Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid...

36
1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school 1.1 Bereikbaarheid 1.2 Schoolvereniging en het bestuur 1.3 Locatieraad 1.4 Grondslag van de vereniging 1.5 Lidmaatschap van de vereniging 1.6 Algemene ledenvergadering 1.7 Personeelsbeleid 1.8 Adviesraad 1.9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 1.10 Situering van de school en schoolgrootte Hoofdstuk 2. Waar de school voor staat 2.1 Grondslag 2.2 Missie 2.3 Visie 2.4 Klimaat van de school 2.5 Sociale veiligheid en gedragsprotocol Hoofdstuk 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school 3.1.1 Groepering 3.1.2 Aanmeldingsprocedure 3.1.3 Voor het eerst naar school 3.1.4 Tussendoortje 3.1.5 Overblijven 3.1.6 Schorsing en verwijdering 3.2 Wie werken er in de school? 3.3 Inhouden van de vakgebieden 3.4 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 3.5 Scholing van leerkrachten 3.6 Diverse voorzieningen in het schoolgebouw 3.7 Veiligheid Hoofdstuk 4. De zorg voor de kinderen 4.1 Groep 1 en 2 4.2 Overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 4.3 L.O.V.S. - Leerling Onderwijs Volg Systeem 4.3.1 Welbevinden van kinderen 4.3.2 Pedagogisch Leerlingvolgsysteem ZIEN! 4.4 Interne begeleiding 4.5 Kinderen die extra zorg behoeven 4.6 Schoolmaatschappelijk werk 4.6.2 Jeugdzorg 4.6.3 Jeugdteam 4.6 Groep 8 4.7 Dyslexie 4.8 Plusgroepen 4.9 Zorgklas-plus 4.10 Leerlingen met een handicap 4.13 Ziekteverzuimbeleid

Transcript of Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid...

Page 1: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

1

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school 1.1 Bereikbaarheid 1.2 Schoolvereniging en het bestuur 1.3 Locatieraad 1.4 Grondslag van de vereniging 1.5 Lidmaatschap van de vereniging 1.6 Algemene ledenvergadering 1.7 Personeelsbeleid 1.8 Adviesraad 1.9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 1.10 Situering van de school en schoolgrootte Hoofdstuk 2. Waar de school voor staat 2.1 Grondslag 2.2 Missie 2.3 Visie 2.4 Klimaat van de school 2.5 Sociale veiligheid en gedragsprotocol Hoofdstuk 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school 3.1.1 Groepering 3.1.2 Aanmeldingsprocedure 3.1.3 Voor het eerst naar school 3.1.4 Tussendoortje 3.1.5 Overblijven 3.1.6 Schorsing en verwijdering 3.2 Wie werken er in de school? 3.3 Inhouden van de vakgebieden 3.4 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 3.5 Scholing van leerkrachten 3.6 Diverse voorzieningen in het schoolgebouw 3.7 Veiligheid Hoofdstuk 4. De zorg voor de kinderen 4.1 Groep 1 en 2 4.2 Overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 4.3 L.O.V.S. - Leerling Onderwijs Volg Systeem 4.3.1 Welbevinden van kinderen 4.3.2 Pedagogisch Leerlingvolgsysteem ZIEN! 4.4 Interne begeleiding 4.5 Kinderen die extra zorg behoeven 4.6 Schoolmaatschappelijk werk 4.6.2 Jeugdzorg 4.6.3 Jeugdteam 4.6 Groep 8 4.7 Dyslexie 4.8 Plusgroepen 4.9 Zorgklas-plus 4.10 Leerlingen met een handicap 4.13 Ziekteverzuimbeleid

Page 2: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

2

Hoofdstuk 5. De ouders 5.1 Contacten met ouders 5.1.1 Oudermorgen 5.1.2 Contactavonden 5.1.3 Luistergesprekken 5.1.2 Rapportage 5.1.3 Diverse avonden 5.1.4 Ouderinfo 5.1.5 Website 5.1.6 Telefoon- en mailcontact 5.1.7 Ouder-enquête 5.1.8 Ouderpanel 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school- en vakantietijden, verzuim 6.1 Schooltijden 6.2 Pleinwacht 6.3 Absent- / ziekmelding 6.3 Vrij buiten de vakanties 6.4 Ongeoorloofd verzuim 6.4 Externe zorg onder schooltijd Hoofdstuk 7. Overige informatie 7.1 Algemeen 7.1.1 Kleding 7.1.2 Verjaardagen 7.1.3 Schoolmelk en melkbekers 7.1.4 Verzekering 7.1.5 Zoekgeraakte eigendommen 7.1.5 Geldzaken 7.1.6 Oud papier 7.1.7 Huiswerk 7.1.8 Busroutes 7.1.9 Ouderbijdrage 7.1.8 Wat laten we thuis? 7.1.9 Sponsorbeleid 7.1.10 Beeldmateriaal 7.1.11 Aansprakelijkheid 7.1.12 Bewegingsonderwijs 7.1.13 Schoolreizen en excursies 7.1.14 Bibliotheek 7.1.15 Schoolfotograaf 7.1.16 Schoolzwemmen 7.1.17 Hoofdluispreventie 7.1.18 Activiteitencomité 7.2 Externe contacten

Page 3: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

3

Woord vooraf De informatie van onze school bestaat uit een statisch en een dynamisch gedeelte. Het dynamische deel wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en bevat gegevens die jaarlijks veranderen. Dit gedeelte wordt als ‘Jaargids’ voor een bepaald schooljaar gepubliceerd. U hebt momenteel het statische deel dat geldt voor 2019-2022 voor u. Hierin vindt u een aantal zaken die van toepassing zijn op onze school en gedurende een aantal jaren vaststaan. In de inhoudsopgave kunt u zien waaraan u dan zoal kunt denken. De identiteit van de school is voor u natuurlijk van groot belang. Het helpt u mede om een goede schoolkeuze voor uw kind(eren) te maken. Verder leest u over de organisatie van het onderwijs op onze school en over de (extra) zorg die wij de kinderen willen bieden. Ook hebben we voor u op papier gezet hoe wij denken over uw rol als ouder(s) en hoe we elkaar kunnen versterken bij de opvoeding van en het onderwijs aan uw kinderen. Tenslotte leest u in de laatste hoofdstukken over een aantal praktische zaken betreffende de Petrus Datheenschool te Puttershoek. We hopen dat deze informatie helder voor u is en deze gids u voldoende informatie geeft om te kunnen bepalen wat een goede basisschoolkeuze is voor uw kind. Neem bij vragen vooral contact met ons op. Wanneer in deze gids datums zijn gepubliceerd die in de toekomst liggen, geldt daarbij nadrukkelijk Doe Volente (DV). A. Mallegrom, locatiedirecteur,

Page 4: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

4

Hoofdstuk 1. De school 1.1 Bereikbaarheid

Adresgegevens Petrus Datheenschool Wilgenlaan 15, 3297 BW Puttershoek Contact Telefoon: 078-6767373 E-mail: [email protected] Website: www.petrusdatheenschool.nl Bankrekeningen (IBAN) van de Petrus Datheenschool is NL66 RABO 0354 3090 21. Dit rekeningnummer kunt u gebruiken om bijvoorbeeld schoolreisgeld over te maken. (IBAN) van de penningmeester van de schoolvereniging is NL90 RABO 0354 3043 21. Dit rekeningnummer kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het overmaken van vrijwillige bijdragen voor het busvervoer. 1.2 Schoolvereniging en het bestuur De Petrus Datheenschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard (VCOHW). Het correspondentieadres voor de vereniging is Laningpad 3, 3262 JS Oud-Beijerland. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur en door bestuursleden met een toezichthoudende functie. Gezamenlijk vormen zij het collectief bestuur. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit twee of drie personen. Er zijn zeven toezichthoudende bestuursleden. 1.3 Locatieraad Naast het bestuur heeft de Petrus Datheenschool ook een locatieraad. De locatieraad heeft vooral taken die te maken hebben met de identiteit van de school. Deze taken zijn velerlei. We noemen de belangrijkste: Leden van de raad leggen schoolbezoeken af, voeren gesprekken met teamleden en nieuwe ouders, zien toe op de handhaving van de regels die samenhangen met de identiteit, zijn betrokken bij gesprekken met nieuwe personeelsleden en hebben een taak op de avond waarop groep 8 afscheid neemt. De locatieraad rapporteert aan het collectief bestuur. 1.4 Grondslag van de vereniging In de statuten staat de grondslag van de vereniging beschreven: De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. De vereniging maakt gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode (met uitsluiting van elke andere vertaling) en van de Psalmberijming van 1773 (met uitsluiting van elke latere psalmberijming). 1.5 Lidmaatschap van de vereniging Met betrekking tot het lidmaatschap van de vereniging vermelden de statuten het volgende: Leden van de vereniging zijn alle natuurlijke personen die zich daartoe schriftelijk hebben aangemeld bij het Collectief Bestuur en als zodanig zijn toegelaten.

Page 5: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

5

Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten zij, die:

a. schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze statuten, mits door het bestuur redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze verklaring overeenstemt met de levensovertuiging van de belanghebbende;

b. gezinshoofd zijn (derhalve primair mannelijke personen) en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het Collectief Bestuur beslist binnen 3 maanden na aanmelding over de toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen 30 dagen nadat de beslissing van het Collectief Bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering, welke daarop in de eerstvolgende vergadering uitspraak doet. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. Indien u lid wilt worden van de vereniging kunt u op onze school een aanmeldingsformulier vragen. 1.6 Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering van de schoolvereniging (VCOHW) wordt gehouden in de eerste helft van het kalenderjaar. Voor deze vergadering ontvangen alle leden tijdig een schriftelijke uitnodiging. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit gebeurt door middel van het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag. Nadat er verslag is gedaan, legt het bestuur ook de begroting voor het nieuwe jaar aan de leden ter goedkeuring voor. Een ander vast onderdeel van de vergadering is het kiezen van toezichthoudende leden van het bestuur. 1.7 Personeelsbeleid Het streven van de locatieraad en het bestuur is erop gericht de samenstelling van het team in zekere verhouding te laten zijn tot de kerkelijke achtergrond van de locatieraad van de Petrus Datheenschool. Bij het werven van personeel staat dit echter niet op de eerste plaats. De kwaliteit en de principiële visie van sollicitanten krijgen meer gewicht. Bij gelijke geschiktheid wordt gekeken naar de kerkelijke gezindheid. Voor de sollicitatieprocedure wordt de sollicitatiecode van de VGS (de besturenorganisatie waar we lid van zijn), gehanteerd. 1.8 Adviesraad Aan de school is een locale adviesraad verbonden. Hierin hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De adviesraad adviseert de locatieraad bij het nemen van besluiten. 1.9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Sinds de besturenfusie is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen, die meer de algemene dingen behartigt. De GMR bestaat uit drie leden namens de ouders en drie leden namens de leerkrachten. Vervolgens is er ook een verdeling over de 5 scholen binnen de VCOHW, waarbij de Petrus Datheenschool één ouder zitting mag laten nemen in de GMR. Een lid van de GMR heeft zitting voor een periode van drie jaar. De GMR heeft een voorzitter, een secretaris en vier overige leden. 1.10 Situering van de school en schoolgrootte De Petrus Datheenschool staat op een goed bereikbare plaats tegen de dorpskern van Puttershoek aan. De school vervult een streekfunctie voor het reformatorisch onderwijs. Onze leerlingen komen niet alleen uit Puttershoek, maar ook uit andere woonkernen in de buurt van dit dorp. De school wordt bezocht door ongeveer 120 leerlingen.

Page 6: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

6

Op grond van het aantal leerlingen heeft de school recht op vijf à zes fulltime plaatsen voor onderwijsgevenden. Daarnaast zijn er parttime functies. De school streeft steeds naar een personele bezetting van zo veel mogelijk fulltimers voor het onderwijs aan de diverse groepen. Er zijn drie onderwijsassistenten en een secretaresse aan de school verbonden. Hoofdstuk 2. Waar de school voor staat 2.1 Grondslag Onze school staat voor de opgave de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Wij gronden ons wat ons mensbeeld betreft op Gods Woord en beschouwen mensen als gevallen, verloren zondaren die alleen door Gods genade vernieuwd en zalig kunnen worden. Belangrijk is dat het onderwijs op school aansluit bij de opvoeding van de ouders en hen daarbij, onder de autoriteit van Gods Woord, terzijde staat. We achten het van groot belang dat kerk, school en gezin op één lijn zitten wat betreft de godsdienstige opvoeding van de kinderen. De missie van onze school kan verwoord worden naar een omschrijving van Dr. J. Waterink: De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheden, geschikt en bereid om al de gaven, die zij van hun Schepper ontvingen, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hen plaatst. Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: “Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs” (Spreuken 22 : 6a) Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen voltooien. 2.2 Missie De missie van de school is samengevat in ons motto: Samen gaan voor gedegen, veilig onderwijs. Wij staan ervoor dat kinderen op onze school geborgenheid en veiligheid ervaren en in dat veillige klimaat goed onderwijs ontvangen. Dit willen we bereiken door samen met de ouders de kinderen te onderwijzen en te begeleiden. De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school ligt in elkaars verlengde. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt. De school wil vanuit de grondslag vorm geven aan het onderwijs zoals dat tot uitdrukking gebracht wordt in het begrip adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij uit gaan van een aantal basisbehoeften van het lerende kind. We noemen er drie:

het hebben van goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen

het hebben van een competentiegevoel (d.i. het gevoel hebben dat je de opdracht die je krijgt aankunt)

het hebben van een gevoel van onafhankelijkheid (d.i. het zonder hulp van anderen, zelf tot iets in staat zijn)

Dit vraagt vaardigheden van de leerkracht in het scheppen van een leerklimaat waarin hij/zij weet

Page 7: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

7

om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. De zorg voor het kind staat centraal in het onderwijs op onze school. 2.3 Visie op het kind Het kind is een door God geschapen wezen, bestaande uit ziel en lichaam, dat vanwege de ongehoorzaamheid van onze voorouders Adam en Eva in het paradijs, van nature dood ligt in zonden en misdaden. Daardoor is het kind onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het gevolg daarvan is dat de kinderen in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij zij van nieuws geboren worden. Dit staat ook in onze grondslag verwoord. In de praktijk van onderwijs en opvoeding houdt dit in dat er sprake is van een tweetal accenten. Enerzijds leggen we de nadruk op de ellendige staat waarin elk kind door de geboorte uit zondige ouders van nature verkeert. Anderzijds wordt er gewezen op de noodzaak en mogelijkheid van wedergeboorte en bekering tot God op grond van het volbrachte werk van Christus. Het bovenstaande komt ook heel nadrukkelijk aan de orde bij de doop van kinderen. Dit betekent dat de kinderen opgevoed moeten worden in de vreze des Heeren. Dit betekent ook dat we de kinderen zoveel als mogelijk is moeten voorbereiden op een maatschappij waarin men geen rekening wil houden met God en de vijandschap tegen het Christendom alleen maar toeneemt. Toch wijzen we de kinderen op de verantwoordelijkheden die ze binnen deze maatschappij hebben en proberen we hen op te voeden tot betrouwbare burgers in deze seculiere maatschappij. 2.4 Klimaat van de school In het klimaat van de school komt tot uitdrukking dat wij de Bijbel centraal stellen in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het dagelijks reserveren van een half uur Bijbelonderwijs en het vieren van de Christelijke feestdagen, maar het doortrekt het gehele onderwijs. Het leven naar en vanuit Gods Woord moet merkbaar zijn in de school. De leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen, zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het leven op school. Vanuit dit uitgangspunt wil de school vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het wederzijds vertrouwen, geborgenheid en het scheppen van uitdagende leersituaties kernzaken zijn. Omgang met elkaar en taalgebruik In het omgaan met elkaar moet zichtbaar worden wat we belijden. We hebben de opdracht om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Alle bij de school betrokkenen behoren op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Het taalgebruik dient beschaafd te zijn. Ongepast en ruw taalgebruik wordt tegengegaan. Feestdagen Op school krijgen de Christelijke feestdagen uitgebreid aandacht. Ook nationale feest- en gedenkdagen (Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag) krijgen aandacht. Gezag Het gezag is een goddelijke instelling. Gezagsdragers dienen in spreken en handelen voorbeelden te zijn. Liefde en geduld zijn eigenschappen waarin het gezag gestalte krijgt. Dit moet tot uiting komen in het eisen van gehoorzaamheid en de manier waarop straf wordt gegeven. De kinderen worden goede omgangsvormen en respect voor ouderen bijgebracht. We beseffen heel goed dat ook gezagsdragers mensen met gebreken zijn, maar dat is geen vrijbrief voor brutaliteit of ongehoorzaamheid. Mediagebruik De school maakt gebruik van gefilterd internet (Kliksafefilter). Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen en leerkrachten informatie op hun beeldscherm krijgen die strijdig is met de normen van de Bijbel. Door gebruik te maken van het digibord kunnen gemakkelijk videobeelden worden vertoond. Op dit punt zijn duidelijke afspraken. De leerkracht dient de beelden van tevoren op geschiktheid bekeken

Page 8: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

8

te hebben. De videobeelden moeten een onderwijskundige meerwaarde hebben, mogen niet te lang duren en worden niet gebruikt voor ontspanning of tijdvulling. 2.5 Sociale veiligheid en gedragsprotocol (= pestprotocol) Een van de taken van onze school is om de sociale veiligheid van de leerkrachten en de leerlingen te waarborgen. De sociale veiligheid houdt in dat de leerlingen en leerkrachten geen last hebben van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pestgedrag of andere vormen van fysieke en mentale onveiligheid. We hebben een beleidsplan sociale veiligheid en er is op school een coördinator sociale veiligheid aangesteld. De coördinator sociale veiligheid monitort de voortgang en evalueert periodiek de status en de vorderingen op het gebied van de sociale veiligheid. Communicatie is een sleutelwoord op het gebied van sociale veiligheid. Als u als ouder/verzorger merkt dat er in de klas of met uw kind op het brede terrein van de sociale veiligheid aandachtspunten zijn, dan verzoeken we u om direct met de groepsleerkracht contact op te nemen. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke die met uw aandachtspunten aan de slag gaat. De groepsleerkracht beslist of hij/zij zelf met uw aandachtspunt aan de slag gaat of dat het in samenwerking met de coördinator sociale veiligheid wordt opgepakt. Uiteraard wordt er altijd met u gecommuniceerd op welke manier uw aandachtspunt wordt aangepakt. Zo werken we samen aan een veilige school waar iedere leerling zijn/haar veilige plek heeft. 2.6 Kwaliteit van onderwijs Dat onze school ernaar streeft om onderwijs van kwaliteit te geven, zien wij als een dure plicht en is voor ons vanzelfsprekend. Het zal echter duidelijk zijn dat kwaliteit en identiteit niet ontkoppeld kunnen worden. De kwaliteit van onze school wordt in wezen bepaald door de grondslag van de school. Het overdragen van de reformatorische levensbeschouwing, het creëren en handhaven van een daaruit voortvloeiend pedagogisch klimaat en het optimaal ontplooien van de talenten van de leerlingen vormen daarin belangrijke elementen. 2.7 Kwaliteitsbewaking Door het voeren van een toelatingsbeleid voor leerlingen, waarbij van ouders gevraagd wordt de grondslag en de doelstelling van de school te onderschrijven, wordt gelet op de instroom. Door het hanteren van een benoemingsbeleid voor personeel, waarbij van hen gevraagd wordt de grondslag en de doelstelling van de school te onderschrijven, wordt gewaakt over de identiteit van de school. De locatieraad en de directeur bewaken de identiteit van de school door de beschrijving van de identiteit in het schoolplan, het toezicht houden op leer en leven van de leraren en leerlingen en het letten op de identiteit bij het aanschaffen van nieuwe methoden. Daarnaast krijgt de identiteit aandacht bij teamvergaderingen en functioneringsgesprekken. De kwaliteitsbewaking van het proces is sterk gekoppeld aan het functioneren van de leerkracht. Daarom wordt binnen de school veel aandacht gegeven aan bevordering van kennis, inzicht en vaardigheden van leraren; in het bijzonder wat voor het dagelijks functioneren van belang is. De kwaliteitsbewaking van het proces bij leerlingen vindt plaats door het hanteren van een leerlingvolgsysteem. Aan het eind van de schoolloopbaan van de leerlingen is het de vraag of wij de beoogde doelen bereikt hebben. Cognitieve doelen zijn meetbaar. Het overdragen van een levensovertuiging is niet toetsbaar door papier en pen. Aan het eind van de basisschool moeten de leerlingen voldoen aan de eisen van de kerndoelen. De leerresultaten worden dan gemeten met behulp van de Cito-Eindtoets. De zorg voor de kwaliteit heeft als kenmerk dat ze systematisch is, een voortdurend proces vormt, gericht is op verbetering en geregeld wordt geëvalueerd. Aan de deugdelijkheideisen van de overheid wordt voldaan vanuit de eigen levensovertuiging. Daar waar de eisen strijdig zijn met de grondslag, zoals bij enkele kerndoelen, wordt ontheffing gevraagd of naar vervanging gezocht. Hoofdstuk 3. De organisatie van het onderwijs

Page 9: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

9

3.1 De schoolorganisatie Onze schoolorganisatie gaat uit van een zgn. leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een afgesproken leerstofpakket aangeboden wordt aan de leerlingen. In de groepen 1 en 2 wordt projectmatig gewerkt. De kennis en vaardigheden van de verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangeboden in thema’s. Op deze manier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. We laten ons hierbij leiden door de ontwikkelingslijnen die wij voor onze school hebben vastgesteld. In de groepen 2 en 3 vindt een geleidelijke overgang plaats van projectmatig werken naar programmagericht werken zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Elk cursusjaar wordt een ‘pakket’ uit het totale leerprogramma met de kinderen doorgenomen. 3.1.1 Groepering Aangezien we een kleine school zijn, werken we vaak met combinatiegroepen. Wanneer er ruimte is voor het vormen van een enkele jaargroep, proberen we dit allereerst in groep 3 te realiseren. Wanneer dat niet te verwezenlijken is, streven we ernaar om in de combinatie 3/4 extra hulp te regelen d.m.v. de inzet van een onderwijsassistente. Zonder de overige groepen te willen onderschatten, vinden wij de fase van het aanleren van de instrumentele vaardigheden, zoals het leren schrijven, lezen en rekenen in groep 3 een zeer cruciale periode in het onderwijs. In de groepen wordt veel waarde gehecht aan klassikaal onderwijs. Dit geeft ordelijkheid en overzicht. Het biedt de leerkracht gelegenheid een goede instructie te geven over de leerstof die aan de orde is. Binnen het aanbieden van dezelfde leerstof aan de leerlingen van de groep, houdt de leerkracht rekening met de instructiebehoefte en het verwerkingstempo van de afzonderlijke leerlingen. Daarom wordt er wel gedifferentieerd binnen de groep. 3.1.2 Aanmeldingsprocedure Petrus Datheenschool Vooraf De Petrus Datheenschool wordt voor het grootste deel bezocht door kinderen waarvan de ouders afkomstig zijn uit één van de volgende kerken in de regio: Gereformeerde Gemeente in Nederland te ‘s-Gravendeel, Oud Gereformeerde Gemeente in ’s-Gravendeel en in Puttershoek, Gereformeerde Gemeente te Puttershoek, de Protestantse Kerk in Nederland te St. Anthoniepolder en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Barendrecht. Toelating De locatieraad van de Petrus Datheenschool hanteert bij de toelating van nieuwe gezinnen de volgende criteria:

Het gezin is (meelevend) lid bij een van de participerende kerken

Het kind/de kinderen van het gezin is/zijn gedoopt (m.u.v. kinderen uit gezinnen van zgn. ‘thuislezers’)

De ouders ondertekenen de identiteitsverklaring, waarin staat dat de ondertekenaar van harte de grondslag van de school onderschrijft. (zie ook 1.4 Grondslag van de vereniging)

De ondertekenaar stemt er ook mee in dat hij/zij het betreffende kind overeenkomstig de regels als vermeld in de schoolgids en het reglement identiteit zal kleden. De ondertekenaar verklaart verder dat hij/zij kennis heeft genomen van hetgeen de schoolgids vermeldt over het karakter van de school, o.a. met betrekking tot

a. de plaats van de Bijbel b. de omgang met elkaar en het taalgebruik c. het gebed

Page 10: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

10

d. de psalmen en het geestelijk lied e. de catechismus f. de feestdagen g. het gezag h. de kleding en het uiterlijk i. het mediagebruik

en bereid te zijn, naar het oordeel van het bestuur en de directie, hieruit voortvloeiende principiële verplichtingen inzake school en onderwijs te aanvaarden. Indien het kind van een nieuw gezin dat wordt aangemeld niet voldoet aan bovenstaande criteria, wordt hierover in een locatieraadvergadering, na het kennismakingsgesprek, een apart besluit genomen over het al of niet toelaten van het gezin. Naast het identiteitsaspect dat bij elk nieuw gezin de aandacht krijgt, geldt voor elke nieuwe leerling in het algemeen als toelatingseis: De Petrus Datheenschool is in staat het aangemelde kind passend onderwijs aan te bieden. Als de school dat niet kan, heeft de school de opdracht om voor een passende plaats voor het aangemelde kind te zorgen. Aanmelden kinderen Als u uw kind wilt aanmelden op onze school vragen we u om een aantal gegevens over het kind te verstrekken. U ontvangt daartoe van ons het aanmeldingsformulier. Oudste kind Als u als ouders uw eerste kind aan wilt melden, maken we van tevoren kennis tijdens een gesprek met de locatiedirecteur. In het bijzijn van een van de locatieraadleden willen we nieuwe ouders persoonlijk ontmoeten, contact leggen en daar waar nodig verstevigen. Tijdens dit gesprek willen we zo mogelijk ook vragen die bij u leven, beantwoorden. Ook willen we dan de achtergrond van de school en de schoolregels bespreken. Wanneer na dit gesprek besloten wordt het betreffende kind daadwerkelijk te laten inschrijven, ontvangen de ouders de schoolgids en een aanmeldingsformulier. Dit formulier wordt na volledige invulling geretourneerd aan de school. Na dit gesprek neemt de locatieraad zo snel mogelijk een besluit over het al dan niet toelaten van het gezin c.q. het kind. Als de locatieraad negatief beslist, worden de betreffende ouders hiervan op de hoogte gebracht. Mocht uit het aanmeldingsformulier blijken dat er sprake is van een zorgleerling, dan wordt de aanmelding niet direct definitief, maar wordt er contact met de ouders opgenomen om samen na te denken over wat er wel of niet mogelijk is. Bij ieder volgend kind uit het gezin wordt door de locatiedirecteur opnieuw beoordeeld of een gesprek wenselijk is. Prentenboekenbibliotheek Leerlingen die bij ons zijn aangemeld, kunnen vanaf hun derde verjaardag gebruik maken van de prentenboekenbibliotheek op onze school. In de hal bij de kleuterlokalen staan twee kasten met prentenboeken. Op een vast moment in de week mag uw kind een prentenboek uitzoeken en laten registreren. De daarop volgende week kan het boek weer geruild worden. Het is voor uw kind een leuke manier van kennismaken met de school. En ú hebt een prentenboek dat u een hele week kunt voorlezen aan uw kind(eren). Wilt u het wel even laten weten als u met uw kind voor de eerste keer een boek komt lenen? Dan zetten wij de naam van het kind in het uitleensysteem en zorgen we voor een boekentas, met hun naam erop, waarin ze het boek mee naar huis mogen nemen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Op de kennismakingsmiddag mag uw kind een boek uit de Bas-serie uitkiezen. Hier is voor u als ouders ook een handleiding bij met ideetjes om dit boek zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Page 11: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

11

3.1.3 Voor het eerst naar school Als u kind komt kennismaken in de klas, vragen we u om een aantal gegevens over het kind te verstrekken waardoor het voor ons beter mogelijk wordt om hem/haar goed te begeleiden. Graag willen we van u weten hoe uw kind zich ontwikkeld heeft in de voorschoolse periode. Wat kan het kind al, wat vindt het leuk om te doen en wat vindt het nog moeilijk? Dat kunt u allemaal invullen op ons vragenformulier. De plaatsing van leerlingen wordt geclusterd, maar in principe vindt toelating plaats op de eerste plaatsingsdatum nadat uw kind vier jaar geworden is. U hoort aan het begin van het schooljaar wanneer uw kind verwacht wordt. Geruime tijd voor de datum van plaatsing krijgt u ook een uitnodiging voor een kennismakingsbezoek (samen met uw aangemelde kind). 3.1.4 Tussendoortje Halverwege de morgen krijgen de kinderen gelegenheid iets te eten en te drinken. We adviseren de ouders de kinderen fruit en gezonde tussendoortjes mee te geven. 3.1.5 Overblijven Kinderen die met de schoolbus naar school komen, eten tussen de middag op school. Er wordt gegeten in de eigen lokalen. Na het eten mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten zonder toestemming van één van de leerkrachten. Kinderen die op sommige dagen ergens anders eten (hetzij als regel, hetzij incidenteel) moeten hiervoor een briefje van hun ouders meebrengen en dit inleveren bij hun juf of meester. Zonder officieel bericht wordt er dus door kinderen van buiten Puttershoek op school gegeten! We stellen het zeer op prijs wanneer de Puttershoekse kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zoveel mogelijk thuis eten. Dit ontlast de leerkracht en het kind kan alvast de schoolverhalen aan u kwijt. We beseffen heel goed dat de afstand tot de school en andere omstandigheden ook een rol kunnen spelen, maar vragen u toch goed te overwegen of thuis eten in uw geval mogelijk is. Er zijn voor de ouders geen kosten aan het overblijven verbonden. 3.1.6 Kinderopvang Het bestuur van de school heeft in het verleden een onderzoek gedaan onder de ouders om te kijken of er behoefte is aan door het schoolbestuur gecoördineerde kinderopvang. Door 100% van de ouders werd aangegeven dat men daar geen behoefte aan heeft. Vandaar dat deze vorm van kinderopvang door de school niet wordt geregeld. Als u vragen hebt over deze zaak kunt u zich tot de locatieraad wenden. 3.1.7 Schorsing en verwijdering Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat schorsen en/of verwijderen van leerlingen een punt is dat niet of nauwelijks aan de orde komt. Toch zien we normen en waarden in onze huidige maatschappij steeds meer vervagen. Om ons heen zien wij gedrag van kinderen en volwassenen dat op onze school niet zou worden geaccepteerd. De school zien wij niet alleen als leer-, maar ook als opvoedingsinstituut waar kinderen (Bijbelse) normen en waarden worden bijgebracht. Ieder kind heeft op onze school recht op veiligheid en geborgenheid. Omdat ook onze kinderen leven met zonden en gebreken zijn we proactief gaan nadenken over vormen van schorsen, zodat we weten hoe we handelen moeten als zich ernstige incidenten op onze school voordoen. Het protocol, zoals dat nu is goedgekeurd, wil bewerkstelligen dat er tijdens en na (emotionele) incidenten helder gecommuniceerd en zorgvuldig gehandeld wordt. Dit protocol zal pas in werking treden als de mogelijkheden in het voortraject (interactie, straffen en belonen) niet het gewenste effect hebben. Daarnaast proberen we rekening te houden met de omstandigheden van het kind, zolang dit niet de grenzen van het toelaatbare overschrijdt.

Page 12: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

12

3.2 Wie werken er in de school? De locatiedirecteur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De locatiedirecteur is voor een deel van de week vrijgesteld van lesgevende taken om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de enorme veranderingen die in het basisonderwijs gestalte moeten krijgen. Zijn plaatsvervanger staat de locatiedirecteur ter zijde bij de uitvoering van directietaken. Een groepsleraar is de verantwoordelijke voor het onderwijs-leerproces in de groep. Hij/zij creëert een gezond pedagogisch klimaat in de groep, zoals al eerder omschreven is. De groepsleraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. De groepsleraar is de eerst aanspreekbare voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat. Elke groep heeft een leraar of lerares als eindverantwoordelijke. Deze geeft het meest les in de groep. Bij LVD (= lesvrije dagen) of ander verlof wordt hij/zij zoveel mogelijk door dezelfde leerkracht vervangen. Dit wordt ook geprobeerd bij ziekte van de leerkracht. U zult begrijpen dat dit lang niet altijd lukt.

Een intern begeleider is belast met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Onder andere aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. Een interne begeleider coördineert en bewaakt deze hulp en neemt zo nodig contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider, een orthopedagoog of een sociaal maatschappelijk werker.

Gedurende het schooljaar is er een aantal keren consultatie gepland met de orthopedagoog om met hem te spreken over de kinderen die extra zorg nodig hebben. De intern begeleider houdt ook zicht op het gebeuren in de groepen. Er worden regelmatig besprekingen gevoerd met de leerkrachten over vorderingen en sociaal-emotionele aspecten van de groep. Op onze school zijn twee intern begeleiders werkzaam: één voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en één voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Een onderwijsassistente assisteert bij het geven van onderwijs. Zij functioneert onder leiding van de leerkracht en verricht allerhande activiteiten die de goede gang van het onderwijs bevorderen. De onderwijsassistente wordt in de eerste plaats ingezet om de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 beter te kunnen begeleiden, stimulansen te bieden in hun ontwikkeling en achterstanden in het ontwikkelingsproces in te halen. Bij ons op school helpt ze ook leerlingen individueel en geeft hen extra oefenmogelijkheden. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de interne begeleider, in overleg met de groepsleerkracht, geselecteerd.

Op deze manier vervult de onderwijsassistente tevens een rol als remedial teacher. Een remedial teacher geeft hulp aan de door de intern begeleider aangewezen leerlingen. De

remedial teacher zal veelal hernieuwde instructie geven op onderwerpen die al in de groep behandeld zijn. Op onze school is geen aparte functionaris voor remedial teaching aangesteld. Deze werkzaamheden worden verricht door groepsleerkrachten, onderwijsassistentes of MBO-stagiaires.

De secretaresse is er ter ondersteuning van de locatiedirecteur. Ze voert allerhande administratieve taken uit. Zij is ook verantwoordelijk voor een deel van de personeelsadministratie en coördineert veel contacten met ouders. 3.3 Inhouden van de vakgebieden Bijbelse geschiedenis en kerkgeschiedenis Het is te verklaren vanuit de grondslag van onze school dat we deze vakken als de belangrijkste en meest bijzondere beschouwen. Wij stellen ons als taak om de ouders te ondersteunen bij hun gedane doopbelofte en willen de geschiedenissen uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis doorgeven aan de kinderen. Ook vinden we het belangrijk om de kinderen te onderwijzen in de dingen die nodig zijn om het eeuwige geluk in Christus te vinden.

Page 13: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

13

In de groepen 3 t/m 6 wordt wekelijks een psalm geleerd, in de groepen 7 en 8 een gedeelte van de Heidelbergse Catechismus. Activiteiten in de groepen 1 en 2 In de onderbouw wordt het onderwijs vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden, waaronder zintuiglijke ontwikkeling, taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten, expressieactiviteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Nadat in groep 2 gewerkt is aan de voorbereiding voor de basisvaardigheden, wordt in groep 3 begonnen met het leren lezen en schrijven, én het reguliere onderwijs in taal en rekenen. Deze basisvaardigheden hebben een centrale plaats binnen het onderwijs op onze school. Wereldoriënterende vakken en burgerschap De wereldoriënterende vakken komen in de groepen 1 en 2 geïntegreerd aan de orde. Vanaf groep 3 worden de vakken meer afzonderlijk aangeboden. Naast de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels is er ook aandacht voor gedrag in het verkeer, sociaal-emotionele vorming, milieu-educatie, computervaardigheden, techniek en burgerschap. EHBO Met behulp van ouders bieden we leerlingen van groep 8 de mogelijkheid om EHBO-lessen te volgen en zich voor te bereiden op een Jeugd EHBO diploma. De lessen worden onder schooltijd gegeven, vanaf de herfstvakantie, en zijn verplicht. De beoordeling wordt meegeteld bij het vak biologie. Expressieactiviteiten Bij de expressievakken richten wij ons op het leren gebruiken van technieken en materialen. Vanuit deze invalshoek willen we de creativiteit van de leerlingen bevorderen en ontwikkelen. Lichamelijke opvoeding en zwemmen Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding ligt de nadruk op het stimuleren van de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Door regelmatig in groepen te werken, proberen we de kinderen tijdens deze lessen zoveel mogelijk gelegenheid tot bewegen te geven. Het schoolzwemmen wordt gegeven in de groepen 4 en 5. Dit wordt bekostigd door de gemeente. Alleen voor het vervoer wordt een vast bedrag per jaar van u gevraagd (kijk voor meer informatie onder ‘Schoolzwemmen’). Engels Bij ons op school worden de kinderen vanaf groep 1 basaal met de Engelse taal in aanraking gebracht. We gebruiken daarvoor de methode ‘My name is Tom’ en hebben een doorlopende leerlijn Engels van groep 1 t/m 8. Het zo jong mogelijk beginnen met een vreemde taal kan er voor zorgen dat kinderen die taal beter gaan beheersen. We hebben zelf ervaren hoe gemakkelijk kleuters de klanken en woorden leren herkennen én zelf toepassen. De kinderen beleven veel plezier aan het op een speelse wijze bezig zijn met de Engelse taal. We merken ook dat ze de uitspraak gemakkelijk overnemen en naar nieuwe woorden vragen. ‘My name is Tom 1’ legt vooral nadruk op de natuurlijke manier van taalverwerving bij kinderen. Het gedeelte voor de onderbouw is bestemd voor de groepen 1 t/m 4. Het is verdeeld in vier thema’s die dicht bij de belevingswereld van het jonge kind liggen: my family, my house, my school, my birthday. Het gaat hier vooral om de luister- en spreekvaardigheid. Op speelse wijze wordt de leerstof in kringactiviteiten aangeboden. Daarnaast kunnen de kinderen met het bijbehorende computerprogramma aan de slag. Dit programma heeft dezelfde opbouw als ‘Ik ben Bas’ en doet

Page 14: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

14

daarom heel vertrouwd aan. Daar in groep 3 het aanvankelijke lees-, schrijf- en rekenonderwijs veel aandacht vragen, wordt in deze groep meer gewerkt aan het onderhouden van het geleerde. Een summiere uitbreiding van de Engelse woordenschat streven we echter wel na. In de groepen 5 t/m 8 werken we met het gedeelte voor de bovenbouw: ‘My name is Tom 2’. Behalve luister- en spreekvaardigheid komt dan ook de schrijfvaardigheid aan de orde. Per leerjaar staat een land centraal, waarbinnen de leerstof wordt aangeboden in themablokken. In groep 5 komt Great Britain aan de orde, in groep 6 The Netherlands, in groep 7 France en in groep 8 Germany. Ook de lessen voor de bovenbouw worden ondersteund door computeroefeningen. Naast de methode wordt in de groepen 6 t/m 8 ook gewerkt met het online programma Holmwood’s. Dat gebeurt in groep 6 op school, in groep 7 op school en thuis en in groep 8 vooral thuis. De leerlingen krijgen hiervoor een eigen account. Als team volgen wij regelmatig scholing om het vak Engels zo goed mogelijk te kunnen aanbieden en de eigen vaardigheden te bevorderen. Wij hopen dat dit alles mede mag bijdragen aan een goede voorbereiding van onze kinderen op het voortgezet onderwijs. Sociale vaardigheid Ieder schooljaar beginnen we ook met activiteiten die verband houden met de groepsvorming en het bouwen aan een positief pedagogisch klimaat. Om de sociale vaardigheden van de leerlingen verder te versterken, worden de methode ‘Bomjeda’ (Beter omgaan met jezelf en de ander) en het boek ‘Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander’ van Ernst van Grol ingezet. Ook maken we gebruik van de werkwijze van ‘Grip op de groep’. Binnen het Jeugdteam zijn ook diverse trainingen ontwikkeld. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Jeugdteam (jeugdteamhw.nl) of navragen bij de intern begeleider. Een van onze onderwijsassistentes is bevoegd om individuele trainingen a.d.h.v. de methode ‘Handleiding voor jezelf’ te geven. Dit is een training voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of leerlingen met gedragsproblemen. De methode 'Handleiding voor Jezelf' is een praktische manier van werken, speciaal voor kinderen die extra zorg nodig hebben. In gesprekjes en m.b.v. een werkmap wordt gewerkt aan het inzicht krijgen in eigen denken, voelen en handelen. Deze training wordt onder schooltijd gegeven en er zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met één van de intern begeleiders. Seksuele vorming In alle groepen wordt gewerkt met de methode voor seksuele vorming ‘Wonderlijk gemaakt’. We willen met het gebruik van deze methode de kinderen weerbaarder maken voor de maatschappij en u als ouders terzijde staan bij dit belangrijke onderdeel van de opvoeding. Er is op school een ‘handleiding voor ouders’ bij deze methode verkrijgbaar. Voordat we met de lessen beginnen (meestal aan het begin van een kalenderjaar), krijgt u van ons een overzicht van de thema’s die we in de verschillende groepen behandelen. 3.4 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Gemiddeld eenmaal in de drie weken houden we een personeelsvergadering, waarin we allerlei zaken die het onderwijs aan onze kinderen betreffen met elkaar bespreken. Daarnaast vinden er groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen plaats, waarbij de vorderingen binnen de groepen en van individuele leerlingen worden besproken en zonodig afspraken worden gemaakt over extra hulp. Leerkrachten bezoeken regelmatig bijeenkomsten en volgen cursussen om zich blijvend te laten scholen.

Page 15: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

15

Om meer aandacht te kunnen geven aan het leren omgaan met verschillen tussen leerlingen in een klassikaal onderwijssysteem, hebben we ons bekwaamd in het klassenmanagement, effectieve instructie en samenwerkend leren. Om dit op een goede wijze in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen, zullen deze vaardigheden ook de komende jaren voortdurend onze aandacht houden. Wij gebruiken de minimum-, basis- en extrastof-indeling van de reken- en taalmethode om in te spelen op de mogelijkheden en beperkingen van het kind. We maken voornamelijk gebruik van de diensten van Driestar educatief (schoolbegeleidingsdienst) om onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen in te voeren en om de zorg voor leerlingen gestalte te geven. 3.5 Scholing van leraren Leerkrachten kunnen zich laten inschrijven voor cursussen die hun belangstelling hebben. Meestal zijn dat cursussen die door Driestar educatief of het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum worden aangeboden, maar ook bij andere instanties wordt soms scholing gevolgd. Wanneer de onderwijspraktijk dit verlangt, wordt specifiek aan leerkrachten gevraagd om cursussen te volgen, of worden cursussen gevolgd door het hele team. 3.5 Diverse voorzieningen in het schoolgebouw De school is aangepast voor rolstoelgebruikers. De centrale hal wordt multifunctioneel gebruikt. Ook is er in de school een computerlokaal waar we met ongeveer 20 kinderen tegelijk met laptops kunnen werken. 3.6 Veiligheid Om de veiligheid in en om school te waarborgen, worden er regelmatig inspecties uitgevoerd. Als medewerkers tijdens het werken dingen zien die stuk zijn, wordt dit doorgegeven aan de locatiedirecteur. Deze zorgt ervoor dat een en ander zo snel mogelijk wordt gerepareerd. Alle speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd. Daarnaast is er op school een preventiemedewerker aangesteld. Hij heeft o.a. als taak de ontruimingsoefeningen te organiseren en toe te zien op de veiligheid voor kinderen en medewerkers. Periodiek wordt door een extern bureau een rapport opgemaakt, een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie. Naar aanleiding hiervan heeft de preventiemedewerker een vierjarenplan opgesteld. Hiermee werken we aan de aanbevelingen uit de RI&E. Op school zijn voldoende medewerkers die jaarlijks de (herhalings) cursus EHBO of BHV volgen. Installaties voor elektra en alarmering (alsmede blusmiddelen) worden periodiek gecontroleerd door deskundigen. Over het algemeen zijn de inspecteurs erg tevreden over de wijze waarop een en ander op school gestalte krijgt. Hoofdstuk 4. De zorg voor de kinderen 4.1 Groep 1 en 2 De kinderen van groep 1 en 2 hebben altijd op woensdag vrij. Elk jaar zijn er ouderochtenden. U krijgt dan de gelegenheid om een ochtendje in onze kleutergroep mee te draaien. Dan weet u waar uw kind over praat, als het thuiskomt met verhalen. Of als uw kind juist weinig vertelt, dan weet u toch de gang van zaken op school. We proberen ook om één keer in de kleuterperiode bij u op visite te komen. Dan kunnen wij zien waar het kind van vertelt op school. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een Bijbelvertelrooster mee. Het is fijn als u thuis met uw kind over de gehoorde Bijbelvertelling na kunt praten. Ook staan hier de te leren psalmen en liederen op zodat u thuis kunt oefenen met uw kind. Aan het begin van de maand krijgen de kinderen een nieuwsbrief. Hier staan de Bijbelse liederen in die we gaan leren. En alle andere (opzeg)versjes in die we geleerd hebben.

Dagprogramma en weekindeling kleuters Vijf minuten voor de school ’s morgens begint, gaat de buitendeur open. Dan mogen de kinderen (en

Page 16: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

16

u, als u zelf uw kind brengt) binnenkomen. ’s Middags gaan we naar binnen als de bel gaat. Onze jas gaat natuurlijk netjes aan de kapstok. Precies bij onze eigen naam. Zorgt u voor een lusje aan de jas? Onze tas gaat in een tassenbak. Ook daar staat een plaatje op, zodat iedereen z’n tas zelf terug kan vinden. ’s Morgens om ongeveer half elf gaan we in de kring om te drinken. Ook eten we er iets lekkers bij. Wilt u in ieder geval op maandag fruit meegeven? Dan leren we gezond te snacken. We stellen het op prijs als u de andere dagen ook iets gezonds meegeeft. Niet teveel alstublieft, eén ding is echt genoeg! En wilt u de beker of fles met drinken héél goed dichtdraaien? Dinsdag is onze gymdag. Wilt u uw kind op de gymdag “makkelijke” kleren aantrekken? Dan kan iedereen zichzelf uit- en aankleden. Ook heeft uw kind gymschoenen nodig. Deze mogen op school blijven, want als het regent, gymen we wel eens tussendoor. Veterschoenen zijn erg lastig, dus graag klittenbandschoenen of instappers. Zet u de naam van uw erin? Natuurlijk moeten we ook wel eens naar de wc. Het is fijn als de kinderen zichzelf daar kunnen helpen. We hebben als regel: na het plassen… handen wassen! Kinderen nemen graag hun eigen speelgoed van thuis mee. Dat mag op vrijdagmiddag. Dan kunnen de vriend(innet)jes het ook eens zien. Zo leren we: samen spelen, samen delen. Wilt u op de andere dagen geen speelgoed meegeven? We werken in onze kleutergroepen altijd rond een thema, bijvoorbeeld Lente. Hier maken we werkjes over. We leren er liedjes en opzegversjes bij. En we lezen er (prenten)boeken van. Als u thuis materiaal over ons thema heeft, mag dat mee naar school worden genomen. 4.2 Overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Van groep 1 naar groep 2 In tegenstelling tot een aantal jaren geleden, wordt de geboortegrens van 1 oktober niet automatisch meer gehanteerd. Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 besteden we extra aandacht aan de leerlingen die in de maanden september tot eind december geboren zijn. De ontwikkeling van deze kinderen wordt nauwlettend gevolgd door middel van eigen observaties van de leerkracht én de intern begeleider en door gebruik te maken van het ontwikkelvolgsysteem ‘KIJK!’ We vragen ook de ouders naar hun beeld van het kind. Zo wordt het beeld van school naast het beeld van de ouders gelegd en komen we tot een gezamenlijk besluit: het kind stroomt wel of niet door naar groep 2. De ervaring heeft ons geleerd dat kinderen de tijd moeten krijgen om voldoende ‘uitgekleuterd’ te raken. Juist in deze fase van een kinderleven is ruimte voor de brede ontwikkeling op alle gebieden zo van wezenlijk belang! Als een kind hiervoor onvoldoende gelegenheid geboden krijgt, zal het daar in latere fases tegenaan lopen. Er is dan ook vaak niet meer voldoende ruimte om te werken aan bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling vraagt dan veel inzet en energie van het kind. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling op sociaal-emotionele gebied. Dit maakt dat we elk kind tot het eind van groep 1 zeker de kans willen bieden om te laten zien dat het op zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden op het niveau van eind groep 1 zit. Dit maakt tegelijkertijd dat we in het belang van het kind hier nauwlettend mee omgaan en een besluit niet zomaar nemen. Van groep 2 naar groep 3 Ook de overstap van groep 2 naar groep 3 is een belangrijke stap. De kleuterfase, waarin alle ruimte is om op eigen niveau breed (d.w.z. op alle gebieden tegelijk) te ontwikkelen, wordt afgesloten. Het kind moet daarom zover ontwikkeld zijn op alle gebieden dat het deze stap aankan. De ontwikkeling van de kinderen wordt daarom dagelijks gevolgd en geobserveerd door de leerkracht. Het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. In groep 2 wordt er tweemaal een observatieronde van

Page 17: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

17

KIJK! gevolgd en vervolgens geëvalueerd door de leerkracht en de intern begeleider (januari en juni). Indien nodig wordt er extra hulp geboden binnen of buiten de groep. Dit alles geeft richting aan het besluit of een kind al wel of niet door kan stromen naar groep 3. Als er twijfels zijn, worden deze tijdig met de ouders besproken, hetzij tijdens een contactavond, ouderbezoek of door middel van een apart gesprek. Aan het einde van groep 2, ongeveer in de maand juni, gaan we in twijfelgevallen in gesprek met de ouders, om te komen tot een besluit. 4.3 LVS (Leerlingvolgsysteem) Toetsafnames Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van uw kind te volgen wordt op school gebruik gemaakt van een observatie- en toetssysteem. We leggen vervolgens alles vast in ons leerlingvolgsysteem (LVS). In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen geobserveerd aan de hand van ontwikkelingslijnen die behoren bij het observatiesysteem KIJK!. De verzamelde gegevens geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind en geven de leerkracht zicht op de aandachtspunten voor de verdere begeleiding. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van objectieve toetsen van Cito, waardoor de leerkracht de vorderingen voor technisch en begrijpend lezen, rekenen en taal (spelling) vastlegt. In de groepen 7 en 8 wordt tevens een Cito-toets voor Engels afgenomen. De resultaten van al deze toetsen geven aanwijzingen over het verloop van de vorderingen en maken ons duidelijk op welke onderdelen speciale aandacht gegeven moet worden. Aan het eind van de groepen 6 en 7 wordt de Cito entreetoets afgenomen. Dit geeft ons een nog beter beeld van de kwaliteit van ons onderwijs en met de resultaten van de entreetoets kunnen we in de laatste schooljaren de juiste accenten leggen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt tweemaal per jaar in beeld gebracht met behulp van het observatieprogramma ‘Zien!’. Het welzijn en de betrokkenheid van de kinderen zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleraar De resultaten van de toetsen, gebruikt voor het LVS, worden in het administratiesysteen (ParnasSys) vastgelegd. Specifieke hulp aan een leerling wordt door de interne begeleider en/of de groepsleerkracht vastgelegd in een hulpplan en bewaard in het dossier van het betreffende kind in ParnasSys. Dit dossier is alleen voor de leerkrachten toegankelijk. Ouders van kinderen hebben het recht inzage in het dossier te vragen. Vergaderingen over (zorg)leerlingen Naast twee algemene leerlingbesprekingen met het hele team, vinden er drie keer per jaar groepsbesprekingen plaats tussen leerkrachten en interne begeleiders. Op deze vergaderingen worden de uitslagen van de toetsen van het LVS besproken en wordt bepaald welke leerlingen extra zorg nodig hebben. De interne begeleider heeft regelmatig contact met de groepsleerkrachten over de in hun groep aanwezige zorgleerlingen. 4.4 Welbevinden van de kinderen Contact met ouders over welbevinden en leervorderingen De ouders krijgen aan het eind van groep 1 en aan het eind van groep 2 een rapport over hun kind. Vanaf groep 3 worden tweemaal per jaar rapporten gegeven. Minimaal twee keer per jaar worden contactavonden belegd, waarvan één facultatief. Voor elk kind wordt dan tien minuten spreektijd gereserveerd. Wanneer uw kind in groep 1 zit, komt de juf een keer bij u thuis op bezoek. Wanneer u bezoek thuis voor een kind uit een andere groep op prijs stelt, kunt u dat tijdens de luistergesprekken aangeven.

Page 18: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

18

Mochten er speciale problemen zijn, dan neemt de leerkracht contact met u op en worden er nadere afspraken gemaakt over de contacten tussen school en ouders. We verwachten van u dat u in dergelijke gevallen ook contact met de leerkracht opneemt. 4.4.1 Kinderen met specifieke behoeften De school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen. Om dit vorm te geven werken we vanuit de uitgangspunten van HandelingsGericht Werken (HGW). Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De intern begeleiders van de school hebben een coördinerende en bewakende taak met betrekking tot leerlingen met specifieke behoeften. Indien blijkt, dat extra hulp noodzakelijk is, wordt samen met de leerkracht een hulpplan opgesteld. U wordt, als ouders, hierbij betrokken. Deze hulpplannen worden zoveel mogelijk binnen de groep uitgevoerd. Er kan ook specifieke zorg buiten de groep worden gegeven. Dit kan in een groepje of individueel gebeuren. Hierbij kan o.a. een onderwijsassistente ingeschakeld worden. Passend onderwijs Soms kunnen we als school niet voldoende begeleiding bieden. Onze school maakt deel uit van het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. Dit samenwerkingsverband heeft een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Daar kan de school om extra ondersteuning vragen in de vorm van een arrangement om het kind toch in het basisonderwijs verder te helpen. Een arrangement kan bestaan uit het geven van adviezen aan de leerkracht, het uitvoeren van observaties en / of het bieden van hulp bij het opstellen van een handelingsplan / ontwikkelingsperspectief. Deze hulp wordt geboden door een ambulant begeleider van één van de speciale scholen voor basisonderwijs (SBO). Een arrangement kan ook bestaan uit extra middelen om tijd in te kunnen zetten voor individuele begeleiding van het kind. Om tot een goede keuze van de extra ondersteuning te komen, is er soms ook een psychologisch, didactisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek nodig. De school zal in zo’n situatie met u bespreken op welke wijze dit zal gebeuren. Vier dagdelen per jaar komt een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst op school. Hij/zij is gespecialiseerd op het gebied van gedrags- en werkhoudingproblemen. Hij/zij kan een kind binnen de groep observeren. Hij/zij voert gesprekken met de intern begeleider, groepsleerkrachten, ouders en het kind. Er worden hierbij adviezen gegeven. Ook kan de orthopedagoog de mogelijkheden van verder onderzoek of hulpverlening aangeven. U begrijpt dat wij u van tevoren toestemming vragen wanneer we het belangrijk achten om uw kind met de orthopedagoog te bespreken of door hem/haar te laten observeren. Het kan een specifieke behoefte zijn van een leerling dat deze meer tijd nodig heeft voor het verwerken van de leerstof. Dit kan inhouden dat een leerling een jaar langer nodig heeft om de basisschool te doorlopen. Wanneer alle hulp en ondersteuning onvoldoende resultaat heeft, kan een volgende stap gezet worden. De PCL kan dan, uiteraard met toestemming van de ouders, de toelaatbaarheid van uw kind tot de speciale school voor basisonderwijs (SBO) bepalen. Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind aangewezen is op een SBO, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind te zoeken. Vindt u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot de PCL wenden. Het is ook mogelijk dat de vorderingen van uw kind aanmerkelijk vóórlopen ten opzichte van leeftijdgenoten. In dat geval kan in overleg met de ouders besloten worden dat het kind de basisschool in zeven jaar doorloopt. Meerbegaafdheid De stuurgroep hoogbegaafheid van de VCOHW heeft in het achterliggende cursusjaar beleid

Page 19: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

19

ontwikkeld op het gebeid van de zorg aan meerbegaafde kinderen. Het is de bedoeling dat iedere leerkracht minimaal 1x per jaar een signaleringslijst voor zijn/haar groep invult. Voor kinderen die mogelijk problemen ervaren door hun meerbegaafdheid, wordt een leerkracht-, ouder- en leerlingvragenlijst ingevuld. Aan de hand van deze informatie wordt in een gesprek met de coördinator hoogbegaafdheid van onze Hoeksche Waardse Scholen besloten voor welke extra begeleiding een kind in aanmerking komt. 4.5 Interne begeleiding Op de school wordt gewerkt met twee intern begeleiders. De intern begeleiders (IB`ers) coördineren de zorg die op school gegeven wordt. De leerlingen staan hierbij centraal, zodat de juiste zorg op maat geboden kan worden. De intern begeleiders voeren regelmatig groepsbesprekingen met de leerkrachten waarbij de groep en de individuele leerlingen aan bod komen. Er wordt dan over de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen gesproken. De intern begeleiders gaan op bezoek in de klas om zich een goed beeld te kunnen vormen van o.a. het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Daarnaast observeren ze individuele leerlingen als er vragen zijn over de ontwikkeling of het gedrag. Ze begeleiden de leerkrachten in het zoeken naar maatwerk: hoe sluit ik het best aan bij de onderwijsbehoeften van deze groep of deze leerling? Verder ondersteunen ze de leerkrachten op verschillende gebieden, zoals bij het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Op schoolniveau houden de intern begeleiders met de teamleden de onderwijsresultaten bij en analyseren die, om van hieruit nieuwe stappen te kunnen nemen wat betreft de kwaliteit van onderwijs op school. 4.6 Hulp externen 4.6.1 Schoolmaatschappelijk werk Stichting De Vluchtheuvel biedt verschillende soorten hulpverlening, waaronder Schoolmaatschappelijk werk. De gemeente Hoeksche Waard heeft bij Stichting De Vluchtheuvel schoolmaatschappelijk werk ingekocht, zodat de reformatorische scholen een SMW’er van ‘eigen signatuur’ hebben. SMW wil bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen, zodat ze alle kansen hebben zich te ontwikkelen, elke jongere met z’n eigen talenten en binnen het eigen vermogen. Een traject bestaat uit 4 à 5 gesprekken met kinderen op school. Ook ouders en leerkrachten krijgen informatie en advies. Enkele voorbeelden waarbij SMW hulp kan bieden: echtscheidings-problematiek, verliesverwerking, beter leren omgaan met boosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, enz. Er zijn verschillende routes om in contact te komen met SMW. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt contact opnemen met stiching De Vluchtheuvel (www.stichtingdevluchtheuvel.nl), ook kan de school een voorstel doen om SMW in te schakelen. Aan onze school is een contactpersoon van de Vluchtheuvel verbonden, de gegevens van deze contactpersoon vindt u in de jaargids. Tijdens een intakegesprek wordt gekeken wat uw kind nodig heeft. Schoolmaatschappelijk werk werkt samen met het Jeugdteam Hoeksche Waard. 4.6.2 Jeugdgezondheidszorg van Careyn In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek door de Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, voert de jeugdverpleegkundige een onderzoek uit. Ze controleert lengte en gewicht, bekijkt de lichamelijke ontwikkeling en houding en test zonodig de ogen. Verder krijgt u het verzoek een vragenlijst (SDQ) met vragen gericht op de ontwikkeling en het welzijn van uw kind in te vullen. De ouders kunnen ook bij dit onderzoek aanwezig zijn. Tevens wordt er in groep 7 een onderzoek uitgevoerd in de vorm van een klassikale vragenlijst naar

Page 20: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

20

onderwerpen die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. De Jeugdgezondheidszorg wil hiermee een beeld krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefgewoonten van de kinderen op groepsniveau. Heeft u vragen over de gezondheid of het welbevinden van uw kind, dan kunt u een afspraak maken. Alle kinderen en hun ouders uit de groepen 1 t/m 4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen een afspraak maken met de aan de school verbonden jeugdverpleegkundige. Op de website http://www.careyn.nl/careyn-jgz-dordrecht treft u ook veel informatie aan over gezondheid en welbevinden. 4.6.3 Het Jeugdteam De gemeente Hoeksche Waard is verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het Jeugdteam geeft informatie en advies en beantwoordt vragen van leerkrachten en opvoeders over opvoeden en opgroeien. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het Jeugdteam met school en/of het gezin in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt, volgens de nieuwe aanpak: ‘één gezin - één plan - één begeleider’. Het gezin maakt samen met de begeleider een plan voor de meest passende ondersteuning. Als dat nodig is, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de begeleider het aanspreekpunt. De gemeente willen hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen. Wat voor soort vragen komen terecht bij het Jeugdteam:

vragen over de opvoeding

gezinsproblematiek

slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen

gedragsproblemen

invloeden van een gezinslid met problematiek zoals PDD-NOS of ADHD op het gezin

ouders met problemen die het gezin beïnvloeden

dyslexieonderzoek aanvragen (via school)

enzovoorts Bovenstaande vragen kunt u eerst bespreken met de leerkracht, intern begeleider of met de schoolmaatschappelijk werkster. Zij kunnen u doorverwijzen naar het Jeugdteam. U kunt de vragen ook rechtstreeks bij het Jeugdteam stellen. Het Jeugdteam moet eerst aan de ouders toestemming vragen om informatie te delen met anderen. School moet ook eerst toestemming van ouders krijgen om informatie te delen met het Jeugdteam of andere hulpverleners. Het Jeugdteam sluit ook regelmatig aan bij het ondersteuningsteam van de school. Dit bestaat uit de orthopedagoog van Driestar Educatief, de intern begeleider, de leerkracht en de schoolmaatschappelijk werkster. Ze gaan meerdere keren per jaar met elkaar in gesprek over gezinnen met problematiek. Ouders kunnen hiervoor worden uitgenodigd of zelf aangeven dat zij bij een overleg aanwezig willen zijn. Website Jeugdteam: www.jeugdteamHW.nl Telefoonnummer Jeugdteam: 088 - 123 99 25 Mail: [email protected] 4.7 Groep 8

Page 21: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

21

De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de landelijke Cito-eindtoets (CET). Deze wordt in april afgenomen. De ouders van de kinderen uit groep 8 worden echter al bij de luistergesprekken uitgenodigd om te spreken over de uitslag van de zgn. entreetoets, die de leerlingen aan het eind van groep 7 gemaakt hebben. In februari/maart, wanneer de laatste reguliere toetsen gemaakt zijn, benaderen we de ouders om te komen tot een afrondend gesprek over het advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Alle beschikbare gegevens over de vorderingen van de kinderen uit groep 8 worden tijdens dit gesprek doorgenomen en ook alle aanvullende informatie die belangrijk is voor de juiste brugklaskeuze wordt bij die gelegenheid besproken. Bij de aanmelding worden deze gegevens (met een advies van de directeur betreffende de plaatsing) aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. De aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs verloopt via onze school. De procedure hierbij is als volgt:

De school verstrekt een aanmeldingsformulier aan de ouders

De ouders vullen dit formulier volledig in

De ouders retourneren het ingevulde formulier aan de directeur van onze school

De directeur verzorgt de verzending naar het voortgezet onderwijs 4.8 Dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Als de lees- en spellingprestaties van het kind niet op gang komen of stagneren gaat de school extra hulp bieden. Dyslexie kan pas worden vastgesteld als het aanvankelijk leesproces voltooid is, dus nooit vóór groep 4. Groep 1 en 2 In groep 1 en 2 kunnen er signalen zijn zoals bijvoorbeeld moeite hebben met het aanleren van de kleuren, cijfersymbolen, dagen van de week en de leesvoorwaarden. Als dit gesignaleerd wordt, wordt er in of buiten de groep extra aandacht aan besteed. De ouders worden daarvan op de hoogte gebracht. Dyslexie en lezen In groep 3 wordt het verloop van het leesproces bij alle kinderen nauwkeurig gevolgd. Bij uitval wordt direct extra hulp geboden in of buiten de groep. Het is mogelijk dat de ouders gevraagd wordt thuis extra te oefenen. Als in februari of juni een E-score behaald wordt op de leestoets, dan krijgt het kind extra hulp in en buiten de groep. Wat betreft groep 4 en hoger moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te komen voor een dyslexieverklaring: - drie toetsmomenten waarop een E-score is gehaald én - er moet voldoende intensieve hulp (minimaal zes maanden drie keer per week 20 minuten) geboden zijn, bestaande uit Connect Vloeiend Lezen of RALFI-lezen. Dyslexie en spelling Om in aanmerking te komen voor een dyslexieverklaring wat betreft spelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - drie toetsmomenten waarop een E-score is gehaald en

- daarnaast moet het kind ook zwak met lezen zijn d.w.z. een D of E scoren op de leestoets DMT - er moet voldoende intensieve hulp (minimaal zes maanden drie keer per week 20 minuten) geboden zijn. Aan de hand van een afgenomen PI-dictee, wordt intensief geoefend met de meest voorkomende fouten.

Page 22: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

22

Als aan bovenstaande criteria wordt voldaan, dan wordt het kind met een medewerker van Driestar Educatief besproken en gekeken of het dyslexieprotocol kan worden opgestart. De ouders worden hiervan uiteraard op de hoogte gebracht. Hoe zit het met de vergoeding van de onkosten m.b.t. het onderzoek naar dyslexie? Wat is de verantwoordelijkheid van basisscholen? De school is de eerste verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en niet-ernstige enkelvoudige dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt. Na signalering kan de school direct met begeleiding beginnen. Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat of de leerling onvoldoende profiteert van de geboden hulp, is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en wanneer vergoed de gemeente behandeling van EED-zorg? Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of –behandeling. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie. De EED-zorg wordt van melding tot beschikking via de jeugdprofessionals in het jeugdteam afgehandeld. Vergoeding door de gemeente is aan de orde:

- als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een passend traject is geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen

- als de school vermoedt dat er sprake is van EED, omdat het kind te weinig profiteert van de ondersteuning

- als er leerlingen zijn bij wie er geen sprake is van problemen naast de dyslexieklachten (bv. Dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis) die de behandeling van dyslexie in de weg staat.

Gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor leerlingen van 7 t/m 12 jaar. 4.9 Plusgroepen Op ieder school worden pluslessen rekenen en taal gegeven. Hiervoor komen in aanmerking kinderen die een harmonisch profiel hebben (geen problemen op het gebied van welbevinden, doorzettingsvermogen en samenwerken) en op het gebied van rekenen en/of taal minimaal een jaar voorsprong vertonen. Deze voorsprong wordt bepaald aan de hand van de scores van drie achtereenvolgende Citotoetsen. 4.10 Zorgklas-plus Bovenschools zijn Zorgklas+ groepen gevormd voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Hiervoor zijn leerkrachten benoemd die een opleiding (gaan) volgen op dit gebied. In deze groepen wordt gewerkt met een plan voor ieder kind. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, hebben naast of door hun meerbegaafd moeite met bepaalde vaardigheden. 4.11 Leerlingen met een handicap Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid in principe alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied van de school. Wel wordt bij aanmelding bekeken, of verwacht mag worden dat het team dit kind kan begeleiden zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort komen. Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht is immers alleen goed als dit echt

Page 23: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

23

verantwoord is en hangt dus wel af van de mogelijkheden die er op school zijn. Leerlingen met extra zorg en aandacht vallen onder speciale leerlingbegeleiding. Dit houdt in, dat wij accepteren dat leerlingen niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. We gaan uit van verschillen tussen leerlingen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij verschillen in differentiatiecapaciteiten van leraren ook een rol spelen. Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: - De leraar bij wie het kind wordt geplaatst extra tijd beschikbaar krijgt voor zaken als bijscholing en contacten met ouders en andere instanties; - Er adequate ambulante begeleiding geboden wordt;

- De extra formatie die wordt ontvangen voor dit kind goed benut wordt;

- De ouders en de leraar elkaar van goede informatie voorzien; - De ouders gevraagd zal worden om indien nodig bij te springen;

- De Intern Begeleiders regelmatig bij het overleg over de leerling betrokken zijn. Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor dit kind nog voldoende mogelijkheden op school zijn. Het kind moet namelijk nog ontwikkeling doormaken en zich veilig voelen binnen de school. Is dit niet meer of onvoldoende het geval, dan zal in overleg met de ouders verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs overwogen worden. 4.12 Dossier Om alle zaken verantwoord vast te kunnen volgen, wordt van elk kind een dossier aangelegd. Aan het einde van een schooljaar worden deze dossiers aan de volgende groepsleerkracht overgedragen. Wanneer kinderen van school gaan wordt met behulp van dit dossier een onderwijskundig rapport gemaakt. Hoofdstuk 5. De ouders 5.1 Betrokkenheid van de ouders Uw betrokkenheid is van heel groot belang voor een goed verloop van het onderwijs aan uw kind. Vraag regelmatig aan uw kind wat er op school gedaan wordt, hoe het gaat, of er huiswerk gemaakt moet worden. Wij stellen het op prijs als u thuis met uw kind napraat over de vertellingen uit de Bijbel en rekenen -zo nodig- op uw hulp bij het leren van de psalm en de begeleiding bij ander huiswerk. Buiten de contactavonden om, die tweemaal per jaar worden gehouden, kunt u natuurlijk ook op andere momenten van gedachten wisselen over uw kind. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheid om voor een eerste maandag van de maand een afspraak te maken met een leerkracht, die dan spreekuur heeft. U kunt dan rustig spreken over uw kind en de leerprestaties en/of leerproblemen. Voorwaarde hierbij is wel, dat met de betreffende leerkracht uiterlijk vrijdags tevoren een afspraak gemaakt wordt. Vanzelfsprekend kunt u ook voor een ander moment een afspraak maken wanneer dat de leerkracht schikt. We vragen u om -wanneer dat nodig is- gebruik te maken van deze mogelijkheden! 5.1.1 Oudermorgen Om onze ouders een beeld te geven van de praktijk van het onderwijs in de verschillende groepen, stellen we u eenmaal per jaar in de gelegenheid om lessen bij te wonen tijdens de oudermorgen. 5.1.2 Contactavonden Ieder schooljaar organiseren we minimaal tweemaal een contactavond. Dan hebt u gelegenheid om met het onderwijzend personeel te spreken over de vorderingen van uw kind(eren). Mocht er n.a.v. het rapport aanleiding zijn tot contact, dan kan daarvoor een afspraak worden gemaakt, door de leerkracht of door uzelf. 5.1.3 Luistergesprekken In de eerste week van het nieuwe schooljaar houden we luistergesprekken. De leerkrachten willen dan graag luisteren naar de dingen waarvan u vindt dat die in het belang van uw kind goed zijn om te

Page 24: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

24

weten. Aan het begin van het schooljaar wordt u daar voor uitgenodigd. 5.1.4 Rapport De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per schooljaar een rapport. De kinderen van groep 1 en 2 ontvangen alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. 5.1.5 Diverse avonden De locatieraad belegt jaarlijks een ledenvergadering waarop ze verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Ook wordt dan informatie verstrekt over actuele zaken. Het collectief bestuur van de VCOHW belegt ook jaarlijks een algemene ledenvergadering. Naast genoemde contactmomenten en -mogelijkheden wordt er elk jaar een ouderavond gehouden over een principieel, een pedagogisch of een onderwijskundig onderwerp. We wekken u op om deze avonden trouw te bezoeken. Op die manier blijft u optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school. 5.1.6 Nieuwsbrief Ongeveer éénmaal per maand versturen we een nieuwsbrief. Daarin vindt u de meest actuele informatie vanuit de school en de locatieraad. Ook vindt u er herinneringen aan eerder gemaakte afspraken. Nieuwsbrieven worden alleen per e-mail verstuurd. Sommige belangrijke berichten krijgt u te horen door middel van brieven die aan de leerlingen worden meegegeven. We wekken u op om goede nota te nemen van deze nieuwsbrieven. De meest recente nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de school. 5.1.7 Website De school heeft een eigen website, www.petrusdatheenschool.nl. Op deze site staat informatie over de school. In de loop van het schooljaar wordt er van elke groep informatie op geplaatst. Ook kunt u redelijk actuele foto’s op onze website vinden. De website is zeker een bezoek waard. Nieuwsbrieven en andere informatie die niet voor buitenstaanders bedoeld zijn, staan achter een login. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn op te vragen via school. 5.1.8 Telefoon- en mailcontact Wanneer u telefonisch contact wenst met een leerkracht kunt u het beste na de lestijden naar school bellen. In de jaargids van de school vindt u de e-mailadressen van de leerkrachten. U kunt deze gebruiken om contact met de leerkrachten te leggen. We willen u vragen om de e-mail alleen voor organisatorische zaken (bijv. trakteren in de klas, bezoek aan dokter, afspraak voor gesprek maken, etc.) te mailen. Voor zaken in het belang van de leerlingen en gebeurtenissen in de klas willen we u vragen persoonlijk contact op te nemen. De e-mail is voor informatie en minder/niet geschikt voor communicatie. 5.1.9 Ouderenquête Eenmaal per vier jaar worden de ouders door middel van een enquête bevraagd. De enquête omvat een uiteenlopend aantal onderwerpen. De resultaten van de enquête worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. 5.1.10 Adviesraad Aan de school is een locale adviesraad verbonden. Hierin hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen, die de algemene dingen van de 5 gefuseerde scholen van de VCOHW behartigt. 5.1.11 Ouderpanel De school bespreekt regelmatig met een aantal ouders onderwerpen betreffende onderwijs en opvoeding. Met dit ouderpanel hebben we veel positieve ervaringen opgedaan. We staan voor dezelfde opdracht en kunnen elkaar in het belang van onze kinderen bij de opvoeding versterken. De

Page 25: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

25

besprekingen in dit ouderpanel worden door alle deelnemers als heel waardevol ervaren. Wilt u meer weten over de samenstelling en het werk van dit panel, neem dat contact op met school. 5.1.12 Ouderraad Aan onze school is geen ouderraad verbonden. 5.2 Klachtenregeling We willen u vriendelijk verzoeken om in geval van moeilijkheden steeds de weg te bewandelen, die verankerd is in onze grondslag. Alleen dan kan de samenwerking optimaal zijn.

KLACHTEN De ouders of voogden wenden zich bij klachten over de school of het onderwijzend personeel allereerst tot de betrokken leerkracht; daarna, indien nodig, tot de directeur van de school. Bij blijvend geschil staat beroep open bij het bestuur. Aangezien er in het Nederlandse onderwijs nogal wat problemen zijn en dergelijke problemen eveneens op onze school kunnen ontstaan, is er ook door onze school een klachtenregeling vastgesteld. Uiteraard hopen we dat u er nooit gebruik van zult behoeven te maken, maar de betreffende regeling drukken we hierbij wel af: Algemeen Elke klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde (b.v. de leerkracht) besproken te worden. Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, dan staat de weg open om hierover het bevoegd gezag, de directeur of de vertrouwenspersoon te benaderen. Hoewel het de klager vrijstaat om naar eigen keuze het bevoegd gezag, de directeur of de vertrouwenspersoon te benaderen, ligt het onzes inziens voor de hand dat bijvoorbeeld klachten op onderwijskundig terrein bij de directeur aan de orde gesteld worden en klachten op bestuurlijk terrein bij het bevoegd gezag. In eerste instantie worden klachten langs deze weg afgehandeld. Leidt ook dit overleg niet tot resultaat of overeenstemming, dan staat de weg naar de klachtencommissie open. Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie verloopt via de vertrouwenspersoon, de directeur of het bevoegd gezag. Een door de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag ontvangen klacht wordt in principe door hen afgehandeld. Indien de klager dit terstond wenst of in de loop van de afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie. Indien de klacht naar het oordeel van de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag betrekking heeft op een vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit wordt de klacht ook doorgezonden naar de klachtencommissie. Het doorzenden van de klacht geschiedt binnen uiterlijk twee weken na het indienen of het blijk geven van de wens de klacht door te zenden. Vertrouwenspersoon Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken kunt u zich onder andere tot de vertrouwenspersoon wenden. Zijn naam en adres vindt u in onze schoolgids. Wanneer u de klacht met hem bespreekt, wordt gekeken of hij de klacht probeert op te lossen of de klacht doorstuurt naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen u en de school en/of tussen u en de klachtencommissie. Klachtencommissie De ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij een klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) te Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende kamers die in een regio de

Page 26: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

26

klachten behandelen. Onze school valt onder de kamer die in de regio Zuid-Holland functioneert. Het adres van deze kamer van de klachtencommissie treft u achterin de schoolgids aan. Klachtenregeling De vertrouwenspersoon, de directeur, het bevoegd gezag en de klachtencommissie doen hun werk binnen de kaders van een klachtenregeling. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school. U kunt via het bevoegd gezag, de directeur of de vertrouwenspersoon inzage krijgen in deze klachtenregeling. Reikwijdte van de klachtenregeling De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenregeling de bevoegdheid een oordeel te geven over klachten betreffende gedragingen en/of beslissingen, waaronder discriminatie, dan wel over het nalaten van gedragingen en/of het niet nemen van beslissingen van het bevoegd gezag, de personeelsleden en de leerlingen. Klachtentermijn Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een enkele uitzondering na) uiterlijk binnen een termijn van drie maanden, na de gedragingen en/of beslissingen of het niet nemen van een beslissing ingediend te worden. Enkele klachten kunnen ook na de termijn van drie maanden ingediend worden. Klachtenafhandeling Bij de afhandeling van de klacht kan de klager zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. De klachtencommissie heeft het recht bestuursleden, personeelsleden en leerlingen te horen. De opgeroepenen hebben de plicht aan de oproep gehoor te geven. De klachtencommissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft de plicht binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijk oordeel de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie, de directeur en de vertrouwenspersoon mee te delen of zij het oordeel over de gegrondheid van de klacht delen en welke maatregelen zij, indien nodig, zullen nemen. Strafbaar feit Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bevoegd gezag, op grond van een schriftelijk oordeel over de klacht door de klachtencommissie en in overleg met de vertrouwensinspecteur de plicht aangifte daarvan te doen bij een opsporingsambtenaar. Aan de onderwijsinspecteur wordt gemeld dat aangifte gedaan is.

5.3 Ouderhulp De hulp van ouders is voor een aantal zaken onmisbaar en wordt dan ook buitengewoon op prijs gesteld. Er is een groot aantal moeders dat op verschillende terreinen hand- en spandiensten verleent. Er wordt o.a. geholpen bij computeren, het ruilen van boeken van de schoolbibliotheek, het opsporen (en vooral voorkómen) van hoofdluizen, excursies, lezen, plastificeren van boeken, het begeleiden bij schoolzwemmen, enzovoort. Aan het einde van het schooljaar wordt de school grondig schoongemaakt. Hierbij worden we door een grote groep ouders geholpen. 5.4 Aansprakelijkheid De praktijk leert dat er met betrekking tot aansprakelijkheid twee aspecten zijn die vaak aanleiding geven tot misverstanden.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed.

Page 27: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

27

Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Of de ouders in dit kader een particuliere WA verzekering afsluiten, is een keuze van de ouders zelf.

Vervoer bij excursies e.d. Het komt wel eens voor dat bij excursie ouders worden gevraagd met hun auto te rijden. Omdat dit soort activiteiten in schoolverband worden geregeld en we dit zo zorgvuldig mogelijk willen doen, vragen we de ouders, als ze zich opgeven om te rijden, de volgende verklaring te tekenen. VERKLARING De ondergetekende, naam: de heer / mevrouw..................................... adres en woonplaats: ........................................... is bereid op .......................... met een aantal kinderen van de school naar ….................................... te rijden. Ik ben me er van bewust dat ik de verantwoordelijkheid op me neem voor een aantal kinderen. Daarom verklaar ik het volgende: - Ik ben in het bezit van een geldig rijbewijs;

- Ik maak gebruik van een goedgekeurde auto;

- Ik zorg ervoor dat de kinderen allen in de gordels zitten voor zover deze in mijn auto aanwezig zijn; - Ik houd me aan de verkeersregels;

- Ik zal toezicht houden op de kinderen en zal al het mogelijke doen om ongelukken te voorkomen. Heen en weer naar huis De school is niet verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt wanneer de kinderen van thuis en school komen en omgekeerd. Als kinderen spullen zijn vergeten mogen zij die als regel niet onder schooltijd thuis of elders gaan halen. Verzekering Door de school is in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid een WA-verzekering afgesloten.

5.5 Protocol ‘Informatievoorziening gescheiden ouders’

Onze school heeft een protocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’. Daarin staat

beschreven hoe onze school omgaat met informatievoorziening in die situaties, waarin een kind te

maken heeft met ouders die niet meer bij elkaar wonen. Het protocol bevat richtlijnen over

bijvoorbeeld de informatievoorziening, wie een oudergesprek mag voeren, waar het thuisbezoek

plaatsvindt en door wie van de ouders verlof kan worden aangevraagd. Het protocol is op te vragen

bij de directeur.

Vragenlijst

Indien een kind van gescheiden ouders op school wordt aangemeld, dient een vragenlijst te worden

ingevuld, waarin praktische zaken worden vermeld over onder andere de verblijfplaats van het kind

en de contactgegevens van de ouders. Als een kind al op school zit, verwachten we van ouders dat zij

wijzigingen in de thuissituatie direct melden bij de directeur. Dit is namelijk van groot belang voor

Page 28: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

28

een goede communicatie tussen de school en de ouders en niet te vergeten voor het welzijn van het

kind. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de vragenlijst, die samen met het protocol bij de

directeur kan worden opgevraagd. Hoofdstuk 6. Regeling school- en vakantietijden, verzuim 6.1 Schooltijden De schooltijden zijn opgenomen in de jaargids van de school die elk jaar wordt ge-updated. 6.2 Pleinwacht Vanaf 8.30 uur is een pleinwacht op het schoolplein aanwezig voor het houden van toezicht. Ook in de morgenpauze is er toezicht op het plein. In de middagpauze, tijdens het buitenspelen, loopt er van 12.40 tot 13.15 één ouder pleinwacht. Alle ouders worden hiervoor ingeroosterd. U ontvangt tweemaal per jaar een rooster, dit rooster is ook terug te vinden op de website van de school en in de nieuwsbrief. Lukt het u niet om op een bepaalde datum pleinwacht te lopen dan kunt u onderling ruilen, de telefoonnummers van de ouders staan vermeld op het rooster. Van de pleinwacht wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is vanaf 12.40 uur. Tot 12.50 u. houdt u toezicht op beide pleinen. De laatste 25 minuten van de middagpauze is er ook minimaal één groepsleerkracht aanwezig. Vanaf 12.50 u. gaat u daarom naar het kleuterplein. Om 13.15 uur gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen. Afspraken op het kleuterplein:

luisteren naar de pleinwacht

niet in de schuur

niet overspringen op de bielzen

niet bij de schommel spelen / lopen (zwarte tegels)

geen jassen op het plein

niet lopen op de rand van de zandbak

naar de wc als u daarvoor toestemming hebt gegeven

samen spelen, samen delen

bij regen spelen we in het speellokaal, de klas of de hal (dan ook graag daar helpen bij het

toezicht

Afspraken op het ‘grote’ plein: • We luisteren en hebben respect voor de ouder/leerkracht die op het plein loopt. • Als de leerlingen eenmaal buiten zijn, mogen ze niet (zomaar) weer naar binnen. Ze vragen daarvoor toestemming aan pleinwacht. (Toiletbezoek: direct na het eten/ voordat ze naar buiten gaan.) • Wanneer het regent mogen de kinderen in de klassen spelen, dus niet op de gang. Er kan een spel uit de spellenkast gehaald worden of de kinderen kunnen tekenen of lezen. De kinderen mogen niet op de computer. Aandachtspunten: • De kinderen weten heel goed wat wel/niet mag. Toch roepen ze soms al snel dat iets van een andere pleinwacht WEL mag. ;) • Laten we ons met z’n allen aan bovenstaande punten houden. Consequent zijn. Dat is voor de kinderen DUIDELIJK. En als pleinwachten maken we het zo voor elkaar makkelijker om de ‘regels’ te handhaven. • Als er bijzonderheden waren op het plein geef dit dan door aan de desbetreffende leerkracht. • Als leerlingen niet luisteren of brutaal zijn mogen ze naar binnen gestuurd worden. Ze moeten zich dan melden bij de eigen leerkracht.

Page 29: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

29

De laatste 25 minuten van de middagpauze is er ook minimaal één groepsleerkracht aanwezig. Aan het einde van de schooldag wordt er op toegezien hoe de leerlingen naar de bus gaan, dan wel op eigen gelegenheid naar huis gaan. Omdat er buiten de schooltijden op het plein geen toezicht is, moeten kinderen uiterlijk een half uur na het beëindigen van de lessen het schoolplein verlaten hebben. Ook dat laatste half uur valt buiten onze verantwoording. Na een aantal klachten en ongelukjes op het plein hebben we besloten geen eigen speelgoed op wielen meer op onze speelplaats toe te staan. Het gebruik van skelters, stepjes, skeelers, rollerskates e.d. is dus verboden op het plein. 6.3 Absent-/ziekmelding Wilt u, wanneer uw kind op een dag de school niet kan bezoeken, dit zo snel mogelijk officieel meedelen? Dit kan door het telefonisch aan school door te geven. Het heeft echter onze voorkeur om het verzuim door te geven via de e-mail: ([email protected]). Dan wel graag ruim vóór schooltijd! 6.4 Vrij buiten de vakanties Onze school heeft ook te maken met allerlei landelijke regels die voor het onderwijs gelden. Die regels zeggen ook iets over onze plichten: Leerplicht Het komt helaas ook op reformatorische scholen voor dat leerplichtige kinderen ongeoorloofd van school worden gehouden. Soms zelfs niet gemeld en/of zonder opgaaf van redenen. We wijzen u op het ontoelaatbare van deze zaak. Uw kind is vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig en mag beslist niet zonder geldige redenen de lessen verzuimen. Redenen waarom er wel verzuimd mag worden, staan in de folder Leerplichtwet & Verlof. We nemen hier de hoofdpunten van de inhoud van deze folder over: Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hier verder beschreven.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden. Op vakantie onder schooltijd Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: - in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet

Page 30: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

30

mogelijk was; - de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; - de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden' Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: - een verhuizing van het gezin - het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten - ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg

met de directeur en/of de leerplichtambtenaar) - overlijden van bloed- of aanverwanten - viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden': - familiebezoek in het buitenland - vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden - een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te

gaan - eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Hoe dient u een aanvraag in? Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties levert u schriftelijk (volledig ingevuld, inclusief relevante verklaringen) in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Niet eens met het besluit Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: - naam en adres van belanghebbende - de dagtekening (datum) - een omschrijving van het besluit dat is genomen - argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit

Page 31: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

31

- wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek/thema-s/jeugd-onderwijs/leerplichtwet 6.5 Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt. Ongeoorloofd verzuim wordt zonder aanzien des persoons aan de leerplichtambtenaar gemeld. Eventuele gevolgen zijn voor uzelf. 6.6 Externe zorg onder schooltijd Als het noodzakelijk is dat kinderen extra zorg krijgen door een deskundige buiten de school dan vindt dit in principe buiten de schooltijden plaats. In individuele gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Dat gebeurt dan in overleg met de directeur. Om de verantwoordelijkheden helder te houden wordt in een dergelijk geval de onderstaande overeenkomst gesloten. Overeenkomst in het kader van zorg onder schooltijd die buiten de school plaats vindt. Puttershoek, (datum) …………………………………….. Gelet op het feit dat het naar de mening van de ouders van (naam) ……………………………………….. en de school in de persoon van dhr. A. Mallegrom voor (naam) ……………………………………… gewenst is dat (naam) ……………………………………… regelmatig naar ……………………………………..…. gaat en dit niet te realiseren is buiten de schooltijden, spreken de ouders en de school het volgende af: a. De ouders zijn verantwoordelijk voor (naam) ………………………………………………. in de breedste zin van het woord zodra deze de school verlaat.

b. (naam) ………………………………… gaat op ……………dag om …… uur gedurende de periode van ………………………………………………….. naar …………………………………..………. Aldus afgesproken op ( datum) …………………………………………………. A. Mallegrom (naam ouder) …………………………………………….. Hoofdstuk 7. Overige informatie 7.1 Algemeen 7.1.1 Kleding Wij willen de ouders erop wijzen dat het niet is toegestaan dat meisjes in school of op het schoolplein lange broeken, broekrokken of leggings dragen.

Page 32: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

32

We stellen het als locatieraad en personeel zeer op prijs wanneer u uw kind zowel ’s zomers als 's winters correct en eerbaar gekleed naar school stuurt. 7.1.2 Verjaardagen Wanneer kinderen jarig zijn, krijgen ze gelegenheid om alle kinderen uit hun eigen klas te trakteren, maar niet de kinderen uit de andere klassen. Alleen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan ook naar de jufs en meesters. Daarbij trakteren ze geen kinderen. Als een broertje of zusje uit een andere klas wel een traktatie moet krijgen, dan kan dat buiten de lestijd geregeld worden. Wilt u a.u.b. nadenken of uw traktatie wel praktisch en gezond is om uit te delen (ook voor de leerkrachten). We zijn grote voorstanders van gezonde traktaties! 7.1.3 Schoolmelk en melkbekers Schoolmelk Degenen die schoolmelk willen, kunnen hiervoor een abonnement. Aanmelden kan op website https://iedereenfitopschool.nl Er is bij ons alleen schoolmelk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdagen zorgt dus elk kind voor zijn/haar eigen melk! De schoolmelkabonnementen die in een vorig schooljaar golden, lopen -zonder tegenbericht van uw kant- in het nieuwe schooljaar door. Wie in de loop van het schooljaar alsnog een abonnement wil nemen, of wie het abonnement wil wijzigen, kan dit via bovengenoemde website doen. Kinderen die onze school verlaten, worden door ons afgemeld. Wilt u er wel voor zorgen dat de rekeningen van de schoolmelk op tijd worden betaald? De computer zet een abonnement vrij snel stil. Dat heeft vervelende consequenties voor alle partijen. We vragen in het bijzonder uw aandacht voor het feit dat degenen die een abonnement hebben, na elke vakantie van één of meer volle weken, pas op dinsdag schoolmelk krijgen. Melkbekers Als uw kind drinken van thuis meeneemt naar school, wilt u dan zorgen voor een goed sluitende beker? Graag met een schroefdop in een plastic zakje. 7.1.5 Zoekgeraakte eigendommen We vragen de ouders om zoekraken te voorkomen zoveel als mogelijk is de spullen van hun kind(eren) te voorzien van hun naam. Er zijn heel veel blauwe drinkbekers en witte gymschoentjes maat 32!! Wanneer de ouders iets kwijt zijn, horen we het liefst zo snel mogelijk. De ouders mogen ook zelf even komen kijken. 7.1.6 Geldzaken Op maandagmorgen kunnen de kinderen geld meebrengen voor de zending. Dit zendingsgeld wordt periodiek overgemaakt en gelijk verdeeld over de Mbuma-zending en de Zending van de Gereformeerde Gemeenten. Naast geld voor de zending kunnen de kinderen ook postzegels meebrengen. Natuurlijk bedoelen we hiermee gebruikte postzegels, die echter wel onbeschadigd dienen te zijn. In het RT-kamertje staat een doos waarin de postzegels gedeponeerd kunnen worden. De postzegels hoeven niet afgeweekt te worden. Naast zendingsgeld wordt op maandagmorgen ook geld ingezameld voor onze adoptiekinderen. Als school hebben wij via de stichting Woord en Daad vier kinderen financieel geadopteerd. Deze kinderen zijn allen afkomstig uit zeer arme gezinnen.

Page 33: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

33

Het geld dat wij overmaken, wordt gebruikt om aan deze kinderen voedsel, kleding en christelijk onderwijs te verstrekken. Soms krijgen wij op school post van deze kinderen. Laten wij hen ook eens wat sturen; bijvoorbeeld een kaart met hun verjaardag. Ze zullen blij zijn met post uit Nederland. De stichting Woord en Daad verzoekt bij het verzenden van post het eigen adres weg te laten. Dit in verband met bedelbrieven. Vergeet bij eventuele post niet de NAAM en het REGISTRATIENUMMER van het betreffende kind te vermelden (verkrijgbaar op school)! We gaan we ervan uit dat van het meegenomen geld voor zending en adoptie eenzelfde bedrag bestemd is. Onze school heeft, samen met de CBS “De Schelp” en de OBS “Het Driespan” de twee oorlogsgraven op de oude begraafplaats te Puttershoek geadopteerd. Jaarlijks wordt op die plek door de groepen 7 van onze drie scholen stilgestaan bij het leed dat oorlogen veroorzaken. 7.1.7 Oud papier We zamelen oud papier in. Het op deze manier ingezamelde geld komt ten goede aan het busvervoer van de school. De data van inleveren en de locatie vindt u terug in de jaargids. 7.1.8 Busroutes Vanuit Mookhoek / 's-Gravendeel rijdt er een bus van Edad. Voor tijden en haltes verwijzen we naar de meest actuele jaargids van onze school. Klachten betreffende het busvervoer dient u door te geven aan de locatieraad, de gegevens van deze raad vindt u in de jaargids. Ook als u als vrijwilliger op het busje wilt rijden, kunt u zich melden bij de locatieraad. Bij verlies van spullen in de bus graag de volgende dag navragen bij de buschauffeur. 7.1.9 Ouderbijdragen Van ouders worden vrijwillige bijdragen gevraagd om het vervoer van de leerlingen te kunnen bekostigen. Van het op deze manier ingezamelde geld krijgen de leerlingen aan het eind van het kalenderjaar ook een boek en aan het eind van groep 8 een Bijbel. Wie kinderen (groep 3-8) wil laten deelnemen aan de schoolreizen, is daarvoor een bijdrage per kind verschuldigd. 7.1.10 Wat laten we thuis? Kinderen mogen op school geen mobiele telefoon bij zich hebben die ‘aan’ staat. De telefoon is niet zichtbaar in het lokaal of op het plein. Het in bezit hebben van vuurwerk, zakmessen e.d. en MP3-spelers, en andere muziek/videodragers is niet toegestaan. Wanneer kinderen zich hier niet aan houden, wordt het apparaat/voorwerp een week in beslag genomen. 7.1.11 Sponsorbeleid Er worden geen gelden ten behoeve van de school ingezameld door middel van sponsoring. Wel kan dit middel gebruikt worden om actie te voeren voor een bepaald -door de school te selecteren- doel, voor het busvervoer van de kinderen of voor bijzondere activiteiten. 7.1.12 Beeldmateriaal Het is op school niet toegestaan om onder schooltijd video-opnamen te maken. Dus ook niet bij verjaardagen e.d. De praktijk heeft geleerd dat sommige kinderen zich, juist als er ‘vreemden’ zijn, anders gedragen dan normaal. Als dit op de video staat en later door anderen wordt bekeken, kan dit door de ouders en het betreffende kind als erg vervelend worden ervaren. Foto’s en video’s mogen niet gedeeld worden op sociale media. Indien er onder de ouders zijn die niet willen dat er foto’s, waarop hun kind(eren) staat/staan, op de website of iets dergelijks worden gepubliceerd, horen we dit graag.

Page 34: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

34

7.1.13 Schoolreizen De leerlingen van groep 1 en 2 gaan één keer per jaar op excursie naar een kinderboerderij, speeltuin o.i.d.. De groepen 3 tot en met 8 maken ook jaarlijks een uitstapje. We streven bij de invulling van deze reisjes naar een educatief-recreatief programma. 7.1.14 Gymnastiektijden en -kleding De kinderen van de groepen 3, 6, 7 en 8 hebben éénmaal per week lichamelijke oefening in de sporthal. De gymlessen in de sporthal zijn op dinsdag. Tijdens deze lessen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aangepaste kleding. Alle kinderen vanaf groep 3 worden geacht in het bezit te zijn van een wit shirt (zonder opdruk) en een blauwe korte broek; de meisjes die behalve deze kleding ook een blauwe rok willen dragen, zorgen daar zelf voor. We verzoeken u vriendelijk om het shirt en vooral de broek alleen via school aan te schaffen, aangezien we in dezen streven naar uniformiteit. Het gebruik van andere gymkleding dan hier beschreven, is niet toegestaan. Voor het geval dat in de loop van de schooljaren vervanging noodzakelijk wordt, is bestelling via school dus ook dringend gewenst. We nemen aan dat u als ouders bereid bent om aan deze zaak uw medewerking te verlenen. Het is heel fijn wanneer u een herkenningsteken van uw kind in gymkleding en -schoenen zet. Daardoor raakt iets minder snel kwijt en dat scheelt u in de kosten. 7.1.15 Schoolzwemmen De gemeente subsidieert het schoolzwemmen voor de groepen 4 en 5. Wij nemen hier ook aan deel. Dat betekent wel dat er extra toezicht moet zijn bij het vervoer van de kinderen en bij het omkleden. Verder moet u zelf zorgen voor goede zwemkleding. Vanzelfsprekend moeten de betreffende kinderen die zwemkleding ook elke dinsdag bij zich hebben! Moeders van de kinderen uit groep 4 en 5 helpen bij het aan- en uitkleden van de kinderen. Hiervoor wordt een rooster gemaakt en u ontvangt aan het begin van het schooljaar informatie over wat er van u wordt verwacht. Gezien de tijd waarop onze school is ingedeeld om te zwemmen, is het nodig ons lesrooster op dinsdag hierop aan te passen. Aangezien het vervoer een flinke kostenpost is, wordt door de gemeente een bedrag per schooljaar in rekening gebracht. De ouders van betreffende kinderen krijgen hiervoor een factuur van de gemeente. We vertrouwen erop dat dit bedrag tijdig wordt overgemaakt naar de gemeente. Wanneer het bedrag voor u een bezwaar is, zal er in overleg met de school een oplossing gezocht worden. U moet er rekening mee houden dat kinderen waarvoor niet tijdig is betaald, niet mogen meezwemmen. De kinderen van groep 4 en 5 krijgen vanwege dit zwemonderwijs geen gymnastiek in de sporthal. Alleen op vrijdag hebben ze, wanneer het weer het toelaat, nog een half uur om te gymen op het plein. 7.1.16 Schoolbibliotheek Enige weken na de zomervakantie beginnen we met het uitlenen van boeken uit de schoolbibliotheek aan kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Wie hiervan gebruik wil maken, krijgt een boekenlijst na betaling van het kleine bedrag van € 5,00 per gezin. Wacht u echter met het meegeven van geld tot we via de kinderen meedelen dat het bibliotheekseizoen weer begint. Kinderen die boeken op school willen lenen, moeten een briefje met naam/groep en steeds tenminste 5 nummers van boeken meenemen. Elke donderdag kunnen ze boeken ruilen. Kinderen van groep 3 kunnen van de schoolbibliotheek gebruik maken als de juf dit mogelijk acht. Dit is meestal niet voor de voorjaarsvakantie. Tot de kerstvakantie kunnen de kinderen van groep 3 kosteloos boeken blijven lenen uit de prentenboekenbibliotheek (zie ook: ‘Het onderwijs in groep 1 en 2’).

Page 35: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

35

Gezinnen die geen kinderen hebben in de groepen 4 t/m 8, maar wel in groep 3, betalen € 2,50 per jaar om gebruik te kunnen maken van de schoolbibliotheek. We verwachten van u als ouders dat u toeziet op het deugdelijk vervoer (in een tas) en het juiste gebruik van de boeken. 7.1.17 Hoofdluispreventie Om de vervelende gevolgen van hoofdluis zoveel mogelijk te beperken, worden de kinderen na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. De positieve resultaten van deze controles zijn al jarenlang op onze school merkbaar. Wilt u het de vrijwilligers gemakkelijk maken door de jongens op de controledagen zonder gel naar school te sturen? Ook is het handig wanneer de meisjes dan niet met ingewikkelde kapsels op school komen. Er is nog steeds ruimte voor uitbreiding van de commissie. We hopen dat we nog lang plezier van de controles mogen hebben. Dat is alleen mogelijk met uw aller hulp en medewerking! 7.1.18 Activiteitencomité Het acitiviteitencomité organiseert tijdens het hele schooljaar allerlei acties en activiteiten om de school en het busvervoer te steunen. Jaarlijks organiseren zij een grote en een kleine verkoping. Tussendoor zijn er ook acties met bakkersartikelen, hortensia’s, oliebollen etc. Lijkt het u leuk om ook deel te nemen aan het activiteitencomité, kijk dan in de jaargids voor de contactpersonen. 7.2 Externe contacten Schoolbegeleidingsdienst De school wordt begeleid door Driestar Educatief te Ridderkerk. Postadres: Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk Tel.: 0180-442600. Besturenorganisatie De vereniging is aangesloten bij de V.G.S. te Ridderkerk. Adres: Kastanjelaan 10, Ridderkerk. Postadres: Postbus 5, 2980 AA Ridderkerk. Tel.: 0180-442655 Administratiekantoor De administratie wordt verzorgd door het V.G.S. te Ridderkerk. Adres: Kastanjelaan 10, Ridderkerk. Postadres: Postbus 5, 2980 AA Ridderkerk. Tel.: 0180-442675 Stagiaires van PABO en MBO Onze school is stageschool voor studenten van Hogeschool De Driestar te Gouda. Dat betekent dat stagiaires van die school soms in onze groepen activiteiten verrichten om het lesgeven te leren onder toezicht van de groepsleerkracht. De studenten van het laatste studiejaar aan de Pabo komen langer achtereen lesgeven (de zgn. Lio-stage). Hierbij is het de bedoeling de klas zelfstandig leiding te leren geven. Om die reden zal de leerkracht in die situatie zo mogelijk veel buiten het klaslokaal verblijven en andere taken binnen de school verrichten. Ook zijn er bij ons op school soms stagiaires van het MBO (bv. het Hoornbeeck College). Die oriënteren zich meestal op het werk van onderwijsassistenten. Deze stagiaires vervullen een groot deel van hun stage in de groepen 1 t/m 4. Soms komen er vanuit het voortgezet onderwijs leerlingen voor een beroepsgerichte stage. Daar is beperkt ruimte voor. Onze school biedt geen mogelijkheden om zgn. maatschappelijke stage te lopen. Na de basisschool De meeste leerlingen gaan na de basisschool naar het Wartburg college, locatie Marnix, te Dordrecht. Inspectie

Page 36: Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school · 5.2 Klachtenregeling 5.3 Ouderhulp 5.4 Aansprakelijkheid 5.5 Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Hoofdstuk 6. Regeling school-

36

Onze school valt onder de inspectie Zuid. De inspectie is per email te bereiken via: [email protected] of via internet: www.onderwijsinspectie.nl. Telefonisch kunt u terecht via: 1400. Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.