Ss guj 29 05 2015

Ss guj 29 05 2015
Ss guj 29 05 2015
Ss guj 29 05 2015
Ss guj 29 05 2015
download Ss guj 29 05 2015

of 4

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SUNVILLA SAMACHAR (Gujarati Daily) Morning Leading Reputed News Paper, Ahmedabad. M: 09687612324. SS-Guj-29-05-2015

Transcript of Ss guj 29 05 2015

 • E-Paper : issue.com/sunvillasamachar

  Year : 02 Issue : 282Price : Rs. 1.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 300/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 ytf: 282 k]X Mktk: 4 f{k: Yk. 1.00 29 {u, 2015 wkh

  kwshkkLke 210 kkykuLkwt 100 xfk krhk{ hkwt

  kuh-12 rkkLk kn 86.10 xfk rhx nuh125515 rkkeoyku kifeLkk 108071 rkkeoyku kkMk kk{kt MkV hkk : 1854 rkkeoLkwt krhk{ kuLzk : 427 rkkeoykuLku yu1 kuz

  MkLkrk Lw, y{kk,kk.28

  s uL k e WMk wf k k k q of hkn uk{kt yke hne nke ku kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk uk{kt ykue kuh-12 rkkLk knLke Mku{uMxh-4Lke khekkLkwt khek{ yksu 86.10 xfk nuh fhk{kt ykw t nkw t. kuh 12 rkkLk

  kn Mk u{uMxh [khLke khekk ykkLkkh 1,25,515 rkkeoyku kife 1,08,071 rkkeoyku kkMk kk{kt MkV hkk nkk. khu 1,854 rkkeoykuLkw t khek{ kuLzk hkk{kt ykwt Au. hks{kt Mkkike w khek{ hksfkux rskLkkt kkUzLkwt 99.73 xfk Au. khu Mkk ike ykuAw khek{ 21.99 xfk Akuxk Wkwh rskLkw t Au.

  96.01 xfk khek{ Mkkku hksfkux rsku hks{kt k{ hkku Au. kku 30.27 xfk khek{ Mkkku Akuxk Wkwh rsku hks{kt Mkkike Auu hkku Au. [kw kuo hksLke 215 kkykuLkwt khek{ 100 xfk fhkk W[w hkw t Au. kku Lk kkykuLkwt khek{ 10 xfk fhkkt Lke[w hkw t Au. 427 rkkeoyku yu-1Lkk u 4,008 rkke oyk u

  yu-2 kuz {uk{kt MkV hkk Au kku 39 rkkeoykuLku 20 xfk kkMketk {kfo Mkkku kkMk fhk{kt ykk Au.WuLke Au fu [kw kuo hksLkkt 129 suxk fuLku khke uk{kt ykue ykue kuh-12 rkkLk knLke ukue khekk Mktkqo heku MkeMkexee yu xukux kks Lksh Lke[u ukE nke suLkk rzeku [ufk hr{kLk 214 rkkeoyku fkuke fhkk nkukLkw t k {w t nkw t. yk Wkhktk 38 rkkeoyku khekk hr{kLk MfkuzoLkkt nkku kuhheke yk[hkk zkkk Au. su k{k{Lkkt khek{ kuLzk hkk{kt ykk Au. khu MkwkhkEh fk{kehe{kt kufkhe kLkkh rkfkuLku k LkkuxeMk kkXeLku fkuMkhLke fkokne nkk hk{kt yke Au. kku fkuE yu fu kuke w rk{kt kuhnksh hnuk 1,854 rkkeoykuLkwt khek{ k kuLzk hkk{kt ykwt Au. yk

  rkkeoyku ykkk{e Mk{{kt {w khekkLke Mkkku kkfe hnu rkkuLke khekk ykkeLku kkukkLkwt khek{ {ue fu. krhk{ nuh fhk{kt ykk kk skk{kt ykwt nkwt fu, [kw kuo MkeMkexee fu{uhk yLku xuuxLkk Vwxus ukk su MkwkhkEhku MkwkhrLkLke fk{kehe{kt rLkr fu WkMkeLk hkk nkk ku{Lke Mkk{u k LkkurxMk ykkeLku rLk{ku yLkwMkkh fkokne fhk{kt yku. ykk kurkk rkfkuLke kkykuLkk Mkt[kLk {tzLku fhe sYhe fkokne fnuk{kt yku. Mku{uMxh krkLkk y{ kAe yk k]ke Mktfrk krhk{ Au. Mku{uMxh krkLkku y{ fhk kkALkk u W u~ rkkeo khke {kLkrMkf kh yLku kk xkzLkku hkku Au. Mkkku Mkkku yLk rkLku w MkLk kLkkkLkku k hkku Au.

  yusLMke ykkkLke AukkLkfkzo, xku kwfk, yuh kwrftk, {kukkR

  rh[kso, ze-xee rh[kso, kutLk fkzo,[yx kutLk]18 ko ke 40 ko

  kuhuLke yusLMke ykkkLke Au kkxo-xkR{ fk{ fhe {krMkf 10,000/- ke khu f{kkLke kf

  -: Mktkfo :-B - 9/7,3u {k, Mkhkh{ku, rLkfku hkuz, kkkwLkkh

  {ku. 7801930608

  s{eLk rkLke ukkE ytku uzqkkuLke kuhMk{s qh fhk kMk

  30ke k w uzqk MktkXLkLkk rkrLkryku Mkkku ktke kk[ek :

  uzqkkuLkk rnkkuLke khu ykk fhku Lkn : Mkhfkh uzqkLke Mkkku

  s Au : suxe

  yusLMke, Lke rne,kk. 28s{eLk rkLku RLku uhkh

  rhkuLkku Mkk{Lkku fhe hnue Mkhfkhu nu swk swk rkku Wkh uzqkkuLke kuhMk{sLku qh fhkLke fkk Y fhe ee Au suLkk kkku swk swk hkkuLkk uzqk rkrLkryku Mkkku {kue Mkhfkhu yksu kk[ek fhe nke. {kue Mkhfkh khVke Lkkk{tke yLku {krnke kkk MkkhLkwt kkw hkLkkh y suxeyu kk[ek fhe nke. yuf fkfke k w Mk{ Mkwe yk kk[ek [ke nke su{kt uzqk Mk{wk khVke swe swe hsqykkku fhk{kt yke nke. s{eLk rk{kt MkoMk-t{rk ukkE khk kk MkrnkLke {ktkeyku khV kLk ykkwt nkwt. suxeyu k{k{ uzqk

  (ywMktkLk [kukk kkLku)

  kwshkke {k{Lkwt 84.80 xfk krhk{

  ytkuS {k{Lkwt 93.76 xfk Mkhuhk krhk{ hkwt

  suLke WMkwfkkkqof hkn uk{kt yke hne nke ku kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk uk{kt ykue kuh-12 rkkLk knLke Mku{uMxh-4Lke khekkLkwt khek{ yksu 86.10 xfk nuh fhk{kt ykwt nkwt. kuh-12 rkkLk knLke khekk{kt [kw kuo k ytkuS {k{Lkk rkkeoykuku kkku skE hkku Au. ytkuS {k{Lkw Mkhuhk khek{ 93.76 xfk hkwt Au khu kwshkke {k{Lkwt Mkhuhk krhk{ 84.80 xfk hkwt Au. {kk 1528 rkkeoyku LkkUkk nkk su wk s [kksLkf kkkk kLke kR Au. rnLe {k{Lku w {n {u ku wk sYhe Au kuku {k {kuxkkkLkk kufku k fhe hkk Au. {k{kR krhk{ Lke[u {wsk Au.

  {k{ {ku krhk{ {k{ nksh rkkeo khek{Lke Mkhuhk yu-1 kuz yu-2 kuz LkkkkMkytkuS 19906 93.76 192 1,331 1,541kwshkke 1,03,846 84.80 235 2,670 17,291rnLe 1528 78.21 - 7 385{hkXe 160 69.38 - - 49Wwo 75 58.67 - - 32

  kufkuLke kLkkykuLku kLk{kt uk{kt yku

  {ktMk kh hkxkke rkkt {wfk yr{k knLkku RLfkh

  yusLMke, kS, kk. 28

  ksk {w yr{k knu yksu skwt nkwt fu, {ktMk Wkh ukke rkk-t kk{kt yku Lkn. ku{u fkwt nkwt fu, kufkuLke kLk-kykuLku kLk{kt RLku yk rLko fhkLkwt fk{ hkkuLkwt Au. yr{k knu yk {wku WXkeLku yuf Lke [[ko skke

  ee Au. yr{k knu fkwt nkwt fu, kt

  k kskLke Mkhfkh Au. y{u {ktMk Wkh rkkt {wfkk knuk kufkuLke kLkkykuLku kLk{kt Rwt. y{u

  yu{ fne hkk Lkke fu, y{u uh{kt {ktMk Wkh rkkt {wfk sR hkk Aeyu. {nkhkx yLku nrhkk{kt kskLke Mkhfkh knukke s {ktMk Wkh rkkt {wfe [wfe Au. u fu, knu Mkkk fhe nke fu, kt suLke Mkkkyku Au ku hkku{kt {ktMk Wkh rkkt {wfk kkxeo Vhs kkzu Lkn. yk kkkk Mk-tktrk hk Mkhfkhku Wkh Akuze uk{kt yku. kufkuLke kLkkykuLku kLk{kt RLku ku rLko uk{kt yku. kkuk{kt kki{ktMk

  (ywMktkLk [kukk kkLku)

  kwsoh yktkuLk Mkk{u fzf ykLkkk{kt yku kuk Mktfuk

  kwsoh yktkuLkLku RLku nkEfkuxo kq{ : kkk ukLkk ykuku

  yktkuLkfkheykuLke hkfz Lk fhk k zeSke, [eV MkuuxheLke uhkh kxfe : nkEfkuxoLkk yku kk fuLyu { {kxu 4500 skLk {kufk

  yusLMke, skwh,kk. 28

  kwsoh yktkuLkLkk fkhu Mk-k{kL kufkuLku kze hnue khukLkeLku kLk{kt RLku hksMkkLk nkEfkuxuo hk Mkhfkh Wkh ke kk khe ek kk fuL Mkhfkhu k yksu Mkwthk hksu MkhfkhLke { fhk {kxu khkLkk ku {kufk Au. fuL Mkhfkhu 4500 Mkwhkk skLkku {kufk Au. kwsoh yktkuLk-Lku nkk hk {kxu hk MkhfkhLke { fhk{kt yku. ykkW yksu hksMkkLk nkEfkuxuo [eV Mkuuxhe yLku zeSkeLke uhkh kxfe fkZe

  nke. yuf k kwsoh yktkuLk-fkheLke hkfz Lk fhk k ktLkuLke Mkk{u kykt fhk{kt yke nke. kufkuLku kwsoh yktkuLkLkk fkhu su kfeV kze hne Au kuLke hksMkkLk nkEfkuxuo uhkh LkkU ee nke. yktkuLkLkk fkhu huu yLku kn-LknkhLku su heku {kXe yMkh kR Au kuLke k LkkU ee Au. k{k{ {kkkuo yLku huu LkkfkkteLku khk qh fhk {kxu yrfkheykuLku yku fkuo Au. ykkefk Mkwe yurVzurx k fhk [eV Mkuuxhe yu zeSkeLku nkEfkuxuo yku fkuo Au. Mkkku Mkkku yue Mkkk k fhe Au

  fu, yktkuLkfkheyku Mkk{u LkkUk{kt ykue yuVykEykh nuX fkuR kkk fu{ uk{kt ykk Lkke ku ytku k wkMkku fhk fkwt Au. yk-tkuLkfkheykuLku nu huu xuf yLku {kkkuo Wkhke zkke qh fhk{kt yku kuk Mktfuk ukR hkk Au. [eV Mkuuxhe ykurVMkh Mkk{u kkk Lk uk k fkuxuo Lkkhkske k fhe Au. hr{kLk kwsoh yktkuLk yksu k kkkheku he hkwt nkwt suLkk krhk{ Mku sLkSLk Mktkqoku yMkMk kLke kwt Au. hr{kLk hkkwh{kt rne-{wtkE xuf yu ykkhk-skwh LkuLk nkEu kkk MkkE{kkukwh{kt hk nkEu Wkh yksu Mkkk{kt rMku k yktkuLk-fkheykuyu { Mkkuo nkku. huuLku yktkuLkLkk eu stke LkwfMkkLk kwt Au. 326 {uR yu yuMkuMk xuLkkuLku zkoLk fhk{kt yke Au. 21{e {u kkke ykEykhMkexeMke ukMkkEx Wkh 1.9 k rxrfx h fhkE Au. hksMkkLk{kt kwsoh Mk{wk khk Y fhk{k tykuw yktkuLk yksu ykX{kt rMku he hkwt nkw. suke sLkSLk kh nu

  {kXe yMkh kR hne Au. ykukeMke fuxukhe nux Mkhfkhe Lkkufhe{kt kkt[ xfk yLkk{kLke {ktkeLku RLku kwsoh Mk{wkLkk kufku yktkuLk fhe hkk Au. yktkuLk nsw U[k kue kk Au. fkh fu kku kkku kkuk kkukkLkk kh { Au. hr{kLk kiMkk rsk{kt yktkuLk-Lku yksu Vxfku kzku Au. fkh fu MkkrLkf kufkuyu yktkuLkkfkheykuLku kzfkh VUfeLku LkuLk nkRu-11Lku h fhkk {kxu kkueMkLke { {ktke Au. kwsoh Lkukkyku {{ kLkuk Au. hksMkkLk{kt kwsoh yk-tkuLk yksu ykX{kt rMku he hkwt Au. suLkk krhk{ MYku e ke xuLkku h fhk{kt yke Au. e zkExo fhk{kt yke Au. k kk nkEuLku kt hkkLke Vhs kze Au. kuMkk{kt ykkhk-skwh nkEu Wkh k nkk fVkuze kLkue Au. Mkk{kL kufkuLku yktkuLkLkk fkhu khu {w~-fue Lkze hne Au. LkuLk nkEuLke Mkkku hkkwh{kt rne-{twkE huu xufLku LkwfkLk knkU[kzkLkku kMk fhk{kt yke hkku Au.

  s{eLk rk : uzqk rkrLkryku Mkkku yY suxeLke ktke [[ko

 • 2 / kk. 29-05-2015,wkh y{kk www.sunvillasamachar.com

  ktkeu...

  r{ t 2071 suX Mkw- 11 k. 29-05-2015, wkhkuxykuV zu{kuek k{kt Lkkw kE

  Akkt {Lk{kunLkLkk fu kku fzk- fkutu Wkk hknw kteyu fkutue rkkeo kt yuyuqykEk t{uu tkur fhk skk ft fu, {uf E ELzk Au e ehku..

  ykkLkku yksLkku rMk

  yksLkwt kt[ktk

  {uk (y,,R)

  ]k (k,,W)

  r{kwLk (f,A,)

  ffo (z,n)

  Mkn ({,x)

  fLk (k,X,)

  kwk (h,k)

  ]rf (Lk,)

  Lk (,,V)

  {fh (,s)

  fwt (k,,Mk)

  {eLk (,[,,k)

  {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.

  fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.{kLkrMkf [kk

  ne kLku.

  fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh

  {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.

  Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Lkkktfe Mkrk {skqk

  kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.

  Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.

  s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Mk{ Mkw Vke kLku.

  ykMk{kt krk.

  khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu.

  ykfM{f Lk k kk.

  hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku.

  ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.

  fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk

  Mktkte Wk{ Mk{.

  fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt

  krk kyk. ykf{kt khku kk.

  LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke

  MkkhMktk hke.

  r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku.

  uhkh{kt k kk.

  kwLk{ kkLzu nuLk Lkk{Lke rV{{kt [f{u

  MkuMke kwLk{ Mkkku fk{ fhk 25 nh yhS

  yusLMke, {wtkE, kk.28

  MkuMke kwLk{ kkLzuLku u khu rV{ {e hne Lkke khtkw kuLke kufrkk ykuAe hne Lkke. kuLke nu yuf rV{ yke hne Au. su{kt rnhku kLkk { k x u 2 5 n h k e k h u y h S y k e nkukLkku k k u r V { M k k k u

  uzkuk kufku khk f h k { k t y k k u A u. rV{ r L k u o f Mkwhu Lkfw{u fk w t A u f u k u { L k e y k k k { e r V { n uL k{ k t yrkLkuke k h e f u q r{fk k w L k { k k L z u y k fhe hne Au. yk rV{{kt kwLk{Lkk rnhku khefu fkuLku uk{k yku kuLku RLku uhkh Mkko hne nke. ykLkk {kxu yhS yk{trkk fhk{kt yke nke. Lkfw{u fkw tnkw