Schamper 13

download Schamper 13

of 4

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

maart 1976

Transcript of Schamper 13

 • studen tenw eekb lad van de rug ee rs te ja a rg a n g 1975- 76verantw.uitgever: luk naudts st.pietersnieuwstr.45 gent. hoofd redakteur : koen raes korte meer 6 gent.

  beursEen t ien ta l jaar geleden startten enkele mensen in Gent een centrum voor informatie aan jongeren. Info-Jeugd werd de baby ge-doopt en hij diende a ls voorbeeld voor een reeks andere steden waar vrij vlug soortge-l i jk e organisaties ontstonden.Dit bracht met zich dat Info-Jeugd Gent een dubbele taak kreeg :

  -informatie,advies en hulp verschaffen aan jongeren u i t het Gentse

  -service verlenen aan andere centra en organisaties die zich bezighouden met informatie- en adviesverschaffing.

  Deze dubbele taak leidde finaal in 1973 tot een juridische scheiding en Info werd ge-s p l i t s t in 2 afzonderlijke vzw's :

  -Info-Jeugd Gent : het regionaal informatie- en adviescerttrum voor jongeren

  -Info-Jeugd Nationaal : het studie- en ser-vice centrum dat a lleen rechtstreeks kon- takt heeft met jongeren via publikaties ( infolders , infardes, e t c . . . ) en dat zich verder richt tot andere centra.

  En hoewel deze beide centra in hetzelfde huis wonen hebben ze een duidelijk gescheiden werking.

  &

  & &

  Info-Jeugd Gent beschikt over een groep mensen die bereid zijn samen met jou over je vragen en problemen na te denken en die willen pro-beren er i e t s aan te doen. Je kan er gratis informatie krijgen over gel i jk welk onderwerp. En wanneer je eens een babbeltje wil slaan of als je oo it eer.s in de knel z i t met om het even wat of wie en er blijkbaar geen uitkomst meer is voor je problemen, probeer dan eens bij ons. Als we samenwerken is het met de bedoeling er ook samen van bewust te worden dat j e niet alleen staat met j e problemen en dat de oorzaken ook moeten gezocht worden in de maatschappij. Het is vanuit die optiek dat we door soc ia le aktie aan bewustwording willen werken.

  In fo - je u g d - gen

  Dit zijn onze werkprincipes :-vanuit een maatschappijkritische houding willen wij meewerken aan het realiseren van in it ia t ieven en willen wij wantoe-standen in de maatschappij helpen weg-werken (vb. crisisopvangcentrum,halfweg- huis,afkickcentrum)

  -de jongere heeft het recht zijn eigen lot

  te bepalen en moet z e l f z i jn verantwoorde-lijkheid opnemen

  -de jongere komt a ls opdrachtgever en moet uite indelijk bepalen welke oplossing ge-kozen wordt voor zijn probleem, o f er kontakt wordt genomen met de een of andere persoon, e t c . .

  -Informatie over kontakten wordt n iet door-gegeven aan derden(ouders,politie,school) , tenzij de jongere er uitdrukkelijk mee akkoord gaat

  -de gegeven informatie moet zo volledig en zo j u i s t mogelijk z ijn .

  && &

  Info-Jeugd Gent wordt in zijn dagelijkse werking regelmatig gekonfronteerd met leemten en wantoestanden in onze maatschappij. Niet in het minst s te l len wij tekorten vast in het funktioneren van hulpverleningsinstanties . Info-Jeugd wil daar krit isch tegen staan. Mis-toestanden, vastgesteld naar aanleiding van kontakten met individuen worden ter plaatse aangeklaagd. Ruimer vastgestelde wantoestan-den worden aangepakt samen met Info-Jeugd Nationaal of met andere organisaties . We s te l le n echter vast dat Info-Jeugd veruit het meest t i jd bsteedt aan individuele hulpver-lening.Nochtans hopen wij ons in de toekomst meer te bewegen op het terrein van de soc ia le aktie .

  JEUGD: info-& aktie benefietavond

  Bij Info-Jeugd Gent werken full- t im es en v r i j -w i l l ig e r s . Er zijn ook advokaten, geneesheren, psychologen, maatschappelijke werkers en a l l e r -lei mensen die ergens in gespecialiseerd zijn . Zij w illen met ons meewerken en gratis of tegen een zeer kleine vergoeding hun diensten verlenen.Voor de financiering van ons centrum krijgen wij subsidies van het Ministerie voor Neder-landse Kuituur en van het stadsbestuur. Maar deze laten ons nauwelijks toe om in leven te blijven. De h e l f t ervan kruipt in wedden.De andere h e l f t gaat naar algemene onkosten zoals huur, verlicht ing , verwarming, papier, e t c . . . Problemen, dus. Niet al leen voor ons trouwens. Jeugdzorg neemt over het algemeen maar een klein plaatsje in op de Belgische staatsbegroting.

  && &

  Vandaar de benefietag : de noodzaak niet alleen te overleven, maar ook naar buiten toe effektiever te funktioneren.

  Het cultuurpact, gestemd in mei 197**, en nu stilaan aan uitvoering toe, voorziet voor culturele infrastructu-ren, instellingen en diensten, opge-richt of resorterend onder de overheid dat in hun beheers- of bestuursorgaan n van de drie volgende vormen van vertegenwoordiging worden aangenomen: alZuiver Overheidsbeheer met de even-redige vertegenwoordiging van de be- tokken politieke strekkingen die be-staan in de betrokken overheid of over-heden .blGemengde Beheersformule met de ver-eniging van de afgevaardigden van de betrokken overheid of overheden met de vertegenwoordiging van de gebruikers en van de strekkingen.c)Een zelfstandige vereniging van spe-cialisten of gebruikers, al dan niet voorzien van een rechtsstatuut waaraan de betrokken overheid het beheer op-draagt .

  De Nederlandstalige jeugdraad, advise-rend orgaan naar het Ministerie van Nederlands Kuituur toe, stelde nu de vraag, met de uitvoering van het Kul- tuurpakt in het achterhoofd, in hoever-re het Jongeren informatie- en Advies-werk overheidsinitiatief zou kunnen worden. Ook het priv-initiatief wordt bekeken, zelfstandige werking, zelfstan dige inhoudsbepaling maar vanzelfspre-kend geen subsidies.Een werkgroep uit de Nederlandstalige Jeugdraad werd aangewezen om te onder-zoeken welke mogelijkheid de bestaande centra het best ligt. De werkgroep be-staat uit mensen uit allerhande groepen en is eigenlijk nutteloos door zijn inkompetentie om te spreken voor de JIAC's .

  24 m a a r t:

  Alles heeft plaats in zaal Brittania, Burg.Braunplein(voor de KNS)te Gent.

  De Info-en Aktiebeurs ,waar zowat 35 aktiegroepen uit het Gentse aan deel-nemen,gaat van start rond 1 5 . 0 0 Je kan er kontakt nemen met diverse initiatieven tot een kritische benade-ring van onze maatschappij,aan de ver-schillende standen boordevol informa-tie .

  De Benefietavond begint rond 20,30 Treden er o.a op:Willem Muylaert,De Snaar,Sudden Breeze,Marjorijke, Walter de Buck,Roland,Trojaanse Paard enz.enz.Tussen de optredens door worden flitsen gegeven van jongerenproblematiek (werkloosheid,meerderjarigheid op 18 jaar,emancipatie.weggelopen jongeren, drugs,op eigen kamers wonen ...)en van' de perikelen van InfoJeugd met overheid en andere instanties.

  Waar je aan kaarten kan raken:In voorverkoop kosten ze 8 5 fr.en kan je er kopen bij:-Info-Jeugd,kortrijksepoortstraat 9 9000 Gent

  -Koen Raes Korte Meer 6 9000 Gent Op de dag zelf zullen die dingen lOOfr, kosten,dus spoed je,je steunt er de alternatieve hulpverlening mee.

  DE VERZUILING GAAT NIET DOOR !!!!!!!

  - .... ................. ..........

  Zover staan we nu. Of subsidies en overheidskontole, of zelfstandige wer-king zonder geld. Sprekend voor het openstaan voor kritiek -staat de over-heid (lees: sisteem) dan toch niet zo vast in haar schoenen ? Het punt c van het overheidsinitiatief laat op het eerste zicht nog een lichtstraaltj je, er komt wel meer bij kijken.Laat staan dat de 'betrokken overheid' het beheer inderdaad aan de bestaande centra opdraagt, wat dus helemaal niet zeker is, kan dit beheer ook weer af-genomen worden. Dan nog moeten "de gebruikers en alle ideologische en filosofische strekkingen betrokken worden bij de uitvoering van het Cul-tuurbeleid", alles wat gebeurt moet dus in samenspraak met een hele partij- kleurenboek geregeld worden, partij- pluralisme dus.Komt daar nog bij dat de 'betrokken overheid' vooralsnog de nationale over-heid is, maar er door in het Cultuur-pact voorziene decentralisatie, een verschuiving naar de gemeentelijke

  overheid too zou doorgaan. In ons konkrete geval, Gent, zouden wij dit als ramp beschouwen, daar wij de alles behalve welwillende houding van het Gentse stadsbestuur tegenover Info Jeugd-Gent en, ruimer, tegenover alles wat zich min of meer kritisch wil op-stellen, reeds meermalen ervaren heb-ben .

  Tot daar het dilemma, rest nog de situering van de JlAC^'s binnen deze wettelijke bepalingen^'Lange tijd was pluralisme d voorwaar de,ivoor objectiviteit en d basis van de JIAC's. Een tendens binnen deze sektor ging meer nadruk leggen op een

  waardesisteem-veranderende werking, gegroeid uit een voortdurend gefrus-treerd worden door machteloosheid te-genover strukturen waar andere waarden dan mensen de skepter zwaaien, en deze mensen al te vaak als kind van de re-kening beschouwden. Zonder hulpver-lening uit het oog te verliezen, zou er een stuk sociale aktie bijkomen, gebaseerd op de wan en mistoestanden gekonstateerd binnen de hulpverlening,

  zorgen en die ons zou noodzaken om van het pluralisme af te stappen, wel het werk van de JIAC's is, komt nu ook nog het financieel aspekt.Gaan wij naast de zo noodzakelijke hulpverlening de evanzo noodzakelijke maatschappij- en waardeveranderende sociale aktie voeren, en konsekwent hieraan, elke vorm van overheidskon- trole en -tussenkomst weigeren ?Gaan we de gulden middenweg nemen en naar onze zin voortwerken tot de over-heid, wie het dan ook is, zelf de sub-sidiekraan dichtdraait of gaan we met de lach op het gezicht en het geld in de zak een hulpverleningsrol spelen, gedirigeerd door het sisteem, rol die ons nog eens de titlel "koninklijk" oplevert ?

  Al bij al weer een voorbeeld van re-pressie van de overheid die een macht binnen het bezifc=macht-sisteem wil ver-dedigen mat de touwtjes in de hand en de wet in de mond, en, hopelijk binnen-kort, met pijnlijke schenen.

  FRAAIEIN FO -H O E K

  "De a