Gemeentebegroting 2021-2024 - Enschede ... 2020/10/07  · Opbouw Gemeentebegroting...

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gemeentebegroting 2021-2024 - Enschede ... 2020/10/07  · Opbouw Gemeentebegroting...

 • Gemeentebegroting 2021-2024

 • blz. 2 (van 230)

  Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2

  Leeswijzer ............................................................................................................................................... 3

  1. De basis voor groei: Trots in de toekomst kijken .......................................................................... 5

  2. Financieel middelenkader ................................................................................................................. 7

  2.1. Middelenkader 2021-2024 ................................................................................................................ 7 2.2. Bezuinigingsmonitor ......................................................................................................................... 9 2.3. Structureel saldo van het middelenkader ....................................................................................... 10

  3. Programma's .................................................................................................................................... 11

  3.1 Samenleving en bestuur .................................................................................................................. 11 3.2 Duurzaam wonen, leven en werken ................................................................................................ 29 3.3 Vitaal en sociaal .............................................................................................................................. 62 3.4 Financiën en organisatie ................................................................................................................. 94

  4. Paragrafen ...................................................................................................................................... 109

  4.1. Lokale heffingen ........................................................................................................................... 109 4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 117 4.3. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 126 4.4. Financiering .................................................................................................................................. 134 4.5. Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 139 4.6. Verbonden partijen ....................................................................................................................... 141 4.7. Grondbeleid .................................................................................................................................. 150 4.8. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ..................................................................... 150

  5. Financiële begroting ..................................................................................................................... 151

  5.1. Grondslagen ................................................................................................................................. 151 5.2. Overzicht baten en lasten ............................................................................................................. 152 5.3. Uiteenzetting financiële positie ..................................................................................................... 158 5.4. Subsidies ...................................................................................................................................... 166

  6. Bijlagen ........................................................................................................................................... 167

  6.1. Incidentele baten en lasten........................................................................................................... 167 6.2. Staat van reserves ........................................................................................................................ 172 6.3. Staat van voorzieningen ............................................................................................................... 174 6.4. Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 175 6.5. Staat van vervangingsinvesteringen ............................................................................................ 201 6.6. Ruimtelijke projecten .................................................................................................................... 202 6.7. Subsidies ...................................................................................................................................... 204 6.8. Meerjaren Prognose Parkeerbeheer ............................................................................................ 213 6.9. Knelpunten en externe effecten ................................................................................................... 215 6.10. Bezuinigingsmonitor ................................................................................................................... 227 6.11. Aangenomen moties en amendementen ................................................................................... 230

 • blz. 3 (van 230)

  Leeswijzer Voor u ligt de Gemeentebegroting 2021-2024. De gemeentebegroting is een belangrijk

  sturingsinstrument voor de Raad en is het richtinggevend kader voor het College voor de

  ontwikkeling en uitvoering van beleid in het komende begrotingsjaar.

  Opbouw Gemeentebegroting 2021-2024 van de gemeente Enschede

  De gemeentebegroting bestaat uit een beleidsdeel en een financieel deel.

  Beleidsbrief

  De belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de periode 2021-2024 zijn in

  de beleidsbrief weergegeven. Deze brief vormt hiermee een samenvatting en een startpunt

  voor de lezer/gebruiker.

  Middelenkader

  Het financieel middelenkader (hoofdstuk 2) is aan de Raad voorgelegd bij de behandeling van

  de Coronanota 2020. In dit hoofdstuk wordt het financieel middelenkader nader toegelicht.

  Programmabijdragen

  De programmabijdrage (hoofdstuk 3) is opgebouwd uit vier inhoudelijke programma’s. Dit is

  dezelfde indeling als de Gemeentebegroting 2020-2023. De structuur voor de inhoudelijke

  programma's is opgebouwd volgens de 3 W-vragen, te weten:

  • Wat willen we bereiken?

  • Wat gaan we ervoor doen?

  • Wat mag het kosten?

  Paragrafen

  De paragrafen (hoofdstuk 4) bevatten de beleidslijnen met betrekking tot een aantal

  programma overstijgende onderwerpen, zoals de lokale heffingen. Ze vormen een

  dwarsdoorsnede van de programma’s. Met de onderwerpen die in de verschillende

  paragrafen aan bod komen, zijn vaak aanzienlijke bedragen gemoeid. Hiermee geven ze

  extra inzicht in de financiële positie van de gemeente Enschede.

  Financiële begroting

  De financiële begroting (hoofdstuk 5) bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de

  uiteenzetting van de financiële positie en de subsidies. Het overzicht van baten en lasten

  geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen, de gemeentelijke overhead, de incidentele

  baten en lasten en de taakvelden. In de uiteenzetting van de financiële positie komen de

  geprognosticeerde balans aan de orde, evenals de meerjarige berekening van het EMU-

  saldo, het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen, de investeringen en de

  arbeidsgerelateerde kosten.

  De gemeentebegroting is opgesteld in duizendtallen. Als gevolg van afrondingen kan het

  voorkomen dat er kleine verschillen voorkomen in de tellingen van baten en lasten.

  Bijlagen

  De bijlagen (hoofdstuk 6) geven in detailinformatie over onder andere de incidentele baten en

  lasten, reserves, voorzieningen en investeringen .

 • blz. 4 (van 230)

  Overige info

  In 2019 zijn, op basis van het coalitieakkoord 2018-2022 nieuwe indicatoren vastgesteld, op

  basis waarvan het effect van het gemeentelijke beleid gemeten wordt. Een groot deel van

  deze indicatoren is vanaf 2019 nieuw opgenomen in de begroting. In de begroting 2021-2024

  is daarom als volgt omgegaan met het presenteren van realisatie- en streefwaarden.

  De realisatiewaarden 2019 worden weergegeven, voor zover deze bij de jaarrekening 2019

  aanwezig waren. Daar waar geen realisatiewaarde over 2018 is gevuld, is deze ook niet

  aanwezig.

  De streefwaarden voor 2024 zijn gelijk aan de streefwaarden voor 2023. Alleen daar waar de

  Raad ervoor heeft gekozen het beleid te wijzigen door middel van het aannemen van een

  beleidsnota, zijn de streefwaarden voor 2024 hierop aangepast.

  Leesbaarheid

  In de gemeentebegroting 2021-2024 is gebruik gemaakt van een aantal grafische

  toepassingen om de leesbaarheid te vergroten. Ook is gebruik gemaakt van mouse-overs en

  hyperlinks. De mouse-overs zijn in de gemeentebegroting gebruikt om definities en

  toelichtingen op gebruikte termen toe te voegen. Een mouse-over is een webbased

  toepassing en werkt daarom alleen op het i