Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Dongeradeel | december 2013

Click here to load reader

download Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Dongeradeel | december 2013

of 40

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

OF verzorgd in samenwerking met de 5 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine was een logisch vervolg. Per gemeente verschijnt een eigen editie. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland ca zijn deelnemer in het magazine Ondernemend Noordoost Fryslân. Ook de diverse businessclubs en lokale ondernemers wordt een uitgebreid communicatie podium geboden. Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden kunt u contact zoeken met onze adviseurs via 0512-366326.

Transcript of Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Dongeradeel | december 2013

 • Mear besikers betsjut mear potinsjele klanten

  n DokkuM, het bolwerk van fryslnn op beDrijfsbezoekn verDer gaan waar anDeren ophouDenn pleisterplaats voor Muzikanten

  ondernemendNoordoost FryslN

  editie doNgeradeel NR 8, DECEMBER 2013

 • Het ondernemersklimaat van de gemeente Dongeradeel wordt gekenmerkt door een hoog arbeidsmoraal, loyaliteit en veiligheid. Regiostad Dokkum heeft een gevarieerde bedrijvenstructuur en een ruim aanbod aan vestingslocaties. Bovendien zijn er voldoen-de betaalbare woningen en is er ruimte voor ontwikkeling. Kortom; regio Dokkum is het ondernemen waard!

  Wij helpen ondernemers graag verder. Wilt u meer informatie over ondernemen in de gemeente Dongeradeel? Of bent u in Dongeradeel als ondernemer gevestigd en heeft u een vraag aan de gemeente? Als bedrijvencontactfunctionaris ben ik de schakel tussen het bedrijfsleven en de gemeente en het eerste aanspreekpunt voor ondernemers.

  Telefoon: (0519) 298 748E-mail: j.wiffers@dongeradeel.nlBezoekadres: Koningstraat 13, DokkumPostadres: Postbus 1, 9100 AA Dokkum

  Dwaande. Fries voor bezig zijn. Lichamelijk of in gedachten. Noordoost Frysln is de plek waar het kan. Ook op zakelijk gebied. Hier vindt u tal van bedrijven, verzameld in krachtige ondernemersnetwerken en gehuisvest op de vele moderne bedrijventerreinen. Er is volop ruimte om te groeien. Welkom in een dynamische en gastvrije regio waar bewoners n bezoekers zich thuis voelen. Dat is dwaande.

  Welkom in Noordoost Frysln

  Hallo, ik ben Rita Schipper.

  Kijk voor alle info over werken en ondernemen op DWAANDE.NL

 • We naderen het einde van het jaar en dat is natuurlijk een mooi moment om even terug te blikken.

  Op economisch gebied is er veel gebeurd. De economische crisis laat zijn sporen achter, maar brengt ook

  goede dingen met zich mee. Ondernemers, inwoners en overheid zoeken elkaar steeds vaker op en zetten

  gezamenlijk de schouders eronder. De aanpak van de werkgroep binnenstadsmanagement is hiervan een

  prachtig voorbeeld. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan het versterken

  van de binnenstad en met succes. Ze hebben een plan opgesteld en de eerste projecten zijn al in uitvoering.

  Op een aantal van deze projecten wordt in deze uitgave uitgebreid ingegaan.

  In het hoofdinterview vertelt wethouder Pytsje de Graaf over de projecten Wetterfront Dokkum en de

  Sd Ie. Afgelopen zomer werd bekend dat er een forse bijdrage vanuit het Waddenfonds voor de uitvoering

  van deze projecten beschikbaar is gesteld. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee. Het zijn mooie projecten die

  ervoor zorgen dat de mogelijkheden voor de watersport in onze regio verder worden versterkt. De projecten

  dagen ondernemers ook uit om nieuwe initiatieven binnen en buiten de Bolwerken te ontwikkelen. En niet

  te vergeten: deze projecten zorgen voor extra werkgelegenheid tijdens en na de uitvoering.

  Naast deze onderwerpen gaan we in deze editie onder andere in op een aantal duurzame ontwikkelingen

  en het jongerenvoucher als n van de maatregelen uit het actieplan voor de bestrijding van

  jeugdwerkloosheid. Graag maak ik ook van deze gelegenheid gebruik om u uit te nodigen voor onze

  nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari van 19.30 tot 22.00 uur in de Grote Kerk in Dokkum. Een mooie

  gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden.

  Graag tot 2 januari en voor nu prettige feestdagen en alvast een heel mooi 2014!

  Marga Waanders

  Burgemeester gemeente Dongeradeel

  Voorwoord

  inhoud

  gemeente 3 Voorwoord 4 MegaplanSdIecreertnieuwekansenvoorondernemers 7 Dokkum;hetbolwerkvanFrysln 9 Dokkumvultleegstaandepandeninhistorischebinnenstad 11 Opbedrijfsbezoek 11 DongeradeelwilSinnegreidemogelijkmaken 13 Kortnieuws 15 Verdergaanwaaranderenophouden 17 VanderZwaagMuziekinstrumentenDokkummeerdaneenmuziekwinkel 21 ColumnRabobank 22 Kortnieuws

  het noordoost frysln katernNO 1 Noordoost Frysln krijgt nieuwe organisatie voor marketing en gastheerschapNO 2 Karel Trommelen houdt ondernemers en gemeenten spiegel voorNO 5 Startende ondernemers enthousiast over serie Dwaande met je bedrijfNO 7 Het nieuwe winkelenNO 9 De 5 van....NO 10 Werken in de DeltaNO 13 Dijk Optiek bijna 50 jaarNO 15 Kort regionieuws

  3onDerneMenD noorDoost frysln doNgeradeel

  ColofonuitgeverijOF/NOVEMA BV

  i.s.m. Gemeente Dongeradeel

  BladmanagementOF/NOVEMA BV

  Ed Klijnman

  Advertentie-exploitatieAdministratieOF/NOVEMA BV

  Tussendiepen 21

  9206 AA Drachten

  Tel.: 0512-366326

  Contactpersonen:

  Jos Miedema 06-15262182

  Gert de Lange 06-10556784

  RedactieNarvic Media & Communicatie

  Menno Bakker (hoofdredactie)

  Ingrid van Damme (eindredactie)

  FotografieEd Klijnman, Frans Fazzi

  B.L. Katsma

  VormgevingSprog | strategie + communicatie

  drukDrukkerij van der Eems

  Mear besikers betsjut mear potinsjele klanten

  n DokkuM, het bolwerk van fryslnn op beDrijfsbezoekn verDer gaan waar anDeren ophouDenn pleisterplaats voor Muzikanten

  ondernemendNoordoost FryslN

  editie doNgeradeel NR 8, DECEMBER 2013

  Copyright 2013. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

 • MegAPlAnsdieCReeRtnieuWekAnsenVooRondeRneMeRsWethoudeRPytsjedegRAAF:

  Mearbesikersbetsjutmearpotinsjeleklanten

  4 onDerneMenD noorDoost frysln doNgeradeel

  n v o l g o n s n u o o k v i a e n

 • Groen licht voor een nieuw hoofdstuk in de toeristisch-

  recreatieve geschiedenis van Dongeradeel: bijna unaniem

  ging de gemeenteraad akkoord met het plan voor de eerste

  fase van de Sd Ie en Wetterfront Dokkum. Wethouder

  Pytsje de Graaf, die openbare ruimte, recreatie en toerisme,

  water en vrijetijdseconomie in de portefeuille heeft, is

  er bijzonder blij mee. Dit jout it gebiet in geweldige

  toeristyske ympuls. Met het omvangrijke project, waarbij

  de gemeente, de provincie en het Wetterskip Frysln zijn

  betrokken, ondergaat de vaarverbinding tussen Dokkum

  en het Lauwersmeer n de binnenstad van Dokkum een

  metamorfose. Het verbreden en uitdiepen van de Sd Ie

  en het verhogen van bruggen op de vaarroute, maakt de

  waterweg geschikt voor boten uit de DM-klasse. Wannear't

  de noardlike stedsgrften op de fereaske fardjipte brocht

  binne kinst mei in boatsje by de prachtige bolwurken del

  farre", zegt de wethouder. Drnjonken komme der yn de

  binnenstd oanfoljende foarsjennings foar de wettersporters,

  lykas stroom- en wettertaappunten en dsgelegenheden.

  Wat wy graach wolle is dat de boattoeristen langer yn de

  std ferbliuwe. Dy opsje wurdt oantrekliker wannearst in

  moai oanlisplak mei goede foarsjennings oanbiede kinst.

  Wichtich is ek dat de farrekreanten nderfine hoe moai en

  smk it yn Dokkum is. Drom sille de brgewippers op de

  farrte ek in ynformaasjepakket oer de std oerlangje oan de

  wetterrekreanten.

  kansen

  Het masterplan Sd Ie maakt deel uit van Het Friese

  Merenproject, waarmee de provinciale overheid samen

  met gemeenten en ondernemers de aantrekkingskracht

  van tien watersportkernen en zeven toegangspoorten wil

  vergroten. Economie, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

  zijn de sleutelwoorden. Volgens De Graaf zorgt het plan voor

  de economische dynamiek die Dongeradeel zo hard nodig

  heeft. It kreearjen fan it iene nei it oare yndustryterrein hat

  yn s gemeente net folle sin mear. Us knsen lizze foaral op it

  md fan de lanskiplike en kultuerhistoaryske kwaliteiten. En

  krekt dy kwaliteit wolle wy fersterkje. De nije ynfrastruktuer

  biedt in soad knsen foar de ndernimmers, zo vervolgt De

  Graaf. Net allinnich yn Dokkum mar ek de doarpen oan de

  farwegen. Bedriuwen dy't oan it wetter lizze kinne ynspylje

  op de nije sitewaasje troch oantreklike arranzejminten te

  bieden. Itselde jildt fansels ek foar de ndernimmers yn de

  std. Mear besikers betsjut mear potinsjele klanten.

  teamwerk

  De wethouder benadrukt dat overheid en ondernemer

  hetzelfde doel voor ogen hebben. Wy wolle beide de

  oantreklikheid fan de std en omjouwing fergrutsje en it de

  besikers goed nei't sin meitsje. As oerheid kreearje wy de

  fasiliteiten dy't dat mooglik meitsje. De ndernimmer jout dr

  dan hannen en fuotten oan. It is dus meiinoar de skouders

  der nder." In de eerste fase bedragen de projectkosten circa

  20 miljoen euro, waarvan 9,6 miljoen euro afkomstig is uit

  het provinciale Waddenfonds. De resterende kosten worden

  gefinancierd door onder meer de gemeente Dongeradeel

  (2,4 miljoen euro), Provincie Frysln en Wetterskip Frysln.

  Wat gebeurt er nu precies in die eerste fase? De wethouder:

  De farferbining tusken Dokkum en it Lauwersmar wurdt

  ferbrede en in tal brgen wurdt op in trochfarhichte fan

  2,50 brocht. Nei de earste fase kinne de sloepen al gebrk

  meitsje fan de Sd Ie. Boppedat is der ek omtinken foar de

  ntwikkeling fan natoerfreonlike oevers en it herstel fan

  it leefgebiet foar fisken yn en om it farwetter. Wy hawwe

  nderwilens de earste glsiel tset, om krekt te wzen yn it

  gebiet de Kolken Noord. It brakke wetter, de relatyf hegere