku BkkuzUMk ykukhUze khkku Au. ktLku ykhkukeykuLke yuf ykhkuke rM-kko ykkW yurkMkrs kkku kkh kko ykkW kkh kuBks Mkkkuf kko ykkW LkkrMkfLkk ktkkxe kkku kuBks kkh kko ykkW hksfkux kkkuLkk kkuheLkk fuMkBkkt kfzkGkku nkku. yk Wkhktk kktk BkrnLkk ykkW fkh kkku kukkheLkku keAkufhe kuLkk yux-ekkLke zufeBkkte 2.40 kkkLke kkuhe fhe nke. kBkku kfzkR kGkk kk nsw yuf ykhkuke yk~kkukLke kkLkkh kkukeMk ~kkuk fhe hne Au. kfzkGkukk kBkkLke AkhA kk Au yLku yk fuMkLke kkkMk kkLkkh ze MxkVLkk keyuMkykR kxuk fhe hkk Au.

  kMeh : hk kxu

  fkUkuMk oLk{kt kxuLke tMkk fhkE, LknuYLke Lkerk Mkk{u &

  kqo zkkLk LknuY yu Mkhkh kE kxuLke [u ktkrekqo Mktkt nkk : kxuLke kk {kLke nkuk kku fuxef Mk{Mk Lkn MkoE

  nkuk

  MkkkLkk rMku s fkUkuMk kkxeoLke h{sLkf Mkrk hne

  ykkuk fkuo Au fu, MkkurLkk kkteLke Lkerk k &ku WXku ku fkhLke hne Au. kkxeoyu kkukkLkk MkkkLkk rMk kh Mkk{u ykuk yk rkke h{sLkf Mkrk{kt yke kE Au. fkUkuMkLkk 131{kt MkkkLkk rMkke knuk kkxeoLke {wtkE kkyu kuLkk {kxu {w~fue MkSo ee nke. {wtkE fkUkuMkLkk {wkk{kt sknhk Lknu yu MkkurLkk kkte kh ke

  nkh fhk{kt ykk Au. yk{k LknuLke rxfk fhkk ku{Lke fk~{eh, [eLk yu rkkuxLke LkerkLku RLku nkh fhk{kt ykk Au. {wkk{kt MkkV k{kt ykwt Au fu, LknuLku yktkhhkxe {k{kyku Wkh Mk-tkkk MkuLkkLkeyku yLku kfkrLk k]n{tke Mkhkh kE kxuLke kk MkktkLke sYh nke.

  k k kkfkh kwkuo nkku suLkk fkhu ku Mkkko kLke nke. VrhkLkk ykkh kh ykhkukeLku Mk-kuk kkueMk khk hkfz fhkE nke. nk{kt yk ykhkuke su{kt Au ku{ yhS{kt skk{kt ykwt nkwt.

  kkeke xuMx{kt rfkuhe ykX Mkkn-Lke Mkkko nkukLkk ynuk Mkkkxe Wkh ykk kk kuLkk {kkk-rkkkyu nkEfkuxo{kt yke fheLku {urzf yuxLke ukkE nuX kkfLku kzke ukLke khkLkke {ktke

  nkEfkuxuo wt fkwt.........kwshkk nkEfkuxuo yrk {nkqo [wfkku ykkkk kkfkhLkku rfkh kue rfkuheLku kokkk fhkkLke yksu {tswhe ykke nke. nkEfkuxuo wt fkwt ku Lke[u {wsk Au. {kkk-rkkkLke yhSLkk ykkh kh ykX MkknLkk wLkk

  kokkkLke {tswhe ykke ku kkeke MkkkLke nuX kokkk fhke fku Mkkuk rMkr nkuMkx{kt rfkuheLku R sk MkkrLkf

  kkueMkLku yku fhkku kokkk fhkkk knuk ykkefk Mkwe kkekkuLkku {urzf

  rhkkuxo hsq fhk {kxu yku fhkku 12{e rzMkuBkhLkk rMku Mk{k {k{ku Mkkkxe Wkh ykku

  nkku Mkkuk kkueMk{kt yuVykEykh k fhkk kk {k{ku

  fkuxo{kt knkUku nkku

  nke {urzf x{LkuLk ykuV uL-kuMke yux{kt yue ukkE Au fu,

  u Mkkko yMkkLkku kkku ykX Mkknke ykuAkLkku hnu kku yuf

  kkekLke uhu nuX kokkkLku {tswhe ykkk{kt yku Au.

  fushekLkk hkSLkk{kLke {ktk fhe uhkh ukku

  yke nke. ukfkhkuLku Mktkkukk Wkkku fkwt nkwt fu, fushek u wk s MkL{kLk hkLkkh yLku ku{Lku stke knw{rk Mkkku Sk ykkLkkh rneLkk ykuxku rhk zkRhku nu ku{Lke Mkkku Aukhkze kR nkukLkwt Mk{S hkk Au. yk eLku w kwt Au fu, fushek Mkhfkhu kMkrf ykuxku zkRhku kkMkuke khkLkke yk[fe ee nke yu ykuxku {krVkLku yk khkLkke ykke uk{kt yke Au.

  MkMkze kh ytfw {wfkLkku {nkqo rLko[e ykf hkkk kufkuLku yukeS MkMkze Lkn {u

  kkf 10 kke wLke ykfkk kknfkuLku knue Lwykheke {kfuox f{k kh rMkrLzh hek kzu

  MkLkrk Lw, y{kk,kk. 28

  fuL Mkhfkhu yksu {nkqo rLko fkuo nkku suLkk kkku 10 kke wLke fhuhk kkk ykf hkLkkh kknfkuLku yukeS MkM-kze ykkk{kt yku Lkn. kkf ykf 10 kLke hnuu kuLku yk k khk U[e uk{kt yku. yk Lke Mkk Lwykhe 2016 Mkwe y{e kLkkkLkku rLko fhk{kt ykku Au. kuxk ur{ yu fwhke kuMk {tkk khk he fhk{kt ykuk rLkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu, Mnuh-kkLkk ykkh kh Yykk{kt yk Mfe{Lku y{e kLkkk{kt yku. su kufku MiAfheku kkukkLke ykf nuh fhe [wk Au ku kufku {kxu yk MkkLku Mkkike knuk y{e kLk-kk{kt yku. khkk yLkuLku yk Mfe{ kkq kzu. ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, Mkhfkhu

  yk rn[k nkk he Au. fkh fu ku {kLku Au fu, [e ykf hkkk kknfkuLku {kfuox f{ku rMkrLzh-kuLke hee fhe uRyu. u{kt 16.35 fhkuz yukeS kknfku kife 57.5 k kknfku MiAf heku rk Rx yk yrkLk nuX MkMkze Akuze [wk Au. yk MkMkze wtku{ktke k[kk{kt yke hne Au. Mkkku Mkkku khek krhkhkuLku khu hknk ykkk{kt yke hne Au. ynuk{kt skk{kt yke hkwt Au fu, MkMkze khek krhkh-kuLku {u. rk ku