Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

download Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

of 21

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  1/21

  Inleiding Scriptie: Het verhaal als Flash Interface

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  2/21

  INLEIDING (1/8)

  aandenlang !er"t een !e#design#$rea$ aan een flitsend %&&ie nie$!e Flash !e#site' r&d$cten en

  diensten !&rden gepresenteerd in een state &f the art &nt!erp %et %$*ie" en veel d+na%ie"'

  Helaas laten de #e*&e"ers het af!eten (Nielsen ,--,) *e #egri.pen de navigatie niet en !eten niet !at er

  van hen !&rdt ver!acht' De h$idige generatie Flash !e#sites f$ncti&neert d$s vaa" slecht' an de Flashtechn&l&gie *elf ligt het niet !el aan de %anier !aar&p de Flash &nt!i""els&ft!are !&rdt t&egepast' En dat

  is .a%%er !ant Flash &pent een !ereld aan nie$!e %&geli."heden'

  Het is ti.d v&&r een nie$!e %aar t&ch her"en#are aanpa"0 het verhaal' Nee% de #e*&e"er aan de hand en

  vertel een verhaal !aarin hi. *elf de h&&fdpers&&n is' Is de ti.d ri.p dat de ele%enten van de fil% en

  verhaaltradities de narrat&l&gie een nie$!e r&l "ri.gen2 In %i.n scriptie !il i" het ant!&&rd hier&p vinden'

  vorige pagina

  Fe%"e den 3$den agina 1 4-1,--5

  6

  6Lees verder: de aanleiding '''

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  3/21

  Inleiding Scriptie: Het verhaal als Flash Interface

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  4/21

  NLEIDING (,/8)

  Het va"ge#ied narrat&l&gie #eslaat een #reed ge#ied aan &nder!erpen' Een aantal h&&fdli.nen is daar#i. te

  &nderscheiden *&als de &p#&$! van het verhaal de pers&nages de vertel!i.*e en nat$$rli." r$i%te en ti.d'

  l sinds !e verhalen *i.n gaan vertellen !&rden de*e geanal+seerd' In het #egin van de narrat&l&gie lag de

  f&c$s v&&ral &p literaire en geschreven narraties' Sinds een aantal .aren *i.n er &&" &nt!i""elingen !aar tene%en &p het ge#ied van fil% en vide&ga%es' Er is echter !einig #e"end &ver de %&geli."heden die

  narrat&l&gie "an #ieden v&&r t&epassing &p het 7&rld 7ide 7e#'

  Dat narrat&l&gie veel "an #ete"enen v&&r het t&egan"eli." %a"en van inf&r%atie !as in 1- v&&r ##e D&n

  al d$ideli." *&als #li."t $it het v&lgende citaat:

  9 narrative appr&ach t& %$lti%edia

  interface design pr&vides a fra%e!&r"

  that all&!s the str$ct$re and c&ntent &f

  the "n&!ledge#ase t& ev&lve t&gether

  !hile acc&%%&dating a variet+ &fc&ntets defined #+ the $ser;s needs and

  interests' 7ithin that fra%e!&r"

  Fe%"e den 3$den agina , 4-1,--5

  interface designers can ad&pt strategies

  fr&% narrative the&r+ s$ch as incl$ding

  %$ltiple representati&ns &f events and

  inf&r%ati&n &r $sing characters as %eans

  &f representing %aterial !ith an eplicitl+

  ac"n&!ledged p&int &f vie!'9 (D&n 1-:

  48s gev$ld %et te"st en event$eel een

  plaat.e te vinden n$ !&rdt de s$rfer getra"teerd &p %$lti%ediale presentaties die *i.n !eerga niet "ent'

  De*e &nt!i""eling is n&g in v&lle gang' ?&&ral de t&epassing Flash !&rdt steeds p&p$lairder &%

  internetpagina>s %ee te &nt!i""elen'

  Flash is een s&ft!arepr&gra%%a van acr&%edia !aar%ee %en d+na%ische vl&eiende en gec&%pliceerde

  grafische ani%aties %aa"t gel$iden t&ev&egt en ver#eterde interactie %et de ge#r$i"er t&t stand "an

  #rengen' 3p de v&lgende pagina #eschri.f i" "&rt de &ntstaansgeschiedenis van acr&%edia en Flash %et als

  d&el de c&ntet van de techn&l&gie !eer te geven'

  v&rige pagina

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  5/21

  6

  6

  Lees verder: de geschiedenis van Flash '''

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  6/21

  Inleiding Scriptie: Het verhaal als Flash Interface

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  7/21

  DE GES@HIEDENIS ?N FLSH (4/8)

  acr&%edia

  Flash is naast Drea%!eaver AAn van de gr&te peilers van acr&%edia' acr&%edia is v&&rtge"&%en $it drie

  verschillende #edri.ven die el"aar aanv$lden na%eli." acr&ind arac&%# en $th&r!are' Direct&r

  v&&rheen ?ide&!&r"s !as het #elangri."ste pr&d$ct van acr&ind' Dit !as een van de eerstes&ft!arepa""etten die het %&geli." %aa"te &% %et #eh$lp van ti.dsli.nen en lagen ani%aties te creBren'

  De t!eede peiler arac&%# !as een #edri.f dat 4D s&ft!arepa""etten &nt!i""elde' Hierin !as het %&geli."

  &% .ecten te laten r&nddraaien &f &pspringen' 3nt!i""elaars plaatsten de*e 4D .ecten ter$g in

  ?ide&!&r"s en %aa"ten *& fil%s' arac&%# en acr&ind *agen t&en %&geli."heden v&&r een f$sie'

  $th&r!are een ed$caties&ft!are#edri.f !erd daar aan t&egev&egd en acr&%edia !as ge#&ren'

  @DC3

  In 14 #eg&nnen alle gr&te @ fa#ri"anten @DC3 le*ers standaard in c&%p$ters te plaatsen' De

  capaciteit van &pslag !as van ,-"# &p een fl&pp+ naar 5- = &p een @DC3 gegaan' Direct&r !erd n$

  actief inge*et v&&r het creBren van %$lti%ediale presentaties &p @DC3' ?erhalen $it #&e"en !erden %etani%atie en te"st t&t leven ge#racht' Direct&r !er"te echter v&&ral %et #it%aps en dit *&rgde v&&r gr&te

  #estanden die %&eili." via een net!er" *&als het Internet te distri#$eren *i.n'

  Internet

  In 1< "&%t Netscape &p de %ar"t %et *i.n internet#r&!ser' ?anaf dan !&rdt het 7&rld 7ide 7e# v&&r

  acr&%edia interessant' In 1 !&rden de %eeste pr&d$cten &pgeheven en richten *e *ich v&lledig &p de

  !e#&nt!i""elaar' 3p het !e# *&e"en *e getalenteerde !e#designers die $itge#reid !&rden gentervie!d &%

  de !ensen en %&tivaties in "aart te #rengen' ls acr&%edia Drea%!eaver een HL &nt!i""elapplicatie

  in de %ar"t !&rdt ge*et !&rdt de*e de eerste !ee" r$i% -'--- "eer ged&!nl&ad' Direct&r ani%aties *i.n

  echter te *!aar &% via Internet te distri#$eren daar&% *&cht acr&%edia naar een andere &pl&ssing'

  F$t$reSplash ni%at&r van F$t$re7ave

  &nathan Ga+ dr&&%de er als "ind al van &% architect te !&rden' Hi. realiseerde *ich echter dat het #&$!en

  van een ge#&$! lang d$$rt en erg "&st#aar is' 3p AAn van *i.n eerste c&%p$ters &ntde"te hi. dat de

  res$ltaten van pr&gra%%eren !el direct *icht#aar *i.n' Ged$rende *i.n &pleiding &nt!i""elt hi. s$ccesv&lle

  vide&ga%es v&&r Silic&n =each S&ft!are *&als ir#&rne en Dar" @astle'

  Hierna #eg&n &nathan Ga+ aan een nie$!e versie van *i.n stagepr&.ect S$peraint II een grafische

  applicatie' Na *i.n st$die !&rdt hi. aangen&%en #i. Silic&n =each S&ft!are !aar hi. !er"t aan een nie$!e

  #enadering van grafische s&ft!are in @' De*e technie" past hi. t&e in een s&ft!are pa""et %et de naa%

  Intellidra!' et Intellidra! "&n %en niet alleen te"enen %en "&n &&" acties t&ev&egen aan de plaat.es' Een

  aantal #edri.fs&verna%es later richt &nathan Ga+ *i.n eigen #edri.f.e &p F$t$re7ave genaa%d' Internet

  !as &ndert$ssen aan het gr&eien en %en adviseerde he% &% aan *i.n pr&gra%%a S%artS"etch

  ani%atie%&geli."heden t&e te v&egen' Het pr&gra%%a !erd F$t$reSplash ni%at&r ged&&pt'

  Eind 1 #enaderde acr&%edia F$t$re7ave &% sa%en te gaan !er"en' F$t$re7ave accepteerde h$n

  Fe%"e den 3$den agina 4 4-1,--5

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  8/21

  Inleiding Scriptie: Het verhaal als Flash Interface

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als interface (2005)

  9/21

  aan#&d en F$t$re Splash ni%at&r !erd acr&%edia Flash 1'-' &nathan Ga+ is n$ echn&l&g+ ?ice

  resident v&&r Flash and Generat&r #i. acr&%edia' (flash%aga*ine)

  Flash 1'-

  Flash !as een geheel nie$!e aanpa" van !e#design *&als dat t&t dan t&e #e"end !as' Flash !erd d&&r vele

  !e#designers ervaren als een frisse !ind' Flash legde na%eli." geen design#eper"ingen &p *&als HL

  c&de' Daarnaast gaf Flash de *elfde %&geli."heden als een freedesign t&&l' 7e#sites *&als Flash"it en

  evene%enten *&als FlashF&r!ard en het Flashtival vergr&&tten de rep$tatie van Flash vanaf dat %&%ent' De

  ster"e Flash speler en de ver verspreide distri#$tie hiervan dr&egen &&" #i. aan het en&r%e s$cces'

  Jes versies later *i.n !e #i. Flash K aangeland' Flash staat niet %eer &p *ich*elf %aar !&rdt n$

  gentegreerd %et data#ase techn&l&gie en strea%ing vide&' Sa%en %et de andere K pr&d$cten "$nnen

  c&%plete applicaties !&rden &nt!i""eld d&&r %eerdere pers&nen tegeli."'

  vorige pagina

  Fe%"e den 3$den agina < 4-1,--5

  6

  6

  Lees verder: de technologie van Flash ...

 • 7/25/2019 Inleiding - Het verhaal als inte