MAGDA- QUIZ

of 27/27
MAGDA- QUIZ Spelen in Vlaamse bossen en natuur, mag da? Kampvuurtje stoken. Hout sprokkelen in het bos. Dammen bouwen in de beek. Vrij spelen in de natuur. Een spel in de duinen. Paddenstoelen plukken in het bos. Magda eigenlijk wel? Er wordt verwacht dat jeugdwerkers heel de wetgeving en de daarbij horende rechten en plichten kennen. Maar door de overvloed aan regels en wetten is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Fris je kennis op van de spelregels in het bos en de natuur met deze Magda-quiz. Quiztips van Magda De Magda-quiz kan je zowel buiten als binnen spelen. Je kan er een actief spel van maken of een rustige vorming. Ook de spelduur is heel flexibel. Je kiest uit dit ruime pakket zoveel vragen als je zelf wil. Hieronder vind je twee ideetjes van Magda, maar ongetwijfeld bedenk je zelf ook een toffe spelvorm. De actieve Magda-quiz: Ren je Rot Een geknipt actief intermezzo! Verdeel de groep in teams van een vijftal deelnemers. De teams stellen zich op achter de startlijn. De quizmaster heeft gezorgd voor een hindernis die voor elk team ongeveer even ver van hun startpunt is gelegen. Je kan ook voor elk team een apart en gelijkaardig hindernissenparcours voorzien. De quizmaster leest de vraag en de keuze- antwoorden voor. Op zijn of haar signaal vertrekt van elk team 1 deelnemer die de hindernis(sen) neemt en terug rent. Wie het eerst terug over de lijn komt, mag antwoorden. Is het antwoord juist, dan krijgt het team tien punten. Is het fout, dan mag wie als tweede arriveerde nog antwoorden voor vijf punten. Voor de volgende vraag schuift elk team de volgende deelnemer naar voor om te sprinten. Ren je rot! Het rustige Magda-quiz café Schep een gezellige cafésfeer in het lokaal. Elk team (vier personen) kiest een tafeltje en een drankje. Op elk tafeltje liggen drie kaarten klaar. Op de rode kaart staat ‘1’, op de gele ‘2’ en op de groene ‘3’. De quizmaster leest de vraag en de keuzeantwoorden voor. De teams krijgen even de tijd om te overleggen. Op het signaal van de quizmaster steken alle teams de kaart omhoog met hun antwoord. De quizmaster of een charmante assistent controleert de in de lucht gestoken kaarten en noteert de score goed zichtbaar op de toog. Magda eigenlijk?! MAGDA- QUIZ SPELEN IN VLAAMSE BOSSEN EN NATUUR mag da? vorm en illustratie: emma thyssen
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MAGDA- QUIZ

 • MAGDA-QUIZ

  Spelen in Vlaamse bossen en natuur, mag da?Kampvuurtje stoken. Hout sprokkelen in het bos. Dammen bouwen in de beek. Vrij spelen in de natuur. Een spel in de duinen. Paddenstoelen plukken in het bos. Magda eigenlijk wel?

  Er wordt verwacht dat jeugdwerkers heel de wetgeving en de daarbij horende rechten en plichten kennen. Maar door de overvloed aan regels en wetten is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.Fris je kennis op van de spelregels in het bos en de natuur met deze Magda-quiz.

  Quiztips van MagdaDe Magda-quiz kan je zowel buiten als binnen spelen. Je kan er een actief spel van maken of een rustige vorming. Ook de spelduur is heel flexibel. Je kiest uit dit ruime pakket zoveel vragen als je zelf wil.Hieronder vind je twee ideetjes van Magda, maar ongetwijfeld bedenk je zelf ook een toffe spelvorm.

  De actieve Magda-quiz: Ren je RotEen geknipt actief intermezzo! Verdeel de groep in teams van een vijftal deelnemers. De teams stellen zich op achter de startlijn. De quizmaster heeft gezorgd voor een hindernis die voor elk team ongeveer even ver van hun startpunt is gelegen.Je kan ook voor elk team een apart en gelijkaardig hindernissenparcours voorzien. De quizmaster leest de vraag en de keuze-antwoorden voor. Op zijn of haar signaal vertrekt van elk team 1 deelnemer die de hindernis(sen) neemt en terug rent.Wie het eerst terug over de lijn komt, mag antwoorden. Is het antwoord juist, dan krijgt het team tien punten. Is het fout, dan mag wie als tweede arriveerde nog antwoorden voor vijf punten. Voor de volgende vraag schuift elk team de volgende deelnemer naar voor om te sprinten. Ren je rot!

  Het rustige Magda-quiz cafSchep een gezellige cafsfeer in het lokaal. Elk team (vier personen) kiest een tafeltje en een drankje. Op elk tafeltje liggen drie kaarten klaar. Op de rode kaart staat 1, op de gele 2 en op de groene 3. De quizmaster leest de vraag en de keuzeantwoorden voor. De teams krijgen even de tijd om te overleggen. Op het signaal van de quizmaster steken alle teams de kaart omhoog met hun antwoord. De quizmaster of een charmante assistent controleert de in de lucht gestoken kaarten en noteert de score goed zichtbaar op de toog. Magda eigenlijk?!

  MAGDA-QUIZ

  SPELEN

  IN VLAAMSE

  BOSSEN EN

  NATUURmag da?

  vorm

  en

  illus

  trat

  ie: e

  mm

  a th

  ysse

  n

 • Vrij spelen in bossen en natuurreservaten.

  1Ja,datistoegelatenvoorkinderentot18jaarenhunbegeleiders,behalveindebossenennatuurgebiedendiealsniettoegankelijkstaanaangeduid.

  2Ja,kinderentot18jaarenhunbegeleidersmogenvrijspelenmaarditenkelbinnendeaangeduidespeelzones.

  3Ja,kinderentot18jaarenhunbegeleidersmogenvrijspelenbinnendeaangeduidespeelzonesenookopandereplekken,maardanenkelmettoestemmingvandeeigenaar.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Inprivatebossenhebjetoestemmingnodigvandeprivateeigenaar,inopenbarebossenvandeopenbareeigenaarzijndedegemeente,provincie,hetAgentschapvoorNatuurenBosLetwelop:alsjetoestemmingnodighebtvanhetAgentschapvoorNatuurenBos,danmoetjeminstens14dagenopvoorhandeenmachtigingaanvragen.Ditkanperbriefofviahetonlineinvulformulieropwww.steunpuntjeugd.be/bosennatuur.

  Weetjenietzekerwiedeeigenaarvanhetgebiedis,vraagdatdannabijdeplaatselijkeboswachterofbijdegemeentelijkemilieudienst.DecontactgegevensvandeboswachterkrijgjebijhetAgentschapvoorNatuurenBosvanjouwprovincie.VoormailadressenentelefoonnummersvanhetANBkijkjebestopwww.steunpuntjeugd.be/natuurenbos.

  Activiteitenmetmeerdan50kinderenoffrequentergebruikvanhetstukjebosofnatuurdaneenspermaand,wordenbeschouwdalsrisicovol.Indiegevallenmoetersteeds,onafhankelijkvanwiedeeigenaaris,eenmachtigingwordenaangevraagdbijhetANBenditminstens35dagenvoordeactiviteit.Ditkanperbriefofviahetonlineinvulformulieropwww.steunpuntjeugd.be/natuurenbos.

 • Hout sprokkelen in het bos.

  1Nee,maarhetjeugdwerkmagdituitzonderlijkwelmitstoestemmingvandeeigenaarvanhetbos.InalleopenbarebossenmoetjebovendienookeenmachtiginghebbenvanhetAgentschapvoorNatuurenBos.

  2Ja,maaralleenindeerkendespeelzonesenindebossendieaansluitenbijkampterreinenenjeugd-verblijfscentra.Levendetakkenafbrekenofzagenisaltijdverboden.

  3Nee,ookdoodhoutheefteenbelangrijkenatuurwaardeinhetbos,heelwatsoortenzoalspaddenstoelenenkeverslevenhiervan.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Toestemmingvragenomhouttesprokkelen,doejedusbijdeeigenaarvanhetterreinenbovendienmoetjevooropenbarebossen(ditzijnalleniet-privatebossen)enbosreservatenookeenmachtiginghebbenvanhetAgentschapvoorNatuurenBos.

  Demachtigingvraagjeminstens14dagenopvoorhandaanbijhetAgentschapvoorNatuurenBosvanjouwprovincie.Ditkanperbriefofviahetonlineinvulformulieropwww.steunpuntjeugd.be/natuurenbos,hiervindjeookdenodigemail-enpostadressen.

  Tip:Gebruikvooreenvuuraltijddoodhoutdataleentijdjeligtuittedrogen.Gebruikjelevendhoutofnathout,dankrijgjeergveelrookontwikkelingenwordtjouwvuureenbronvandioxines!Hebjemeergesprokkelddannodig,gooihethoutdannetjesteruginhetbos.

 • Een kampvuur maken.

  1Ja,mitsdebrandstapelnietgroterisdan1,5mx1,5m(omdatandersdevlamgevaarlijkhoogkanworden)ennietwindopwaartsvanbosofheidebegroeiing.

  2Nee,behalveopvastestookplaatsen(opkampterreinen),eldersalleenmetmachtigingvanhetAgentschapvoorNatuurenBosentoestemmingvandegemeente.

  3Nee,hetmakenvanvuurinenbinneneenstraalvan100mvanbossenisoveralverbodenvanwegebrandgevaar,behalvemetmachtigingvanhetAgentschapvoorNatuurenBosofindienhetbeheerplaneenkampvuurplaatsvoorziet.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Wiljeopkampeenvuurmaken,vraagdan35dagenvoorafeenmachtigingaanbijhetAgentschapvoorNatuurenBos.Ditkanperbriefofviahetonlineinvulformulieropwww.steunpuntjeugd.be/bosennatuur.

  Brengvoorafookdeplaatselijkeboswachterendegemeenteopdehoogte.Meestalkomtdeboswachterinhetbeginvanhetkamplangsomenkeleafsprakentemaken.Zorgvooreengoedeverstandhoudingmetdeboswachterenvolgzijnrichtlijnen!Ookdegemeenteheeftsomseeneigenreglementeringoverkampvurendiejemoetnaleven.

  Opgelet:Vanafdezomer2010zouderegelgevingvoorkampvurenwordenvereenvoudigd!

 • Nachtspel in een bos of natuurgebied.

  1Ja,ditmagbinnendeaangeduidespeelzones.Eldersalleenalsjeopdeopengesteldepadenblijft,zoniethebjetoestemmingnodigvandeeigenaarenvanhetAgentschapvoorNatuurenBos.

  2Nee,tussenzonsondergangenzonsopgangzijnbossenennatuurgebiedenniettoegankelijk(tenzijandersbepaaldindetoeganke-lijkheidsregelingvanhetgebied).

  3Ja,mitstoestemmingvandeboswachterendeeigenaarvanhetgebied.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Weetjenietzekerwiedeeigenaarvanhetgebiedis?Vraagdatdanevennabijdeplaatselijkeboswachterofbijdegemeentelijkemilieudienst.DecontactgegevensvandeboswachterkrijgjebijhetAgentschapvoorNatuurenBosvanjouwprovincie.Voormailadressenentelefoonnummersvanhetagentschapkijkjebestopwww.steunpuntjeugd.be/natuurenbos.

  Gajesnachtsspelenineenaangeduidespeelzone,controleerdanzekerdetoegankelijkheidsregelingdieuithangtaandebelangrijksteingangenvanhetbosofhetnatuurgebied.Insommigegebieden,somsookspeelzones,verbiedtdezetoegankelijkheidsregelingdetoegangtijdensdenacht.

 • Wegwijzers ophangen aan bomen.

  1Ja,maaropdewegwijzersmoetendatumennaamenadresvandeverantwoordelijkevermeldzijnenallesmoetdevolgendedagweerverwijderdworden.

  2Ja,mitstoestemmingvandebeheerder.Dewegwijzersmogenmaximaal20cmx30cmgrootzijn.

  3Nee,wegwijzersaanbrengenoplevendebomenmagniet.Hetisweltoegelatenalsjezelfpaaltjesvoorziet.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Langsdeopenbarewegmagjenietzomaarwegwijzersofmerktekensaanbrengen.Inprincipehebjedaarvoordetoestemmingnodigvandewegbeheerder(gemeente,provincieofgewest).

  Langspadenbinnenbos-ofnatuurgebiedeninVlaanderenmagjezondertoestemmingtevragenwelwegwijzersaanbrengenopvoorwaardedatjeduidelijkdedatumvandeactiviteit,naamvanjeverenigingencontactgegevensvandeverantwoordelijkevermeldt.Binnende24uurmoetendewegwijzersweerverwijderdworden.

  Tip:Nummerjewegwijzersengeefbijvoorbeeldbijeentochtingroepjesdelaatstegroepdeopdrachtomallewegwijzersteverzamelen.

  Tip:Gebruikzekergeennagelsofpunaisesdiedebomenbeschadigenmaarhouhetbijtouw,elastiekofstevigetape.

  MAGDA-KWIS

 • Paddenstoelen plukken.

  1Ja,maarenkelvoorpersoonlijkgebruik.Enalleenalsje100%zekerbentdatzenietgiftigzijn,magjezeopeten.

  2Ja,integenstellingtotbloemenenplantenishetweltoegelatenompaddenstoelenteplukken,ditisnamelijkeencultuurhistorischetraditieinonzebossen.

  3Nee,inVlaanderengeldtinprincipeeenplukverbodvoorpaddenstoeleninallepubliekedomeinen,parkenenreservaten.Injeeigenprivaatbosmagjehetwel

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  VolgensdenatuurwetgevingmagjegeenpaddenstoelenplukkenmaarhetAgentschapvoorNatuurenBosheefthierovernoggeenformeelstandpunt.Indepraktijkstaatdeeneregiobeheerderhetplukkenweltoevooreigengebruik,deandereniet.

  Tip:Plukzekernietzomaarpaddenstoelen.Zekeralsermaar1ofenkeleexemplarentevindenzijnopdezeplek,laatjezestaan.Wiljeeenpaddenstoeleensnaderbekijkenofonderzoeken,dankanjeeenszoalsdeechtenatuurgidsendoeneenspiegeltjeonderdehoedhoudenomnategaanofheteenzwamismetplaatjesofeentjemetbuisjes.

 • Je tentje opzetten in een bos of een natuurreservaat.

  1Ja,indeopengesteldegebiedenkanditvoormaximaal1overnachtingenopvoorwaardedatergeengrondverzetgebeurt(dusgeengreppelsofafvalputgraven!).

  2Ja,alsjedaartoestemmingvoorhebtvandeboswachterenvandeeigenaarvanhetgebied.Binnenaangeduidebivakzonesishetvoorkleinschaligkamperenzelfsnietnodigtoestemmingtevragen.

  3Nee,tussenzonsondergangenzonsopgangishetbosniettoegankelijk.Gebruikenkelkamp(eer)terreinen.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 2!

  Sindshettoegankelijkheidsbesluitvan5december2008kunnenbeheerdersvanbossenennatuurreservatenbivakzonesafbakenen.Ditmoetwelgebeurenvolgensstrengecriteria,bijvoorbeeldmoetendezezonesvergenoegliggenvanopenbarewegenenparkings.Debivakzoneszijngerichtopkleinegroepjestrekkers.Hetistoegelatenomhiertekamperenmetmaximaal10personeninmaximaal3tentjesgedurendemaximaal48uur.

  Let op:Dezebivakzoneszullenmaarmetmondjesmaatverschijnenvanaf2009enenkelingrotereaaneengeslotengebieden.Verwachtzeduszekernietoveralaantetreffen!

 • Touwenparcours tussen de bomen.

  1Ja,maaralleenmettoestemmingvandeeigenaareneenmachtigingvanhetAgentschapvoorNatuurenBos.

  2Ja,datmagindespeelzones,inanderegebiedenopdepadenofandersmettoestemmingvandeeigenaar.Eentouwenparcourswordtimmersbeschouwdalseengewonevormvanspelen.

  3Ja,maarzorgervoordatjedebomennietbeschadigt:gebruikeenjutezakofeenoudebinnenbandterbeschermingvandeschorsvooraleerjeertouwenrondbindt.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Wanneerjeavontuurlijkeactiviteitenorganiseert,zorgjevoordeskundigebegeleiding.Informeerjeookoveraansprakelijkheidbijeenongeval.Omeventueleproblemenmetdeverzekeringtevermijden,zorgjeervoordatjevoordezeactiviteitendetoestemmingvandeeigenaareneenmachtigingvanhetAgentschapvoorNatuurenBosopzakhebt.Eenmachtigingvraagjeminstens35dagenvoorafperbriefofviahetonlineinvulformulieropwww.steunpuntjeugd.be/bosennatuur.Weetjenietwiedeeigenaarvanhetterreinis,vraagditdanevennabijdegemeenteofbijdeplaatselijkeboswachter(zijnofhaartelefoonnummervraagjebijhetAgentschapvoorNatuurenBosvanjeprovincie).

 • Gemotoriseerd verkeer in het bos of het natuurreservaat.

  1Ja,maarenkelopdepaden.Dusookquadsmogendepadennietverlaten!

  2Ja,totmax.15km/uistoegestaan,danwordtditverkeeropgelijkehoogtegesteldmetrecreatieffietsverkeer.

  3Nee,gemotoriseerdverkeerisaltijdverbodenbinnenbossenennatuurreservaten.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Doorheenoflangssommigebossenennatuurreservatenlopenopenbarewegen.Vanzelfsprekendishiergemotoriseerdverkeerweltoegelaten.HetAgentschapvoorNatuurenBosstreefterechternaaromwaarmogelijkdezewegenaftesluitenenomtevormentottragewegen.Tragewegenzijnniettoegankelijkvoorgemotoriseerdverkeer.

  InnatuurreservatenkanervoorbepaaldegelegenhedeneenontheffingwordenverleenddoorhetAgentschapvoorNatuurenBosophetverbodopgemotoriseerdverkeer.Indepraktijkzalhetagentschapditechterzogoedalsnooitdoen.

 • Kampjes bouwen in het bos.

  1Ja,iedereenmagdat,maarwelbinnendeerkendespeelzones.

  2Ja,kinderentot18jaarenhunbegeleidersmogendatinspeelzones,enmitstoestemmingvandeeigenaarookopandereplekkeninhetbos.

  3Ja,kinderentot18jaarenhunbegeleidersmogenditoveral,mitshetgaatomtijdelijkeconstructies.Voorpermanenteconstructiesisimmerseenbouwvergunningnodig!

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 2!

  Kampenbouwenwordtbeschouwdalseengewonevormvanspelen,duskinderenmogenditvrijdoenbinnendeaangeduidespeelzones.Hetmoetdanwelgaanoverdoorkinderengebouwdeentijdelijkeconstructies,geengetimmerdeboomhuttendiejarenblijvenstaan!Omkampentebouweninbossendienietalsspeelzonezijnaangeduid,hebjetoestemmingnodigvandeeigenaar.IsdathetAgentschapvoorNatuurenBos,danmoetjeminstens14dagenopvoorhandeenmachtigingaanvragen.Ditkanperbriefofviahetonlineinvulformulieropwww.steunpuntjeugd.be/bosennatuur.Jevindthierookdenodigeadressen.

 • Een put graven in bossen of natuurreservaten.

  1Nee,tenzijjedaarvooreenmachtiginghebtvanhetAgentschapvoorNatuurenBosofwanneerditistoegelatenvolgenshetbeheerplan.

  2Ja,maaralleenindetoegankelijkezonesentotmaximaal1meterdiepistoegestaan.

  3Nee,datmagnietomdatjehetbodemlevenverstoortendebodemstructuuraantast.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Puttengraveninhetbosverstoorthetbodemleven.Hetspreektdanookvoorzichdathiervoorzeldeneenmachtigingzalverleendworden.

 • Door de bossen fietsen.

  1Ja,maaralleeninerkendespeelzones.Inanderebossendienjeopdepadenteblijven.Hetkanookenkelmetterreinfietsenzoalsmountainbikes.

  2Nee,datmagalleenopdefietspadenaangeduidindetoegankelijkheidsre-gelingvanhetbosenviasignalisatieterplaatse.

  3Ja,maaralleenkinderenjongerdan9jaarmogendat,omdathetBosdecreethenbeschouwtalsvoetgangers.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 2!

  Metdefietsmoetjesteedsopdedaarvoorvoorzienepadenblijven.Fietsendwarsdoorheenhetbosofhetnatuurgebiedzorgtimmersvoorschadeaandebodemendevegetatie.Kinderenjongerdan9jaarwordenbeschouwdalsvoetgangersenmogenopdepadenfietsendievoorvoetgangerstoegankelijkzijn.

 • Bessen plukken in de natuur.

  1Ja,maaralleenalsjedaarvoordetoestemmingvandeeigenaarvanhetterreinhebt.

  2Ja,maarzorgervoordatjealleenbessenpluktdiebovenplashoogtehangen(omhyginischeredenenmaarookwegensdevossenlintworm!).

  3Nee,inVlaanderenmagdatinprincipeniet,integenstellingtotbijvoorbeeldScandinaviwaarbessenplukkeneenechtetraditieis.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Bessenplukkenmagdusalsjedetoestemminghebtvandeeigenaarvanhetterrein.

  Maar let op:InVlaanderenzijnongeveer1%eninWallonimaarliefst33%vandevossendragervandevossenlintworm.Ookmensenkunnendezekleinelintwormbinnenkrijgen,bijvoorbeelddoorhetetenvanbeplastebessen.Besmettingvandemensisergzeldzaammaarwelheelernstig.Hetkan5tot15jaardurenvoordesymptomen(buikpijn,geelzucht,kortademigheid)verschijnen.Zonderbehandelingheeftdezebesmettingin70tot90%vandegevallendedoodtotgevolg.Behandeling(medicatieofoperatie)biedtinhetbestegevaleenstabiliseringvandetoestand.Jezorgterdusbestvoordatjedeeitjesvandezelintwormnooitbinnenkrijgt!

  Informatievefichesovervossenlintworm,maarookovertekenenanderekleinegezondheidsgevareninonzebossenvindjeopwww.zorg-en-gezondheid.be.DezeficheszijnhandigommeetenemenbijvoorbeeldindeEHBO-kofferopkamp.

 • Kastanjes en hazelnoten rapen in het bos.

  1Ja,maarzorgervoordatjenietalleswegrooftzodatdebosdierennogvoldoendevoedselkunnenvinden.

  2Ja,mitstoestemmingvandeeigenaarenzolangjewelopdepadenblijft(behalveindeaangeduidespeelzones,daarhoeftdatniet).

  3Nee,inprincipemagjehelemaalnietsmeenemenuithetbosenmoetallesinhetecosysteemblijven.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  HetAgentschapvoorNatuurenBosheefthierovernoggeenformeelstandpunt.Indepraktijkstaatdeeneregiobeheerderhetrapenvannotenweltoevooreigengebruik,deandereniet.

 • Vlottentocht op de beek of rivier.

  1Nee,inVlaanderenisdatomveiligheidsredenenniettoegelaten.Onderbegeleidingvaneenerkendeorganisatorvanavontuurlijkeactiviteitenkanhetwel.

  2Ja,datmaggewoonoponbevaarbarewaterlopen,dusopbekenwaargeenbootverkeeris.

  3Ja,maaralleenjeugd(enhunbegeleiders)mogenopvlottentochtoponbevaarbarewaterlopenenmetmax.3personenpervlot.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 2!

  AllemogelijkeregelgevingovervarenophetwatermetjeugdgroepenvindjeinLoslopend Wild 1.Spelregels voor de organisatie van een jeugdkamp,eenpublicatievanSteunpuntJeugd(2009).

  Tips voor vlottentochten:Verkeneersthetwaterzodatjenietverrastwordtdoorstuwen(waargevaarlijkedraaikolkenkunnenvoorkomen)ofdooronbeklimbareoevers.Ganietvareninbos-ofnatuurreservaten,jeverstoorterdezeldzamedierenenplanten.Verzekerjeervandatiedereenkanzwemmenenneemeenreddingsboeimee(bijvoorbeeldeenopgeblazenbinnenbandvaneenvrachtwagen,voorzienvaneenstevigtouw).Zorgervoordatjedeoeversnietbeschadigt,ditzijnvaakbelangrijkeplekkenvoordieren,paaiplaatsenvoorvissen

  HetboekLoslopendWildkanjebestellenviawww.steunpuntjeugd.be/publicaties.

 • Aangereden wild meenemen om te eten.

  1Ja,maarenkeltijdenshetjachtseizoen.

  2Nee,aangeredenwildbehoortdegemeenschaptoeenmoetvolgenshetVeldwetboekbezorgdwordenaanhetdichtstbijzijndeOCMW.

  3Nee,datisverbodendoorhetFederaalAgentschapvoordeVeiligheidvandeVoedselketen.Jemoethetvilbeluikbellenomhetkadaverteverwijderen.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  BuitenhetjachtseizoenmoetaangeredenwildinderdaadaanhetOCMWbezorgdworden.DeVlaamseregeringbepaaltminstensvijfjaarlijksdedatavandeopeningendesluitingvandejacht.Zedoetdatvoorelkecategorieensoortenelktypeengeslachtvanwildenvoorelkejachtwijze.Eenvoorbeeld:Dejachtmetvuurwapensvoordeperiode2009-2012isopenopreebokken(mannetjes)van15meitotenmet15septemberenopreegeiten(vrouwtjes)enkalverenvan15januaritot15maart,endateenhalfuurvoorofficilezonsopgangtoteenhalfuurnaofficilezonsondergang.

  OpdewebsitevanhetFederaalAgentschapvoordeVeiligheidvandeVoedselketen(FAVV)kanjebijvoorbeelddebrochureBederf je zomerkamp nietdownloaden.Hierinstaanallerleitipsenrichtlijnenvooreenvoedselveiligkamp,hetvermijdenvanvoedselvergiftigingenendarmproblemen...Surfnaarwww.favv.be!

 • Een boomhut bouwen.

  1Ja,maaralleentijdelijkeconstructieszijntoegelateninspeelzonesenopanderetoegankelijkeplekken(tenzijhetverbodenwordtinhetbeheerplanofdetoegan-kelijkheidsregeling).

  2Ja,inopengesteldebossenmagjeeenboomhutbouwenmaarjemagdaarvoorgeennagelsofpunaisesgebruiken,enkeltouwistoegelaten.

  3Nee,tenzijjedaarvooreenvergunninghebtgekregenvandegemeentelijkedienststedenbouw.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 1!

  Boomhuttenbouwenisdustoegelatenoptoegankelijkeplekken(ofergenswaarjehiervoortoestemminghebtvandeeigenaar),opvoorwaardedatjezenadienterugafbreekt.

  Terinfonogeenbeetjewetgevingvoorboomhutteninprivatetuinen:Hebjenietdebedoelingdeboomhutweeraftebrekenmaarwiljebijvoorbeeldinjetuineendegelijkeboomhutbouwen,danmagdatonderbepaaldevoorwaarden.Naargelangdegrootteendeaardvanjeboomhut,kanhijwordenbeschouwdalseenspeeltoestelofalseentuinhuisje.Jehebtgeenstedenbouwkundigevergunningnodigopvoorwaardedatjedeboomhutbouwtopmaximaal30metervaneenvergundwoongebouw.Deboomhutmagooknietgroterzijndan10m2(grondoppervlakte)enniethogerdan3meter(nokhoogte).Voorgrotereconstructiesmoetjeeenstedenbouwkundigevergunningaanvragenbijdegemeente.

 • Een kat uit de boom kijken.

  1Ja,maarpaswelopdatzedekrollennietvandetrapkrabt!

  2Ja,mitsdeboomgeenhoogstamis(1mstamomtrekop1mhoogte).

  3Nee,vraagbeterdebrandweeromdekatuitdeboomtehalen.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Grapje!

  Alleantwoordenzijngoed,ofwiealseersteantwoordtwint,ofdequizmastergeefteenbonus

 • Tijdens het jachtseizoen in het bos komen.

  1Ja,mitstoestemmingvandebeheerdervanhetterrein.Inopenbarebossenmagsowiesonietwordengejaagd.

  2Ja,indetoegankelijkezonesenopdepadenmagjeooktijdenshetjachtseizoenkomen,tenzijermetaffichesofbordenisaangeduiddateropdatmomentjachtdoorgaatendetoegangwordtverboden!

  3Nee,probeerjachtgebiedaltijdtevermijden.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 2!

  Overhetjachtseizoenwordtopeenanderefichemeeruitleggegeven.

  Bossenennatuurreservatenkunnenvolledigofgedeeltelijkwordenafgeslotenbijjachtactiviteiten.Hettoegan-kelijkheidsbesluit(5december2008)bepaaltdatdeeigenaarofbeheerderditdanduidelijkmoetaangevenmetverbodsaffichesJACHT,doorgangverboden.Opdebordenmoetduidelijkwordenaangegevenopwelkedagenerwordtgejaagd.Debordenmoetentenlaatste24uurnadeactiviteitweerwordenverwijderd,maarkunnenwellangeropvoorhandwordengeplaatstomdejachtaantekondigen.

 • Paintballen in het bos of een natuurgebied.

  1Ja,datwordtbeschouwdalseengewonevormvanspelenenisdustoegelatenbinnendeaangeduidespeelzonesofeldersmettoestemmingofmachtiging.

  2Ja,binnendetoegankelijkezonesenpadenenopvoorwaardedatjeverfopwaterbasisgebruiktwantdieisafbreekbaarindenatuur.

  3Nee,datisverboden,erzijnanderelocatiesdiehiervoorbetergeschiktzijnenwaardedrukopdenatuurveelkleineriszoalsverlatenindustrieterreinen.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Paintballiseenactiviteitdienietthuishoortinbossenennatuurreservatengezienhetagressievekarakterenhetgegevendathierbijdeboswegenwordenverlaten.HetAgentschapvoorNatuurenBoszalgeenaanvragenvoorpaintballmachtigen.

 • Etensresten achterlaten in het bos of het natuurreservaat.

  1Ja,opvoorwaardedathetomsnelverteerbaarorganischafvalgaat,zoalsappelklokhuizenofkaasrestjes.

  2Nee,jedientelkafvaltedeponerenindevuilnisbakkendieverplichtmoetenwordenvoorzienbijelkeerkendespeelzoneeninelktoegankelijkbosofnatuurgebied.

  3Nee,afvalwelkesoortdanookachterlateninhetbosisverboden.Jekanereenboetevoorkrijgen.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Wistjetrouwensdateenopeenhopingvanverteerbaarorganischafvaldebodemverrijkt?InVlaanderenisdebodemopdemeesteplaatsenalergverrijktdoorlandbouwendoorbijvoorbeeldstikstofuitvaluitdelucht(zureregen).Innatuurreservatenkomthetervaakopaanomnetdieverrijkingvandebodemtegentegaan,omzeldzameplantendieoparmegrondengroeieneenkanstegeven.Gooidusbijvoorbeeldookgeengazonmaaiselindebermnaastjetuin,jekrijgthierdooroptermijnzekerbrandnetelsinplaatsvanklaprozenenfluitenkruid!

 • Vrij zwemmen in de natuur.

  1Ja,maarhetissteedsopeigenverantwoordelijkheid.Indejeugdbewegingiselklidnormaalgezienverzekerdviadegroepsverzekering.

  2Ja,maarenkelinonbevaarbarewaterlopenofafgeslotenwatersenopvoorwaardedatzwemmentoegelatenisvolgensdetoegankelijkheidsregelingvanhetgebied.

  3Nee,zwemmenkanenkelindeopenbarevoorzwemmengeschiktewaters.Hierwordtdekwaliteitvanhetzwemwateraangeduidopbordenofmeteen(blauwe)vlag.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 2!

  Zwemmeninnatuurenbosmagdusenkelindienhetvoorzienwordtviadetoegankelijkheidsregelingdiegeafficheerdstaataandebelangrijksteingangenvanhetgebied.Indepraktijkzaljeduseigenlijkbijnanergenstoelatingzienomvrijindenatuurtezwemmen.Inprivatebossenzondertoegankelijkheidsregelingkanjeweltoestemmingvragenaandeeigenaaromertemogenzwemmen.

 • Tegen een boom plassen.

  1Ja,maarletwelopdatjegeenaanstootgeeft,jekandanbeboetwordenvooropenbarezedenschennis.

  2Ja,maarniettegenjongeaanplant,dezeplantjeszijnnogtekwetsbaarvoorhogegehaltesaanammoniakenurinezuur.

  3Nee,datisinprincipeoveralverbodenenkanjeeenbehoorlijkeboeteopleveren.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Inheelwatgemeentenstaptemenvoorhetbeboetenvankleineovertredingendieoverlastbezorgenaandesamenleving,overophetsysteemvandegemeentelijkeadministratievesancties(GAS),ookwelgekendalsdeoverlastboetes.Wistjedatdeboetesvoorsluikstorten,wildplassenennachtlawaaikunnenoplopentot250euro?!EndatinNederlandzelfseenpeuteraleenseenboeteheeftgekregenvoorwildplasseninhetplaatselijkepark?

 • Versterkte elektronische muziek in de natuur.

  1Nee,hetvolumemoetbeperktblijventot90decibel.

  2Ja,maarniettussenzonsondergangenzonsopgang.

  3Nee,delagetonenkunnenergverdragenendusoverlastveroorzakenvoorhetnatuurlijkleveninhetbosofvooromwonenden.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Inbossenennatuurreservatenisversterktemuziekdusniettoegelaten.Opandereplekkenbijvoorbeeldjekampterreinkanjedelawaaihinderbeperkthoudendoorrekeningtehoudenmetonderstaandetips:

  Tussenzonsondergangenzonsopgangisallelawaaidatderustvandeomwonendenkanverstoren,strafbaar.Vraagdaaromaandegemeentedetoestemmingvooractiviteitendiemetveellawaaigepaardgaan,zekeralszetussen22uuren7uurplaatsvinden(bijvoorbeeldeenkampvuuravond).

  Voorzievoorversterktemuziekliefstvoldoendeluidsprekers:alsjemeerluidsprekersplaatst,iserminderenergienodigperluidsprekerendandragendegeluidsgolvenminderver.Vermijdzeerlagebastonen(onder130Hertz).Zetdeluidsprekersnietinderichtingvannabijgelegenbossen,natuurgebiedenenomwonenden.

 • Everzwijntje rijden.

  1Ja,maaralleenopeigenrisico!

  2Ja,maaralleenmettoestemmingvandeboseigenaar.

  3Nee,benjegek?!

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Grapje!

  Alleantwoordenzijngoed,ofwiealseersteantwoordtwint,ofdequizmastergeefteenbonus

 • Een beekje omleiden (dammen bouwen).

  1Ja,dammenbouwenwordtbeschouwdalseengewonevormvanspelenenisdustoegelatenbinnendeaangeduidespeelzonesofeldersmitstoestemming.

  2Ja,maarhiervoormoetjesteedstoestemminghebbenvandeboswachter(openbarebossen)ofdeeigenaar(privbos).

  3Nee,datisverboden.

  magda?

  magda?

  Voor de quizmaster

  Het juiste antwoord is 3!

  Inprincipeishetbouwenvandammeninbekenverbodeninallebossenennatuurreservaten.Opeenmooiedagkanhetechterwelreuzeplezierigzijnomindebeektespelenendammentebouwen.Ruimtochzekerdedamterugopnaafloop,zodatdebeekhaarnatuurlijkewegkanbehoudenenzodathetwaterweerevenmakkelijkkandoorstromen.Kampeerjevlakbijeenbeekje,enbouwjehierindammen,danmoetjenatuurlijknietraaropkijkenalsbijheteerstvolgendeonweerhetwaternietsnelwegkanstromenenjullietentenenluchtmatrassenoverhetkampterreingaandobberen