Nadere Toegang op inv. nr 4 uit het archief van het … · 2015. 10. 3. · Deze publicatie bevat...

of 16 /16
NT00029_4 Nadere Toegang op inv. nr 4 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010

Transcript of Nadere Toegang op inv. nr 4 uit het archief van het … · 2015. 10. 3. · Deze publicatie bevat...

 • NT00029_4

  Nadere Toegang op inv. nr 4

  uit het archief van het

  Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

  A.A.B. van Bemmel

  2010

 • 2

  Inleiding

  Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van de notulen van

  de gemeenteraad van Cothen over de periode eind 1817-1995, opgemaakt uit de

  notulenboeken aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht

  (RHCZOU) te Wijk bij Duurstede. Bevat tevens een chronologische lijst van

  burgemeesters, assessoren/wethouders, gemeenteraadsleden en secretarissen

  vanaf 1811. De gemeente Cothen is, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811,

  gevormd uit de opgeheven gerechten Cothen en Dwarsdijk1. Op 1 januari 1996 is

  Cothen, samen met Langbroek, opgegaan in de gemeente Wijk bij Duurstede.

  Opmerkingen:

  - het vroegst bewaard gebleven notulenboek (1817-1851) bevat ook notulen van vergaderingen van burgemeester en assessoren (‘wethouders’) plus afschriften van (enkele) ingekomen stukken enopenbare bekendmakingen van de gemeente. Om die reden zijn - nadien - overeenkomstige zaken uit andere inventarisnummers eveneens verwerkt en dat dan tot de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad ingevolge de Gemeentewet van 1851 (10 oktober 1851);

  - tot 1825 zijn waarschijnlijk niet van alle vergaderingen van de gemeenteraad notulen opgenomen daar in het vroegst bewaard gebleven notulenboek in ieder geval op twee plaatsen pagina’s uit zijn gescheurd;

  - het notulenboek van de vergaderingen van de gemeenteraad in de periode (oktober) 1811-1817 is niet meer aanwezig. Dat is alleen bekend via een elders aanwezig extract uit 1813 dat is genomen uit het ‘Register des Diliberation du Conseil Municipal de la Commune de Kothen’2;

  - uit eind 1811 is een ‘Reglement pour L’octroi Municipale de la Commune de Cothen’ bekend3;

  - voor meer achtergrondinformatie zie de inleiding op de inventaris van het archief van de gemeente Cothen over de periode 1811-1947 door R.J. Butterman (1988);

  - in de regesten zijn per vergadering in beginsel alle mededelingen, besluiten, aanbiedingen e.d. en ingekomen stukken (tot 1975 zelfs volledig) opgenomen. Niet opgenomen zijn reguliere zaken als opening, sluiting en notulen vorige vergadering;

  - in de loop van de tijd worden de notulen steeds uitgebreider en gaan van enkel besluiten, via verkorte weergave beraadslagingen naar, sedert eind 1974, vaak bijna woordelijke weergave daarvan. Dit geldt doorgaans niet voor met name de

  1Zie A.A.B. van Bemmel (2006), Regesten (dorps)gerecht Cothen, 1644-1811 resp. Regesten (dorps)gerecht Dwarsdijk of Nijendijk, 1657-

  1811. 2 Het Utrechts Archief (HUA): Kommissarissen kwartieren Utrecht en Amersfoort, 157 (21-9-1813). 3 HUA: Onderprefekten Utrecht en Amersfoort, 398 (20-12-1811).

 • 3

  ingekomen stukken, straatnaam-toekenning, verleende gemeente-garanties. Daarvoor dienen de raadsagenda’s en –stukken zelf te worden bezien;

  - voor een goed overzicht van wat er zich na circa 1970 in een jaar speelt, wordt geadviseerd de in de notulen zelf opgenomen jaarafsluiting danwel nieuwsjaartoespraak van de burgemeester, de diverse beschouwingen bij de aanbieding van de gemeente-begroting en (terugblikkende) afscheidstoespraken te bezien;

  - in beginsel zijn in de regesten alle geografische namen en alle persoonsnamen opgenomen. Doorgaans zijn, tussentijds, niet opgenomen de namen van burgemeester en raadsleden in functie;

  - gebruikte afkortingen: o GS - Gedeputeerde Staten van Utrecht; o KB - Koninklijk Besluit; o PS - Provinciale Staten van Utrecht; o WbD - Wijk bij Duurstede.

 • 4

  Regesten

  1189 1974-2-28 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen beschikking minister Onderwijs en Wetenschappen inzake dat de openbare basisschool buiten aanmerking zal worden gelaten bij de vaststelling van het bedrag per leerling, goedkeuring GS wijzigingen begrotingen 1971 resp. verkoop grond in plan Middelweerd en plan Rijnsloot I aan A.H.M. van der Linden en C.B.P.J. de Gier resp. verkoop oude gemeentehuis (Dorpsstraat 19 en 21) aan H.J. van den Boogaard, brief gemeente Loenen inzake gemeenschappelijke regelingen, Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening;

  wijziging begroting 1974 tbv. wijziging telefoon-installatie gemeentehuis resp. verbouw gemeentehuis;

  vaststelling salarismaatregelen gemeentepersoneel;

  toetreding tot gemeenschappelijke regeling ‘Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Brandweer Provincie Utrecht’;

  wijziging gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening’;

  instemming wijziging begroting Provinciale Utrechtse Welstandskommissie;

  rondvraag met reconstructie wegen (gem. Houten), parkeren Beatrixstraat, bezwaar bewoners Dorpsstraat tegen verkoop oude gemeentehuis aan H.J. van den Boogaard, in te voeren onroerend goedbelasting, lichtpunt bij De Krib, verzoek KWJ tot plaatsing glascontainer op plein Dorpshuis (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1190 1974-3-28 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen ontheffing bij KB inzake lijkbezorging [verplichting algemene begraafplaats], goedkeuring GS wijziging begroting 1974, brief GS ontwerp-streekplan Midden- en Zuidoost-Utrecht, verdagingsbesluit GS verordening sterke drank, geen bezwaar GS wijziging bezoldingsverordening, brochure Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij;

  mededeling inzake inzameling afvalglas resp. vestiging snackbar in Dorpsstraat 19 en 21;

  verhoging huur gemeentewoningen De Brink 1 en 3;

  afvoering intrekking besluit ruiling grond in plan Middelweerd met J.H. en A.C.M. van der Wielen (Dorpsstraat 23);

  afvoering wijziging besluit verkoop oude gemeentehuis (Dorpsstraat 19 en 21) aan H.J. van den Boogaard (Hinkerstraat 30);

  aansluiting als lid van de Raad voor Europese Gemeenten;

  verlening ontslag Th.J.G. Mocking als secretaris-ontvanger en ambtelijke burgerlijke stand;

  vaststelling legesverordening;

  vaststelling voorbereidingsbesluit;

  opheffing onbewoonbaar-verklaring Dorpsstraat 24;

 • 5

  toestemming PUEM voor aanleg hoogspanningskabel langs Trechtweg;

  wijziging gemeenschappelijke regeling Gasvoorziening Centraal Nederland;

  wijziging gemeenschappelijke regeling Geneeskundig Schooltoezicht District IJsselstein;

  toekenning subsidie IJsclub Rhijnestein;

  rondvraag met alternatief bewoners voor verbetering Hinkerstraat, zitting Hinderwet omwonenden pand Dorpsstraat 19 en 21 (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1191 1974-4-25 Verslag gemeenteraad waarin:

  naar aanleiding van notulen ruiling grond in plan Middelweerd met heren Van der Wielen en verkoop oude gemeentehuis aan Van den Boogaard;

  ingekomen goedkeuring GS vaststelling bestemmingsplan Rijnsloot I, geen bezwaar GS wijzigingen begroting 1974, brief gemeente Utrecht gemeenschappelijke regelingen, jaarverslag Stichting Stichtse Milieufederatie, nota’s Binnenklimaat en Energieverbruik;

  uitbreiding straatverlichting Ossenwaard en Caspargouw;

  aanbieding rekening 1971 en instelling onderzoekscommissie;

  vaststelling nieuw reglement van orde voor raadsvergaderingen met discussie over opening met christelijk gebed;

  vaststelling vergoedingen raadsleden;

  instemming financiële arbeidsvoorwaarden gemeentesecretarissen;

  rondvraag met vacature secretaris per 1-7-1974, verbetering Hinkerstraat, ontsluiting Kerkweg naar Parallelweg, reconstructie buitenwegen (gem. Houten), persleiding riool Hinkerstraat (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1192 1974-5-30 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen goedkeuring GS begrotingen 1974, wijziging begroting Bescherming Bevolking A-kring Utrecht-c, brief gemeente WbD inzake gemeenschappelijke regelingen, jaarverslag Stichting Stichtse Culturele Raad, cursus De Gemeenteraad (Teleac), brieven Waterleidingsbedrijf Midden-Nederland, rapporten Verificatiebureau;

  aanvaarding geschenk J.F. van Santen (De Brink 5);

  wijziging reglement van orde voor raadsvergaderingen;

  vaststelling instructies financiële zaken;

  beschikbaarstelling krediet tbv. aanschaf archiefrekken voor gemeentehuis;

  aankoop grond van J.M. van Rijn (Maatweg 1) en van de ErvenVan Velsen-van Kleef (p/a Kerkweg 22) tbv. reconstructie Landscheidingsweg en aanleg verbindingsweg Landscheidingsweg-Provincialeweg (brug over Kromme Rijn);

  verkoop strook grond achter gemeentehuis in plan Dorp aan J.F. van Santen (De Brink 5);

  vaststelling rekeningen 1971;

  ontslag C.A. Fluitman (WbD) als gemeente-arts en –lijkschouwer;

  benoeming D.J.B. Vermeij en A.W. Huisman (beiden WbD) als gemeentelijke lijkschouwer;

  instemming financiële arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel;

 • 6

  wijziging delegatiebesluit geldleningen tbv. eigen woningbezit;

  beschikbaarstelling krediet tbv. reconstructie Hinkerstraat;

  instemming rekening Gasbedrijf Centraal-Nederland;

  instemming rekening Provinciale Utrechtse Welstandskommissie;

  vaststelling vergoedingen bijzondere kleuterschool (Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 26);

  vaststelling vergoedingen bijzondere basisschool (Kerkweg 20);

  rondvraag met afsluiting uitweg naar Kerkweg door Erven Van der Horst en uitweg via Kersenpaadje, prijsopgave glascontainer (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1193 1974-6-27 Verslag gemeenteraad waarin:

  aanvaarding geloofsbrieven en toelating van de op 29-5-1974 gekozen raadsleden te weten J.M. Balk, A.S.N. van Dijk, C.G.Th. Vernooij [nieuw], Joh. van Wijk, J.S.J. van Vliet, G.M.M. van der Horst-de Gier [nieuw], W. van Rijn [nieuw, en niet meer G.J. de With, M.A. van Wijngaarden, P.H.M. de Gier];

  ingekomen vaststelling bij KB van legesverordening, goedkeuring GS wijziging sterke drankverordening resp. opheffing onbewoonbaar-verklaring Dorpsstraat 24 resp. toestemming PUEM aanleg hoogspanningskabel langs Trechtweg, geen bezwaar GS financiële arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel, brief gemeente Breukelen over gemeenschappelijke regelingen;

  mededeling garandering lening A.A.M. van den Berg (Rozenplantsoen 7);

  instemming salarismaatregelen secretarissen;

  instemming begroting Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Nederland;

  instemming begroting Provinciale Utrechtse Welstandkommissie;

  instemming plan scholen gemeentelijk voortgezet onderwijs;

  intrekking raadsbesluit tot ruiling grond met J.H. en A.C.M. van der Wielen en wijziging besluit verkoop Dorpsstraat 19 en 21 aan H.J. van de Boogaard (Hinkerstraat 30)

  rondvraag met handwijzer Caspargauw/Tuurdijk, vacature gemeentesecretaris, onkruid Kersenpaadje, vuilnisstort door bewoners Bredeweg op industrieterrein (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1194 1974-7-26 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen goedkeuring GS wijziging begrotingen, vastgesteld Streekplan Midden- en Zuidoost-Utrecht;

  benoeming L.J. Andringa (Heukelum) tot gemeentesecretaris per 1-11-1974;

  kennisname begroting Utrechtse Bestuursakademie;

  kennisname begroting Gasbedrijf Centraal-Nederland;

  kennisname begroting Commissie Geneeskundig Schooltoezicht District IJsselstein met discussie over schooltandarts en tandarts in Wit-Gele Kruisgebouw;

  aanschaf leermiddelen basis-onderwijs;

  rondvraag met verkoop oude gemeentehuis, loslopen/uitlaten van honden, reconstructie deel Hinkerstraat (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

 • 7

  1195 1974-8-22 Verslag gemeenteraad waarin:

  nav. notulen discussie over (school)tandarts;

  ingekomen goedkeuring GS wijziging begroting 1974 resp. verkoop grond aan J.F. van Santen (Brink 5) resp. aankoop grond van J.M. van Rijn (Maatweg 1) en Erven Van Velsen-van Kleef (p/a Kerkweg 22) tbv. reconstructie Landscheidsweg e.d. resp. verordening financiële zaken, kennisname GS vastgestelde instructies kassier e.d., verdagingsbesluit GS vaststelling bestemmingsplan De Brien, brief GS ontheffing combinatie secretaris/comptabele, cahier ‘Op leven en dood’ van Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Deventer);

  vaststelling salarismaatregelen gemeentepersoneel en secretaris;

  instemming rekening en begroting Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (Utrecht);

  rondvraag met afscheid drie leden (De Gier, De With en Van Wijngaarden), bezoek koningin op 20-9-1974, ontsiering landschap door plaatsing buitenbrievenbussen PTT, verkoop oude gemeentehuis (regeling Van der Wielen met Van den Boogaard), reconstructie buitenwegen (Nachtdijk, Bredeweg, Trechtweg, Kapelleweg, Dwarsdijk, Smidsdijk, Tuurdijk), ontsluiting [Kerkweg] via brug fam. Van der Horst (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1196 1974-9-3 Verslag gemeenteraad waarin:

  eed/belofte-aflegging door de leden J.M. Balk, A.S.N. van Dijk, W. van Rijn, J. van Wijk, J.S.J. van Vliet, C.G.Th. Vernooij (belofte), mv. G.M.M. van der Horst-de Gier [het eerste vrouwelijke raadslid];

  (her)benoeming J.M. Balk en A.S.N. van Dijk tot wethouder;

  rondvraag met gelukwensen herbenoeming wethouders (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1197 1974-9-26 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen goedkeuring GS vaststelling Algemeen Garantiebesluit resp. wijziging raadsbesluit verkoop oude gemeentehuis (Dorpsstraat 19 en 21) aan H.J. van den Boogaard (Hinkerstraat 30), verdagingsbesluit GS vaststelling bestemmingsplan De Brien, kennisname GS besluit ruiling grond in plan Middelweerd met J.H. en A.C.M. van der Wielen (p/a Dorpsstraat 23), brief van L.J. Andringa (Heukelum) inzake aanvaarding benoeming tot secretaris, brief Gasbedrijf Centraal-Nederland, rapporten Verificatiebureau;

  aanwijzing Balk tot lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Nederland;

  medewerking aanschaf leermiddelen basisschool w.o. nieuwe aardrijkskunde-methode;

  rondvraag met controle op partiële leerplicht, reconstructie Hinkerstraat ivm. riolering, inzamelen afvalglas (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1198 1974-11-7Verslag gemeenteraad waarin:

 • 8

  welkom van de nieuwe secretaris L.J. Andringa die de eed aflegt;

  ingekomen oa. goedkeuring GS begrotingen 1974 resp. bestemmingsplan De Brien, brief GS presentiegelden raadsleden met opmerkingen over verplaatsing bedrijf De Gier en bebouwen terrein van J.N. van Dijk en De Kamp;

  mededeling werkbezoek koningin op 20-9-1974;

  mededeling inzake gesprek met initiatiefnemers inzameling afvalglas;

  mededeling inzake plaatsing buitenbrievenbussen PTT;

  mededeling inzake taak gemeentebestuur bij uitvoering Leerplichtwet;

  aanvaarding schenking van ACCO Nederland tbv. jeugddoeleinden;

  aanbieding begrotingen 1975 en instelling onderzoekscommissie;

  aanschaf zoutstrooier;

  vertegenwoordiging bestuursorganen Gasbedrijf Centraal-Nederland;

  kennisname begrotingen Waterleidingbedrijf Midden-Nederland;

  indiening verzoek aan de Kroon om verlaging van wettelijk aantal voorgeschreven kinderen voor de stichting van een openbare kleuterschool;

  uitbreiding bijzondere basisschool (Kerkweg 20) met een achtste lokaal;

  rondvraag met vertegenwoordiging gemeente in bestuur Dorpshuis, subsidiëring verenigingsgebouw De Krib in relatie tot Dorpshuis, ongelukken kruispunt Graaf van Lynden van Sandenburgweg, verkoop terrein van Van der Horst (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1199 1974-12-19 Verslag gemeenteraad waarin:

  nav. notulen discussie over geschenk ACCO;

  ingekomen oa. verdagingsbesluit GS vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied, brief gemeente Cothen inzake benoeming leden Algemeen Bestuur Waterleidingbedrijf Midden-Nederland, brief gemeente Zeist inzake Keuringsdienst van slachtdieren en vlees, jaarverslag stichting Het Stichtsche Borgstellingsfonds (Utrecht);

  mededeling gemeenschappelijke begraafplaats Cothen-WbD;

  mededeling inzameling afvalglas (initatiefnemers hebben rapport ingediend);

  kennisname aanschaf zoutstrooier;

  mededeling Nationale Boomfeestdag;

  vertegenwoording gemeente in bestuur Dorpshuis;

  mededeling beveiling kruispunt Graaf van Lynden van Sandenburgweg (knipperlichten);

  vaststelling wijziging Reglement van Orde voor raadsvergaderingen;

  wijziging Autotoelageregeling burgemeesters;

  vaststelling Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

  benoeming van L.J. Andringa tot ambtenaar van de burgerlijke stand per 15-12-1974;

  indiening verzoek aan Minister van Onderwijs dat de openbare basisschool buiten aanmerking zal worden gelaten bij de vaststelling van het bedrag per leerling;

  vaststelling begrotingen 1975 met discussie over oa. jeugdbeleid, Wit-Gele Kruis, schooltandarts, verkoop gemeentewoningen Brink 1 en 3;

  machtiging college aangaan kasleningen;

  vaststelling krediet rekening-courant bij Bank voor Nederlandse Gemeenten;

 • 9

  vaststelling krediet plaatsen 4 brandkranen;

  voorbereidingskrediet inmeten reconstructie Nacht- en Tuurdijk;

  beschikbaarstelling krediet aanleg riolering langs Graaf van Lynden van Sandenburgweg;

  bespreking schetsplan Rijnsloot II;

  aankoop grond van A. Hamoen-Lam (sectie A, no. 927);

  vaststelling exploitatievergoedering bijzondere kleuterschool resp. basisonderwijs;

  beschikbaarstelling krediet aanschaf leermiddelen bijzonder basisonderwijs (Kerkweg 20);

  verhuur woning met garage Brink 3 aan H. Andringa-Veenstra (Heukelum);

  rondvraag met rapport ‘Het Kromme-Rijn landschap, een ekologische visie’, weiland Van der Horst aan Kromme Rijn, woningbouw op terrein Ewoud- en Elisabeth Gasthuis (WbD) aan begin Ossenwaard, dank aan ambtenaren D’hert en Van de Laar (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1200 1975-1-30 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen goedkeuring GS wijziging begroting 1974, oa. opbrengst verkoop fruit uit gemeente-boomgaarden, kennisgeving geboorte dochter Liesbeth op 5-1-1975 van de heer en mevrouw Van der Horst-de Gier, rapport ‘Het Kromme-Rijn landschap, een ekologische visie’, financieel overzicht Stichting Cothens Sportbelang met nav. discussie over inspraak bij bestemmingsplannen, over Bescherming Bevolking, over privacy gegevens bij Intergemeentelijk Automatiseringscentrum;

  verhoging plaatselijke belastingen oa. reinigingsrechten met discussie over grote versus kleine gezinnen;

  verhoging belasting op honden;

  beschikbaarstelling krediet voor röntgenologisch borstonderzoek;

  beschikbaarstelling krediet aan de Nationale Commissie tegen alcolholisme tbv. schoolvoorlichtingsdag;

  vaststelling voorbereidingsbesluit plannen Middelweerd en De Brien;

  beschikbaarstelling voorbereidingskrediet reconstructieplan Bredeweg, Dwarsdijk en Kapelleweg;

  uitbreiding openbare basisschool met derde lokaal;

  aanhouding verlening subsidie aan tennisclub De Kamp tbv. lichtinstallatie (hoeveel van de 140 leden zijn Cothenaren? 70%);

  wijziging begroting 1975 vanwege kosten schoonhouden gemeentehuis;

  aankoop grond in plan De Brien van J.N. van Dijk (Graaf van Lynden van Sandenburgweg 10);

  aangaan geldlening voor uitbreiding bijzondere basisschool (Kerkweg 20) met achtste lokaal;

  benoeming leden werkgroep bestudering subsidievraagstuk (13 leden);

  instemming begroting en rekening Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees;

  beschikbaarstelling krediet aanschaf motorspuit tbv. vrijwillige brandweer;

  rondvraag met mogelijke avondopenstelling gemeentehuis, zebrapad Willem Alexanderweg/Weth. C.E.Th. Vernooijstraat (nabij Margrietstraat), verzoek KWJ plaatsing glascontainer, wens handbalvereniging aanleg hard trainingsveld, afwijzing verzoek Partij van de Arbeid voor houden collectie voor Portugal

 • 10

  ([generaal] Van Rijn: blij dat vergunning niet is verleend), geluidshinder snackbar aan Dorpsstraat (request omwonende aan Koningin is ‘zoek’), werkschema plan Rijnsloot II, onderhandse gunning aanleg riolering langs parallelweg Graaf van Lynden van Sandenburgweg aan Gebr. Van Rooijen (Langbroek) (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1201 1975-2-27 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen goedkeuring GS wijzigingen begrotingen 1974 en 1975 resp. vaststelling rekening-courant Bank voor Nederlandse Gemeenten, procesverbaal Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 8-1-1975 ter beëdiging L.J. Andringa als ambtenaar burgerlijke stand;

  mededelingen B&W inzake verhoging hondenbelasting, röntgenologisch borstonderzoek, intrekking subsidieverzoek tennisvereniging De Kamp, hinderwetvergunning H.J. van den Boogaard (request Van der Wielen);

  vaststelling openstelling bureau burgerlijke stand;

  beschikbaarstelling voorbereidingskrediet aanleg algemene begraafplaats Cothen/WbD;

  aanhouding besluit KWJ-voorstel inzamelen afvalglas (Van Rijn zegt groter probleem vormen ‘de uitwerpselen van onze viervoetige vrienden’) en besluit tot overleg met iniatiefnemers;

  benoeming A.S.N. van Dijk tot lid Algemeen Bestuur Stichting Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken;

  bespreking schetsplan uitbreiding openbare basisschool;

  wijziging reglement van orde vergadering gemeenteraad;

  aankoop grond in plan Rijnsloot II ten zuiden van Willem Alexanderweg (sectie A, no. 244) van C.Th.E. Graaf van Lynden van Sandenburg te Langbroek;

  verkoop pand De Brink 3 aan L.J. Andringa;

  aangaan rekening-courant overeenkomst met Rabobank Cothen;

  toevoeging uitkering aan reserve reconstructie buitenwegen met discussie over zwaar vrachtverkeer op Bredeweg richting Spiegelweg;

  vaststelling verordening studiefaciliteiten ambtenaren;

  rondvraag met discussie over art. 19 procedures Wet Ruimtelijke Ordening, vergunning bedrijf Schoonderwoerd, verbindingsbrug naar zwembad, subsidie aan gymnastiekvereniging FIT, doorgang Hinkerstraat - Graaf van Lynden van Sandenburgweg (terrein Van der Horst) (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1202 1975-3-27 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen stukken oa. inwilliging Minister van Onderwijs en Wetenschappen verzoek inzake vaststelling normbedragen, goedkeuring GS geldlening Bank voor Nederlandse Gemeenten, brief Dorpshuis inzake gebruik gymnastiekzaal, bezwaarschrift A.J. van Straaten (Bredeweg 2), nav. discussie over ‘eigen bouwers’;

  mededeling inzake toepassing art. 19-procedures;

  aanhouding vaststelling verordening ophalen grof vuil;

  voorbereidingsbesluit plannen Dorp en Rijnsloot II;

 • 11

  medewerking aanschaf leermiddelen bijzondere kleuterschool;

  vaststelling exploitatievergoeding bijzondere kleuterschool;

  vaststelling voorschot exploitatievergoeding bijzondere basisschool;

  vaststelling Verordening op de kampeerplaatsen en op de kampeermiddelen gemeente Cothen;

  opzetten financiële planning en meerjarenbegroting;

  verlening extra-subsidie aan Gymnastiekvereniging FIT;

  vaststelling salarismaatregelen gemeentepersoneel;

  aangaan geldlening Bank voor Nederlandse Gemeenten tbv. aankoop grond in plan Rijnsloot II van A. Hamoen-Lam;

  rondvraag met inplanten bomen Hinkerstraat (dank aan Van Klaveren, Van Rooijen en Van de Bildt), centrum voor partieel-leerplichtigen, subsidiemogelijkheden jongerenverenigingen (sprake van CCC [Creatief Centrum Cothen]), opruimen zwerfvuil, besteding gift f1000 van ACCO (jeugd) (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1203 1975-4-24 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen oa. goedkeuring GS verkoop De Brink 3 aan L.J. Andringa resp. uitkerings- en pensioenverordening wethouders resp. wijziging begroting 1975, kennisname GS wijziging reglement van orde voor raadsvergaderingen, verdagingsbesluit GS aangaan kasleningen, rapporten Verificatiebureau;

  mededelingen inzake avondopenstelling gemeentesecretarie, uitkerings- en pensioenverordening wethouders, beschikbaarstelling raadsstukken aan partikulieren (discussie over ‘tweezijdig bedrukken’), verwerking gegevens bij Intergemeentelijk Automatiseringscentrum, garandering geldlening tbv. P. van Eldik (Zeist), hinderwetvergunning H.J. van den Boogaard (Dorpsstraat 19 en 21), vertegenwoordiging gemeente in Stichting Dorpshuis Cothen door Van Vliet;

  aanwijzing grondslag voor heffing onroerendgoed-belasting;

  beschikbaarstelling van f1500 voor inzameling afvalglas (initiatief KWJ);

  noodlokaal in Dorpshuis tbv. bijzondere kleuterschool (Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 26);

  medewerking aanschaf leermiddelen bijzondere basisschool (Kerkweg 20);

  aankoop grond van H.W.J. van Echtelt-van Koolwijk (Groenewoudseweg 3a) tbv. persgemaal en –leiding rioolwaterzuivering;

  aangaan rekening-courant Bank voor Nederlandse Gemeenten;

  instemming salarismaatregelen voor secretarissen;

  adhesiebetuiging gemeente Eindhoven inzake versnelling bezwaarschriftenprocedure bestemmingsplannen;

  rondvraag met lawaai bromfietsen op Koninginnedag, gierlozing op de Rijnsloot (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1204 1975-5-29 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen oa. goedkeuring bij KB van verordening heffing rioolrechten resp. hondenbelasting resp. wegbelasting, goedkeuring GS aangaan geldlening Bank voor Nederlandse Gemeenten resp. rekening-courant Rabobank Cothen, verdagingsbesluit GS aankoop grond in plan Rijnsloot II van A. Hamoen-Lam

 • 12

  (Ossenwaard 9) resp. aankoop in plan De Brien van J.N. van Dijk (Graaf van Lynden van Sandenburgweg 10);

  beschikbaarstelling krediet invoering onroerendgoed-belasting;

  beschikbaarstelling krediet vervaardiging ontwerp-bestemmingsplan Dorp (sprake van Beukenlaan);

  bijdrage kosten uitbreiding personeel Centrum Maatschappelijke Dienstverlening Kromme Rijn (Bunnik);

  aanhouding besluit niet-aansluiting bij schooltandartsdienst;

  verhoging subsidie Vereniging De Utrechtse Heuvelrug;

  beschikbaarstelling krediet uitbreiding personeel gemeentesecretarie;

  rondvraag met structuurnota, schooladviesdienst, lijst woningzoekenden, speeltuin Hinkerstraat, verhard trainingsveld handbalvereniging, maatschappelijk werkster Wit-Gele Kruisgebouw (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1205 1975-6-26 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen oa. goedkeuring bij KB verordening heffing reinigingsrechten resp. wegbelasting, goedkeuring GS aankoop grond Rijnsloot II van A. Hamoen-Lam (Ossenwaard 9) resp. van C.Th.E. Graaf van Lynden van Sandenburg (Langbroek), kennisname GS kampeerverordening, jaarverslag Stichting voor Zuid-oost Utrecht, rekening Bescherming Bevolking;

  verkoop grond plan Rijnsloot I, 1e fase met opmerking Vernooij dat ‘de realiteit in Cothen is dat de woningen die dan vrij komen meestal niet zijn te betalen voor de jonge mensen in Cothen, hun inkomensniveau in aanmerking genomen’, bedrijfswoningen koel- en vrieshuisbedrijf van A.S.N. van Dijk, harde opstelling toen Brandon met iemand uit WbD wilde bouwen, wie is autochtoon en wie allochtoon;

  geen beroep tegen ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied met bezwaar Withagen ivm. bestemming natuurgebied van diens land tussen Zandpad en Kromme Rijn;

  principe-instelling begeleidingscommissie plan Dorp;

  storting bijdrage in fonds dorpsuitleg;

  krediet bouwrijpmaken bestemmingsplan Rijnsloot II;

  voorbereidingskrediet reconstructie Nacht- en Tuurdijk;

  krediet uitbreiding De Krib met bouw noodlokaal tbv. openbaar onderwijs met medewerking (zelfwerkzaamheid) CCC, KPJ en KWJ, sprake van jeugdleider;

  medewerking uitbreiding meubilair bijzondere basisschool;

  geen bezwaar regionaal voorstel deelplan voortgezet onderwijs;

  schooltandverzorging (oudercommissie Beatrixschool);

  beschikbaarstelling subsidie aanlegkosten tennisbaan (met historische terugblik en discussie over dat 85 leden uit WbD afkomstig zijn);

  beëindiging pacht perceel Hamoen resp. perceel sectie A, no. 249;

  rondvraag met abnormaal grote regenval en blank staan straten, zebrapad Vernooijstraat/Margrietstraat (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1206 1975-7-31 Verslag gemeenteraad waarin:

 • 13

  verkoop grond plan Rijnsloot II, 1e fase waarbij genoemd Nieuwhoff (heeft schijnadres in Cothen)/Verkerk, Brandon, Hijman en besluit verkoop enkele kavels aan te houden;

  rondvraag met centrale antennesysteem voor tv [CAI] (woningbouwvereniging), info over speeltuinvereniging (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1207 1975-8-28 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen oa. goedkeuring GS rekening-courant Bank voor Nederlandse Gemeenten resp. aankoop grond in De Brien van J.N. van Dijk (Graaf van Lynden van Sandenburgweg 10) resp. tbv. rioolwaterzuiveringsinstallatie van H.W.J. van Echtelt-van Koolwijk (Groenewoudseweg 3a), geen bezwaar GS wijzigingen begrotingen 1975, onthouding goedkeuring GS algemeen kasgeldleningsbesluit;

  instemming begroting Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Nederland;

  uitbreiding huisvuil-ophaalroute met Trechtweg, de Smidsdijk en de Ossenwaard;

  vaststelling datum vaststelling bestemmingsplan Rijnsloot II;

  vaststelling aantal verkeersmaatregelen (Hinkerstraat, Willem Alexanderweg);

  beginselbesluit aanleg centraal antenne-inrichting;

  beschikbaarstelling krediet invoering Pas-65;

  akkoord gemeenschappelijke regeling centrale post ambulancevervoer, regio Utrecht;

  beschikbaarstelling krediet uitbreiding openbare basisschool alsmede openbare kleuterschool;

  beschikbaarstelling krediet aanschaf nieuwe geschiedenismethode bijzondere basisschool;

  medewerking uitbreiding leermiddelen bijzondere basisschool;

  vaststelling vergoedig vakonderwijs bijzondere basisschool;

  beschikbaarstelling krediet aan Stichting voor Katholieke Onderwijsbelangen voor materiaal bijzondere kleuterschool (Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 26);

  wijziging van de gemeentelijke regeling “Geneeskundig Schooltoezicht, District IJsselstein”;

  aanbieding begroting 1976;

  verhoging huur gemeentewoning De Brink 1;

  salarismaatregelen gemeentepersoneel;

  beschikbaarstelling krediet onderhoud wegen;

  rondvraag met bestemming (volktuintjes?) aangekocht terrein van Van Dijk, speeltuin Ireneplantsoen (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1208 1975-10-9 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen oa. verklaring geen bezwaar GS wijzigingen begrotingen 1975, rapporten Verificatiebureau (Bouwvereniging Volksbelang, Stichting Bejaardenwoningen Cothen, Stichting Dorpshuis Cothen), brief rechtspositie voorzitter;

  mededeling garandering hypothekaire geldlening S.A. Rood en P. van Eldik, verkoop woningen door Cothenaren aan buitenstaanders;

  uitspraak over ontwerp-Wet reorganisatie binnenlands bestuur;

 • 14

  wijziging legesverordening ivm. invoering Landelijk Paspoort voor Bejaarden (Pas 65);

  oordeelsvorming over in Rijnsloot II te realiseren (13) bouwplannen: provincie moeite met de voorgenomen grote uitbreiding in relatie tot streekplan;

  beschikbaarstelling aanvullend krediet herstraten Weth. C.E.Th. Vernooijstraat (gaten ter hoogte van Van Galen en Rosengarten);

  instelling parkeerverbod deel Hinkerstraat;

  verlening, na uitgebreide discussie, bijdrage (f11.000) in exploitatietekort 1974 Dorpshuis (er zijn steeds meer andere zaaltjes in Cothen gekomen), de eerste 10 jaar is zonder verlies gewerkt;

  toekenning schadeloosstelling aan G.H.A. Vernooij (Willem Alexanderweg 1b) wegens pacht-beëindiging perceel (sectie A, no. 244) in plan Rijnsloot II;

  afvoering van agenda punt verkoop bouwgrond in plan Rijnsloot II aan G.H.A. Vernooij;

  verkoop grond in Rijnsloot II aan H.C. de Gier en B. Folmer;

  aanbieding rekening 1972 en benoeming commissie van onderzoek;

  instemming salarismaatregelen secretarissen;

  rondvraag met benoeming leidster openbare kleuterschool, verkeerssituatie Kerkweg/Dorpsstraat, hearing Nacht- en Tuurdijk (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1209 1975-11-6 Verslag gemeenteraad waarin:

  nav. notulen discussie over hoe uitgebreid (‘letterlijk’) de notulen moeten zijn (zijn sedert eind 1974 uitvoerig geworden, voordien alleen verkorte notulen);

  ingekomen oa. rapporten Verificatiebureau (Stichting Dorpshuis);

  mededeling garandering hypothekaire geldlening A.M. Jongbloed, C.J.M. Schaap en H.J.G.M. van Beek;

  wijziging bouwverordening;

  intrekking krotopruimings-regelingen;

  vaststelling nieuw Algemeen Garantiebesluit;

  benoeming raadslid J. van Wijk tot lid Stichting Centrale antenne-inrichting Cothen;

  garandering lening (f40.000) Dorpshuis bij Rabobank Cothen;

  uitspraak over nota Commissie Regionale Samenwerking over samenwerking tussen Utrechtse gemeenten;

  verlening bijdrage aan Handbalvereniging Fortissimo voor aanleg verhard handbalveld;

  bestemming aangekochte grond van J.N. van Dijk (Graaf van Lynden van Sandenburgweg 10) voor een parkeerplaats nabij de tennisbanen en voor volkstuintjes;

  verkoop grond in Rijnsloot II aan A. Nieuwhoff (Beatrixstraat 73) en B.J.M. Verkerk (Hinkerstraat 14) met discussie over of Nieuwhoff wel een Cothenaar is;

  beëindiging pacht perceel (sectie A, no. 942), zijnde gedeelte Landscheidingsweg, en toekenning schadeloosstelling;

  vaststelling vergoeding vakonderwijs voor bijzondere basisschool (Kerkweg 20);

  beschikbaarstelling krediet tbv. aanschaf 25 leerlingensets bijzondere basisschool;

 • 15

  beschikbaarstelling krediet bezoek leerlingen basisonderwijs aan Scapino-ballet;

  wijziging begroting ivm. kosten schoonhouden noodlokaal openbare basisschool;

  besteding extra-uitkering uit gemeentefonds;

  vaststelling begrotingen 1976 met constatering dat Cothen geen artikel 12-gemeente [onder financiële curatele Rijksoverheid] meer is, teleurstelling dat verzoek aan een vijftigtal verenigingen en instellingen om hun visie als input voor op te stellen beleidsplan, zo weinig weerklank heeft gevonden, discussie over jeugdleider, voorlichting vanuit gemeente en inspraak bevolking, wandelpad langs De Rijnsloot, bejaardenwoningen, bungalowbouw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, afvalglascontainer (KWJ);

  uitspraak brandweernota;

  verzoek aan minster van Onderwijs en Wetenschappen omtrent vaststelling normbedrag;

  vaststelling bedrag per leerling bijzonder basisonderwijs;

  beschikbaarstelling krediet voor reconstructie Nacht- en Tuurdijk (relatie gemeente Houten);

  rondvraag met besluit tot gesloten inschrijving aannemers Rijnsloot II (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).

  1210 1975-12-18 Verslag gemeenteraad waarin:

  ingekomen oa. KB 28-10-1975, nr. 3 waarbij W.M.A. Peters eervol ontslag per 1-1-1976 als burgemeester van Cothen wordt verleend en besluit Commissaris der Koningin om Peters per 1-1-1976 tot waarnemend burgemeester van Cothen te benoemen, goedkeuring GS (wijzigingen) begrotingen 1975, kennisname GS aanwijzing plaats uitbreiding openbare basisschool, met een klas, brief GS aan BIZA over aanvullende uitkering aan Cothen uit gemeentefonds, rapporten Verficatiebureau met nav. rijksbijdrage peuterspeelzaal (in te richten naast CCC-gebouw);

  garandering hypothekaire geldlening P. van Os;

  besluit tot invoering onroerend goedbelasting per 1-1-1977 en vaststelling verordening;

  wijziging gemeenschappelijke regeling Waterleidingbedrijf Midden-Nederland;

  behandeling struktuurnota en vaststelling bestemmingsplan Rijnsloot II met oa. idee van groene afzoming van het noorden van de gemeente en ‘verder was er een partikulier waarvan de toegang tot de brug [van Van der Horst] graag werd overgenomen door de gemeente, om de narigheden die er chronisch bestaan bij het andere [Zande]bruggetje aan de Kerkweg te kunnen beëindigen’;

  disscussienota inzake gronduitgifte en volkshuisvesting;

  verkoop grond in plan Rijnsloot II aan H.G.A.M. Vernooij;

  instelling Begeleidingskommissie Dorpsgezicht te Cothen;

  vaststelling voorbereidingsbesluit Middelweerd en De Brien;

  beschikbaarstelling krediet aanleg volkstuintjes langs de Ossenwaard;

  verhuur 3e tennisbaan aan Stichting Cothens Sportbelang;

  vaststelling regelingen brandweer;

  medewerking aanschaf nieuwe methode verkeersonderwijs tbv. bijzondere basisschool (Kerkweg 20);

 • 16

  beschikbaarstelling voorschot vakonderwijs aan Stichting voor Katholieke Onderwijsbelangen;

  verhoging verzekerd bedrag afgesloten verzekering Frauderisico-Onderlingen van Gemeenten;

  vaststelling rekeningen 1972;

  vaststelling krediet rekening-courant bij Bank voor Nederlandse Gemeenten;

  beschikbaarstelling krediet voor verbouw en uitbreiding gemeentehuis;

  intrekking avondopenstelling gemeentehuis;

  beschikbaarstelling subsidie aan R.K. Vrouwengilde, afd. Cothen, voor cursus ‘Eet gezond en leef lang’ plus subsidie voor viering 25-jarig bestaan;

  rondvraag met bermen bij ACCO aan Willem Alexanderweg, gevaarlijke kruising Bredeweg-Willem Alexanderweg (RHCZOU: Gemeente Cothen 1948-1995, 4).