PC Plus Magazine

1
lnterview meteen lezer Bert mag zich muziekhistoricus noe- men over de jaren twintig tot en met zeventig vandevorige eeuw. Hij inter- viewde Zo'n 170 artiesten uit dietijd, waaronder The Searchers, The Tre- meloes, The Jordanaires (de close-har- monygroep achter onder andere Elvis Presley), Trea Dobbs enThe Fortunes. Hijwerkte mee aan talloze radio- en tv-programma's enwordt nogstdeds geraadpleegd voor moeilijke muziek- vragen. Zijn muziekcollectie bestaat uit 18.000lp's, 18.000 singles, twee- duizend cassettes, vijftig geluids- banden envele dvd's en cd's. Niet verwonderlijk dat hij er dagen nacht mee bezig is! "Mijn doel is de muziek uit dieperiode levend te houden en hierover informatie te verstrekken in woord en beeld", aldus Bert. 'Bye Bye Love' "Mijn moeder kocht in .|953 een radi- ootje en alsklein jochie danste ik op de muziek vanartiesten uit dietijd", vertelt Bert. "Toen ik platen hoorde zoals'Bye Bye Love (Everly Brothers) en 'Blueberry Hill' (Fats Domino) was ik verkocht. ln l96l ging ik metmijn ouders een dagje naar Scheveningen en op de autoradio hoorde ik voor het eerst Radio Veronica. Later ontmoet- te ik dj's als Joost denDraayer, Ferry Maat en Cerard deVries. Tom Mulder is enkele keren bij mijthuis geweest, omdat deTros platen nodig had voor detop 100vande jaren vijftig en zestig dieze toenuitzonden. lk had platen dienietin hetarchief vande NOS zaten. Watmijn allereerste single was? Diekreeg ik in 196.| vanmijn moeder voor mijn verjaardag: 'Melo- dieder Nacht'van Freddy Quinn. Mijn eerste lp was 'Greatest Hits'van Con- nieFrancis dieik in .|963 kocht. Toen ik een jaar of vijftien was, was ikzwaar verliefd op haar;' Eigen website Bert is al actief op internet sinds .I998 toenhijviazijnbaas deelnam aan een pcproject. Hijschreef artikelen over muziek op diverse websites, maar het was een droom om nogeens een eigen site te hebben. Die droom kwam vorig jaar uit. "Het leuke is dat mijn site tot stand kwam door devrijwillige mede- werking vanwebsitebouwer en muzikant Ruud Wegman (zie: www.bluesharmo- nica.nl). Desite wordt wekelijks uit- gebreid, en levert leuke contacten op, zoals uitnodigingen voor festivals en meetings. Muziek schept een band, le- vert contacten en biedt eenleuk sociaal leven. Mijnpartner Bep is mijn rech- terhand bij deze hobby, dienatuurlijk weleen beetje uit de hand isgelopen. Ook zijgeniet vande concerten enont- moetingen metartiesten zoals recent Tommy Allsup (ex-Buddy Holly & The Crickets)." En dat levert weer een mooi plaatje op in het tijdschrift'The Fabu- lous Sounds of the Sixties'. waarvan Bert al 32(!)jaar hoofdredacteur is.Interes- sante foto's of artikelen dieniet in het blad komen, worden soms op dewebsite gepl,aatst. En zo blijft er altijd werk aan de (muziek)winkel. Oproep Heeft u een leuke computerhobby? Laat hetons weten! Beschrijf kort uw computeractiviteit en stu u r d it o.v.v.' Co m pute rh o b by'n a a r red acti e@ pcplusmagazine.nl, of naarPC Plus, Postbus 3389, 20Ol DJ Haqrlen. Ver- meld uw naam, e-mailadra en telefoonnummer. Als u dan wordt geinteruiewd, krijgt u hetboek E-mail wor senioren vanEasy Computing. e ,ËF,Ë,.ï; 6g

description

Bert Bossink weet alles van muziek tussen de jaren 20 en 70 van de vorige eeuw. Tekst: Walter Wijnhoven

Transcript of PC Plus Magazine

Page 1: PC Plus Magazine

lnterview met een lezer

Bert mag zich muziekhistoricus noe-men over de jaren twintig tot en metzeventig van de vorige eeuw. Hij inter-viewde Zo'n 170 artiesten uit die tijd,waaronder The Searchers, The Tre-meloes, The Jordanaires (de close-har-monygroep achter onder andere ElvisPresley), Trea Dobbs en The Fortunes.Hij werkte mee aan talloze radio- entv-programma's en wordt nog stdedsgeraadpleegd voor moeilijke muziek-vragen. Zijn muziekcollectie bestaatui t 18.000lp's, 18.000 singles, twee-duizend cassettes, vijftig geluids-banden en vele dvd's en cd's. Nietverwonderlijk dat hij er dag en nachtmee bezig is! "Mijn doel is de muziekuit die periode levend te houden enhierover informatie te verstrekken inwoord en beeld", aldus Bert.

'Bye Bye Love'"Mijn moeder kocht in

.|953 een radi-

ootje en als klein jochie danste ik opde muziek van artiesten uit die tijd",vertelt Bert. "Toen ik platen hoordezoals'Bye Bye Love (Everly Brothers)en 'Blueberry Hi l l ' (Fats Domino) wasik verkocht. ln l96l ging ik met mi jnouders een dagje naar Scheveningenen op de autoradio hoorde ik voor heteerst Radio Veronica. Later ontmoet-te ik dj's als Joost den Draayer, FerryMaat en Cerard de Vries. Tom Mulderis enkele keren bij mij thuis geweest,omdat de Tros platen nodig had voorde top 100 van de jaren vijftig enzestig die ze toen uitzonden. lk hadplaten die niet in het archief van deNOS zaten. Wat mijn allereerste singlewas? Die kreeg ik in 196.| van mijnmoeder voor mijn verjaardag: 'Melo-die der Nacht 'van Freddy Quinn. Mi jneerste lp was 'Greatest Hits'van Con-nie Francis die ik in

.|963 kocht. Toen

ik een jaar of vijftien was, was ikzwaarverliefd op haar;'

Eigen websiteBert is al actief op internet sinds

.I998

toen hij via zijn baas deelnam aan eenpc project. Hij schreef artikelen overmuziek op diverse websites, maar hetwas een droom om nog eens een eigensite te hebben. Die droom kwam vorigjaar uit. "Het leuke is dat mijn site totstand kwam door de vrijwill ige mede-werking van websitebouwer en muzikantRuud Wegman (zie: www.bluesharmo-nica.nl). De site wordt wekelijks uit-gebreid, en levert leuke contacten op,zoals uitnodigingen voor festivals enmeetings. Muziek schept een band, le-vert contacten en biedt een leuk sociaalleven. Mijn partner Bep is mijn rech-terhand bij deze hobby, die natuurlijkwel een beetje uit de hand is gelopen.Ook zij geniet van de concerten en ont-moetingen met artiesten zoals recentTommy Allsup (ex-Buddy Holly & TheCrickets)." En dat levert weer een mooiplaatje op in het tijdschrift'The Fabu-lous Sounds of the Sixties'. waarvan Bertal 32(!)jaar hoofdredacteur is. Interes-sante foto's of artikelen die niet in hetblad komen, worden soms op de websitegepl,aatst. En zo blijft er altijd werk aande (muziek)winkel.

OproepHeeft u een leuke computerhobby? Laat het onsweten! Beschrijf kort uw computeractiviteit enstu u r d i t o.v.v.' Co m p ute rh o b by' n a a r red acti [email protected], of naar PC Plus, Postbus3389, 20Ol DJ Haqrlen. Ver-meld uw naam, e-mailadraen telefoonnummer. Als u danwordt geinteruiewd, krijgt uhet boek E-mail wor seniorenvan Easy Computing.

e

,ËF,Ë,.ï; 6g