E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs...

of 16 /16
E5515C E6900A ** ** GPRS cdma2000 RF SMS IP

Embed Size (px)

Transcript of E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs...

Page 1: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

E5515C

E6900A

** **

GPRS cdma2000 RF

SMS IP

Page 2: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

2.5G 3G

8960

Series 10 E5515C

GSM W-CDMA

2

Page 3: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

RF

E5515C

RF

E6900A

RF

GPRS cdma2000

8960 Series 10

E5515C

5968-7876E

www.agilent.com/find/8960

3

Page 4: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

4

PC

PC

.csv

.txt

PC

Page 5: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

5

RF

E6701B

GPRS E6702A cdma2000

E5515C

RF

E5515C

E656XA RF

E5515C

Page 6: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

6

GPRS

E6701B GPRS

RF

GPRS

GPRS

GPRS RF

E6701B E5515C E6561A

G P R S

E5515C

RF

RF

GPRS IP

GPRS

IP

GPRS

E5515C RF

RF

RF

SMS

SMS

SMS

PBCCH GPRS

Page 7: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

7

cdma2000

CDMA

E5515C

E6702A cdma2000

RF

RF

2002

IP RF

cdma2000

CDMA

C D M A

c d m a 2 0 0 0

E6702A

E5515C

CDMA

TIA/EIA-98-D

T-add T-drop

T-comp T-T drop

FER

RF cdma2000

RF

2002

E5515C

R F

cdma2000

IP

RLP

Page 8: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

8

RF

RF

RF

RF

E5515C

Agilent E5515C

Windows PC

Microsoft Visual Basic(r)

GPIB

E5515C

RF

Microsoft Visual

Basic Visual Basic

E5515C W-CDMA

cdma2000 IS-95 GSM GPRS

136(TDMA) AMPS E5515C

w w w . a g i l e n t . c o m / f i n d /

wtmanagers

Page 9: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

9

RF

E6900A

E 6 9 0 0 A

E5515C

RF

GPRS

E6900A

E6910A GPRS

GPRS

GPRS

IP

GPRS

E5515C

RF

RF

SMS

SMS

SMS

PBCCH GPRS

Page 10: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

10

A g i l e n t 6 6 3 1 9 B / D

66321B/D

Agilent 14565A

5A

15V, 5A

5A

14565A

14565A Windows PC

GPIB

E5515C

8

w w w . a g i l e n t . c o m / f i n d /

mobilepower

Page 11: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

11

W1138A

Microsoft Visual Studio .NET

Microsoft Visual Studio .NET

USB/GPIB LAN/GPIB

24

USB

PC

24

PC

I/O

w w w . a g i l e n t . c o m / f i n d /

connectivity

Page 12: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

12

12

www.agi lent.com/f ind/

refurbished

www.agilent.

com/find/buyalternatives

Page 13: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

13

RF

ESG

ESG

802.11A/B

www.agilent.com/find/

education

3G

GSM Agilent 8960

AMPS/136

8960

AMPS/136 8960

cdma2000

cdma2000/

W-CDMA/

IS-98-D

Page 14: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

14

www.agilent.com/

find/tm_services

(VOSCAL)

Page 15: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

15

8960 Series 10 5968-7876E

2G/3G 5968-5860E

RF #1375 5988-2881EN

cdma2000 5980-1237E

www.agilent.com/find/wirelessprotocol

www.agilent.com/find/wtmanagers

8960(E5515C)

www.agilent.com/find/8960

Page 16: E6900A - file.yizimg.comfile.yizimg.com/388147/2012043023351706.pdf · 6 gprs e6701b gprs rf gprs gprs gprs rf e6701b e5515c e6561a gprs e5515c rf rf gprs ip gprs ip gprs e5515c rf

www.agilent.com/find/assist

: 118

4 16

: 800-810-0189

(010) 65647888

: (010) 65647666

: 100022

: 887

12

: (021) 64745500

: (021) 64748523

: 200020

: 233

66 07-08

: (020) 86685500

: (020) 86695074

: 510613

: 39

22

: (028) 86655500

: (028) 86674321

: 610016

: 5002

4912-4915

: (0755) 82465500

: (0755) 82460880

: 518008

: 1111

1 24

: (852) 31977777

: (852) 25069256

5

5988-5950CHA

2003 6

Microsoft, Windows, Visual Basic and Visual

Studio.NET are U.S registered trademarks

of Microsoft.Inc

www.agilent.com/find/emailupdates