Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen .Management summary 30 ... PEFCR Product Environmental...

Click here to load reader

download Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen .Management summary 30 ... PEFCR Product Environmental Footprint

of 230

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen .Management summary 30 ... PEFCR Product Environmental...

De missie van Wageningen University & Research is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

G.J. Doornewaard, J.W. Reijs, A.C.G. Beldman, J.H. Jager en M.W. Hoogeveen

Prestaties 2017 in perspectief

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen

Wageningen Economic ResearchPostbus 297032502 LS Den HaagE communications.ssg@wur.nlT +31 (0)70 335 83 30www.wur.nl/economicresearch

RAPPORT2018094ISBN 9789463433976

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen Prestaties 2017 in perspectief

G.J. Doornewaard, J.W. Reijs, A.C.G. Beldman, J.H. Jager en M.W. Hoogeveen

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van de Duurzame Zuivelketen en gefinancierd door ZuivelNL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van de PPS Duurzame Zuivelketen, onderdeel van topsector Agri&Food.

Wageningen Economic Research Wageningen, december 2018

RAPPORT

2018-094

ISBN 978-94-6343-397-6

Doornewaard G.J., J.W. Reijs, A.C.G. Beldman, J.H. Jager en M.W. Hoogeveen, 2018. Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen;Prestaties 2017 in perspectief. Wageningen, Wageningen EconomicResearch, Rapport 2018-094. 226 blz.; 24 fig.; 23 tab.; 95 ref.

Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op het gebied van vier duurzaamheidsthemas. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2017.

De Duurzame Zuivelketen levert op alle themas waarop zij actief is flinke inspanningen om de gestelde doelen te realiseren. Op veel themas is in 2017 vooruitgang geboekt ten opzichte van 2016. Doelrealisatie vindt plaats op de themas verantwoord antibioticagebruik, energie-efficintie en verantwoorde soja. Alleen bij levensduur is het resultaat verslechterd. Het fosfaatreductieplan en de daarmee gepaard gaande daling van het aantal dieren heeft grote invloed gehad op de resultaten van 2017. Het fosfaatplafond voor de veehouderij als geheel werd niet meer overschreden in 2017, het sectorplafond voor de melkveehouderij nog wel. Een positieve ontwikkeling is dat er in 2017 voor het eerst sprake was van een dalende lijn in de broeikasgasemissies van de zuivelketen. Op basis van voorlopige cijfers geldt dit ook voor de ammoniakemissie. Voor beide themas geldt echter ook dat de afstand tot het doel nog groot is. Ook op het thema duurzame energie productie is de afstand tot het doel nog groot. Bij weidegang is er een stijgende trend en is het nagestreefde niveau van 81,2% bedrijven met weidegang binnen handbereik.

Voor dierenwelzijn en biodiversiteit zijn nog geen doelen op sectorniveau vastgesteld in 2017, maar er is wel voortgang geboekt in het ontwikkelen van de monitoringssystematiek.

Through the Sustainable Dairy Chain (Duurzame Zuivelketen) initiative, dairy companies and dairy farmers strive for a future-proof and sustainable dairy sector together. The Sustainable Dairy Chain has formulated targets in the area of four sustainability themes. This sector report provides an overview of the progress on those objectives in 2017. The Sustainable Dairy Chain actively pursues these goals for all of the themes in which it is involved. There has been progress in many of themes when comparing 2017 to 2016. The targets are achieved in the themes of responsible use of antibiotics, energy efficiency, and sustainable soy. The results have only declined for lifespan. The phosphate reduction plan, and the associated decrease in the number of animals, had a significant impact on the 2017 results. The phosphate ceiling for livestock farming as a whole was no longer exceeded in 2017, however, the sector ceiling for dairy farming was. A positive development in 2017 is that a downward trend was visible in the greenhouse gas emissions by the dairy chain for the first time. Preliminary figures show that this is also true for ammonia emissions. However, both themes are also still a long way from their target. Sustainable energy production is also still far from the themes target. There is an upward trend for grazing, and the targeted level of 81.2% of farms with grazing is within reach. Animal welfare and biodiversity had no targets set at the sector level in 2017, but progress was made in the development of the monitoring system. Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/466401 of op www.wur.nl/economic-research (onder Wageningen Economic Research publicaties).

https://doi.org/10.18174/466401http://www.wur.nl/economic-research

2018 Wageningen Economic Research Postbus 29703, 2502 LS Den Haag, T 070 335 83 30, E communications.ssg@wur.nl, www.wur.nl/economic-research. Wageningen Economic Research is onderdeel van Wageningen University & Research.

Wageningen Economic Research hanteert voor haar rapporten een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Wageningen Economic Research, onderdeel van Stichting Wageningen Research, 2018 De gebruiker mag het werk kopiren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken maken. Materiaal van derden waarvan in het werk gebruik is gemaakt en waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van derden gebruikt worden. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk van de gebruiker of het gebruik van het werk. De gebruiker mag het werk niet voor commercile doeleinden gebruiken.

Wageningen Economic Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Wageningen Economic Research is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Wageningen Economic Research Rapport 2018-094 | Projectcode 2282300203

Foto omslag: Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

http://www.wur.nl/economic-research

Inhoud

Verklarende lijst afkortingen 7

Woord vooraf 10

Managementsamenvatting 12

S.1 Doel en inhoud sectorrapportage 12S.2 Resultaten 13S.3 Aanbevelingen 26S.4 Methode 29

Management summary 30

S.1 Target and content sector report 30S.2 Results 31S.3 Recommendations 44S.4 Method 47

1 Inleiding 48

1.1 Inleiding 481.2 Methode 541.3 Leeswijzer 57

2 Klimaatneutraal ontwikkelen 58

2.1 Samenvatting 582.2 Broeikasgassen 612.3 Energie-efficintie 772.4 Duurzame energieproductie 92

3 Continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn 101

3.1 Samenvatting 1013.2 Antibiotica 1033.3 Levensduur 1153.4 Dierenwelzijn 125

4 Behoud weidegang 131

4.1 Samenvatting 1314.2 Weidegang 132

5 Behoud biodiversiteit en milieu 143

5.1 Samenvatting 1435.2 Verantwoorde soja 1465.3 Mineralen 1535.4 Biodiversiteit 166

6 Conclusies & aanbevelingen monitoring 176

6.1 Samenvatting voortgang op doelen 1766.2 Aanbevelingen om monitoring te verbeteren 179

7 Reflectie & aanbevelingen aanpak 185

7.1 Reflectie op inspanningen 1857.2 Aanbevelingen 187

Literatuur en websites 189

Methode en uitgangspunten broeikasgas-emissiemodel voor Bedrijven-informatienet en zuivelverwerking 201

Verantwoording toegepaste rekenmethodiek per indicator in het Bedrijveninformatie-net 212

Wageningen Economic Research Rapport 2018-094 | 7

Verklarende lijst afkortingen

a.e. Aardgasequivalenten ABR Algemeen Bedrijven Register

AmpC Ampicilline C bta-lactamase

ANLb Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

ANV Agrarische NatuurVereniging ATV Akkerbouw, Tuinbouw open teelt en Veehouderij BEP Bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm

BEX (Handreiking) Bedrijfsspecifieke Excretie BUL BedrijfsUitkomsten Landbouw

BVD Bovine Virus Diarree

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CMI Klinische mastitis incidentie

CDM Continue DiergezondheidsMonitor

CF Carbon Feedback

CH4 Methaan CI Certificerende Instelling

CMI Clinical Mastitis Incidence

CLM Centrum voor Landbouw en Milieu CO2 Koolstofdioxide COP Conference of Parties

CRV Coperatie RundveeVerbetering DDDA Defined Daily Dose Animal DDDAF Defined Daily Dose Animal om bedrijven te benchmarken DDDANAT Defined Daily Dose Animal om nationaal gebruik in beeld te brengen DD/DJ DagDosering per DierJaar DLV Dienst Landbouwkundige Voorlichting

EC Europese Commissie EED Energy Efficiency Directive ESBL Extended Spectrum Bta-Lactamase

ETS Emission Tradings System

EU Europese Unie

8 | Wageningen Economic Research Rapport 2018-094

FAO Food and Agriculture Organization FAWC Farm Animal Welfare Committee

FRA Feed Responsibility Assurance

FSA Feed Safety Assurance

GD Gezondheidsdienst voor Dieren

GMP Good Manufacturing Practice GVE GrootVeeEenheid

GvO Garantie van Oorsprong GWP Global Warming Potential

I&R-systeem Identificatie &a