Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen....

40
nv HULSHOUT 2010-2011 Gemeentegids

Transcript of Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen....

Page 1: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

nvDE KLAPPER • DE FLAPUIT • ZIEKENHUISGIDSEN • BOUWGIDSENGEMEENTEGIDSEN • STRATENPLANNEN • PLATTEGRONDKASTEN

HULSHOUT 2010-2011

G e m e e n t e g i d s

Page 2: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

Booischotseweg 2/12235 Hulshout

015 22 18 00

Open: van dinsdag tot vrijdag:

10-12u en 13-19uZaterdag: 10-16u

Page 3: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

1

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord burgemeester .......................................................Hulshout: een korte omschrijving ...........................................Hulshout informeert ................................................................Algemene adresgegevens/openingsuren ................................ Gemeentebestuur Hulshout ............................................. OCMW Hulshout ...............................................................Wie is wie in Hulshout? ........................................................... Het college van burgemeester en schepenen .................. De gemeenteraad ............................................................. OCMW-raad ...................................................................... Gemeentelijke adviesraden .............................................. Diensten gemeentehuis .................................................... OCMW Hulshout ............................................................... OCMW-seniorencentrum Ter Nethe .................................Hulshout: fraaie gemeente ...................................................... Hou onze gemeente proper: afvalinzameling ................... Bezienswaardigheden .......................................................Hulshout: bruisende gemeente ............................................... Toffeweetjesvoordejeugd .............................................. Kermissen ......................................................................... De openbare bibliotheek .................................................. Inspraak en openbaarheid ................................................Hulshout:sportievegemeente ................................................ Gemeentelijke sportdienst ............................................... Gemeentelijke sporthal .................................................... Gemeentelijke sport- en speelpleinen .............................. Gemeentelijk zwembad ....................................................Contactadressen ......................................................................

VOORWOORD BURGEMEESTER

Beste Hulshoutenaar,

In samenwerking met de uitgever en met de steun van onze plaatselijke handelaars kan het gemeentebestuur je met enige trots deze derde uitgave van de gemeentegids aanbie-den. Het is uiteindelijk een kompas geworden voor een tocht van een drietal jaren.Wehopendatdezebrochureeenruimebronvaninformatiemag inhouden die de contacten tussen de bevolking en haar bestuur en diensten kan vergemakkelijken.Anderzijds krijgen onze nieuwe inwoners een bijkomende kansomwegwijstegerakenindeadministratievanhunnieuwe woonomgeving zodat het “thuisgevoel” bevorderd wordt.Want, Hulshout is de moeite waard! Onze gemeente kent van de 308 Vlaamse steden en gemeenten op één na de hoogste inwijking gedurende de laatste 15 jaar. We hebben verhou-dingsgewijs de meeste nieuwe mensen die hun lot met onze gastvrije inwoners willen delen.Informatieenwetgevingblijkeninonzesnelevoluerendemaatschappij vlug achterhaald. Het is dan ook niet uitgeslo-ten dat, ondanks alle voorzorgen, deze brochure onvolko-menhedenkanbevatten.Eventueleopmerkingenterzakekunnen gerust gemeld worden bij het secretariaat van het gemeentebestuur.Eengoededienstverleningishetbelangrijkstewatweonzemensen kunnen aanbieden. In ons gemeente- en OCMW- huis willen wij dan ook een totaal dienstenpakket aanbieden dataanonzehedendaagsenormenenbehoeftenvoldoet.Metdankaanallendiedezerealisatiemogelijkmaakten.Nietin het minst alle adverteerders. Zij maken het mogelijk om de gemeentegidsgratisaantebieden.

Veel leesgenot,

Uw burgemeesterMark Verhaegen

Page 4: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

SCHOONHEIDSINSTITUUT NANCY

Vennekensstraat 22 2235 Hulshout-Houtvenne Tel 016 / 68 01 85

GelaatsverzorgingPermanente make-upMedische pedicure /manicureOntharingen Maquillage

ZonnebankV

Bloesemremedies

Reiki

oetreflexologie

Massage van 0 tot 100 jaar

Page 5: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

3

HULSHOUT: EEN KORTE OMSCHRIJVING

SITUERING

Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds de fusie van 1977 bestaat Hulshout uit drie deelgemeenten: Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. De ‘Grote Nete’ loopt dwars door de gemeente. Hulshout ligt ten noorden, Houtvenne en West-meerbeekliggentenzuidenvanderivier.Hulshoutheefteenoppervlakte van 786 ha, Houtvenne 448 ha, en Westmeer-beek 503 ha.

BEVOLKING

Uitdestatistiekenkunnenwedelaatstedecenniaeenaan-zienlijketoenamevandebevolkingafleiden.In1981teldeonze gemeente 7056 inwoners. Vandaag zijn er dat meer dan 9600 geworden.

HULSHOUT:VEELZIJDIG

Sterk verenigingsleven: Hulshoutheeftmeerdanhonderdverenigingen,diejeiedereweekeenruimekeuzeaanactiviteitenbieden.

Sportieve gemeente: Hulshout besteedt veel aandacht aan sport. Het gemeente-lijk zwembad, sportcentrum en de wielerpiste zijn onlangs volledig vernieuwd en bieden de Hulshoutenaren een waaier aan sportmogelijkheden.

Bloeiende economie: Het Industriepark vormt met een groot aantal bedrijven het economisch zwaartepunt. Tal van andere kleine en middel-grote ondernemingen zijn verspreid over het hele grondge-bied.

HULSHOUT INFORMEERT

De gemeente probeert haar inwoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen Hulshout.

GEMEENTEGIDS

Deze gemeentegids verschijnt elke 2 à 3 jaar en hierin wor-den de meest belangrijke zaken over de gemeente vermeld.

GEMEENTELIJKINFOBLAD

Driemaal per jaar wordt het gemeentelijk infoblad huis aan huis verspreid. Hier vind je gemeenteraadsbeslissingen, mededelingenvanhetgemeentebestuur,artikelsovermilieu,cultuur, jeugd, sport, welzijn, … Ook berichten van verenigin-gen, diensten, … worden opgenomen in het infoblad.

WWW.HULSHOUT.BE

Detechnologischewereldstaatnietstil.Ookonzegemeente-lijkewebsiteiseenbelangrijkebronvaninformatiegewor-den. Wat kan je zoal op onze gemeentelijke webstek vinden?• delaatsteHulshoutsenieuwtjes• algemeneinformatieoverdeverschillendedienstenin onze gemeente• onlinemeldingskaartenandereinteressanteformulieren• uitgebreidehandelsgidsenverenigingenlijst,eenup-to- dateactiviteitenkalender• …

Page 6: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

44

S C H O O N H E I D S I N S T I T U U T

CYBELLEC h r i s t e l V a n R o m p a e y

Gelaatsverzorging Pedicure Manicure · Kunstnagels · Ontharingen · Permanente make-up · Lichaamsverzorging

Grote Heibergstraat 12, 2235 Hulshout0472 222 537

Apotheek CAMSGrote Baan 1422235 HULSHOUTTel. 015 22 23 71Fax 015 22 90 42

*van maandag tot vrijdag

9.00 - 12.00 en 13.30 - 18.30zaterdag : 9.00 - 12.00

Grote Baan 400, 2235 HulshoutTel. 016 49 08 01

Openingsuren :Dins. tot Vrijd. 14u - 19uZat. van 10u - 16uOf na afspraakZon. Maan. Gesloten

www.martinepeeters.be

Page 7: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

5

ALGEMENE ADRESGEGEVENS/OPENINGSUREN

GEMEENTEBESTUURHULSHOUT

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 HulshoutTel:015224011-Fax:015224014e-mail: [email protected] - website: www.hulshout.be

OPENINGSUREN

Maandag: 9.00-12.00 & 18.00-20.00Dinsdag: 9.00-12.00Woensdag: 9.00-12.00 & 13.00-16.00Donderdag: 9.00-12.00Vrijdag: 9.00-12.00

OCMWHULSHOUT

Grote Baan 256 - 2235 Hulshout - Telefoon: 015 75 01 00 - Fax:015750199

OPENINGSURENADMINISTRATIEFCENTRUMAlle werkdagen van 9.00u – 12.00u / Maandagavond van 18.00u – 20.00u

Page 8: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

66

BVBA FELIX DE COCK Schrijnwerkerij

Hooistraat 11 - 2235 Hulshout

Telefoon 015 22 58 70 - Fax 015 24 25 81

Felix 0476 76 37 60

[email protected]

Keukens - Dressings - MaatkastenBadmeubels - Inbouwapparaten

Page 9: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

7

WIE IS WIE IN HULSHOUT?

HETCOLLEGEVANBURGEMEESTERENSCHEPENEN

Hetcollegevanburgemeesterenschepeneniseenuitvoerendorgaanenheeftopditvlakzowelopdrachtenvangemeentelijkals van algemeen belang. Zij fungeren als het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het college vergadert wekelijks, nor-maal op maandagnamiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen worden gezamenlijk genomen. Wel hebben de schepenen de verdeling van bepaalde taken afgesproken:

BurgemeesterMark VerhaegenTel: 016 68 90 92 - 0495 57 35 22E-mail:[email protected] voor:- Coördinatie,communicatie- Politie- RuimtelijkeOrdening- EconomieenTewerkstelling, middenstand, KMO, industrie - Land-enTuinbouwSpreekuren:Elkemaandagvan19u-20u.Vrijdag op afspraak: 0495 57 35 22. 1e schepenMaurice OomsTel: 016 69 93 01 - 0496 02 50 62E-mail:[email protected] voor:- Openbare Werken-Reiniging- Beheer van Goederen - SportSpreekuren:Elkemaandagopafspraakvan10u-11u & niet op afspraak van 19u -20u (gemeentehuis).

2e schepenGeert DaemsTel: 016 68 06 78 - 0499 41 41 95E-mail:[email protected] voor:- Financiën,begroting- Personeel, dienstverlening- Informatisering,administratieve vereenvoudiging- Openbare nutsvoorzieningen, energie- KerkfabriekenSpreekuren:Enkelopafspraak:016680678of0499 41 41 95

3e schepenAnjaLeflotTel: 0496 68 25 14E-mail:[email protected] voor:- Burgerlijke stand, jubilea- Feesten,plechtigheden- Cultuur, verenigingsleven- Maatschappelijke zorg, gehandicapten- Vrijetijd,evenementen- Toerisme,recreatie- Jeugd,bibliotheekSpreekuren:Elkewoensdag:14u-15u( gemeentehuis)

Page 10: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

88

4e schepenJefWautersTel: 015 22 27 13 - 0496 97 50 85E-mail:[email protected] voor:- Onderwijs - Gezin, kinderopvang - Werkwinkel, PWA - Leefomgeving,milieuennatuur, grondbeleid - Verkeer,mobiliteit,huisvesting- Senioren, gelijke kansenbeleid - EuropeseAangelegenheden- Ontwikkelingshulp

5e schepen (+OCMW-voorzitter)JefVanBaelTel: 016 68 03 59 - 0497 57 35 16E-mail:[email protected] voor:- Sociale Zaken- Welzijn- Volksgezondheid- Kansarmoede

DEGEMEENTERAAD

Op 2 januari 2007 werd de nieuwe Hulshoutse gemeenteraad geïnstalleerd. Binnen de gemeentelijke werking is de gemeente-raad het belangrijkste beleidsorgaan. Zij bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raadregeltalleswatvangemeentelijkbelangisenheefteenverordenendefunctie:vaststellenvanmeerjarenplan,vaststellenvan organogram, … De dagordes worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad.Degemeenteraadsvergaderingenzijnopenbaar.Enkelalshetoverpersoonsgebondenzakengaat,blijvendedeurentoe.

Spreekuren:Elkemaandag:19u-20u(gemeentehuis)

Page 11: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

9

Mark Verhaegen (CD&V N-VA) ................................................Ramselsesteenweg70 ............................................. 016 68 90 92Maurice Ooms (CD&V N-VA) ...................................................Grote Baan 311 ....................................................... 016 69 93 01Geert Daems (CD&V N-VA) ......................................................Langestraat57 ......................................................... 016 68 06 78AnjaLeflot(CD&VN-VA) .........................................................Oude Heibaan 43 ................................................... 0496 68 25 14JefWauters(CD&VN-VA) ........................................................Grote Baan 42 ......................................................... 015 22 27 13JefVanBael(CD&VN-VA) ........................................................Nieuwstraat 10 ........................................................ 016 68 03 59JulesScheerens(CD&VN-VA) ..................................................Amerveldstraat 2 ..................................................... 015 22 28 41LouisVandenBroek(Sp.a) ......................................................Stationsstraat136 ................................................... 016 69 95 23HildeVanLooy(CD&VN-VA) ...................................................Grote Baan 107 ....................................................... 015 22 21 22RigoHuyskens(CD&VN-VA) ....................................................Hooivelden 3 ........................................................... 016 69 82 01JosVoet(CD&VN-VA) .............................................................Maskensstraat 3 .................................................... 0475 36 34 00Sabine Indekeu (CD&V N-VA) ..................................................Netelaan 49 ............................................................. 015 22 25 90DianaGhys(Sp.a).....................................................................Strepestraat 10 ........................................................ 015 22 35 88Geert Vleugels (CD&V N-VA) ...................................................Schietboompleinstraat 11 ....................................... 015 22 27 73Gunther Vleugels (CD&V N-VA) ...............................................Aarschotsebaan 26 .................................................. 016 57 39 02Gust Van den Bruel (CD&V N-VA) ............................................Ramselsesteenweg91 ............................................. 016 68 08 09Mark Meurrens (CD&V N-VA) .................................................Booischotseweg 145 ............................................... 015 22 34 32Karina Smets (CD&V N-VA) .....................................................Langestraat20 ....................................................... 0498 21 29 17RenéWouters(VLD) ...............................................................Vennekensstraat 57 ................................................. 016 69 82 02NatachaGoysens(CD&VN-VA) ..............................................Moerbergstraat 15 ................................................ 0496 32 52 36Marina Clé (CD&V N-VA) ........................................................De Schrans 3 ............................................................ 016 69 64 65RistHeylen(GROEN!) ..............................................................Grote Baan 102 bus 2 ............................................ 0474 65 28 81StijnCools(S.p.a) .....................................................................Borgerhoutstraat 5 .................................................. 015 22 36 78(JefVanBaelenNatachaGoysensstaannietopdefoto.)Secretaris(wnd):LucVanRoie ................................................Hulshout-veld 37 ..................................................... 015 22 40 11

OCMW-RAAD

DeRaadvoorMaatschappelijkWelzijnbestuurthetOCMW.DeRaadtelt9leden.IederemaandvergadertdeRaadvoorMaatschappelijkWelzijnenbehandeltdanondermeervolgendemateries:- neemtbeslissingendiezoweldewerkingvanalshetOCMWzelfbetreffen- stelt het personeel aan of gaat over tot ontslag- stelt beleidsmaatregelen en reglementen op- kent op basis van een sociaal verslag dat opgemaakt wordt door een maatschappelijk assistent al dan niet een terugvorderbare steun toe aan een hulpvrager.

Page 12: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

1010

Sara Lambrechts Stationsstraat 72/2

016/694 794 2235 Westmeerbeek

Software op maat voor de KMOWij zijn gespecialiseerd in de grafische sector

email: [email protected]: proximus belgium 0477/20 14 02

www.adsservices.com

Binnengoor 2B - 2235 Westmeerbeek - Tel.: 016/69.86.27 - Fax 016/69.76.98

schoonheidssalon

nvDE KLAPPER • DE FLAPUIT • ZIEKENHUISGIDSEN • BOUWGIDSENGEMEENTEGIDSEN • STRATENPLANNEN • PLATTEGRONDKASTEN

www.mediabooks.be

Page 13: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

11

Vanlinksnaarrechts:JozefVanBael,voorzitter(CD&V),MarcVerElst(CD&V),MyriamDeckers(NV-A),LizetteParthoens(secretaris),ElienBergmans(CD&V),FrankPonsaert(VLD),AnnPeeters(SP.A),FannyProost(CD&V),ChrisBruynseels(SP.A).BierinckxGeertstaatnietopdefoto.

BergmansElien ........................................................................Zakstraat 5 .............................................................. 0498 224 322

BruynseelsChris ......................................................................Heibaan 65 ............................................................... 015 221 258

DeckersMyriamL.L. ................................................................Doodsbroekstraat 73 .............................................. 0494 699 032

BierinkxGeert. .........................................................................Kapelaniestraat 18 .................................................. 0498 224 267

PeetersAnnL.G. ......................................................................Booischotseweg 118 .............................................. 0473 858 444

PonsaertFrankW. ...................................................................Vaartdijkstraat 18 ................................................... 0479 429 638

ProostFanny ............................................................................Oud Pleintje 10 ....................................................... 0498 276 560

VanBaelJozefR.W. ..................................................................Nieuwstraat 10 ....................................................... 0497 573 516

VerElstMarcE. ........................................................................Door Van Dijckstraat 11/D ...................................... 0474 931 499

Secretaris:LizetteParthoens ...................................................Ramselsesteenweg101 .......................................... 0499 208 437

GEMEENTELIJKEADVIESRADEN

Via de gemeentelijke adviesraden probeert het gemeentebestuur de burgers bij het beleid te betrekken. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden om advies. De raden kunnen echter zelf ook voorstellen aanbrengen en werken mee initiatievenuit.Alslidvaneenadviesraadkanjevoorinformatiealtijdterechtopwww.adviesraden.beDe samenstelling van onderstaande raden kan je vinden op onze gemeentelijke website.

Page 14: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

1212

uw specialist in tuinmeubelen & tuinmachines

www.tuinrama.bePROVINCIEBAAN 71 - 2235 HOUTVENNE - TEL 016 69 96 13

tuinmeubelen tuinmachines

B.V.BA. De Cleyn & Zoonve r v a a rd i g e r s v a n s m e e d we r k

Oude Kruisstraat 14, 2235 HulshoutTel. 016 69 98 95 - Fax: 016 69 49 72

Gsm: 0495 10 98 54 - Gsm: 0495 77 80 78

Dirk KeurslagerVan De Walle

Grote Baan 168, 2235 HulshoutTel. 015 22 03 83 - Fax 015 75 25 96

Openingsuren:

NicoSchoen - Sleutel - Slotenmakerij

Prof. Dr. Vital Celenplain 22

B 2235 Hulshout

Gsm: 0477 930 494

Btw: 630 419 529

Page 15: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

13

BEHEERRAADGEMEENTELIJKEBIBLIOTHEEK

ZijorganiseertverschillendenevenactiviteitenwaardoordeHulshoutenarenextragemotiveerdwordenomtelezen.Voorzitter:FrankPonsaertSecretaris:KatrijnMaelfeyt

CULTUURRAAD

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over cultu-rele onderwerpen en organiseert samen met het gemeente-bestuuro.a.volgendeactiviteiten:- Aperitiefconcert- Open Tentoonstelling Beeldende Kunst- Lezingen- …Voorzitter:FrancineJoilletSecretaris:JanKindermans

JEUGDRAAD

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over het jeugd-beleidenorganiseertookactiviteitenvoordeHulshoutsejeugd,zoalso.a.deSWAP-activiteitentijdensdezomermaan-den.Voorzitter:HannesPeetersSecretaris:JorisVervloet

SPORTRAAD

Om het sportbeleid van de gemeente in goede banen te leiden, is er een sportraad opgericht. Deze bestaat uit een AlgemeneVergaderingeneenRaadVanBestuur.Zijstaaninvoordeorganisatievandekampioenenviering,sportnamid-dag voor grootouders en kleinkinderen en voor de dag van de sportclubs.Zij stellen, in samenwerking met de sportdienst en Schepen van sport, het sportbeleidsplan op en het impulsbeleidsplan.Verderzorgenzijdatallesportproblematiekenindegemeen-te worden aangekaart en indien mogelijk worden aangepast.

Voorzitter:LouisDeckersSecretaris:LeenVandenEynde

GECORO

Dezeadviesraadiseenpolitiekneutraleenonafhankelijkecommissie die zich buigt over vraagstukken met een ruim-telijke invalshoek. Deze raad was o.a. nauw betrokken bij de opmaakvanhetGemeentelijkRuimtelijkStructuurplanenzal in de toekomst o.a. de uitvoering daarvan, ondermeer de RuimtelijkeUitvoeringsplannen,vannabijkunnenopvolgen.OokanderedossierskunnenopvraagvanzoweldeGECOROzelf,deadministratiealshetcollegeofdegemeenteraadvooradvies voorgelegd worden. Voorzitter:PaulVetsSecretaris: Kurt Van den Vonder

SENIORENRAAD

Degemeentelijkeseniorenraadbehandeltlokalekwestiesdiesenioren aanbelangen. Naast het uitbrengen van advies kun-nenzijookopeigeninitiatiefvoorstellendoen.Voorzitter:JulesScheerensSecretaris:EviDiscart

MILIEURAAD

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (ook mi-naraad)heefttotdoel,hetzijopvraagvanhetgemeentebe-stuur,hetzijopeigeninitiatiefteadviserenoverhetgemeen-telijkmilieu-ennatuurbeleid.Deminaraadgeeftabsoluutadvies over het milieujaarprogramma en de uitvoering ervan.Voorzitter:JosMolsSecretaris: Wouter Veraghtert

Page 16: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

1414

J. Verlooyplein 47 - 2235 HoutvenneTel.: 016/69 54 94

Herstellingen pc’s, laptops,Telecominstallaties, Aanleggen netwerkenGroot– en kleinhandel in IT

IJzermaal 242235 Westmeerbeek016/69.87.660478/65.82.88

[email protected]

DEXIA BANK NV

Kantoor HulshoutBooischotseweg 3

2235 HulshoutTel. 015/22 33 78Fax 015/22 26 18

ma: 09h00 - 12h00 // namiddag : afspraakdi: 09h00 - 12h00 // namiddag : afspraakwo: 09h00 - 12h00 // namiddag : afspraakdo: 09h00 - 12h00 // namiddag : afspraakvr: 09h00 - 12h00 // 14h00 - 18h30za: afspraak

Openingsuren:

GARAGE - AUTOBANDEN Oude heibaan 492235 Hulshout

Tel. 016/69.66.95Gsm: 0496/500.703

e-mail: [email protected]

OPENINGSUREN:Ma: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u 18.00u - 21.00u

Di: 9.00u -12.00u 13.00u - 18.00u

Wo: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u 18.00u - 21.00u

Do: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u 18.00u - 21.00u

Vr: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u

Zaterdag, Zon- & Feestdagen gesloten

Met dank aan alle deelnemende adverteerders die deze gids

mee mogelijk maakten.

Page 17: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

15

DIENSTENGEMEENTEHUIS

SECRETARIS(WAARNEMEND)

LucVanRoieTel: 015 22 40 11E-mail:[email protected]/01/2010zalRobGorisdenieuwesecretarisvandegemeente Hulshout worden. Bovenstaande contactgegevens blijven uiteraard behouden. De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en rapporteert aan het College van burge-meester en schepenen. Hij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake voorbereiding, de uitvoering endeevaluatievanhetbeleid.Degemeentesecretarisge-draagtzichnaardeonderrichtingendiehemwordengegeven

doordegemeenteraad,devoorzittervande gemeenteraad, het college van burge-meester en schepenen of de burgemeester, alnaargelanghunrespectievelijkebevoegd-heden. Tevens staat hij in voor de interne controle op de werking van de gemeente-lijke diensten.

FINANCIEELBEHEERDER(ONTVANGER)

Herman PeetermansTel: 015 22 40 11E-mail:[email protected] persoon is verantwoordelijk voor de gemeentelijke uitgaven en ontvangsten.

Ontvangsten- gemeentebelastingenengemeenteretributies- de betalingen ervan in ontvangst nemen en registreren- de betalingen en niet-betalingen opvolgen- eventueel het verlenen van uitstel van betaling - invoorkomendgevalhetdwangmatiginnen- het behandelen van bezwaren - het ontvangen/opvolgen van huren en toegangsgelden betreffendehetgemeentelijkpatrimonium(sporthal, zwembad …)- het ontvangen van de gelden van openbare verkopen (fietsen,hout…)- kortom: alle ontvangsten van de gemeente

Uitgaven- alle gemeentelijke uitgaven

GemeenteboekhoudingUitzondering=DiftarDe ontvangsten en opvolging ervan gebeurendooreenprivé-firma(gratistelefoon:080097687).Voor eventuele hulp kan je wel bij de ontvanger terecht.

BEVOLKING&BURGERLIJKESTAND

LiesbetVanBael–WendyVandenEyndenTel: 015 22 94 86E-mail:[email protected] dienst “Bevolking & Burger-lijke stand” helpt je graag verder met volgende onderwerpen:

Attesten & getuigschriften Bij de dienst “Bevolking & Burgerlijke stand” kan je terecht alsjebepaaldeattestenofgetuigschriftennodighebt.Eengetuigschriftvanwoonst,eennationaliteitsbewijs,uittreksel

Page 18: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

1616

FunerariumBegrafenisondernemer - Crematies - GrafzerkenDirk VAN BAELEN

Grote Baan 206 - 2235 Hulshout

Tel. 015 22 21 17 Fax 015 22 54 27

www.loodgieterjanssens.be

Stationsstraat 1132235 WESTMEERBEEK

Tel + Fax: 016/ 69 73 60GSM: 0475/ 24 03 78

VAN DEN BROEK ELLEN

Groepspraktijk voor :· Kinesitherapie· Osteopathie· Bekkenbodemreëducatie· Lymfedrainage

Kleine Voorheide 7 - 2235 HulshoutTel. 016/69 98 33

BOOMKWEKERIJEN TUINARCHITECTUUR

VAN DYCK Gebroeders

Kouwbergstraat 2B - 2235 HOUTVENNETel: 016/69.92.17 – 69.84.44Fax: 016/69.84.53Mail: [email protected]

DIROKA BOUW bvba

GEREGISTREERD AANNEMERNIEUWBOUW & RENOVATIE

Kerkeland 112235 Houtvennee-mail: [email protected]

Tel. 016 69 56 51Fax 016 69 56 50GSM 0495 22 56 51

Page 19: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

17

samenstellingvanhetgezin,eenuittrekseluithetstrafregis-ter,…zijnslechtsenkelevandemogelijkeattestendiejekanopvragen.Dezeattestenwordensteedsgratisafgeleverd.Ookviadewebsitekanjeeenaantalattestenaanvragen.

Elektronische identiteitskaarten Iedere Belg die ouder is dan 12 jaar moet in het bezit zijn van eenidentiteitskaartvolgensEuropeesmodel.Dekaartwordtuitgereiktvooreenperiodevanmaximum5jaar.Voorafloopvandegeldigheidsduurwordtmenautoma-tischopgeroepen.

Geboortezaken, huwelijkszaken, overlijdenszaken (laatste wilsbeschikking, donorschap, euthanasie) Hoeveel bedraagt de geboortepremie? Wat is een contract voorwettelijkesamenwoonst?Hoekanjeeenhuwelijkregelen? Hoe kan je bepaalde formulieren in verband met overlijden in orde brengen? Voor al deze zaken kan je hier terecht.Eengeboorte,wettelijkesamenwoonst,huwelijkofoverlijden moet je uiteraard ook aangeven bij deze dienst.

RijbewijzenRijbewijzenwordenafgeleverdopdedienstBevolking.Hetbedrag voor het rijbewijs moet je betalen bij deze dienst, fiscalezegelszijnaleentijdjeafgeschaft.

ReispassenInformeeraltijdbijhetlandvanbestemmingofjeeeniden-titeitskaartofeenreispaspoortnodighebt.Jekanookeenkijkje nemen op de website: www.diplobel.org

Kinderpassen Het is aan te raden dat kinderen jonger dan twaalf jaar een identiteitsbewijsmetfotobijzichhebben.Zekeralsjenaarhet buitenland gaat. De ouders moeten dit Kids-ID zelf aan-vragen bij de dienst Bevolking.

BeroepswijzigingAls je voor het eerst een beroep uitoefent of van beroep verandert, moet je dat persoonlijk komen melden bij de dienstBevolkingofviadewebsite.OpdezemanierblijfthetRijksregisteruptodate.

Landbouwtelling Deregelmatigetellingenvandelandbouwzijnonmisbaaromde toekomst van de landbouwwereld voor te bereiden. Op lokaalvlakverschaffendezetellingenwaardevollegegevensvoor het ruimtelijk beleid van het landbouwgebied van de gemeente. De landbouwtelling wordt jaarlijks georganiseerd.

Militie Somskaneenmilitiegetuigschriftnuttigzijnvoorbijvoor-beeldsollicitaties.Dedienstbevolkingkanditvoorjouinorde maken. Neem dan wel je militair zakboekje of laatst ont-vangenmilitiedocumentmee.Hetzelfdegeldtvoorwieeenmilitieattestnodigheeftvoorhetziekenfondsofdeverlofkas.

PensioenenGajijbinnenkortoppensioen?Jekanjepensioenaanvragenvia deze dienst.

VreemdelingzakenHet inschrijven van vreemdelingen in de gemeente gebeurt op de dienst bevolking.

Slachtbrieven Hier kan je een slachtbrief verkrijgen voor het slachten van dieren.

Verhuizen/adreswijzigingGajijverhuizen?Elkeveranderingvanhoofdverblijfplaatsmoet gemeld worden aan de dienst bevolking van de ge-meente van je nieuwe hoofdverblijfplaats.

Verkiezingen IedereBelgisvanafzijnachttiendeverplichtomaandever-kiezingen deel te nemen. Inlichtingenoverdeherzieningvandekiezerslijsten,deverkiezingen van gemeenteraad, provincieraad, het Vlaamse Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de SenaatenvanhetEuropeseParlementkanjebijdedienstbevolking opvragen.

Verkoop vuilzakken Blauwe zakken (PMD-afval, wordt huis-aan-huis afgehaald)

Page 20: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

1818

[email protected]

Norbert en Carine GoossensHoekske 2, 2235 Houtvenne 016 69 89 88

EYCKMANS - DE HAES b.v.b.a.

DakwerkenSanitair

Bruulstraat 11 - 2235 HULSHOUTTel. 015 22 45 59

Ontwerp en aanleg van hedendaagse tuinenLudo Wuyts 0495 12 86 62

www.greenlinetuincreatie.be

Van ontwerp tot realisatie Tuinarchitectuur en aanleg Specialiteit- Creatieve ontwerpen- Renovatie van oude tuinen- Houten en stenen terrassen

- Opritten- Afsluitingen- Vijvers- Planten van grote bomen- Tuinverlichting- Drainage www.buigwerken.be

EDSKO BROUWER

METAAL - ALUMINIUMBUIGWERK

Kassei, mozaïek en Klinkerwerken

Verscuren Stefan

Vaartdijkstraat 3 - 2235 HulshoutTel. 0495 86 68 37Fax 015 22 47 10

E-mail: [email protected]

GRATIS VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE

Page 21: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

19

engroenezakken(restplastiek,wordtnietafgehaald,enkelzelf naar het containerpark te brengen) kan je kopen in het gemeentehuis.

Wettiging handtekening Omjehandtekeningtelatenwettigen,moetjejeaanmeldenmetjeidentiteitskaartenmoetjedehandtekeningplaatsenin aanwezigheid van de ambtenaar.

Afhalen groot huisvuil Voor elke ophaling moet je vooraf inschrijven op het ge-meentehuis. De aanvragen moeten gebeuren door de eigenaar van het terrein waar het materiaal dient opgehaald teworden.Jevultophetgemeentehuisaanhetloketeenophalingsaanvraag in en je betaalt vóór de omhaling het overeenstemmende bedrag. Jekanhetaanvraagformulierookdownloadenviaonzeweb-site (burgerloket > eloket > milieu), invullen en doormailen naar [email protected] en het bedrag storten via overschrijving op 000-0025265-45 met vermelding van je naam en «ophaling grof vuil».Enkelopdeadressenwaarvoorvoorafwerdingeschrevenenbetaald,zullenvolgendeafvalstoffenwordenopgehaald.

ICT&COMMUNICATIE

ElkeDeSoomerTel: 015 22 94 89E-mail:[email protected]“ICT&Communicatie”isverant-woordelijk voor volgende zaken:

Informatica:

Dagelijks beheer van de computersHet computerpark voor de ICT-verantwoordelijke is verspreid over het gemeentehuis, bibliotheek, sportcentrum, zwembad en werkhal. In totaal beheert ze een 40-tal computers.

ICT-ondersteuning voor personeel Voor een probleem met een tekstverwerker, printer, scanner,

… kan het gemeentepersoneel terecht bij deze dienst.

Het aankopen, installeren en onderhouden van de hard-ware en software Uiteraard moet een gemeente ook op technologisch gebied meegaanmethaartijd.Daaromwordterregelmatignieuwesoft-enhardwareaangekocht.

Tijdens de verkiezingen: het testen, installeren en herstellen van de stemcomputers Voordeeffectieveverkiezingenkanjeinhetgemeentehuisoefenen op de stemcomputers, zodat je met een gerust hart kan stemmen op de dag van de verkiezing.

Communicatie:

Gemeentelijke website Opwww.hulshout.bevindjeallerleinuttigeinformatieterugen de website wordt bijna dagelijks aangevuld met Hulshout-se nieuwtjes.

Samenstelling gemeenteboekje Hetgemeenteboekjeverschijnt3xperjaaromdeHulshout-se burgers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen vandegemeente.Ookjouwactiviteitenkunnentoegevoegdwordenaandekalenderinhetgemeenteboekje.JekandeactiviteitenbezorgenaandedienstICT.

Samenstelling andere infobladen Elke2jaarwordtereennieuweinfogidsgepubliceerd,boor-devolinteressanteinformatievoordeburgers.

Ontwerpen communicatiemateriaal (o.a. flyers, posters) Flyersvoorhetgemeentelijkzwembad,postersvooreenfo-towedstrijd, etc worden vaak ontworpen door de dienst ICT.

Telecommunicatie Als er problemen zijn met de telefoons is deze dienst de tus-senpersoon met de leverancier en probeert ze samen met de betreffendefirmadeproblemenzosnelmogelijkvandebaante helpen.

Page 22: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

2020

Provinciebaan 79 — B-2235 HoutvenneTel.: 0032 16 69 91 56Fax: 0032 16 69 62 53

E-mail: [email protected]

RAMEN & DEUREN

HOUTEN PLAFONDS EN VLOEREN

BINNENDEUREN

ALLE BINNENSCHRIJNWERK

TIMMERWERKEN

TRAPPEN KLASSIEK EN MODERN

KEUKEN- EN BADKAMERKASTEN OP MAAT

Eddy Van Eijnde - Grote Heibergstraat 27 - 2235 HulshoutTel./Fax: 015 22 50 22 - Gsm: 0496/53 32 04

E-mail: [email protected]

Marleen Van BelBundersstraat 82235 Westmeerbeek

Tel. 016/600 015Fax 016/606 680Gsm 0475 341 744

[email protected]

Page 23: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

21

KlachtenbehandelingHeb jij een klacht over de werking van de gemeente? Dan kanjehiervoorterechtbijdezedienst.Jekandezeklachtschriftelijkindienenofpermail([email protected]).

GIS:

Opbouw en onderhoud geografisch informatiesysteem (GIS)In2008werdhetGIS-systeeminonzegemeenteopge-start.GISishetgeografischvoorstellenvanelementenmeteen ruimtelijke eigenschap. Momenteel wordt er gebruikt gemaakt van een raadpleegmodule voor de vergunningen van de bouw- en milieudienst, het vergunningenregister, het plannenregister, de inventaris onbebouwde percelen en de module voor begraafplaatsenbeheer.

GRONDGEBIEDZAKEN(TECHNISCHEDIENST)

KellyVanderAuweraTel: 015 22 94 80E-mail:[email protected] dienst helpt je graag bij volgende zaken:

MeldkaartenDeze dienst behandelt de meldingen over het wegdek, verkeerssignalisatieenanderezaken.Zijgeeftdeopdrachtendooraandebetreffendedienstenenzorgtvooreensnelleoplossing.Eenmeldingskaartkanjeterugvindeninhetge-meenteboekje of kan je online invullen.

Elektriciteit Kapottestraatlampenkanjemeldenopwww.straatlampen.beofvia0800/63535(gratis).Noteerzekerdenummervandeverlichtingspaal.

Inlichtingen waterleidingBijaansluitingenopderioleringen/ofopregenwaterafvoer-

leiding,contacteersteedsHidroRio(Pidpa)ophetgratisnummer0800/90.300.Tevenskanjeopditgratisnummerte-recht voor het melden van verstopte straatkolken, dat onder hetbeheervanHidroRiovalt.HidroRiozorgtookvoorhetbeheervandegrachten(meestalbaangrachten in woongebieden) die instaan voor de afvoer vanregenwaterafkomstigvanverhardeoppervlaktenvanhuizen, wegen, parkings,… Het beheer van de “in de atlas” ingeschreven onbevaarbare waterlopenvan3een4ecategoriewaaropspecifiekewetge-vingvankrachtis,blijfteenbevoegdheidvandegemeente.Voor onbevaarbare waterlopen van 1e en 2e categorie is de provincie bevoegd.

Openbare werken (infrastructuur & gebouwen) Jekanhierterechtvooralleinformatieovergeplandeen/ofwerken in uitvoering zowel voor weg- en rioleringswerken als leiding- of kabelwerken. Op deze dienst kan je tevens terecht vooronderhoudvanwegen,voet-enfietspaden,perken,plantsoenen. Voor info en problemen over riolering kan je de firmaHidroriocontacteren.

Overheidsopdrachten Eenoverheidsopdrachtishetgeheelvanactiviteitendateen overheid onderneemt met als doel het afsluiten van contractenvoordeuitvoeringvanbepaaldeopdrachten.Eenoverheidsopdracht kan worden omschreven als een overeen-komst voor de uitvoering tegen betaling van bepaalde pres-taties.Menonderscheidtopdrachtenvanwerken,leveringenen diensten.

VragenBijdeadministratietechnischedienstkanjeterechtvoorspecifiekevragenover:- aanbesteding van werken, leveringen of diensten- informatieomtrentuitbreidingenvanwaterleiding, openbareverlichting,gas- melding van defecte straatlampen (0800/6 35 35)- onderhoudswerken aan gemeentegebouwen- gemeentewegen,grachten,fietspaden,pleinen

Page 24: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

2222

- politiereglementenbetreffendehetverkeer- signalisatievergunningen- verkeersveiligheidenverkeerssignalisatie

Tevens houdt de technische dienst zich bezig met volgende zaken :- ophalen van zwerfvuil- toelatingentoezichtvanbaangrachtoverwelvingen- bestrijdingvanmuskusratten- onderhoud autobusschuilhuisjes- onderhoud en aanleg van perken, plantsoenen en speel- pleinen- ophalen van snoeihout- onderhoud kerkhoven- onderhoud en herstellingen aan wegen, voetpaden en fietspaden- maaien van bermen- sneeuw- en ijzelbestrijding- plaatsen, onderhoud en instandhouding van verkeersborden

RUIMTELIJKEORDENING(STEDENBOUW)

KurtVandenVonder-LudoBoeckx-ConnyLeysTel: 015 22 94 81E-mail:[email protected] Ruimtelijkeordeningstaatinvoorde duurzame ontwikkeling van de ruimtevoordehuidigegeneratie

zonderdatdenodenvandevolgendegeneratiesinhetge-drangkomen.Viaruimtelijkeordeningstreeftelkegemeentenaar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij houden we steeds rekening met de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, econo-mische,esthetischeensocialegevolgen.

VergunningenHeb je bouwplannen? Voor de meeste bouw-, verbouwing- enafbraakwerkeniseenvergunningvereist,ookvooreentuinhuisje,veranda,perceelsafsluiting,lichtreclamesenuithangborden en andere werken van kleine omvang. Op de dienstruimtelijkeordeningkanjeterechtvoorinformatieover bouwen, verbouwen of herbouwen en de vergunnin-genendewetgevingdiedaarbijhoren.Ookinformatieoverde wetgeving inzake het verkavelen, plaatsen van reclame-borden, vellen van bomen, terreinwerken, … kunnen op de dienst ruimtelijke ordening worden bekomen.De dienst ruimtelijke ordening levert volgende vergunningen enattestenaf.Jedienterrekeningmeetehoudendatperaanvraageenretributiekostwordtaangerekend.- Stedenbouwkundige vergunningen- Verkavelingvergunningen- Stedenbouwkundigeattesten- Planologischeattesten- Kapvergunningen voor bomen- Stedenbouwkundigeinlichtingenenuittrekselsuithet vergunningen- en plannenregister

Planologie en informatieDe goede ruimtelijke ordening steunt zowel op een korte als op een lange termijnvisie, die in verschillende plannen wordenvastgelegd.Jekanopdedienstruimtelijkeordeningookterechtvoorinformatieeninlichtingenoveronroerendegoederen, ruimtelijke planning, handhaving, woonbeleid en patrimoniumbeheer.Dedienstruimtelijkeordeningkanjeinformatieverstrekkenover de volgende zaken:- Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan- Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen- Gewestplan- Huisvestingspremies- Inzage in plannen, kadasterplannen, vergunningen (mits schriftelijkeaanvraag)- Inzage van atlas van buurt- en waterwegen

Page 25: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

23

Opgelet! In de loop van 2009 zal het Vlaams Parlement een nieuwdecreetruimtelijkeordeningafkondigen.Hierdoorzul-len enkele bestaande procedures en regels worden vervan-gen of aangepast.

MILIEU&DUURZAAMHEID

Milieuambtenaar DuurzaamheidsambtenaarWouterVeraghtert JasmineJacobsTel: 015 22 94 84 Tel: 015 22 94 84 E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]

Onze duurzaamheidambtenaar is afwisselend op maandag of woensdag aanwezig op de milieudienst om vragen van burgers te beantwoorden.

Afval Weetjijnietwaarnaartoemetjeafval?Zoujegraagtipskrijgen om afval te vermijden en op deze manier de afvalberg te verkleinen? De milieudienst kan je hierbij helpen.

Groendienst De milieudienst zorgt samen met de ploeg van de groen-dienst voor een propere en groene gemeente.

MilieuklachtenKlachten over sluikstorten, stoken, geurhinder, lawaaihinder? Geef ze door aan onze milieudienst.

MilieuraadDe milieuambtenaar is de secretaris van de milieuraad en bereidt de vergaderingen van deze adviesraad grondig voor.

MilieuvergunningenDeze dienst registreert/behandelt milieuvergunningen van de verschillende klassen.

NatuurIn samenwerking met IOK organiseert de milieudienst jaar-lijksdeactie‘BehaagdeKempen’inHulshout.

EnergieAlsjevragenhebtoverrationeelenergiegebruik,premiesvoor energiebesparende maatregelen,… kan je hier terecht.

Subsidies wateropvangVoordeaanlegvanniet-verplichtehemelwaterputtenofinfiltratievoorzieningenkanjeviademilieudiensteenpremieaanvragen.

FINANCIËLEDIENST

WendyPeetermansTel: 015 22 94 87E-mail:financië[email protected]ëledienstbestaat uit volgende zaken:

- Opmaken van het budget en de budgetwijzigingen- Opmaken van bestelbons- Boeken van alle facturen- Overheidsopdrachten- Uitbetalen van toelagen- Opmakenvandebelastingkohieren- …

PERSONEEL

JoséePeeters&YoHaestTel: 015 22 94 88E-mail:[email protected]

Aanwervingen Op de gemeentelijke website kan

je steeds de openstaande vacatures voor gemeentepersoneel terugvinden. Wist je dat je ook spontaan kan solliciteren? Gebruik hiervoor het formulier dat je bij de vacatures kan vinden.

Page 26: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

2424

Personeelsdossiers

Verzekering De personeelsdienst is verantwoordelijk voor de verzeke-ring van alle personeelsleden, mandatarissen, materialen, voertuigen, gebouwen. Op deze manier zijn ze bijvoorbeeld verzekerd als er een arbeidsongeval plaatsvindt.

Vorming en opleiding Dezedienstschrijftdepersoneelsledeninnagoedkeuringenbeheert de opleidingdossiers.

Opvolging sociale wetgeving

Opmaak pensioendossiers Voor de opmaak van de pensioendossiers van de eigen per-soneelsleden steekt de personeelsdienst een handje toe.

Opvolging evaluaties/ ziekte- en vakantieregeling, verloven, arbeidsongevallen, …De personeelsdienst houdt alle afwezigheden, arbeidsonge-vallen,evaluaties,…bij.

Aanwezigheidsregistratie Sindshetnajaar2009isereengrondigtijdsregistratiesy-steeminvoege.Depersoneelsdienstleidtditsysteemingoede banen.

Secretariaat basisoverlegcomité en het comité veiligheid en bescherming op het werk

Voorbereiden van de lonen, rust- en overlevingspensioe-nen, fietspremies… Datdepersoneelsledenoptijdhunloon,pensioen,fietspre-mie ontvangen is één van de vele taken van de personeels-dienst.

Voorbereiden, opmaken en afhandeling beslissingen ge-meentesecretaris Zij zorgen voor de beslissingen die te maken hebben met personeelszaken.

Voorbereiden, opmaken en afhandeling beslissingen MAT (Management Team) Ook de beslissingen van het management team voorberei-den,opmakenenafhandeleniséénvandetakenvandepersoneelsdienst.

SECRETARIAAT

Monik VleugelsTel: 015 22 94 85E-mail:[email protected]

Ondersteuning opmaak dossiers schepencollegeWekelijksisereenzittingvanhetcollegevan

burgemeester en schepenen. Uiteraard vraagt dit heel wat voorbereiding. Deze dienst neemt een deel van dit werk voor haar rekening.

Ondersteuning opmaak dossiers gemeenteraadOok voor de gemeenteraad (die bijna maandelijks doorgaat) is er heel wat werk voor de boeg.

Secretariaat Briefwisselingcollege,opvolgenadministratieftoezichtOCMW, kerkfabrieken

OnderwijsPersoneelsdossiers onderwijs opvolgenSecretariaat Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité voorhetGesubsidieerdOfficieelOnderwijs

WELZIJN(WELZIJN,JEUGD,KINDEROPVANG,CULTUUR,TOERISME,SENIOREN,…)

Jeugdzaken, senioren, …EviDiscartTel: 015 22 94 82E-mail:[email protected]@hulshout.be

Page 27: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

25

EviDiscartstaatinvoorjeugdzakenzoalsspeelpleinwerking,SWAP,jeugdraad,ondersteuningensubsidiëringjeugdvereni-gingen en jeugdhuis en andere aanverwante zaken zoals al-gemeneinformatie,aanvragennadars,tijdelijkeverkeersver-ordeningen en vergunningen voor fuiven en evenementen. Daarnaast regelt zij de verhuur van zaal Vloeikens en onder-steunt zij de seniorencommissie en seniorenverenigingen.

Kinderopvang, cultuur, toerisme, …JanKindermansTel: 015 22 94 83E-mail:[email protected]@hulshout.beJanKindermansisinhoofdzaakcoördinatorvanhetgemeen-telijkIBO(initiatiefvoorbuitenschoolseopvang).Daarnaastishij bevoegd inzake cultuur, toerisme, kermissen, gezondheid en aanverwante materies.

ONTHAAL

Anja MennenTel: 015 22 40 11E-mail:[email protected] Mennen is verantwoordelijk voor het telefonischonthaalenderegistratievaninko-mende en uitgaande briefwisseling.

LOGISTIEKEONDERSTEUNING

- JefVerduycktisons“manusje- van-alles” en ondersteunt de andere diensten waar mogelijk.- Patricia Goris houdt het gemeentehuis netjes.

OCMWHULSHOUT

HetOpenbaarCentrumvoorMaatschappelijkWelzijnheeftals ruime taak aan iedereen het recht op een menswaardig leven te garanderen. Dit kan op verschillende manieren: dooreengoedgesprek,doorhulpbijjeadministratie,doorfinanciëlehulp,doorbijstandbijhetbeheervanjebudget,door juridisch advies, hulp bij aanvragen voor diverse tege-moetkomingen, hulp bij het zoeken naar werk of een woning, …, door een ruim aanbod van thuiszorgdiensten waardoor jij als senior langer in je eigen vertrouwde woning kunt blijven, en als dat niet meer lukt, kan je terecht in ons rusthuis Ter Nethe. Vijf maatschappelijk assistenten en een jurist helpen je hierbij:

ZITDAGENSOCIALEDIENST:NICOLEVANDECRUYSENANJAVERELST

Maandag 9.00 – 12.00 & 18.00 – 20.00 OCMW HulshoutDinsdag 9.00 – 12.00 OCMW HulshoutWoensdag 9.00 – 12.00 OCMW Hulshout Donderdag enkel na afspraakVrijdag 9.00 – 12.00 OCMW Hulshout

ZITDAGENDIENSTSCHULDBEMIDDELING:SYLVIESCHELLES

Maandag 18.00 – 20.00 dienst schuldbemiddeling OCMW HulshoutDonderdag 9.00 – 12.00 dienst schuldbemiddeling OCMW Hulshout

Page 28: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

2626

DIENSTTHUISZORG:FRANSDRAULANS

Na afspraak OCMW Hulshout- warmemaaltijden:wordenaanhuisgeleverddoorGerda WendrickxenDannyVanWunsel- poetshulp: deze dames houden uw woning netjes: Sabrina Brunelli,MyriamClemens,ElkeDeBorger,BettyVande Velde, Marleen Vermaelen, Kathleen Vermunicht en Christel Willems- alarmoproeptoestellen- klus- en verhuisdienst via de Kringwinkel:

DeKringwinkelZuiderkempenheeftsamenmeteenaantalOCMW’s, ook met OCMW Hulshout, een klus- en verhuis-dienst opgericht. Het kan gaan om diverse klussen in en rond de woning, verhuizen, boodschappen en klein tuinonder-houd. Wat zeker niet kan:

- deklus-enverhuisdienstkanenmagnietinconcurrentie gaan met reguliere aannemers en zal dan ook geen werk- zaamheden uitvoeren die door hen worden gedaan: grote schilderwerken,volledigesanitaireinstallatiesvervangen ofrepareren,renoverenvanelektrischeinstallaties,enz.- deklus-enverhuisdienstkanenmagnietinconcurrentie gaan met andere bedrijven uit de sociale economie: aan- leg van tuinen, snoeien van grote hagen, vellen van bo- men enz.

DIENSTASIELZOEKERS:CATHYAERTS

Na afspraak OCMW Hulshout

ZITDAGENJURIDISCHEDIENST:HENRIVANROEY

Maandag 18.00 – 20.00 juridische dienst OCMW Hulshout (2e & 4e maandag van de maand)

Vrijdag 9.00 – 12.00 juridische dienst OCMW Hulshout

Zijwordenondersteunddoordeadministratieve,financiëleenlogistiekediensten:

ADMINISTRATIE:

- AnitaVandenEynde,administratiefhoofdmedewerkster- MartineThienpont,administratiefmedewerkster- MaddyGoossens,onthaal

FINANCIËLEDIENST:

- JohanVanHeuckelom,gewestelijkontvanger- BertYskout,boekhouder

LOGISTIEKEDIENST:

- MyriamScheerenshoudthetOCMW-gebouwnetjes- JefVerduyckthersteltwaarnodigenverfraaitbinnenen buiten

OCMW-SENIORENCENTRUMTERNETHE

Grote Baan 256, 2235 Hulshout - Tel: 015 22 93 90 Fax:015229392

ZITDAGSENIORENCENTRUMTERNETHE:ANJAPAEPEN

na afspraak Ter Nethe

Ons seniorencentrum Ter Nethe biedt zorg aan 60 bewoners, waarvan 20 dementerenden. Zij worden verzorgd in een leef-groep, waarin het huishoudelijke karakter primeert.Viaanimatie,kineenergoblijvenonzebewonersfit,actiefen

Page 29: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

27

zo lang mogelijk zelfstandig. De keuken zorgt voor aangepas-te,smaakvolleengezondemaaltijden.Eenploegvanervarenschoonmaaksters en een handige onderhoudswerkman houden alles netjes en in orde.Verpleging en verzorging staan dag en nacht klaar. De hoofdverpleegkundige is het aanspreekpunt voor bewoners, familie en dokters.Deadministratieisinhandenvaneenstafmedewerksterdieruimaandachtgeeftaankwaliteitszorg,envandedagelijksverantwoordelijke die het reilen en zeilen in het rusthuis in goede banen leidt.Eenheleploegvrijwilligerssteektvelehelpendehandentoebij uitstapjes, feestjes, in de bar, in en rond het rusthuis.

HULSHOUT: FRAAIE GEMEENTE

Hulshout is een fraaie, groene gemeente. Dit bewezen de talrijke foto’s van de afgelopen fotowedstrijd. Vooral De Nete is één van de meest geliefde groene plaatjes in Hulshout. Het is dan ook de missie van het ge-meentebestuur om de gemeente zo fraai mogelijk te houden!

HOUONZEGEMEENTEPROPER:AFVALINZAMELING

Om onze gemeente zo fraai, zo groen en zo proper mogelijk te houden is het belangrijk dat het afval goed ingezameld wordt.

RESTAFVAL

HetrestafvalwordtinonzegemeenteomdeveertiendagenopgehaalddoorhetIOK.Jerestafvalbiedjeaanineengrijzecontainer. Per aansluitpunt betaal je 3 euro per maand + de gewogen hoeveelheid afval. Het bedrag per aangeboden kilogram restafval is 0,20 euro.

GFT(GROENTE-,FRUIT-ENTUINAFVAL)

NetalshetrestafvalwordtookhetGFTomdeveertiendagenopgehaald.JeGFT-afvalbiedjeaanineengroenecontainer. Voor een container van 120 liter betaal je 2 euro per maand + de gewogen hoeveelheid afval. Het bedrag per aangeboden kilogramGFT-afvalis0,10euro.

PMD(PLASTIEK,METAAL-ENDRANKKARTONVERPAKKIN-GEN)

P=Alleplastiekflessenenflacons,plastiekbussen,...M = Metalen verpakkingen van drankblikjes, conservenblik-jes, dozen en bussen, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes,spuitbussenvanvoedingencosmetica,schroefdop-pen,kroonkurkenendekselsvanflessenenbokalen,...D = Drankkartons van vloeibare levensmiddelen (fruitsap, melk,...)PMD moet je wel in blauwe PMD-zakken stoppen. Per rol blauwe afvalzakken (24 stuks) betaal je 7,20 euro.

PAPIERENKARTON

Hetpapierenkartonwordtgratisopgehaald.Wanneerdeophalingen zijn kan je, net als voor de andere afvaleenheden, terugvinden op de afvalkalender van het IOK. Gelieve je pa-pier te verzamelen in een kartonnen doos of in pakjes samen te binden.

GLAS

Hetglasafval(enkelglazenflessenenbokalenzonderstop-penofdeksels)wordtvanaf2009ookgratisopgehaaldaanhuis, dit gebeurt 1 maal per maand. Het gekleurd en wit glas mag samen in dezelfde bak worden ingezameld.Het moet worden aangeboden in de blauwe glasbak die door de gemeente aan elk gezin ter beschikking wordt gesteld.

Page 30: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

DOMOTICAVERLICHTING

ZONNEPANELENNIEUWBOUW

VERBOUWINGENWINKELINSTALLATIES

GOOSSENS ELECTRO BVBAEikenbroekstraat 2 - B-2235 Hulshout

Tel.015 22 14 45 - Fax 015 22 14 46www. goossens-electro.be - [email protected]

Page 31: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

29

GROFVUIL

Het onbruikbare grof vuil wordt om de twee maanden door de gemeente opgehaald en staat aangeduid op de afvalka-lender:• Voorafinschrijvenophetgemeentehuisaanhetloketvan de dienst bevolking of via de gemeentelijke website.• Jebetaaltvóórdeomhalinghetovereenstemmendebe- drag.Jebetaalt25europerm³optehalenafval.• Hetkwijtschriftdatonmiddellijkwordtafgeleverd,dient op elk verzoek van de gemeentebeambten getoond te worden. • Indienjegrofvuilalleenmaarmetalen(ijzer,aluminium, koper,zink…)bevat,isdeophalinggratis.• Nadienzaljeaanvraagteruitvoeringworden doorgegeven.Enkelopdeadressenwaarvoorvoorafwerdingeschrevenenbetaald, zal grof vuil worden opgehaald.

SNOEIHOUT/ONBEHANDELDHOUT/GROOTTUINAFVAL

Maximum2xperjaarenopafspraaklatenophalendoordegemeentediensten:• Voorafinschrijvenophetgemeentehuisaanhetloketvan de technische dienst of via de gemeentelijke website.• Jebetaaltvóórdeomhalinghetovereenstemmendebe- drag.Jebetaalt35eurovooreenhalvevrachtwagenen anders 55 euro.• Hetkwijtschriftdatonmiddellijkwordtafgeleverd,dient op elk verzoek van de gemeentebeambten getoond te worden.• Nadienzaljeaanvraagteruitvoeringworden doorgegeven.Dezeophalinghoeftnietsamentevallenmeteenophalingvangroothuisvuil.Jekansteedsomdergelijkeophalingver-zoeken.Enkelopdeadressenwaarvoorvoorafwerdinge-schreven en betaald, zal snoeihout worden opgehaald.

THUISCOMPOSTEREN

Omhetthuiscomposterentestimulerenenopdiemanieraanafvalpreventietedoen,kunnenbijhetgemeentebestuurverschillende compostmaterialen worden aangekocht.

Compostbakken:Indien je naast keukenafval ook al je tuinafval zelf wil com-posteren, kan je best gebruik maken van compostbakken. Jemaaktbestgebruikvanminimum1,maarbest3bak-ken, zodat het materiaal goed kan worden omgezet. Bij de gemeente zijn compostbakken verkrijgbaar aan de prijs van 30 euro.

Compostvaten:Indien je beschikt over een zeer kleine tuin of enkel groen-ten- en fruitafval wil composteren kan je eveneens gebruik maken van een compostvat. Dit kan aangekocht worden aan de prijs van 12,5 euro.

CONTAINERPARK

Op het gemeentelijk containerpark kunnen de inwoners van de gemeente huishoudelijk en ermee gelijkgesteld afval selectiefaanbrengentijdensdeopeningsuren.Industriepark 76 - 2235 HulshoutTel:015253644-E-mail:[email protected]

Page 32: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

3030

Openingsuren• Maandag:gesloten• Dinsdag:11.00–19.00uur• Woensdag:08.00–16.00uur• Donderdag:11.00–19.00uur• Vrijdag:08.00–16.00uur• Zaterdag:08.00–14.00uur• Zondag:geslotenDebezoekersmoetenzichtenlaatsteeenkwartiervoorslui-tingstijdaanmelden.

KRINGWINKELZUIDERKEMPEN

Heb je thuis wat spullen staan waar je van af wil, maar die ei-genlijk nog bruikbaar zijn? Het zou zonde zijn om die zomaar wegtegooien.Geefdiedingenlievereentweedekans.Jehebt ze niet meer nodig, maar er is wellicht iemand anders die er nog iets kan mee doen. Contacteer dan de Kringwinkel Zuiderkempen.De Kringwinkel Heist-op-den-Berg Noordstraat 25 - 2220 Heist-op-den-Berg - Coördinator: Wouter De Backer Email:[email protected]: www.dekringwinkelzuiderkempen.be

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Onze gemeente kent talrijke mooie, groene plaatsjes waar urustigkanwandelen.Bentueerdereensportliefhebber?Voetbal, zwemmen, tennis, ... Voor elk wat wils! Drinkt u liever een frisse pint in één van onze vele cafeetjes of eet u graag uitgebreid in één van onze lekkere restaurants? Ook dat is geen probleem in Hulshout!Onze gemeente kent bovendien een aantal interessante be-zienswaardigheden, die het bezoeken waard zijn. Hieronder geven we je een overzicht van de bezienswaardigheden met een kort woordje uitleg:

St. Mattheüskerk: Gebouwd omstreeks 1900. Bevat twee uitzonderlijke retabels, geheel uit hout uitgesneden en veelkleurig beschilderd.

’t Bergsken: Hoeve in vakwerk, gelegen in de beemden van de Netevallei, langs de Booischotseweg. Deze hoeve diende alsdecorvoor‘Pallieter’,defilmvanRonaldVerhaevertnaarhetboekvanFelixTimmermans.

’t Toreke: Deze oude mijlpaal in ijzerzand-steen is een aanteken gebouwd tijdensdeaanlegvandesteenwegtussen Booischot en Hulshout om aan het nageslacht te tonen hoe ver Booischot het aanleggen van dieweghadbekostigd.Aanlegvande weg en bouw van het Toreke geschiedden in 1836. In 2000 werd dit monument gerestau-reerd.

Prairiehoeve: Gelegen in één van de schaarse, landelijk gebleven gebieden van Hulshout. Intacte hoeve in geleemde vakwerkbouw gelegen in Geersbroekstraat.

St. Annakapel: GelegenlangsdeGroteBaanophetEindeken.St.Annawasde patrones tegen de koorts.

St. Adrianuskerk: Daterenduit1816,opgetrokkeninneo-romaansestijl.Bin-nen zijn er interessante interieurelementen zoals het prach-tigebeeldhouwwerkuitde18deeeuw,delambrizering,het

Page 33: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

31

doksaal, de kansel (18e eeuw) en het doopvont (15e eeuw). St.-Adriaan was de beschermheilige van de soldaten, de gevan-genisbewaarders, scherprechters, smeden en dienstboden.

Pastorij: EenvijftigtalmetervandekerkvanHoutvenne.Gebouwdin1776.

18de eeuwse schuur: Bakstenen langeschuur uit 1770 in Kruisvest in Houtvenne. Hoordevroegerbijhetmolencomplex“Molenhof”.

Ruïne oude St. Michielskerk: Geklasseerdalsmonument,maarvervallentijdensW.O.II.Dekerkheefteenlaatgotischetorendiedateertvancirca1400 en leunt tegen de nieuwe kerk aan.

De Ster: Burgerhuis en herberg, al vermeld in 1600, gelegen op het dorpsplein van Westmeerbeek.

Ceusterhuys: School van de Heer van Westmeerbeek rond 1600, woon-plaats van de kapelaan/koster/onderwijzer. Na 1858 gebruikt als gemeentehuis, na 1952 als bibliotheek. Tegenwoordig is hier het PWA gehuisvest.

Manneke Pis: OphetHoogzandisereenreproductievanhetorigineeldatin Brussel te bekijken is. Westmeerbeek wordt ook wel eens Klein Brussel genoemd.

Kasteel Ter Borght: Gebouwd in 1780. Privé-eigendom. Gelegen te Westmeer-beek-Heide, naast de Provinciebaan.

HULSHOUT: BRUISENDE GEMEENTE

Hulshoutisookeenbruisendegemeente.Erwordtechtgeleefd in onze gemeente en dat kunnen we alleen maar toejuichen!

TOFFEWEETJESVOORDEJEUGD

Onze Hulshoutse jongeren zorgen ervoor dat onze gemeente bruisend,jongenfrisvangeestblijft.Hieronderkanjeenkeletoffeweetjesterugvindenvoordejeugd.Wist je dat…- ... kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen op sport-, jeugd- en bibgebied, zich kunnen inschrijven voor de 2-maande- lijkse e-nieuwsbrief ‘Neetjesweetjeskrant’? Hierin worden alleactiviteitenopgesomddiedoordeze3gemeentelijke diensten worden ingericht. Wens je deze Neetjesweetjes krantinjemailboxteontvangen,geefdaneenseintjeaan de dienst Welzijn op [email protected] en geef je naam en e-mailadres door. - er in Westmeerbeek een speelplein is in de Haverdries? Naast een klimtoren, draaimolen en enkele veertoestellen, is hier ook een basketveldje voorzien.- … er in Westmeerbeek ook een skatepiste is? Deze is gelegenaanKangieter(netnaasthetfietspadKempen- Hagelandroute).- Hulshout 6 jeugdverenigingen en 1 jeugdhuis telt? Alle contactgegevens kan je terugvinden op onze gemeentelijke website.

KERMISSEN

Eenkermisisaltijdeenleukegebeurtenisvoorjongenoud.Daaromzettenwehierevenallejaarlijksekermisdagenopeen rijtje:- Hulshout: eerste zondag na Pinksteren & eerste zondag van september- Eindeke: zondagvoorO.H.Hemelvaart- Houtvenne: Pasen & eerste zondag na 17 juli- Westmeerbeek: zondag na 24 juni & zondag na 29 september

Page 34: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

3232

DEOPENBAREBIBLIOTHEEK

“Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt, niet wat de schrijver belangrijk vindt. “(Thea Beckman) Jeugdboekenweek,gedichtendag,poëziewedstrijd,…Hetbibteamzorgtjaarlijksvooreenreeksbruisendeactiviteiten!

Bib Hulshout

Booischotseweg 1 2235 Hulshout 015 22 40 17 [email protected]

Maandag:16.00-20.00 Dinsdag: 18.00 - 20.00Woensdag:11.30-20.00 Vrijdag:14.30-17.00 Zaterdag:10.00-12.00

Bezoek onze website met online catalogus : www.hulshout.be/bibliotheek!Hier kan je onze volledige catalogus raadplegen en wanneer je je aanmeldt kan je hier ook zelf je verlengingen doen.

Werken die uitgeleend zijn, kan je ook van thuis uit reserveren.Viadecatalogusindebibliotheekkanjeookextrainfoomtrentdeauteurskrijgenenrecensiesopvragen.

(Intotaalmax.10stuksper uitlening)

Maxaantal Uitleen-termijn Verlenging Leengeldper 3 weken

Boete per week per object

Boeken, taalcursussen 10 3 weken Maximum6 weken

Gratis 0,15 euro + portkosten

Strips 10

Tijdschriften 10

Audiovisuele materialen 5 - Per cd-rom: 0,40 euro - Per DVD 2 euro - Per luisterboek 1 euro (Per 3 weken)

2,00 euro + portkosten

Internet Gratisraadpleginginternetmogelijkindebibliotheek.

Seniorenenkinderengenietengratislidmaatschap.Volwassenen tot 60 jaar betalen 2,50 euro lidmaatschap per jaar.

Page 35: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

33

INSPRAAKENOPENBAARHEID

Om Hulshout bruisend en jong te houden kan jij als burger participerenalspartnervanhetbestuur.Jekandanookmee-denken en meespreken over veel onderwerpen.Openbaarheid van bestuur betekent dat elke burger een bestuursdocumentkanraadplegenenereenafschriftvankan krijgen. Dit grondrecht is in de grondwet opgenomen. In de openbaarheidwetgeving wordt dit recht verder uitge-werkt. In Vlaanderen is er op 1 juli 2004 het nieuwe decreet van26maart2004betreffendedeopenbaarheidvanbestuurinwerkinggetreden.Erwordteendubbeleopenbaarheidvoorzien:actieveopenbaarheid(openbaarheidopinitiatiefvan het bestuur) en passieve openbaarheid (openbaarheid op verzoek van een burger).

ACTIEVEOPENBAARHEID

Actieveopenbaarheidimpliceertdatdeoverheidnietalleenvragenominformatiemoetafwachten,maarookopeigeninitiatiefinformatiemoetverstrekken.Zomoetendege-meenten en provincies het publiek, uit eigen beweging en opeenduidelijkeenobjectievemanier,voorlichtenoverhunoptreden.

PASSIEVEOPENBAARHEID

Iedereburgerheefthetrechtomelkbestuursdocumentvaneenprovincialeofgemeentelijkeadministratieveoverheidterplaatseintezien,daaroveruitlegtekrijgeneneenafschriftervanteontvangen.Eenverzoekmoetschriftelijkwordenin-gediend. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos. In principe moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van persoonlijke aard zijn.Het recht op openbaarheid van bestuur is echter geen abso-luutrecht.Deopenbaarheidkanimmersinconflictkomenmet andere fundamentele rechten of belangen, zoals de vei-ligheid van de bevolking, fundamentele rechten en vrijheden, de openbare orde, de persoonlijke levenssfeer, enz.

HULSHOUT: SPORTIEVE GEMEENTE

GEMEENTELIJKESPORTDIENST

Desportdienstkanjeterugvindenin:SporthalSportiva,Industriepark 3, 2235 HulshoutJekanhierterechtvoorallerleiinformatiebetreffendesport,ondersteuning van de sportverenigingen, huur van sportac-commodatie,ondersteuningsportraad,subsidieaanvragen,….

Wil je dus een keer een kijkje ne-men of heb je een aantal vragen, dan kan je contact opnemen met :Priscilla Van Herck015/24.26.77

[email protected] eens langs komen :maandag-dinsdag-donderdag: 9.00-18.00woensdag : 9.00 – 18.30vrijdag: 9.00-12.30 Voor vragen en problemen ’s avonds in de sporthal kan je steedsterechtbijonzezaalwachterJhonySaliën.

GEMEENTELIJKESPORTHAL

Industriepark 3, 2235 HulshoutTel:015242677-E-mail:[email protected]

Methetvernieuwdegemeentelijksportcentrum“Sportiva”beschikken de Hulshoutenaren over een uitgebreide accom-modatie.Hetcentrumbestaatonderandereuiteenpoly-valentehal,eenwielerpiste,eenatletiekpiste,voetbalter-reinen,enbasketbalvelden.Depolyvalentehalomvattevenseen ruime cafetaria.

Page 36: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

3434

GEMEENTELIJKESPORT-ENSPEELPLEINEN

Hebjezinommetjevriendeneenpartijtjetevoetballenofheb je meer zin in een basketbalmatch? Heb je zin om met je skatebordofskateswatactieoptezoeken?

Dan ben je op onze sport-en speelpleinen op het goede adres! Skateterrein Speelplein Kangieter (basket-voetbal-skateramp)2235 Westmeerbeek Haverdries 2235 Westmeerbeek

GEMEENTELIJKZWEMBAD

Industriepark 1, 2235 Hulshout - Tel: 015 24 80 13E-mail:zwembad@hulshout.beWiljijregelmatigeenfrisseduiknementegeneenvoordeligtarief? Kom zeker eens langs in het gemeentelijk zwembad! Denk er wel aan dat je aangepaste zwemkledij draagt (en dus geen zwemshort!). Per zwembeurt betaal je als jongere 1,5 euroenalsvolwassene2euro.Jekanookeenzwemkaartvan12beurtenkopenvoorrespectievelijk15euroen20euro.

OPENINGSURENVRIJZWEMMEN

Tijdens het schooljaar:- Woensdag: 13u-17u- Donderdag: 18u-21u- Vrijdag: 18u-20u- Zaterdag: 9u-13u

Tijdensdeschoolvakanties:

- Dinsdag, woensdag: 13u-17u & 19u-21u- Donderdag en vrijdag: 13u-17u & 19u-21u- Zaterdag: 9u-13u

Page 37: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

35

Gemeentehuis Prof.Dr.VitalCelenplein2-Tel:015224011-Fax:015224014E-mail:[email protected]:www.hulshout.be

Bibliotheek Bib Hulshout - Booischotseweg 1 - ) 015 22 40 17

Containerpark Industriepark 76 - )015 25 36 44

Kinderopvang Hulshout Grote Baan 193 ) 0476 60 26 24

Houtvenne Schoolstraat 13 ) 0474 91 00 20

Westmeerbeek Ramselsesteenweg34) 0474 91 00 09

OCMW OCMW Hulshout - Grote Baan 256 - )015750100-Fax:015750199

Seniorencentrum Ter Nethe

Grote Baan 256 - )015229390-Fax:015229392

Sportcentrum Industriepark 3 - )015242677-E-mail:[email protected]

Zwembad Industriepark 1 - )015248013-E-mail:[email protected]

Werkwinkel/PWA

Werkwinkel - Netestraat 4 - ) 016 69 92 80 PWA - Netestraat 4 - ) 016 69 42 98

Politie Politie(Hulshout)-Hoogzand16 ) 016 47 92 50

Politie(hoofdkantoor)-) 014 53 96 00Politie(dringendehulp)-) 101

Parochies SintMattheüs-HulshoutPas-torij: Grote Baan 117 ) 015 22 21 37 www.parochiehulshout.be Permanentie-uren:Di: 09.00-10.00 & 18.00-19.00 Do: 14.00-16.00

Sint Michiel -Westmeerbeek Pastorij:Mgr.Raeymaekersstr17) 016 69 91 26 www.parochiewestmeerbeek.be Permanentie-uren:Ma: 18.00-18.45 Do: 9.30-10.30

Sint Adriaan - Houtvenne Pastorij:Langestraat6) 016 69 91 46 Permanentie-uren:Di: 9.30-10.30 Do: 18.00-19.00

Pastoor:JosVanReuselGrote Baan 117 - 2235 Hulshout ) 015 22 21 37 - ) 0495 20 91 26 - [email protected]

CONTACTADRESSEN

Page 38: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

3636

Onderwijs Gemeentelijke Basisschool Grote Baan 332 Strepestraat 21) 016 69 93 06 ) 015 22 22 98

Vrije Basisschool “De Toverdoos” “De Schatkist” GroteBaan118 Mgr.Raeymaekersstr13) 015 22 24 06 ) 016 69 93 33

Gesubsidieerde vrije lagere en kleuterschool Langestraat11) 016 69 93 14

De Post Grote Baan 88 - ) 015 22 23 37 Openingsuren: - Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00-12.30 & 14.00-17.00 - Zaterdag: 9.00-12.30

Brandweer HulshoutisafhankelijkvandebrandweerdienstvanHeist-op-den-Berg.Kazerne: Broekstraat 46 a, 2220 Hallaar Telefoon: ) 100 Administratie: ) 015 24 90 33 Noodlijn 1: ) 015 24 17 00 Noodlijn 2: ) 015 24 11 97 Fax: ) 015 25 14 30

Hulpdiensten Ambulancedienst ) 100 (112 via GSM)Dringendeinterventie ) 101Ambulance ) 105RodeKruisHAD ) 016 68 08 08 Tele-Onthaal ) 106ChildFocus ) 110Brandwonden ) 02 26 86 200Antigifcentrum ) 070 24 52 45Druglijn ) 078 15 10 20Inlichtingen ) 1207

Wist je dat:…jedagelijksjefietskanlatenlabelen(registreren)indegemeentelijkewerkhal?Maandagtemdonderdagvan7u30tot12u00 en van 12u30 tot 16u30, vrijdag van 7u30 tot 11u30.

Page 39: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

Adres : Grotebaan 86, 2235 Hulshout - Tel. 015 22 25 55

Page 40: Gemeentegids HULSHOUT 2010-2011 · Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-gemeentes van Hulshout. Sinds

med

iabo

oks

nv -

Mol

enst

raat

160

C -9

900

Eekl

o - w

ww

.med

iabo

oks.

be

ARBOR Boomkwekerij n.v. Provinciebaan 85 B - 2235 Houtvenne - Hulshout Tel: +32 (0)16 68 97 40 Fax: +32 (0)16 68 97 41

E-mail: [email protected] Internet: www.arbor.be

Excellence in growing

BVBA HERMANS - BAETENDokter Vital Celenplein 6

2235 Hulshout

Maandag: 9.00u tot 12.00u

Dinsdag: 9.00u tot 12.00u - 15.00u tot 18.00u

Woensdag: 9.00u tot 12.00u

Donderdag: 9.00u tot 12.00u - 15.00u tot 18.00u

Vrijdag: 9.00u tot 12.00u