Nummer 017

8
le Jaargang Fo. 17 27 Juni 1953. C) [) Tf ,1-- ) f-\ .... , tf \ \;, (1) "'-'" r: \--- Kv 1 \=" t- C,! L.I L-... U V\; J Cluborgaan van de V.v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt om de 14 dagen - Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaaL Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden. BEDRIJFSVOETBAL. Het succes van de wedstrijd Pennelikkers-' S-cofhappers heeft hbt bestuur in cl0 laatst gcheu- den bestuursyergadering doen besluiten met deze vedstrijden door te in elk seyal te probe- ren meer yan dergelijke rredstrijden te organi'se- ren. Is de animo groot g6nosg, dan kan o:r mis-

description

Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaaL "'-'" r: \--- Kv 1 \=" t - C,! L.I 27 Juni 1953. Cluborgaan van de V.v. Sportclub Genemuiden. Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden. le Jaargang Fo. 17 Verschijnt om de 14 dagen ­ om gezellig na te praten en , kennis te nemen van de over~­ ge uitslagen der competitie~ "V 0 E T BAL C E :tI T R U lvI u Onze service biedt U de meeste gezelligheid. C A F E If I t e E :tI T R U liPt - 2 ­

Transcript of Nummer 017

Page 1: Nummer 017

le Jaargang Fo. 17 27 Juni 1953.

C) [)~lrTf ,1-- ~ ) f-\ ....,~\·,;'Î' tf ~ \\;, (1)"'-'" r: \--- Kv 1 \=" t-C,! L.I ~ L-...U V\; J

Cluborgaan van de V.v. Sportclub Genemuiden.

Verschijnt om de 14 dagen ­Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaaL Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden.

BEDRIJFSVOETBAL.

Het succes van de wedstrijd Pennelikkers-' S-cofhappers heeft hbt bestuur in cl0 laatst gcheu­den bestuursyergadering doen besluiten met deze vedstrijden door te gaan~ in elk seyal te probe­ren meer yan dergelijke rredstrijden te organi'se­ren. Is de animo groot g6nosg, dan kan o:r mis­

Page 2: Nummer 017

-----

- 2 ­

schien nog deze zomer een kleine zomeravondbedrjjfs·, voetbalcompetitie gehouden worden. Vooraf moeten wij echter weten of hiervoor genoeg belangs telling bestaat en moet afgewacht 'forden of de Bond hiervoor zijn toestemming geeft. Be­drijven, verenigingen of groepen, die hier iets voor voelen, kunnen dit kenbaar maken, dOOI' een briefje in de bus te doen bij de secretaris, de heer van Dalfsen. Eén waarschurving nog: deze YJedstrijden zijn vrioncJ­schappelijk, en er wordt in meegespeeld door mell­sen, die misschien alleen in hun prille jeugd of' nu nog sporadisch een bal aanraken of hebben aan­geraakt. Deze ontmoetingen dienen dus in een vol­maakt sportieve sfeer gespeeld te worden en elke poging tot ruw spel of zelfs maar hard spel dient vermeden te Horden. Het bestuur houdt zich het recht voor om spelers die zich aan ruw spel te -bui ten gaan onmiétdellijk van het -v\üd te sturen of de \Jedstri jd direct te staken.

Naar de voetbalwedstrijd gaat

U natuurlijk naar het

"V 0 E T BAL C E :tI T R U lvI u

om gezellig na te praten en ,

kennis te nemen van de over~­

ge uitslagen der competitie~

C A F E If I teE :tI T R U liPt

Onze service biedt U de meeste gezelligheid.

Page 3: Nummer 017

- 3 ­

BESTUD~SVERGADERTNG.

Op de 16e Juni kwam het voltallige bestuur weer in vergaderi.ng bijeen. Het voornaamste punt van de agende vormde de samenstelling van de be~

gI'oting voor het sèizoen 1953 - 1954. De bespre­kingen-hierover namen vri jv~el de gehele avond in beslag. Het zou ons te ver voeren deze IImillioenen­nota" hier uitvoerig weer te geven. De vereniging ziet zich in het komende seizoen voor de taak gesteld enige zeer hoog oplopende onkostenposten te dekken. Het Bestuur stelt zich voor dit te doen o.a. door uitbreiding van dit clubblad, voor.namelijk door het opnemen van meer advertenties en het werven van meer leden en do­nateurs. Al gaf de samenstellin& van de begroting aller minst reden tot optimistische geluiden, met samen­bundeling en inspannil~' van alle beschikbare krach­ten kan er toch in het komende jaar verbetering ook in de financiele toestand van de vereniging bereikt worden. Van de vereniging Be Quick 128 in Zwolle, de or­ganisatoren van het IJsselcuptournooi, kwam be­richt binnen, dat dit tournooi dit jaar ~en door­gang kan vinden, wegens werkzaamheden aan de ter­reinen van het Sportpark te Zwolle. In principe werd besloten tot het houden van een algemene ledenverg~dering in de maand Juli. Voordrachten voor nieuwe Qahdidaten-bestuursleden dienen uiterlijk 14 dagen van te voren te worden ingediend bij het bestuur. In overleg met B. en w. werd overeenstemming be­reikt over het afstaan van het voetbal te rrein ten behoeve van het muziekfestival op 27 Juni ·-a. s.

-VR.

:;;:::; ::=: = :;:::: = = :=;;: =

ABO~~!ElmNTSGELDEN.

Onze bezorger zal in de komende weken weer bij U aankloppen om het abonnementsgeld VOor het tweede bmrtaal 1953 te innen. wij hebben het abonnementsgeld ad f. 0,95 met

Page 4: Nummer 017

- 4 ­

f. 0,05 incassokosten verhoogd, zodat een rond be­drag van f.l,OO opgehaald zal worden. Wij doen een vriendelijk beroep op U, maakt U het onze bezorger niet te moeilijk en legt het geld alvast klaar, zodat een spoedige afwerking'-van deze abonnementen-inning kan plaats hebben. Vergeet U niet, dat wij pas aan het eind van het kwartaal het geld van U vragen, terwijl dit bij . de meeste kranten en tijdschriften bij vooruitbe­talinp. geschiedt. Wij menen dan ook van U~ kant een vlotte betaling aan onze bezorger te mogen vervrachten. U 'bi j vo or baat dankend,

De Samensteller. -- -- -- = == :::::::: ::=:

HET REISKOSTENPROBLEEM EN DE NIEUWE COMPETITIE-INDELING.

Sinds enige weken houdt het Y1Gckblad voor éLe Zaterdagsport zich bezig met het probleem van de reiskosten, welk probleem vooral voor de Ooste­lijke dordeklassers de laatste jaren nijpend is geworden o Uit eigen ervax'ing >reten we maar al te goed, dat de hoge reiskost en verbonden aan de uitwedstrijden tegen o.a. Sparta Enschede, DOVO Veenendaal, EXCELSIOR Rijssen, DVS Ermelo, enz. zwaar rop onze verenigingskas drukken. Voor de Noord- on Zuidhollandso clubs is dit probleem niet zo zwaar als voor de Oostelijke verenigingen, 0mdat de Hollandse clubs, in drie afdelingen gegroepeerd; dichter bij elkaar lig­gen. En nu ligge:n wij in Genemuiden nog niet eens zo bar ongunstig, wani:; wat te zeggen van DOVO Veenendaal b.v., dat naar Enschede een reis van 110 km. moet maken, maar dat ook naar Rijssen," naar Wezep~•••••• en naar Genemuiden moet komen. Voor de Veenendaalse vereniging is een herziening van de competitie-indeling dan ook wel zeer nood­zakelijk en het komt er nu maar op aan de beste oplossing te vindon. De redactie van Zaterdagvoet­bal l~ocht een oplossing in deze zin, dat het aantal derdeklmose-vereuigingen wordt uitgelJTeid

Page 5: Nummer 017

- ---~~-----------~~----------------~:I

- 5­en dat deze worden ingedeeld 1 niet in vier afde­lingen zoals tot dusver, maar in vijf derde klas­sen, elk van 8 tot 9 clubs. Men steldo het volgen­de grondschema op ~

Aid Twente: DES, GE1\!ElIUIDEF, EXCELSIOR, SPARTA E. DOS, SVV1\! , ARCHILLb~ SE. WEC, APEI,]OORN, Afd. Utrecht-Gelclerland: DOVO, IJVS, NUNSPEET,1-WI­ZEN, SPAKEIHlURG, ZUIDVOGELS, IJSSEUVlEERVOGEI1S SVVU, ViTOG. De Hollandse clubs "zouden worden ondergebracht in drie afdelingen, n.l .. Amsterdam-Haarlem-Leiden, V{estland-Rotterdam en Zuidhollandse Eilanden. Het bez~aar dat zich hierbij voordoet, is dat hot spelpeil van de ëterele klasse eloor hot opnemen van een aa...YJ.tal viercle:.'klas ploegen er niet op voorui t zal gaan. Eet lijkt ons echter niot te gewa ~d te veronderstellen, dat deze vierde klasclubs zich eerder aan het hogere spelpeil van de derde klas­sers zullen optrekken, clan dat deze 1).e klassers het poil van de derde klasse naar benoden z0uden drukken. VTanneor dit plen doorgaat zou dit dan dus beteke­nen, dat de vierde klasse eni{çe van haar clubs zou moeten missen en aanvulling zou nodig hebb-en uit de Ondorafdeling. Ook dit zou o.i. geen -be­znaar zijn, de onderafdeling Zwolle telt enige zeer prominente clubs, die in de vierde klas heus geen gek fi gunr zullen slaan, ,iG noemen het in­middels gepromoveerde vrVF, IJVV, maos, die zich­gauw genoog aan het vierdeklasse-peil zouden aan­prtssen. Een arldere vraa-g is, vaar de le klasse Ond. Afd. Zwolle zi jn aarl\ru lling vandaan moet halen. De 20 klasse kan hier misschien niet in voldoende mate voor zorgen, zonder dat het spelpeil teveel wordt aangetast. ~r bestaat echter ook nog zoiets als een-Res. le Klasse C. waarin de laatste jareR Go Ahead 11 en Genemuiden 11 de boventoon hebben gevoerd y zonder de kans gekregen te hebben door promotie naar een hogere afdcüing hun spelpGil verder op te vooren •.

Wij voor ons geloven. dat deze reserve-elftallen in de Ie klasse Onderafdeling Zwolle evenmin een gek figuur zouden slaan r neen, wij zijn er van overtuigd) dat het spe~_peil in deze

Page 6: Nummer 017

- 6 ­

afdeling door het opnemen van deze ploegen stij ­gen zal. Men herinnert zich het IJVV tournooi, van het vo­rige jaar nog, waarin onze reserves in de wedstnj­den tegen Urk 1, WVF 1 en Hattem 1 op zijn minst gezegd een zeer behoorlijk Ïiguur sloegen. Het is onze vaste overtuiging dat ons tweede elÏ ­tal-het tegen clubs als Emmeloord, PVBK, Urk, CSV enz. toch op zijn minst kan opnemen. Het Zaterdagyoetbal heeÏt zich thans bij monde van de heer Teeuw in zijn orgaan vold.oende ui tge­sproken. Het woord is thans aan de KrVB om in deze zin een oplossing voor het nijpende reiskostenpro­bleem te geven.

w. = = = = ~ = = = =

APPEL VOOR ALLE ,VETERANEN.

Op de laatste bestuursvergadering werd ook het idee aan de hand gedaan een veteranenwedstrijd te organiseren. Men haalde herinneringen op aan vroe­gere wedstrijden, die een groot succes varen ge­weest. Het zal misschien even moeilijk zijn om. twee en twintig oud-spelers te vinden, die nog ge­noog jeugdig bloed in hun stramme botten hebben' opgespaard om voor anderhalf uur de voetbalschoe­nen ,-reer van de uilgen te halen, de veters aan te gespen, de broekriem Gen gaatje nauwer om het ron­dende buikje te spannen en ~eer het bruine monster als vroeger in de dagen van weleer te lijf te gaan.

VETERANEN vTIJ TARTEN U !!!!!~

Wie is de man, die de kat de bel aanbindt ?????

Waar is de held. die elÏ van zijn vroegere club­kameraden bij elkaar trommelt en zegt: hier zijn wij ??? I

U kent het doel: Het -tekort op de begroting moet verdwijnen I

Als voorlopige datum voor deze grootse wedstrijd willen we aanhoudeng Zaterdagavond 4 Juli om half' acht.

Page 7: Nummer 017

- 7 ­

En Genemuiden zal daveren op ZlJll grondvesten bij deze intocht--van de Gladiatoren en de muren zul­len schudden.

Vete ranen van Sportclub ~ Laat ons niet in de steek !!!

= =:; = = .::::

GENE~IDIDEN - APELDOORN 2-3.

Het is Genemuiden in de laatste cOillpetitie­-\ledstrijc1 niet gelukt Apeldoorn te kloppen en daarmede de tTIeede plaats op de ranglijst te ver­over.en. Het ha\_~ uel gekund, maar de juist e geest, de sterke wil om te Ilinnen ontbrak en die wil v:asbi j Apeldoorn nel aannezig. Verder had doelman Pleyzier ook zijn dag niet en ~as midvoor Hoekman hopeloos uit vorm. Hij be­zondigde zich vooral aan teveel individueel spe1 1

zijn oude fout en vergat dat de voorhoede uit vijf spelers bestaat. De pass naar de medespeler en het liefst over de gTond, riant dat is nog steeds de kortste weg, die pass hebben ~e d~ gehele wedstrijd niet gezien. Een schot cp doel van verre afstand, teruijl drie voorhoedespolers op de bal staan te uach~

ten is niet de juiste opvatting van de taak van de midvoor. We van Dijk debuteerde niet onverdienstelijk als back en ook B. Timmermffil deed op de rechtsbui­tenplaats goed verk. De einds-i.,and van de Oostelijke 3e klasse HeI'd nu:

DES 18 14 3 1 31 65-28 APELDOORN 18 11 3 4 25. 41-31 GE:I'illll:lli IDE1'T 18 9 4 5 22 55-32 EXCELSIOR 18 8 4 6 20 47-42 DVS SPAR'l'A

18 18

7 6

4 5

7 7

18 17

39-49 37-33

WEG 18 6 4 8 16 30.. 40 DOVO 18 6 3 9 15 36'::4/~· DOS 18 6 2 10 14 32-34 :rmNSPI~ET 18 0 2 16 2 20-69

Page 8: Nummer 017

- 8 ­

In onze stand. die wij de vorige "reek van d.e-Juni­ores Hoofdklasse gaven is (>en fout ge slopen. Wij gaven Z,:!olsche Boys n.l. 2 ,ünstpunten meer dan hun toekwam. De officiele eindstand, zoals die door de Onder­afdeling Z~olle ~erd verstrekt, is als volgt:

PEC A

ZAC A

ALCIDES A

Ge!!emu.iden A

ZW.BOYS A

NUNSPEET A

ZWOLLE A

12

12

12

12

12

12

12

6

7

6

4

3

3 2

5

2

4

2

3

3

3

1

3 2

6

6

6

7

17

16

16

10

9

9

7

25,-16

32-19

22-11

24-26

16-23

14-28

16-26

NERINGDOENDEN VAN GENEMUIDEN ! ! 1

Sportclubnieuws biedt U hier een unieke

kans Uw artikelen aan het sportlievend

publiek va,n Genemuiden bekend te maken

Adverteert in het Clubblad van

Genemuidens Populairste Sportvereniging

VRAAGT OFZE ZEER BILLIJKE ADVERTENTIE~~IKv~N.

::::