Eindejaarstips bv ondernemingen

of 34/34
Eindejaartips: voor ondernemers met een BV Belastingplan 2011: VPB-tarief met 0,5% omlaag Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2011 omlaag, van 25,5% naar 25%. Dit tarief geldt voor winst in de BV boven de € 200.000. Voor de winst tot € 200.000 geldt het MKB-tarief van 20%. De grens van € 200.000 voor de eerste tariefschijf is tijdelijk; voorgesteld wordt om die definitief te maken. De tariefsverlaging is interessant voor ondernemers met een BV die naar verwachting in 2011 en volgende jaren een winst van meer dan € 200.000 behalen. Die ondernemers doen er verstandig aan om - in overleg met hun adviseur- al dit jaar na te gaan hoe zij met kosten, lasten en opbrengsten kunnen 'schuiven' om optimaal gebruik te maken van de lagere winstbelasting. De kosten en lasten in de BV moeten waar mogelijk vervroegd worden, een lagere winstbelasting betekent immers minder belastingbesparing op die aftrekposten. Opbrengsten moeten worden uitgesteld: uitstel van winstneming leidt tot uitstel van belastingheffing, en dat levert een rentevoordeel en mogelijk ook een tariefsvoordeel op. Vraag uw adviseur welke mogelijkheden er in uw situatie zijn. Verruiming verliesverrekening over 2009, 2010 en 2011: 3 jaar carry back De achterwaartse verliesverrekening- de carry-back - is tijdelijk verruimd. Voor de belastingjaren 2009, 2010 en 2011 is de achterwaartse verliesverrekening weer op drie jaar gesteld, de termijn zoals die tot 2007 van toepassing was. Een verlies uit 2010 kan dan verrekend worden met winsten uit 2007, 2008 en 2009, een verlies uit 2011 met winsten uit 2008, 2009 en 2010. De verruimde carry-back wordt op verzoek verleend. Keerzijde van de medaille is dat de verruimde carry-back ten koste gaat van de voorwaartse verliesverrekening. Bij een carry-backtermijn van drie jaar wordt de termijn van de voorwaartse verliesverrekening ingekort tot zes jaren. Voor de extra carry-back geldt een plafond van € 10 miljoen verlies per jaar. Binnensjaarse verliesverrekening: laatste ronde De wet op de vennootschapsbelasting kent een anti-misbruikbepaling, gericht tegen de handel in lege BV's met fiscaal compensabel verlies. De koper van zo'n BV zou winstgevende activiteiten in die vennootschap kunnen inbrengen en daardoor jarenlang belastingvrijdom kunnen genieten. De wetgever heeft dit voorkomen: het verlies van zo'n lege BV, geleden in de jaren vóór het jaar van de aandelenoverdracht kan niet meer voorwaarts verrekend worden. De wettelijke regeling richt zich ook tegen de omgekeerde situatie: de ondernemer die een lege BV koopt die een winstverleden heeft en die 1
 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.882
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Eindejaarstips bv ondernemingen

 • 1. Eindejaartips: voor ondernemers met een BVBelastingplan 2011: VPB-tarief met 0,5% omlaagHet algemene tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2011 omlaag, van 25,5% naar25%. Dit tarief geldt voor winst in de BV boven de 200.000.Voor de winst tot 200.000 geldt het MKB-tarief van 20%. De grens van 200.000 voor de eerstetariefschijf is tijdelijk; voorgesteld wordt om die definitief te maken.De tariefsverlaging is interessant voor ondernemers met een BV die naar verwachting in 2011 envolgende jaren een winst van meer dan 200.000 behalen. Die ondernemers doen er verstandig aanom - in overleg met hun adviseur- al dit jaar na te gaan hoe zij met kosten, lasten en opbrengstenkunnen schuiven om optimaal gebruik te maken van de lagere winstbelasting. De kosten en lasten inde BV moeten waar mogelijk vervroegd worden, een lagere winstbelasting betekent immers minderbelastingbesparing op die aftrekposten. Opbrengsten moeten worden uitgesteld: uitstel vanwinstneming leidt tot uitstel van belastingheffing, en dat levert een rentevoordeel en mogelijk ook eentariefsvoordeel op. Vraag uw adviseur welke mogelijkheden er in uw situatie zijn.Verruiming verliesverrekening over 2009, 2010 en 2011: 3 jaar carry backDe achterwaartse verliesverrekening- de carry-back - is tijdelijk verruimd. Voor de belastingjaren2009, 2010 en 2011 is de achterwaartse verliesverrekening weer op drie jaar gesteld, de termijnzoals die tot 2007 van toepassing was. Een verlies uit 2010 kan dan verrekend worden met winstenuit 2007, 2008 en 2009, een verlies uit 2011 met winsten uit 2008, 2009 en 2010.De verruimde carry-back wordt op verzoek verleend.Keerzijde van de medaille is dat de verruimde carry-back ten koste gaat van de voorwaartseverliesverrekening. Bij een carry-backtermijn van drie jaar wordt de termijn van de voorwaartseverliesverrekening ingekort tot zes jaren.Voor de extra carry-back geldt een plafond van 10 miljoen verlies per jaar. Binnensjaarse verliesverrekening: laatste rondeDe wet op de vennootschapsbelasting kent een anti-misbruikbepaling, gericht tegen de handel in legeBVs met fiscaal compensabel verlies. De koper van zon BV zou winstgevende activiteiten in dievennootschap kunnen inbrengen en daardoor jarenlang belastingvrijdom kunnen genieten. Dewetgever heeft dit voorkomen: het verlies van zon lege BV, geleden in de jaren vr het jaar van deaandelenoverdracht kan niet meer voorwaarts verrekend worden.De wettelijke regeling richt zich ook tegen de omgekeerde situatie: de ondernemer die een lege BVkoopt die een winstverleden heeft en die vervolgens verliesgevende activiteiten in die vennootschapinbrengt, kan dat verlies niet achterwaarts verrekenen.De wettelijke regeling werkt niet tegen de verrekening van winst en verlies binnen het jaar waarin deaandelen in de lege BV worden overgedragen. De praktijk blijkt die lacune in toenemende mate tebenutten. Bijvoorbeeld als een BV haar onderneming verkoopt en daarbij stille reserves en goodwillrealiseert, is het aantrekkelijk om die lege BV over te dragen aan een andere ondernemer die nog indatzelfde jaar een forse aftrekpost in die BV creert, bijvoorbeeld door toepassing van eenwillekeurige, versnelde afschrijving op bedrijfsmiddelen. In deze situatie is het wl toegestaan om dieaftrekpost te verrekenen met de winst die de BV eerder in datzelfde jaar heeft behaald.Het kabinet wil dit lek dichten door de anti-misbruikbepaling uit te breiden tot verrekening van winsten verlies binnen het jaar waarin de aandelen in een lege BV worden overgedragenDeze ingreep was te verwachten. Inmiddels hebben heel wat ondernemers deze binnensjaarseverliesverrekening toegepast, met name door nieuwe projecten - met forse afschrijvingen - op teStarten in een lege BV met een winstverleden.Dit jaar is het laatste jaar waarin u deze profijtelijke vorm van verliesverrekening nog kunt toepassen.1

2. Schenk AB-aandelen tot 1 min belastingvrij aan uw kindPer 1 januari 2010 is het schenken van aanmerkelijk-belangaandelen een stuk aantrekkelijkergeworden. De dga kan bij schenking van aanmerkelijk-belangaandelen de aanmerkelijkbelang-claimop die aandelen doorschuiven aan de begiftigde. Deze doorschuifregeling geldt uitsluitend vooraandelen in een BV die een materile onderneming drijft: de faciliteit blijft beperkt tot hetondernemingsvermogen in de BV. De AB-claim die toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen in deBV moet bij schenking direct worden afgerekend.Verder is vereist dat de verkrijger al drie jaar (36 maanden) direct voorafgaand aan de schenking alswerknemer in loondienst is bij de BV waarin de aandelen worden geschonken, of bij een van haardochtervennootschappen.Bij schenking van AB-aandelen kan ook gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregelinguit de successiewet, om de schenkbelasting te vermijden. De bedrijfsopvolgingsregeling in deSuccessiewet kent een vrijstelling van 100% als de onderneming in de BV een waarde heeft tot 1.000.000; bij een hogere waarde geldt een vrijstelling van 83%. Voor toepassing van deze regeling isverder vereist dat de schenker, de dga, de aandelen in de BV al vijf jaar in bezit heeft, deonderneming in de BV ten minste vijf jaar wordt voortgezet, n de verkrijger - de begiftigde - deverkregen aandelen ten minste vijfjaar in bezit houdt.Zet uw kind op de payroll van de BVDe dga die overweegt om in de toekomst AB-aandelen in zijn actieve BV aan zijn kinderen te gaanschenken, kan de AB-heffing bij die schenking slechts doorschuiven als de BV een materileonderneming drijft en nagenoeg uitsluitend ondernemingsvermogen heeft, n de begiftigde tenminstedrie jaar als werknemer in loondienst is bij de BV, of een van haar werkmaatschappijen. Zorg ervoordat u uw kind(eren) nog dit jaar als werknemer op de payroll van de BV opneemt om zo snel mogelijkte voldoen aan voorwaarden voor toepassing van de AB-doorschuifregeling.Benut het versoepelde uitstel van betaling over AB-inkomenDe Invorderingswet kent de mogelijkheid van uitstel van betaling van de verschuldigde aanmerkelijk-belangheffing als de aanmerkelijk-belanghouder bij de overdracht van zijn aandelen geen contantenverkrijgt. Denk aan de schenking van aandelen, of de verkoop tegen een vordering. Dat uitstel vanbetaling is renteloos, er moet wl zekerheid aan de ontvanger worden gegeven. De uitstelregeling isper 1 januari 2010 vervallen bij schenking van aanmerkelijk-belangaandelen: door de invoering vande doorschuiffaciliteit zoals hiervoor vermeld is de regeling overbodig. Voor andere situaties -vooralde overdracht van aandelen waarbij de koper de koopsom schuldig blijft - zat de uitstelregelingworden verruimd: de beperking tot de familiekring is vervallen.Let op: doorschuiven AB-claim bij overlijden sterk beperktPer 1 januari 2010 is de mogelijkheid om de AB-claim bij overlijden door te schuiven naar deerfgenamen sterk beperkt. Die doorschuifregeling geldt uitsluitend nog voor aandelen in een BV dieeen materile onderneming drijft. De faciliteit blijft beperkt tot het ondernemingsvermogen in de BV.De AB-claim die toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen in de BV moet bij vererving directworden afgerekend.Dgas met een pakket aanmerkelijk-belangaandelen in een BV met daarin ondernemings- nbeleggingsvermogen moeten er rekening mee houden dat de aanmerkelijk-belangclaim bij hunoverlijden op dat beleggingsvermogen niet meer kan worden doorgeschoven- Zorg er voor dat u hetbeleggingsvermogen in uw BV -waar mogelijk -omzet in ondernemingsvermogen!. Dgas metaandelen in een pure beleggings-BV kunnen de AB-afrekening bij hun overlijden slechts voorkomendoor in de beleggings-BV een (nieuwe) materile onderneming te starten of door te emigreren.2 3. Zet winstreserves in de bv om in bonusaandelenEen bv kan haar winstreserves zonder belastingheffing omzetten in aandelenkapitaal. Zon omzettingkan de dga een aardig voordeel opleveren, met name als de aanmerkelijk-belangaandelen een hogeverkrijgingsprijs hebben.Stel dat de dga de aandelen in zijn bv heeft verworven voor 100.000, dat de bv een geplaatstaandelenkapitaal heeft van 20.000 en ingehouden winstreserves van 980.000. Door van diewinstreserves 100.000 om te zetten in aandelenkapitaal, stijgt het geplaatste aandelenkapitaal tot 120.000. Over die omzetting is geen belasting verschuldigd. De dga verkrijgt voor 100.000 gratiswinstbonusaandelen en die hebben voor hem een verkrijgingsprijs van nihil. Vervolgens kan de bv ophet aandelenkapitaal 100.000 terugbetalen zonder dat de dga daarover belasting verschuldigd is. Bijeen terugbetaling van aandelenkapitaal op aanmerkelijk-belangaandelen is immers pas sprake van eente belasten voordeel als de teruggaaf meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffendeaandelen. Vereist is wl dat de vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal bij statutenwijzigingheeft plaatsgevonden vr de terugbetaling. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de dga inhet gegeven voorbeeld 100.000 aan de bv onttrekken zonder belasting verschuldigd te zijn! Deresterende verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen van de dga is nihil. Dat betekent datwanneer hij die aandelen in 2010 of later verkoopt, hij 25% aanmerkelijk-belangheffing over devolledige opbrengst moet betalen.Let op: Bij de beschreven terugbetaling van aandelenkapitaal moet wl 15% dividendbelastingworden ingehouden en afgedragen, voor zover de terugbetaling meer bedraagt dan het fiscaal erkendgestorte kapitaal op de betreffende aandelen. Die dividendbelasting kan bij de aangifteinkomstenbelasting weer worden verrekend. Deze administratieve rompslomp met het bijbehorendeliquiditeitsnadeel kan worden voorkomen als de ontvanger uitstel van betaling verleent voor de af tedragen dividendbelasting.Let op: U kunt de omzetting van winstreserves in bonusaandelen nog dit jaar doorvoeren, deterugbetaling van het verkregen aandelenkapitaal moet idealiter pas begin 2011 plaatsvinden. Uvermijdt dan de 1,2% vermogensrendementsheffing per ultimo 2010 over het bedrag van deterugbetaling.Maak van uw beleggings-bv een vbiDe vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting: debv is geen vennootschapsbelasting verschuldigd over het rendement op de beleggingen. De VBI ismet name bestemd voor bancaire instellingen om beleggingskapitaal binnen Nederland te behouden,maar ook de dga van een bv kan onder voorwaarden gebruik maken van een VBI. Vereist is ondermeer dat de bv wordt omgezet in een nv, en dat die nv ten minste twee aandeelhouders heeft (de dga90% en een ander 10%; die ander mag niet zijn een minderjarig kind of de in gemeenschap vangoederen gehuwde echtgenoot. Wl akkoord is een meerderjarig kind of de op huwelijksvoorwaardengehuwde echtgenoot). De VBI heeft geen recht op verrekening van dividendbelasting of anderebronheffingen. Verder mag de VBI niet beleggen in actieve deelnemingen, onroerend goed enleningen aan de directeur-grootaandeelhouder. De bv mag evenmin pensioen- ofstamrechtverplichtingen jegens de dga houden.Een VBI heeft geen verplichting om dividend uit te keren; het rendement op het vermogen in de bvkan langdurig worden opgepot. De dga moet jaarlijks in box 2 een forfaitair rendement aangeven van4% over de werkelijke waarde van zijn aandelen in de VBI. Dat vergt een jaarlijkse heffing van 1% vande waarde van de VBI-aandelen. Die heffing verhoogt de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen in de bv.3 4. Laat uw adviseur nagaan of u uw beleggings-bv niet beter kunt omzetten naar een VBI. Zo ja, danmoet u dit jaar maatregelen nemen om per 1 januari 2011 met uw VBI van startte kunnen gaan. Bijovergang naar de VB! moet afgerekend worden met de fiscus over alle stille reserves in de activa enpassiva van de bv.Een IB-onderneming naast de bv: benut de WASStartende ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen veel fiscale faciliteiten benutten. Denk aande MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de starters aft rek, en vooral de willekeurigeafschrijving voor starters. De ondernemer met een bv kan daar ook van profiteren als hij naast zijn bveen IB-onderneming voor eigen rekening en risico gaat drijven n voor die onderneming ten minste1.225 uur per jaar gaat werken. Dat kan door nieuwe activiteiten in de vorm van een eenmanszaaknaast de bv op te starten of dooreen deel van de bedrijfsactiviteiten van de bv over te nemen. Daarbijkan een firma tussen de aandeelhouder en zijn bv leuke fiscale voordelen bieden. Een IB-onderneming naast de BV biedt de mogelijkheid om de willekeurige afschrijving starter te benutten.Dat kan een aftrekpost van 300.000 opleveren, gedurende driejaar! Vraag uw adviseur naar demogelijkheden in uw situatie.Ruzie: splitsing van de BV wenselijk?Aandeelhouders die samen in n BV zitten en die het zakelijk niet meer met elkaar kunnen vinden,kunnen belastingvrij" uit elkaar gaan met behulp van de wettelijke regeling voor juridische splitsingvan BVs. Voor een belastingvrije splitsing gelden diverse voorwaarden; de belangrijkste is dat desplitsing in overwegende mate is ingegeven door zakelijke motieven. Verder is vereist dat desplitsende en verkrijgende BVs dezelfde regels toepassen voor de vaststelling van de totaalwinstgeen voorwaarts verrekenbare verliezen hebben n de latere heffing van vennootschapsbelastingverzekerd is. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is toestemming van Financin vereistvoor een fiscaal geruisloze splitsing.De belastingrechter heeft de vereiste zakelijke gronden voor een splitsing van een BV behoorlijkafgezwakt. Daardoor kan een juridische splitsing in veel meer gevallen dan voorheen plaatsvinden.Door nog dit jaar de BV - in overleg met uw adviseur - te splitsen, kunt u in 2009 met uw eigen BVvan start gaan.Zakelijkheid is troefHeeft u uw holding en een of meer werk-bvs in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting?Zorg er dan voor dat de onderlinge transacties tussen de bvs zakelijk geprijsd zijn n dat u dat kuntaantonen. U voorkomt daarmee problemen als de fiscale eenheid verbroken wordt, bijvoorbeeld bijverkoop van de aandelen in een werk-bv.Als de onderlinge transacties - tussen de holding en een werk-bv, of tussen de werk-bvs onderling-niet zakelijk zijn, zal bij verbreking van de eenheid alsnog afgerekend moeten worden over deverschoven stille reserves.Leningen: altijd schriftelijk vastleggenAls de BV een lening verstrekt aan een dochtermaatschappij, is het zaak om die lening en devoorwaarden van die lening altijd schriftelijk vast te leggen. De Hoge Raad heeft in mei 2008 beslist dateen verlies op een op zichzelf zakelijke lening niet aftrekbaar is als de vormgeving van de leningonzakelijk is. In casu was er gn leningsovereenkomst opgemaakt, waren er gn zekerhedenverstrekt en was er gn aflossingschema opgesteld:Het blijkt dat de Belastingdienst heel vaak de afwaardering van een vordering weigert op grond vandit arrest. De consequenties van dit arrest zijn te voorkomen door wl een goedeleningsovereenkomst op te stellen.4 5. Verstrekt u een lening aan een verbonden lichaam, of heeft u dat al gedaan, stel dan een goedeleningsovereenkomst op. Daarmee voorkomt u onnodige problemen bij een eventuele afwaarderingvan de vordering.Interne verrekenprijzen: documenteer goed!BVs zijn wettelijk verplicht om in hun administratie een onderbouwing vast te leggen van de prijzendie zij rekenen bij de levering van goederen of diensten aan gelieerde vennootschappen. Denk aande rente op een lening aan een groepsmaatschappij, of de huur voor het pand dat een holding-bvverhuurt aan een werkmaatschappij. Uit de administratie moet kunnen worden opgemaakt dat deverrekenprijzen at arms length zijn. Dit houdt in dat het prijzen zijn die ook tussen onafhankelijkederden tot stand zouden (kunnen) zijn gekomen. Zijn in de administratie geen of onvoldoendeonderbouwingen opgenomen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld bij een geschilmet de fiscus kan de inspecteur het standpunt innemen dat de bv moet bewijzen dat de gehanteerdeprijzen ook tussen onafhankelijke derden zouden zijn gebruikt (omkering bewijslast). Slaagt de bv nietin dat bewijs, dan kan dat onder omstandigheden zelfs tot dubbele belastingheffing leiden.Glijclausule voorkomt uitglijderBent u, dga, dit jaar met uw bv een overeenkomst aangegaan waarbij u niet 100% zeker bent dat defiscus de condities van die transactie zal accepteren? Denk aan een verhoging van uw vastekostenvergoeding, het rentepercentage dat u de bv op uw debetstand moet vergoeden, enzovoort.Zorg er dan voor dat u een glijclausule opneemt in de schriftelijke vastlegging van die transactie. Metzon contractueel beding voorkomt u fiscale schade als de inspecteur de gehanteerde condities(terecht) niet aanvaardt. U kunt het bovenmatige gedeelte dan zonder problemen alsnog met de bvverrekenen. Voorwaarde is wel dat de oorspronkelijk overeengekomen condities gebaseerd zijn opeen pleitbaar standpunt. Let op: een glijclausule werkt niet bij toekenning van pensioenrechten. Als udaarover zekerheid wilt hebben, moet u een en ander vr toekenning aan de inspecteur voorleggen. Kosten in de BV: priv of zakelijk motiefDe belastingrechter is de laatste jaren steeds strenger bij de beoordeling van gemengde uitgaven ineenpersoonsvennootschappen. Dat zijn BVs waarbij de DGA de mogelijkheid heeft om in de BVuitgaven te doen die zakelijk nuttig zijn, maar die priv ook erg leuk uitpakken. Zoals de aanschaf vaneen exclusieve auto. Die is nuttig en nodig voor zakelijke ritten, denk aan het bezoeken van relatiesen het woon-werkverkeer, en het rijden in zon auto is voor de DGA geen straf. Bij de beoordelingvan zon uitgave is het motief van de uitgave van groot belang. Waarom koopt de ondernemer- deeenpersoons- BV - zon luxe auto? Uitgaven die de BV doet met het oog op de zakelijke belangen zijn zonder meer als kosten op te voeren. De noodzaak voor zon uitgave speelt geen enkele rol, het gaat om het motief van de uitgave. Hierbij geldt dat de inspecteur het bedrijfsbeleid van de ondernemer niet mag beoordelen. Hij mag de efficiency van de uitgave niet ter discussie stellen, hij mag uitsluitend het motief beoordelen. Dat geeft de ondernemer met een eenpersoons-BV een ruime marge van handelen, maar er zijn grenzen. En de rechter heeft die grenzen getrokken, in een serie van rechterlijke uitspraken. Die uitspraken gaan over Cessnas, maar ook over renpaarden als middel voor reclame voor de bedrijfsactiviteiten van de BV. Als de BV een uitgave doet waarmee zakelijke belangen n de persoonlijke belangen van de DGA zijn gediend, is in beginsel sprake van een kostenpost. Maar dat ligt anders als er sprake is van een wanverhouding, als vaststaat dat die uitgave nooit tot een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat zal leiden. Bij zon uitgave zegt de belastingrechter "kan geen redelijk oordelend ondernemer volhouden dat hij die uitgave heeft gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming", in feite toetst de rechter de efficiency van de uitgave, maar de formulering van de uitspraak koppelt hij aan het motief daarvan. Zon wanverhouding is direct herkenbaar: er is sprake van een kosten-batenanalyse die per definitie negatief uitpakt. Dat criterium biedt geen soelaas bij5 6. gemengde uitgaven met een moeilijk meetbare directe opbrengst. Zoals de aanschaf van een dureauto. Daar heeft de Hoge Raad een paar jaar geleden een meer gedetailleerd criterium voor gegeven.Als de uitgave een zakelijk doel heeft, is sprake van kosten tenzij blijkt dat die uitgave mede isingegeven om de persoonlijke behoeften van de DGA te bevredigen. Dat laatste gedeelte van deuitgave ontbeert het vereiste zakelijke motief en dat is daarom geen kostenpost, maar een uitdelingvan winst. De uitgave wordt voor fiscale doeleinden in tween geknipt. Met alle vervelende gevolgenvan dien.Ga na of u in 2010 in de BV geen ai te gekke uitgaven heeft gedaan waarvan de inspecteurprobleemloos kan aantonen dat met die uitgaven vooral uw priv-doeleinden zijn gediend. Voer zonodig een correctie door, en neem een deel van de uitgave voor uw privrekening.Kosten golflidmaatschap: aftrekbare representatiekostenVoor veel ondernemers is een rondje golf de favoriete manier van netwerken. Dat draagt bij aaneen goede bedrijfsvoering en dus zijn kosten van golfen bedrijfskosten. De belastingrechter heeft diekostenaftrek steeds afgewezen, maar rechtbank Arnhem is onlangs omgegaan7 en heeft de kostenvan een bedrijfslidmaatschap van de golfclub aanvaard als zakelijke kosten.In de berechte situatie kwam het niet tot een aftrek omdat de kosten lager waren dan het nietaftrekbare drempelbedrag voor representatiekosten. Maar dat valt eenvoudig te vermijden doorvoor de aftrek van deze kosten niet voor de drempel regeling te kiezen, maar voor de aftrekbeperkingtot op 73,5%.Zorg er voor dat u de zakelijke aspecten van een rondje golf goed op orde hebt. Of combineer een(aftrekbaar) bedrijfslidmaatschap met een (niet aftrekbaar) lidmaatschap in priv van een anderebaan.Thuiswerkende DGA: vergeet 120 vrije vergoeding nietDgas die veel thuiswerken kunnen 120 per jaar aan belastingvrije vergoeding krijgen voor gratisconsumpties onder werktijd. De koffie, thee en dergelijke die zij tijdens werktijd thuis nuttigen, zalvrijwel altijd uit de huishoudportemonnee zijn betaald. Het kost te veel tijd en moeite om de kostenvan deze consumpties bij te houden en bij de BV in rekening te brengen. Een werkgever mag zijnwerknemer dergelijke consumpties gratis verstrekken. Doet hij dat niet, dan mag hij de werknemerdaarvoor een vrije vergoeding geven van 0,55 per dag, ofwel 2,75 per week. Dgas die thuiswerken kunnen deze vergoeding ook benutten. Een vrije vergoeding van 2,75 per week levert opjaarbasis al snel 120 per jaarbelastingvrij op.Gebruikelijk loon: regel een vaststellingsovereenkomstHet jaarsalaris van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn bv moet op grond van de gebruikelijk-loonregeling in beginsel op ten minste 41.000 worden gesteld. De dga die een lager salaris inaanmerking wil nemen, zal dat aannemelijk moeten maken. De inspecteur moet een hoger salarisaantonen. De dga die alleen op de pay-roll van de bv staat kan volstaan met een salaris van 70% vanhet voor hem gebruikelijke loon (maar ten minste 41.000).Als gebruikelijk loon geldt de beloning die de dga bij een derde/werkgever had kunnen bedingen,gelet op opleiding, ervaring, aard en omvang van de werkzaamheden en alie andere voor dearbeidsmarkt relevante feiten en omstandigheden. Staan er naast de dga andere werknemers op depay-roll, dan wordt zijn salaris ten minste gesteld op de arbeidsbeloning van de best betaalde anderewerknemer; de dga kan dan wel aantonen dat zijn salaris zakelijk bezien lager moet zijn. Degebruikelijk-loonregeling moet worden toegepast op alle bvs waarvoor de dga werkzaamhedenverricht. Derhalve ook voor de bvs waarvoor hij werkt - bijvoorbeeld binnen een fiscale eenheid-vanuit n bv krachtens een managementovereenkomst. Dat kan worden voorkomen als bij devaststelling van (de hoogte van) het salaris in de holding rekening wordt gehouden met de6 7. 7 8. werkzaamheden voor andere groepsvennootschappen n een evenredig gedeelte van het totalesalaris aan die vennootschappen wordt doorbelast.De gebruikelijk-loonregeling is ook van toepassing als de werkzaamheden van de dga beperkt vanomvang zijn, zoals bij een beleggings-bv. Toepassing van de gebruikelijk-loonregeling kan slechtsachterwege blijven als de bv zelf geen economische activiteiten verricht. Denk aan een slapende bv eneen pensioen-bv.Maak nog dit jaar een afspraak met de bevoegde inspecteur over de hoogte van een rele beloningvoor uw werkzaamheden voor (al) uw bv{s) voor 2010. U voorkomt zo problemen over de hoogtedaarvan, de doorbelasting naar de werk-bvs al dan niet met btw, enzovoort.Let op: bij de vaststelling van het gebruikelijk loon wordt aangesloten bij het loonbegrip uit de wetloonbelasting. Dat houdt in dat alleen het salaris in geld n in natura, zoals de bijtelling wegensprivgebruik auto, in aanmerking komen. Andere beloningscomponenten, zoals pensioenaanspraken,blijven buiten beschouwing.Gebruikelijk loon: hoger salaris met de afroommethodeDgas die met hun persoonlijke werkzaamheden nagenoeg de gehele omzet in de bv verdienen,moeten er rekening mee houden dat de inspecteur hun salaris uit de BV op een hoog bedrag kanvaststellen door de zgn. afroommethode toe te passen.De Hoge Raad heeft (in september 2004) beslist dat bij bvs waarvan de omzet voor 90% of meervoortvloeit uit de door de dga verrichte arbeid, het gebruikelijke loon kan worden gesteld op de omzetin de bv, verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen anders dan dearbeidsbeloning van de dga. Van dat netto-omzetbedrag moet de dga dan 70% als salaris rekenen.Deze zogenaamde afroommethode leidt voor veel dgas met een rugzak-bv7 tot een aanzienlijkhogere arbeidsbeloning dan de beloning die zij in aanmerking (willen) nemen. Dat kan leiden totcorrecties op basis van de gebruikelijk-loonregeling, mogelijk zelfs voor oude jaren! Als u als dga in dergelijke omstandigheden verkeert, doet u er verstandig aan om nog dit jaar met uw adviseur te overleggen op welk bedrag uw definitieve salaris over 2010 moet worden vastgesteld. Vergaar gegevens waarmee u het gewenste salaris kunt motiveren. Laat uw adviseur een vaststellingsovereenkomst bij de inspecteur aanvragen. Dan kunt u tijdig uw fiscale positie op dat salaris afstemmen.Gebruikelijk loon: vrije beroeper met een maatschaps-BV De vrije beroeper die zijn werkzaamheden in maatschapsverband uitoefent en die zijn aandeel in die maatschap in een BV heeft ingebracht, moet erop bedacht zijn dat de inspecteur hem kan verplichten om een hoog salaris bij de BV op te nemen. Als de BV naast de participatie in de maatschap geen andere activiteiten heeft, kan de inspecteur het salaris vaststellen met behulp van de afroommethode. Het salaris kan dan oplopen tot 70% van de brutowinst in de BV, De belastingrechter heeft dat onlangs weer eens bevestigd in twee uitspraken, over een advocaat en een notaris. De rechter heeft daarbij expliciet beslist dat voor het vaststellen van het salaris van de dga/vrije beroeper uitsluitend de financile gegevens van de BV van belang zijn, de cijfers van de maatschap spelen daarbij geen rol. Zon maatschaps-BV is voor de hoogte van haar omzet - het winstaandeel uit de maatschap - volledig afhankelijk van de arbeid die haar enige werknemer, de dga, voor die maatschap verricht. Die directe koppeling is bij vrije beroepers, juist vanwege d sterk persoonsgebonden invulling van hun werkzaamheden, niet te weerleggen.Overleg met uw adviseur op welk bedrag uw definitieve salaris over 2010 moet worden vastgesteld. Laat uw adviseur een vaststellingsovereenkomst bij de inspecteur aanvragen. Dan kunt u tijdig uw fiscale positie op dat salaris afstemmen.8 9. Hoog salaris: bv exit?De dga die vanwege een grote persoonlijke inbreng in het reilen en zeilen van zijn bv verplicht is omhet overgrote deel van het bedrijfsresultaat in de bv als salaris op te nemen - bijvoorbeeld vanwegetoepassing van de hiervoor genoemde afroommethode - doet er verstandig aan om na te gaan of debv nog wel de juiste rechtsvorm is voor zijn bedrijfsactiviteiten.Bij een terugkeer uit de bv naar een eenmanszaak vervalt het salaris voor de dga, dat verwordt totwinst uit onderneming. En daarop kan de 12% MKB-winstvrijstelling worden toegepast. Dat betekent,globaal gezegd, dat door een terugkeer uit de bv naar de eenmanszaak de dga 12% van het bedragdat hij in de bv-variant als loon geniet, bij een eenmanszaak belastingvrij als winst uit ondernemingkan incasseren.Gebruikelijk loon: de parttime werkende dgaDe gebruikelijkloonregeling verplicht een DGA om (dit jaar) een salaris van ten minste 41.000 bij zijnBV in rekening te brengen. Als de DGA een lager salaris in aanmerking wil nemen, zal hij dataannemelijk moeten maken. De bewijslastverdeling ligt vast in de wet: een lager salaris dan denormbeloning van 41.000 moet door de DGA worden aangetoond, een hoger salaris door deinspecteur. De DGA die parttime voor zijn BV werkt kan er dan ook niet op rekenen dat hij zijn salariszonder meer op een (tijds-)evenredig gedeelte van 41.000 kan stellen. Hij zal moeten aantonen datzijn beloning, zakelijk bezien, lager kan zijn dan het normbedrag van 41.000.Vergaar gegevens waarmee u het gewenste salaris kunt motiveren.Gebruikelijk loon: ook voor de echtgenoot van de dgaAls DGA kent u de gebruikelijkloonregeling en weet u dat de inspecteur uw salaris uit de BV mettoepassing van deze regeling op een hinderlijk hoog bedrag kan vaststellen. Degebruikelijkloonregeling is per 1 januari van dit jaar verruimd: de regeling geldt nu ook voor de partnervan de DGA. Dat was vr 2010 alleen het geval ais de DGA in gemeenschap van goederen wasgehuwd, nu geldt dat ook als de DGA op huwelijksvoorwaarden is gehuwd en zelf alle aandelen in deBV houdt. Houdt u daar rekening mee als u uw echtgenoot inschakelt voor werkzaamheden voor uwBV.Zorg dat u een zakelijk gemotiveerde onderbouwing heeft voor de vergoeding van dewerkzaamheden van uw echtgenoot.Gebruikelijk loon: blokkeer uw salaris over november en decemberFinancin heeft goedgekeurd dat het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 op een lager bedrag kanworden vastgesteld als zich in die jaren omzetdalingen hebben voorgedaan. Het gebruikelijke loon in2009 en 2010 kan evenredig aan de omzetdaling lager worden vastgesteld, te berekenen met denavolgende formules:-Gebruikelijk loon 2009 = A x B/C-Gebruikelijk loon 2010 = A x D/C A =het gebruikelijk loon over 2008B = de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2009C = de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2008D = de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2010Wegens het ontbreken van omzetgegevens mag het gebruikelijk loon gedurende het eerstekalenderhalfjaar van 2010 aansluiten bij het niveau van 2009.Bij deze goedkeuring gelden drie voorwaarden.9 10. -de rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe ais gevolg van het lageregebruikelijk loon. -als de aanmerkelijkbelang-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uitbovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.-deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzetten in de jaren 2008 ; 2009 of 2010benvloed zijn door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing enbijzondere resultaten.Ga na of u uw gebruikelijk loon over 2010 lager kunt vaststellen. Als u dat snel doet, kunt u uwsalarisbetaling over november en december nog achterwege laten.Gebruikelijk loon: ook in de voorperiode van de BVDe ondernemer die zijn eenmanszaak omzet in een BV, komt tijdelijk in een fiscaal niemandslandterecht. De onderneming wordt vanaf het overgangstijdstip niet meer voor rekening en risico van deondernemer zelf gedreven, maar voor rekening van de BV, en die is nog niet opgericht. Hetbedrijfsresultaat valt niet meer in de inkomstenbelasting, en een (voorlopige) aanslag in devennootschapsbelasting kan nog niet worden vastgesteld omdat er nog geen BV is. in dat tijdvak, devoorperiode van de BV, kan de ondernemer nog geen salaris bij de BV opnemen - er is nog geenwerkgever- maar hij moet al wl een arbeidsbeloning in aanmerking nemen. Die beloning moet quahoogte worden vastgesteld volgens de regels van de gebruikelijk-loonregeling, zo heeft debelastingrechter onlangs beslist.Gebruikelijk loon: tot 5.000 per jaar geen LB-verplichtingenPer 1 januari 2010 is de gebruikelijk-loonregeling versoepeld voor situaties waarin dat loon niethoger is dan 5.000 per jaar. Deze grens geldt bij concernstructuren- waarbij de aanmerkelijkbelang-houder met een holding-bv belangen in een of meer werkmaatschappijen houdt - niet perafzonderlijke vennootschap, maar voor alle werkzaamheden die de dga voor dat concern verricht.Financin komt met deze regeling tegemoet aan het bezwaar dat de gebruikelijkloonregeling totonevenredig zware administratieve lasten leidt als het gebruikelijke loon erg laag is. Sinds 1 januari2010 is het niet meer nodig om voor een dergelijk bescheiden loon een afzonderlijkeloonadministratie te voeren.Let op: als de BV een loon van niet meer dan 5.000 aan de dga heeft toegekend en dat feitelijkuitbetaalt, moet wl loonbelasting worden ingehouden en afgedragen. De regeling houdt slechts indat geen fictief loon wordt belast als - vooraf - van zon laag loon wordt afgezien: dat loon hoeft, metandere woorden, niet om fiscale redenen te worden betaald. De VAR-dga werkt soms niet De VAR - de verklaring arbeidsrelatie - biedt een opdrachtgever die werk uitbesteedt aan een opdrachtnemer een vrijwaring. De opdrachtgever mag ervan uitgaan dat hij achteraf niet overvallen kan worden met een naheffing loonbelasting en premies, mits de opdrachtnemer een VAR-winst uit onderneming of een VAR-dga overlegt. De opdrachtgever moet die VAR dan wl controleren. Is de verklaring afgegeven voor de werkzaamheden die de opdrachtnemer gaat verrichten? in het betreffende tijdvak? Verder moet de opdrachtgever de identiteit van de opdrachtnemer vaststellen en een kopie van de VAR n het identiteitsbewijs in zijn administratie bewaren. Toch werkt de VAR soms niet. Volgens Financin biedt de VAR-dga uitsluitend bescherming als de opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor derdenopdrachtgevers. Verricht de opdrachtnemer vanuit zijn management-bv werkzaamheden voor een vennootschap waarin hij (onmiddellijk of middellijk) aandelen bezit, dan kan de VAR-dga niet worden toegepast.10 11. Pas op met de eigen bijdrage voor priv-gebruik auto De DGA met een auto van de zaak kan de bijtelling priv-gebruik auto beperken door een eigen bijdrage voordat priv-gebruik aan zijn BV te betalen. De DGA kan die eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling, maar uitsluitend voor zover die bijdrage betrekking heeft op het priv-gebruik van de auto van de zaak. is de eigen bijdrage van de DGA hoog in verhouding tot de 25% bijtelling, dan is het risico bijzonder groot dat de inspecteur de bijtelling voor het priv-gebruik auto hoger dan op 25% zal vaststellen. Die forfaitaire bijtelling kan niet alleen door de DGA, maar ook door de inspecteur worden weerlegd. Als u zon hoge eigen bijdrage betaalt draagt u de inspecteur in een rode pluche zetel naar het bewijs dat u veel meer priv rijdt dan gebruikelijk. En dat levert een hogere bijtelling op. Een vuistregel: de eigen bijdrage moet niet hoger zijn dan zon 60% tot 70% van de 25%-bijtelling. De inspecteur kan de forfaitaire bijtelling van 14% niet aantasten. Bijeen 14% auto kan de eigen bijdrage wl zonder fiscale problemen gelijk zijn aan de bijtelling. Deel de bijtelling privegebruik auto met uw partner!Staan u en uw partner op de pay-roll van de bv? En heeft u de beschikking over een auto van de zaak,die uw partner ook regelmatig gebruikt voor zakelijke n privdoeleinden? In feite is die auto dan aanu beiden ter beschikking gesteld. En dat betekent dat u de bijtelling priv-gebruik auto kunt delen metuw partner. De belastingrechter gaat daarmee akkoord als u en uw partner beiden een zodanigepositie in de bv vervullen dat aannemelijk is dat bij die positie een (derde) werkgever een auto van dezaak zou verstrekken, is dat het geval, dan moet de bijtelling in redelijkheid over de partners wordenverdeeld. Dat levert u een besparing op in de inkomstenbelasting: het gedeelte van de bijtelling dataan de partner met het laagste inkomen wordt toegedeeld, kost minder belasting.Voorkom renteaftrekbeperkingen in de bvVoor bvs gelden diverse renteaftrekbeperkingen. Die aftrekbeperkingen betreffen de rente en kosten- inclusief valutaresulaten - op geldleningen die bij een gelieerde partij zijn opgenomen voor bepaalderechtshandelingen, zoals het uitkeren van dividend, het terugbetalen van aandelenkapitaal, hetverwerven van een pakket aandelen in een bv die als groepsmaatschappij gaat fungeren. De rente opdergelijke leningen is slechts aftrekbaar als aan het aangaan van de lening en de daarmeegefinancierde rechtshandeling zakelijke overwegingen ten grondslag liggen, of als de rente bij deontvangende partij, de crediteur, tegen een tarief van ten minste 10% in de belastingheffing wordtbetrokken. Is dat een buitenlandse crediteur, dan moet de grondslag van belastingheffing naarNederlandse maatstaven worden bepaald.De wet kent ook een renteaftrekbeperking voor hybride leningen en voor laagrentende leningen meteen lange looptijd van een gelieerde partij. Hybride leningen zijn een mengvorm tussen eigen envreemd vermogen, waarbij de rentevergoeding afhankelijk is van de winst van de geldlener, de leningachtergesteld is bij alle andere schuldeisers n de lening pas opeisbaar is bij faillissement, surseanceof ontbinding van de geldlener.Om de renteaftrekbeperking over 2010 te beperken en die voor 2011 te voorkomen, is het raadzaamom nog dit jaar de financieringsverhoudingen tussen u en uw bv en tussen uw bvs onderling tegenhet licht te houden en die waar nodig aan te passen.Pas op voor onderkapitalisatieDe thincapregeling ziet op de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de bv. Als de bv te veelvreemd vermogen heeft, leidt dat tot een beperking van de renteaftrek. De renteaftrek kan uitsluitendaan de orde komen als de bv deel uitmaakt van een groep vennootschappen n het vreemd vermogen- berekend op het gemiddelde aan het begin en einde van het boekjaar - meer bedraagt dan drie keerhet (gemiddelde) eigen vermogen, plus een buffer van 500.000. Over dat surplus is de rente nietaftrekbaar indien en voorzover de bv die rente {per saldo) verschuldigd is op leningen aangroepsmaatschappijen. Rente die verschuldigd is op leningen aan derden blijft volledigaftrekbaar. De11 12. toets van de l:3-ratio kan desgewenst worden vervangen door de verhouding tusseneigen en vreemd vermogen in de groep van vennootschappen waartoe de bv behoort.De niet-aftrekbare rente kan nooit meer bedragen dan het verschil tussen de betaalde en ontvangenrente op leningen van met de bv verbonden (binnen- en buitenlandse) vennootschappen.Ga met uw adviseur na of de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen in uw bv ultimo 2009 naar verwachting zo zal zijn dat de renteaftrekbeperking niet van toepassing is. Lijkt dat anders te zijn, dan moeten nog dit jaar passende maatregelen worden genomen om de renteaftrekbeperkingte vermijden.Onderkapitalisatie: vermijd de groepsregelingDe onderkapitalisatieregeling beperkt de aftrek van rente op schulden bij het bepalen van de fiscaleBV-winst als die BV een teveel aan vreemd vermogen heeft. Deze regeling is slechts van toepassingais de BV deel uitmaakt van een groep - in de zin van het Burgerlijk Wetboek - met andererechtspersonen en vennootschappen. De wet definieert een groep als een economische eenheidwaarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. De belastingrechter inDen Haag heeft dat groepsbegrip beperkt uitgelegd. Voor zon economische eenheid is een centraleleiding vereist, en onder zon centrale leiding verstaat het hof het voeren van de gemeenschappelijkestrategie van de groepsmaatschappijen, waarbij, als daarover verschil van mening bestaat, de doorde leiding uitgezette strategie kan worden doorgezet onder instandhouding van de groep. Voor het vaststellen van een groep is derhalve niet de formele zeggenschap op grond van het aandelenbezit in een BV doorslaggevend, maar de mogelijkheid om die formele zeggenschap te effectueren. Die uitleg beperkt de reikwijdte van de thincapregeling, en dat is goed nieuws voor veel ondernemers met een dun gekapitaliseerde BV. De innovatieboxtarief: pak die 5%-heffingDe vennootschapsbelasting kent een bijzondere regeling voor opbrengsten uit octrooien, patenten enuit immaterile activa die zijn voortgekomen uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Deze opbrengsten kunnen in de innovatiebox belast worden, tegen eengunstig tarief van 5%. De innovatiebox is per 1 januari 2010 verregaand versoepeld:het maximum voor inkomsten uit octrooien en S&O-activa is geschrapt. Voor opbrengsten uit S&O-activa geldt {sinds 1 januari 2008) een absoluut maximum van 400.000. Deze plafondregelingen zijn vervallen.het tarief van de box is verlaagd van 10% naar 5%.het 5%-tarief gaat uitsluitend gelden voor positieve voordelen uit octrooien en S&O-activa. Doordeze aanpassing kunnen verliezen uit de exploitatie van immaterile activa voortaan tegen hetgewone tarief van de vennootschapsbelasting in aanmerking worden genomen. De levensloopregeling: een profijtelijke regeling voor de dgaDe levensloopregeling is voor dgas een prima instrument voor financile planning. Met die regelingkan de dga per jaar maximaal 12% van zijn brutojaarloon belastingvrij sparen. Voor dgas die per 1januari 2005 50 jaar of ouder, maar jonger dan 55 jaar waren, geldt de limiet van 12% niet: zij kunneneen groter deel van hun jaarsalaris in het levenslooptegoed afstorten. Daarbij moeten zij wel rekeninghouden met het salaris dat zij verplicht zijn op te nemen krachtens de gebruikelijk-loonregeling. Hetkan aantrekkelijk zijn om met het oog op de levensloopregeling het salaris in de bv te verhogen. Of debv kan als werkgever een leuke bijdrage in de levensloopregeling te laten verstrekken.De dga kan het gespaarde loon benutten om later onbetaald verlof opnemen. Bijvoorbeeld eensabbatical leave of studieverlof, maar het is ook mogelijk om het levenslooptegoed aan te wenden omeerder met pensioen gaan. In totaal kan maximaal 210% van het laatstverdiende loon worden12 13. gespaard. Dat betekent dat de dga met een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon drie jaareerder kan stoppen met werken. Het gespaarde loon moet bij derden - met name bij een bank of eenverzekeraar - worden afgestort. Die beheert het geld, in de vorm van een (geblokkeerde)spaarrekening of beleggingspolis. De rente en beleggingsresultaten worden bijgeschreven op hetlevenslooptegoed; dat kan daardoor oplopen tot boven de 210%. Opnamen uit het f even slooptegoedmoeten altijd via de werkgever - de eigen bv - lopen. Die moet dan zorgdragen voor de correcteinhouding en afdracht van de loonbelasting.Over het gespaarde loon kan langdurig uitstel van belastingheffing worden verkregen. Dat levert altijdeen rentevoordeel op en bij een goede planning mogelijk ook een tariefsvoordeel, leder gespaard jaarlevert een levensloopkorting op van 199 (gendexeerd), ongeacht het bedrag van de inleg! Het saldovan het gespaarde loon plus rendement - het levenslooptegoed - is vrijgesteld van belasting in box 3.De levensloopregeling is voor dgas met name interessant om met het gespaarde loon eerder tekunnen stoppen met werken. Ofwel - want dat mag ook - om het levenslooptegoed toe te voegen aande pensioenregeling (in eigen beheer). Die extra toevoeging is toegestaan, mits de pensioenregelingbinnen de wettelijke kaders daarvoor voldoende ruimte biedt. Maar zelfs als de toevoeging aan depensioenpot niet kan en de dga geen kans ziet om tussentijds met verlof te gaan of om eerder testoppen met werken, dan nog is deelnemen aan de levensloopregeling aan te bevelen. Als hetlevenslooptegoed niet wordt aangewend, valt dat vrij direct voorafgaand aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd (of de eerdere pensioeningangsdatum). Het tegoed wordt dan ineens bij de dga in debelastingheffing betrokken, als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. Dat levert een piek in debelastingheffing op, maar die kan met een middeling van inkomen over drie jaar worden weggewerkt.En alle andere, hiervoor genoemde voordelen van de levensloopregeling blijven in stand!Ook bij de afbouw van het levenslooptegoed liggen fraaie mogelijkheden voor dgas. Bijvoorbeeld hetopnemen van verlof uit het levenslooptegoed in het buitenland. Volgens Financin zijn de uitkeringenuit het tegoed dan in Nederland belast (omdat de dienstbetrekking ook tijdens de verlofperiode blijftbestaan) maar veel adviseurs denken daar gemotiveerd anders over. Zeker als het verlof directvoorafgaand aan de pensionering wordt opgenomen. Of het levenslooptegoed omzetten in eenpensioenregeling (in eigen beheer) waardoor nog langer uitstel van belastingheffing wordt verkregen.En als vervolgens de reguliere jaarlijkse pensioenuitkeringen na emigratie in een zonnig buitenlandworden opgenomen, is de belastingheffing daarover ook een stuk vriendelijker! De levensloopregelingbiedt de dga volop voordeel. Uw adviseur zal het u graag voorrekenen.Repareer uw pensioentekortDe dga die in het verleden niet voldoende pensioen heeft opgebouwd - bijvoorbeeld door hetregelmatig veranderen van baan vr indiensttreding bij de eigen bv - kan dat herstellen door binnende huidige pensioenregeling bij de bv pensioen in te kopen. Inkoop van pensioen is mogelijk voor eentekort dat is toe te rekenen aan dienstjaren van vr 8 juli 1994. Een tekort dat betrekking heeft opdienstjaren van na die datum is slechts te repareren door een inkoop van pensioen na eenvoorafgaande waardeoverdracht van het over die jaren opgebouwde pensioenkapitaal. Inkoop vanpensioen kan tot een aanzienlijke last in de bv leiden.Let op: de fiscus staat kritisch tegenover de inkoop van pensioen door de dga bij de eigen bv. Deinspecteur toetst of zon inkoop wel zakelijk is. Financin heeft laten weten dat een inkoop vanpensioen sowieso zakelijk is - en er geen nader onderzoek naar zakelijke overwegingen zalplaatsvinden - als in het jaar van inkoop de extra ingekochte diensttijd niet meer is dan depensioengevende diensttijd in dat jaar zelf. Anders gezegd, per dienstjaar dat de dga werkt kanzonder problemen nog n oud dienstjaar worden ingekocht. Voorwaarde voor deze goedkeuring iswel dat de totale arbeidsbeloning van de dga - exclusief de kosten van de extra pensioentoezegging -als zakelijk kan worden aangemerkt. De belastingrechter in Den Bosch heeft beslist dat de bv dekosten van een dergelijke inkoop van pensioen in n keer ten laste van de winst kan brengen.13 14. Sluit pensioenverevening uit in huwelijkse voorwaardenDe dga die gaat scheiden, is krachtens de wet verevening pensioenen verplicht om zijn ex-echtgenoteeen substantieel deel van zijn pensioenkapitaal toe te delen. Het gaat om de waarde van de helft vanhet ouderdomspensioen n het volledige nabestaandenpensioen voor de partner. De Hoge Raadheeft begin 2007 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de verevening van pensioenrechten bijechtscheiding van een dga die pensioen in eigen beheer - in de bv zelf - heeft opgebouwd. Door dieuitspraak moet de dga het aan zijn ex-echtgenoot toekomende gedeelte van het pensioenkapitaalveel vaker daadwerkelijk afstorten dan voordien het geval was. De dga kan afstorting enkel nogvoorkomen als hij aantoont dat door de betaling van een evenredig gedeelte van het pensioenkapitaalde continuteit van de bv in gevaar komt.De dga die een dergelijke financile aderlating wil voorkomen, kan in de huwelijksvoorwaarden latenopnemen dat beide echtgenoten afstand doen van het recht op pensioenverevening bij echtscheiding,dgas die al op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, hebben voor zon aanpassing van dehuwelijksvoorwaarden wel de toestemming van hun echtgenoot nodig.Pensioen in eigen beheer: indexatie schrappen?Bouwt u, DGA, uw pensioen in eigen beheer op? Heeft u recht op een gendexeerd - een waarde- ofwelvaartsvast - pensioen? Overweeg dan om de indexatieclausule te schrappen voor de nog op tebouwen pensioenrechten. De indexatie levert u geen fiscaal voordeel op: u kunt niets reserveren voorde indexatie, dat is in strijd met goedkoopmansgebruik. De indexatie levert u wel forse problemen bijoverdracht van de pensioenrechten aan een verzekeraar, of bij echtscheiding, bij verevening van detijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten. Let op: u kunt de indexatie alleen voorde nog op te bouwen pensioenrechten zonder fiscale problemen schrappen.Pas op met speklaag in pensioen-bvDe bv die de pensioenverplichtingen jegens de dga in eigen beheer houdt en die in een afzonderlijkpensioenlichaam - een bv, een stichting - opbouwt, moet er rekening mee houden dat wanneer datpensioenlichaam over al te ruime winstreserves beschikt, dat tot gevolg kan hebben dat de werk-bvgeen pensioenpremies meer ten laste van de winst kan brengen. Die aftrekbeperking ziet niet alleenop de gewone jaarlijkse dotatie van de werk-bv aan het pensioenlichaam, maar ook op hetaffinancieren van backserviceverplichtingen.Financin vindt slechts een beperkte vrije reserve in de pensioen-bv toelaatbaar; denk aan zon 10%tot 15% van de wiskundige pensioenreserve. Heeft het pensioen-bv aanzienlijk ruimere reserves, danwordt een dotatie vanuit de werk-bv aan de pensioen-bv aangemerkt als een uitdeling van winst aande dga: gn aftrek in de werk-bv en wl directe heffing in priv. Voorkom nog dit jaar dat uwpensioenlichaam een te ruime speklaag krijgt. Dat kan door de pensioen-bv dividend te latenuitkeren, of door een verbetering van de pensioenrechten uit de speklaag te financieren.Versoepeling verzekeraar pensioen in eigen beheerDe DGA mag zijn pensioen in eigen beheer, binnen de eigen BV opbouwen. Onder de huidigewettelijke regeling moet die BV in Nederland gevestigd zijn en moet de BV de pensioenverplichtingvoor de heffing van de vennootschapsbelasting tot het binnenlands ondernemingsvermogen rekenen.Die vereisten lijken in strijd met het EU-recht. Vandaar dat in het Belastingplan 2010 voorgesteldwordt dat ook eigen-beheerlichamen in een andere lidstaat van de EU zijn toegestaan alspensioenverzekeraar van de DGA.Is uw TBS-administratie op orde?Indien u als dga te maken heeft met de terbeschikkingstellingsregeling, bent u daarvooradministratieplichtig. Dat betekent dat u verplicht bent om - als een echte ondernemer - een14 15. administratie te voeren, waaruit-zo eist de wet - te allen tijde uw rechten en verplichtingen alsmede devoor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens duidelijk blijken. Dezeadministratie moet u ten minste zeven jaren bewaren. Zorg ervoor dat u tijdig, nog dit jaar, de vereisteadministratieve bescheiden geordend voorhanden hebt.Aanpassing TBS-regeling bij gemeenschap van goederenDe Hoge Raad heeft begin dit jaar een principieel arrest gewezen over de toerekening van TBS-vermogen bij een ondernemer die in gemeenschap van goederen gehuwd is. Ons hoogsterechtscollege besliste dat een TBS-vermogensbestanddeel in deze situatie toegerekend moet wordenaan de echtgenoot die de bestuursmacht heeft over dat vermogensbestanddeel. Financin vindt dezeuitspraak ongewenst. Door aan te knopen bij de bestuursbevoegdheid kan de TBS-regeling - volgensFinancin - ai te gemakkelijk gemanipuleerd worden. Door een wijziging van de tenaamstelling kanhet TBS-vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een pand dat aan de BV wordt verhuurt) onder debestuursmacht van de minstverdienende echtgenoot worden gesteld, zodat de inkomsten daaruit (dejaarlijkse netto huur, of de winst bij verkoop) tegen een lager tarief worden belast. Financin stelt voorom in de wet vast te leggen dat een TBS-vermogensbestanddeel dat tot een algehele of beperktegemeenschap van goederen behoort, per definitie toegerekend moet worden aan beide echtgenoten,ieder voor de helft. Er wordt dan aangesloten bij de economische gerechtigdheid van beide partners.Financin stelt ook voor om een nieuwe doorschuif regeling in de TBS-regeling op te nemen voorsituaties waarin de ondernemer in gemeenschap van goederen gaat trouwen. Als de ondernemer bijhet aangaan van dat huwelijk een TBS-vermogensbestanddeel bezit, wordt dat door het huwelijk voor50% toegerekend aan de nieuwe echtgenoot. Zonder nadere regeling heeft dat tot gevolg dat dehuwende ondernemer moet afrekenen over de helft van de meerwaarde van het TBS-vermogensbestanddeel. Financin vindt dat onwenselijk, temeer omdat voor een pakketaanmerkelijk-beiangaandelen in dezelfde situatie wl een doorschuifregeling bestaat. Voorgesteldwordt om ook voor de TBS zon doorschuifregeling in te voeren: het halve TBS-vermogensbestanddeel wordt aan de nieuwe echtgenoot toegerekend, waarbij de TBS-positie - denkaan de boekwaarde van het vermogensbestanddeel, maar eventueel ook de kostenegalisatie- ofherinvesteringreserve -voor een evenredig gedeelte overgaat op de nieuwe partner.De voorgestelde 50/50%-toerekening n de doorschuifregeling moeten ingaan per 1 januari 2011. Hetwetsvoorstel kent overgangsrecht voor het geval de echtgenoten er- onder de huidige regeling - voorgekozen hebben om een TBS-vermogensbestanddeel volledig toe te rekenen aan debestuursbevoegde echtgenoot. Anders gezegd, als zij het arrest van de Hoge Raad hebbenaangehouden voor de vaststelling van hun fiscale positie. In dat geval wordt er een fiscaal geruislozedoorschuiving van de helft van het TBS-vermogensbestanddeel - voor de fiscale boekwaarde - per 1januari 2011 aangehouden. Als de echtgenoten in de jaren vr 2011 al een 50-50 toerekeninghebben aangehouden, is er geen overgangsproblematiek: de 50-50 toerekening wordt daneenvoudigweg gecontinueerd.Draag uw bedrijfspand over aan uw meerderjarige kind(eren)Kunt u door de nieuwe afschrijvingsregels op gebouwen in de BV niet meer afschrijven op uwbedrijfspand omdat de fiscale boekwaarde van het pand veel lager is dan de helft van de WOZ-waarde? Ga dan eens na of u het bedrijfspand niet beter kunt verkopen en weer terughuren. Dat ismet name interessant in de familiesfeer. Als u het pand verkoopt aan uw meerderjarige kind(eren) endat pand als ondernemer terughuurt, alles onder zakelijke condities, kunt u alle huurderslasten inmindering brengen op uw winst uit onderneming. Uw kind moet het pand/de huur in box 3 aangeven.Dat levert al snel een belastingvoordeel op: de aftrek van de huurderslasten levert meerbelastingbesparing op, dan de heffing in box 3 over de waarde van het pand (minus de eventuele15 16. financiering). Voor dit boxhappen in de familiesfeer moet uw kind moeten wl meerderjarig zijn; eenminderjarig kind wordt aangemerkt als een verbonden persoon en daarvoor gelden anti-misbruikbepalingen. Voor de winst bij verkoop van het pand kunt u waarschijnlijk wel deherinvesteringsreserve benutten. Overleg het eens met uw adviseur!Draag uw tbs-pand in 2010 geruisloos over aan een BVFinancin biedt DGAs in 2010 eenmalig de mogelijkheid om een pand dat zij aan hun BV verhuren(TBS-pand) belastingvrij in te brengen in een BV. Bij een recht-toe, recht-aan overdracht van hetpand aan de BV is de DGA inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van het pand nkost die overdracht 6% overdrachtsbelasting over de werkelijke waarde van dat pand. Financin isbereid die heffingen onder voorwaarden eenmalig in 2010 achterwege te laten. De DGA kan zijnpand inbrengen in de BV waaraan hij dat ter beschikking stelt, maar ook aan een ander, nieuwopgerichte BV. De eenmalige nbrengfaciliteit geldt uitsluitend voor onroerende zaken, niet voorandere vermogensbestanddelen die de DGA aan zijn BV ter beschikking stelt. Wel zijn er naderevoorwaarden verbonden aan de eenmalige vrijstelling:-de inbreng vindt plaats in het kalenderjaar 2010;-de inbreng omvat het TBS-pand en de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden;-de inbreng vindt plaats tegen uitreiking van aandelen door de vennootschap en een creditering van maximaal 2.500. Als de dga alle aandelen in de BV heeft, kaninbreng ook plaatsvinden tegen agio of een informele kapitaalstorting;-de inbrenger houdt na de inbreng een belang van tenminste 90% van het totaal geplaatsteaandelenkapitaal van de vennootschap; -de boekwaarde van het ingebrachte pand wordt bij de vennootschap gesteld op deboekwaarde van dat pand op de TBS-balans direct voorafgaande aan de inbreng;-de verkrijgingsprijs van de bij de inbreng verkregen aandelen wordt gesteld op de boekwaarde van de ingebrachte onroerende zaak, verminderd met de boekwaarde vaneveneens in de vennootschap ingebrachte rechtstreeks daarmee samenhangendeschulden n de toegepaste creditering.Voor toepassing van de vrijstelling in de overdrachtsbelasting gelden drie extravoorwaarden:-de terbeschikkingstelling van de onroerende zaak aan een vennootschap bestaat vr 1september 2009;-de inbrenger moet tenminste drie jaren het gehele of nagenoeg gehele belang behouden inde vennootschap waarin het onroerend goed is ingebracht.-de vennootschap moet ten minste drie jaren de ingebrachte onroerende zaak in bezithouden.Regel een en ander nog dit jaar.Waardeer de vordering op uw bv af!De dga die een vordering op zijn bv heeft, valt daarmee onder de terbeschikkingstellingsregeling,een onderdeel van de bron resultaat uit overige werkzaamheden. Dat resultaat moet, globaalgezegd, worden vastgesteld volgens de regels voor de fiscale winstbepaling, als ware het eenonderneming. En dat betekent dat de rente en de waardeveranderingen van die vordering tot hetinkomen van de dga in box 1 behoren. Gevolg daarvan is dat wanneer de vordering minder waard16 17. wordt - omdat de bv minder draait - de dga zijn vordering op de bv kan afwaarderen ten laste vanzijn inkomen in box 1. Een onvolwaardige vordering moet, conform de spelregels van goedkoopmansgebruik, niet op de nominale waarde maar op de lagere werkelijke waarde worden gezet.Het verlies dat daardoor ontstaat kan de dga verrekenen met andere inkomsten in box 1,bijvoorbeeld met zijn salaris uit de bv.En dat kan hem een belastingbesparing opleveren van maximaal 52% over het bedrag van deafwaardering!Overdracht afgewaardeerde TBS-vorderingDe dga die zijn vordering op de bv onder de TBS-regeling heeft afgewaardeerd en die verwacht datzijn bv in de nabije toekomst weer beter zal gaan draaien, moet in actie komen. Doet hij niets, danmoet hij de waardestijging van de vordering - door het weer beter gaan draaien van de bv - in box 1aangeven: hij moet de vordering opwaarderen en dat levert belastbaar resultaat op. Die winst kostmaximaal 52% belasting en dat betekent dat de dga het eerder genoten belastingvoordeel op deafwaardering weer moet inleveren.Dat is te voorkomen, en wel door de afgewaardeerde vordering te verkopen aan een of meernaaste familieleden die niet als een verbonden persoon kunnen worden aangemerkt en bij wie devordering niet onder de TBS-regeling valt. Bijvoorbeeld de meerderjarige kinderen van de dga diegeen aandelen in de bv hebben.Benut de 12% TBS-vrijstellingPer 1 januari 2010 is voor ondernemers die onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen, de 12%TBS-vrijstelling ingevoerd. Deze vrijstelling is soortgelijk aan de MKB-winstvrijstelling. Met dezevrijstelling wil Financin de terbeschikkingsteller een tegemoetkoming bieden voor de recentetariefsaanpassing in de inkomsten- en vennootschapsbelasting waardoor de belastingdruk op dewinst uit onderneming omlaag is gegaan.De tbs-vrijstelling moet - net als de MKB-winstvrijstelling voor ondernemers - ook bij een negatieftbs-resultaat worden toegepast.De 12% TBS-vrijstelling maakt de TBS wat aantrekkelijker. Laat uw adviseur voor u voorrekenen watvoor u de gevolgen zijn.HIR en KER ook voor de TBSPer 1 januari 2010 is de TBS-regeling versoepeld: de herinvesteringreserve (HIR) en dekostenegalisatiereserve (KER) kunnen vanaf 1 januari 2010 ook bij de TBS-regeling toegepastworden. Dat is van groot praktisch belang voor de dga die besluit om bijv. met zijn bedrijfspandtoch onder de TBS-regeling te blijven vallen (mede vanwege de invoering van de 12% TBS-vrijstelling).TBS-ers die in de komende jaren onderhoudskosten aan hun TBS-pand moeten gaan maken,kunnen daar volgend jaar een kostenegalisatiereserve voor gaan vormen. Bij verkoop van een TBS-pand kan de boekwinst vanaf 1 januari 2010 belastingvrij in een herinvesteringreserve wordenondergebracht. Beide faciliteiten kunnen van belang zijn voor de inrichting van de TBSwerkzaamheden in dit jaar.Neem een renteloze lening op bij uw BVAls dga kunt u een renteloze lening opnemen bij uw BV, bijvoorbeeld om met dat geld te gaanbeleggen in box 3. Het rentevoordeel is loon in natura. Dat loon is voor 2010 forfaitair vastgesteldop 2,5% (per jaar). Een renteloze lening bij de BV van 50.000 levert derhalve dit jaar eenloonbijtelling op van 1.250. Dat kost u aan belasting maximaal 52% = 650, ofwel 1,3% van de17 18. hoofdsom. Als u de 50.000 gaat beleggen in box 3 valt de waarde van die beleggingen weg tegende schuld bij uw BV: de heffingsgrondslag in box 3 is nihil. Dat betekent dat het rendement op debeleggingen boven de 1,3% belastingvrij is!18 19. Let op: het moet vaststaan dat u als DGA de renteloze lening van uw BV krijgt in uw positie alswerknemer. Als beloning voor uw werkzaamheden in de BV, bijvoorbeeld in het kader van een a lacarte beloning. En dat de BV voldoende zekerheid heeft dat u de lening weer kunt aflossen. Als deinspecteur kan aantonen dat u de renteloze lening als aandeelhouder heeft verkregen, pakt dezeopzet averechts uit.Let op uw vordering/schuld in rekening-courantDe dga die een vordering in rekening-courant op zijn bv heeft, moet die vordering in box 1 onder deterbeschikkingstellingregeling (TBS-regeling) verantwoorden. De rente op die vordering behoort totzijn inkomen in box 1. Heeft hij een schuld in rekening-courant, dan moet die schuld vrijwel altijd inbox 3 worden verantwoord. Dat verschil in fiscale behandeling tussen een vordering en een schuld inrekening-courant leidt tot ongerijmde resultaten.Doordat de dga een creditstand in rekening-courant onder de TBS-regeling moet aangeven, moet hijvoor de perioden van het jaar waarin hij een vordering op de bv heeft, een TBS-jaarrekeningopmaken. Ontstaat vervolgens een schuld in rekening-courant, dan moet de TBS-onderneming meteen slotbalans worden afgesloten: de rekening-courant positie gaat dan van box 1 over naar box 3.De dga die in n kalenderjaar meerdere keren door de debet-creditgrens in rekening-courant gaat,moet evenzo veel jaarrekeningen laten opmaken! Dat maakt het wenselijk om te voorkomen dat ereen vordering in rekening-courant ontstaat.Financin heeft op praktische gronden - ter vermindering van administratieve lasten - goedgekeurddat de dga geen rente als resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking hoeft te nemen alszijn rekening-courantvordering gedurende het gehele kalenderjaar niet uitkomt boven de 17.500.Uiteraard mag de bv dan geen rentekosten in aftrek brengen.Borgstellingsprovisie geregeld?Staat u als dga in priv borg voor het door de bank aan uw bv verstrekte krediet? Als borg loopt uhet risico dat u in priv die schuld van de bv (met de opgelopen rente en kosten) aan de bank moetbetalen als de bv daar zelf niet meer toe in staat is. Veel dgas bedingen daarvoor geen vergoedingbij hun bv. Dat is vrijwel altijd onzakelijk: als u voor een derde borg zou staan, zou u dat risico tochniet voor niets op u nemen! Als de inspecteur een en ander constateert, zal hij dat corrigeren en -met de wet in de hand! - een boete opleggen over de nagevorderde belasting. Die boete kanoplopen tot 100%!De borgstelling zelf valt niet onder de bron resultaat uit overige werkzaamheden, maar devergoeding wl. Dat heeft tot gevolg dat die vergoeding bij de dga in box 1 in de belastingheffingwordt betrokken tegen een tarief van maximaal 52%. De bv kan die vergoeding in aftrek brengen opde bedrijfsresultaten.Overleg met uw adviseur welke vergoeding u nog dit jaar bij de bv in rekening moet brengen aiszakelijke borgstellingsprovisie over 2010. De hoogte van de vergoeding hangt af van het risico dat uals borg loopt dat u in priv moet opdraaien voor de schuld van de bv; hoe groter dit risico, des tehoger de vergoeding.Is uw bv wel correct opgericht?Als bij de oprichting van de bv het aandelenkapitaal niet op de voorgeschreven wijze is volgestort ofde bv is niet of niet correct ingeschreven in het Handelsregister, dan heeft dat verstrekkendegevolgen voor de bestuurder van de bv. De dga is dan ais bestuurder hoofdelijk aansprakelijk naastde bv voor alle door hem (namens de bv) verrichte rechtshandelingen.De rechter heeft de afgelopen jaren enkele keren - meestal in faillissementsprocedures - beslist dathet aandelenkapitaal van een bv niet op de voorgeschreven wijze was volgestort. Bijvoorbeeldomdat het aandelenkapitaal van de bv volgestort is met de opbrengst van een transactie die door19 20. de bv in de voorperiode is aangegaan en die de bv nadien bij oprichting heeft bekrachtigd. Derechter vindt die volstorting niet rechtsgeldig: voor een volstorting van het aandelenkapitaal van eenbv in contanten is vereist dat de oprichter liquide middelen (ten minste 18.000) uit zijnprivvermogen in de bv inbrengt en daarvan is geen sprake als het aandelenkapitaal wordtvolgestort met eigen geld van de bv in oprichting. Door deze rechterlijke uitspraken heeft de dganiet aan zijn stortingsplichtvoldaan en daardoor is hij - naast de bv - hoofdelijk aansprakelijk voor debedrijfsvoering in de bv. En dat heeft verstrekkende gevolgen bij een faillissement.Ga samen met uw adviseur na of het aandelenkapitaal in uw bv wel op de voorgeschreven wijze isvolgestort. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan kan deze fout worden hersteld door alsnog hetvereiste minimumkapitaal van 18.000 op correcte wijze vol te storten. Check de statutaire doelstelling van uw bv Bent u dga en verricht u namens uw bv regelmatig transacties die niet of nauwelijks te rijmen zijn met de statutaire doelstelling van uw bv? Laat die doelstelling dan aanpassen. Dat vergt een statutenwijziging bij notarile akte. Als u als dga transacties en/of werkzaamheden namens de bv verricht die niet onder de statutaire doelstelling zijn te rangschikken, bent u daarvoor als bestuurder in priv aansprakelijk als het fout gaat. U bent gewaarschuwd.. Dga: beperk uw persoonlijke aansprakelijkheidVeel MKB-ondernemers drijven hun onderneming in een bv om hun privvermogen te beschermenvoor bedrijfsrisicos. De dga treedt op als bestuurder van de bv, de bv is als rechtspersoon zelfaansprakelijk voor de transacties die zij - door het handelen van de bestuurder - aangaat voor debedrijfsuitoefening: de persoonlijke aansprakelijkheid van de dga is normaliter beperkt tot hetbedrag dat hij voor de aandelen in de bv heeft opgeofferd. Maar die zekerheid is minder groot danveel dgas denken! Een strikte scheiding tussen het privvermogen en de bv loopt meestal spaakomdat financiers van de bv (aanvullende) privzekerheden van de dga eisen. Daarnaast heeft defiscale wetgever de afgelopen jaren vele maatregelen getroffen waardoor de dga in priv-hoofdelijk, naast de bv - kan worden aangesproken als de bv niet (tijdig) aan haar verplichtingenvoldoet.Maar ook buiten het belastingrecht loopt de dga in toenemende mate het risico dat hij in priv moetopdraaien voor missers bij de bedrijfsuitoefening in de bv. Het dreigement van onbehoorlijkbestuur, met het risico om daarvoor in priv te worden aangesproken, is al lang niet meer beperkttot bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen, de claimcultuur krijgt ook het MKB steedsvaster in zijn greep.Dgas die het risico van een priv-aansprakelijkstelling willen minimaliseren, moeten veel in de wetvastgelegde verplichtingen nakomen. Dat geldt in het bijzonder bij een npersoons-bv, als de dgasamen met zijn partner (of als een holding-bv) alle aandelen in de bv houdt. Veel dgas ervaren dieverplichtingen als een formaliteit, maar dat maakt het niet-naleven ervan niet minder noodzakelijk!Bent u een dga met een npersoons-bv? Zorg dan voor een correcte vastlegging van derechtshandelingen tussen u zelf en de bv als die transactie niet behoort tot de normalebedrijfsuitoefening van de bv n u de bv bij die transactie vertegenwoordigt. Controleer regelmatigof de inschrijving van de bv en de bestuurder(s) in het Handelsregister nog wel correct is. En pas opmet al te gewaagde investeringsplannen. Als u als dga op naam van de bv verplichtingen aangaatterwijl u weet of behoort te weten dat de bv die verplichtingen niet kan nakomen n de bv geenverhaal biedt, loopt het risico op een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling snel - hoog - op.Overleg met uw juridische adviseurs welke maatregelen u nog dit jaar kunt of moet nemen om hetrisico van een persoonlijke aansprakelijkstelling te beperken, voor de transacties in het afgelopenjaar n in de komende jaren.20 21. Pas op met een FE-dochtervennootschapBent u van plan uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden en een bestaande bv over te nemen? Let erdan op of deze bv tot een fiscale eenheid voor de omzet- en/of de vennootschapsbelasting heeftbehoord. Zo ja, dan loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor niet betaalde omzet-en/of vennootschapsbelasting /an andere bvs van die (vroegere) fiscale eenheid. Dat kan u eenflinke zeperd opleveren.Overweeg verbreking fiscale eenheid BTWDraait een van uw werkmaatschappijen slecht? Vreest u dat die dochtervennootschap het niet gaatredden? Als uw holding met die werkmaatschappij een fiscale eenheid voor de BTW vormt, moet uoverwegen om die eenheid te verbreken. Ht grote nadeel van een BTW-fiscale eenheid is dehoofdelijke aansprakelijkheid van alle tot de eenheid behorende deelnemers. Als uwdochtervennootschap het niet redt, moet uw holding opdraaien voor haar BTW-schuld. Let op: deverbreking van de BTW-fiscale eenheid vergt een ingreep in de feitelijke verhoudingen, zodanig dater geen economische, financile en organisatorische verwevenheid meer bestaat tussen beidevennootschappen.21