Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid€¦ · Biostoom Oostende 19/4/18...

87
Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? 18/10/2018

Transcript of Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid€¦ · Biostoom Oostende 19/4/18...

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan?

18/10/2018

Inleiding1

Biostoom Oostende

19/4/18 Personeelsvergadering

• Verbranden RDF

(Refuse Derived Fuel)

• 150.000 ton/j RDF

• Operationeel sinds 2009

• Groene stroom voor

42.850 gezinnen

• Concrete plannen om

aan te sluiten op

warmtenet

Doorsnede Biostoom

19/4/18 Personeelsvergadering

2014: 70% aandelen in Biostoom Oostende

19/4/18 Personeelsvergadering

70% 30%

Missie Bionerga

Als betrouwbare,

klantgerichte en

maatschappelijk

verantwoorde ondernemer

optimaal energie en

grondstoffen recupereren

uit niet-herbruikbare

afvalstromen

Organogram

H&S

SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 SL 5 SL 6a/6b (°) SL 7 MAINT.1

MAINT.2

OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 SAMPLER/ OP 7 MAINT.3a+3b (°)

° 50/50

Versie :

MGR OPERATIONS (**)

vrijdag 12 oktober 2018

MGR MAINTENANCE (**)

Maintenance support (**)Admin/

Accounting (*)

BIONERGA NV

PLANT MANAGER

MGR

ENGINEERING

(**)

HR / GENERAL SERVICES (*)

MILIEUCOORD (1/5)

Het West-Vlaams Charter DuurzaamOndernemen is een hulpinstrument omduurzaam ondernemen concreet vorm tegeven en te werken aan continueverbetering van de prestaties op milieu,sociaal en economisch vlak.

West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016

VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Binnen de tijdspanne van een jaar minstens 10 acties uitvoeren gelinkt aan:

➢ 10 duurzaamheidsthema's

➢ zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Positieve evaluatie = Voka Charter Duurzaam Ondernemen jaarcertificaat.

Credendo

Lutgard De Cock

Human Resources

18 oktober 2018

12

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele

continent en actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en

politieke risico’s. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele

wereld dekken.

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's bij handel en

investeringen in de reële economie en om de financiering van dergelijke

transacties te bevorderen.

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op

maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen en financiering

met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in het

buitenland. We beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen

tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken de financiering

van dergelijke transacties.

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo – Wie zijn wij?

Wat is onze visie en missie?

13 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo groepsstructuur

14 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Wat zijn onze waarden?

15 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Average Age: ECA = 43,16 STN = 41,94

Credendo – onze werknemers

16 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo

Gezond op de werkvloer?Strak plan.www.gezondopdewerkvloer.be

KURT DE SOETEBEDRIJFSCOACH GEZONDHEIDSBELEID/CONSULTANT/ HR FREELANCER

M +32 474 49 36 45

HET PUBLIEK

1. Wordt er iets rond gezondheid gedaan in de onderneming?

2. Is er meer dan 1 actie lopende?

3. Wordt er rond meer dan 1 thema (voeding, beweging, sedentair gedrag,

mentale gezondheid, roken, alcohol en drugs) gewerkt?

4. Is er een werkgroep, waar op z’n minst een werknemer (of vertegenwoordiger)

en trekker deel uit maken?

5. Is er een communicatiestrategie of -plan? Is iedereen op de hoogte van de

acties of het beleid?

6. Is er een visie op gezondheid?

7. Werden prioriteiten bepaald?

8. Is er een plan van aanpak? Zijn er duidelijke doelstellingen aanwezig?

9. Is er een plan op lange termijn? Weten jullie waar jullie binnen 2, 3, 5 jaar

willen staan?

Het publiek

Creëren van draagvlak2

Ontstaan Gezondheidsbeleid Biostoom

1. 2015: Wellfie (peiling naar werkvermogen bij de medewerkers)

➢ Alle WN vinden aandacht voor gezondheid en gezonde leefgewoonten belangrijk

2. N.a.v. resultaten Wellfie besluit management Gezondheidsbeleid uit te werken

3. HR-verantwoordelijke volgt opleiding HR Lab Duurzaam Gezondheidsbeleid

4. Personeelsmeeting: kick-off Biostoom Gezondheidsbeleid / brainstorm naam:

• Kleine organisatie

➢ geen budget om iemand full time in te zetten voor gezondheidsbeleid

➢ Geen budget voor dure acties

• Wèl draagvlak management:

➢ Korte beslissingsstructuur: Management Biostoom = 1 persoon (Plant Manager)

➢ Plant Manager is pro gezondheid, doet actief mee aan initiatieven

➢ Biostoom autonoom, geen goedkeuring nodig van moederbedrijf

➢ Bepaalde acties worden overgenomen door moederbedrijf!

Verankering

• Biofit vast onderdeel personeelsmeeting

• Bij het rapporteren aan de RvB is Biofit een vast item

• HR-verantwoordelijke volgt regelmatig bijscholingen, workshops, … m.b.t

gezondheid

• Biofit past binnen het kader van VCDO:

– 17 SDG’s

– 5 P’s: Peace / People / Prosperity / Planet / Partnership

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de V.N?

27

Psychosociale risicoanalyse

Idewe

Draagvlak en verankering

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid bij Credendo

28 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

29 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid bij Credendo

30

Huis van Werkvermogen (Juhani Ilmarinen)

Draagvlak en verankering

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid bij Credendo

31

2015 van losse acties naar …

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid bij Credendo – stappenplan

Draagvlak en verankering

32

Vakbonden

Directie

Human Resources

Draagvlak en verankering

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid Credendo

33

Van losse acties

Naar een draagvlak owv

de psychosociale risicoanalyse

Budget wellbeing

Draagvlak en verankering

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid bij Credendo

Werken aan gezondheidsbeleid = Werken aan verhoging van de draagkracht +

de beheersing van werkbelastingop lange termijn

Werken aan de basis om de kans op definitievewerkonbekwaam-heid te verkleinen(Heinrich)

Werken aangedragsveranderingop en buiten het werk

De grens wordt ookbepaald door taakeisen of functievereisten(werkbaarheid)

Absenteïsmebeleid

Aanw

ezig

he

idsbele

id

REACTIEF

Definitief werkonbekwaam

Wit verzuim

Grijs Verzuim

Gedrag op het werk

Gedrag buiten het werk

Definitief werkonbekwaam

Langdurig ziek

Reïntegratie

Zwart – Wit - Grijs Verzuim

Gezondheidsbeleid Gedrag op het werk

Gedrag buiten het werk

PRO ACTIEFBewustwording en draagvlak creëren

DRAAGKRACHT WERKBELASTING DRAAGKRACHT WERKBELASTING

Definitief werkonbekwaam

Langdurig zie

Wit verzuim

Grijs Verzuim

Gedrag op het werk

Gedrag buiten het werk

Definitief werkonbekwaam

Langdurig ziek

Reïntegratie

Zwart – Wit – Grijs Verzuim

Gedrag op het werk

Gedrag buiten het werk

Duurzame (gezonde) & inclusieve werkvloer; streven of noodzaak?

Werkzaamheid als focusLoopbaanzekerheid ipv jobzekerheidLevenslang leren = basisverwachting Variabele loopbaanintensiteit als keuzeContinue matching & dialoog Adaptatie door carving en crafting

WAT IS UW EERSTE STAP?

HET PUBLIEK

37

Zorgt voor

▸ Betrokkenheid van iedere werknemer

▸ Motivatie tot deelname

▸ Uitrol door sleutelfiguren

▸ Vrijmaken van middelen door besluitvormers

▸ Vaste plaats van het project in de onderneming

=> Project ‘leeft’ in de organisatie

Belang van draagvlak!

STAP 1:Creëer draagvlak

38

▸ Sleutelfiguren meekrijgen

• ondernemingsraad of RvB

• Leidinggevenden

• werknemers of werknemers-

vertegenwoordigers

• HR-management of de personeelsdienst

• CPBW

• Dienst opleiding en ontwikkeling

• Vakbonden

Hoe bereiken? Hoe overtuigen? What’s in it for me?

Hoe onderneming overtuigen?

STAP 1: Creëer draagvlak

39

▸ Gebruik relevante voordelen (zie keynotes voormiddag)

• Cijfermateriaal

• Goeie praktijken

• Te verwachten effecten

▸ Formuleer een visie en vindt aansluiting bij bedrijfsvisie:

Wat willen we bereiken met het gezondheidsbeleid?

▸ Communicatie met de sleutelfiguren tijdens het proces

▸ Representatieve werkgroep

• duidelijke doelstellingen en taken

• 1 coördinator of trekker 40

Hoe onderneming overtuigen?

STAP 1: Creëer draagvlak

▸ Thema gezondheid op personeelsvergadering of teamoverleg brengen

▸ Citaten en getuigenissen met meerwaarde van gezonde werknemers

▸ Studiedag of workshop rond gezondheid

▸ Boodschappen verspreiden

▸ Inspirerende case van een andere onderneming

▸ Gezondheidsbeleid tastbaar en herkenbaar maken: logo en naam

▸ Officiële lancering: mission statement, een engagementsverklaring of een

toespraak door management

41

Draagvlak boosten

STAP 1: Creëer draagvlak

▸ Stuur regelmatig bij

• Vast agendapunt

• Aanpassingen in werkgroep nodig?

• Regelmatig nieuwe acties opzetten

▸ Veranker zo diep mogelijk

• Vaste rubriek in personeelsblad

• Jaarlijks functioneringsgesprek

• In plannings- en controlecyclus

• Bijscholing management

• Regelmatig communiceren

• Overweeg alle veranderingen (andere overlegstructuren, HR-beleid …)

STAP 7: Veranker in het organisatiebeleid

42

Maatwerk en communicatie3

Maatwerk en communicatie - uitdagingen

• Niet altijd evident om iedereen ‘mee’ te krijgen

– Ongeveer 50% werkt volcontinu (vroeg/laat/nacht/weekends)

• Nooit mogelijk om actie te doen met de volledige groep (tenzij gespreid in tijd)

• Door nachtwerk praktische bezwaren voor bepaalde initiatieven

– Medewerking niet altijd even vlot (mindset)

• Tijdsgebrek trekkers

• Werkgroep moeilijk

Maatwerk en communicatie - aanpak

• Kleine organisatie, laagdrempelig (controlekamer / landscape bureau)

– Maandelijkse personeelsmeetings

– Elektronische muurkrant in de controlekamer

– Informele gesprekken (vb. keuken)

– Functioneringsgesprek

– Social media

• Opvolging

– Wellfie

– Enquete sport vlaanderen

• Speciale vermelding Gezondheidsaward (betrokkenheid directie, groot aantal

acties vs klein bedrijf)

47

Credendo cares

Maatwerk en communiceren

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid bij Credendo

48

Intranet

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Communicatie

WAT KUNNEN WE LEREN VAN

COCA COLA?

Positieve associatie

Beleven Beleren

Herkenbaar (door herhaling)

Toegankelijk en aantrekkelijk

HET PUBLIEK

▸ gerichte acties plannen

▸ significante resultaten boeken

▸ het draagvlak versterken

▸ participatie verhogen

▸ evaluatie van de impact van het gezondheidsbeleid

▸ acties haalbaar houden

Belang van een situatieschets

STAP 2: Breng de beginsituatie in kaart

52

▸ Welke acties gebeurden al?

• workshops, affiches, teambuilding, woon-werkverkeer, aanbod voeding

en drank, welzijns- of HR-beleid, …

• thema’s

• quick wins

▸ Luister naar collega’s en neem eventueel een vragenlijst of enquête af.

• draagvlak, interesse in bepaalde acties of thema’s, …

▸ Zijn er budgetmogelijkheden?

Hoe?

STAP 2: Breng de beginsituatie in kaart

53

▸ Ontdek de mogelijkheden van de werkomgeving, zowel fysiek als sociaal

• Infrastructuur binnen en buiten de organisatie / douche- of

omkleedmogelijkheden / fysieke omgeving bedrijf / collega’s met

specifieke vaardigheden (bv. geven van sportlessen) / partners (financiële

steun)

▸ Verslag met inzichten

Hoe?

STAP 2: Breng de beginsituatie in kaart

54

Wat bereiken met het gezondheidsbeleid?

▸ Heldere doelstellingen formuleren

• Concrete doelstelling voor alle gezondheidsacties

• Prioritaire thema’s selecteren

• Voor elk prioritair thema concrete doelstellingen formuleren

Hou rekening met:

▸ Visie

▸ Algemene doelstellingen bedrijf

▸ Mix van lange én korte termijndoelstellingen

STAP 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

55

▸ Communicatieverantwoordelijke(n)

▸ Visuele identiteit

▸ Inventaris bestaande communicatiekanalen in onderneming (email, intranet, ad

valvas, facebook, whatsapp, …)

▸ Nieuwe communicatiekanalen en hoe álle medewerkers te bereiken (mix)

▸ Ambassadeurs

▸ Boodschap

▸ Herhaling en herkenbaarheid

▸ Verslag van acties met foto’s, filmpjes, enthousiaste getuigenissen, …

▸ Communicatie extern in war for talent?

Met goede communicatie komt je gezondheidsbeleid echt tot leven!

Communiceren

56

Acties4

Totstandkoming acties

1. Iemand komt met een idee, dit wordt mondeling of via mail bezorgd aan de

HR-verantwoordelijke

2. Idee wordt besproken met de preventieadviseur

3. Idee wordt voorgelegd aan Plant Manager

4. Bij groen licht wordt het idee uitgewerkt, door HR-verantwoordelijke/prev.adv

5. Veel zaken mogelijk met klein budget!

Actie 1: beweging/sedentair gedrag

Educatie Omgevingsinterventies

• Testkaravaan

• Carfree day/week

• Staand vergaderen

• Stickers trapgebruik etc

• Overdekte fietsstalling met

oplaadpunten

• Staand vergaderen

• Douches voor iedereen

• Droogrek

• Handdoeken

Beleid, afspraken Zorg en begeleiding

• Fietsvergoeding (ook voor

bedrijfswagens)

Actie 2: voeding

Educatie Omgevingsinterventies

• Kennismakingspakketje

suikervrije frisdranken

• Infosessie gezond drinken

• Biofitscore

• Wekelijks fruit

• Wekelijks soep

• Aanpassing drankautomaat

• Aanbod maaltijden lang

houdbaar

• Gezonde snacks

Beleid, afspraken Zorg en begeleiding

• Prijs frisdrank in functie van

biofitscore

62

Sensibilisering

Bewegen – gezonde voeding

Mentale balans

Acties

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Gezondheidsbeleid Credendo

63 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

Gezonde voeding

64

2017 – Gezonde voeding

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

65

2017 - Gezonde voeding

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

66

2017 …. Move@work !

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

67

Move@work is the name of a new health programme which is starting at

Credendo’s Head Office, set up by Partena Vitality.

The kick-off is scheduled for 9 March with an interactive exhibition about

the programme. Two coaches will be present during the day, and staff

members will be free to visit the exhibition during working hours and to ask

questions about their physical condition. In the months to come, different

programmes will be set up: move@work, office yoga, quality of movement

and mindful@work. These sessions will be held at lunch time.

2017 Move@work

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

68

Office yoga:

Did you know that office yoga has become part and parcel of working life in Asia? It offers all kinds of benefits. During this session you’ll find out how to adopt a good posture, prevent RSI or back complaints or simply relax in stressful situations.

Tennis ball massage:

During this workshop we’ll look at the consequences of sitting for long periods and what can be done to prevent negative consequences. Maintaining a good posture and massaging specific painful areas are key aspects here.

Quality of movement:

During this workshop you’ll learn how to recognise the signs of a poor posture and stress.

2017 Move@work

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

69

Chantal

2018 – mentale balans

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

http://www.myfoodprint.be/

The Power

of Sleep:

A Wake-

Up call

Dr. I. Declercq, MD, Neurologue, Experte en sommeil, ICF Coach

71 Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares …

72

2019 Mentale balans ….

Gezond op de werkvloer: hoe pak je een gezondheidsbeleid stapsgewijs aan? | 18 oktober 2018

Credendo cares

• Streef naar gedragsverandering = planmatig en termijngericht

• Willen – geloven – prioriteit geven

• Versterkend communiceren = continu

• Succesverhalen brengen, aanhoudende communicatie, nudging

• Motiveren van medewerker = hou het vrijblijvend

• Beloon wat goed is (niet bestraffen) - keuzevrijheid

• Verspreid acties over langere periode = niet overdonderen

• Max 1 actie per maand of seizoen

• Zorg voor een flitsende start = wek nieuwsgierigheid

• Een goed merk opent sterk

• Walk the talk = geef het voorbeeld

• Actieve rol en voorbeeldfunctie management

• Haak in op bestaand beleid / gekende acties = reframe

• Integreer wat je reeds doet + zorg voor associaties met waar reeds aandacht voor is

• Geen one size fits all = diversifieer

• Andere doelgroepen hebben andere noden en raakpunten. Beheers het verschil en beheer niet de norm.

AANBEVELINGEN INZAKE OPMAAK ACTIEPLAN

VALKUILEN

- Mattheus effect: je bereikt de gezonde mensen met je beleid, niet deze die er meest baat bij hebben

- Eigenaarschap en investering: voorzie ruimte en tijd voor opmaak en uitvoering net als bij een ander beleid. (uitvoering is iets anders dan beleid maken met werkgroep)

- Onvoldoende draagvlak: betrek medewerkers (en syndicale partners) bij de opbouw van en keuzes binnen gezondheidsbeleid, zo worden ze ambassadeur (meebouwen ipv aanbieden)

- Onderschatting: filteren en zoeken naar de juiste en relevante data voor continue communicatie is erg tijdsintensief (voorzie hiervoor voldoende tijd)

- Acties richten zich vooral op sensibilisering maar zijn geen concreet aanbod (en dus minder kans op resultaat)

- Tijdkader te kort: het is een lange termijn inspanning om tot een duurzaam resultaat te boeken, in het bijzonder met de kwetsbaarste doelgroepen.

X

TIPS

Campagne als basisvorm:

• Gebruik een slogan + een logo voor je gezondheidsbeleid

• Maak een communicatieplan op (boodschap, timing, doelgroep, drager, mediamix)

• Zorg voor herhaling, herkenning en verrassing

• Count down naar start (Officiële Kickoff)

• Wissel voldoende thema’s af voor een groot bereik

• Maak geen terugkerende planning per jaar, maar minstens per 2 jaar

Doorgedreven Projectmanagement:

Pak de opstart van een gezondheidsbeleid projectmatig aan (doelstelling, budget, stakeholders, projectgroep, tijdsframe, planning, rapportering, communicatie, mandaat,…)

+ zorg ook voor voldoende afspraken rond uitvoering/uitwerking

+ werk vooral thematisch met ambassadeurs en niet voor het gehele traject (nadruk op concrete engagementen)

HET PUBLIEK

▸ Probeer zoveel mogelijk acties te bedenken

▸ Maak een selectie van acties: variatie!

• Behoeftes?

• Doelstellingen?

• Omgevingsmogelijkheden?

• Kwetsbare werknemers?

• Eenvoudig of grotere inspanning?

• Korte of lange termijn?

STAP 4: Werk acties uit

77

78

Actieplan

79

▸ Heldere communicatie: presentatie, acties, werkgroep, activiteiten, planning,

feedback, …

▸ Bijsturing en oplossen van hindernissen:

• onvoldoende tijd en middelen

• lage participatie

• onvoldoende steun van de sleutelfiguren

• verminderde motivatie in de werkgroep

• gebrek aan monitoring van de uitvoering

• …

STAP 5: Voer acties uit

80

Helpt bij inzicht krijgen in:

▸ wat het oplevert

▸ wat niet werkt (en beter niet herhaald wordt)

▸ hoe bijgestuurd kan worden

▸ motivatie van medewerkers (inspanningen leveren wat op)

▸ argumentatie voor nieuwe investeringen (management)

Waarom evalueren?

STAP 6: Evalueer en stuur bij

81

▸ Gebaseerd op visie en doelstellingen

▸ Evalueer

• Samenwerking in de werkgroep

• Gezondheidsbeleid

• Acties zelf

▸ Via 5 invalshoeken

• Tevredenheid van medewerkers

• Proces: wat, hoe en waarom?

• Effect: doelstellingen bereikt?

• Kennis, gedrag, vaardigheden en levensstijl van de werknemers

• Productiviteit, absenteïsme, teamgeest, …

▸ Evaluatieverslag

Hoe?

STAP 6: Evalueer en stuur bij

82

Tot slot5

▸ Gezond Werken op de website www.gezondwerken.be

• Waarom Gezond Werken?

• Hoe een preventief gezondheidsbeleid vormgeven via het 7-stappenplan?

• Hoe acties uitwerken via de gezondheidsmatrix?

• Wat zijn de succesfactoren van een goed preventief gezondheidsbeleid?

• Hoe thematisch aan de slag gaan?

• Hoe ondersteuning aanvragen?

• Beschikbare methodieken voor vormgeven van acties

Aanbod vanuit Gezond Werken

www.gezondopdewerkvloer.be

Gezond op de werkvloer?Strak plan.

Meer info?Projectcoördinator Karlien [email protected]+32 2 421 09 62

86

Aanvraag• Screening van

kandidaat-onderneming

Intake• Intentie/motivatie

van de onderneming inventariseren

Begeleiding 1• Draagvlak

creëren• Organisatie/

communicatie

Begeleiding 2• Noden/behoeften

in kaart brengen

Begeleiding 3• Opmaak

actieplan

Begeleiding 4• Evalueren/

bijsturen• Verankeren

‘Serious game’-methodiek in lijn met principeskadermethodiek Gezond Werken

Acti

epla

n u

itvoere

n

5 contactmomenten met onderneming (12 + 1 uur) + voorbereidings- en verwerkingstijd (7 uur)

Traject

gezondleven.be

▸ Karlien Devloo

[email protected]

▸ +32 2 421 09 62