HET BELGISCH BELASTINGRECHT - MakluIX C. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 141 D....

of 16 /16
VII Inhoudstafel Woord vooraf V Inhoudstafel VII Lijst van afkortingen XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 6 § 1. Financiële functie 6 § 2. Economische functie 10 § 3. Sociale functie 10 Afd. 4. Belastingheffende instanties 11 Afd. 5. Beginselen van de belastingheffing 12 § 1. Principes voortvloeiend uit de Grondwet 12 A. Geen belasting zonder wet. Het legaliteitsbeginsel en het ontstaan van de belastingwet 12 B. Eénjarigheid van de belasting. Het éénjarigheidsbeginsel 28 C. Het gelijkheidsbeginsel 30 § 2. Principes voortvloeiend uit het publiekrechtelijk karakter van de belastingwet 34 A. De belastingwet is van openbare orde 35 B. De belastingwet moet beperkend worden geïnterpreteerd 42 C. De belastingwet heeft geen terugwerkende kracht 43 D. De gevolgen van behoorlijk bestuur zijn ook in belastingzaken van toepassing 46 E. Naast zuiver fiscale sancties kan de belastingwet in strafrechtelijke sancties voorzien 50 Afd. 6. Gemeenschappelijke fiscale geschilprocedure 65 Afd. 7. Veralgemening van de bestaande rulingpraktijk 68 Afd. 8. Indeling van de belastingen 70 Afd. 9. Opbrengst van de belastingen 71 § 1. Staatsbelastingen 71 § 2. Lokale en regionale belastingen 73 Afd. 10. Administratieve inrichting 73 Afd. 11. Rekenhof 76 Afd. 12. Ombudsman 77 Afd. 13. Fiscale bemiddeling 78 Afd. 14. Tegemoetkomingen voor fiscale spijtoptanten en maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning 79 § 1. Eenmalige bevrijdende aangifte 79 § 2. Fiscale regularisatie 82 § 3. Maatregelen ter bevordering van een correcte belasting inning 83

Embed Size (px)

Transcript of HET BELGISCH BELASTINGRECHT - MakluIX C. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 141 D....

 • VII

  Inhoudstafel Woord vooraf V Inhoudstafel VII Lijst van afkortingen XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 6 § 1. Financiële functie 6 § 2. Economische functie 10 § 3. Sociale functie 10 Afd. 4. Belastingheffende instanties 11 Afd. 5. Beginselen van de belastingheffing 12 § 1. Principes voortvloeiend uit de Grondwet 12

  A. Geen belasting zonder wet. Het legaliteitsbeginsel en het ontstaan van de belastingwet 12

  B. Eénjarigheid van de belasting. Het éénjarigheidsbeginsel 28 C. Het gelijkheidsbeginsel 30 § 2. Principes voortvloeiend uit het publiekrechtelijk karakter van de belastingwet 34 A. De belastingwet is van openbare orde 35 B. De belastingwet moet beperkend worden geïnterpreteerd 42 C. De belastingwet heeft geen terugwerkende kracht 43

  D. De gevolgen van behoorlijk bestuur zijn ook in belastingzaken van toepassing 46

  E. Naast zuiver fiscale sancties kan de belastingwet in strafrechtelijke sancties voorzien 50

  Afd. 6. Gemeenschappelijke fiscale geschilprocedure 65 Afd. 7. Veralgemening van de bestaande rulingpraktijk 68 Afd. 8. Indeling van de belastingen 70 Afd. 9. Opbrengst van de belastingen 71 § 1. Staatsbelastingen 71 § 2. Lokale en regionale belastingen 73 Afd. 10. Administratieve inrichting 73 Afd. 11. Rekenhof 76 Afd. 12. Ombudsman 77 Afd. 13. Fiscale bemiddeling 78 Afd. 14. Tegemoetkomingen voor fiscale spijtoptanten en maatregelen

  ter bevordering van een correcte belastinginning 79 § 1. Eenmalige bevrijdende aangifte 79 § 2. Fiscale regularisatie 82 § 3. Maatregelen ter bevordering van een correcte belasting inning 83

 • VIII

  A. Aanwending door de fiscus van terug te geven of te betalen sommen 83

  B. Diamanthandel 85 Afd. 15. Afschaffing effecten aan toonder 87 Boek I. Staatsbelastingen 89 Deel I. Inkomstenbelastingen 89 Titel I. Inleiding 89 Hfdst. I. De verschillende inkomstenbelastingen 89 Hfdst. II. Ontstaan en ontwikkeling 89 Hfdst. III. Definities 91 Titel II. Personenbelasting 102 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de belasting 102 Hfdst. II. Grondslag van de belasting 103 Afd. 1. Algemene bepaling van het belastbare inkomen 103 Afd. 2. Inkomen van onroerende goederen 104 § 1. Synthese 104 § 2. Belastbare inkomsten 105 A. Voor in België gelegen onroerende goederen 105 B. Voor in het buitenland gelegen onroerende goederen 107 C. Voor de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten 108 § 3. Vaststelling van het netto-inkomen 108 A. Forfaitaire tegemoetkoming voor eigenaarsonderhoud 108 B. Interesten en termijnen 110 § 4. Het kadastraal inkomen 112 A. Bepaling van het kadastraal inkomen 112 B. Aangifte 113 C. Vaststelling van het kadastraal inkomen 113 D. Perequatie, herziening en herschatting van de kadastrale inkomens. Indexering 115 E. Invoegetreding van de nieuw vastgestelde of herziene kadastrale inkomens 116 F. Procedure 116 § 5. Vrijstellingen en verminderingen 117

  A. Private goederen bestemd voor openbare eredienst, onderwijs of weldadigheid 117

  B. Loopbaanpacht en langetermijnpacht 119 C. Eigen woning 119 D. Onbewoonde, improductieve of vernielde eigendommen 120 E. Woningaftrek 122 § 6. Onroerende inkomsten met beroepskarakter 124 Afd. 3. Inkomen van roerende goederen en kapitalen 125 § 1. Bepaling 125 A. Dividenden 125 B. Interest 132

 • IX

  C. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 141 D. Inkomsten begrepen in zekere renten 142 E. Inkomsten van auteursrechten 142 § 2. Vaststelling van het netto-inkomen 143 A. Inkomsten uit roerende kapitalen 143 B. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 144 § 3. Duurzame deglobalisatie van de roerende inkomsten met ingang van het aanslagjaar 1985 144 § 4. Roerende inkomsten met beroepskarakter 145 Afd. 4. Beroepsinkomen 146 § 1. Belastbare inkomsten 146 A. Winst 147 B. Baten 161 C. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid 163 D. Bezoldigingen 165 E. Pensioenen 183 § 2. Vrijgestelde inkomsten 193 A. Sociale en culturele vrijstellingen 193 B. Vrijgestelde pensioenen, renten, kapitalen, spaar-

  tegoeden en afkoopwaarden 198 C. Stelsel van de meerwaarden 199 D. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen 221 E. Winst voortvloeiend uit de homologatie

  van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord 223

  § 3. Vaststelling van het netto-inkomen 224 A. Beroepskosten 224 B. Forfaitaire aftrek voor beroepskosten 249 C. Economische vrijstellingen 252 D. Beroepsverliezen 259 E. Aftrekken van het totale beroepsinkomen 261 Afd. 5. Divers inkomen 262 § 1. Opsomming 262 § 2. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden 275 § 3. Diverse inkomsten met beroepskarakter 275 Afd. 6. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen 276 Afd. 7. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden 288 § 1. Grondregel 289 § 2. Meewerkinkomen 292 § 3. Huwelijksquotiënt 292 § 4. Correctiemaatregel 293 § 5. Het begrip beroepsinkomsten 294 § 6. Bijzondere regelingen 294 Hfdst. III. Berekening van de belasting 295 Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag 295 § 1. Van belasting vrijgesteld inkomen 295 A. Basisvrijstelling ten gunste van alle belastingplichtigen 295 B. Aanvullende vrijstelling voor personen ten laste 297

 • X

  C. Diverse aanvullende vrijstellingen 299 D. Wie zijn personen ten laste? 300 E. Aanrekening van het vrijgestelde inkomen 302 § 2. Belastingtarief 303 § 3. Jaarlijkse indexering 304 § 4. Belastingkredieten 305 A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen

  van de onderneming 305 B. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten 308 § 5. Verminderingen 310 A. Vermindering voor het lange termijnsparen 310 B. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen 326 C. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in

  het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschap- pen en voor prestaties betaald met dienstencheques 328 D. Vermindering voor energiebesparende uitgaven, voor passiefhuizen en voor interesten van leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven 331 E. Vermindering voor woningrenovatie in het kader van

  het grootstedenbeleid 335 F. Vermindering voor de verwerving van obligaties door

  het Kringloopfonds 336 G. Vermindering voor de verwerving van obligaties

  uitgegeven door het Startersfonds 337 H. Vermindering voor de verwerving van milieuvrien- delijke auto’s 337 I. Vermindering voor de verwerving van obligaties

  uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost 338

  J. Vermindering voor de vernieuwing van huurwoningen 339 K. Vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak of brand 340 L. Vermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden 340 M. Vermindering voor pensioenen en vervangings-

  inkomsten 341 N. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het

  presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag 346

  O. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 348 P. Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar

  belastingkrediet 349 Q. Regionale verminderingen 350 § 6. Vermeerderingen 355 A. Aanvullende crisisbijdrage 355 B. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende

  voorafbetalingen zijn gedaan 355 C. Aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting 360

 • XI

  Afd. 2. Bijzondere stelsels van aanslag 362 § 1. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoop-

  waarden in lijfrente 362 § 2. Afzonderlijke aanslagen 364 A. Belasting tegen een aanslagvoet van 33 % 365 B. Belasting tegen een aanslagvoet van 10 % 367 C. Belasting tegen een aanslagvoet van 15 % 369 D. Belasting tegen een aanslagvoet van 25 % 371 E. Belasting tegen een aanslagvoet van 20 % 371 F. Belasting tegen een aanslagvoet van 10, 15, 20 of 25 % 371 G. Belasting tegen een aanslagvoet van 25 % 371 H. Belasting tegen een aanslagvoet van 16,5 % 372 I. Belasting tegen de gemiddelde aanslagvoet m.b.t. het

  geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroeps-werkzaamheid heeft gehad 377

  J. Belasting tegen de aanslagvoet m.b.t. het geheel van de andere belastbare inkomsten 378

  K. Belasting tegen een aanslagvoet van 10,38 % 379 Afd. 3. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting 379 Afd. 4. Bonificatie voor E-gov. 380 Titel III. Vennootschapsbelasting 381 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen 381 Hfdst. II. Grondslag van de belasting 391 Afd. 1. Algemene bepalingen 391 § 1. Principiële verwijzing naar de regels van de personen-

  belasting 391 § 2. Antimisbruikbepaling 392 § 3. Gestort kapitaal 393 A. Begrip 394 B. Uitgiftepremies 395 C. Uitgifte van winstbewijzen 395 D. Rentegevende voorschotten 396 E. Inbrengverrichtingen 396 § 4. Fiscale nettowaarde 405 Afd. 2. Belastinggrondslag 406 § 1. Naar Belgisch recht opgerichte vennootschappen 408 § 2. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen 409 § 3. Verkrijging van eigen aandelen 409 § 4. Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen 412 Afd. 3. Vrijgestelde inkomsten 413 § 1. Meerwaarden 414 A. Algemeen 414 B. Bijzonderheden 418 § 2. Gewestelijke steunmaatregelen 424 § 3. Verzekeringsondernemingen 425 § 4. Investeringen in audiovisuele producties 425 § 5. Investeringsreserve 427

 • XII

  § 6. Kapitaalvergoedingen in het kader van de economische heropleving 430

  Afd. 4. Vaststelling van het netto-inkomen 431 § 1. Beroepskosten 431 § 2. Vaststelling van het belastbare inkomen 443 A. Algemeen 443 B. Eerste bewerking. Vaststelling van het inkomen van

  het belastbare tijdperk 445 C. Tweede bewerking. Onderverdeling van het fiscaal

  resultaat volgens zijn oorsprong 445 D. Derde bewerking. Aftrek van de bij verdrag vrijgestelde

  winst en van de niet-belastbare bestanddelen 446 E. Vierde bewerking. Aftrek van de definitief belaste

  inkomsten (DBI) en van de vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) 446 F. Vijfde bewerking: Belastingaftrek voor octrooi-inkom- sten 460 G. Zesde bewerking. Belastingaftrek voor risicokapitaal 463 H. Zevende bewerking. Aftrek van de vorige beroepsverlie- zen 469 I. Achtste bewerking. Investeringsaftrek 480 Afd. 5. Ontbinding en vereffening 484 § 1. Verdeling van het maatschappelijk vermogen 484 § 2. Met verdeling van het maatschappelijk vermogen

  gelijkgestelde verrichtingen 490 A. Fusie 490 B. Splitsing 490 C. Partiële fusie of splitsing 491 D. Ontbinding zonder verdeling 491 E. Omzetting 492 F. Verandering van nationaliteit 492 G. Erkenning als vastgoed-BEVAK of als PRIVAK 492 § 3. Het fusieregime 493 A. Historiek 493 B. Krachtlijnen 495 C. Voorwaarden 496 D. Belastingneutrale fusie of splitsing 497 E. Partiële splitsing of afsplitsing 514 F. Zetelverplaatsing van een Europese (coöperatieve) ven- nootschap 518 Hfdst. III. Berekening van de belasting 518 Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag 518 § 1. Algemeen belastingtarief 518 § 2. Bijzondere belastingtarieven 523 § 3. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen

  van de onderneming 525 § 4. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 526 § 5. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 527 § 6. Aanvullende crisisbijdrage 527

 • XIII

  § 7. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende vooraf- betalingen zijn gedaan 528

  Afd. 2. Afzonderlijke aanslagen 528 Afd. 3. Bijzondere fiscale stelsels 531 § 1. Historiek 531 § 2. Coördinatiecentra 532 § 3. Distributiecentra 535 § 4. Dienstencentra 537 § 5. Beleggingsvennootschappen 538 § 6. Inschakelingsbedrijven 542 § 7. Coöperatieve participatievennootschappen 542 § 8. Zeescheepvaart 543

  A. Tonnagestelsel 543 B. Bijzonder keuzestelsel van afschrijvingen 545 C. Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen 545 D. Investeringsaftrek 546 E. Beheer van zeeschepen voor rekening van derden 546 F. Vermindering van het registratierecht op zeescheeps-

  hypotheken 547 § 9. Organisme voor de Financiering van Pensioenen 547 Titel IV. Rechtspersonenbelasting 549 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen 549 Hfdst. II. Grondslag en berekening van de belasting 550 Afd. 1. Alle soorten van rechtspersonen 550 Afd. 2. Rechtspersonen van de tweede soort 551 Afd. 3. Rechtspersonen van de derde soort 553 Titel V. Belasting van niet-inwoners 555 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen 555 Hfdst. II. Grondslag en berekening van de belasting 556 Afd. 1. Belastbare inkomsten 556 Afd. 2. Grondslag en berekening van de belasting per categorie van

  belastingplichtigen 566 § 1. Natuurlijke personen 566

  A. Samenvoeging van onroerende en beroeps- en diverse inkomsten 566

  B. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten. Van het totaal van de netto-inkomsten aftrekbare uitgaven. Berekening van de belasting 567

  § 2. Vennootschappen en verenigingen met winstoogmerk 572 § 3. Vreemde Staten en verenigingen zonder winstoogmerk 576 § 4. Overige niet-inwoners 577

  Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen 578 Hfdst. I. Storting van de belasting door voorheffing 578 Afd. 1. Algemene bepalingen 578 Afd. 2. Onroerende voorheffing 580 § 1. Schuldenaars 580

 • XIV

  § 2. Aanslagjaar 580 § 3. Opeisbaarheid en invordering 580 § 4. Grondslag en aanslagvoet 581 § 5. Vrijstellingen 584

  A. Vrijstellingen van toepassing in het Vlaamse Gewest 584 B. Vrijstellingen van toepassing in het Brusselse Hoofd-

  stedelijke Gewest 587 C. Vrijstellingen van toepassing in het Waalse Gewest 588

  § 6. Verminderingen 589 A. Verminderingen van toepassing in het Vlaamse Gewest 589 B. Verminderingen van toepassing in het Brussels Hoofd-

  stedelijk Gewest 592 C. Verminderingen van toepassing in het Waalse Gewest 593

  § 7. Kwijtschelding of proportionele vermindering 594 A. Vlaamse regeling 594 B. Brusselse regeling 595 C. Waalse regeling 596

  § 8. Bijzondere regionale tegemoetkomingen 597 Afd. 3. Voorheffingen op roerende inkomsten 598 § 1. Roerende voorheffing 598 A. Schuldenaars 598 B. Opeisbaarheid en invordering 602 C. Aanslagvoet 603 D. Voornaamste heffingsregels 604 E. Bevrijdende roerende voorheffing 633 § 2. Fictieve roerende voorheffing 633 § 3. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 635 Afd. 4. Bedrijfsvoorheffing 639 Afd. 5. Belastingkredieten 648 A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen

  van de onderneming 648 B. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 649 C. Belastingkrediet voor kinderen ten laste 649 D. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten 649 E. Belastingkrediet voor inschrijving op ARKimedes-fondsen 650 Hfdst. II. Verrekening van de voorheffingen 650 Afd. 1. Personenbelasting 651 Afd. 2. Vennootschapsbelasting 654 Afd. 3. Rechtspersonenbelasting 657 Afd. 4. Belasting van niet-inwoners 657 Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen 658 Hfdst. I. Algemene bepalingen 658 Hfdst. II. Aangifte 660 Afd. 1. Aangifte inzake inkomstenbelastingen 660 Afd. 2. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 662 Afd. 3. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit

  kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven 663

 • XV

  Afd. 4. Identificatie van de belastingplichtige 663 Afd. 5. Bewijskracht van aangiften 663 Hfdst. III. Onderzoeks- en controlerechten van de Administratie 664 Afd. 1. Plichten van de belastingplichtige 664 § 1. Voorlegging van boeken en bescheiden 664 § 2. Verstrekking van inlichtingen 665 § 3. Toegang tot bedrijfslokalen, werven en privé-woningen 666 § 4. Boekhoudverplichting 667 Afd. 2. Plichten van derden 667 Afd. 3. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen 667 Afd. 4. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek t.a.v. de

  belastingplichtige en van derden 670 Afd. 5. Uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale besturen 671 Afd. 6. Wederzijdse bijstand in EG-verband 672 Afd. 7. Wederzijdse bijstand in OESO-verband 676 Afd. 8. Europees arbitrageverdrag 677 Hfdst. IV. Bewijsmiddelen van de Administratie 679 Afd. 1. Beginsel 679 Afd. 2. Bijzondere bewijsmiddelen 679 Afd. 3. Niet-tegenstelbaarheid van bepaalde verrichtingen 683 Afd. 4. Ruling 685 Hfdst. V. Aanslagprocedure 686 Afd. 1. Wijziging van de aangifte 686 Afd. 2. Aanslag van ambtswege 688 Hfdst. VI. Aanslag 688 Afd. 1. Aanslagjaar 689 Afd. 2. Belastbaar tijdperk 689 Afd. 3. Aanslagtermijnen 690 § 1. Gewone aanslagtermijn 690 § 2. Aanslagtermijn van drie jaar of vijf jaar 690 § 3. Nieuwe aanslag na vernietiging van een onregelmatige

  aanslag 692 § 4. Subsidiaire aanslag 693 § 5. Bijzondere aanslagtermijnen 694 Afd.4. Aanslag in hoofde van overnemende of verkrijgende vennoot- schappen 696 Hfdst. VII. Rechtsmiddelen 697 Afd. 1. Administratief beroep 697 Afd. 2. Gerechtelijk beroep 704 Hfdst. VIII. Invordering van de belasting 707 Afd. 1. Belastingschuldigen 709 § 1. Algemeen beginsel 709 § 2. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden 710 § 3. Feitelijk gescheiden echtgenoten 711 § 4. Overleden belastingplichtige 712 § 5. Aannemer 713 § 6. Betwiste aanslagen 716 Afd. 2. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen 717 § 1. Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 717

 • XVI

  § 2. Ten kohiere gebrachte directe belastingen en onroerende voorheffing 717

  § 3. Over hun geheel onverwijld betaalbare belastingen en voorheffingen 718

  § 4. Bescherming van personen die tegelijk schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut 718

  § 5. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen 719 Afd. 3. Interesten 720 Afd. 4. Verjaring 723 Afd. 5. Vervolgingen 725 Afd. 6. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering 726 Hfdst. IX. Sancties 732 Hfdst. X. Aanvullende crisisbijdrage 733 Deel II. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 736 Hfdst. I. Verkeersbelasting op de autovoertuigen 736 Afd. 1. Bepaling 736 Afd. 2. Vrijstellingen 737 Afd. 3. Tarieven 738 Afd. 4. Verminderingen 740 Afd. 5. Lokale belastingen 741 Afd. 6. Kwijting 741 Afd. 7. Controle 741 Afd. 8. Procedure 741 Afd. 9. Inschrijving van de voertuigen 742 Hfdst. II. Belasting op de spelen en de weddenschappen 742 Afd. 1. Bepaling 742 Afd. 2. Vrijstellingen 743 Afd. 3. Tarief 743 Afd. 4. Aangifte 744 Afd. 5. Controle 745 Hfdst. III. Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 745 Afd. 1. Bepaling 745 Afd. 2. Tarieven 746 Afd. 3. Aangifte en controle 746 Hfdst. IV. Belasting op de inverkeerstelling 747 Afd. 1. Bepaling 747 Afd. 2. Vrijstelling 748 Afd. 3. Tarieven 748 Afd. 4. Kwijting 751 Afd. 5. Controle 752 Afd. 6. Regionale en lokale belastingen 752 Hfdst. V. Accijnscompenserende belasting 752 Afd. 1. Bepaling 752 Afd. 2. Tarieven 752 Afd. 3. Vrijstellingen en verminderingen 753 Afd. 4. Inwerkingtreding 753

 • XVII

  Hfdst. VI. Eurovignet 754 Afd. 1. Bepaling 754 Afd. 2. Vrijstellingen 755 Afd. 3. Tarieven 756 Afd. 4. Kwijting, controle en sanctie 757 Afd. 5. Inwerkingtreding 757 Hfdst. VII. Belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschappen 758

  Afd. 1. Operationeel kader 758 Afd. 2. Fiscaal statuut van de participatie 760 Afd. 3. Algemeen voorbeeld 761 Afd. 4. Inwerkingtreding 762 Deel III. Indirecte belastingen 763 Titel I. Belastingen op het rechtsverkeer 764 Hfdst. I. Belastingen over de toegevoegde waarde 764 Inleiding 764 Afd. 1. Bepaling, aard, werking van de BTW, enkele preliminaire definities en geografisch toepassingsgebied 768 § 1. Bepaling van de BTW 768 § 2. Aard van de belasting 768 § 3. Werking van de belasting 769 § 4. Enkele preliminaire definities 771 § 5. Geografisch toepassingsgebied 773 Afd. 2. Belastbare handelingen 774 § 1. Leveringen van goederen in België 775 A. Algemeen regime 775 B. Ficties van de wet 785 § 2. Diensten 791 A. Algemeen regime 791 B. Ficties van de wet 807 § 3. Invoer 810 A. Historiek 810 B. Algemeen regime inzake invoer 812 C. Begrip invoer 812 D. Invoer in België 813 E. Tijdstip van de opeisbaarheid van de belasting 814 F. Voorwaarden 815 G. Vrijstellingen 816 § 4. Intracommunautaire verwerving van goederen 816 A. Algemeen regime 816 B. Ficties van de wet 836 Afd. 3. Belastingplichtigen 836 § 1. Wie is belastingplichtige? 837 A. Bepaling 837 B. Commentaar 837 C. BTW-eenheid 840 § 2. Uitzonderingen 841 § 3. Toevallige belastingplichtige 843

 • XVIII

  § 4. De stille handelsvennootschap 845 § 5. De tijdelijke handelsvennootschap 846 § 6. De feitelijke vennootschap 847 Afd. 4. Maatstaf van heffing 848 § 1. Levering van goederen en diensten 848 A. Heffingsgrondslag voor verrichtingen gedaan tegen een prijs of tegen een met een prijs gelijkgestelde vergoeding 848 B. Heffingsgrondslag voor ruilverrichtingen en verrichtingen tussen verbonden partijen 851 C. Heffingsgrondslag voor verrichtingen gedaan zonder tegenprestaties 853 D. Speciale bepalingen 854 § 2. Invoer 856 § 3. Intracommunautaire verwervingen 858 Afd. 5. Tarief van de belasting 858 Afd. 6. Vrijstellingen 860 § 1. Algemeenheden 860 § 2. Vrijstellingen met recht op voorbelastingaftrek 860 A. Uitvoer 860 B. Intracommunautaire leveringen 862 C. Invoer en intracommunautaire verwervingen 865 D. Bepaalde diensten van vervoer en aanverwante handelingen 866 E. Diverse gelijkgestelde leveringen en diensten 867 § 3. Vrijstellingen zonder recht op voorbelastingaftrek 868 Afd. 7. De aftrekregeling 877 § 1. Algemeen principe 878 § 2. Omvang van het recht op aftrek 878 A. Welke handelingen geven recht op aftrek? 878 B. Welke voorbelasting is aftrekbaar? 881 C. Toestand van de belastingplichtige met volledig recht op aftrek 886 D. Toestand van de belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek 886 § 3. Uitoefenen van het recht op aftrek 889 § 4. Herziening van de aftrek 890 A. Herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van niet-beroepsuitgaven 890

  C. Herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van bedrijfsmiddelen 890

  § 5. Belastingkrediet en teruggaaf van de belasting 893 Afd. 8. Innings- en controlemaatregelen 895 § 1. Maatregelen om de betaling van de belasting te verzekeren 895 A. Verplichtingen in hoofde van de Administratie 895 B. Verplichtingen in hoofde van de belastingplichtigen met uitzondering van hen die geen enkel recht op aftrek hebben 897 C. Toestand van de medecontractant van de belastingplichtige 914

 • XIX

  D. Verplichtingen van bijzondere categorieën van personen 916 E. Bewarend beslag 920

  § 2. Bewijsmiddelen 920 § 3. Controlemaatregelen 922 A. Bewaring van bescheiden 922 B. Onderzoek van bescheiden 923 C. Inlichtingen 924 D. Het Bestuur van de Postcheck, de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen 924 E. Toegang tot de bedrijfslokalen 925 F. Controle van vervoermiddelen 925 § 4. Ambtshalve aanslag 925 § 5. Strafbepalingen 926 § 6. Verjaring 928 § 7. Geschillen 930 § 8. Rechten en voorrechten van de Schatkist 932 § 9. Wederzijdse bijstand in EG-verband 935 § 10. Wederzijdse bijstand in OESO-verband 938 § 11. Uitwisseling van inlichtingen tussen bestuursdiensten van de Staat 938 Afd. 9. Bijzondere regelingen 939 § 1. Kleine ondernemingen 939 A. De forfaitaire taxatie 939 B. De vrijstellingsregeling 941 § 2. Landbouwondernemingen 942 § 3. Andere bijzondere regelingen 943 Hfdst. II. Registratierechten 946 Afd. 1. Bepaling 946 Afd. 2. Soorten van registratierechten 948 Afd. 3. Registratieverplichting 951 § 1. Principes 951 § 2. Verplicht te registreren akten en verklaringen 952 A. Wegens hun aard te registreren akten 952 B. Wegens hun voorwerp te registreren akten 952 C. Ingevolge een later feit te registreren akten 953 D. Verplicht te registreren verklaringen 954 § 3. Vervanging van de registratieformaliteit door Periodieke aangiften 954 Afd. 4. Fundamentele heffingsregels 955 Afd. 5. Bijzonderste tarieven en heffingsgrondslagen 960 § 1. Overdrachten onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen 960 § 2. Verhuring van in België gelegen onroerende goederen 975 § 3. Zakelijke zekerheidsstellingen 977 § 4. Schenkingen 978

  A. Algemeen 978 B. Vlaams Gewest 983 C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 988 D. Waals Gewest 992

 • XX

  § 5. Verdelingen 1001 § 6. Burgerlijke en handelsvennootschappen 1005 A. Oprichting 1005 B. Kapitaalverhoging 1022 C. Fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak en aandelenruil 1024 D. Wijzigingen van de statuten 1027 E. Verdeling van het maatschappelijk vermogen 1028 Afd. 6. Formele aspecten 1029 § 1. Plaats van registratie 1029 § 2. Schuldenaars van de belasting 1030 § 3. Betaling en waarborgen van de Schatkist 1031 § 4. Controlerechten van de Administratie 1031 § 5. Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren 1032 § 6. Bewijsmiddelen 1033 § 7. Geschillen 1033 § 8. Verjaring 1034 Afd. 7. Sancties 1034 Hfdst. III. Hypotheekrechten 1035 Afd. 1. Bepaling 1035 Afd. 2. Tarief en heffingsgrondslag 1036 Afd. 3. Vrijstellingen 1036 Hfdst. IV. Griffierechten 1036 Afd. 1. Bepaling 1036 Afd. 2. Belastbare verrichtingen 1037 Hfdst. V. Successierechten 1038 Afd. 1. Bepaling 1038 Afd. 2. Belaste overgangen 1040 § 1. Overgangen bij overlijden 1040 § 2. Gelijkgestelde overdrachten en beschikkingen 1041 A. Met overlijden gelijkgestelde afwezigheid 1041 B. Als legaten beschouwde schulden 1041 C. Ongelijke verdeling van de gemeenschap 1043 D. Vrijgevigheden gedaan binnen de 3 jaar vóór het overlijden 1043 E. Bedingen ten voordele van derden 1045 F. Rechtshandelingen i.v.m. vruchtgebruik en blote eigendom 1046 Afd. 3. Belastbare grondslag 1047 § 1. Baten 1047 § 2. Schulden 1048 Afd. 4. Aangifte van nalatenschap 1049 Afd. 5. Tarief van de rechten 1050 § 1. Tarief 1050

  A. Algemeen 1050 B. Vlaams Gewest 1050 C. Waals Gewest 1056 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1059

  § 2. Vrijstellingen 1061 A. Algemeen 1061

 • XXI

  B. Vlaams Gewest 1061 C. Waals Gewest 1067 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1068

  § 3. Verminderingen 1069 A. Algemeen 1069 B. Vlaams Gewest 1069 C. Waals Gewest 1071 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1076

  § 4. Betaling 1079 Afd. 6. Aan derden opgelegde verplichtingen 1081 Afd. 7. Bewijsmiddelen 1082 Afd. 8. Formele aspecten 1084 Afd. 9. Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten 1084 Afd. 10. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 1086 §1. Toepassingsgebied 1086 §2. Heffingsgrondslag 1087 §3. Tarief 1089 Afd. 11. Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 1090 Afd. 12. Sancties 1091 Hfdst. VI. Wetboek Diverse Rechten en Taksen 1092 Afd. 1. Rechten op geschriften 1094 §1. Onderworpen akten en geschriften. Tarieven 1094 §2. Verschuldigdheid en betaling van de rechten op geschriften 1095 Afd. 2. Diverse taksen 1096 §1. Taks op de beursverrichtingen en de reporten 1096 §2. Taks op de aflevering van effecten aan toonder 1099 §3. Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 1102 §4. Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen 1106 §5. Uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het lange termijnsparen 1107 §6. Taks op het lange termijnsparen 1107 §7. Taks op de jacht 1108 §8. Belasting voor aanplakking 1109 §9. Bijzondere taks op kasbons in het bezit van de financiële tussenpersonen 1109 §10. Bijzondere taks op de gereserveerde winsten van bepaalde kredietinstellingen 1110 Hfdst. VII. Heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten 1110 Hfdst. VIII. Heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent 1111 Titel II. Verbruiksbelasting 1113 Hfdst. I. Douanerechten 1114 Hfdst. II. Accijnsrechten 1117 Afd. 1. Bepaling 1117 Afd. 2. Belastbare grondslag en wijze van kwijting 1118 Afd. 3. Voornaamste producten en tarieven 1118 § 1. Accijnsproducten op communautair niveau 1118

 • XXII

  A. Algemeenheden 1118 B. Tarieven van de communautaire accijnsproducten 1122 § 2. Accijnsproducten op nationaal niveau 1126 Hfdst. III. Vrijstelling van rechten van invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer 1127 Hfdst. IV. Openingsbelasting op de drankslijterijen 1128 Hfdst. V. Vergunningsrecht voor het verstrekken van sterke drank 1130 Hfdst. VI. Taksen gelijkgesteld met accijnzen. Milieutaks 1131 Afd. 1. Bepaling 1132 Afd. 2. Onderworpen producten en tarieven 1132 § 1. Verpakking voor dranken 1133 § 2. Wegwerpfototoestellen 1135 § 3. Batterijen 1135 § 4. Verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten 1136 § 5. Milieuheffing 1137 § 6. Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten 1137 § 7. Papier 1138 Afd. 3. Opvolgingscommissie 1138 Afd. 4. Formaliteiten 1138 Afd. 5. Procedure 1139 Afd. 6. Sancties 1139 Boek II. Regionale belastingen 1140 Boek III. Lokale belastingen 1190 Deel I. Provincie-, agglomeratie- en gemeentebelastingen 1190 Titel I. Grondwettelijke principes 1190 Titel II. Soorten 1193 Titel III. Belastingbevoegdheid van de lokale besturen 1194 Hfdst. I. Provincies 1194 Hfdst. II. Gemeenten 1195 Hfdst. III. Agglomeraties 1202 Titel IV. Vestiging en invordering 1205 Deel II. Belastingen ten bate van polders en wateringen 1211 Boek IV. Internationale overeenkomsten 1213 Deel I. Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting 1213 Deel II. Overeenkomsten betreffende internationale organisaties en zetelakkoorden 1221 Zaakregister 1225