LX~P(PIPSPW - 3.pdf¢  .LX~P(PIPSPW ra~L~'aocnuPaPm, "wcww~vnu p~wwocacnu...

download LX~P(PIPSPW - 3.pdf¢  .LX~P(PIPSPW ra~L~'aocnuPaPm, "wcww~vnu p~wwocacnu 3ccrucuowlcrucmw cS .f%LuuPwcwcwLFG~a~uwp

of 68

 • date post

  26-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LX~P(PIPSPW - 3.pdf¢  .LX~P(PIPSPW ra~L~'aocnuPaPm, "wcww~vnu p~wwocacnu...

 • .LX~P(PIPSPW ra~L~'aocnuPaPm, "wcww~vnu

  p~wwocacnu 3ccrucuowlcrucmw cS .f%LuuPwcwcwLFG~a~uwp Scscmw ~PWLW

  wslcraorul Pacwcscm !pcwwPswcsa~w om~w gncmw o8pcm GS ~PuPwcwwPm

  ~~~wga~Swwmcww~wc,a Fpcrul omrauu pLacrvLaw WOLW oPm~uucnuarw~G

  urnawl .PuuPaFa~w@ gaLacrvLacru LcmcwwlwlccmvcwaLru Pas owlcruccnw

  GS 'uI-UPU-~FW ~?ow?~)wPw gn~K9?1~~~ru~S~~~(isl ~PVDW?WL@PCPW

  p~Swooawwta rnpLru 'uuPa~(~1~19~~w ~m1:wmmcPva3 wu3 Pas p~m~~gav

  'pqUJ9P p03Q, ~OpKlCWo ~b '~u~EE?~~PGI kpWLUJ9W pLWCKJLaW, ~UJ9CWOIc~CO'W

  wPw~pnruaru1 plwww~za cusbpcarwc;S ~law(6rw ocsuwe @m B)-u~O~we

  Si3Pwprae~wuqqaa ~Fpcarw~~ i;S .p~cra~ccllruepwnu uuPamG ~Pcmpcnscsow

  oPmruuc~u19m mqmracruva cpluuPeqwcw~~m, ,omwPaotnu mcsl(mcraw@m,

 • m m a l ~ r n o ~ m d o s moo &otrnjmmi. 2mi m r ~ ~ l w p s a g o ~ s e r l o m o ~ ~

  mrn~mocm3wemwjo mesonwgo c u ~ & m ~ o . r n m d o r $ rnmmcuio mm3mmwjos

  qmrnmcujo d I m 3 0 q cmomcujo p~ mmm~m3cmowom cu@dml ~gjm3omomj

  rn~m~ jcuom~~mgm, idaarnrn mculaM g@cuomldmlmod m 3 ~ u ~ m w j d . m m o w

  rruorru'&m?mod o a ~ ~ ~ - ~ j c d o w c6rn0~ornmIc~dm" e m o m l o m o ~ Cgjooammo

  & a m mom0 m o J mrn~cru'rnmlmjm~m" ( d s w d 2000a:12). do~3sjorru0

 • mslmods dmlmdm" mumwldrclmi ccudod$ mcnmmld ~&3nm=9dmo

  m w l e m m m 3 n n d m j m 3 d mej&'~wlmlmjmmS. cmqei lg m d m m m 3 m o m

  mcnmcu3m0 & p o m j s I ~n1mam3ml t~3gjm1. w3om30~ mlw~nmmm@jo mw3o@

  r n ~ w l m j m l g ~ . m w m j m m j d w j ~ d t m 7 d a j 0 mjqj&lw3mT ma, & d m 0 rnjcmosj

  edc~&jmCbj. s m j d a n m ~ . ~ o m m l c a f d mjn13m9& t j og?&aadmj dcudmmo

  Qdecplm ego3efiw36m' dmlmddtci. TI ego3eilwloa ma,cudmmoocummj~

  m d m m m 3 m m @cmrm&~lm3mj~ dcmoow3lm&u8 msmomjo acrrlmm m&Z

  &Id m0d&ammlmw3d culewwn~owl. ghmom cu jmlwjos a&onmmawwjo

  m m j m ~ a m 3 w c m w j o go7dmoocuom~emwjo m ~ d o ~ - ~ s j m j m m I d gdlmmow

  nlrnomrxmomlnii. d j q m a c m a i m j @ w3~men13ajo mw3d 4m"mlmocw

  ~ R J O &mm3mjmj@j. L ~ O D ~ C T T I ~ W J O S mmmiepl mw3o@ molwoom

  ma,&d&lmj&w3m". m j 6 ~ 0 ams1 d j m j n u ~ a o m m j m mamcmllm' L&arnm

  s~cm~mm3mlnu~0 mmj~cuecun~m3mfl.

 • .PwPww~5cw orucacw:3m @m ~uucuswcmww wl(4u wmo?&y.~

  swPScmw .PwPs~wwa guwwcarul ~mcmPoc~twaw omoa @m .uuPmSwPwpww

  raLwmnu mcmw~nuwcm swPwcwcusacmcnu ~~wPwcmw~&ru oPw~w~~~ww~ca,lp

  bw~wspwno uuPwPsFLwPcrucwa ww-nurtnlwm scsPmPaca nwpsPwww~ww . ~Pw~wwcrup mcmmo&~w paru c3 .pF~ocmPw~w ~cmcuscwcs~cuwa wwrucru

  wWUQ9QW '(~~~:866[ '@lw?"tPPUJ) ~%LCDWY~PW OW(UICraP QUCW ~P~~WLWC~WL~~

  uu~wp~wrucru ~pwPEScwwwww pcmcuscmwcmPw~w ESPwcwru -wpraaLw - wYmwra ww~w~w p~oPmmcma wcuswcmwiw~w~wpyvw omran, www wwcrucw

  cwwcru~6rs orvcru swpw .oSmuovppnu !wc8wm ~~~cmwrwrum uuPm~oF%p~w

  ~uucuscscmcuu~rucw~wru ~cwwcswoaauaj @19w oram m~wuuw~cs pcw

 • w3~m'lcajd (Homo Viator) n8)momU muaildgdl&j~mi. numodw3w cadimu 29

  mldqdmo m m d 2mmj0.29 cmxud qcao~hjemr3vjo marru~mlmjemwjo

  coal c u v l w l ~ ~ 6 m ' . m m 3 m l e e r w " s e j ~ w 3 ( m d m l e c u m l &imd&oculd

  srucp~lomjm coal cmocud mcuru~mlmjcmro& mcmrmoammi mog3caj

  w ~ ~ m a i l m j e a m l m%j & ~ m j & l s m ~ m j . 29 e m ~ c u d d coal msmmlgdom m3aj

  wo~m&& m s m j m j . 'mdo , w m ' ny)clnj mmcpJIma d o d ~ s j a l s j l o m ~ m mwod

  d1m"l m ~ o q w s j m d rnsm1owmnjmi)gd. hnmodloni) m w l ~ 3 c a m l d m l m j o

  &ddm&@Idmlmjo cer3&mlcamidtsi a ~ o ~ o l w o g s j l c a l m j m nuk3m~nrnJmomT

  cod. mrumlml n8)nm~modmrflca30. mjcrnj o&c~ao &v Im3m- m s ~ m w3~m. m m j

  dco1awjos moermi ann~qyddmlm3m'. mmi &~sj&c~calwow n~cmnwjss

  m ~ n n & o m l d m l r m j mwogsom3d1ajmj ng)mj &co~mjrmm36mj w j m o ( 2 6

  dm% ~1mo"lcaImjo). q j v j cudo~o m l m j m l m j ST d j g d . em3w3mm

  n u ~ 3 m l & @ ~ ~ ~ t m m m l d a ? ; i m6 m t u m ~ m I m ~ & w ~ o mnuj3d&esmd mfl&d?;j

  mmomleerwm,m" w31mw3cu~&wjo 6 ) d q j m j . 'cod a l 6 d m m 3 w l 29

  cuvlwmraml~~cmm?' (88). 'mm3muflcm~c~lloq 2cob&lm mmocppas, moIruoco3

  m c u o q rujdmmcw3os' (1 19) m m o m l d m e r m j . ecajmod 2goujnn&mow

  m3wcud m3weca3s~cd3erjo dowoom, n d l mnu3m~ d l s ~ m j .

 • oPm~w1-rw oPuu?amPwmm ~Pracrua~cFamc~a pLacrvLaw ~~uccrnwPwcw(~~~w~,ru

  Scscmw LwPsFw$Lw mcsFsuPocwTw~ocrw GS 0Prurucarw SKcs~sw

  ~uuY@wYwmw 0Pmwwcrufflcsa uuPwLapLr;tw~sp Scscmw wcscocwPSp FsuParu

  .mwscS~ra~ scsPSw&~ruoPrn &cs~,wm BPw ,wacwpc~crwTw1wcrw @ww?cm

  uuPwsw 0s-wmam pcmw yF~wwcscwe wcsp~-~waa -ucwpmaLwwLruL=

  Paw uuPm~a~wPwraw wcscR~rnT~su~~3 SFemLsw oPw~wwcmw~~

  oPw~uuPamPwmm P;pw owpgs w~6uualPw ospmom oTceu1wcrw GG F~am

  p~wmcru~wcwc1w mcwwruw .-ucraLwSt~~~ wPscwcsPPt~vruPww 0PruTwlwcrn.u

  c&@ pww mw mcmwt-rucT(~~~Sacwa scsPaw~wsru ~nwaa .emPuPm~6w

  Pwvcmw g~~caFa~cruru& ~mcmwrancw pepmaLwmw oPm&aLwTc~o?wcrw

  &plnunu oPmsaPmlnuPanLru Puu~wplwrawowpw sePmLwrwcmwLm .PFLmcw

  PwpwLwsru pc(~Sru Pwpw w(Sawcaru1 0PraLwwcsuuPucw ppwLW9P Qnwaa

  pcm~wrwcmwlru ww~w ?wwcm soPm~ctuP~19w~wpcm &cswwcaru~

 • .~wpw Pw~ruPwm oTwlwcru%ptru 18c0 mcsmkrucwom

  mcwTwaswc-w owwpv scsPm&pruw ruamPm~cusptarrw~ww otm~cus~rutarno

  wc- tPuuPalP;~mw 3cscmwprao~(p1p~ruc~ ~PuPa~m~wcww~~w~mkru

  3cscmw mkru scsPmw-w ESimwc~crucwcm~ow 'mPmwcscm~oww

  .uucswwPswa ocusmcw scsPmwmPmcanocw mcmTacruLww bcs~ww~ru~zs

  pcuocmcswPswo oTuw bcskwPwm uP5rucl l&Pwruan owrrw .PuuPa((mcwm~ww

  p~3cmw oPmcuscuru?opww oPmnoccmlas ESPwcm~omknowaw~ru~zs

  ,PESPuuPw~ara raa~w5ra~Pww pLwcelcrucmw c;S okwlwcru8bptnuhu

  cmcmw~uwcm map .-cuscmwlcm ~~auPwwu~cmPa~w owrrw oP3wwlcm~19wrwaw

  SPm~susruawcm~o~m, ~Twwawlrubzs scslm-p .~8.wo oPmw1cm uuPwsw

  Pwpraaprampccuo pcmPv6m o,uu~wPwrac~rw~rumPu ~wcscwcs~cuscSww1~

  @ocs~wTw~wcrrw&ptrww .omcnwrwtvcce, scsP~cmcuscm~oPm pScwa

  uuPrucwPscwcsPw~6~9 0Pra~wmcscusrua ~~cFla@ .B~w!pcmw ~Pracruaorusw

  u@ ,SIJU, .Bpc~w~swPwra~ru p~wuv(yu~a3 scsQcmw c3awPwPwPu

  cmaTcucs, cSawcwpcwcm .8~wcmsw 3cscc)S ~PW~OLS oPwpb .~cuscmw~crucmw

  uuPw(yusPww oT~wcrrw&ptru oPruPwm racsp'curupcw scsPmw~w,

 • rd lwlam3d &~miqI ny)mi~ aann~cumomm, anl~mnnoCnnco~m~. rdlul m~

  = % ~ l m m l d &~mm)~drr~)(1)600cd ~ e i o i l g j . w1~a&3coIw3w d l a m s o q oddammo,

  co3cma1m3wi@ wiwmld a q ~ n o l m d mcoieimlwld e~s3no~mlm i m m " l 0

  a lmmod&smld dmKn m=,~'Ta m m e o d moolwmi, mrnieoornedmer &coinnlrrh~m

  nnc~dmd~morn nnimleerglwmi, m&o@mi &rn~nnl m"crnnnl&im ~aj3ml 4 9 3 0

  awcg.jld mcalgmi, ~33mjwp51s m&dlg; mcm3 o~mcrnno- q o l m d o f l adcold

  mommcga.go q m p ~ ~ d a l d & l s c ~ s m l ammi. gonng(oo A w l &~mj~l@ld

 • 6n13eq,0 mlmd mom mcuomom~ mm: w3mm id&~mlwodm~mlacuc6 cmocudkpJ

  m / d I ~ l m ~ m j m - . dmjcd ~ ~ 1 5 3 ~ 1 8 m v l m ~ 6 u c m w - m i msaajmmjo

  mnnd3ol&@ldmlrrn' q ~ o mlmlm" @&3&1w3&lmm~o oA=mm ~ & s o ~ s ~ m m ~ o

  em3aeil@ ~ l ~ m l & m l ~ ~ ~ ~ . m : ) w 3 m m w l d m l m ~ a~1~m~mimm3w ~3

  m~mml&rmolml i&cmm d ~ d e m 3 s ~ : ~ & s l m o ~ o l p a d a @ d q l d ~ h n m j m l .

  dl03czljo mjmclg'lw~o mgjo o & ~ s ~ o ~ ~ , J o oddmam3omm m o l r i mmmld mlmi

  m&mjm3oamjo maom oao&m3mj~1&@ mommil& c i d m m ~ 3 ~ 2~aomlwmi.

  hnm3docrjl mem3 e~dc&fh3dmdr41~u~o d ~ d m d l o q m3w~e~~ermaommolm",

  mmbm m m m d ocuolm", mm~ml~m&eiorr3 oamrl&wod ideodhmrr3. d3&w

  mw3cd mqllcumod s~uojmpnl, maor] o u ~ m ae l lag lwod mjmblml.

  m m j e a m l o q ocu@lqm ld eeiz&oamjo d3dd~mlmm3osmmi mw3cd

  mm~ler3mlml . g3 molcil ny)#%0rsIoqwlo 63ml m l ~ o O f r ~ 3 ~ 1 moimmowl

  mawoo@ moglmd. e m o m mw3@low cm?3mm9wolsao a s d q ld3hndM~&~3sm'.

  ml&gjo w3dmlapp7oAm0 mdmjmcumom- ide3&mom&lei~0 d id6ppom~dmI

  mwocdml erelmlnn~cmo ny)m &3(3J0 m ~ m w m c ~ d .

 • o p m m l m i a,ammorncmp d m l m d .rowicmim". flj8m3wI&j0 nu~3e3d&rn3w~0

  m o e m o n w m l m i ~~mmrn3~ Im7m~rncgd3~ 'rulmrrumo crujd&o@ d m m o m j o ' ,

  ' r u ~ ~ 0 c d ~ e r o l e a ~ c m 1 s ~ ~ nun'cnimja,,~ rndmnnjmi ccuoowlgdcmc~d' 4cm7 &a1

  CU3&J6snd g9 CR)OJQ~W36mcgd3 d @ I ~ ~ d o ~ p d . g9 @X~dl~901&13~8I3Jo

  cm~3cnmlonjl nuemmom rnm~loercmnl~ . mcm' 2 d o m 3 ~ 3 m w 3 d m j mowlqcm'

  nnmle~omlm-8 n u m u j 6 m ~ mscm ~7d~~~3wm3aczr@wle~3m". ,q)gd3rnpd&,J, a93

  rru~s~ lmo@wjo 2cd&4 WJWO o~mc1m3mldcerdm" msormml mw3d cmonjl

  s ~ 8 m m @ l ~ m l c m ~ crnodmo cmspni.

  &7dome(n3d g ~ m ~ a m 3 c m ~ ~ ~ w ~ c m m s m l w d a l m m m ~ o m m j m i o

  ~ & a & l w ~ r n 3 w ~ ~ . dcuonno, nu9nn&flo, ocm3919lma 4cm7 m o c n m d fl&wrnow

 • Scscmw pcm~Sc.esrow~ru~~~ oPmwP~)w~sui)a Secmw .puuPw~~~wla mcs~rua, f

  pcraww nuu~wp~Sruw ocw~a~mcmPmcru~a u@J 8~w~mcnu pcwcrucwps,