Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen · PDF file Landelijk protocol...

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen · PDF file Landelijk protocol...

 • Landelijk protocol omgaan met

  Aziatische duizendknopen

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 2 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  Colofon

  Auteurs: Jelle Faber 1, Joyce Penninkhof 2, Luuk de Vetten 3, Martijn Boosten 2

  1 Aequator Groen & Ruimte

  2 Stichting Probos

  3 Geofoxx milieu expertise

  Jaar: 2019

  Plaats van uitgave: Ede

  Uitgevers: Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos, Geofoxx milieu expertise

   Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze uitgave is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding.

   Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor die gedeelten van deze uitgave waarvan duidelijk is dat de auteursrechten liggen bij derden en/of zijn voorbehouden.

   De uitgevers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 3 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  Inhoudsopgave

  Leeswijzer ................................................................................................................................................4

  Infoblad A: Herkenning duizendknoop ....................................................................................................5

  Infoblad B: Communicatie over duizendknoop .......................................................................................8

  Infoblad C: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij maaiwerkzaamheden ................................... 10

  Infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk .................................................... 13

  Infoblad E: Voorkomen verspreiding duizendknoop door groenafval ................................................. 19

  Infoblad F: Omgaan met duizendknoop in wegbermen ....................................................................... 21

  Infoblad G: Omgaan met duizendknoop op oevers, keringen en dijken .............................................. 25

  Infoblad H: Omgaan met duizendknoop op of langs het spoor ........................................................... 29

  Infoblad I: Omgaan met duizendknoop in natuurgebieden ................................................................. 33

  Infoblad J: Omgaan met duizendknoop in openbaar groen ................................................................. 37

  Infoblad K: Omgaan met duizendknoop in verhardingen .................................................................... 41

  Infoblad L: Omgaan met duizendknoop op of bij kunstwerken en constructies ................................. 44

  Infoblad M: Voorkomen verspreiding duizendknoop op nieuwbouwlocaties ..................................... 47

  Verantwoording .................................................................................................................................... 50

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 4 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  Leeswijzer

  Voor u ligt het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Dit protocol heeft tot doel om een uniforme aanpak te bieden waarmee verspreiding van Aziatische duizendknopen wordt voorkomen. Het protocol is in 2019 in samenspraak met een brede gebruikersgroep is opgesteld (zie Verantwoording).

  Het protocol bestaat uit 13 losse infobladen die ook via www.bestrijdingduizendknoop.nl/protocol apart gedownload kunnen worden. Deze 13 infobladen zijn ingedeeld in drie categorieën:

   Infobladen met algemene informatie (herkenning en communicatie)

   Infobladen met handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden (maaibeheer, grondwerk

  en afvoeren van groenafval)

   Infobladen met handreikingen voor verschillende locatietypen (wegbermen, oevers, openbaar

  groen, kunstwerken, etc.)

  In de verschillende Infobladen wordt doorverwezen naar andere relevante infobladen. De bepalingen in het protocol moeten opgevat worden als een verplichting, tenzij expliciet aangegeven staat dat het om een aanbeveling gaat.

  http://www.bestrijdingduizendknoop.nl/

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 5 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  Infoblad A: Herkenning duizendknoop

  In Nederland komen drie soorten Aziatische duizendknopen algemeen voor: de Japanse

  duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de Boheemse duizendknoop. Alle drie deze soorten

  veroorzaken schade aan natuur, infrastructuur, openbaar groen en bouwwerken. Ze verspreiden zich

  via stengeldelen en wortelstokken.

  Aziatische duizendknopen zijn meerjarig planten en worden afhankelijk van de soort 1,5 tot 6 m hoog.

  Duizendknopen vormen dichte vegetatiehaarden. De roodbruin gevlekte holle stengels bestaan uit

  compartimenten. Tussen de stengelcompartimenten zitten de zogenaamde knopen waaraan de plant

  zijn naam ontleent. De stengels zijn stevig, maar gemakkelijk af te breken. Stengeldelen kunnen vanuit

  de knopen weer uitgroeien tot een nieuwe plant.

  Overzicht belangrijkste kenmerken van de drie Aziatische duizendkopen

  Duizendknoop vormt kruipende wortelstokken die een diepte van 3 meter kunnen bereiken en

  waarin energiereserves opgeslagen zitten waarmee de plant in het voorjaar weer uitloopt. Kleine

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 6 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  stukken van de wortelstokken kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant. De wortelstokken liggen over

  het algemeen kort onder het maaiveld (tot circa 1 meter diep). In gebieden met hoge

  grondwaterstanden komen diepgaande wortelstokken niet voor. De wortelstokken hebben een

  kenmerkende oranje kleur.

  Wortels duizendknoop (Foto’s links en rechts: Luuk de Vetten, Foto midden: Bureau Stadsnatuur Rotterdam)

  Tegen de winter sterven alle bovengrondse delen van de plant af. In het voorjaar komt de plant in

  lange rechte scheuten weer op en wordt de haard opnieuw gevormd. Ontkiemende of opnieuw

  uitlopende duizendknopen zijn rood van kleur. Als de scheut verder groeit ontstaan jonge, licht

  zigzaggende stengels met aan weerszijden om en om bladeren langs de stengel. De plant bloeit in

  augustus en september met crèmewitte (soms wit-roze) kleine bloemen. De planten kunnen zaden

  vormen, maar dit gebeurt in Nederland vooralsnog sporadisch. De zaden zijn enkele millimeters

  groot, zwart glanzend en ‘gevleugeld’.

  Op de laatste pagina van dit infoblad worden de verschillende ontwikkelingsstadia van de

  duizendknoop met foto’s geïllustreerd.

  Duizendknopen kunnen op vrijwel alle in Nederland voorkomende bodems groeien. Alleen op zeer

  natte plekken komen de soorten niet voor. Duizendknopen verdragen zware beschaduwing matig, de

  hoogte en het aantal stengels nemen dan af, maar de plant blijft wel in leven. De soorten komen

  vaak voor in wegbermen, dijken, beekoevers, taluds langs watergangen, plantsoenen en op plaatsen

  waar puin en/of tuinafval gestort is.

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 7 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  Ontwikkelingsstadia van de Aziatische duizendknopen

  Duizendknoop Scheut met rode knop (april)

  Opgerolde (rode) bladeren beginnen zicht te spreiden

  (april)

  Blad kleurt groen (met rode nerf) als de scheut groeit (mei-

  juni)

  Bladeren staan afwisselend op de stengel (zig-zag)

  Crème-witte bloemen aan het einde van de stengel (aug-sept)

  Zaden (sept-okt) In de winter valt het blad af en

  kleurt de holle stengel bruin

 • Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

  Versie: 14 oktober 2019 Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop 8 Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos & Geofoxx milieuexpertise

  Infoblad B: Communicatie over duizendknoop

  Communicatie binnen eigen organisatie

  Voor een eenduidige aanpak van Aziatische duizendknopen is bewustwording en kennisontwikkeling

  van belang bij alle relevante afdelingen en personen in de organisatie. Denk hierbij aan afdelingen en

  personen verantwoordelijk voor groenbeheer, natuurbeheer, beheer van infrastructuur en wegen,

  waterbeheer, vastgoed en grondzaken (pacht, uitgifte grond, ontwikkeling terreinen), juridische

  zaken (verantwoordelijkheden, conflicten).

  Interne bewustwording over de problematiek en aanpak van duizendknopen kan op verschillende

  manieren worden gecreëerd. Organiseer bijvoorbeel